Joakim

Hledám varianty 'joakim' [ joakim ]. Nalezeno 13 veršù.
2. Královská 23:35...nechal odvléci do Egypta, kde zemřel. Protože Joakim odváděl faraonovi stříbro a zlato, musel zemi zdanit...
2. Královská 23:36...lidu země, aby ho mohl odevzdat faraonu NekóoviJoakim se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v...
2. Královská 24:1...jeho dnů přitáhl babylonský král NabukadnezarJoakim se stal jeho vazalem. Po třech letech se ale proti...
2. Královská 24:6...se, jak známo, píše v Kronice judských králůJoakim pak ulehl ke svým otcům a místo něj se stal králem...
2. Královská 24:19...v Hospodinových očích zlé, přesně jako to dělal Joakim. Hospodin se proto na Jeruzalém a na Judu tak...
1. Letopisů 3:16...Joakima, třetího Cidkiáše a čtvrtého ŠalumaJoakim měl syny Jekoniáše a Cidkiáše. Toto jsou synové...
2. Letopisů 36:5...Jeho bratra Joachaze dal Nekó odvléci do EgyptaJoakim se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v...
Nehemiáš 12:10...během služeb stáli naproti nim. Jošua zplodil Joakima, Joakim zplodil Eliašiba, Eliašib zplodil Jojadu,...
Jeremiáš 26:21...této zemi přesně tak jako Jeremiáš. Jakmile král Joakim se všemi svými veliteli a velmoži uslyšeli jeho...
Jeremiáš 26:22...ale doslechl a ve strachu utekl do Egypta. Král Joakim tam za ním poslal Elnatana, syna Achborova, a jeho...
Jeremiáš 36:28...byla v tom prvním svitku, který judský král Joakim spálil. O judském králi Joakimovi pak řekni: "Tak...
Jeremiáš 36:32... všechna slova oné knihy, kterou judský král Joakim spálil v ohni. A bylo k nim přidáno ještě mnoho slov...
Jeremiáš 52:2...v Hospodinových očích zlé, přesně jako to dělal Joakim. Hospodin se proto na Jeruzalém a Judu tak rozhněval...

Slova obsahující joakim: joakim (14) joakima (15) joakimova (5) joakimovi (4) joakimovy (2) joakimových (1) joakimův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |