Josef

Hledám varianty 'josef' [ josefovi (46) josefem (6) josefe (1) josefa (26) josef (117) ]. Nalezeny 183 verše.
Genesis 30:24..."Bůh zbavil hanby!" A tak mu dala jméno Josef, Přídavek, neboť řekla: "Kéž mi Hospodin přidá...
Genesis 30:25...dalšího syna!" Když Ráchel Jákobovi porodila Josefa, řekl Jákob Lábanovi: "Propusť , se vrátím domů...
Genesis 33:2...dopředu, Léu s jejími dětmi za a RáchelJosefem dozadu. Sám pak šel před nimi a sedmkrát se...
Genesis 33:7...dětmi a poklonily se. Nakonec se přiblížili Josef a Ráchel a i oni se poklonili. Ezau se zeptal: "K...
Genesis 35:24... Levi, Juda, Isachar a Zabulon. Synové RáchelJosef a Benjamín. Synové Bilhy, Rácheliny otrokyně: Dan a...
Genesis 37:2...svého otce, v zemi Kanaán. To je Jákobův příběhJosef byl sedmnáctiletý mladík. Pásal ovce se svými bratry,...
Genesis 37:3...na svému otci chodil žalovat. Izrael miloval Josefa víc než všechny své ostatní syny, neboť ho zplodil...
Genesis 37:5... Nebyli s ním schopni ani klidně promluvitJosef měl sen, ale když ho vyprávěl svým bratrům,...
Genesis 37:9...ještě víc, kvůli jeho snům a jeho slovůmJosef pak měl ještě další sen a vyprávěl ho svým bratrům:...
Genesis 37:13...pást ovce svého otce do Šechemu, řekl Izrael Josefovi: "Nešli tvoji bratři pást do Šechemu? Pojď, pošlu...
Genesis 37:16...ho: "Co hledáš?" "Hledám své bratry," odpověděl Josef. "Řekni mi prosím, kde pasou." Muž odvětil: "Odešli...
Genesis 37:17...odsud. Slyšel jsem je říkat: ‚Pojďme k Dotanu.'" Josef se tedy vydal za svými bratry a poblíž Dotanu je...
Genesis 37:23...a vrátil ho jeho otci.) A tak se stalo, že když Josef přišel ke svým bratrům, strhli mu suknici, tu...
Genesis 37:28... Když je ti midiánští obchodníci míjeli, vytáhli Josefa z jámy a prodali ho Izmaelitům za dvacet šekelů...
Genesis 37:29...do Egypta. Ruben se potom vrátil k jámě a hleJosef nikde! Roztrhl tedy v zoufalství své šaty a vrátil se...
Genesis 37:33...mého syna! Sežrala ho divá zvěř! RozsápánJosef je rozsápán!" Jákob v zoufalství roztrhl svůj plášť,...
Genesis 37:36...A tak ho jeho otec oplakával. Midiánci zatím Josefa v Egyptě prodali faraonovu dvořanu Putifarovi,...
Genesis 39:1...nití na ruce, dostal jméno Zerach, Červánek.  Josefa mezitím Izmaelité odvedli dolů do Egypta. Tam ho od...
Genesis 39:2...Putifar, velitel stráže. Hospodin však bylJosefem, a tak se mu všechno dařilo a zůstal v domě svého...
Genesis 39:4...se vše, k čemu přiloží ruku, dařilo, oblíbil si Josefa a ten se stal jeho pomocníkem. Nakonec ho Putifar...
Genesis 39:5...Hospodin domu toho Egypťana požehnal. Díky Josefovi bylo Hospodinovo požehnání na všem, co měl v domě...
Genesis 39:6...i na poli, a tak nechal všechen svůj majetekJosefově správě. Když měl doma jeho, nestaral se o nic než...
Genesis 39:7...muž. Po nějaké době mohla manželka jeho pána na Josefovi oči nechat. Nakonec řekla: "Spi se mnou!" On však...
Genesis 39:10...hanebnost a zhřešit proti Bohu?" A i když Josefa přemlouvala den za dnem, aby si k lehl a pobyl s...
Genesis 39:20...místo, kde bývají drženi královští vězni. Tak se Josef ocitl v žaláři. Hospodin však byl s ním. Zahrnul jej...
Genesis 40:3...stráže, na stejné místo v žaláři, kde byl vězněn Josef. Velitel stráže je svěřil do Josefovy péče. Když ...
Genesis 40:6...svůj sen, každý s vlastním významem. Když k nim Josef ráno přišel, pohlédl na a hle, byli smutní. Zeptal...
Genesis 40:8..."Měli jsme sen a není tu, kdo by ho vyložil." Josef jim řekl: "Nepatří snad výklady Bohu? Prosím,...
Genesis 40:9...Prosím, vyprávějte mi je." Vrchní číšník tedy Josefovi vyprávěl svůj sen: "Hle, ve snu jsem před sebou...
Genesis 40:12...poháru. Pak jsem ten pohár podal faraonovi." Josef mu řekl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři výhonky...
Genesis 40:16...pekař viděl, jak dobrý to byl výklad, řekl Josefovi: "I jsem měl sen. Hle, měl jsem na hlavě tři...
Genesis 40:18... ale ptáci mi je z košíku na hlavě klovali." Josef odpověděl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři koše jsou...
Genesis 40:22...vrchního pekaře dal pověsit na kůl, jak jim to Josef vyložil. Vrchní číšník ale na Josefa nepamatoval....
Genesis 40:23... jak jim to Josef vyložil. Vrchní číšník ale na Josefa nepamatoval. Úplně na něj zapomněl. Po dvou...
Genesis 41:14...můj úřad a pekař byl oběšen." Farao si tedy dal Josefa zavolat. Spěšně ho vytáhli z jámy, a když se oholil...
Genesis 41:15...a převlékl si šaty, přišel k faraonovi. Ten Josefovi řekl: "Měl jsem sen a nikdo ho neumí vyložit....
Genesis 41:16...o tobě, že jakmile uslyšíš sen, vyložíš ho." Josef faraonovi odpověděl: "Ne , ale Bůh faraonovi...
Genesis 41:17...Bůh faraonovi příznivou odpověď!" Farao tedy Josefovi řekl: "Měl jsem sen: Stál jsem na břehu Nilu a hle...
Genesis 41:25...to věštcům, ale nikdo mi to neuměl vysvětlit." Josef tedy faraonovi řekl: "Faraonův sen je jeden a tentýž....
Genesis 41:39...by byl Boží Duch jako v něm?" Farao tedy oslovil Josefa: "Jelikož ti Bůh dal poznat toto vše, nikdo nebude...
Genesis 41:41... Sám budu převyšovat jen trůnem." Potom farao Josefovi řekl: "Hle, ustanovuji správcem nad celou...
Genesis 41:42...z ruky svůj pečetní prsten a navlékl ho na ruku Josefovi; oblékl mu kmentové roucho a na krk mu pověsil...
Genesis 41:44...správcem nad celou egyptskou zemí. Farao Josefovi řekl: " jsem farao, ale bez tvého svolení nikdo...
Genesis 41:45...Egyptě nepohne rukou ani nohou!" Tehdy dal farao Josefovi jméno Cafnat-paneach a oženil ho s Asenat, dcerou...
Genesis 41:46... Když stanul před faraonem, králem Egypta, bylo Josefovi třicet let. Josef pak vyšel od faraona a procházel...
Genesis 41:48...hojnosti země vydávala úrodu plnými hrstmiJosef tedy po sedm let v egyptské zemi shromažďoval všechny...
Genesis 41:49...městě ukládal potraviny z okolních polí. Tak Josef nashromáždil nesmírné množství obilí, jako je...
Genesis 41:50...bylo bezpočtu. Ještě než přišla léta hladu, se Josefovi narodili dva synové. Porodila mu je Asenat, dcera...
Genesis 41:51...mu je Asenat, dcera Putifery, kněze z HeliopoleJosef dal prvorozenému jméno Manases, Zapomnění, neboť...
Genesis 41:54...let hojnosti, přišlo na řadu sedm let hladu, jak Josef předpověděl. Ve všech zemích byl hlad, ale v celém...
Genesis 41:55...o chléb, farao řekl všem Egypťanům: "Jděte za Josefem! Udělejte, cokoli vám řekne." Hlad zachvátil celý...
Genesis 41:56... cokoli vám řekne." Hlad zachvátil celý světJosef tehdy otevřel všechny obilnice a prodával Egypťanům...
Genesis 41:57...i v egyptské zemi. Celý svět přicházelJosefovi do Egypta nakupovat zrní, protože se po celém...
Genesis 42:6...byl hlad. Protože nejvyšším zemským správcem byl Josef a byl to on, kdo prodával zrní všemu lidu, Josefovi...
Genesis 42:7...bratři přišli k němu a klaněli se tváří k zemiJosef své bratry poznal na první pohled. Choval se k nim...
Genesis 42:8...země," odpověděli, "abychom nakoupili jídlo." Josef své bratry poznal, ale oni ho nepoznali. Josef si...
Genesis 42:9...své bratry poznal, ale oni ho nepoznaliJosef si pamatoval sny, které o nich měl, a tak jim řekl:...
Genesis 42:14...právě doma s naším otcem a jeden - ten není." Josef pokračoval: "Jak jsem řekl: Jste špehové! Proto si...
Genesis 42:18...na tři dny zavřít do vězení. Třetího dne jim Josef řekl: "Jsem bohabojný člověk. Když uděláte, co říkám,...
Genesis 42:23...nechtěli slyšet, a tak teď pykáme za jeho krev!" Josef s nimi mluvil skrze tlumočníka, a tak nevěděli, že...
Genesis 42:36...otec Jákob zvolal: "Připravili jste o synyJosef není, Šimeon není, a teď mi vezmete Benjamína?! To je...
Genesis 43:15... Vstali, odešli do Egypta a stanuli před Josefem. Když s nimi Josef uviděl Benjamína, řekl správci...
Genesis 43:16...do Egypta a stanuli před Josefem. Když s nimi Josef uviděl Benjamína, řekl správci svého domu: "Odveď ty...
Genesis 43:17...dnes budou obědvat se mnou." Ten učinil, jak Josef řekl, a odvedl je do Josefova paláce. Když ale...
Genesis 43:25...tam mají obědvat, a tak připravili svůj dar, než Josef v poledne přijde. A když Josef přišel domů,...
Genesis 43:26...svůj dar, než Josef v poledne přijde. A když Josef přišel domů, předložili mu ten dar, který měli s...
Genesis 43:30...Potom řekl: "Kéž je ti Bůh milostiv, synu!" Nato Josef odspěchal, neboť byl náklonností ke svému bratrovi...
Genesis 44:1... A tak hodovali a hojně se s ním napili.  Josef potom přikázal správci svého domu: "Naplň vaky těch...
Genesis 44:2...zaplaceným za zrní." Učinil tedy, jak mu Josef řekl. Ráno za úsvitu byli muži i se svými osly...
Genesis 44:4...osly propuštěni. Sotva vyšli kousek za městoJosef řekl správci svého domu: "Vstaň, pronásleduj ty muže,...
Genesis 44:14... každý naložil svého osla a vrátili se do městaJosef byl dosud v paláci, když tam Juda se svými bratry...
Genesis 44:15...se svými bratry dorazil. Padli před ním na zemJosef jim řekl: "Co jste se to pokoušeli provést? Nevíte...
Genesis 45:1...neštěstí, jež by mého otce postihlo?!" Tu se  Josef nemohl déle přemáhat. "Všichni ven!" křikl na svůj...
Genesis 45:3...doneslo se to do faraonova paláce.) " jsem Josef!" řekl Josef svým bratrům. "Žije ještě můj otec?"...
Genesis 45:4... jak se ho lekli. "Pojďte ke mně blíž," řekl Josef svým bratrům. A když přišli blíž, řekl: " jsem...
Genesis 45:9...k mému otci a řekněte mu: ‚Toto praví tvůj syn Josef: Bůh učinil pánem celého Egypta. Neotálej a přijď...
Genesis 45:16...se do faraonova paláce donesla zpráva: "Přišli Josefovi bratři!" Farao i jeho služebníci byli rádi, a tak...
Genesis 45:17...Farao i jeho služebníci byli rádi, a tak farao Josefovi řekl: "Vzkaž svým bratrům: Učiňte toto - naložte...
Genesis 45:21...z Egypta!" A Izraelovi synové souhlasiliJosef jim podle faraonova pokynu dal povozy a jídlo na...
Genesis 45:26...ke svému otci Jákobovi do Kanaánu. Oznámili mu: "Josef žije! Dokonce se stal vládcem celého Egypta!" Jeho...
Genesis 45:27...mu ale vyřídili všechna slova, která po nich Josef vzkázal, a když spatřil povozy, které Josef poslal,...
Genesis 45:28...Jákoba okřál a Izrael řekl: "To stačí! Můj syn Josef žije! Půjdu, abych ho spatřil, než umřu!" A tak se...
Genesis 46:4...přivedu; tvé oči zatlačí svou vlastní rukou Josef." Tehdy se Jákob odvážil opustit Beer-šebu. Izraelovi...
Genesis 46:19...16 osob. Synové Ráchel, Jákobovy manželkyJosef a Benjamín. Josefovi se v Egyptě narodili synové...
Genesis 46:20...Ráchel, Jákobovy manželky: Josef a BenjamínJosefovi se v Egyptě narodili synové Manases a Efraim,...
Genesis 46:27...Jákobových synů) - 66 osob. Dále pak synové Josefovi, kteří se mu narodili v Egyptě - 2 osoby. Celkem...
Genesis 46:28...Egypta 70 osob. Juda byl vyslán napřed, aby od Josefa získal pokyny k cestě do Gošenu. A když tam dorazili...
Genesis 46:29...pokyny k cestě do Gošenu. A když tam doraziliJosef zapřáhl do svého vozu a vyrazil do Gošenu vstříc...
Genesis 46:30...krku a dlouho plakal v jeho objetí. Izrael tehdy Josefovi řekl: "Teď mohu zemřít. Vždyť vidím tvou tvář - ty...
Genesis 46:31... Vždyť vidím tvou tvář - ty opravdu žiješ!" Josef pak řekl svým bratrům a celé rodině svého otce:...
Genesis 47:1...totiž chovají ke všem pastevcům odpor.)  Josef tedy přišel a oznámil faraonovi: "Můj otec a bratři...
Genesis 47:5...bydlet v gošenském kraji." Farao pak promluvilJosefem: "Přišli k tobě tvůj otec a tví bratři. Nuže,...
Genesis 47:7... ustanov je správci mých vlastních stád." Potom Josef přivedl svého otce Jákoba. Když ho postavil před...
Genesis 47:11...Jákob faraonovi požehnal a odešel od nějJosef podle faraonova rozkazu usadil svého otce a bratry na...
Genesis 47:12...části egyptské země, v kraji Rameses. Tam Josef opatřoval svého otce i bratry chlebem; staral se o...
Genesis 47:14...Egyptská i kanaánská země byla vyčerpána hlademJosef tenkrát shromáždil všechny peníze, které se jen v...
Genesis 47:15...Kanaánu došly peníze, přišli všichni EgypťanéJosefovi a řekli: "Dej nám chléb! To máme před tebou umírat...
Genesis 47:16...To máme před tebou umírat, když došly peníze?" Josef odpověděl: "Dejte mi svůj dobytek, a dám vám za něj...
Genesis 47:17...něj chléb, když peníze došly." Přiváděli tedyJosefovi svůj dobytek a Josef jim dával chléb za koně, brav...
Genesis 47:20...a nezemřeme a naše půda nezpustne!" Tak Josef pro faraona skoupil všechnu půdu v Egyptě. Všichni...
Genesis 47:23...od faraona žili. Proto své pozemky neprodávaliJosef tenkrát lidu řekl: "K dnešnímu dni jsem vás i s vaší...
Genesis 47:26...nám laskavost, že smíme být faraonovými otroky!" Josef tedy vydal o egyptské půdě ustanovení platné ...
Genesis 47:29...čas Izraelovy smrti, přivolal svého syna Josefa a řekl mu: "Prokaž mi prosím laskavost a vlož ruku...
Genesis 47:30...v jejich hrobě." "Udělám, co říkáš," odpověděl Josef. On však řekl: "Přísahej!" A tak mu to odpřisáhl a...
Genesis 48:1...svého lůžka poklonil Bohu. Po nějaké době Josefovi bylo řečeno: "Hle, tvůj otec je nemocný!" Vzal...
Genesis 48:2...Jákobovi řečeno: "Hle, přichází k tobě tvůj syn Josef!" Izrael se vzchopil a posadil se na lůžku. Jákob pak...
Genesis 48:3...se vzchopil a posadil se na lůžku. Jákob pak Josefovi řekl: "Všemohoucí Bůh se mi ukázal v Luzu v...
Genesis 48:9...všiml Josefových synů a zeptal se: "Kdo to je?" Josef svému otci odpověděl: "To jsou moji synové, které mi...
Genesis 48:10...oči byly zesláblé stářím, takže sotva viděl.) Josef je k němu přivedl a on je líbal a objímal. Tehdy...
Genesis 48:11...přivedl a on je líbal a objímal. Tehdy Izrael Josefovi řekl: "Ani jsem nedoufal, že ještě uvidím tvou...
Genesis 48:12...tvář, a hle, Bůh dal, že vidím i tvé potomky!" Josef pak oba syny odvedl z jeho klína a poklonil se tváří...
Genesis 48:15...Manasese, ačkoli ten byl prvorozený. A takto Josefovi požehnal: "Bůh, před jehož tváří chodili otcové...
Genesis 48:17...a nechť se na zemi jak potěr rozmnoží!" Když ale Josef spatřil, že jeho otec položil pravici na Efraimovu...
Genesis 48:21...přednost Efraimovi před Manasesem. Potom řekl Josefovi: "Hle, umírám, ale Bůh bude s vámi a přivede...
Genesis 49:22...je laň vypuštěná, jež vrhá krásné kolouchyJosef je ratolest plodná, plodná ratolest nad pramenem,...
Genesis 50:1... vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu.  Josef se vrhl na otcovu tvář, skrápěl ji slzami a líbal ho....
Genesis 50:2...otcovu tvář, skrápěl ji slzami a líbal ho. Potom Josef přikázal lékařům, kteří mu sloužili, aby jeho otce...
Genesis 50:4... Když uplynula doba jeho oplakávání, promluvil Josef k faraonovu dvoru: "Prokažte mi prosím laskavost a...
Genesis 50:7...svého otce podle přísahy, jíž zavázal." Josef se tedy vydal pohřbít svého otce a doprovázelo jej...
Genesis 50:10...a bolestného truchlení. Po sedm dní tam Josef pořádal smuteční slavnost za svého otce. Když...
Genesis 50:14...jako své vlastní pohřebiště. Po otcově pohřbu se Josef vrátil do Egypta a s ním i jeho bratři a všichni, kdo...
Genesis 50:15... kdo s ním šli pochovat jeho otce. Když si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli...
Genesis 50:16...všechno zlé, co jsme mu provedli!" Vzkázali tedy Josefovi: "Tvůj otec nám před smrtí přikázal: ‚Toto řekněte...
Genesis 50:17...otec nám před smrtí přikázal: ‚Toto řekněte Josefovi: Prosím , odpusť svým bratrům jejich provinění,...
Genesis 50:19...před ním se slovy: "Hle, jsme tvoji služebníci!" Josef jim však řekl: "Nebojte se, copak mne máte za Boha?...
Genesis 50:22...děti!" Tak je utěšoval a mluvil s nimi laskavěJosef tedy bydlel v Egyptě spolu s rodinou svého otce a...
Genesis 50:24...syna Machíra přijal na svůj klín. Nakonec Josef řekl svým bratrům: " umírám, ale Bůh k vám obrátí...
Genesis 50:25...zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi!" Tehdy Josef zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí...
Genesis 50:26...vám Bůh obrátí zřetel, vyneste kosti odsud!"  Josef zemřel ve věku 110 let. Nabalzamovali ho a uložili v...
Exodus 1:5... Celkem vyšlo z Jákobových beder sedmdesát osobJosef byl v Egyptě. Josef pak zemřel a také všichni jeho...
Exodus 1:6...beder sedmdesát osob. Josef byl v EgyptěJosef pak zemřel a také všichni jeho bratři a celé to...
Exodus 1:8...ale v Egyptě nastoupil nový král, který nezažil Josefa. Ten řekl svému lidu: "Izraelský lid je pro nás...
Numeri 1:32...Zabulon čítalo 57 400 mužů. Synové Josefovi: Synové Efraimovi podle jejich pokolení, rodů a...
Numeri 26:28...jsou zabulonské rody. Čítaly 60 500 mužů. Synové Josefovi po svých rodech: Manases a Efraim. Synové...
Numeri 26:37...Efraimových. Čítaly 32 500 mužů. To jsou synové Josefovi po svých rodech. Synové Benjamínovi po svých...
Deuteronomium 27:12...Jordán, se Šimeon, Levi, Juda, IsacharJosef a Benjamín postaví na hoře Gerizim, aby žehnali lidu....
Deuteronomium 33:13...každý den, vždyť odpočívá v jeho náručí." O Josefovi řekl: "Jeho zemi žehná Hospodin nejlepší rosou...
Jozue 16:4...ke Středozemnímu moři. Toto dědictví získali Josefovi synové Manases a Efraim. A toto je území, které...
Jozue 17:14...pracím, ale úplně se jich nezbavili. Synové Josefovi řekli Jozuovi: "Proč jsi nám dal za dědictví jen...
Jozue 17:16...horách." "Hory nám nestačí," odpověděli Josefovi synové. "A navíc, všichni Kananejci z nížiny, jak...
Soudců 1:22...v Jeruzalémě spolu s Benjamínci dodnes. Také Josefovi potomci vytáhli, a to na Bet-el, a Hospodin byl s...
1. Letopisů 2:2... Šimeon, Levi, Juda, Isachar, Zabulon, DanJosef, Benjamín, Neftalí, Gád, Ašer. Synové Judovi: Er,...
1. Letopisů 5:1... prvorozenství bylo dáno synům Izraelova syna Josefa; proto není v rodopisu zaznamenán jako prvorozený....
1. Letopisů 5:2...z něj vzešel vládce - ale prvorozenství patří Josefovi). Nuže, synové Izraelova prvorozeného, Rubena:...
1. Letopisů 7:29...Dor s jejich vesnicemi. Tam všude bydleli synové Josefa, syna Izraelova. Synové Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišvi...
1. Letopisů 25:2...konali tuto službu: Z Asafových synů: ZakurJosef, Netaniáš a Asarela, synové Asafovi pod vedením Asafa...
1. Letopisů 25:9... mistři spolu s žáky. Výsledky losování: prvníJosef z Asafova rodu a jeho bratři a synové 12 druhý:...
Ezdráš 10:42... Šelemiáš, Šemariáš, Šalum, AmariášJosef. Ze synů Nebových: Jehiel, Matitiáš, Zabad, Zebina,...
Nehemiáš 12:14... v Melukiho rodu Jonatan, v Šekaniášově rodu Josef, v Charimově rodu Adna, v Meremotově rodu Chelkaj...
Žalmy 80:2...Asafův. Pastýři Izraele, naslouchej, jenž vodíš Josefa jako ovce své, jenž trůníš na cherubech, zaskvěj se!...
Žalmy 81:6...to rozhodl Bůh Jákobův. Na svědectví to uložil Josefovi, když vystoupil proti Egyptu. Slyším hlas mně...
Žalmy 105:17...a odřízl je od chleba, poslal před nimi jistého Josefa, jehož prodali jako otroka. Nohy měl sevřené v...
Ezechiel 47:13...jako dědictví mezi dvanáct izraelských kmenůJosef dostane dva díly, ale jinak ji rozdělíte stejným...
Amos 5:15...se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje nad tím, coJosefa zůstane. Nuže, toto praví Panovník Hospodin, Bůh...
Amos 6:6...miskami, mažete se nejjemnějšími oleji a zkáza Josefa vás vůbec netrápí. Proto budete vyhnáni mezi prvními...
Matouš 1:16...Matana, Matan zplodil Jákoba a Jákob zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš zvaný Kristus....
Matouš 1:18...se událo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je...
Matouš 1:19...ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně...
Matouš 1:20... ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku,...
Matouš 1:24..." což se překládá: Bůh je s námi. Když se Josef probudil, zachoval se, jak mu přikázal Hospodinův...
Matouš 2:13...do své země jinudy. A hle, po jejich odjezdu se Josefovi ve snu ukázal Hospodinův anděl a řekl: "Vstaň,...
Matouš 2:19...zemřel, hle, Hospodinův anděl se ve snu ukázal Josefovi v Egyptě a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a...
Matouš 2:21... kdo usilovali o život dítěte, jsou již mrtví." Josef tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a přišel do...
Matouš 13:55...se jeho matka Marie a jeho bratři JakubJosef, Šimon a Juda? Nejsou snad všechny jeho sestry u nás?...
Matouš 27:57...podvečer přišel bohatý člověk z Arimatie jménem Josef, který se také stal Ježíšovým učedníkem. Šel Piláta...
Matouš 27:59...o Ježíšovo tělo a Pilát mu nechal tělo vydatJosef tělo vzal, zavinul do čistého plátna a pochoval do...
Marek 6:3...to snad ten tesař, syn Marie a bratr JakubaJosefa, Judy a Šimona? Nejsou snad jeho sestry tady s...
Marek 15:43...večer dne příprav (to jest dne před sobotou). Josef z Arimatie, ctihodný člen Rady, který sám také...
Marek 15:45...se o tom od setníka přesvědčil, daroval tělo Josefovi. Ten nakoupil plátno, sňal tělo z kříže, ovinul je...
Lukáš 1:27...jménem Nazaret k panně zasnoubené muži jménem Josef, z domu Davidova. Ta panna se jmenovala Marie. Když k...
Lukáš 2:4...se tedy šli dát zapsat, každý do svého města. I Josef z Galileje se vydal z města Nazaret do Judska, do...
Lukáš 2:16...Pospíšili si tedy, a když přišli, nalezli MariiJosefa i děťátko ležící v jeslích. Poté, co ho uviděli,...
Lukáš 3:23...mu asi třicet let. Byl to (jak se myslelo) syn Josefa, syna Elího, syna Matatova, syna Leviho, syna...
Lukáš 23:50... Jeden člen Rady, dobrý a spravedlivý muž jménem Josef, nesouhlasil s Radou a jejím činem. Byl z judského...
Jan 4:5...blízko pozemku, který kdysi dal Jákob svému synu Josefovi. Dosud tam byla Jákobova studna a Ježíš, unaven...
Jan 19:38...jiné místo v Písmu říká: "Uvidí, koho probodli." Josef z Arimatie (který byl Ježíšův učedník, ale tajný,...
Skutky 1:23...s námi svědkem jeho vzkříšení." Navrhli dvaJosefa Barnabáše, zvaného také Justus, a Matěje. Potom se...
Skutky 7:9...dvanáct patriarchů. Patriarchové žárlili na Josefa a prodali ho do Egypta, ale Bůh byl s ním....
Skutky 7:13... poslal tam naše otce. Když přišli podruhéJosef se dal svým bratrům poznat, a tak se farao seznámil s...
Skutky 7:14... a tak se farao seznámil s Josefovou rodinouJosef pak k sobě pozval svého otce Jákoba i celé své...
Skutky 7:18...množil se, dokud nepovstal jiný král, který Josefovi nevěděl. Choval se k našemu národu lstivě a nutil...
Židům 11:22...synů a "poklonil se, opřen o svou hůl." Vírou se Josef, předtím než skonal, zmínil o odchodu Izraelitů z...
Zjevení 7:8...z pokolení Zabulon 12 000 označených, z pokolení Josef 12 000 označených, z pokolení Benjamín 12 000...

Slova obsahující josef: josef (117) josefa (26) josefe (1) josefem (6) josefova (22) josefově (2) josefovi (46) josefovo (2) josefovou (1) josefovu (2) josefovy (4) josefových (9) josefovým (1) josefovými (1) josefův (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |