Joábovi

Hledám varianty 'joábovi' [ joábovi ]. Nalezeno 25 veršù.
2. Samuel 2:14...a druzí na druhé. Abner tehdy promluvilJoábovi: " raději předstoupí mládenci a ukáží před námi,...
2. Samuel 2:22...srazím k zemi! Jak se pak podívám tvému bratru Joábovi do očí?" Když ho ale stále nechtěl nechat být,...
2. Samuel 3:31...bratra Asaela v bitvě u Gibeonu. David pak řekl Joábovi a všemu lidu, který byl s ním: "Roztrhněte svá...
2. Samuel 11:6...Davidovi vzkaz: "Jsem těhotná." David vzkázal Joábovi: "Pošli mi Uriáše Chetejského." Joáb tedy poslal...
2. Samuel 11:7...Uriáš přišel, David se vyptával, jak se daří Joábovi, jak se daří lidu a jak se daří v boji. Potom...
2. Samuel 11:14...svého pána. David tedy ráno napsal dopis Joábovi a poslal mu ho po Uriášovi. V dopise psal:...
2. Samuel 11:17... Když pak muži toho města vyrazili do boje proti Joábovi, někteří z Davidových vojáků padli. Jedním z...
2. Samuel 11:25...je mrtev." David na to poslu odpověděl: "Vyřiď Joábovi: ‚ se tím netrap. Meč si jednou vybere toho a...
2. Samuel 18:2...tisíců a velitele stovek. Třetinu lidu svěřil Joábovi, třetinu jeho bratru Abišajovi, synu Ceruji, a...
2. Samuel 18:5...ven po stovkách a tisících. Král tehdy přikázal Joábovi, Abišajovi a Itajovi: "Zacházejte mi s Abšalomem...
2. Samuel 18:10...nebem a zemí. Jeden z mužů to viděl a oznámil Joábovi: "Právě jsem viděl Abšaloma, jak visí na dubu!"...
2. Samuel 18:12...deset šekelů stříbra a jeden pás!" Ten muž ale Joábovi odpověděl: "Ani kdybych dostal na ruku tisíc šekelů...
2. Samuel 18:21..."Běž oznámit králi, co jsi viděl." Habešan se Joábovi poklonil a rozběhl se. Sádokův syn Achimaac ale...
2. Samuel 19:2...neumřel , Abšalome? Synáčku můj, synáčku můj!" Joábovi bylo oznámeno, jak král pláče a naříká pro Abšaloma...
2. Samuel 20:7...města a zmizí nám z očí." A tak za ním vytáhli Joábovi muži, Kréťané a Pléťané i všichni válečníci....
2. Samuel 20:15...se tam shromáždili a přidali se k němuJoábovi muži přitáhli a oblehli ho v Abel-bet-maace....
2. Samuel 20:16...města náhle zavolala: "Slyšte! Slyšte! Řekněte Joábovi: Přijď sem, s tebou promluvím." "Ty jsi Joáb?"...
2. Samuel 20:21... a od města odejdu." "Dobrá," odpověděla žena Joábovi, "hodíme ti jeho hlavu přes hradbu." Ta žena se ve...
2. Samuel 20:22...Šebovi, synu Bichriho, usekli hlavu a hodili ji Joábovi. On pak zatroubil na roh a všichni se od města...
2. Samuel 24:2...nim Davida. Král tedy řekl veliteli svého vojska Joábovi: "Obejdi všechny izraelské kmeny od Danu po...
1. Královská 2:28...o domu Elího. Zpráva o tom se donesla i k Joábovi, který se také přiklonil k Adoniášovi (ačkoli k...
1. Královská 2:30..." Benajáš přišel k Hospodinovu stánku a řekl Joábovi: "Král nařizuje: Vyjdi ven!" On ale odpověděl: "Ne....
1. Letopisů 21:2...Davida, aby sečetl Izrael. David tehdy řekl Joábovi a velitelům vojska: "Jděte, sečtěte Izrael od...
Ezdráš 2:6...775 synové Pachat-moábovi, totiž JešuoviJoábovi, 2 812 synové Elamovi 1...
Nehemiáš 7:11...652 synové Pachat-moábovi, totiž JešuoviJoábovi, 2 818 synové Elamovi 1...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |