Jonatana

Hledám varianty 'jonatana' [ jonatana ]. Nalezeny 23 verše.
1. Samuel 14:12...do kterých se schovali." Muži z hlídky pak na Jonatana a jeho zbrojnoše zavolali: "Vylezte k nám a něco...
1. Samuel 14:39... zachránce Izraele, i kdyby šlo o mého syna Jonatana, musí zemřít!" Nikdo z mužů mu neodpovídal. Řekl...
1. Samuel 14:41...Izraeli, pak padne tumim." Los pak označil Jonatana a Saula, kdežto lid vyvázl. "Losujte mezi mnou a...
1. Samuel 14:42...mezi mnou a Jonatanem," řekl Saul. A los označil Jonatana. "Pověz mi, cos provedl," řekl Saul Jonatanovi....
1. Samuel 14:45...mu dnes pomáhal Hospodin!" A tak lid zachránil Jonatana před smrtí. Saul pak ukončil pronásledování...
1. Samuel 19:6...bys Davida pro nic za nic zabíjel?" Saul tedy Jonatana poslechl a přísahal: "Jakože je živ Hospodin,...
1. Samuel 20:10...ti tvůj otec odpověděl hrubě?" zeptal se David Jonatana. "Pojď," vyzval Jonatan Davida, "půjdeme ven."...
1. Samuel 20:27...stále prázdné. Saul se tedy zeptal svého syna Jonatana: "Proč Jišajův syn včera ani dnes nepřišel k...
1. Samuel 20:30..." "Ty mizerný parchante!" rozlítil se Saul na Jonatana. "Copak nevím, že ses s tím Jišajovým synem...
1. Samuel 31:2... Když se Filištínům podařilo zabít Saulovy syny Jonatana, Abinadaba a Malki-šuu, rozhořel se prudký boj...
2. Samuel 9:6...Amielova, nechal přivést. Když Mefibošet, syn Jonatana, syna Saulova, přišel k Davidovi, padl na tvář a...
2. Samuel 21:7...jim na to. Král ovšem ušetřil Mefibošeta, syna Jonatana, syna Saulova, a to kvůli přísaze, kterou spolu...
2. Samuel 21:12...měšťanů Jábeš-gileádu ostatky Saula a jeho syna Jonatana. (Ti je totiž kdysi ukradli z prostranství v...
2. Samuel 21:13...nechal vyzvednout ostatky Saula i jeho syna Jonatana a dal také posbírat ostatky oněch popravených....
2. Samuel 21:14...oněch popravených. Ostatky Saula a jeho syna Jonatana pak pochovali do hrobu jeho otce Kíše v Céle v...
1. Letopisů 8:33...zplodil Kíše. Kíš zplodil Saula. Saul zplodil Jonatana, Malki-šuu, Abinadaba a Eš-baala. Jonatan měl syna...
1. Letopisů 9:39...zplodil Kíše. Kíš zplodil Saula. Saul zplodil Jonatana, Malki-šuu, Abinadaba a Eš-baala. Jonatan měl syna...
1. Letopisů 10:2...syny. Když se jim podařilo zabít Saulovy syny Jonatana, Abinadaba a Malki-šuu, rozhořel se prudký boj...
2. Letopisů 17:8... Netaniáše, Zebadiáše, Asaela, ŠemiramotaJonatana, Adoniáše, Tobiáše a Tob-adoniáše a s nimi také...
Nehemiáš 12:11...Eliašiba, Eliašib zplodil Jojadu, Jojada zplodil Jonatana, Jonatan zplodil Jaduu. Toto byli vůdcové...
Nehemiáš 12:35...kněžských synů s trubkami tu byl Zachariáš, syn Jonatana, syna Šemajášova, syna Mataniášova, syna...
Jeremiáš 37:15... Nechali ho zbít a uvěznili ho v domě písaře Jonatana, ve kterém zřídili vězení. Tak se Jeremiáš ocitl v...
Jeremiáš 37:20...o slitování: Neposílej zpátky do domu písaře Jonatana, tam neumřu." Král Cidkiáš tedy přikázal, aby...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |