Jošiáš

Hledám varianty 'jošiáš' [ jošiáš ]. Nalezeny 22 verše.
1. Královská 13:2...Hle, domu Davidovu se narodí syn jménem Jošiáš. Ten na tobě bude obětovat kněze posvátných výšin,...
2. Královská 21:26...zahradě a na jeho místě začal kralovat jeho syn Jošiáš. Jošiáš se stal králem v osmi letech a kraloval v...
2. Královská 22:1...a na jeho místě začal kralovat jeho syn Jošiáš.  Jošiáš se stal králem v osmi letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Královská 22:3...ani nalevo. V osmnáctém roce své vlády poslal Jošiáš písaře Šafana, syna Acaliášova, syna Mešulamova, do...
2. Královská 23:10...jíst nekvašený chléb se svými kněžskými bratryJošiáš znesvětil i Tofet v údolí Ben-hinom, aby tam ...
2. Královská 23:14...Kemoše a pro amonskou odpornost MolochaJošiáš roztříštil posvátné sloupy, zporážel Ašeřiny kůly a...
2. Královská 23:15... když svedl Izrael k hříchu - i tento oltář Jošiáš rozbořil, tu výšinu spálil a rozdrtil na prach....
2. Královská 23:16...na prach. Spálil také Ašeřin kůl. Když se Jošiáš rozhlédl, všiml si na tom svahu nějakých hrobů....
2. Královská 23:24...Jeruzalémě slavil tento Hospodinův Hod beránkaJošiáš vymýtil věštce a duchaře stejně jako bůžky, hnusné...
2. Královská 23:25... Nikdy předtím ani potom nebyl žádný král jako Jošiáš, který by se obrátil k Hospodinu celým svým srdcem,...
2. Královská 23:29...Nekó, proti asyrskému králi k řece Eufrat. Král Jošiáš vytáhl proti němu, ale on ho zabil v Megidu, jakmile...
1. Letopisů 3:15...měl syna Amona a ten měl syna JošiášeJošiáš měl tyto syny: prvorozeného Jochanana, druhého...
2. Letopisů 34:1...místě prohlásili za krále jeho syna Jošiáše.  Jošiáš se stal králem v osmi letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Letopisů 34:33...Boží smlouvy, kterou jim vydal Bůh jejich otcůJošiáš vymýtil všechny ohavnosti ze všech izraelských území...
2. Letopisů 35:1...následovat Hospodina, Boha svých otců.  Jošiáš pak v Jeruzalémě slavil Hod beránka Hospodinu....
2. Letopisů 35:7... jež Hospodin promluvil skrze Mojžíše." Král Jošiáš přítomným z lidu věnoval 30 000 beránků a kůzlat pro...
2. Letopisů 35:18...králů neslavil takový Hod beránka, jako slavil Jošiáš s kněžími, levity, obyvateli Jeruzaléma a se všemi...
2. Letopisů 35:20...osmnáctém roce Jošiášova kralování. Po tom, když Jošiáš dokončil obnovu chrámu, vytáhl egyptský vládce Nekó...
2. Letopisů 35:22... proto se mu nestav do cesty, aby nezničil!" Jošiáš mu ale neustoupil. Převlékl se a šel s ním bojovat....
2. Letopisů 35:23...a vyrazil do bitvy na pláň Megido. Tam krále Jošiáše zasáhli lučištníci. "Odvezte !" řekl Jošiáš svým...
2. Letopisů 35:24...naložili ho na jiný vůz a odvezli do JeruzalémaJošiáš pak zemřel a byl pochován na pohřebišti svých otců a...
Matouš 1:11... Menaše zplodil Amona, Amon zplodil JošiášeJošiáš zplodil Jekoniáše a jeho bratry a pak přišlo...

Slova obsahující jošiáš: jošiáš (23) jošiáše (13) jošiášem (1) jošiášova (15) jošiášovi (1) jošiášovu (2) jošiášovy (2) jošiášových (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |