Jistěže

Hledám varianty 'jistěže' [ jistěže ]. Nalezeno 18 veršù.
1. Samuel 22:15... Copak jsem se o něm dnes radil s Bohem poprvéJistěže ne. král svého služebníka ani příbuzné...
2. Královská 10:15...mi oddaný tak jako tobě?" zeptal se ho. "Anojistěže ano," odvětil Jonadab. "Tak mi podej ruku," vyzval...
Žalmy 22:25... slavte jej, všechno símě Izraele, ctěte jejJistěže nepohrdá trápením ubožáka, s odporem neskrývá před...
Žalmy 92:10...však, Hospodine, jsi vyvýšen navěkyJistěže, Hospodine, nepřátelé tví, jistěže nepřátelé tví...
Žalmy 121:4...noze tvé, tvůj ochránce jistě nedřímeJistěže nedříme ani nespí ten, který ochraňuje Izrael!...
Žalmy 125:3...svého lidu je Hospodin jak nyní, tak i navěkyJistěže nezůstane žezlo zlých nad spravedlivých dědictvím,...
Žalmy 132:3...přísahal, když Mocnému Jákobovu složil slib: "Jistěže nevejdu do svého domu, na svoje lůžko nelehnu, svým...
Žalmy 140:14...hájí chudáky a že prosadí právo ubohýchJistěže spravedliví tvé jméno oslaví, před tvojí tváří...
Přísloví 14:22...bližním, hřeší, blaze tomu, kdo chudým pomáháJistěže bloudí ten, kdo je zlomyslný; láska a věrnost patří...
Izaiáš 5:9...země?! Hospodin zástupů přede mnou prohlásilJistěže mnohé domy zchátrají, honosné vily se vylidní....
Izaiáš 7:9...Samaří Remaliášův syn. Jestliže neuvěřítejistěže neobstojíte!" Hospodin pak Achazovi ještě...
Jeremiáš 31:20...a v nitru cítím pohnutí. Slituji se nad nímjistěže se slituji! praví Hospodin. Postav si milníky,...
Jeremiáš 44:19...a hyneme mečem a hladem." A ženy dodaly: "Jistěže budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet ...
Ezechiel 33:13...ze své spravedlnosti. Řeknu-li spravedlivému: ‚Jistěže budeš žít,' a on začne spoléhat na svou...
Ezechiel 33:16...připomínány. Jednal poctivě a spravedlivějistěže bude žít. Tví krajané ale říkají: ‚Hospodin je ve...
Micheáš 2:12... proroctví" - to by byl prorok pro tento lid! "Jistěže vás všechny posbírám, Jákobe, jistěže shromáždím...
Skutky 2:18...mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít snyJistěže na své služebníky a služebnice v těch dnech vyliji...
Římanům 3:29...Je snad Bůh jen Bohem Židů? Není i Bohem pohanůJistěže i pohanů! Je přece jediný Bůh; ten ospravedlní...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |