Jordánu

Hledám varianty 'jordánu' [ jordánu (82) jordánem (17) jordáne (1) jordán (60) ]. Nalezeno 150 veršù.
Genesis 32:11...jsi svému služebníku prokázal - vždyť jsem tento Jordán překročil pouze s holí, a teď jsou ze mne dva...
Genesis 50:10...průvod. Když pak dorazili ke Goren-atadu poblíž Jordánu, dali se do hlubokého a bolestného truchlení. Po...
Genesis 50:11...Egypťané hluboký smutek!" A tak to místo poblíž Jordánu dostalo jméno Abel-micrajim, Smutek Egypta....
Numeri 13:29...Chetejci, Jebusejci a Emorejci; při moři a podél Jordánu pak bydlí Kananejci!" Káleb však lid stojící před...
Numeri 22:1...táhli dál a utábořili se na moábských pláních za Jordánem naproti Jerichu. Balák, syn Ciporův, se dozvěděl o...
Numeri 26:3...Eleazarem k nim tedy na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu promluvili takto: "Sečtěte lid od...
Numeri 26:63...s knězem Eleazarem na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu. Nebyl mezi nimi nikdo ze synů...
Numeri 31:12...obci do tábora na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu. Mojžíš, kněz Eleazar a všichni...
Numeri 32:5...nám, tvým služebníkům. Nevoď nás přes Jordán." Mojžíš Rubenovým a Gádovým synům odpověděl: "Mají...
Numeri 32:19...svého dědictví. Nebudeme s nimi zabírat zem za Jordánem ani nikde dále, neboť nám připadlo dědictví na...
Numeri 32:21...z vašich ozbrojenců půjde před Hospodinem za Jordán, dokud on před vámi nevyžene své nepřátele. bude...
Numeri 32:27...tvoji služebníci, každý v plné zbroji, přejdou Jordán, aby bojovali před Hospodinem, jak praví náš pán."...
Numeri 32:29..."Pokud s vámi Gádovi a Rubenovi synové přejdou Jordán, každý vyzbrojen k boji před Hospodinem, pak jim po...
Numeri 33:48...Abarim a utábořili se na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu. Jejich tábor na moábských pláních...
Numeri 33:49...Jerichu. Jejich tábor na moábských pláníchJordánu sahal od Bet-ješimotu po Abel-šitim. Na...
Numeri 33:50... po Abel-šitim. Na moábských pláních, při Jordánu naproti Jerichu, promluvil Hospodin k Mojžíšovi:...
Numeri 33:51...k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: přejdete Jordán a vstoupíte do kanaánské země, vyžeňte všechny...
Numeri 34:12...od Galilejského jezera. Odtud hranice sestoupíJordánu a dosáhne k Mrtvému moři. To budou hranice vaší...
Numeri 34:15...pokolení získala dědictví na východní straně Jordánu naproti Jerichu." Hospodin promluvil k...
Numeri 35:1...v zemi Kanaán. Na moábských pláních, při Jordánu naproti Jerichu, promluvil Hospodin k Mojžíšovi:...
Numeri 35:10...k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: přejdete Jordán a vstoupíte do kanaánské země, vyberte si města,...
Numeri 36:13...vydal synům Izraele na moábských pláních, při Jordánu naproti Jerichu. Toto jsou slova, která Mojžíš...
Deuteronomium 2:29...bydlící na Seíru i Moábští v Aru. Potom přejdu Jordán do země, kterou nám dává Hospodin, náš Bůh."...
Deuteronomium 3:18...za dědictví. Všichni vaši bojovníci však přejdou Jordán v plné zbroji jako předvoj svých bratrů, synů...
Deuteronomium 3:20...zem, kterou jim Hospodin, váš Bůh, dává za Jordánem, tehdy se vrátíte každý k vlastnictví, které jsem...
Deuteronomium 3:25...činy podobné tvým? Nech mne prosím přejít Jordán, spatřím tu krásnou zem, která je za ním, ty...
Deuteronomium 3:27...jih a na východ. Podívej se dobře, neboť tento Jordán nepřejdeš. Pověř však Jozuu, posilni a povzbuď ho,...
Deuteronomium 4:21...vašim slovům rozhněval. Přísahal, že nepřekročím Jordán a nevejdu do krásné země, kterou ti Hospodin,...
Deuteronomium 4:22...za dědictví. Ano, zemřu v této zemi. Nepřejdu Jordán, ale vy ho přejdete a obsadíte tu krásnou zem. Mějte...
Deuteronomium 4:26...před nebem a zemí, že pak v zemi, kterou se za Jordánem chystáte obsadit, rychle a naprosto vyhynete....
Deuteronomium 4:41... Mojžíš pak určil tři města na východní straně Jordánu, aby se tam směl uchýlit každý, kdo někoho...
Deuteronomium 4:47...zem obou emorejských králů na východním břehu Jordánu: od Aroeru na břehu potoka Arnon k hoře Sirion...
Deuteronomium 9:1...Boha. Slyš, Izraeli, dnes se chystáš přejít Jordán, abys ovládl národy větší a mocnější, než jsi ty:...
Deuteronomium 11:30...Gerizim a prokletí na hoře Ebal. (Obě jsou za Jordánem, kus cesty směrem na západ, v zemi Kananejců...
Deuteronomium 11:31...Gilgalu poblíž háje More.) Chystáte se překročit Jordán a obsadit zem, kterou vám dává Hospodin, váš Bůh. ...
Deuteronomium 12:10...dává Hospodin, tvůj Bůh. Chystáte se však přejít Jordán a usadit se v zemi, kterou vám Hospodin, váš Bůh,...
Deuteronomium 27:2... která vám dnes udílím. V den, kdy přejdeš Jordán do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, vztyč...
Deuteronomium 27:3...kameny, které nabílíš vápnem. Jakmile překročíš Jordán, napiš na všechna slova tohoto Zákona. Pak budeš...
Deuteronomium 27:4... Bůh tvých otců. Dnes vám přikazuji: přejdete Jordán, vztyčte tyto kameny na hoře Ebal a nabělte je...
Deuteronomium 27:12...dne Mojžíš lidu přikázal: přejdete Jordán, se Šimeon, Levi, Juda, Isachar, Josef a Benjamín...
Deuteronomium 30:18...vám dnes oznamuji, že zcela vyhynete; v zemi za Jordánem, kterou jdete obsadit, dlouho nezůstanete. Volám...
Deuteronomium 31:2...před vámi. Navíc mi Hospodin řekl: ‚Tento Jordán nepřejdeš.' Sám Hospodin, váš Bůh, půjde před vámi....
Deuteronomium 31:13...Boha, po všechny dny vašeho života v zemi za Jordánem, kterou jdete obsadit." Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Deuteronomium 32:47...němu budete dlouho živi v zemi, kterou jdete za Jordán obsadit." Téhož dne Hospodin promluvil k...
Jozue 1:2...teď vstaň a spolu se vším tímto lidem zde přejdi Jordán do země, kterou dávám synům Izraele. Každé místo, na...
Jozue 1:11...na cestu, neboť po třech dnech zde překročíte Jordán, abyste obsadili zem, kterou vám Hospodin, váš Bůh,...
Jozue 1:15... váš Bůh. Potom se vrátíte na východní břeh Jordánu a ujmete se své země, kterou vám dal Hospodinův...
Jozue 2:7...Pronásledovatelé tedy vyrazili za nimi směremJordánu, kde jsou brody. Jakmile opustili město, brána se...
Jozue 3:1...všemi syny Izraele vytáhl ze Šitimu. Došli Jordánu, a než jej překročili, přenocovali tam. Ke konci...
Jozue 3:8...nesoucím Truhlu smlouvy: ‚ dojdete ke kraji jordánských vod, zastavte se v Jordánu.'" Jozue tedy řekl...
Jozue 3:11... Hle, Truhla smlouvy Pána vší země přechází Jordán před vámi. Proto si z izraelských kmenů vyberte...
Jozue 3:13... Pána vší země, stanou nohama ve vodách Jordánu, tehdy se jordánské vody rozdělí, takže se voda...
Jozue 3:14..." Když pak lid vytáhl ze svých stanů, aby přešel Jordán, kněží nesli před lidem Truhlu smlouvy. Jakmile...
Jozue 3:15...Truhlu smlouvy. Jakmile nosiči Truhly došliJordánu a kněží nesoucí Truhlu se nohama dotkli okraje vody...
Jozue 3:17...smlouvy stáli nepohnutě na suché zemi uprostřed Jordánu, zatímco celý Izrael přecházel po suchu, dokud celý...
Jozue 4:1...Jordánem. Když pak celý národ překročil Jordán, Hospodin promluvil k Jozuovi: "Vyberte si z lidu...
Jozue 4:3...každého kmene, a přikažte jim: ‚Odtud, zprostřed Jordánu, kde stály nepohnutě nohy kněží, vyneste dvanáct...
Jozue 4:5...z každého kmene, a řekl jim: "Jděte doprostřed Jordánu před Truhlu Hospodina, vašeho Boha. Každý si zvedne...
Jozue 4:7...tu máte ty kameny?' povíte jim: ‚Protože se vody Jordánu rozdělily před Truhlou Hospodinovy smlouvy. Když...
Jozue 4:8... co jim Jozue přikázal. Vynesli zprostřed Jordánu dvanáct kamenů podle počtu izraelských kmenů, jak...
Jozue 4:9... Dalších dvanáct kamenů postavil Jozue uprostřed Jordánu tam, kde stály nohy kněží nesoucích Truhlu smlouvy....
Jozue 4:10... Kněží nesoucí Truhlu tehdy stáli uprostřed Jordánu, než byly splněny všechny příkazy, které Hospodin...
Jozue 4:16...kněžím nesoucím Truhlu svědectví, vystoupíJordánu." Jozue tedy kněžím přikázal: "Vystupte z Jordánu...
Jozue 4:17..." Jozue tedy kněžím přikázal: "VystupteJordánu." A jakmile kněží nesoucí Truhlu smlouvy...
Jozue 4:18...Truhlu smlouvy Hospodinovy vystoupili zprostřed Jordánu a stanuli nohama na souši, vrátily se vody Jordánu...
Jozue 4:19...se z břehů jako předtím. Lid vystoupilJordánu desátého dne prvního měsíce a utábořil se v Gilgalu...
Jozue 4:20...Jericha. Oněch dvanáct kamenů, které vzaliJordánu, vztyčil Jozue v Gilgalu a řekl synům Izraele: "...
Jozue 4:22...tu ty kameny?' poučíte je: ‚Izrael tu přešel Jordán po suchu.' Hospodin, váš Bůh, před vámi vysušil tyto...
Jozue 5:1...všichni emorejští králové na západním břehu Jordánu a všichni kananejští králové u Středozemního moře...
Jozue 7:7...Jozue, "Proč jsi vůbec převáděl tento lid přes Jordán? Abys nás vydal do rukou Emorejců? Abys nás zahubil?...
Jozue 9:1...to doslechli všichni králové na západním břehu Jordánu, na horách, v podhůří a po celém pobřeží...
Jozue 12:1...Izraele pobili a jejichž zem na východní straně Jordánu obsadili od potoka Arnon k hoře Hermon i s celou...
Jozue 12:7...pobil Jozue se syny Izraele na západním břehu Jordánu od Baal-gádu v Libanonském údolí k hoře Chalak,...
Jozue 13:8... neboť jim je dal Mojžíš na východní straně Jordánu. Hospodinův služebník Mojžíš jim přidělil toto...
Jozue 13:23...Beorova. Hranici synů Rubenových tvořil břeh Jordánu. To je dědictví Rubenových synů pro jejich rody -...
Jozue 13:27...chešbonského krále Sichona (východní břeh Jordánu k okraji Galilejského jezera). To je dědictví...
Jozue 13:32...udělil na moábských pláních na východní straně Jordánu naproti Jerichu. Kmenu Levi však Mojžíš dědictví...
Jozue 15:5... Východní hranici tvoří Mrtvé moře po ústí Jordánu. Severní hranice začíná od zálivu, kde se Jordán...
Jozue 16:1...který losem připadl synům Josefovým, se táhne od Jordánu naproti Jerichu východně od jerišských vod, stoupá...
Jozue 16:7...Atarotu a Naaratu, dotýká se Jericha a vybíháJordánu. Západně od Tapuachu vede hranice potokem Kána, než...
Jozue 18:12... Na severní straně začíná jejich hraniceJordánu, odkud pokračuje přes severní svah Jericha, směřuje...
Jozue 18:19...k severnímu zálivu Mrtvého moře u jižního konce Jordánu. To je jižní hranice. Na východní straně tvoří...
Jozue 18:20...jižní hranice. Na východní straně tvoří hranici Jordán. Toto je dědictví synů Benjamínových, jak je pro...
Jozue 19:22...a vede podél Šachecimy a Bet-šemeše, než dosáhne Jordánu. Je to celkem šestnáct měst s osadami. To je...
Jozue 19:33...a Jabneel a dále k Lakumu, než dosáhne Jordánu. Na západě se hranice obrací k Aznot-taboru a...
Jozue 19:34...dotýká Zabulonu, na západě Ašera, na východě pak Jordánu. Patří sem také opevněná města: Cidim, Cer, Chamát,...
Jozue 20:8...je Hebron) v Judském pohoří. Na východní straně Jordánu naproti Jerichu vybrali z Rubenova pokolení město...
Jozue 22:7...Jozue dědictví s jejich bratry na západním břehu Jordánu. Když je Jozue posílal domů, požehnal jim a řekl:...
Jozue 22:10...Mojžíše. Ještě v kanaánské zemi, než překročili Jordán, postavili synové Rubenovi, Gádovi a polovina kmene...
Jozue 22:25...Hospodin mezi nás a vás položil hranici: tento Jordán. Vy nemáte s Hospodinem co do činění!' A tak by vaši...
Jozue 23:4...i všechna území národů, které jsem vyhladil - od Jordánu ke Středozemnímu moři, kde zapadá slunce. Sám...
Jozue 24:11...vysvobodil z jeho ruky. Potom jste překročili Jordán a přišli k Jerichu. Obyvatelé Jericha, Emorejci,...
Soudců 6:33...se spojili s východními národy, překročili Jordán a utábořili se v údolí Jizreel. Na Gedeona tehdy...
Soudců 7:25...hlavu pak přinesli Gedeonovi na druhou stranu Jordánu. Efraimští muži potom Gedeonovi řekli: "Cos nám to...
Soudců 8:4...se na něj přestali hněvat. Gedeon pak zamířilJordánu a se svými třemi sty muži jej překročil. Protože...
Soudců 10:8...sužovali všechny Izraelce na emorejském území za Jordánem v Gileádu. Amonci dokonce překročili Jordán, aby...
Soudců 10:9...za Jordánem v Gileádu. Amonci dokonce překročili Jordán, aby napadli také Judu, Benjamína a dům Efraimův. Na...
Soudců 11:13...z Egypta zabral mou zem od Arnonu k Jaboku po Jordán. Teď ji vrať po dobrém!" Jiftach tedy k amonskému...
Soudců 11:22...území od Arnonu k Jaboku a od pouště po Jordán. Hospodin, Bůh Izraele, vyhnal Emorejce před svým...
Soudců 12:1... Efraimští muži se zatím sešikovali a překročili Jordán směrem k Cafonu. "Proč jsi nás nepozval, abychom šli...
1. Samuel 13:7...a jamách. Někteří Hebrejové se brodili i přes Jordán do kraje Gád a Gileád. Saul se stále držel v Gilgalu...
1. Samuel 31:7...jeho muži. Jakmile Izraelci v tom údolí a za Jordánem spatřili, že izraelské vojsko uteklo a že Saul se...
2. Samuel 2:29...muži šel celou noc přes pláň Arava, přebrodili Jordán, šli celé dopoledne, přišli do Machanajim. Joáb...
2. Samuel 10:17...dozvěděl, shromáždil celý Izrael, překročil Jordán a přitáhl k Chelamu. Aramejci se sešikovali proti...
2. Samuel 17:16...‚Nenocuj v poušti před brodem. Ihned překroč Jordán - jinak je s králem i všemi jeho muži konec!'"...
2. Samuel 17:22...se tedy zvedl a se všemi svými lidmi překročil Jordán. Než se rozednilo, nezůstal jediný, kdo by Jordán...
2. Samuel 17:24...když Abšalom se všemi izraelskými muži překročil Jordán. Abšalom jmenoval namísto Joába vrchním velitelem...
2. Samuel 19:16..." Král se tedy vypravil zpět. Když dorazilJordánu, judští muži vyšli králi naproti do Gilgalu, aby ho...
2. Samuel 19:18...a dvacet služebníků. Ti před králem vběhli do Jordánu, že se budou brodit tam a zpět, aby přepravili...
2. Samuel 19:19...každé královo přání. Když měl král překročit Jordán, Gerův syn Šimei padl před králem k zemi se slovy:...
2. Samuel 19:32...se vypravil z Rogelim a provázel krále Jordánu, aby se tam s ním rozloučil. Barzilaj byl velmi...
2. Samuel 19:37...služebník vyprovodí krále jen kousek cesty, k Jordánu. Proč by se mi král tak štědře odplácel? Dovol...
2. Samuel 19:40...přát." A tak král se všemi svými lidmi překročil Jordán. Políbil Barzilaje, požehnal mu a on se vrátil domů....
2. Samuel 19:42...krále i jeho dvůr a všechny Davidovy muže přes Jordán?" "Král je přece náš příbuzný," řekli jim na to...
2. Samuel 20:2...k Šebovi, synu Bichriho. Judští muži od Jordánu po Jeruzalém ale stáli při svém králi. Když král...
2. Samuel 24:5...od krále vydali sčítat lid Izraele. Překročili Jordán a utábořili se poblíž Aroeru, v údolí jižně od města...
1. Královská 2:8...mi hroznými kletbami. Potom mi vyšel vstřícJordánu a jsem mu přísahal při Hospodinu, že ho nezabiji...
1. Královská 17:3...a skryj se u potoka Kerít na protější straně Jordánu. Z toho potoka budeš pít a havranům jsem přikázal,...
1. Královská 17:5...a usadil se u potoka Kerít na protější straně Jordánu. Havrani mu ráno i večer nosili chléb a maso a z...
2. Královská 2:6...mu Eliáš řekl: "Zůstaň tu. Hospodin posíláJordánu." On ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ...
2. Královská 2:7...se opodál, na dohled od místa, kde seJordánu zastavili ti dva. Eliáš vzal svůj plášť, svinul ho...
2. Královská 2:13...z Eliáše, a šel zpátky. Když stanul na břehu Jordánu, vzal Eliášův plášť a udeřil jím do vody. "Kde je...
2. Královská 5:10...po svém poslu vzkázal: "Jdi a sedmkrát se omyjJordánu. Tak se tvé tělo uzdraví a budeš čistý." Námana to...
2. Královská 5:14...čistý." A tak sestoupil a sedmkrát se ponořilJordánu, jak mu Boží muž řekl, a jeho tělo se uzdravilo -...
2. Královská 6:2...s tebou bydlíme, je nám příliš těsné. PojďmeJordánu; každý odtamtud vezmeme jeden trám a postavíme si...
2. Královská 6:4... půjdu," odpověděl Elíša a šel s nimi. PřišliJordánu a začali kácet stromy. Jednomu z nich při tom náhle...
2. Královská 7:15...na průzkum!" Vyrazili tedy po jejich stopě Jordánu a hle - po celé cestě viděli plno výstroje a...
2. Královská 10:33...na zaútočil po celé hranici východně od Jordánu. Zabral celou zemi Gileád, totiž území Gáda, Rubena...
1. Letopisů 6:63...a Tábor s jejich pastvinami. Na východním břehu Jordánu naproti Jerichu dostali z kmene Ruben pouštní Becer...
1. Letopisů 12:16...nich stovce a větší tisícovce. To oni překročili Jordán v prvním měsíci, kdy se řeka všude vylévá z břehů, a...
1. Letopisů 19:17...dozvěděl, shromáždil celý Izrael, překročil Jordán, přitáhl k nim a sešikoval vojsko proti nim. Jakmile...
1. Letopisů 26:30...- řídili izraelskou správu na západním břehu Jordánu ve všem, co se týkalo služby Hospodinu a prací pro...
Job 40:23...vzedme se, on se nelekne, klid, i když mu Jordán k tlamě dosáhne. Kdopak ho může chytit do sítě?...
Žalmy 42:7...ve mně sklíčená, proto na tebe vzpomínám v kraji Jordánu a Hermonu, na vršku Micaru. Hlubina se ozývá...
Žalmy 114:3...královstvím. Moře to vidělo, dalo se na útěkJordán obrátil se nazpátek! Hory skákaly jako beránci, jako...
Žalmy 114:5...Pročpak ses, moře, dalo na útěk? Proč sesJordáne, obrátil nazpátek? Proč jste, vy hory, skákaly jak...
Izaiáš 8:23...Neftalí, tak nakonec oslaví při cestě k moři, za Jordánem, Galileu pohanů: Lid, který chodil v temnotách,...
Ezechiel 47:18...hranice mezi Chavranem a Damaškem a dále podél Jordánu mezi Gileádem a zemí Izraele k Mrtvému moři po...
Matouš 3:6...němu, vyznávali své hříchy a on je křtil v řece Jordán. Když ale uviděl, že se k němu přichází pokřtít...
Matouš 3:13...ohněm!" Tehdy přišel Ježíš z Galileje za JanemJordánu, aby se od něj nechal pokřtít. Jan mu v tom ale...
Matouš 4:15...Zabulon a země Neftalí, při cestě k moři, za Jordánem, Galilea pohanů: Lid, který bydlel v temnotách,...
Matouš 19:1... odešel z Galileje a přišel do judského kraje za Jordánem. Šly za ním veliké zástupy a on je tam uzdravil...
Marek 1:5... vyznávali své hříchy a on je křtil v řece Jordán. Jan byl oblečen velbloudí srstí a koženým pásem...
Marek 1:9...galilejského Nazaretu a dal se od Jana pokřtítJordánu. Když vystupoval z vody, ihned uviděl protržená...
Marek 10:1..." Potom vstal, odešel odtud a přes krajinu za Jordánem přišel do judské země. Tam se k němu znovu sešly...
Lukáš 3:3...Boží slovo. Procházel pak celým krajem kolem Jordánu a kázal křest pokání na odpuštění hříchů, jak je to...
Lukáš 4:1... syna Adamova, syna Božího. Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého a Duch jej vedl na poušť....
Jan 1:28...řemínek sandálu." Toto se stalo v Betanii za Jordánem, kde Jan křtil. Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak...
Jan 3:26...mu: "Rabbi, pohleď, ten, který byl s tebou za Jordánem, ten, o němž jsi vydal svědectví, teď křtí a...
Jan 10:40... ale unikl jim z rukou. Vrátil se zpátky za Jordán, na místo, kde dříve křtil Jan, a zůstal tam....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |