Jobovy

Hledám varianty 'jobovy' [ jobovy (2) jobovi (11) jobově (1) jobova (1) ]. Nalezeno 15 veršù.
Job 1:13...tím satan od Hospodina odešel. Jednoho dne, když Jobovi synové a dcery jedli a popíjeli víno v domě svého...
Job 1:14...víno v domě svého prvorozeného bratra, dorazilJobovi posel: "Orali jsme s dobytkem a vedle se pásly...
Job 31:41...místo pšenice a plevel místo ječmene!" Zde Jobova řeč končí. Ti tři muži přestali Jobovi odpovídat...
Job 32:1...Jobova řeč končí. Ti tři muži přestali Jobovi odpovídat, protože se stále považoval za...
Job 32:2...Barachela Buzského z rodu Ramova, vzplanul proti Jobovi hněvem. Hrozně se rozhněval, že se Job považuje za...
Job 32:14...moudré řešení, Bůh, a ne člověk ho usvědčí!' Jobovy řeči mi nebyly určeny, bych však neodpovídal jako...
Job 34:7...rány se nehojí, jsem nic neproved!' Je snad Jobovi někdo podobný? Rouhá se, jako by vodu pil! Dává se...
Job 38:1...ani mudrcové nevidí." Vtom Hospodin promluvilJobovi z vichru: "Kdo to zatemňuje záměry řečmi, v nichž...
Job 40:1... tam je hned!" Tehdy Hospodin promluvilJobovi: "Napraví Všemohoucího, kdo se s ním chce přít? Kdo...
Job 40:6...ani dodávat." Tehdy Hospodin promluvilJobovi z vichru: "Jako muž si teď vyhrň rukávy, budu se ...
Job 42:7...pokání!" Když Hospodin domluvil tato slovaJobovi, promluvil k Elifazovi Temanskému: "Hořím hněvem...
Job 42:10... Hospodin mu navrátil vše, co ztratil, a dal Jobovi dvakrát více, než co měl dřív. Všichni jeho bratři a...
Job 42:12...minci a jednu zlatou náušnici. Hospodin tedy Jobovi nakonec požehnal více než na počátku. Měl totiž 14...
Job 42:15... V celé zemi nebyly tak krásné ženy jako dcery Jobovy. A otec jim dal dědictví mezi jejich bratry. Potom...
Jakub 5:11..."Blaze těm, kteří vytrvali." Slyšeli jsteJobově vytrvalosti a viděli jste, co pro něj nakonec Pán...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |