Jonatan

Hledám varianty 'jonatan' [ jonatan ]. Nalezeno 67 veršù.
Soudců 18:30...jmenovalo Laiš. Danovci tam vztyčili tu modluJonatan, syn Geršoma, syna Mojžíšova, jim se svými syny...
1. Samuel 13:3...Gibeji. Zbytek lidu poslal zpátky domůJonatan pobil filištínskou posádku v Gebě. Filištíni se to...
1. Samuel 13:22...třetinu šekelu. Ve válce tedy všem SaulovýmJonatanovým mužům scházely meče i kopí. Jen Saul a jeho syn...
1. Samuel 14:1...k průsmyku Michmas. Jednoho dne řekl Saulův syn Jonatan svému zbrojnošovi: "Pojď, pronikneme k ...
1. Samuel 14:4...nevěděl. Na obou stranách průsmyku, kterým chtěl Jonatan proniknout k filištínské hlídce, byly skalní útesy....
1. Samuel 14:6...proti Michmasu, druhý proti Gebě. "Pojď," řekl Jonatan svému zbrojnoši, "pronikneme ke hlídce těch...
1. Samuel 14:8...se, kam chceš - jsem přece s tebou jedno srdce." Jonatan mu na to řekl: "Podívej se, pronikneme k těm mužům...
1. Samuel 14:12...do kterých se schovali." Muži z hlídky pak na Jonatana a jeho zbrojnoše zavolali: "Vylezte k nám a něco...
1. Samuel 14:13...za mnou. Hospodin je vydal Izraeli do rukou!" Jonatan šplhal po čtyřech a zbrojnoš za ním. Filištíni před...
1. Samuel 14:14...zbrojnoš je dobíjel. V této první bitvě pobil Jonatan se svým zbrojnošem asi dvacet mužů na půlakrovém...
1. Samuel 14:17... kdo z našich odešel." Počítali a hle - chyběl Jonatan a jeho zbrojnoš. Saul tehdy řekl Achiášovi: "Přines...
1. Samuel 14:27... aby ho ochutnal, protože se báli přísahyJonatan ale svého otce neslyšel, když zavázal lid tou...
1. Samuel 14:29..." "Můj otec tím škodí zemi," řekl na to Jonatan. "Jen se podívejte, jak se mi rozjasnily oči, sotva...
1. Samuel 14:43...Jonatana. "Pověz mi, cos provedl," řekl Saul Jonatanovi. "Ochutnal jsem trochu medu na konci hole,...
1. Samuel 14:45... Jonatane." Lid se ale proti Saulovi ozval: "Jonatan že zemřít? Ten, který Izraeli získal to veliké...
1. Samuel 14:49...Izrael z rukou nájezdníků. Saulovi synové byli Jonatan, Jišvi a Malki-šua. Měl také dvě dcery: prvorozenou...
1. Samuel 18:1...David. Tak skončil Davidův rozhovor se SaulemJonatan tehdy celou duší přilnul k duši Davidově a...
1. Samuel 18:3...k sobě do služby a ho nepouštěl domů k otciJonatan s Davidem uzavřel smlouvu, neboť ho miloval jako...
1. Samuel 19:1... Tak si David získal slavnou pověst. Saul řekl Jonatanovi a všem svým hodnostářům, že chce, aby David...
1. Samuel 19:4...s ním o tobě. Potom ti povím, co jsem zjistil." Jonatan pak před Saulem Davida chválil. " král neubližuje...
1. Samuel 19:7..."Jakože je živ Hospodin, nebude zabit!" Jonatan pak Davida zavolal a všechno mu to vyprávěl. Potom...
1. Samuel 20:2...mi chce vzít život?" "Nic takového!" odpověděl Jonatan. "Nemáš zemřít. Můj otec přece nedělá nic velkého...
1. Samuel 20:3...sis oblíbil. Proto si říká: ‚Raději o tom Jonatan neví, aby se netrápil.' Ale jakože je živ Hospodin...
1. Samuel 20:4...a živ jsi ty, od smrti dělí jen krok!" Jonatan odpověděl: "Udělám pro tebe, cokoli budeš chtít."...
1. Samuel 20:9...bys vodil ke svému otci?" "To nikdy!" zvolal Jonatan. "Pokud zjistím, že se můj otec rozhodl zabít,...
1. Samuel 20:11...hrubě?" zeptal se David Jonatana. "Pojď," vyzval Jonatan Davida, "půjdeme ven." Když pak spolu vyšli ven,...
1. Samuel 20:12...Davida, "půjdeme ven." Když pak spolu vyšli venJonatan Davidovi řekl: "Při Hospodinu, Bohu Izraele,...
1. Samuel 20:16...vyhladí všechny Davidovy nepřátele ze země!" Tak Jonatan uzavřel smlouvu s domem Davidovým: "Hospodin ...
1. Samuel 20:17..."Hospodin zúčtuje s Davidovými nepřáteli!" Jonatan z lásky k Davidovi zopakoval svou přísahu, neboť ho...
1. Samuel 20:18...přísahu, neboť ho miloval jako sám sebe. Pak mu Jonatan pověděl: "Zítra je novoluní. Všimnou si tvé...
1. Samuel 20:28...o svolení, aby směl do Betléma," odpověděl mu Jonatan. "Říkal: ‚Propusť prosím. Naše rodina koná ve...
1. Samuel 20:32...musí zemřít!" "A proč zemřít?" zeptal se Jonatan svého otce Saula. "Co provedl?" Vtom po něm Saul...
1. Samuel 20:33...po něm Saul mrštil kopím, aby ho probodl. Tak Jonatan poznal, že jeho otec je odhodlán Davida zabít....
1. Samuel 20:34...poznal, že jeho otec je odhodlán Davida zabítJonatan vstal od stolu, rozpálen hněvem, a toho druhého dne...
1. Samuel 20:35...tomu, že ho otec tak zostudil. Když přišlo ránoJonatan vyšel ven, jak se dohodli s Davidem. Měl s sebou...
1. Samuel 20:37...šíp přes něj. Když chlapec dorazil blízko Jonatanova šípu, Jonatan na chlapce zavolal: "Ten šíp je...
1. Samuel 20:39...se ke svému pánovi. Ten chlapec nic netušil. Jen Jonatan a David věděli, o co jde. Jonatan pak dal chlapci,...
1. Samuel 20:40...netušil. Jen Jonatan a David věděli, o co jdeJonatan pak dal chlapci, který ho provázel, svou zbraň a...
1. Samuel 20:42...plakali, hlavně David. "Jdi v pokoji," řekl mu Jonatan. "Co jsme si v Hospodinově jménu přísahali, toho ...
1. Samuel 21:1... navěky." David pak vyrazil na cestu, zatímco Jonatan se vrátil do města. Přišel do Nobu ke knězi...
1. Samuel 23:16... že Saul vytáhl a usiluje mu o život. Saulův syn Jonatan se tehdy vydal za Davidem do Choreše a pomohl mu...
1. Samuel 23:18...uzavřeli smlouvu. David pak zůstal v ChorešiJonatan se vrátil domů. K Saulovi do Gibeje se ale...
2. Samuel 1:4...Mnoho jich padlo a zemřelo. Také Saul a jeho syn Jonatan zemřeli," odpověděl muž. "Jak víš, že zemřel Saul a...
2. Samuel 1:5...muž. "Jak víš, že zemřel Saul a jeho syn Jonatan?" zeptal se David mladíka, který mu to oznamoval....
2. Samuel 1:25...vprostřed boje! Na tvých výšinách proboden Jonatan! Teskním po tobě, Jonatane, bratře - jak jsem ...
2. Samuel 4:4...a od doby tam pobývají dodnes. (Saulův syn Jonatan měl syna chromého na nohy. Tenkrát, když z Jizreelu...
2. Samuel 15:27...oba vaši synové - tvůj syn Achimaac a jeho syn Jonatan. Počkám totiž v poušti naproti brodu, než od vás...
2. Samuel 15:36...s nimi i jejich dva synové, Achimaac SádokůvJonatan Abiatarův. Po nich mi vzkážete, cokoli se dozvíte."...
2. Samuel 17:17...- jinak je s králem i všemi jeho muži konec!'" Jonatan a Achimaac zůstávali u pramene En-rogel. Chodívala...
2. Samuel 17:20...za ženou do domu a ptali se: "Kde je AchimaacJonatan?" " za potokem," odpověděla jim. Hledali je tedy,...
2. Samuel 21:7...jim na to. Král ovšem ušetřil Mefibošeta, syna Jonatana, syna Saulova, a to kvůli přísaze, kterou spolu...
2. Samuel 21:21... Také on byl potomek Refajců. Urážel Izrael, ale Jonatan, syn Davidova bratra Šimey, ho zabil. Tak tito...
2. Samuel 23:32...Eliachba Šaalbonský; Jašenovi synové Jonatan, syn Šamy Hararského, Achiam, syn Šarara...
1. Královská 1:42...ptal se. Ještě to ani nedořekl, když vtom přišel Jonatan, syn kněze Abiatara. Adoniáš ho vyzval: "Pojď blíž....
1. Královská 1:43...neseš dobré zprávy." "Nenesu," odpověděl mu Jonatan. "Náš pán, král David, ustanovil za krále Šalomouna...
1. Letopisů 2:32...Achlaj. Synové Šamajova bratra Jady: JeterJonatan. Jeter zemřel bezdětný. Synové Jonatanovi: Pelet a...
1. Letopisů 8:34...Jonatana, Malki-šuu, Abinadaba a Eš-baalaJonatan měl syna Merib-baala. Merib-baal zplodil Míku....
1. Letopisů 9:40...Jonatana, Malki-šuu, Abinadaba a Eš-baalaJonatan měl syna Merib-baala. Merib-baal zplodil Míku....
1. Letopisů 11:34...Eliachba Šaalbonský; synové Hašema Gizonského Jonatan, syn Šage Hararského, Achiam, syn Šachara...
1. Letopisů 20:7... I on byl potomek Refajců. Urážel Izrael, ale Jonatan, syn Davidova bratra Šimey, ho zabil. Tak tito...
1. Letopisů 27:25...za příjmy z polí, měst, vesnic a tvrzí odpovídal Jonatan, syn Uziášův; za zemědělské práce na polích Ezri,...
1. Letopisů 27:32...majetkové správy krále Davida. Davidův strýc Jonatan jakožto znalý člověk a písař byl rádcem. Spolu s...
Ezdráš 10:15... který kvůli této věci vzplál." Proti byl pouze Jonatan, syn Asaelův, a Jachziáš, syn Tikvy, za podpory...
Nehemiáš 12:11...Eliašiba, Eliašib zplodil Jojadu, Jojada zplodil Jonatana, Jonatan zplodil Jaduu. Toto byli vůdcové...
Nehemiáš 12:14... v Amariášově rodu Jochanan, v Melukiho rodu Jonatan, v Šekaniášově rodu Josef, v Charimově rodu Adna, v...
Nehemiáš 12:18...Piltaj, v Bilgově rodu Šamua, v Šemajášově rodu Jonatan, v Jojaribově rodu Matenaj, v Jedahiášově rodu Uzi...
Jeremiáš 40:8...do Micpy - Išmael, syn Netaniášův, JochananJonatan, synové Kareachovi, Serajáš, syn Tanchumetův,...

Slova obsahující jonatan: jonatan (67) jonatana (23) jonatane (3) jonatanem (7) jonatanova (2) jonatanově (1) jonatanovi (11) jonatanovým (1) jonatanův (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |