Jestliže

Hledám varianty 'jestliže' [ jestliže ]. Nalezeno 107 veršù.
Genesis 20:7... Bude se za tebe modlit a zůstaneš naživuJestliže ji však nevrátíš, věz, že jistě zemřeš - ty i...
Genesis 42:37...je pro příliš!" Ruben svému otci odpověděl: "Jestliže ti ho nepřivedu, zabij dva syny! Svěř ho do...
Exodus 20:25...své jméno, k tobě přijdu a požehnám tiJestliže mi uděláš kamenný oltář, nestav jej z tesaných...
Exodus 21:3... ale sedmého roku zadarmo odejde na svoboduJestliže přijde sám, odejde sám; jestliže měl ženu, odejde...
Exodus 21:4...jestliže měl ženu, odejde s ním i jeho ženaJestliže mu jeho pán dal ženu a ta mu porodila syny nebo...
Exodus 21:5...žena s dětmi u svého pána a on odejde sámJestliže ale otrok prohlásí: ‚Miluji svého pána, svou ženu...
Exodus 21:8...pak neodejde na svobodu, jako odcházejí otrociJestliže se znelíbí svému pánu, který si ji vybral, nechá...
Exodus 21:9...ji však podvést tím, že by ji prodal cizincůmJestliže ji vybral pro svého syna, bude se k chovat jako...
Exodus 21:10...svého syna, bude se k chovat jako k dceřiJestliže si vezme další ženu, nesmí tu první zkrátit na...
Exodus 21:11...na stravě, oděvu ani na manželském stykuJestliže toto trojí nesplní, bude od něj moci odejít...
Exodus 21:21...že mu zemře pod rukou, musí být dotyčný pomstěnJestliže však zůstane naživu den nebo dva, nebude pomstěn,...
Exodus 21:23...manžel ženy; zaplatí podle rozhodnutí soudcůJestliže však dojde k ublížení, musíš dát život za život,...
Exodus 21:27...oko poškodí, propustí je za to oko na svoboduJestliže vyrazí svému otroku nebo děvečce zub, propustí je...
Exodus 21:29...jíst; majitel toho býka pak bude bez vinyJestliže ale byl ten býk trkavý od dřívějška a jeho...
Exodus 21:30... bude býk ukamenován a zemře i jeho majitelJestliže mu bude uloženo výkupné, výplatou za svůj život...
Exodus 21:32...dceru, bude s ním naloženo podle téhož zákonaJestliže býk potrká otroka nebo děvečku, majitel jejich...
Exodus 22:1...býka pěti dobytčaty a beránka čtyřmi ovcemi.  Jestliže bude zloděj přistižen při vloupání a bude udeřen...
Exodus 22:2... nebude ten, kdo ho udeřil, vinen prolitou krvíJestliže se to však stane za bílého dne, bude prolitou krví...
Exodus 22:3... Jestliže nemá čím, bude za svou krádež prodánJestliže se u něj to, co ukradl, najde živé - býk, osel...
Exodus 22:6...předměty a bude to z domu toho muže ukradenojestliže bude zloděj nalezen, nahradí to dvojnásobně....
Exodus 22:7...bude zloděj nalezen, nahradí to dvojnásobněJestliže zloděj nalezen nebude, přivedou majitele domu před...
Exodus 22:11... Majitel přísahu přijme a k náhradě nedojdeJestliže to však bylo ukradeno, majitel dostane náhradu....
Exodus 22:12...to však bylo ukradeno, majitel dostane náhraduJestliže bylo rozsápáno, přinesou důkaz; rozsápané se...
Exodus 22:14...u toho nebude jeho majitel, musí je nahraditJestliže u toho majitel bude, k náhradě nedojde. Jestliže...
Exodus 22:16... musí za ni zaplatit věno a vzít si ji za ženuJestliže mu ji dívčin otec odmítne dát, musí mu svůdce...
Exodus 22:24...vašich žen budou vdovy a z vašich dětí sirotciJestliže půjčíš peníze někomu z mého lidu, chudákovi, který...
Exodus 22:25...se k němu jako lichvář, neukládej mu úrokJestliže vezmeš do zástavy plášť svého bližního, vrať mu ho...
Exodus 29:34... Nepovolaný to jíst nebude, neboť je to svatéJestliže z masa oběti pověření nebo z toho chleba něco...
Leviticus 13:12... Neodloučí ho, neboť je zjevně nečistýJestliže však malomocenství na kůži propukne tak, že...
Leviticus 13:13...jeho tělo, prohlásí postiženého za čistéhojestliže všechno zbělelo, je čistý. Kdykoli by se však na...
Leviticus 13:21...- je to rána malomocenství, vypukla na vředuJestliže však kněz místo prohlédne a uvidí, že ochlupení na...
Leviticus 13:26...za nečistého - je to rána malomocenstvíJestliže však kněz skvrnu prohlédne a uvidí, že její...
Leviticus 13:51...sedm dní. Sedmého dne pak ránu prohlédne znovuJestliže se po oděvu, tkanině nebo koženém předmětu šíří,...
Leviticus 15:24...tom, na čem seděla, bude nečistý do večeraJestliže s ovšem někdo spal a její krvácení se ocitlo na...
Leviticus 26:3...a mou svatyni mějte v úctě. jsem HospodinJestliže budete následovat pravidla a zachovávat ...
Leviticus 26:14...jsem vaše jho, abyste mohli chodit vzpřímeněJestliže mne však nebudete poslouchat a nebudete plnit...
Leviticus 26:15...a nebudete plnit všechna tato přikázáníjestliže zavrhnete pravidla a zošklivíte si zákony,...
Leviticus 26:18... Budete utíkat, i kdyby vás nikdo nehonilJestliže mne ani potom nebudete poslouchat, budu vás za...
Leviticus 26:21...svou úrodu a stromoví v zemi nevydá své ovoceJestliže se budete nadále stavět proti mně a nebudete...
Leviticus 26:23...a sníží váš počet tak, že vaše cesty zpustnouJestliže se ani tehdy nenecháte ode mne napravit a budete...
Leviticus 26:27...jej na příděl. budete jíst, nenasytíte seJestliže přesto všechno nebudete poslouchat a budete se...
Numeri 5:19...hořkou vodu prokletí a bude ženu zapřísahat: ‚Jestliže s tebou žádný muž nespal a neodklonila ses od...
Numeri 5:20... buď zproštěna účinku této hořké vody prokletíJestliže ses však od svého manžela odklonila a poskvrnila...
Numeri 15:22...obětní příspěvek ze svého prvního těstaJestliže se neúmyslně prohřešíte tím, že nesplníte některé...
Numeri 32:15...Hospodinův planoucí hněv proti IzraeliJestliže se od něj odvrátíte, nechá tento lid na poušti...
Deuteronomium 4:25...V zemi budeš plodit syny a vnuky a zestárnešJestliže se pak zvrhnete a vytvoříte si modlu v jakékoli...
Deuteronomium 18:22...poznáme, že to slovo nemluví Hospodin?" Nužejestliže prorok řekne Hospodinovým jménem něco, co se...
Deuteronomium 23:11...nepřátelům, vyvaruj se každé nepřístojnostiJestliže se mezi vámi někdo znečistí noční příhodou, ...
Jozue 2:18...zproštěni přísahy, kterou jsi nás zavázalajestliže po našem vstupu do země neuvážeš tuto šňůru z...
Jozue 23:16...krásné země, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dalJestliže budete porušovat smlouvu, kterou vám vydal...
Jozue 24:20...to žárlivý Bůh; nesnese vaše provinění a hříchyJestliže Hospodina opustíte a budete sloužit cizím bohům,...
1. Samuel 3:17...mnou netaj. Bůh potrestá a ještě ti přidájestliže mi zatajíš jediné slovo z toho, co ti řekl!" A tak...
1. Samuel 12:15... svým Bohem - vy i král, který nad vámi vládneJestliže totiž nebudete poslouchat Hospodina a budete se...
1. Samuel 14:10...zůstaneme na místě a nebudeme k nim šplhatJestliže řeknou: ‚Vylezte k nám!' polezeme, protože to pro...
1. Samuel 20:21... Hned nato pošlu mládence: ‚Běž najít ty šípy.' Jestliže tomu chlapci řeknu: ‚Podívej se, šípy jsou za...
1. Samuel 23:23...jistí, vraťte se ke mně a vypravím se s vámiJestliže je v kraji, ho mezi všemi judskými rody...
1. Letopisů 13:2...celým izraelským shromážděním pak prohlásil: "Jestliže to schvalujete a chce-li to Hospodin, náš Bůh,...
2. Letopisů 7:14... aby sežraly zemi; že sešlu na svůj lid morJestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří...
Ester 8:5...prokázat laskavost a uzná-li to král za vhodnéjestliže mu na mně záleží, nechá napsat, že se...
Žalmy 7:4..., nebude mi pomoci! Hospodine, Bože můjjestliže jsem se provinil, jestli mi na rukách lpí bezpráví...
Žalmy 28:1... Hospodine, volám, skálo , přeruš své mlčeníJestliže neodpovíš mi, podobný budu mrtvolám! Vyslyš ...
Žalmy 89:32...a nebudou se řídit mými pravidly, ustanovení jestliže poruší a nedodrží příkazy - holí potrestám...
Přísloví 4:12...chci vést. Půjdeš-li, tvůj krok nic nezastavíjestliže poběžíš, nic nesrazí. Poučení se chop a...
Izaiáš 7:9...je Samaří a hlavou Samaří Remaliášův synJestliže neuvěříte, jistěže neobstojíte!" Hospodin pak...
Jeremiáš 13:17...v stín smrti, obrátí je ve tmu nejhlubšíJestliže neposlechnete, spláču nad vaší pýchou potají, ...
Jeremiáš 26:4...zle se chovali. Řekni jim - ‚Tak praví HospodinJestliže neposlechnete a nebudete se řídit mým Zákonem,...
Jeremiáš 33:25... pro ani nebyl národem! Tak praví HospodinJestliže nemám smlouvu se dnem i nocí a nestanovil jsem...
Jeremiáš 42:10... poslali, abych mu předložil vaši prosbu:  Jestliže zůstanete v této zemi, vybuduji vás a nezbořím,...
Jeremiáš 42:13...nad vámi smiluje a propustí vás zpět do vlastiJestliže ale neposlechnete Hospodina, svého Boha, a...
Jeremiáš 42:15...Judy. Tak praví Hospodin zástupů, Bůh IzraeleJestliže se rozhodnete jít do Egypta a usadit se tam, pak...
Ezechiel 18:19...říkáte: ‚Jak to, že syn nenese otcovy viny?' - Jestliže ten syn jednal poctivě a spravedlivě, dodržoval ...
Ozeáš 4:15...s těmi kněžkami. Špatně dopadne ten tupý lidJestliže, Izraeli, smilníš ty, aspoň Juda nehřeší! Proto...
Joel 4:4...filistinské kraje? Za co se mi to mstíteJestliže se mi chcete mstít, rychle a rázně vám to oplatím!...
Malachiáš 2:2...tedy, kněží, varování pro vásJestliže neposlechnete a nerozhodnete se vzdávat čest mému...
Matouš 6:23...však tvé oko lakomé, celé tvé tělo bude temnéJestliže je světlo v tobě tmou, jak veliká bude sama tma?!...
Matouš 6:30...vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nichJestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a...
Matouš 7:11...když prosí o rybu, dáš mu snad hadaJestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat...
Matouš 10:25...bude jako jeho mistr a služebník jako jeho pánJestliže hospodáře nazvali Belzebubem, čím spíše jeho...
Matouš 18:9...nebo obě nohy a být uvržen do věčného ohně. A jestliže svádí tvé oko, vyloupni je a zahoď od sebe. Je...
Matouš 18:16...zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očimaJestliže poslechne, získal jsi bratra. Pokud ...
Marek 3:26...se dům rozdělí sám proti sobě, nemůže obstátJestliže tedy satan povstal sám proti sobě a je rozdělen,...
Lukáš 11:13...když poprosí o vejce, podáš mu snad štíraJestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat...
Jan 3:12... co jsme viděli, ale naše svědectví nepřijímáteJestliže nevěříte, když jsem vám říkal pozemské věci, jak...
Jan 10:35...ve vašem Zákoně psáno: ‚Řekl jsem: Jste bohové'? Jestliže ty, kteří dostali Boží slovo, nazval bohy - a...
Jan 14:15...o něco prosit v mém jménu, to udělám." "Jestliže milujete, zachovávejte přikázání. pak...
Jan 15:6... ten nese mnoho ovoce; beze nedokážete nicJestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako...
Jan 15:7... Pak budou posbírány, hozeny na oheň a shoříJestliže zůstanete ve mně a slova zůstanou ve vás,...
Jan 15:20...na slova: Služebník není větší než jeho pánJestliže pronásledovali , budou pronásledovat i vás;...
Skutky 11:17...vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým.' Jestliže jim Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v...
Skutky 25:11...něco, zač si zasloužím smrt, neodmítám zemřítJestliže však na tom, z čeho obviňují, nic není, nikdo...
Římanům 5:10...spíše jím budeme zachráněni před Božím hněvemJestliže jsme ještě jako nepřátelé byli s Bohem smířeni...
1. Korintským 15:13... jak mohou někteří z vás popírat zmrtvýchvstáníJestliže není zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani...
1. Korintským 15:14... pak nebyl vzkříšen ani Kristus! A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, pak je naše kázání k...
1. Korintským 15:16...- pokud totiž mrtví nemohou být vzkříšeniJestliže mrtví nemohou být vzkříšeni, pak nebyl vzkříšen...
1. Korintským 15:17...být vzkříšeni, pak nebyl vzkříšen ani Kristus! A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, vaše víra je marná - ještě...
1. Korintským 15:29...se nechávají křtít za mrtvé? Proč se za křtíjestliže mrtví nebudou vzkříšeni? Proč my sami každým...
1. Korintským 15:32...je, že jsem bojoval s těmi šelmami v EfesuJestliže mrtví nebudou vzkříšeni, pak: "Jezme a pijme,...
2. Korintským 3:7... pomíjející slávě nemohli ani pohlédnoutJestliže ta služba byla tak slavná, ačkoli vedla ke smrti,...
2. Korintským 3:9...slavnější je služba DuchaJestliže služba vedoucí k odsouzení měla svou slávu, služba...
2. Korintským 3:11...nesmírnou slávou vlastně ani slavné nebyloJestliže to pomíjející přišlo se slávou, slavnější je to...
1. Timoteus 5:16...se totiž odvrátily za satanemJestliže někdo věřící v příbuzenstvu vdovy, se o ...
Židům 2:2...jsme slyšeli, a nenechat se proudem unášet pryčJestliže slovo, které zvěstovali andělé, bylo závazné,...
Židům 10:26...tím více, čím více vidíte, že se blíží ten denJestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě...
Židům 12:25... abyste neodmítli Toho, který k vám mluvíJestliže neunikli ti, kteří odmítli toho, kdo na zemi...
1. Petr 1:17...nestraní, ale každého soudí podle jeho skutkůJestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj...
1. Jan 3:21...je větší než naše srdce a všechno! Milovaníjestliže nás srdce neodsuzuje, máme k Bohu smělou důvěru a...
1. Jan 4:11...Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Milovaníjestliže Bůh takto miloval nás, musíme i my milovat jedni...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |