Jojada

Hledám varianty 'jojada' [ jojada ]. Nalezen 21 verš.
2. Královská 11:4... dokud v zemi vládla Atalia. Sedmého roku kněz Jojada obeslal setníky, palácovou gardu i stráže a pozval...
2. Královská 11:9...pohne." Setníci to provedli přesně, jak jim kněz Jojada nařídil. Každý vzal své muže, jak ty, kteří v sobotu...
2. Královská 11:12...levé straně, u oltáře před chrámem. Potom k nim Jojada přivedl králova syna, vložil mu na hlavu korunu,...
2. Královská 11:15...roucho a vykřikla: "Spiknutí! Spiknutí!" Kněz Jojada za poslal setníky velící vojsku. Přikázal jim:...
2. Královská 11:17...Koňskou bránou do královského paláce, zabili jiJojada zavázal krále i lid Hospodinovou smlouvou, že budou...
2. Královská 11:18...kněze Matana zabili před těmi oltáři. Kněz Jojada pak ustanovil dohled nad Hospodinovým chrámem. Vzal...
2. Královská 12:3...z Beer-šeby. Po celou dobu, kdy Joaše učil kněz Jojada, dělal, co je v Hospodinových očích správné. Obětní...
2. Královská 12:10...stříbro a že nebudou opravovat chrám sami. Kněz Jojada pak vzal jednu truhlici, udělal v jejím víku otvor a...
1. Letopisů 27:34...byl Chušaj Arkijský. Po Achitofelovi nastoupil Jojada, syn Benajášův, a Abiatar. Velitelem královského...
2. Letopisů 23:1...let, dokud v zemi vládla Atalia. Sedmého roku Jojada sebral odvahu a uzavřel smlouvu se setníky Azariášem...
2. Letopisů 23:3...pak v Božím chrámu uzavřelo smlouvu s králemJojada jim řekl: "Hle, podle Hospodinova slova o synech...
2. Letopisů 23:8...všichni Judští to provedli přesně, jak jim kněz Jojada určil. Každý vzal své muže, jak ty, kteří v sobotu...
2. Letopisů 23:11... k jeho levé straně, u oltáře před chrámemJojada a jeho synové pak přivedli králova syna, vložili mu...
2. Letopisů 23:14...roucho a vykřikla: "Spiknutí! Spiknutí!" Kněz Jojada za poslal setníky velící vojsku. Přikázal jim:...
2. Letopisů 23:16...Koňskou bránou do královského paláce, zabili jiJojada uzavřel se vším lidem a s králem smlouvu, že budou...
2. Letopisů 23:18...a Baalova kněze Matana zabili před těmi oltářiJojada pak svěřil dohled nad Hospodinovým chrámem kněžím a...
2. Letopisů 24:3...dělal Joaš, co je v Hospodinových očích správnéJojada mu našel dvě manželky a on s nimi měl syny a dcery....
2. Letopisů 24:15...Hospodinově chrámu konaly pravidelné oběti. Když Jojada zestárl a naplnil svůj čas, ve věku sto třiceti let...
2. Letopisů 24:22...oddanost, kterou mu prokazoval Zachariášův otec Jojada, a zavraždil jeho syna. Ten, když umíral, řekl:...
Nehemiáš 3:6...práci pro svého Pána. Ješanskou bránu opravovali Jojada, syn Paseachův, a Mešulam, syn Besodiášův. Upevnili...
Nehemiáš 12:11...Joakim zplodil Eliašiba, Eliašib zplodil JojaduJojada zplodil Jonatana, Jonatan zplodil Jaduu. Toto byli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |