Joba

Hledám varianty 'joba' [ jobovi (11) jobem (2) jobe (3) joba (7) job (35) ]. Nalezeny 52 verše.
Job 1:1...jejich potomstva. V zemi Úc žil muž jménem Job. Ten muž byl bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý...
Job 1:5...a pít s nimi. Jakmile dny těch hodů skončilyJob pro posílal, aby je posvětil. Od časného rána...
Job 1:8...odpověděl mu satan. "A všiml sis mého služebníka Joba?" řekl mu na to Hospodin. "Na zemi mu není rovného -...
Job 1:9...a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla." "Copak Job ctí Boha zadarmo?" namítl satan Hospodinu. "Copak jsi...
Job 1:13...tím satan od Hospodina odešel. Jednoho dne, když Jobovi synové a dcery jedli a popíjeli víno v domě svého...
Job 1:14...víno v domě svého prvorozeného bratra, dorazilJobovi posel: "Orali jsme s dobytkem a vedle se pásly...
Job 1:20... Unikl jsem jenom , abych ti to pověděl!" Nato Job vstal, roztrhl svůj plášť a oholil si hlavu. Potom padl...
Job 1:22... je požehnáno jméno Hospodin!" V tom ve všem Job nezhřešil a neobvinil Boha z ničeho špatného. Jednoho...
Job 2:3...odpověděl mu satan. "A všiml sis mého služebníka Joba?" řekl mu na to Hospodin. "Na zemi mu není rovného -...
Job 2:7...naživu." S tím satan od Hospodina odešel a ranil Joba od hlavy k patě hroznými vředy. Job seděl v popelu...
Job 2:8...a ranil Joba od hlavy k patě hroznými vředyJob seděl v popelu a škrábal se střepem. "Ještě se držíš ...
Job 2:10...přijímat jen dobré, a zlé ne?" V tom ve všem Job ani jediným slovem nezhřešil. Když o všem tom zlém, co...
Job 2:11...slovem nezhřešil. Když o všem tom zlém, co Joba potkalo, uslyšeli jeho tři přátelé, vypravili se každý...
Job 3:1... nikdo mu neřekl ani jediné slovo. Nakonec Job otevřel ústa a proklínal den, kdy se narodil. Job tehdy...
Job 3:2...otevřel ústa a proklínal den, kdy se narodilJob tehdy řekl: "Zhynout měl den, kdy jsem se narodil, i...
Job 6:1...přišli a tak to je. Vyslechni to a pouč se!"  Job na to řekl: "Kéž by se muka dala zvážit, na váhy kéž...
Job 9:1...z ostudy, ze stanu ničemů nezbude vůbec nic."  Job na to řekl: "Vím, je to tak, jistě máš pravdu. Může...
Job 12:1...se vytratí; zbude jim naděje, že duši vypustí."  Job na to řekl: "Opravdu, vy jste ti praví a moudrost vymře...
Job 16:1...a zlo porodí, v jejich nitru se líhnou lsti!"  Job na to řekl: " jsem těch věcí slyšel přespříliš - jako...
Job 19:1...zlosyna, domov neznaboha takhle dopadá!'"  Job na to řekl: "Jak dlouho budete mou duši trápit a svými...
Job 21:1...Bůh ničemům, takové dědictví jim určil Bůh!"  Job na to řekl: "Dobře poslouchejte, co tu vypovím - můžete...
Job 23:1...viny, vysvobozen bude pro čistotu rukou tvých."  Job na to řekl: "I dnes je žaloba plná trpkosti, jeho...
Job 26:1...lidský červ, smrtelník, jenž je larvě podoben?"  Job na to řekl: "Jak pěkně umíš slabému pomoci! Jak jsi...
Job 27:1...slyšíme - burácení jeho moci kdo by rozuměl?" A Job pokračoval ve své promluvě: "Při Bohu živém, který mi...
Job 29:1...Hospodina, rozum je v tom, varovat se zla." A Job pokračoval ve své promluvě: "Kéž by mi bylo jako za...
Job 32:1...Jobova řeč končí. Ti tři muži přestali Jobovi odpovídat, protože se stále považoval za...
Job 32:2...Barachela Buzského z rodu Ramova, vzplanul proti Jobovi hněvem. Hrozně se rozhněval, že se Job považuje za...
Job 32:3...tři přátele, že mu neuměli odpovědět tak, aby Joba usvědčili. Dokud mluvili s Jobem, Elihu čekal, protože...
Job 32:4...tak, aby Joba usvědčili. Dokud mluviliJobem, Elihu čekal, protože byli starší než on. Když ale...
Job 32:12...správná slova, pozorně jsem vás sledovalJoba však nikdo z vás usvědčit neuměl, nikdo jste pro něj...
Job 33:1...by můj Stvořitel rychle odstranil! Tak tedyJobe, slyš mou řeč, všemu, co říkám, dobře naslouchej....
Job 33:31...jámy, ve světle živých aby mohl žít. Dej pozorJobe, naslouchej mi, mlč a promluvím. Máš-li co říci,...
Job 34:5... co je správné, co je dobré, tu spolu posuďmeJob prohlašuje: ‚Jsem nevinen, a Bůh mi právo odepřel. I...
Job 34:7...rány se nehojí, jsem nic neproved!' Je snad Jobovi někdo podobný? Rouhá se, jako by vodu pil! Dává se...
Job 34:35...mi to potvrdí i moudří slyší a souhlasíJob vůbec neví, o čem hovoří, v jeho slovech není špetka...
Job 34:36... v jeho slovech není špetka soudnosti! Jen je Job zkoušen ještě víc, vždyť tu odpovídá jako hanebník!...
Job 35:16...netrestá a že se o ničemnost vůbec nestaráJob si tu však otevírá ústa naprázdno - mluví dál a dál, a...
Job 37:14... on , aby nalezla svůj cíl. Naslouchej tomuJobe, zastav se, o Božích divech přemýšlej. Rozumíš, jak...
Job 38:1...ani mudrcové nevidí." Vtom Hospodin promluvilJobovi z vichru: "Kdo to zatemňuje záměry řečmi, v nichž...
Job 40:1... tam je hned!" Tehdy Hospodin promluvilJobovi: "Napraví Všemohoucího, kdo se s ním chce přít? Kdo...
Job 40:3...chce přít? Kdo obviňuje Boha, na to odpoví!" Job na to Hospodinu řekl: "Jsem příliš nicotný - co ti mám...
Job 40:6...ani dodávat." Tehdy Hospodin promluvilJobovi z vichru: "Jako muž si teď vyhrň rukávy, budu se ...
Job 42:1...svrchu dívá se, všem pyšným šelmám kraluje!"  Job na to Hospodinu řekl: "Uznávám, že jsi všemocný a že...
Job 42:7...pokání!" Když Hospodin domluvil tato slovaJobovi, promluvil k Elifazovi Temanskému: "Hořím hněvem...
Job 42:8...býků a sedm beranů a jděte za mým služebníkem Jobem. Obětujte za sebe zápalnou oběť a můj služebník Job...
Job 42:9...šli a udělali, co jim Hospodin řekl. A Hospodin Joba vyslyšel. Když se Job modlil za své přátele, Hospodin...
Job 42:10...Hospodin řekl. A Hospodin Joba vyslyšel. Když se Job modlil za své přátele, Hospodin mu navrátil vše, co...
Job 42:12...minci a jednu zlatou náušnici. Hospodin tedy Jobovi nakonec požehnal více než na počátku. Měl totiž 14...
Job 42:16...otec jim dal dědictví mezi jejich bratry. Potom Job žil ještě sto čtyřicet let a viděl své děti a děti...
Job 42:17...svých dětí do čtvrtého pokolení. Nakonec Job zemřel stár a nasycen životem. Blaze člověku, který...
Ezechiel 14:14...i kdyby v byli tito tři muži: Noe, DanielJob, zachránili by svou spravedlností pouze sami sebe,...
Ezechiel 14:20...Hospodin - i kdyby v byli Noe, DanielJob, nemohli by zachránit ani vlastního syna nebo dceru....

Slova obsahující joba: joba (7) jobab (5) jobaba (4) obhajoba (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |