Jošafat

Hledám varianty 'jošafat' [ jošafat ]. Nalezeny 44 verše.
2. Samuel 8:16...lidu. Joáb, syn Ceruji, byl vrchním velitelemJošafat, syn Achiludův, byl kancléřem, Sádok, syn Achitubův...
2. Samuel 20:24...a Pléťanů, Adoniram velel nuceným pracímJošafat, syn Achiludův, byl kancléřem, Šeja písařem a Sádok...
1. Královská 4:3...Elichoref a Achiáš, synové Šišovi, byli písařiJošafat, syn Achiludův, byl kancléřem; Benajáš, syn Jojadův...
1. Královská 4:17... syn Chušaje, spravoval kraj Ašer a AlotJošafat, syn Paruachův, spravoval kraj Isachar; Šimei, syn...
1. Královská 15:24...otce Davida. Místo něj začal kralovat jeho syn Jošafat. Druhého roku judského krále Asy začal kralovat nad...
1. Královská 22:2...přijel izraelského krále navštívit judský král Jošafat. Izraelský král řekl svým dvořanům: "Víte přece, že...
1. Královská 22:4...z rukou aramejského krále?" Potom se zeptal Jošafata: "Půjdeš se mnou do války o Rámot-gileád?" "Udělám...
1. Královská 22:5... "Můj lid je jako tvůj, koně jako tví!" Jošafat ale izraelského krále ještě požádal: "Nejdříve se...
1. Královská 22:7..." odpovídali, "a Pán je vydá králi do rukou!" Jošafat ale naléhal: "To tu není žádný Hospodinův prorok...
1. Královská 22:8...Jimlův." "Tak by král neměl mluvit," odpověděl Jošafat. Izraelský král tedy zavolal jednoho komorníka a...
1. Královská 22:10... Michajáše, syna Jimlova!" Král IzraeleJošafat, král Judy, seděli ve slavnostním rouchu na svých...
1. Královská 22:32...s králem Izraele!" Když potom vozatajové uviděli Jošafata, řekli si: "To je určitě izraelský král." Obrátili...
1. Královská 22:41...svým otcům a místo něj začal kralovat AchaziášJošafat, syn Asův, začal kralovat nad Judou ve čtvrtém roce...
1. Královská 22:42...Judou ve čtvrtém roce izraelského krále AchabaJošafat se ujal království v pětatřiceti letech a kraloval...
1. Královská 22:45...lid nadále obětoval a pálil kadidlo na výšináchJošafat uzavřel mír s izraelským králem. Ostatní Jošafatovy...
1. Královská 22:49...tehdy neměli krále, vládl tam místodržitelJošafat vybudoval zámořské loďstvo, aby se vydalo do Ofiru...
1. Královská 22:50...v Ecjon-geberu. Achaziáš, syn Achabův, nabídl Jošafatovi: " spolu s tvými služebníky jedou na lodích i...
1. Královská 22:51...i služebníci." Jošafat ale nechtěl. Potom Jošafat ulehl ke svým otcům a byl pochován ke svým předkům...
2. Královská 3:7...celý Izrael. Tehdy vzkázal také judskému králi Jošafatovi: "Moábský král se proti mně vzbouřil. Potáhneš...
2. Královská 3:11...svolal proto, aby nás vydal do rukou Moábcům?" Jošafat ale řekl: "To tu není žádný Hospodinův prorok,...
2. Královská 3:12...Eliášovy." "Ten slovo Hospodinovo," odpověděl Jošafat. Vydali se tedy spolu s izraelským a edomským...
1. Letopisů 11:43... rubenský velitel Třicítky; Chanan, syn MaakůvJošafat Mitnejský; Uziáš Ašteratský; Šama a Jehiel, synové...
1. Letopisů 15:24...a Elkána byli stráže u Truhly. Kněží ŠebaniášJošafat, Natanael, Amasaj, Zachariáš, Benajáš a Eliezer...
1. Letopisů 18:15...lidu. Joáb, syn Ceruji, byl velitelem vojskaJošafat, syn Achiludův, byl kancléřem, Sádok, syn Achitubův...
2. Letopisů 17:1...oheň. Na Asově místě začal kralovat jeho syn Jošafat, který posílil Judu proti Izraeli. Do všech...
2. Letopisů 18:1...v opevněných městech po celém Judsku. Když Jošafat dosáhl velikého bohatství a slávy, uzavřel sňatkem...
2. Letopisů 18:3...ptal se izraelský král Achab judského krále Jošafata. "Udělám to, co ty," odpověděl mu Jošafat. "Můj...
2. Letopisů 18:4...tvůj, koně jako tví! Půjdu do boje s tebou." Jošafat ale izraelského krále požádal: "Vyptej se dnes...
2. Letopisů 18:6..." odpovídali, "a Bůh je vydá králi do rukou!" Jošafat ale naléhal: "To tu není žádný Hospodinův prorok...
2. Letopisů 18:7...Jimlův." "Tak by král neměl mluvit," odpověděl Jošafat. Izraelský král tedy zavolal jednoho komorníka a...
2. Letopisů 18:9... Michajáše, syna Jimlova!" Král IzraeleJošafat, král Judy, seděli ve slavnostním rouchu na svých...
2. Letopisů 18:31...izraelským!" Když potom vozatajové uviděli Jošafata, řekli si: "To je izraelský král." Obklíčili ho...
2. Letopisů 19:1...večera. Zemřel při západu slunce. Judský král Jošafat se vracel domů do Jeruzaléma v pokoji. Vyšel mu ale...
2. Letopisů 19:4...kůly a v srdci jsi odhodlán hledat Boha." Jošafat bydlel v Jeruzalémě, ale opakovaně se vydával mezi...
2. Letopisů 19:8... podjatost ani úplatky!" V Jeruzalémě pak Jošafat ustanovil některé levity, kněze a vůdce izraelských...
2. Letopisů 20:3... a jsou v Chasason-tamaru!" (To je En-gedi.) Jošafat se bál a rozhodl se hledat Hospodina. V celém...
2. Letopisů 20:5...hledat Hospodina opravdu ze všech judských městJošafat se spolu se shromážděným Judou a Jeruzalémem...
2. Letopisů 20:18...proti nim a Hospodin bude s vámi!" Nato se Jošafat sklonil tváří k zemi a celý Juda i obyvatelé...
2. Letopisů 20:20...ráno vytáhli na Tekojskou poušť. Když vycházeliJošafat se před postavil a prohlásil: "Slyšte , Judo a...
2. Letopisů 20:25...hle - země byla poseta mrtvými! Nikdo nevyvázlJošafat pak se svým vojskem začal sbírat kořist. Našli u...
2. Letopisů 20:31...jeho Bůh mu dopřál odpočinutí ze všech stranJošafat se stal judským králem v pětatřiceti letech a...
2. Letopisů 20:35...součástí Knihy izraelských králů. Judský král Jošafat se v pozdějších letech spolčil s izraelským králem...
2. Letopisů 21:1... a tak z plavby do zámoří sešlo. Potom Jošafat ulehl ke svým otcům, a když byl pochován ke svým...
Matouš 1:8...zplodil Abiáše, Abiáš zplodil Asu, Asa zplodil Jošafata, Jošafat zplodil Jehorama, Jehoram zplodil Uziáše,...

Slova obsahující jošafat: jošafat (44) jošafata (14) jošafate (1) jošafatem (5) jošafatova (3) jošafatovi (12) jošafatovo (1) jošafatovy (2) jošafatského (2) jošafatův (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |