Joel

Hledám varianty 'joel' [ joel ]. Nalezeno 14 veršù.
1. Samuel 8:2...své syny. Jeho prvorozený syn se jmenoval Joel, druhý Abiáš a byli soudci v Beer-šebě. Nechodili však...
1. Letopisů 4:35...Mešobab, Jamlech, Joša, syn AmaciášůvJoel, Jehu, syn Jošibiáše, syna Serajášova, syna Asielova;...
1. Letopisů 5:12...nim v bášanském kraji po Salchu: Jejich vůdce Joel, druhý po něm Šafam a potom Janaj, soudce v Bášanu....
1. Letopisů 6:13...a jeho syn Samuel. Synové Samuelovi: prvorozený Joel a druhý Abiáš. Synové Merariho: Machli, jeho syn Libni...
1. Letopisů 7:3... Synové Jizrachiáše: Michael, ObadiášJoel, Jišiáš. Všech pět byli vůdcové. Podle jejich rodopisů...
1. Letopisů 11:38...Karmelský; Naaraj, syn EzbajůvJoel, bratr Nátanův; Mibchar, syn Hagriho; Selek Amonský;...
1. Letopisů 15:7...a 220 jeho bratrů. Ze synů Geršomových vůdce Joel a 130 jeho bratrů. Ze synů Elicafanových vůdce Šemajáš...
1. Letopisů 23:8...a Šimei. Synové Ladanovi: vůdce Jechiel, ZetamJoel, celkem tři. Synové Šimeiho: Šelomit, Chaziel a Haran,...
1. Letopisů 26:22... Jechielovi synové Zetam a jeho bratr Joel zodpovídali za pokladnice domu Hospodinova. Z...
1. Letopisů 27:20... syn Azaziášův, za polovinu kmene Manasesova Joel, syn Pedajášův, za gileádskou polovinu Manasesovu Jido...
2. Letopisů 29:12...ze synů Kehatových Machat, syn Amasajův, a Joel, syn Azariášův; ze synů Merariho Kiš, syn Abdiho, a...
Ezdráš 10:43...Jehiel, Matitiáš, Zabad, Zebina, JadajJoel, Benajáš. Ti všichni se oženili s cizinkami a někteří...
Nehemiáš 11:9...a Salaj, tedy 928 mužů. Jejich velitelem byl Joel, syn Zikriho. Druhým velitelem města byl Juda, syn...
Joel 1:1...nich klesají. Slovo Hospodinovo, které dostal Joel, syn Petuelův. Stařešinové, teď toto poslyšte, všichni...

Slova obsahující joel: joel (14) joela (2) joele (2) joelova (3) joelovi (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |