Jestli

Hledám varianty 'jestli' [ jestli ]. Nalezeno 76 veršù.
Genesis 31:32...jsem si, že bys mi chtěl své dcery vzít násilímJestli ale u někoho najdeš své bohy, zemře! Prohledej ...
Jozue 22:19...a on se zítra rozhněvá na celou izraelskou obecJestli je vaše země nečistá, pojďte do Hospodinovy země,...
Soudců 6:13...hrdino!" Gedeon mu odpověděl: "Promiň, pane, ale jestli je Hospodin s námi, proč nás tohle všechno potkalo?...
Soudců 11:30...proti Amoncům. Jiftach dal Hospodinu slib: "Jestli mi vydáš Amonce do rukou a vrátím se domů jako vítěz...
1. Samuel 14:9...se, pronikneme k těm mužům a ukážeme se jimJestli nám řeknou: ‚Zastavte se, dokud k vám nedorazíme!'...
1. Samuel 14:44... "A za to teď mám zemřít." Saul prohlásil: "Jestli ne, Bůh potrestá a ještě mi přidá! Musíš...
1. Samuel 17:9... Vyberte si někoho, přijde sem ke mněJestli v boji přemůže a zabije, budeme vám sloužit. A...
1. Samuel 20:10...zabít, určitě ti to dám vědět!" "A kdo mi povíjestli ti tvůj otec odpověděl hrubě?" zeptal se David...
1. Samuel 21:10...v údolí Ela. Je zabalen v plášti za efodemJestli chceš, vezmi si ho. Žádný jiný tu nemám." Na to...
1. Samuel 25:22...zlem. Bůh Davida potrestá a ještě mu přidájestli ze všech, kdo k Nábalovi patří, nechám do rána...
2. Samuel 3:9...téhle ženě? Bůh potrestá a ještě mi přidájestli se k Davidovi nezachovám podle toho, co mu přísahal...
2. Samuel 14:32...lépe, kdybych tam zůstal! Chci krále vidětJestli na mně zůstává vina, raději zabít." Joáb...
2. Samuel 15:8...v aramejském Gešuru, složil jsem tento slib: ‚Jestli Hospodin přivede zpět do Jeruzaléma, budu sloužit...
2. Samuel 16:10...je vám do toho, synové Ceruji, že mi zlořečíJestli mu Hospodin přikázal: ‚Zlořeč Davidovi,' kdo pak smí...
2. Samuel 16:11...tento Benjamínec. Nechte ho, zlořečíjestli mu to Hospodin přikázal. Snad Hospodin pohlédne na...
2. Samuel 17:13...na zem, a nepřežije on ani žádný z jeho mužůJestli se stáhne někam do města, celý Izrael k tomu městu...
2. Samuel 19:14...a tělo? Bůh potrestá a ještě mi přidájestli se nestaneš natrvalo mým vojevůdcem namísto Joába."...
1. Královská 2:23...Hospodinu: " Bůh potrestá a ještě mi přidájestli Adoniáš za ta slova nezaplatí životem! Jakože je živ...
1. Královská 19:2..." bohové potrestají a ještě mi přidajíjestli s tebou zítra touto dobou neskoncuji tak jako ty s...
1. Královská 20:10..." bohové potrestají a ještě mi přidajíjestli v Samaří bude dost prachu, aby každý z mých mužů...
1. Královská 20:39...ke mně přivedl zajatce a řekl mi: ‚Hlídej hoJestli se ztratí, zaplatíš za něj svým životem anebo dáš...
1. Královská 21:2...Dám ti místo jinou vinici, lepší, anebo jestli chceš, zaplatím ti její cenu ve stříbře." Nábot ale...
1. Královská 21:6...mu: ‚Prodej mi svou vinici za stříbro, anebo jestli chceš, dám ti za ni jinou.' Jenže on na to: ‚Tu...
1. Královská 22:28...se v pořádku nevrátím.'" Michajáš ale řekl: "Jestli se vrátíš v pořádku, nemluvil skrze Hospodin." A...
2. Královská 1:2..."Jděte se vyptat Baal-zebuba, božstva Ekronujestli se z toho uzdravím." Hospodinův anděl ale promluvil...
2. Královská 1:10...mu: "Boží muži, král praví: Sestup dolů!" "Jestli jsem Boží muž," odpověděl Eliáš veliteli, "tak z...
2. Královská 1:12...mu: "Boží muži, tak praví král: Ihned sestup!" "Jestli jsem Boží muž," odpověděl Eliáš, "tak z nebe...
2. Královská 6:31... Bůh potrestá a ještě mi přidá," zvolal král, "jestli ten Elíša, syn Šafatův, ještě dnes nepřijde o...
2. Královská 8:8...Božímu muži naproti. Vyptej se u něj Hospodinajestli se uzdravím." Chazael se mu tedy vydal naproti a...
2. Královská 9:15...králem Chazaelem utržil.) Jehu prohlásil: "Jestli opravdu chcete za krále, nedovolte nikomu...
2. Královská 10:6... co budeš chtít." Napsal jim tedy druhý list: "Jestli jste se mnou a chcete poslouchat, vezměte hlavy...
2. Královská 10:23... a řekl Baalovým ctitelům: "Přesvědčte sejestli mezi vámi nejsou nějací ctitelé Hospodina....
2. Královská 18:23...pánem, asyrským králem: Dám ti dva tisíce koníjestli si na najdeš jezdce! Jak se chceš postavit...
2. Letopisů 18:27...se v pořádku nenavrátím.'" Michajáš ale řekl: "Jestli se vrátíš v pořádku, nemluvil skrze Hospodin." A...
2. Letopisů 25:16..."Že bychom jmenovali královským rádcemJestli je ti život milý, přestaň!" Prorok tedy přestal...
Ester 6:13... odvětili mu ti mudrcové i jeho žena Zereš: "Jestli je ten Mordechaj opravdu Žid, pak tvůj pád teprve...
Job 31:5...na cesty, copak nepočítá všechny krokyJestli jsem v životě jednal falešně, jestli jsem kdy...
Job 31:7...na váze poctivé, se ubezpečí o neviněJestli noha z cesty zabloudila, jestli srdce odešlo...
Job 31:9...sní někdo jiný, jsou ratolesti vykořeněnyJestli jsem se v srdci dal něčí ženou svést, jestli jsem...
Job 31:21...nežehnal, když se vlnou mých ovcí zahřívalJestli ruka někdy napadla sirotka, protože jsem viděl,...
Job 31:38...rád vypovím, předstoupím před něj jako princJestli půda křičí proti mně a její brázdy pláčí společně...
Job 31:39...křičí proti mně a její brázdy pláčí společnějestli jsem její plody jedl bezplatně a mořil její nájemce...
Žalmy 7:4..., nebude mi pomoci! Hospodine, Bože můjjestliže jsem se provinil, jestli mi na rukách lpí bezpráví...
Žalmy 7:5...se provinil, jestli mi na rukách lpí bezprávíjestli jsem příteli oplatil něčím zlým (i svého nepřítele...
Izaiáš 19:12...teď poděli ti tvoji mudrci? Jen ti prozradíjestli to vědí, co Hospodin zástupů rozhodl o Egyptu!...
Izaiáš 36:8...pánem, asyrským králem: Dám ti dva tisíce koníjestli si na najdeš jezdce! Jak se chceš postavit...
Jeremiáš 11:12...jdou volat k bohům, kterým pálí kadidlojestli by je nespasili v čase neštěstí. Máš přece tolik...
Jeremiáš 27:18... Proč by se toto město mělo stát zbořeništěmJestli jsou to proroci a mají slovo Hospodinovo, pak se...
Daniel 3:15...a klanět se soše, kterou jsem vyrobilJestli se nepokloníte, budete ihned hozeni do rozpálené...
Daniel 3:17..." řekli králi Šadrach, Mešach a Abednego. "Jestli nás Bůh, kterého ctíme, bude chtít zachránit,...
Zachariáš 11:12... že to je slovo od Hospodina. Řekl jsem jim: "Jestli chcete, vyplaťte mi mzdu. A jestli ne, nevadí."...
Malachiáš 1:8...špatně? Jen to zkus nabídnout svému vladařijestli se mu tím zalíbíš a zahrne přízní, praví Hospodin...
Matouš 9:21... a dotkla se cípu jeho roucha. Řekla si totiž: "Jestli se jen dotknu jeho roucha, budu uzdravena." Ježíš se...
Matouš 14:28...promluvil na hned Ježíš. "Nebojte se." "Panejestli jsi to ty," odpověděl mu Petr, "přikaž, k tobě...
Matouš 17:4...na to Ježíšovi řekl: "Pane, dobře, že jsme tuJestli chceš, uděláme tu tři stánky - jeden tobě, jeden...
Matouš 19:10...než kvůli smilstvu a vezme si jinou, cizoloží." "Jestli je to mezi mužem a ženou takhle, je lepší se...
Matouš 27:40...a za tři dny ho postavit, zachraň sám sebeJestli jsi Boží Syn, slez z kříže!" Podobně se mu vysmívali...
Matouš 27:42..."Jiné zachránil, ale sám se zachránit nemůžeJestli je král Izraele, teď sleze z kříže, a uvěříme v...
Matouš 27:43...něj! Spoléhal na Boha, tak ho teď vysvobodíjestli o něj stojí! Říkal přece: ‚Jsem Boží Syn'!" A tak...
Matouš 27:49...mu napít. Ostatní říkali: "Nech ho, uvidímejestli mu přijde na pomoc Eliáš!" Ježíš znovu hlasitě...
Marek 15:36...a dával mu napít se slovy: "Nechte ho. Uvidímejestli přijde Eliáš, aby ho dal dolů!" Vtom Ježíš hlasitě...
Lukáš 3:15...očekávání a všichni si o Janovi v srdci říkalijestli to snad není Mesiáš. Jan ale dal všem tuto odpověď:...
Lukáš 22:67...Písma a odvedli ho do své Velerady. Vyzvali ho: "Jestli jsi Mesiáš, řekni nám to!" "Kdybych vám to řekl,...
Lukáš 23:37... nabízeli mu ocet a říkali: "Zachraň sejestli jsi židovský král!" Visel nad ním totiž nápis: TOTO...
Jan 9:25...Bohem pravdu! Jsme si jistí, že je to hříšník." "Jestli je to hříšník, nevím," odpověděl jim. "Vím jen, že...
Jan 10:24...Židé se slovy: "Jak dlouho nás budeš napínatJestli jsi Mesiáš, řekni nám to jasně." "Řekl jsem vám to,...
Jan 18:23...do tváře: "Takhle se odpovídá veleknězi?" "Jestli jsem řekl něco špatného, dokaž to," odpověděl mu...
Jan 19:12...pak znovu pokoušel propustit, ale Židé křičeli: "Jestli ho propustíš, nejsi císařův přítel! Kdokoli se dělá...
Jan 20:15...domnění, že je to zahradník, odpověděla: "Panejestli jsi ho odnesl ty, řekni mi, kam jsi ho dal, si ho...
Jan 21:22...se Ježíše: "Pane, a co on?" Ježíš mu řekl: "Jestli ho tu chci nechat, dokud nepřijdu, co je ti po tom?...
Jan 21:23...nezemře. Ježíš mu však neřekl, že nezemře, ale: "Jestli ho tu chci nechat, dokud nepřijdu, co je ti po tom?"...
1. Korintským 16:10...slibné možnosti, i když je tu mnoho protivníkůJestli k vám přijde Timoteus, postarejte se, se u vás...
Galatským 5:11...zmást, neujde soudu, je to kdokoli. Bratřijestli i dosud kážu obřízku, proč jsem tedy ještě...
2. Timoteus 2:11...slávy v Kristu Ježíši. Toto je jistá pravdaJestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním žít. Jestli...
2. Timoteus 2:12...Jestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním žítJestli vytrváme, budeme s ním kralovat. Jestli jej zapřeme,...
2. Timoteus 2:13...kralovat. Jestli jej zapřeme, i on nás zapřeJestli jsme nevěrní, on zůstává věrný - nemůže přece popřít...

Slova obsahující jestli: jestli (84) jestliže (111)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |