Jochanan

Hledám varianty 'jochanan' [ jochanan ]. Nalezeno 20 veršù.
2. Královská 25:23...přišli za ním do Micpy - Išmael, syn NetaniášůvJochanan, syn Kareachův, Serajáš, syn Tanchumeta Netofského...
1. Letopisů 3:24...Eljoenajovi: Hodaviáš, Eliašib, Pelajáš, AkubJochanan, Delajáš a Anani, celkem sedm. Synové Judovi:...
1. Letopisů 5:36...zplodil Azariáše, Azariáš zplodil JochananaJochanan zplodil Azariáše (který byl knězem, když Šalomoun...
1. Letopisů 12:5...oné Třicítky a její velitel, Jirmeáš, JachazielJochanan, Jozabad Gederský, Eluzaj, Jerimot, Bealiáš,...
1. Letopisů 12:13...Ataj, sedmý Eliel, osmý Jochanan, devátý Elzabad, desátý Jirmejáh a jedenáctý...
1. Letopisů 26:3...třetí Zebadiáš, čtvrtý Jatniel, pátý Elam, šestý Jochanan a sedmý Eljoenaj. Synové Obed-edomovi: Prvorozený...
2. Letopisů 17:15...jeho 300 000 udatných bojovníků, po něm velitel Jochanan a jeho 280 000 mužů, po něm Amasiáš, syn Zichriho,...
Ezdráš 8:12...Bebajův, a s ním 28 mužů; ze synů AzgadovýchJochanan, syn Hakatanův, a s ním 110 mužů; ze synů...
Ezdráš 10:28... Jeremot, Zabad, Aziza. Ze synů BebajovýchJochanan, Chananiáš, Zabaj, Atlaj. Ze synů Baniho: Mešulam,...
Nehemiáš 6:18...byl zetěm Šekaniáše, syna Arachova, a jeho syn Jochanan si vzal dceru Mešulama, syna Berechiášova....
Nehemiáš 12:13... v Ezdrášově rodu Mešulam, v Amariášově rodu Jochanan, v Melukiho rodu Jonatan, v Šekaniášově rodu Josef...
Nehemiáš 12:42...trubkami, dále Maasejáš, Šemajáš, Eleazar, UziJochanan, Malkiáš, Elam a Ezer. Zpěváci pozvedli hlas,...
Jeremiáš 40:8...za Gedaliášem do Micpy - Išmael, syn NetaniášůvJochanan a Jonatan, synové Kareachovi, Serajáš, syn...
Jeremiáš 40:13...judské zemi, kde sklidili spoustu vína a ovoceJochanan, syn Kareachův, a také ostatní polní velitelé...
Jeremiáš 40:15...Ale Gedaliáš, syn Achikamův, jim nevěřilJochanan, syn Kareachův, Gedaliášovi v Micpě tajně navrhl:...
Jeremiáš 41:11...zločinech Išmaele, syna Netaniášova, doslechl Jochanan, syn Kareachův, a všichni velitelé, kteří byli s...
Jeremiáš 41:16...s osmi svými muži utekl a dostal se k AmoncůmJochanan, syn Kareachův, a všichni velitelé, kteří byli s...
Jeremiáš 43:2...Bůh, za nimi poslal. Azariáš, syn HošajášůvJochanan, syn Kareachův, a všichni ti ostatní nadutci na to...
Jeremiáš 43:4...nás zabili anebo odvlekli do Babylonu!" A tak Jochanan, syn Kareachův, ani žádný z vojenských velitelů...
Jeremiáš 43:5...Hospodinův příkaz, že mají zůstat v judské zemiJochanan, syn Kareachův, pak s ostatními veliteli odvedl...

Slova obsahující jochanan: jochanan (20) jochanana (8) jochananana (1) jochananovi (3) jochananovým (1) jochananův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |