Jistě

Hledám varianty 'jistě' [ jistí (9) jisti (1) jistě (109) ]. Nalezeno 118 veršù.
Genesis 2:17... Z toho nejez, neboť v den, kdy bys z něj jedljistě zemřeš." Hospodin Bůh také řekl: "Není dobré, aby...
Genesis 18:10... Na to host řekl: "Za rok touto dobou se k tobě jistě vrátím a hle, tvá manželka Sára bude mít syna!"Sára...
Genesis 18:18... co se chystám udělat? Vždyť z Abrahama jistě bude věhlasný a mocný národ a v něm dojdou požehnání...
Genesis 20:6... Mám čisté ruce!" Bůh mu ve snu odpověděl: "Jistě, vím, že jsi to udělal s poctivým úmyslem. Proto jsem...
Genesis 20:7...naživu. Jestliže ji však nevrátíš, věz, že jistě zemřeš - ty i všichni, kdo k tobě patří." Abimelech...
Genesis 32:13...a pobije i matky s dětmi. Řekl jsi přece: ‚Jistě způsobím, aby se ti vedlo dobře, a učiním, že tvého...
Exodus 22:22... věz, že ke mně budou volat a jejich volání jistě vyslyším. Vzplanu hněvem a pobiji vás mečem, takže z...
Numeri 20:14...králi se slovy: "Toto praví tvůj bratr IzraelJistě víš o všech útrapách, které nás potkaly. Naši otcové...
Deuteronomium 20:19... nenič jeho stromy; nedotkni se jich sekerouJistě, můžeš z nich jíst, ale nesmíš je vykácet. Copak je...
Deuteronomium 32:43...vůdci." Jásejte, národy, tak jako jeho lid! On jistě pomstí krev služebníků svých, vykoná pomstu nad svými...
Jozue 14:9...Mojžíš přísahal: ‚Země, kterou prošly tvé nohyjistě připadne navěky za dědictví tobě a tvým synům, neboť...
Soudců 5:30...kněžny to, co si sama opakuje dokolaJistě jdou po kořisti, jistě se dělí, jedna dvě ženské pro...
Soudců 20:39...(padlo asi třicet mužů), a tak si řekli: "Jistě, porážíme je jako v předchozí bitvě!" Z města ale...
1. Samuel 16:6...oběti. Když přišli, uviděl Eliaba a řekl si: "To jistě bude Hospodinův pomazaný." Hospodin ale Samuelovi...
1. Samuel 23:23...úkryty, kde by se mohl skrývat. si budete jistí, vraťte se ke mně a vypravím se s vámi. Jestliže je v...
1. Samuel 24:21... jak ses ke mně dnes zachoval. Teď vím, že se jistě staneš králem a izraelské království bude v tvých...
1. Samuel 25:28...provinění své služebnice. Hospodin mému pánu jistě zbuduje trvalý dům, neboť můj pán vede Hospodinovy...
1. Samuel 26:25...jsi, můj synu Davide. Dokážeš veliké věcijistě uspěješ." David šel potom dál svou cestou a Saul se...
1. Samuel 30:8...Dostihnu je?" "Pronásleduj," zněla odpověď. "Jistě je dostihneš a zajatce vysvobodíš." David tedy...
2. Samuel 5:19..."Zaútoč!" odpověděl mu Hospodin. "Filištíny ti jistě vydám do rukou." David tedy přitáhl do Baal-peracimu...
2. Samuel 13:13... Prosím, promluv raději s králem - tobě  jistě neodepře!" On však nedbal, neslyšel. Přemohl ji a...
2. Samuel 17:29...pro Davida a jeho muže k jídlu. Řekli si totižJistě jsou na poušti hladoví, unavení a žízniví. David pak...
1. Královská 1:42...Adoniáš ho vyzval: "Pojď blíž. Jsi ctihodný mužjistě neseš dobré zprávy." "Nenesu," odpověděl mu Jonatan....
1. Královská 2:37...bys přece jen odešel a překročil potok Kidronjistě zemřeš. Tvá krev pak padne na tvou hlavu." Šimei...
1. Královská 2:42...si jist, že v den, kdy odejdeš a někam se vydášjistě zemřeš'? Ještě jsi mi na to řekl: ‚Rozhodl jsi dobře....
1. Královská 5:23...určíš. Tam je dám rozebrat a ty si je vyzvednešJistě také vyhovíš mému přání a postaráš se o stravu pro...
1. Královská 13:32...na výšinách samařských měst, se totiž jistě naplní." Ani po tom všem se Jeroboám neodvrátil od...
2. Královská 5:3...k prorokovi, který žije v Samaří. Ten by ho jistě malomocenství zbavil." Náman pak šel za svým pánem a...
2. Královská 5:23... talent stříbra a dvoje slavnostní šaty." "Ale jistě!" odpověděl Náman a přemlouval ho: "Vezmi si prosím...
2. Letopisů 2:10... ve kterém Šalomounovi vzkázal: "Hospodin jistě miluje svůj lid, když jim dal krále, jako jsi ty."...
2. Letopisů 2:11...moudrého, znalého, rozumného a rozvážného, který jistě vybuduje Hospodinův chrám i královský palác. Posílám...
Job 9:2...na to řekl: "Vím, je to takjistě máš pravdu. Může snad člověk být před Bohem v právu?...
Job 23:6...ve své veliké moci se mnou přít? Nikoli! On  jistě vyslyší! Kdyby se s ním poctivý mohl přít, vyhrál...
Job 23:14...Co se mu zachce, to učiní. Co o mně rozhodne, to jistě vykoná, jak to prokázal tolikrát. Proto jsem před...
Job 24:22...i silné zachvátí; i při svém postavení si nejsou jistí životy. Dává jim pocit bezpečné opory, jeho oči však...
Job 30:23...mnou v hrozné vichřici. Vedeš na smrt, to jistě vím - do domu určeného všem živým. Na zhrouceného...
Job 32:21... abych si ulevil, otevřu ústa a odpovím! Nikomu jistě nebudu stranit, nikomu nechci lichotit. Lichotit...
Job 36:6...není váhavý, je mocný a v srdci rozhodný. Ničemy jistě nenechává žít, k právu pomáhá ubohým. Neodvrací zrak...
Job 38:5... když tomu rozumíš. Kdo určil její rozměry? To jistě víš! Kdopak ji mírou přeměřil? Do čeho jsou zapuštěny...
Job 38:21...Znáš stezku do jejich domova? Dávno ses narodiljistě to znáš, délka tvého života je nesmírná! Dostal ses...
Žalmy 21:8...své přítomnosti ho těšíš radostí. Na Hospodina jistě spoléhá se král - dík lásce Nejvyššího nezakolísá! Na...
Žalmy 38:16... Hospodine, skládám naději - Pane Bože můj, ty jistě odpovíš! nade mnou nejásají, říkám si, jen se...
Žalmy 49:14...musí zahynout! Takto dopadnou, kdo jsou si sebou jistí, i ti, kdo obdivují jejich výroky. séla Do hrobu...
Žalmy 60:14...v člověku je přece nicotná. S Bohem však jistě udatně zvítězíme - ty, kdo nás nenávidí, rozdupá! ...
Žalmy 61:6...tvých křídel schovat se! séla sliby, Božejistě slyšel jsi, ctitelům tvého jména dal jsi dědictví. Ke...
Žalmy 66:18...kdybych si v srdci choval, můj Pán by  jistě neslyšel. Bůh však vyslyšel a popřál sluch ...
Žalmy 72:12...národy slouží mu! Chudáka v jeho křiku jistě vysvobodí a také ubožáka, jenž nemá pomoci. S nebohým...
Žalmy 73:27...strádají, Bůh je síla, můj podíl navěky! Hlejistě zahynou ti, kdo opouštějí, skoncuješ se všemi, kdo...
Žalmy 78:20...potokem vody tryskaly - chleba nám ale dát jistě neumí, může snad svému lidu maso opatřit?" Hospodin...
Žalmy 91:3...útočiště, můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám!" Jistě vysvobodí z lovcovy pasti, z morové rány nejprudší...
Žalmy 99:9... Boha našeho, klaňte se na hoře jeho svatosti: "Jistě je svatý náš Bůh, Hospodin!" Děkovný žalm. Jásej...
Žalmy 108:14...od člověka je přece nicotná. S Bohem však jistě udatně zvítězíme - on naše nepřátele rozdupá! Pro...
Žalmy 121:3...On nedá klopýtnout noze tvé, tvůj ochránce jistě nedříme. Jistěže nedříme ani nespí ten, který...
Žalmy 128:2... kdo kráčí jeho cestami! Prací svých rukou se jistě uživíš, blažený budeš a úspěšný. Tvá manželka jak...
Žalmy 135:5...zvláštním pokladem! Hospodin je veliký - to vím jistě, nad všechny bohy je náš Panovník. Hospodin činí,...
Přísloví 1:17...krve spěchají! Líčit síť před očima ptáků je jistě zcela zbytečné. Tihle však na sebe smrtelnou léčku...
Přísloví 8:17...ty, kdo milují mne, ti, kdo hledají,  jistě naleznou. Bohatství a sláva se nachází u , trvalé...
Přísloví 11:19...seje spravedlnost, mzdu trvalou. Spravedlnost jistě k životu vede, honba za špatností ale ke smrti....
Přísloví 11:21... kdo žijí bezúhonně, ti jej potěší. Zlý zcela jistě neunikne trestu, símě spravedlivých však vyvázne....
Přísloví 17:26...matku naplňuje hořkostí. Pokutovat nevinného jistě není dobré, natož bít urozené, když jednají poctivě....
Přísloví 18:5...potok, pramen moudrosti. Stranit darebákovi jistě není dobré, natožpak nevinného o právo připravit....
Přísloví 25:13...posel těm, kdo jej vyslali; duši svých pánů jistě občerství! Oblaka, vítr - a žádný déšť! Chvástavé...
Přísloví 28:21...spěchá zbohatnout, trestu neujde. Stranit někomu jistě dobré není; i pro kus chleba se mnohý proviní....
Kazatel 8:6...v srdci kdy, jak a co. Vše svůj správný časjistě. Člověk ale tu velikou potíž, že nikdy neví, co se...
Izaiáš 8:19...Hospodina zástupů, který přebývá na hoře SionJistě vám řeknou: "Ptejte se věštců a duchařů, kteří...
Izaiáš 25:1...vyvyšuji, tvé jméno velebím, neboť jsi věrnějistě učinil divy, které jsi zdávna připravil. Ty jsi...
Izaiáš 56:3...se připojil k Hospodinu: "Hospodin zcela jistě vyloučí ze svého lidu." také neříká žádný...
Jeremiáš 5:3...přísahají křivě!" Ty ale, Hospodine, přece jistě očima pátráš po věrnosti. Bil jsi je, ale necítili...
Jeremiáš 10:19...zranění se nehojí! Říkal jsem si: Tuhle bolest jistě vydržím. Teď ale je můj stan zničen, zpřetrhány...
Jeremiáš 14:13...meč, hlad na vás nepřijde! Na tomto místě vás jistě obdařím pravým pokojem.'" "Ti proroci mým jménem...
Jeremiáš 15:11... Hospodin praví: "Pro vaše vlastní dobro vás jistě pošlu pryč; přivedu na vás nepřítele v čase bídy, v...
Jeremiáš 32:4...judský král Cidkiáš Babyloňanům neunikne, ale jistě padne do rukou babylonského krále, se kterým bude...
Jeremiáš 34:3...ohněm. Ani ty před ním neunikneš, ale budeš jistě chycen a padneš mu do rukou. Spatříš babylonského...
Jeremiáš 38:3...zůstane naživu. Tak praví Hospodin: Toto město jistě padne do rukou vojska babylonského krále, který je...
Jeremiáš 46:18...mezi horami, jako se Karmel tyčí při moři, tak jistě přichází útočník. Sbal si ranec jako vyhnanec, ty,...
Ezechiel 18:9... zákony. Takový člověk je spravedlivý, takový jistě bude žít, praví Panovník Hospodin. Zplodí však třeba...
Ezechiel 18:13...Nikoli! Za všechny ohavnosti, které prováděljistě zemře; jeho krev ulpí na něm. Třeba však zplodí syna,...
Ezechiel 18:17...pravidly. Takový nezemře za otcovy viny - takový jistě bude žít! Jeho otec však zemře za své viny, protože...
Ezechiel 18:19... dodržoval pravidla a plnil je, takový jistě bude žít. Životem zaplatí ten, kdo hřeší. Syn...
Ezechiel 18:21...poctivě a spravedlivě - takový nezemře, takový jistě bude žít! Žádné hříchy, jichž se dopustil, mu nebudou...
Ezechiel 18:28... jichž se dopustil - takový nezemře, takový jistě bude žít. Dům Izraele však říká: ‚Hospodin je ve svém...
Ezechiel 33:15...páchat bezpráví - takový nezemře, takový jistě bude žít. Žádné hříchy, jichž se dopustil, mu nebudou...
Daniel 3:8...vztyčil král Nabukadnezar. Tehdy ale přišli jistí mágové s obviněním proti Židům. " žiješ, králi,...
Daniel 3:12...bude hozen do rozpálené ohnivé pece. Jsou tu ale jistí Židé, které jsi ráčil pověřit správou provincie...
Daniel 3:24...jsme nehodili do plamenů tři svázané muže?" "Jistě, Výsosti," odpověděli. "Jenže vidím čtyři muže,"...
Ozeáš 6:3...a znát ho chtěli stále víc. On se objeví tak jistě jako svítání, přijde k nám jako průtrž na podzim, jak...
Amos 3:7...stane neštěstí, copak to nedopustil HospodinJistě! Panovník Hospodin nepůsobí nic, aniž sdílí své...
Abakuk 2:3... Vyčkávej na něj, bude-li otálet; přijde totiž jistě a neopozdí se. Hle - kdo je nadutý, nemá poctivou...
Matouš 3:11...nenese dobré ovoce, bude vyťat a vhozen do ohněJistě, vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází...
Matouš 11:26...a rozumnými a zjevil jsi je nemluvňatůmJistě, Otče, neboť tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno...
Matouš 12:28...soudci. Vymítám-li však démony Božím Duchemjistě k vám přišlo Boží království. Jak může někdo vejít do...
Matouš 16:28... říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojíjistě nezakusí smrt, dokud nespatří Syna člověka přicházet...
Matouš 17:11...Písma říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš?" "Jistě, ‚přijde Eliáš a všechno napraví.'" odpověděl Ježíš....
Marek 9:12...nejdříve musí přijít Eliáš?" On jim odpověděl: "Jistě, ‚nejdříve přijde Eliáš a všechno napraví'. Co je ale...
Lukáš 3:16...není Mesiáš. Jan ale dal všem tuto odpověď: "Jistě, vás křtím vodou, ale přichází někdo silnější než...
Lukáš 10:21...a rozumnými a zjevil jsi je nemluvňatůmJistě, Otče, neboť tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno...
Lukáš 11:20...soudci. Vymítám-li však démony Božím prstemjistě k vám přišlo Boží království. Když silný ozbrojenec...
Lukáš 23:47...stalo, vzdal slávu Bohu a řekl: "Ten člověk byl jistě spravedlivý!" Všichni v zástupu, který se sešel k ...
Jan 6:37... přijdou ke mně; a toho, kdo ke mně přicházíjistě nevyženu ven. Sestoupil jsem z nebe, ne abych konal...
Jan 8:52... slovo, navěky nespatří smrt." "Teď víme jistě, že jsi posedlý!" řekli mu Židé. "Abraham zemřel,...
Jan 9:24...a řekli mu: "Vyznej před Bohem pravdu! Jsme si jistí, že je to hříšník." "Jestli je to hříšník, nevím,"...
Skutky 8:10... ho dychtivě poslouchali a říkali: "Tohle je jistě ta veliká Boží moc!" Poslouchali ho proto, že je tak...
Římanům 3:3... velikou! Především jim byla svěřena Boží slovaJistě, někteří z nich byli nevěrní, ale copak jejich...
Římanům 6:5...života. Jsme-li s ním ztotožněni ve smrtijistě s ním budeme ztotožněni i v jeho vzkříšení. Víme...
Římanům 9:33...a skálu pohoršení; kdokoli však v něj věří, se jistě nezklame." Bratři, toužím celým srdcem a modlím se k...
Římanům 10:11...spáse. Vždyť Písmo říká: "Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame." Mezi Židem a Řekem tedy není rozdíl:...
Římanům 14:20...budování. Nenič Boží dílo kvůli jídluJistě, "všechno je čisté," ale je špatné pohoršovat člověka...
1. Korintským 16:18...vaši nepřítomnost. Občerstvili na duchujistě i vás. Takových lidí si važte. Pozdravují vás sbory v...
Galatským 1:13...od člověka, ale skrze zjevení Ježíše KristaJistě jste slyšeli, jak jsem si počínal ještě jako...
Efeským 3:2... Pavel vězněm Krista Ježíše - pro vás pohanyJistě jste slyšeli o milosti, kterou mi Bůh podle svého...
Efeským 5:5...narážky, ale raději díkůčinění. Můžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk...
Filipským 1:25...těle je ale potřebnější kvůli vám. Proto vím jistě, že tu ještě pobudu. Kvůli vašemu prospěchu a radosti...
1. Tesalonickým 2:9...životy - tak moc jsme si vás zamilovali! Bratřijistě si vzpomínáte na naši námahu a dřinu. Dnem i nocí...
Židům 6:9... Milovaní, přestože takto mluvíme, jsme si o vás jisti něčím lepším - tím, co se týká spasení. Bůh není...
Židům 6:14...by přísahal, a tak přísahal sám při sobě: "Jistě ti nesmírně požehnám a nesmírně rozmnožím."...
Židům 13:18...nebylo prospěšné. Modlete se za nás. Jsme si jistí, že máme čisté svědomí, neboť se za všech okolností...
1. Petr 2:6...vyvolený a vzácný, a kdokoli věří v něj, se jistě nezklame." Pro vás věřící je tedy vzácný, ale pro...
Juda 1:4...darována svatým. Vloudili se totiž mezi nás jistí lidé, jejichž odsouzení bylo dávno popsáno. Tito...

Slova obsahující jistě: jistě (109) jistější (1) jistěže (20) jistojistě (1) zjistěte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |