Jošuy

Hledám varianty 'jošuy' [ jošuy ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Samuel 6:14... ten pohled je rozradostnil. Vůz dojel k poli Jošuy Betšemešského a zastavil tam u velikého kamene....
1. Samuel 6:18...truhlu, je toho svědkem dodnes na poli Jošuy Betšemešského. Hospodin ale srazil ty obyvatele...
2. Královská 23:8... umístěnou u vchodu do brány městského správce Jošuy (když se šlo bránou do města, stála vlevo). Kněží...
Ezdráš 2:2...ostatních měst v Judsku pod vedením ZerubábelaJošuy, Nehemiáše, Serajáše, Reelajáše, Mordechaje, Bilšana,...
Ezdráš 10:18...s cizinkami se oženili tito muži: Kněží: Ze synů Jošuy, syna Jocadakova, a jeho bratrů: Maasejáš, Eliezer,...
Nehemiáš 7:7...ostatních měst v Judsku pod vedením ZerubábelaJošuy, Nehemiáše, Azariáše, Raamiáše, Nachmaniho,...
Ageus 1:14...Zerubábela, syna Šealtielova, ducha velekněze Jošuy, syna Jocadakova, i ducha všeho zbývajícího lidu....
Zachariáš 6:11...zlato, vyrob korunu a vlož ji na hlavu velekněze Jošuy, syna Jocadakova, se slovy: ‚Tak praví Hospodin...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |