Joaš

Hledám varianty 'joaš' [ joaš ]. Nalezeno 14 veršù.
Soudců 6:31...Baalův oltář a skácel Ašeřin kůl vedle něj!" Joaš ale odpověděl zástupu kolem něj: "Co že vy chcete...
2. Královská 12:1...Altalia byla u královského paláce popravena.  Joaš se stal králem v sedmi letech. Začal kralovat sedmého...
2. Královská 12:5...lid nadále obětoval a pálil kadidlo na výšináchJoaš řekl kněžím: "Shromážděte všechno zasvěcené stříbro,...
2. Královská 12:8...krále Joaše škody na chrámu neopravili. Král Joaš si proto zavolal kněze Jojadu i ostatní kněze a otázal...
2. Královská 12:19...rozhodl, že potáhne na Jeruzalém. Judský král Joaš proto vzal všechny zasvěcené dary svých předků,...
2. Královská 12:22...Jozabad, syn Šimeatův, a Jehozabad, syn ŠomerůvJoaš byl pochován ke svým otcům ve Městě Davidově. Na jeho...
1. Letopisů 4:22...v Bet-ašbeji, dále Jokim, obyvatelé Kozeby, dále Joaš a Saraf, kteří ovládali Moáb, a Jašubi-lechem. (Jsou...
1. Letopisů 7:8...22 034 bojovníků. Synové Becherovi: ZemiraJoaš, Eliezer, Eljoenaj, Omri, Jeremot, Abiáš, Anatot a...
1. Letopisů 12:3...jako jejich bratr Saul: V čele byl AchiezerJoaš, synové Šemaje Gibeatského, Jeziel a Pelet, synové...
1. Letopisů 27:28...podhůří Baal-chanan Gederský; za příjmy z oleje Joaš; za skot pasoucí se v Šáronu Šitraj Šáronský; za skot...
2. Letopisů 24:1...zavládl klid, protože Atalia byla popravena.  Joaš se stal králem v sedmi letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Letopisů 24:2...z Beer-šeby. Po celý život kněze Jojady dělal Joaš, co je v Hospodinových očích správné. Jojada mu našel...
2. Letopisů 24:4...a on s nimi měl syny a dcery. Po nějaké době se Joaš rozhodl obnovit Hospodinův chrám. Shromáždil tedy...
2. Letopisů 24:22...na nádvoří Hospodinova chrámu ukamenovali. Král Joaš nepamatoval na oddanost, kterou mu prokazoval...

Slova obsahující joaš: joaš (14) joaše (12) joašova (4) joašovi (6) joašovy (1) joašův (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |