Jojady

Hledám varianty 'jojady' [ jojady ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Letopisů 12:28...Leviho 4 600 mužů včetně vůdce Áronova rodu Jojady s 3 700 muži a mladého válečníka Sádoka s 22...
1. Letopisů 27:5...velitelem třetího vojska Benajáš, syn velekněze Jojady. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Benajáš patřil ke...
2. Letopisů 22:11...tedy Achaziášova sestra Jošeba, manželka kněze Jojady a dcera krále Jehorama, schovala Joaše před Atalií,...
2. Letopisů 24:2...Cibia a byla z Beer-šeby. Po celý život kněze Jojady dělal Joaš, co je v Hospodinových očích správné....
2. Letopisů 24:20...sestoupil Boží Duch na Zachariáše, syna kněze Jojady. Postavil se před lid a prohlásil: "Tak praví Bůh:...
2. Letopisů 24:25...němu spikli, protože prolil krev syna kněze Jojady, a zabili ho na lůžku. Když zemřel, pochovali ho ve...
Nehemiáš 12:22...rodu Netanel. Levité za dnů EliašibaJojady, Jochanana a Jaduy v čele otcovských rodů jakož i...
Nehemiáš 13:28...Boha a ženili se s cizinkami!" Jeden ze synů Jojady, syna velekněze Eliašiba, byl zetěm Sanbalata...
Jeremiáš 29:26..., Cefaniáši, ustanovil knězem namísto kněze Jojady, abys byl strážcem Hospodinova domu. Každého blázna,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |