Joába

Hledám varianty 'joába' [ joába ]. Nalezeno 18 veršù.
2. Samuel 2:26...Abnerovi na vrchol pahorku. Abner pak zavolal na Joába: "To musí meč stále hubit? Copak nevíš, že nakonec...
2. Samuel 3:29...o krev Abnera, syna Nerova. padne na hlavu Joába a na celý jeho otcovský rod! v Joábově domě nikdy...
2. Samuel 10:7...Iš-toba. David se to ale dozvěděl a vyslal tam Joába se všemi nejlepšími bojovníky. Amonci vyrazili a...
2. Samuel 11:1... když králové vyrážejí do boje, poslal David Joába, aby se svými vojáky a s celým Izraelem rozdrtil...
2. Samuel 14:29...nesměl králi na oči. Chtěl proto ke králi vyslat Joába, ale když si pro něj poslal, Joáb nechtěl přijít....
2. Samuel 17:25...muži překročil Jordán. Abšalom jmenoval namísto Joába vrchním velitelem Amasu. (To byl syn muže jménem...
2. Samuel 18:19...pomník. Sádokův syn Achimaac tehdy požádal Joába: "Dovol mi běžet a ohlásit králi, že jej Hospodin...
2. Samuel 18:22...poklonil a rozběhl se. Sádokův syn Achimaac ale Joába žádal znovu: "Přesto mi dovol běžet za tím Habešanem...
2. Samuel 19:14...se nestaneš natrvalo mým vojevůdcem namísto Joába." Tím si naklonil srdce všech obyvatel Judska....
2. Samuel 20:11...stál nad tím mrtvým tělem a volal: "Kdo rád Joába a kdo je pro Davida - za Joábem!" Amasa zatím ležel v...
2. Samuel 23:37...Selek Amonský; Nachraj Beerotský, zbrojnoš Joába, syna Ceruji; Ira Jitrejský; Gareb...
1. Královská 1:19...syny i kněze Abiatara a velitele vojska Joába, ale tvého služebníka Šalomouna nepozval. Oči celého...
1. Královská 2:22...bratr a navíc na své straně kněze AbiataraJoába, syna Ceruji." A král Šalomoun tehdy přísahal při...
1. Královská 2:33... nevěděl. To krveprolití provždy padne na hlavu Joába a jeho potomků. Na Davida a jeho símě, na jeho dům i...
1. Letopisů 2:16...Ceruju a Abigail. Ceruja měla tři syny: AbišajeJoába a Asaele. Abigail porodila Amasu. Amasův otec byl...
1. Letopisů 4:14...Chatat a Meonotaj, otec Ofry. Serajáš zplodil Joába, otce řemeslníků žijících v Ge-charašim. Synové...
1. Letopisů 11:39...Selek Amonský; Nachraj Beerotský, zbrojnoš Joába, syna Ceruji; Ira Jitrejský; Gareb...
1. Letopisů 19:8...do boje. Když se to David dozvěděl, vyslal tam Joába se všemi nejlepšími bojovníky. Amonci vyrazili a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |