Jiftach

Hledám varianty 'jiftach' [ jiftach ]. Nalezeno 17 veršù.
Jozue 15:43...Libna, Eter, AšanJiftach, Ašna, Neciv, Keila, Achzíb a Mareša - celkem devět...
Jozue 19:14...a probíhá severně od Chanatonu, dosáhne údolí Jiftach-el. Patří sem také Katat, Nahalal, Šimron, Jidala a...
Jozue 19:27...k Bet-dagonu, dotýká se území Zabulonova a údolí Jiftach-el severně od Bet-emeku a Nei-elu, odkud míří na...
Soudců 11:1...obyvatel Gileádu." Byl jeden udatný hrdinaJiftach Gileádský. Byl to syn jedné nevěstky a jeho otcem...
Soudců 11:3...co dědit!" řekli mu. "Jsi přece syn cizí ženy!" Jiftach tedy od svých bratrů utekl a bydlel v kraji Tov....
Soudců 11:7...mu, "staň se naším vůdcem v boji proti Amoncům." Jiftach ale gileádským stařešinům odpověděl: "Copak jste ...
Soudců 11:9...se vůdcem nás všech, kdo bydlíme v Gileádu." Jiftach jim odpověděl: "Když se s vámi vrátím, abych...
Soudců 11:11...stařešinové, "Uděláme přesně, co říkáš." Jiftach tedy šel s nimi a lid si ho ustanovil za vůdce a...
Soudců 11:12...pak zopakoval před Hospodinem v Micpě. Potom Jiftach vyslal k amonskému králi posly se zprávou: "Co...
Soudců 11:14...k Jaboku po Jordán. Teď ji vrať po dobrém!" Jiftach tedy k amonskému králi znovu vyslal posly se...
Soudců 11:15...králi znovu vyslal posly se zprávou: "Toto praví Jiftach: Izrael nezabral zem Moábců ani zem Amonců. Na...
Soudců 11:30...gileádskou Micpou a odtud vytáhl proti AmoncůmJiftach dal Hospodinu slib: "Jestli mi vydáš Amonce do...
Soudců 11:32... připadne Hospodinu jako zápalná oběť." Jiftach vytáhl do boje proti Amoncům a Hospodin mu je vydal...
Soudců 11:34...tenkrát Amonci museli před syny Izraele pokořitJiftach se vracel domů do Micpy a hle, kdo mu vychází...
Soudců 12:2...Jiftachovi. "Zapálíme ti dům nad hlavou!" Jiftach jim odpověděl: " a můj lid jsme měli s Amonci...
Soudců 12:4...Proč jste dnes za mnou přišli? Bojovat se mnou?" Jiftach tedy shromáždil všechny gileádské muže a pustil se...
Soudců 12:7...u těch jordánských brodů padlo 42 000 EfraimcůJiftach soudil Izrael šest let. Když Jiftach Gileádský...

Slova obsahující jiftach: jiftach (18) jiftacha (4) jiftachova (1) jiftachovi (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |