Joáb

Hledám varianty 'joáb' [ joáb ]. Nalezeno 75 veršù.
2. Samuel 2:13...do Gibeonu. S Davidovými vojáky pak vytáhl Joáb, syn Ceruji, a setkali se s nimi u Gibeonského rybníka...
2. Samuel 2:14...a druzí na druhé. Abner tehdy promluvilJoábovi: " raději předstoupí mládenci a ukáží před námi,...
2. Samuel 2:18...porazili. Byli tam také tři synové CerujiJoáb, Abišaj a Asael. Tento Asael uměl běhat jako divoká...
2. Samuel 2:24... se tam zastavil. Potom se za Abnerem pustili Joáb s Abišajem. Když slunce zapadalo, dorazili k...
2. Samuel 2:27...svým mužům, přestanou honit své bratry?" Joáb mu odpověděl: "Jako že je živ Hospodin, kdybys...
2. Samuel 2:28...nepřestali stíhat své bratry do rána!" Poté Joáb zatroubil na roh a všichni jeho muži přestali Izraelce...
2. Samuel 2:30... šli celé dopoledne, přišli do MachanajimJoáb přestal pronásledovat Abnera a shromáždil své vojsko;...
2. Samuel 2:32...a pohřbili ho v hrobě jeho otce v BetléměJoáb pak se svými muži šel celou noc, za svítání...
2. Samuel 3:23...David propustil, a tak odešel v pokoji. Jakmile Joáb se vším svým vojskem dorazil, bylo mu oznámeno: "Za...
2. Samuel 3:24... ale on ho propustil, takže odešel v pokoji." Joáb šel za králem. "Co jsi to provedl?" řekl mu. "Vždyť za...
2. Samuel 3:26...chtěl vyzvědět všechno, co děláš!" Jakmile Joáb od Davida odešel, vyslal posly za Abnerem. Ti ho...
2. Samuel 3:27...ale nevěděl. Když byl Abner zpátky v HebronuJoáb si ho vzal stranou dovnitř městské brány, aby si s ním...
2. Samuel 3:30... padlý mečem nebo nemající na chleba!" Tak tedy Joáb a jeho bratr Abišaj zavraždili Abnera za to, že zabil...
2. Samuel 8:16...zjednával právo a spravedlnost všemu svému liduJoáb, syn Ceruji, byl vrchním velitelem, Jošafat, syn...
2. Samuel 10:9... Iš-tobu a Maaky zaujali postavení v poli. Když Joáb viděl, že musí čelit boji zepředu i zezadu, vybral ty...
2. Samuel 10:11...bratra Abišaje, aby je seřadil proti AmoncůmJoáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad síly, přijdeš mi na...
2. Samuel 10:13... Hospodin učiní, co se mu zalíbí." Nato se Joáb se svým vojskem pustil do boje proti Aramejcům a ti se...
2. Samuel 10:14...oni na útěk před Abišajem a stáhli se do městaJoáb tehdy ukončil boj proti Amoncům a vrátil se do...
2. Samuel 11:6...Davidovi vzkaz: "Jsem těhotná." David vzkázal Joábovi: "Pošli mi Uriáše Chetejského." Joáb tedy poslal...
2. Samuel 11:11...Izrael s Judou zůstávají pod stany; také můj pán Joáb táboří v poli s tvými služebníky, pane - a bych měl...
2. Samuel 11:16... Pak od něj odstupte, je zasažen a zemře." Joáb tedy při obléhání města postavil Uriáše na místo, o...
2. Samuel 11:18... Jedním z mrtvých byl také Uriáš ChetejskýJoáb pak Davidovi poslal zprávu o celém průběhu bitvy....
2. Samuel 11:22...když přišel k Davidovi, vylíčil mu vše, s čím ho Joáb poslal: "Nepřátelé podnikli protiútok, vyrazili za...
2. Samuel 12:26...se bude jmenovat Jedidiáš, Miláček HospodinůvJoáb mezitím bojoval proti Rabě Amonců. Když to královské...
2. Samuel 14:1...oželel, začalo se mu po Abšalomovi stýskat.  Joáb, syn Ceruji, poznal, že král myslí na Abšaloma. Poslal...
2. Samuel 14:3...nad mrtvým. Půjdeš ke králi a tohle mu povíš." A Joáb ji naučil, co říkat. A tak ta tekojská žena šla za...
2. Samuel 14:19... pane králi," odpověděla. "Nemá v tom všem prsty Joáb?" zeptal se . "Jakože jsi živ, pane králi!" zvolala....
2. Samuel 14:20...naučil všechna tato slova. Tvůj služebník Joáb to udělal, aby změnil stav věci. Můj pán je ale...
2. Samuel 14:22...to. Jdi a přiveď mého chlapce Abšaloma zpátky." Joáb padl tváří k zemi, klaněl se a děkoval králi: "Dnes...
2. Samuel 14:23...král vyhověl prosbě svého služebníka." Potom Joáb vstal, odešel do Gešuru a přivedl Abšaloma do...
2. Samuel 14:29...nesměl králi na oči. Chtěl proto ke králi vyslat Joába, ale když si pro něj poslal, Joáb nechtěl přijít....
2. Samuel 14:31..." A tak Abšalomovi služebníci to pole vypáliliJoáb pak hned přišel za Abšalomem domů. "Jak to, že mi tví...
2. Samuel 14:33...na mně zůstává vina, raději zabít." Joáb tedy šel za králem a vyřídil mu to. Král potom...
2. Samuel 18:11... jak visí na dubu!" "Tak tys ho viděl?" opáčil Joáb. "A proč jsi ho na místě nesrazil k zemi? Dlužil bych...
2. Samuel 18:14...mně." "Nebudu se tu s tebou zdržovat," řekl Joáb. Vzal tři šípy a vrazil je Abšalomovi do srdce....
2. Samuel 18:16...Joábových zbrojnošů a ubili Abšaloma k smrtiJoáb potom zatroubil na roh a zastavil vojsko v dalším...
2. Samuel 18:21... ale dnes ne - vždyť zemřel královský syn." Joáb tedy poručil jednomu Habešanovi: "Běž oznámit králi,...
2. Samuel 18:22...poklonil a rozběhl se. Sádokův syn Achimaac ale Joába žádal znovu: "Přesto mi dovol běžet za tím Habešanem...
2. Samuel 18:23...chci běžet," opakoval. "Tak tedy běž," odpověděl Joáb. Achimaac běžel přes jordánskou rovinu a Habešana...
2. Samuel 18:29...odpověděl: "Když , králi, tvůj služebník Joáb posílal, viděl jsem velký rozruch, ale nevím, co to...
2. Samuel 19:6...Abšalome! Abšalome, synáčku můj! Synáčku můj!" Joáb tehdy šel za králem domů a řekl: "Dnes jsi urazil...
2. Samuel 20:8...kamene v Gibeonu, když za nimi přišel AmasaJoáb byl ve vojenské zbroji; přes šaty byl opásán mečem v...
2. Samuel 20:9... meč se vysunul. "Jak se daří, bratře?" oslovil Joáb Amasu a pravou rukou ho uchopil za vousy, aby ho...
2. Samuel 20:10...aby ho políbil. Amasa přitom nesledoval mečJoábově druhé ruce. Joáb ho jím bodl do břicha, mu...
2. Samuel 20:17...Přijď sem, s tebou promluvím." "Ty jsi Joáb?" zeptala se ta žena, když k přišel blíž. "Ano,"...
2. Samuel 20:20...Hospodinovo dědictví?" "To ne, to ne!" zvolal Joáb. "Nechci ničit ani hubit. Jde o něco jiného: Jeden muž...
2. Samuel 20:22...Šebovi, synu Bichriho, usekli hlavu a hodili ji Joábovi. On pak zatroubil na roh a všichni se od města...
2. Samuel 20:23...Joáb se vrátil do Jeruzaléma ke králi. A tak byl Joáb znovu vrchním velitelem izraelského vojska. Benajáš,...
2. Samuel 24:3...Beer-šebu. Sečtěte lid - chci znát jeho počet." Joáb ale králi namítl: "Hospodin, tvůj Bůh, kéž rozmnoží...
2. Samuel 24:4...něco takového?" Proti královskému slovu ale Joáb ani velitelé vojska nic nezmohli, a tak se od krále...
2. Samuel 24:9...obešli celou zem a vrátili se do JeruzalémaJoáb předal králi seznam sečteného lidu: Izrael čítal 800...
1. Královská 1:41...všichni jeho hosté. Právě když končili hostinuJoáb uslyšel zvuk beraního rohu. "Co je to ve městě za...
1. Královská 2:5...chybět tvůj potomek.' Víš také, co mi provedl Joáb, syn Ceruji - co provedl dvěma izraelským vojevůdcům -...
1. Královská 2:28...o domu Elího. Zpráva o tom se donesla i k Joábovi, který se také přiklonil k Adoniášovi (ačkoli k...
1. Královská 2:29...rohů oltáře. Králi Šalomounovi bylo oznámeno, že Joáb utekl k Hospodinovu stánku a že je u oltáře. Šalomoun...
1. Královská 2:30..." Benajáš přišel k Hospodinovu stánku a řekl Joábovi: "Král nařizuje: Vyjdi ven!" On ale odpověděl: "Ne....
1. Královská 2:31...sejmeš tak ze i z domu mého otce krev, kterou Joáb bezdůvodně prolil. Hospodin obrátí jeho krev na jeho...
1. Královská 11:15...totiž David kdysi pustošil Edom a jeho vojevůdce Joáb vyrazil pohřbít padlé, nechal v Edomu pobít všechny...
1. Královská 11:16...padlé, nechal v Edomu pobít všechny mužeJoáb tam s celým izraelským vojskem zůstal šest měsíců,...
1. Královská 11:21...ulehl ke svým otcům a že zemřel i jeho vojevůdce Joáb. "Propusť zpět do vlasti," požádal tehdy faraona...
1. Letopisů 11:6... stane se vrchním velitelem." Jako první vyrazil Joáb, syn Ceruji, a tak se ujal velení. David se pak v ...
1. Letopisů 11:8...Milo k obvodové zdi a zbytek města obnovil Joáb. Tak se David stále více vzmáhal a Hospodin zástupů...
1. Letopisů 18:15...zjednával právo a spravedlnost všemu svému liduJoáb, syn Ceruji, byl velitelem vojska, Jošafat, syn...
1. Letopisů 19:10... kteří přišli s nimi, zaujali postavení v poliJoáb viděl, že musí čelit boji zepředu i zezadu, a tak...
1. Letopisů 19:12...bratra Abišaje, aby nastoupili proti AmoncůmJoáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad síly, přijdeš mi na...
1. Letopisů 19:14... Hospodin učiní, co se mu zlíbí." Nato se Joáb se svým vojskem pustil do boje s Aramejci a ti se před...
1. Letopisů 19:15... že Aramejci utekli, dali se i oni na útěk před Joábovým bratrem Abišajem a stáhli se do města. Joáb se pak...
1. Letopisů 20:1... Na jaře, když králové vyrážejí do boje, vedl Joáb válečnou výpravu. Vyplenil zemi Amonců, přitáhl k Rabě...
1. Letopisů 21:3...Dan. Potom se vraťte a sdělte mi jejich počet." Joáb ale namítl: "Hospodin kéž rozmnoží svůj lid nastokrát!...
1. Letopisů 21:4...uvalena vina?" Proti královskému slovu ale Joáb ani velitelé vojska nic nezmohli, a tak se vydali...
1. Letopisů 21:6...mužů; Juda čítal 470 000 bojeschopných mužůJoáb ale mezi nezapočítal Leviho a Benjamína, protože se...
1. Letopisů 26:28...a také Saul, syn Kíšův, Abner, syn Nerův, a Joáb, syn Ceruji. Vše, co se zasvěcovalo, měl na starosti...
1. Letopisů 27:24...řekl, že rozmnoží Izrael jako hvězdy na nebiJoáb, syn Ceruji, se sčítáním začal, ale nedokončil je,...
1. Letopisů 27:34... a Abiatar. Velitelem královského vojska byl Joáb. David shromáždil všechny vůdce Izraele, vůdce kmenů,...
Žalmy 60:2...bojoval proti Aramejcům z Mezopotámie a z CóbyJoáb se vrátil do Solného údolí, kde porazil dvanáct tisíc...

Slova obsahující joáb: joáb (78) joába (18) joábem (5) joábova (1) joábově (2) joábovi (25) joábovo (2) joábovy (1) joábových (3) joábovým (1) joábští (1) joábův (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |