Jinak

Hledám varianty 'jinak' [ jinak ]. Nalezeny 72 verše.
Genesis 3:3...Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejtejinak zemřete.'" Na to had ženě řekl: "Určitě...
Exodus 3:19... však vím, že vás egyptský král nenechá odejít jinak než donucen mocnou rukou. Vztáhnu tedy svou ruku a...
Exodus 33:16...tvá přítomnost, nikam nás odsud nevoď! Jak by se jinak poznalo, že máš ve mně a v mém lidu zalíbení, než...
Exodus 34:12...do smlouvy s obyvateli země, do které jdešJinak se ti stanou pastí přímo ve tvém středu. Proto zbořte...
Leviticus 19:17...svému bratru. Svého bližního otevřeně napomeňjinak jsi jeho spoluviníkem! Nemsti se ani nechovej zášť...
Leviticus 19:29...dceru tím, že bys ji nechal smilnit - země by jinak propadla smilstvu a naplnila se zvrhlostí!...
Leviticus 21:23...vcházet za oponu ani se přiblížit k oltářijinak by znesvětil mou svatyni. Vždyť jsem Hospodin,...
Leviticus 22:2...dary, jež mi synové Izraele obětují jako svatéjinak by znesvětili svaté jméno. jsem Hospodin. Řekni...
Numeri 18:3...však přiblížit k vybavení svatyně ani k oltářijinak by zemřeli jak oni, tak vy. Připojí se k tobě, aby se...
Numeri 20:18...tvé území." Edom však řekl: "Neprojdeš mou zemJinak proti tobě vytáhnu s mečem!" Synové Izraele mu...
Numeri 35:33...být očištěna od krve, která na byla prolitajinak než krví toho, kdo ji prolil. Nesmíš poskvrnit zem, v...
Deuteronomium 1:42...se do boje, neboť nejsem ve vašem středuJinak vás vaši nepřátelé porazí." Řekl jsem vám to, ale...
Deuteronomium 6:15...uprostřed tebe přebývá, je žárlivě milující BůhJinak proti tobě vzplane hněv Hospodina, tvého Boha, a...
Deuteronomium 7:26...to ohavnost! Nesmíš si tu ohavnost přinést domůjinak propadneš klatbě jako ona. Budeš se štítit a...
Deuteronomium 9:28...tohoto lidu, na jejich zkaženost a hříchJinak v zemi, odkud jsi nás vyvedl, řeknou: ‚Hospodin je...
Deuteronomium 18:16... svého Boha, a nevidím ten veliký oheňjinak zemřu!" Tehdy mi Hospodin řekl: "Dobře to pověděli...
Deuteronomium 20:18...proklaté, jak ti přikázal Hospodin, tvůj BůhJinak by vás učili jednat podle svých ohavných způsobů,...
Deuteronomium 22:9...krev. Neosívej svou vinici dalším druhem semeneJinak to vše propadne svatyni - jak úroda toho semene, tak...
Deuteronomium 24:15...mzdu. Vždyť je chudý, závisí na tom jeho životJinak bude kvůli tobě volat k Hospodinu, a budeš mít hřích....
Soudců 14:15...ženu: "Vytáhni ze svého muže řešení hádankyJinak i s domem tvého otce upálíme. To jste nás sem...
1. Samuel 19:11..."Zachraň si život a ještě dnes v noci utečjinak budeš zítra mrtev." Míkal pak spustila Davida oknem;...
1. Samuel 31:4...zbrojnošovi: "Vytáhni svůj meč a probodni Jinak přijdou ti neobřezanci a vrhnou se na !" Zbrojnoš...
2. Samuel 2:22...na Asaela zavolal ještě jednou: "Nech býtjinak srazím k zemi! Jak se pak podívám tvému bratru...
2. Samuel 15:14...by nás vyváznout nenechal. Pojďme rychlejinak nás brzy přepadne, udělá nám to nejhorší a město...
2. Samuel 17:16...v poušti před brodem. Ihned překroč Jordánjinak je s králem i všemi jeho muži konec!'" Jonatan a...
2. Samuel 19:8...povzbudit své muže! Přísahám při Hospodinu, že jinak s tebou do večera nezůstane jediný z nich. To pro...
1. Královská 1:21... kdo usedne na královský trůn po mém pánoviJinak, můj královský pán ulehne ke svým otcům, i můj...
1. Královská 3:9...tvůj lid a rozlišovat dobro od zla. Kdo by jinak mohl soudit tento tvůj nesmírný lid?" Hospodinu se...
2. Královská 5:17...přemlouval, si něco vezme, odmítl. "Když jinak nedáš, pane," řekl potom Náman, "dovol prosím, si...
1. Letopisů 10:4...zbrojnošovi: "Vytáhni svůj meč a probodni Jinak přijdou ti neobřezanci a vrhnou se na !" Zbrojnoš...
2. Letopisů 19:10... je musíte poučit, nehřeší proti HospodinuJinak by Boží hněv padl nejen na vaše bratry, ale i na vás....
2. Letopisů 28:11...a vraťte ty zajatce zpátky svým bratrůmJinak proti vám vzplane Hospodinův hněv!" Tehdy povstali...
Ezdráš 4:21...k zastavení výstavby města, dokud nerozhodnu jinak. Vyvarujte se při tom každé nedbalosti, aby snad...
Žalmy 1:4...nikdy neuvadne listí - cokoli činí, se podaříJinak se ale povede ničemným: budou jak pleva, již vítr...
Žalmy 7:3... zachraň , všech pronásledovatelů zbavJinak jako lev rozervou na kusy, rozsápají , nebude mi...
Přísloví 5:9...vchodu chraň se přiblížit! Svou důstojnost jinak necháš druhým, svá léta ukrutníku odevzdáš. Z tvého...
Přísloví 6:12... nouze přepadne! Ničemný člověk, hanebník jinak než křivě nemluví. Očima pomrkává, mele nohama, prsty...
Přísloví 22:25...muže, se vzteklým člověkem se nespolčujjinak se přiučíš jeho zvykům, do pasti uvrhneš duši svou....
Přísloví 25:16...i kosti rozdrtí. Najdeš-li med, jez ho s míroujinak se přesytíš a zvrátíš jej. Navštěvuj svého přítele...
Přísloví 25:17...zvrátíš jej. Navštěvuj svého přítele jen vzácnějinak se přesytí a znenávidí . Kdo proti bližnímu křivě...
Přísloví 30:6...v něho doufají. K jeho slovům nic nepřidávejjinak pokárá a ze lži usvědčí. Jen o dvě věci jsem ...
Jeremiáš 6:8...stále před očima. Jeruzaléme, nech se napravitjinak se od tebe odvrátím; jinak obrátím v sutiny, v...
Jeremiáš 21:12... okrádaného zachraňujte z rukou utlačiteleJinak můj hněv vzplane plamenem, rozhoří se a nezhasne,...
Jeremiáš 30:21...ho blíž a on ke mně přistoupí. Vždyť kdo by se jinak odvážil ke mně přistoupit? praví Hospodin. Vy budete...
Jeremiáš 38:24...řekl: " se o těch slovech nikdo nedozvíjinak zemřeš. se velmoži doslechnou, že jsem s tebou...
Ezechiel 18:14... které jeho otec páchá, prohlédne a začne jednat jinak: Nehoduje v náhorních svatyních, k modlám izraelského...
Ezechiel 47:14...izraelských kmenů. Josef dostane dva díly, ale jinak ji rozdělíte stejným dílem pro všechny. O této zemi...
Ozeáš 2:5...od smilstva, cizoložství mezi prsy nechovájinak ji svléknu donaha, abych ji obnaženou ukázal jako v...
Matouš 6:1...nepředváděli své dobré skutky lidem na odivJinak totiž nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když...
Matouš 7:6...svaté věci psům a neházejte své perly prasatůmjinak je zašlapou, otočí se a roztrhají vás. Proste a bude...
Matouš 9:17... Také se nelije nové víno do starých měchůJinak se měchy roztrhnou, víno se rozlije a měchy se zničí....
Matouš 12:24...farizeové, řekli: "Tenhle nevymítá démony jinak než Belzebubem, knížetem démonů!" Ježíš ale znal...
Matouš 13:34...všechno Ježíš zástupům vyprávěl v podobenstvíchJinak než v podobenství k nim vůbec nemluvil. Tak se...
Marek 2:21...nepřišívá záplatu z nové látky na starý plášťJinak se ta nová výplň od starého utrhne a díra bude ještě...
Marek 2:22...horší. Nikdo nelije nové víno do starých měchůJinak víno měchy roztrhne, víno se rozlije a měchy se zničí...
Marek 4:34... nakolik byli schopni rozumět. Nemluvil k nim jinak než v podobenstvích, ale svým učedníkům všechno v...
Marek 9:29...Odpověděl jim: "Tento druh démonů nemůže vyjít jinak než skrze modlitbu." Pak odtud odešli. Procházeli...
Lukáš 5:37...nehodí. Nikdo nelije nové víno do starých měchůJinak to nové víno měchy roztrhne, víno se rozlije a nádoby...
Lukáš 12:58...k vrchnosti, snaž se s ním cestou vypořádatJinak potáhne k soudci, soudce vydá biřici a biřic ...
Lukáš 14:29... aby spočítal náklad, zda na její dokončeníJinak, kdyby položil základy, ale nemohl stavbu dokončit,...
Lukáš 14:32...tomu, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíciJinak totiž k němu pošle poselstvo, dokud bude ještě daleko...
Jan 14:27...vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte...
Římanům 11:6...milostí. Je to díky milosti, ne díky skutkůmjinak by milost nebyla milost. Co dodat? Izrael stále...
Římanům 11:22... pokud ovšem v této laskavosti zůstanešJinak budeš vyťat i ty, zatímco oni budou naroubováni,...
1. Korintským 7:7...ale od Boha svůj vlastní dar, jeden tak a druhý jinak. Svobodným a vdovám říkám, že je pro lepší zůstat,...
1. Korintským 7:14...manželka je posvěcena svým věřícím manželemJinak by totiž vaše děti byly nečisté, jsou ale přece svaté...
1. Korintským 15:2...se ovšem držíte slova, které jsem vám kázaljinak byste uvěřili zbytečně). Předal jsem vám to hlavní,...
2. Korintským 5:16...kdysi měli tělesný názor, teď ho ale známe jinak. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo -...
Filipským 3:15...tento postoj. Pokud v nějakém ohledu smýšlíte jinak, Bůh vám zjeví i to. K čemu jsme ale došli, toho...
2. Timoteus 2:4...službě se neplete do civilních záležitostíjinak by s ním velitel nebyl spokojen. Ani žádný závodník...
Židům 10:2...ty, kdo je přináší, přivést k dokonalosti. (Jinak by je účastníci této bohoslužby dávno přestali...
Zjevení 2:16...přívržence učení nikolaitů. Proto čiň pokáníJinak k tobě brzy přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |