Jeruzalémě

Hledám varianty 'jeruzalémě' [ jeruzalému (56) jeruzalémem (15) jeruzalémě (237) jeruzaléme (19) jeruzaléma (296) jeruzalém (123) ]. Nalezeno 709 veršù.
Jozue 10:5...A tak se spojilo pět emorejských králů: král Jeruzaléma, král Hebronu, král Jarmutu, král Lachiše a král...
Jozue 10:23...k němu z jeskyně přivedli těch pět králů: krále Jeruzaléma, krále Hebronu, krále Jarmutu, krále Lachiše a...
Jozue 12:10...Jericha jeden, král Aje u Bet-elu jeden, král Jeruzaléma jeden, král Hebronu jeden, král Jarmutu jeden,...
Jozue 15:8...jižně od skalního hřebene Jebusejců (což je Jeruzalém) a míří k vrcholu hory, jež se tyčí ze západu nad...
Jozue 15:63...Judovi ale nedokázali vyhnat Jebusejce bydlícíJeruzalémě. Proto Jebusejci zůstali v Jeruzalémě s Judovými...
Jozue 18:28... Jir-peel, Tarala, Cela, Elef, Jebus (což je Jeruzalém), Gibeat a Kiriat - celkem čtrnáct měst s osadami...
Soudců 1:7...jsem jednal, tak mi Bůh odplatil." Odvedli ho do Jeruzaléma a tam zemřel. Synové Judy zaútočili také na...
Soudců 1:8...a tam zemřel. Synové Judy zaútočili také na Jeruzalém a dobyli ho. Vybili město ostřím meče a vypálili....
Soudců 1:21...Benjamínovi ale nevyhnali Jebusejce bydlícíJeruzalémě, a tak Jebusejci žijí v Jeruzalémě spolu s...
Soudců 19:10...a se svou družkou vyrazil k Jebusu (což je Jeruzalém). Když míjeli Jebus, bylo dost pozdě. Mládenec...
1. Samuel 17:54...potom vzal hlavu toho Filištína, přenesl ji do Jeruzaléma a jeho zbroj uložil ve svém stanu. Když Saul...
2. Samuel 5:5...nad Judou a dalších třiatřicet let kralovalJeruzalémě nad celým Izraelem i Judou. Král pak se svými...
2. Samuel 5:6...i Judou. Král pak se svými muži vytáhl na Jeruzalém, totiž na Jebusejce, kteří v tom kraji bydleli....
2. Samuel 5:13... Izraele. Když David přišel z Hebronu, vzal siJeruzalémě další konkubíny a manželky, a tak se Davidovi...
2. Samuel 5:14... Toto jsou jména těch, kteří se mu narodiliJeruzalémě: Šamua, Šobab, Nátan, Šalomoun, Jibchar, Elišua,...
2. Samuel 8:7...nosila Hadad-ezerova stráž, a dopravil je do Jeruzaléma. Z Hadad-ezerových měst Tebach a Berotaj pobral...
2. Samuel 9:13...služebníky. Mefibošet ovšem zůstávalJeruzalémě, neboť vždy jídal u královského stolu. Byl...
2. Samuel 10:14...tehdy ukončil boj proti Amoncům a vrátil se do Jeruzaléma. Aramejci viděli, že je Izrael porazil, a tak se...
2. Samuel 11:1...Amonce. Oblehli tedy Rabu, ale David zůstalJeruzalémě. Jednou pozdě odpoledne, když David vstal z lože...
2. Samuel 11:12... zítra." Toho dne tedy Uriáš ještě zůstalJeruzalémě. Nazítří si ho David zavolal a jedl s ním a pil,...
2. Samuel 12:31...Amonců. Potom se David se vším vojskem vrátil do Jeruzaléma. Uplynul nějaký čas. Davidův syn Abšalom měl...
2. Samuel 14:23...vstal, odešel do Gešuru a přivedl Abšaloma do Jeruzaléma. Král však prohlásil: "Smí jít k sobě domů, ale...
2. Samuel 14:28...vyrostla z překrásná žena. Abšalom bylJeruzalémě dva roky, ale stále ještě nesměl králi na oči....
2. Samuel 15:8...tento slib: ‚Jestli Hospodin přivede zpět do Jeruzaléma, budu sloužit Hospodinu.'" Král mu odpověděl:...
2. Samuel 15:11...se v Hebronu stal králem!'" S Abšalomem odešloJeruzaléma dvě stě mužů (byli ovšem pozváni, a tak šli...
2. Samuel 15:14...řekl všem svým služebníkům, kteří s ním byliJeruzalémě: "Musíme ihned utéct! Abšalom by nás ...
2. Samuel 15:29..." A tak Sádok s Abiatarem vrátili Boží truhlu do Jeruzaléma a zůstali tam. David pak stoupal na Olivetskou...
2. Samuel 15:37...Chušaj tedy odešel do města, právě když do Jeruzaléma vstupoval Abšalom. Sotva David minul vrchol...
2. Samuel 16:3...je vnuk tvého pána?" zeptal se král. "Ten čekáJeruzalémě," odpověděl Cíba. "Myslí si: ‚Izraelský lid mi...
2. Samuel 16:15...zatím s celým izraelským vojskem vstoupil do Jeruzaléma. Také Achitofel byl s ním. Tehdy k Abšalomovi...
2. Samuel 17:20...je tedy, ale nenašli, a tak se vrátili do Jeruzaléma. Když byli pryč, vylezli ti dva ze studny a šli...
2. Samuel 19:20...provinil onoho dne, kdy můj pán a král opouštěl Jeruzalém; kéž to král nechová v srdci. Zhřešil jsem - to...
2. Samuel 19:26... do dne jeho vítězného návratu. Když přišel do Jeruzaléma přivítat krále, král se ho zeptal: "Proč jsi...
2. Samuel 19:34... Proto král Barzilajovi nabídl: "Pojď se mnou. V Jeruzalémě se postarám o tebe." Barzilaj ale namítl:...
2. Samuel 19:35...mi ještě zbývá, abych šel s králem vzhůru do Jeruzaléma? Je mi osmdesát let. Copak ještě rozeznám...
2. Samuel 20:2... synu Bichriho. Judští muži od Jordánu po Jeruzalém ale stáli při svém králi. Když král v Jeruzalémě...
2. Samuel 20:3...Jeruzalém ale stáli při svém králi. Když králJeruzalémě přišel do svého paláce, vzal těch deset konkubín...
2. Samuel 20:7...Kréťané a Pléťané i všichni válečníci. VytáhliJeruzaléma a pronásledovali Šebu, syna Bichriho. Právě byli...
2. Samuel 20:22...rozešli, odkud přišli. Také Joáb se vrátil do Jeruzaléma ke králi. A tak byl Joáb znovu vrchním velitelem...
2. Samuel 24:8...a dvaceti dnech obešli celou zem a vrátili se do Jeruzaléma. Joáb předal králi seznam sečteného lidu: Izrael...
2. Samuel 24:16...000 mužů. Když pak anděl vztáhl ruku, aby hubil Jeruzalém, Hospodina nad tím neštěstím pojala lítost a řekl...
1. Královská 2:11...kraloval v Hebronu a třiatřicet let kralovalJeruzalémě. Na trůn svého otce Davida usedl Šalomoun a vzal...
1. Královská 2:36...poslal pro Šimeiho a řekl mu: "Postav si důmJeruzalémě a bydli v něm. Nebudeš ale odtud nikam odcházet....
1. Královská 2:38...udělá, jak jsi řekl." Šimei pak dlouho bydlelJeruzalémě. Po třech letech utekli dva Šimeiho otroci ke...
1. Královská 2:41... Když se Šalomoun dozvěděl, že Šimei odešelJeruzaléma do Gatu a zase se vrátil, dal si ho zavolat a...
1. Královská 3:1...svůj palác, Hospodinův chrám a hradby okolo Jeruzaléma. Lid ovšem v době obětoval na různých...
1. Královská 3:15...pak probudil a hle - byl to sen. Přišel tedy do Jeruzaléma a postavil se před Truhlu Panovníkovy smlouvy....
1. Královská 8:1...chrámu. Tehdy Šalomoun shromáždil k sobě do Jeruzaléma všechny stařešiny Izraele, kmenové náčelníky a...
1. Královská 9:19...jízdu, a cokoli se Šalomounovi zlíbilo stavětJeruzalémě, v Libanonu nebo kdekoli po celé zemi pod jeho...
1. Královská 10:2... aby ho vyzkoušela v hádankách. Když dorazila do Jeruzaléma s početnou družinou a s velbloudy nesoucími...
1. Královská 10:26...koní, které umístil do vozových měst i k sobě do Jeruzaléma. Za jeho vlády bylo v Jeruzalémě stříbra jako...
1. Královská 10:27...i k sobě do Jeruzaléma. Za jeho vlády byloJeruzalémě stříbra jako kamení a cedrů jako planých fíků v...
1. Královská 11:7...jako jeho otec David. Na hoře východně od Jeruzaléma Šalomoun dokonce postavil obětní výšinu moábské...
1. Královská 11:13...celé. Kvůli svému služebníku Davidovi a kvůli Jeruzalému, který jsem vyvolil, ponechám tvému synovi jeden...
1. Královská 11:29...Josefova. Jednou, když byl Jeroboám na cestěJeruzaléma, potkal ho prorok Achiáš Šíloský, oblečený do...
1. Královská 11:32...kmen kvůli mému služebníku Davidovi a kvůli Jeruzalému, městu, které jsem vyvolil ze všech kmenů...
1. Královská 11:36...Davidovi po všechny dny zářila svíceJeruzalémě, městě, které jsem si vyvolil, aby tam zůstávalo...
1. Královská 11:42...Knize skutků Šalomounových. Šalomoun kralovalJeruzalémě nad celým Izraelem čtyřicet let. Potom ulehl ke...
1. Královská 12:18...sotva stačil naskočit do vozu a ujet do Jeruzaléma. Tak zůstává Izrael ve vzpouře proti domu...
1. Královská 12:21...než samotný kmen Juda. Když Rechoboám dorazil do Jeruzaléma, shromáždil celý dům Judův i kmen Benjamín, 180...
1. Královská 12:27...bude lid chodit obětovat do Hospodinova chrámuJeruzalémě, obrátí se srdce lidu k jejich pánu, judskému...
1. Královská 12:28...dvě zlatá telata. "Dost jste se nachodili do Jeruzaléma," prohlásil. "Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten ...
1. Královská 14:21...jedenačtyřiceti letech a sedmnáct let kralovalJeruzalémě, ve městě, které Hospodin vyvolil ze všech...
1. Královská 14:25... Pátého roku Rechoboámova kralování přitáhlJeruzalému egyptský vládce Šišak a pobral poklady...
1. Královská 15:2... začal nad Judou kralovat Abiáš. KralovalJeruzalémě tři roky. Jeho matka se jmenovala Maaka, dcera...
1. Královská 15:4...Kvůli Davidovi však Hospodin, jeho Bůh, nechalJeruzalémě zářit jeho svíci; vzbudil po něm jeho syna a...
1. Královská 15:10...začal nad Judou kralovat Asa. KralovalJeruzalémě čtyřicet jedna let. Jeho babička se jmenovala...
1. Královská 22:42...království v pětatřiceti letech a kralovalJeruzalémě dvacet pět let. Jeho matka se jmenovala Azuba,...
2. Královská 8:17...se králem ve dvaatřiceti letech a kralovalJeruzalémě osm let. Řídil se ale způsoby izraelských králů,...
2. Královská 8:26...se králem ve dvaadvaceti letech a kralovalJeruzalémě jeden rok. Jeho matka se jmenovala Atalia,...
2. Královská 9:28... kde zemřel. Jeho služebníci ho převezli do Jeruzaléma a pochovali ho k jeho otcům do jeho hrobu ve...
2. Královská 12:2...Začal kralovat sedmého roku Jehuova a kralovalJeruzalémě čtyřicet let. Jeho matka se jmenovala Cibia z...
2. Královská 12:18...ho. Potom se Chazael rozhodl, že potáhne na Jeruzalém. Judský král Joaš proto vzal všechny zasvěcené...
2. Královská 12:19...to aramejskému králi Chazaelovi. Ten pak od Jeruzaléma odtáhl. Ostatní Joašovy skutky - o všem, co...
2. Královská 14:2...Stal se králem v pětadvaceti letech a kralovalJeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka se jmenovala Joadan...
2. Královská 14:13...Achaziášova, u Bet-šemeše, odkud se vypravil na Jeruzalém. Od Efraimské brány k Nárožní bráně proboural...
2. Královská 14:19... jak známo, sepsány v Kronice judských králů. V Jeruzalémě proti němu zosnovali spiknutí. Utekl sice do...
2. Královská 14:20...ho zabili. Převezli ho na koni a pochovali hoJeruzalémě, ve Městě Davidově, k jeho předkům. Všechen...
2. Královská 15:2... Stal se králem v šestnácti letech a kralovalJeruzalémě padesát dva let. Jeho matka se jmenovala...
2. Královská 15:33...Stal se králem v pětadvaceti letech a kralovalJeruzalémě šestnáct let. Jeho matka se jmenovala Jeruša,...
2. Královská 16:2... Stal se králem ve dvaceti letech a kralovalJeruzalémě šestnáct let. Nedělal však, co je v...
2. Královská 16:5... synem Remaliášovým, vytáhl do boje proti Jeruzalému. Oblehli Achaze, ale nedokázali ho porazit. V ...
2. Královská 18:2...Stal se králem v pětadvaceti letech a kralovalJeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka se jmenovala Abija,...
2. Královská 18:17...králi. Asyrský král vyslal z Lachiše do Jeruzaléma ke králi Ezechiášovi svého vrchního velitele,...
2. Královská 18:22...výšiny a oltáře Ezechiáš sám odstranil? JudoviJeruzalému pak nařídil: ‚Před tímto oltářem v Jeruzalémě se...
2. Královská 18:35...rukou? Jak by tedy Hospodin z ruky vysvobodil Jeruzalém?" Lid mlčel. Neodpověděli mu ani slovo. Královský...
2. Královská 19:10...svým Bohem, na něhož spoléháš. Říkáš si, že Jeruzalém nepadne do rukou asyrského krále. Slyšel jsi ale,...
2. Královská 19:31...zakoření, vypučí vzhůru a přinese ovoce. Z Jeruzaléma vzejde pozůstatek a z hory Sion ti, kdo se...
2. Královská 21:1...se stal králem ve dvanácti letech a kralovalJeruzalémě padesát pět let. Jeho matka se jmenovala...
2. Královská 21:4...Hospodin prohlásil: "Svému jménu dám spočinoutJeruzalémě." Na obou nádvořích Hospodinova chrámu nastavěl...
2. Královská 21:7...a jeho synu Šalomounovi řekl: "V tomto domě, v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze všech kmenů Izraele, dám...
2. Královská 21:12...praví Hospodin, Bůh Izraele: Hle, dopustím na Jeruzalém a Judu takové neštěstí, že to nikomu, kdo o tom...
2. Královská 21:13...uslyší, nepřestane znít v obou uších. Přeměřím Jeruzalém touž mírou jako Samaří a touž olovnicí jako dům...
2. Královská 21:16...Menaše prolil tolik nevinné krve, že naplnil Jeruzalém od okraje po okraj - jako by nebylo dost na tom,...
2. Královská 21:19...se stal králem v dvaadvaceti letech a kralovalJeruzalémě dva roky. Jeho matka se jmenovala Mešulemet,...
2. Královská 22:1...Jošiáš se stal králem v osmi letech a kralovalJeruzalémě třicet jedna let. Jeho matka se jmenovala Jedida...
2. Královská 23:1...Nato král nechal svolat všechny stařešiny JudyJeruzaléma. Král vešel do Hospodinova chrámu a s ním...
2. Královská 23:2...chrámu a s ním všechen judský lid, obyvatelé Jeruzaléma, kněží i proroci - všechen lid od nejmenších po...
2. Královská 23:4...pro všechny nebeské zástupy. Spálil je venku za Jeruzalémem u potoka Kidron a jejich popel odnesl do...
2. Královská 23:5...králové, aby po judských městech i v okolí Jeruzaléma pálili kadidlo na výšinách (pálili totiž kadidlo...
2. Královská 23:6...sochu Ašery vynesl z Hospodinova chrámu ven za Jeruzalém k potoku Kidron, kde ji spálil. Rozemlel ji na...
2. Královská 23:9...oněch výšin nesloužili u Hospodinova oltářeJeruzalémě, přesto však směli jíst nekvašený chléb se svými...
2. Královská 23:13...Kidron. Král také znesvětil obětní výšiny před Jeruzalémem jižně pod Horou zkázy, které vystavěl izraelský...
2. Královská 23:20...na nich lidské kosti. Teprve pak se vrátil do Jeruzaléma. Král tenkrát přikázal všemu lidu: "Slavte Hod...
2. Královská 23:23...králů. Osmnáctého roku krále Jošiáše se aleJeruzalémě slavil tento Hospodinův Hod beránka. Jošiáš...
2. Královská 23:24...ohavnosti, které bývaly vidět v judské zemi i v Jeruzalémě. Tak naplnil slova Zákona, zapsaná v knize,...
2. Královská 23:27...vyhnal Izrael, tak vyženu i Judu. Zavrhnu Jeruzalém, toto město, které jsem si vyvolil, i chrám, o...
2. Královská 23:30...převezli jeho tělo na voze z Megida do Jeruzaléma, kde ho pochovali. Lid země pak vzal Jošiášova...
2. Královská 23:31...stal králem ve třiadvaceti letech a kralovalJeruzalémě tři měsíce. Jeho matka se jmenovala Chamutal,...
2. Královská 23:33...v Rible v chamátské zemi, aby nemohl kralovatJeruzalémě, a uložil zemi povinný odvod sto talentů stříbra...
2. Královská 23:36...se stal králem v pětadvaceti letech a kralovalJeruzalémě jedenáct let. Jeho matka se jmenovala Zebuda,...
2. Královská 24:4... a kvůli krvi nevinných, kterou proléval, byl Jeruzalém krve plný. Hospodin to nehodlal promíjet....
2. Královská 24:8...se stal králem v osmnácti letech a kralovalJeruzalémě tři měsíce. Jeho matka se jmenovala Nechušta,...
2. Královská 24:10...zlé, přesně jako jeho otec. V době vytáhli na Jeruzalém služebníci babylonského krále Nabukadnezara a...
2. Královská 24:14...chrámu, Nabukadnezar osekal. Z celého Jeruzaléma odvlekl 10 000 vyhnanců - všechny hodnostáře,...
2. Královská 24:15... komorníky a s mocnými země. Ty všechny odvedlJeruzaléma do vyhnanství v Babylonu. Babylonský král odvedl...
2. Královská 24:18...stal králem v jednadvaceti letech a kralovalJeruzalémě jedenáct let. Jeho matka se jmenovala Chamutal,...
2. Královská 24:20...jako to dělal Joakim. Hospodin se proto na Jeruzalém a na Judu tak rozhněval, že je nakonec vyhnal ze...
2. Královská 25:1...měsíce v devátém roce Cidkiášovy vlády protoJeruzalému přitáhl babylonský král Nabukadnezar s celým...
2. Královská 25:8...babylonského krále Nabukadnezara přitáhl do Jeruzaléma zmocněnec babylonského krále, velitel gardistů...
2. Královská 25:9...Hospodinův chrám i královský palác; vypálilJeruzalémě všechny paláce i všechny velké domy. Všichni...
2. Královská 25:10...s velitelem gardistů, pak rozbořili hradby okolo Jeruzaléma. Zbytek lidí, kteří zůstali ve městě, odvlekl...
1. Letopisů 3:4...a šest měsíců. Dalších třiatřicet let kralovalJeruzalémě. Tam se mu narodili: Šamua, Šobab, Nátan a...
1. Letopisů 5:36...(který byl knězem, když Šalomoun postavilJeruzalémě chrám), Azariáš zplodil Amariáše, Amariáš...
1. Letopisů 5:41...Hospodin nechal Nabukadnezara vystěhovat JuduJeruzalém). Synové Leviho: Geršom, Kehat a Merari...
1. Letopisů 6:17...tam spočinula Truhla. Předtím než ŠalomounJeruzalémě postavil Hospodinův chrám, sloužili zpěvem před...
1. Letopisů 8:28...zaznamenaní v rodopisech. Ti všichni bydleliJeruzalémě. V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel se svojí...
1. Letopisů 8:32...od svých bratrů bydleli se svými příbuznýmiJeruzalémě. Ner zplodil Kíše. Kíš zplodil Saula. Saul...
1. Letopisů 9:3... Efraimových a Manasesových ale přišli bydlet do Jeruzaléma: Ze synů Judova syna Perese to byl Utaj, syn...
1. Letopisů 9:34...domů, vůdcové svých rodů, kteří bydleliJeruzalémě. V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel, jeho žena...
1. Letopisů 9:38...od svých bratrů bydleli se svými příbuznýmiJeruzalémě. Ner zplodil Kíše. Kíš zplodil Saula. Saul...
1. Letopisů 11:4...Samuele. David pak s celým Izraelem vytáhl na Jeruzalém, což býval Jebus, protože tam v tom kraji bydleli...
1. Letopisů 14:3...pozvednuto ve prospěch jeho lidu, Izraele. V Jeruzalémě si vzal další ženy a zplodil další syny a dcery....
1. Letopisů 14:4... Toto jsou jména těch, kteří se mu narodiliJeruzalémě: Šamua, Šobab, Nátan, Šalomoun, Jibchar, Elišua,...
1. Letopisů 15:3...navěky." Potom David shromáždil celý Izrael do Jeruzaléma, aby Hospodinovu truhlu přenesli na místo, které...
1. Letopisů 18:7...nosila Hadad-ezerova stráž, a dopravil je do Jeruzaléma. Z Hadad-ezerových měst Tebach a Kun pobral...
1. Letopisů 19:15...a stáhli se do města. Joáb se pak vrátil do Jeruzaléma. Aramejci viděli, že je Izrael porazil, a tak...
1. Letopisů 20:1...přitáhl k Rabě a oblehl ji. David zatím zůstalJeruzalémě. Joáb Rabu dobyl a zbořil ji. David pak sňal...
1. Letopisů 20:3...Amonců. Potom se David se vším vojskem vrátil do Jeruzaléma. Později vypukla v Gezeru válka s Filištíny....
1. Letopisů 21:4...se vydali projít celý Izrael. Když se vrátil do Jeruzaléma, předal Davidovi seznam lidu: Celý Izrael čítal...
1. Letopisů 21:15...padlo 70 000 mužů a Bůh poslal anděla, aby hubil Jeruzalém. Když pak Hospodin viděl tu zhoubu, pojala ho nad...
1. Letopisů 21:16...nebem a zemí s taseným mečem namířeným proti Jeruzalému. David i stařešinové, oblečeni pytlovinou, tehdy...
1. Letopisů 23:25...svému lidu odpočinutí a bude navěky přebývatJeruzalémě, a tak levité nebudou nosit příbytek ani...
1. Letopisů 28:1...s komořími, s hrdiny a se všemi bojovníky do Jeruzaléma. Potom král David vstal a promluvil: "Slyšte ,...
1. Letopisů 29:27... Sedm let kraloval v Hebronu a třiatřicet letJeruzalémě. Zemřel v utěšeném věku, nasycen životem,...
2. Letopisů 1:4...nechal Boží truhlu přenést z Kiriat-jearimu do Jeruzaléma, kde pro ni připravil stan, ale bronzový oltář,...
2. Letopisů 1:13...Stanu setkávání na gibeonské výšině odebral do Jeruzaléma a kraloval nad Izraelem. Šalomoun nashromáždil...
2. Letopisů 1:14...koní, které umístil do vozových měst i k sobě do Jeruzaléma. Za jeho vlády bylo v Jeruzalémě stříbra i zlata...
2. Letopisů 1:15...i k sobě do Jeruzaléma. Za jeho vlády byloJeruzalémě stříbra i zlata jako kamení a cedrů jako planých...
2. Letopisů 2:6...umění. Připojí se k mým umělcům v Judsku a v Jeruzalémě, které shromáždil můj otec David. Pošli...
2. Letopisů 2:15...po moři do Jafy, odkud je budeš moci dopravit do Jeruzaléma." Šalomoun také nechal v izraelské zemi sečíst...
2. Letopisů 3:1... aby dohlíželi nad dělníky. Šalomoun pakJeruzalémě začal stavět Hospodinův chrám na hoře Moria, kde...
2. Letopisů 5:2...Božího chrámu. Tehdy Šalomoun shromáždil do Jeruzaléma všechny stařešiny Izraele a kmenové náčelníky a...
2. Letopisů 6:6...stal vůdcem mého lidu Izraele. Vyvolil jsem však Jeruzalém, aby v něm zůstávalo jméno, a vyvolil jsem...
2. Letopisů 8:6...zachtělo, co se mu zlíbilo postavit, Jeruzalémě, v Libanonu anebo kdekoli v celé své říši....
2. Letopisů 9:1...o Šalomounově proslulosti, a tak přijela do Jeruzaléma, aby Šalomouna vyzkoušela v hádankách. Když...
2. Letopisů 9:25...koní, které umístil do vozových měst i k sobě do Jeruzaléma. Vládl všem králům od řeky Eufrat po...
2. Letopisů 9:27...zem k hranici s Egyptem. Za jeho vlády byloJeruzalémě stříbra jako kamení a cedrů jako planých fíků v...
2. Letopisů 9:30...Jeroboámovi, synu Nebatovu. Šalomoun kralovalJeruzalémě nad celým Izraelem čtyřicet let. Potom ulehl ke...
2. Letopisů 10:18...sotva stačil naskočit do vozu a ujet do Jeruzaléma. Tak zůstává Izrael ve vzpouře proti domu...
2. Letopisů 11:1...Davidovu dodnes. Když Rechoboám dorazil do Jeruzaléma, shromáždil dům Judův a Benjamínův, 180 000...
2. Letopisů 11:5...tažení proti Jeroboámovi. Rechoboám sídlilJeruzalémě a po celém Judsku budoval opevněná města....
2. Letopisů 11:14...pastviny a majetky a vydali se do Judska a do Jeruzaléma. Jeroboám totiž jim i jejich synům upřel...
2. Letopisů 11:16...hledat Hospodina, Boha Izraele. Přicházeli do Jeruzaléma a obětovali Hospodinu, Bohu svých otců. Tím...
2. Letopisů 12:2...v pátém roce Rechoboámova kralování vytáhl proti Jeruzalému egyptský vládce Šišak. Měl 1 200 vozů, 60 000...
2. Letopisů 12:4... Dobyl opevněná města v Judsku a pronikl Jeruzalému. Rechoboáma i judské velitele, kteří se před...
2. Letopisů 12:5...judské velitele, kteří se před Šišakem stáhli do Jeruzaléma, navštívil prorok Šemajáš a oznámil jim: "Tak...
2. Letopisů 12:7...je nezničím. Nevyliji skrze Šišaka svůj hněv na Jeruzalém, nechám je o vlásek uniknout. Stanou se ale jeho...
2. Letopisů 12:9...světa." Egyptský vládce Šišak potom přitáhlJeruzalému a pobral poklady Hospodinova chrámu i poklady...
2. Letopisů 12:13...našlo i leccos dobrého. Král Rechoboám vládlJeruzalémě pevnou rukou. Stal se králem v jedenačtyřiceti...
2. Letopisů 13:2...vlády se stal judským králem Abiáš. KralovalJeruzalémě tři roky. Jeho matka se jmenovala Maaka, dcera...
2. Letopisů 14:14...ovcí, koz a velbloudů. Potom se vrátili do Jeruzaléma. Boží Duch spočinul na Azariášovi, synu Odedovu...
2. Letopisů 15:10...patnáctého roku Asova kralování se shromáždiliJeruzalémě a toho dne obětovali Hospodinu dary z kořisti....
2. Letopisů 17:13...a v judských městech hromadil veliké zásoby. V Jeruzalémě pak měl vojsko udatných bojovníků. Toto je...
2. Letopisů 19:1...slunce. Judský král Jošafat se vracel domů do Jeruzaléma v pokoji. Vyšel mu ale vstříc vidoucí Jehu, syn...
2. Letopisů 19:4...jsi odhodlán hledat Boha." Jošafat bydlelJeruzalémě, ale opakovaně se vydával mezi lid od Beer-šeby...
2. Letopisů 19:8...nespravedlnost, podjatost ani úplatky!" V Jeruzalémě pak Jošafat ustanovil některé levity, kněze a...
2. Letopisů 20:5...měst. Jošafat se spolu se shromážděným JudouJeruzalémem postavil před novým nádvořím v Hospodinově...
2. Letopisů 20:15...synů Asafových. Řekl: "Všechen Judo a obyvatelé Jeruzaléma i ty, králi Jošafate, poslouchejte. Toto vám...
2. Letopisů 20:17...přichystal. Nebojte se ani se nelekejte, JudoJeruzaléme! Zítra vytáhněte proti nim a Hospodin bude s...
2. Letopisů 20:18...sklonil tváří k zemi a celý Juda i obyvatelé Jeruzaléma padli před Hospodinem a klaněli se mu. Levité ze...
2. Letopisů 20:27... totiž Údolí dobrořečení. Všichni judštíjeruzalémští muži se pak v čele s Jošafatem radostně...
2. Letopisů 20:28...dal radost z porážky jejich nepřátel. Přišli do Jeruzaléma a s lyrami, citerami a trubkami zamířili do...
2. Letopisů 20:31...judským králem v pětatřiceti letech a kralovalJeruzalémě dvacet pět let. Jeho matka se jmenovala Azuba,...
2. Letopisů 21:5...stal králem ve dvaatřiceti letech a kralovalJeruzalémě osm let. Řídil se ale způsoby izraelských králů,...
2. Letopisů 21:11...obětní výšiny. Tak svedl ke smilstvu obyvatele Jeruzaléma a spolu s nimi strhl i Judu. Od proroka Eliáše...
2. Letopisů 21:13...ses cestou králů izraelských. Judu i obyvatele Jeruzaléma jsi svedl ke smilstvu, tak jako to dělal dům...
2. Letopisů 21:20...se králem ve dvaatřiceti letech a kralovalJeruzalémě osm let. Když odešel, nikdo ho nelitoval....
2. Letopisů 22:1...pohřebišti. Na jeho místě si obyvatelé Jeruzaléma určili za krále jeho nejmladšího syna Achaziáše....
2. Letopisů 22:2...se králem ve dvaadvaceti letech a kralovalJeruzalémě jeden rok. Jeho matka se jmenovala Atalia,...
2. Letopisů 23:2...izraelských otcovských rodů a vrátili se do Jeruzaléma. Celé to shromáždění pak v Božím chrámu uzavřelo...
2. Letopisů 24:1... Joaš se stal králem v sedmi letech a kralovalJeruzalémě čtyřicet let. Jeho matka se jmenovala Cibia a...
2. Letopisů 24:6...ses nepostaral, aby levité přinesli z Judska a z Jeruzaléma daň předepsanou Hospodinovým služebníkem...
2. Letopisů 24:9...před bránu do Hospodinova chrámu. V Judsku i v Jeruzalémě dali provolat, všichni přinesou daň, kterou...
2. Letopisů 24:18...kůlům a modlám. Tímto proviněním si JudaJeruzalém zasloužil Boží hněv. Hospodin k nim posílal...
2. Letopisů 24:23...Joašovi aramejské vojsko. Vtrhli do Judska i do Jeruzaléma a pobili všechny jejich velitele. Veškerou...
2. Letopisů 25:1...se stal králem v pětadvaceti letech a kralovalJeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka se jmenovala Joadan...
2. Letopisů 25:23...Achaziášova, u Bet-šemeše, odkud ho přivedl do Jeruzaléma. Od Efraimské brány k Nárožní bráně proboural...
2. Letopisů 25:27...přestal následovat Hospodina, se proti němuJeruzalémě chystalo spiknutí. Utekl sice do Lachiše, ale i...
2. Letopisů 26:3...se stal králem v šestnácti letech a kralovalJeruzalémě padesát dva let. Jeho matka se jmenovala...
2. Letopisů 26:9...Egyptu, neboť velice rozšířil svůj vliv. V Jeruzalémě Uziáš postavil a opevnil věže nad Nárožní a...
2. Letopisů 26:15... pancíři, luky a praky na vrhání kamenů. V Jeruzalémě vyrobil důmyslná zařízení k metání střel a...
2. Letopisů 27:1...se stal králem v pětadvaceti letech a kralovalJeruzalémě šestnáct let. Jeho matka se jmenovala Jeruša,...
2. Letopisů 27:8...Stal se králem v pětadvaceti letech a kralovalJeruzalémě šestnáct let. Když pak Jotam spočinul u svých...
2. Letopisů 28:1...se stal králem ve dvaceti letech a kralovalJeruzalémě šestnáct let. Nedělal však, co je v...
2. Letopisů 28:27...spočinul u svých předků, pochovali ho ve městě Jeruzalémě, ale na pohřebiště králů Izraele ho nevnesli. Na...
2. Letopisů 29:1...se stal králem v pětadvaceti letech a kralovalJeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka se jmenovala Abija,...
2. Letopisů 29:8...oběť ve svatyni Boha Izraele. Proto na JuduJeruzalém dolehl Hospodinův hněv a učinil je odstrašujícím...
2. Letopisů 30:1...i Manasese), přijdou do Hospodinova chrámuJeruzalémě slavit Hospodinu, Bohu Izraele, Hod beránka....
2. Letopisů 30:3...dost kněží a lid se ještě neshromáždil do Jeruzaléma. Takové řešení se líbilo králi i celé obci...
2. Letopisů 30:5...Izraeli od Beer-šeby po Dan, přijdou do Jeruzaléma slavit Hospodinu, Bohu Izraele, Hod beránka....
2. Letopisů 30:11... Manasese a Zabulona se ale pokořili a přišli do Jeruzaléma. Na Judovi ovšem spočinula Boží ruka, aby...
2. Letopisů 30:13...hodnostáři podle Hospodinova slova přikázali. Do Jeruzaléma se shromáždilo množství lidu, aby se ve druhém...
2. Letopisů 30:21...a lid uzdravil. Synové Izraele shromážděníJeruzalémě pak s velikou radostí slavili sedmidenní...
2. Letopisů 30:26...z izraelské země anebo bydleli v Judsku. V Jeruzalémě zavládla nesmírná radost, neboť od dob...
2. Letopisů 31:4...jsou předepsány v Zákoně Hospodinově. Obyvatelům Jeruzaléma přikázal odevzdávat podíl kněžím a levitům, aby...
2. Letopisů 32:2...se blíží Senacherib a že je rozhodnut napadnout Jeruzalém, svolal poradu svých hodnostářů a velitelů....
2. Letopisů 32:9...s celou svou armádou dobýval Lachiš, vyslal do Jeruzaléma své služebníky se zprávou pro judského krále...
2. Letopisů 32:10...Asýrie: V co to doufáte, že zůstáváte obleženíJeruzalémě? Když Ezechiáš tvrdí: ‚Hospodin, náš Bůh, nás...
2. Letopisů 32:12...obětní výšiny a oltáře sám odstranil? JudoviJeruzalému pak nařídil: ‚Před jediným oltářem se budete...
2. Letopisů 32:22...mečem. Tak Hospodin Ezechiáše i obyvatele Jeruzaléma zachránil z rukou asyrského krále Senacheriba i...
2. Letopisů 32:23...odpočinutí ze všech stran. Mnozí přinášeli do Jeruzaléma dary Hospodinu a vzácné pocty judskému králi...
2. Letopisů 32:25...zpychl. Tak vzbudil proti sobě i proti JudoviJeruzalému Boží hněv. Potom se však z pýchy kál, stejně...
2. Letopisů 32:26...se však z pýchy kál, stejně jako obyvatelé Jeruzaléma, a tak je za Ezechiášových dnů Boží hněv nestihl...
2. Letopisů 32:33...synů Davidových. Celý Juda a všichni obyvatelé Jeruzaléma mu při jeho úmrtí vzdali čest. Na jeho místě pak...
2. Letopisů 33:1...se stal králem ve dvanácti letech a kralovalJeruzalémě padesát pět let. Páchal, co je v Hospodinových...
2. Letopisů 33:4... o kterém Hospodin prohlásil: " jméno budeJeruzalémě navěky." Na obou nádvořích Hospodinova chrámu...
2. Letopisů 33:7...a jeho synu Šalomounovi řekl: "V tomto domě, v Jeruzalémě, dám navždy spočinout svému jménu. Bude-li...
2. Letopisů 33:9...dal jejich otcům." Menaše ale Judu a obyvatele Jeruzaléma svedl, aby prováděli ještě horší věci než národy...
2. Letopisů 33:13...a vyslyšel jeho prosbu. Přivedl ho zpátky do Jeruzaléma a nechal ho znovu kralovat. Tak Menaše poznal,...
2. Letopisů 33:15... které předtím nastavěl na Chrámové hořeJeruzalémě, vyházel na skládku za městem. Opravil...
2. Letopisů 33:21...stal králem ve dvaadvaceti letech a kralovalJeruzalémě dva roky. I on páchal, co je v Hospodinových...
2. Letopisů 34:1...Jošiáš se stal králem v osmi letech a kralovalJeruzalémě třicet jedna let. Dělal, co je v Hospodinových...
2. Letopisů 34:3...Ve dvanáctém roce začal očišťovat JudskoJeruzalém od obětních výšin, Ašeřiných kůlů, soch a odlitků...
2. Letopisů 34:5...spálil na jejich oltářích. Tak očistil JudskoJeruzalém. Dokonce i ve městech na území Manasese, Efraima...
2. Letopisů 34:7...po celé izraelské zemi. Potom se vrátil do Jeruzaléma. V osmnáctém roce své vlády, poté co očistil...
2. Letopisů 34:9...chrámu spolu s Judou, Benjamínem a obyvateli Jeruzaléma. Stříbro bylo svěřeno mistrům odpovědným za...
2. Letopisů 34:29...Nato král nechal svolat všechny stařešiny JudyJeruzaléma. Král vešel do Hospodinova chrámu a s ním...
2. Letopisů 34:30...chrámu a s ním všechen judský lid, obyvatelé Jeruzaléma, kněží i levité - všechen lid od největších po...
2. Letopisů 34:32... zapsaná v této knize. Všechny, kdo byliJeruzalémě a v Benjamínovi, zavázal toutéž smlouvou, aby se...
2. Letopisů 35:1...Hospodina, Boha svých otců. Jošiáš pakJeruzalémě slavil Hod beránka Hospodinu. Velikonočního...
2. Letopisů 35:18... jako slavil Jošiáš s kněžími, levity, obyvateli Jeruzaléma a se všemi přítomnými z Judy i z Izraele. Tento...
2. Letopisů 35:24...z vozu, naložili ho na jiný vůz a odvezli do Jeruzaléma. Jošiáš pak zemřel a byl pochován na pohřebišti...
2. Letopisů 36:1...vzal Jošiášova syna Joachaze a prohlásili hoJeruzalémě za krále namísto jeho otce. Joachaz se stal...
2. Letopisů 36:2...stal králem ve třiadvaceti letech a kralovalJeruzalémě tři měsíce. Pak ho egyptský vládce v Jeruzalémě...
2. Letopisů 36:3...Jeruzalémě tři měsíce. Pak ho egyptský vládceJeruzalémě sesadil a uložil zemi povinný odvod sto talentů...
2. Letopisů 36:4... Vládce Egypta ustanovil za krále nad JudouJeruzalémem jeho bratra Eliakima, kterého přejmenoval na...
2. Letopisů 36:5...se stal králem v pětadvaceti letech a kralovalJeruzalémě jedenáct let. Páchal, co je v očích Hospodina,...
2. Letopisů 36:9...se stal králem v osmnácti letech a kralovalJeruzalémě tři měsíce a deset dní. Páchal, co je v...
2. Letopisů 36:10...s klenoty Hospodinova chrámu. Králem nad JudouJeruzalémem ustanovil Joakimova strýce Cidkiáše. Cidkiáš se...
2. Letopisů 36:11...stal králem v jednadvaceti letech a kralovalJeruzalémě jedenáct let. Páchal, co je v očích Hospodina,...
2. Letopisů 36:14...ohavnostmi, a poskvrnili tak Hospodinův chrámJeruzalémě, který on posvětil. Hospodin, Bůh jejich otců, k...
2. Letopisů 36:23... mi uložil, abych mu vystavěl chrám v judském Jeruzalémě. Kdokoli mezi vámi patří k jeho lidu, Hospodin,...
Ezdráš 1:2...země, mi uložil, abych mu vystavěl dům v judském Jeruzalémě. Kdokoli mezi vámi patří k jeho lidu, Bůh buď s...
Ezdráš 1:3...k jeho lidu, Bůh buď s ním. Smíte odejít do Jeruzaléma v Judsku a stavět tam dům Hospodinu, Bohu...
Ezdráš 1:4...s dobrovolnou obětí pro dům Boha, který jeJeruzalémě. Představitelé otcovských rodů Judy a Benjamína,...
Ezdráš 1:5... se tedy vydali stavět Hospodinův chrámJeruzalémě. Všichni z jejich okolí je vybavili stříbrnými a...
Ezdráš 1:7...z Hospodinova domu, které Nabukadnezar přineslJeruzaléma a které uložil v chrámu svého boha. Perský král...
Ezdráš 1:11...s sebou, když se vyhnanci vraceli z Babylonu do Jeruzaléma. Toto jsou krajané, kteří se vrátili ze zajetí...
Ezdráš 2:1...králem Nabukadnezarem. Vrátili se domů do Jeruzaléma a do ostatních měst v Judsku pod vedením...
Ezdráš 2:68...a 6 720 oslů. Když dorazili k Hospodinovu domuJeruzalémě, někteří představitelé otcovských rodů věnovali...
Ezdráš 3:1...ve městech. Jako jeden muž se ale shromáždiliJeruzalému, neboť Jošua, syn Jocadakův, se svými bratry...
Ezdráš 3:8...druhého roku po svém příchodu k Božímu domu do Jeruzaléma zahájili Zerubábel, syn Šealtielův, a Jošua, syn...
Ezdráš 4:6...v jeho nástupním roce bylo na obyvatele JudyJeruzaléma podáno udání. Také za vlády Artaxerxe napsal...
Ezdráš 4:8... Kancléř Rechum a písař Šimšaj pak ohledně Jeruzaléma napsali králi Artaxerxovi následující dopis:...
Ezdráš 4:12...Židé, kteří od tebe dorazili k nám, se usadiliJeruzalémě a chtějí to zlé a odbojné město znovu vystavět....
Ezdráš 4:20...a že v něm vznikají povstání a vzpoury. V Jeruzalémě rovněž sídlili mocní králové, kteří panovali po...
Ezdráš 4:23...Šimšajovi a jejich druhům, vyrazili rychle do Jeruzaléma za Židy a násilím je donutili přestat. Práce na...
Ezdráš 4:24...je donutili přestat. Práce na Božím chrámuJeruzalémě se tehdy zastavila do druhého roku vlády...
Ezdráš 5:1... syn Idův, tehdy prorokovali Židům v Judsku a v Jeruzalémě ve jménu svrchovaného Boha Izraele. Zerubábel,...
Ezdráš 5:2...Jocadakův, pak opět začali stavět Boží chrámJeruzalémě a Boží proroci byli s nimi a povzbuzovali je....
Ezdráš 5:16...tedy přišel a položil základy Božího domuJeruzalémě. Od doby se dodnes staví a ještě není...
Ezdráš 5:17...král Kýros skutečně nařídil stavbu Božího domuJeruzalémě. Nechť nám král potom laskavě sdělí svou vůli v...
Ezdráš 6:3...roce své vlády vydal nařízení o Božím doměJeruzalémě: Nechť je ten dům vystavěn na místě, kam se...
Ezdráš 6:5...náčiní Božího domu, které Nabukadnezar odnesljeruzalémského chrámu a zanesl do Babylonu, bude vráceno....
Ezdráš 6:12...pak stane hnojištěm. Bůh, jehož jméno přebýváJeruzalémě, nechť poníží každého krále i lid, který by...
Ezdráš 6:18...podle počtu izraelských kmenů. K Boží služběJeruzalémě postavili kněze podle jejich tříd a levity podle...
Ezdráš 7:7...svou ruku. Sedmého roku krále Artaxerxe s ním do Jeruzaléma odešli také další synové Izraele, kněží, levité,...
Ezdráš 7:8... levité, zpěváci, strážní a chrámoví sluhové. Do Jeruzaléma dorazil v pátém měsíci králova sedmého roku. Z...
Ezdráš 7:9...Z Babylonu vyšel prvního dne prvního měsíce a do Jeruzaléma dorazil prvního dne pátého měsíce, neboť jeho...
Ezdráš 7:13...lidu - včetně kněží a levitů - a touží odejít do Jeruzaléma, smí odejít s tebou. Jsi pověřen králem a jeho...
Ezdráš 7:14...a jeho sedmi rádci, abys dohlédl na JudskoJeruzalém podle zákona svého Boha, jenž ti byl svěřen....
Ezdráš 7:15...rádcové věnovali Bohu Izraele přebývajícímuJeruzalémě, doneseš na místo spolu se stříbrem a zlatem,...
Ezdráš 7:16... stejně jako dary, jež na dům svého BohaJeruzalémě věnoval jeho lid a kněží. Za tyto prostředky...
Ezdráš 7:17...a úlitby a obětuješ je na oltáři vašeho BohaJeruzalémě. Se zbytkem stříbra a zlata naložte, jakkoli se...
Ezdráš 7:27...králi na srdce, aby zvelebil Hospodinův chrámJeruzalémě! Svou milostí mi získal přízeň krále, jeho rádců...
Ezdráš 8:29...Bohu vašich otců. Pečlivě je střežte, dokud jeJeruzalémě neodvážíte předním kněžím, levitům a...
Ezdráš 8:30...za stříbro, zlato i náčiní, jež měli donést do Jeruzaléma, do domu našeho Boha. Dvanáctého dne prvního...
Ezdráš 8:31...jsme se od průplavu Ahava vydali na cestu do Jeruzaléma. Bůh nad námi držel svou ruku a chránil nás na...
Ezdráš 8:32...na cestě před nepřáteli a lupiči. Po příchodu do Jeruzaléma jsme tři dny odpočívali. Čtvrtého dne bylo zlato...
Ezdráš 9:9...jeho trosky a našli útočiště v Judsku a v Jeruzalémě. Teď ale, Bože náš, co máme říci po tom všem?...
Ezdráš 10:7...navrátilců. Mezitím rozhlásili po Judsku a v Jeruzalémě, se všichni navrátilci shromáždí v Jeruzalémě...
Ezdráš 10:9...dnů se všichni muži z Judy a Benjamína sešli do Jeruzaléma. Dvacátého dne devátého měsíce všichni seděli na...
Nehemiáš 1:2...pozůstatek Židů, kteří unikli vystěhování, a na Jeruzalém. Odpověděli mi: "Pozůstalí, kteří unikli...
Nehemiáš 1:3...jsou v tom kraji ve veliké bídě a potupě. Hradby Jeruzaléma jsou pobořeny a brány spáleny." Jakmile jsem ta...
Nehemiáš 2:11...snaží o dobro synů Izraele. Tak jsem dorazil do Jeruzaléma. Když jsem tam pobyl tři dny, vstal jsem v noci...
Nehemiáš 2:12...mi můj Bůh položil na srdce, abych vykonal pro Jeruzalém. Ani zvířata jsem nevzal kromě toho, na němž jsem...
Nehemiáš 2:17...ale řekl: "Sami vidíte, jak bídně na tom jsmeJeruzalém je zpustošený a jeho brány spálené. Pojďme znovu...
Nehemiáš 2:20...jeho služebníci a začali jsme stavět. Vy aleJeruzalémě nemáte žádný podíl, právo ani nárok!" Velekněz...
Nehemiáš 3:8... a vedle něj mastičkář Chananiáš. Opevňovali Jeruzalém k Široké hradbě. Vedle nich opravoval Refajáš,...
Nehemiáš 4:1... Amonci a Ašdoďany doslechli, že obnovené hradby Jeruzaléma rostou do výšky a že to, co bylo pobořeno, se...
Nehemiáš 4:2...se společně spikli, že vytáhnou do boje proti Jeruzalému a vyvolají nepokoj. Modlili jsme se tedy ke...
Nehemiáš 4:16...lidu: "Všichni přespávají se svými mládenciJeruzalémě, aby mohli v noci hlídat a ve dne pracovat." ...
Nehemiáš 6:7... Dokonce jsi ustanovil proroky, aby o toběJeruzalémě hlásali: ‚Judsko krále!' Král se o tom všem...
Nehemiáš 7:2...ustanoveni strážní, zpěváci a levité. Velení nad Jeruzalémem jsem svěřil svému bratru Chananimu a veliteli...
Nehemiáš 7:3...více Boží bázně než kdo jiný. Řekl jsem jim: " jeruzalémské brány nezůstávají během poledního odpočinku...
Nehemiáš 7:6...králem Nabukadnezarem. Vrátili se domů do Jeruzaléma a do ostatních měst v Judsku pod vedením...
Nehemiáš 8:15...v přístřešcích. Proto po všech svých městech i v Jeruzalémě rozhlásili tuto zprávu: "Vyjděte do hor a...
Nehemiáš 11:1...nebudeme zanedbávat." Vůdcové lidu se usadiliJeruzalémě. Ostatní lid losoval: každého desátého vybrali,...
Nehemiáš 11:2...všem, kdo se sami nabídli, že budou bydletJeruzalémě. Toto jsou přední obyvatelé provincie, kteří se...
Nehemiáš 11:3...přední obyvatelé provincie, kteří se usadiliJeruzalémě. V judských městech přebýval každý na svém...
Nehemiáš 11:4...ze synů Judy a Benjamína se ale usadiliJeruzalémě. Ze synů Judy: Atajáš, syn Uziáše, syna...
Nehemiáš 11:6... syna Šílonského. Ze synů Perecových bydleloJeruzalémě celkem 468 udatných mužů. Ze synů Benjamínových:...
Nehemiáš 11:22...vedením Cichy a Gišpy bydleli na Ofelu. LevitéJeruzalémě byli pod vedením Uziho, syna Baniho, syna...
Nehemiáš 12:27...kněze Ezdráše. Když se posvěcovaly hradby Jeruzaléma, byli vyhledáni levité ze všech míst, kde...
Nehemiáš 12:28... Zpěváci byli shromážděni ze širokého okolí Jeruzaléma - z netofských usedlostí, z Bet-gilgalu a z...
Nehemiáš 12:29... Zpěváci si totiž vystavěli usedlosti v okolí Jeruzaléma. Kněží a levité se očistili a očistili také lid,...
Nehemiáš 13:6...i obětiny pro kněze. V době jsem nebylJeruzalémě, protože jsem ve dvaatřicátém roce babylonského...
Nehemiáš 13:7...krále znovu požádal o svolení a vrátil se do Jeruzaléma. Tehdy jsem se dozvěděl, jakou špatnost Eliašib...
Nehemiáš 13:15...na hromady, nakládají na osly a převážejí do Jeruzaléma víno, hrozny, fíky a všemožné náklady. Ještě...
Nehemiáš 13:16...zboží, které v sobotu prodávali Židům přímoJeruzalémě. Vytýkal jsem to judské šlechtě. "Co to děláte...
Nehemiáš 13:20...prodavači veškerého zboží přenocovat venku před Jeruzalémem. jsem je ale varoval. "Co tady nocujete před...
Ester 2:6... Ten byl spolu s dalšími vyhnanci vystěhovánJeruzaléma s judským králem Jekoniášem, kterého odvlekl do...
Žalmy 51:20... Ve své dobrotě smiluj se nad Sionem, zdi Jeruzaléma znovu vystavěj! Tehdy si zalíbíš oběti...
Žalmy 68:30...moc, Bože, tak jako dřív, ze svého chrámu nad Jeruzalémem - ti tam králové dary snášejí! Odežeň šelmu,...
Žalmy 79:1...tvého dědictví, poskvrnili chrám tvé svatostiJeruzalém obrátili v sutiny! Mrtvoly tvých služebníků...
Žalmy 79:3...tvých věrných dali šelmám žrát. Jejich krev po Jeruzalémě lili jak vodu, nebylo nikoho, kdo by je pochoval...
Žalmy 102:22...propustil! Jméno Hospodin bude na Sionu znítJeruzalém jeho chvála naplní, národy a království se...
Žalmy 116:19...Hospodinově domě, na jeho dvoře, uprostřed tebeJeruzaléme! Haleluja! Chvalte Hospodina, všechny národy,...
Žalmy 122:2...do domu Hospodinova!" Naše nohy se brzy postavíJeruzaléme, v branách tvých! Jeruzalém je město výstavné, v...
Žalmy 122:3...se brzy postaví, Jeruzaléme, v branách tvýchJeruzalém je město výstavné, v jediný celek semknuté. Do...
Žalmy 122:6...soudní dvůr, zde zasedá dům Davidův! Za pokoj Jeruzaléma se modlete: "Ti, kdo milují, žijí pokojně!...
Žalmy 125:2...podobní, která nezakolísá, stojí navěky! Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin jak nyní...
Žalmy 128:5...ctí! Kéž ti ze Sionu žehná Hospodin, zdar Jeruzaléma kéž uvidíš po všechny dny, kdy budeš žít. Kéž...
Žalmy 135:21...Hospodina! Ze Sionu je Hospodin velebenJeruzalém je jeho domovem! Haleluja! Haleluja! Oslavujte...
Žalmy 137:5...Hospodinovu píseň mezi cizinci? Pokud zapomenuJeruzaléme, na tebe, pak mi uschne pravice! mi i k...
Žalmy 137:6... pokud přestanu myslet na tebe, pokud mi Jeruzalém nebude nade vše, nade všechny rozkoše!...
Žalmy 137:7...rozkoše! Hospodine, jen se rozpomeň na EdomceJeruzalémě v onen den, kdy vykřikovali: "Rozbořte, rozbořte...
Žalmy 147:2...jak je to rozkošné - chvála je líbezná! Hospodin Jeruzalém buduje, shromažďuje rozehnaný Izrael. Uzdravuje v...
Žalmy 147:12...ti, kdo v jeho lásku doufají! Oslavuj HospodinaJeruzaléme, chval svého Boha, Sione! On zpevňuje závory...
Kazatel 1:1...velebí! Slova Kazatele, syna Davidova, králeJeruzalémě. Marnost nad marnost! řekl Kazatel. Marnost nad...
Kazatel 1:12...nahradí. Kazatel jsem byl izraelským králemJeruzalémě. Rozhodl jsem se vynaložit svou moudrost, abych...
Kazatel 1:16...jsem moudrosti a převýšil všechny, kdo vládli Jeruzalému přede mnou. Protože jsem pojal tolik moudrosti a...
Kazatel 2:7...stáda dobytka i ovcí, měl jsem jich víc nežJeruzalémě kdo dřív. Shromáždil jsem stříbra i zlata...
Kazatel 2:9...se slovutným a předčil jsem všechny, kdo byliJeruzalémě přede mnou; moudrost mi stále byla po boku....
Píseň 6:4...v liliích. Jak Tirsa jsi krásná, lásko , jak Jeruzalém líbezná, jak hvězdné šiky úchvatná! Své oči...
Izaiáš 1:1...se podobej na horách koření! Vidění o Judovijeruzalémě, které viděl Izaiáš, syn Amosův, za vlády...
Izaiáš 2:1... Toto viděl Izaiáš, syn Amosův, o JudoviJeruzalémě: V posledních dnech se přihodí, že hora...
Izaiáš 2:3..." Ze Sionu bude znít Hospodinovo učení, z Jeruzaléma se jeho slovo rozšíří. On bude soudit mezi...
Izaiáš 3:1... Nuže, pohleďte - Panovník, Hospodin zástupů, z Jeruzaléma a Judy odstraní zdroj i zásobu: všechny zásoby...
Izaiáš 3:8...ani plášť, nedělejte vůdcem nad lidem!" Jeruzalém se hroutí, Juda se kácí! Postavili se Hospodinu...
Izaiáš 4:3... Kdo zůstane na Sionu, kdo bude ponechánJeruzalémě, bude tehdy nazýván svatým, totiž každý, kdo je...
Izaiáš 4:4...a duchem ohně smyje špínu sionských dcer a umyje Jeruzalém od krve. Nad celou horou Sion a nad všemi, kdo se...
Izaiáš 5:3...urodí, její plody ale zplaněly. Nyní, občané Jeruzaléma a lide judský, rozsuďte mezi mnou a mojí vinicí....
Izaiáš 7:1...Pekachem, synem Remaliášovým, do boje proti Jeruzalému, ale nedokázal jej dobýt. Když bylo domu...
Izaiáš 8:14...bude kamenem úrazu a skálou pádu; obyvatelům Jeruzaléma bude pastí a osidlem. Mnozí se o něj zarazí,...
Izaiáš 10:10...modlářská království, jež měla lepší sochy než Jeruzalém a Samaří. Co jsem provedl se Samařím a jeho...
Izaiáš 10:11...provedl se Samařím a jeho modlami, to proveduJeruzalémem a jeho sochami!" Proto, Pán dokončí vše, co...
Izaiáš 10:12...dokončí vše, co chtěl vykonat proti hoře SionJeruzalému, potrestá asyrského krále za jeho zpupnou pýchu...
Izaiáš 22:21...předám tvou pravomoc a stane se otcem obyvatel Jeruzaléma a domu Judova. Na jeho rámě vložím klíč domu...
Izaiáš 24:23...zastydí, se Hospodin zástupů na hoře SionJeruzalémě ujme království a zjeví svou slávu před svými...
Izaiáš 27:13... a budou se klanět Hospodinu na svaté hořeJeruzalémě. Běda koruně chlouby efraimských opilců, květu,...
Izaiáš 30:19... kdo na něj očekává! Sionský lide, jenž bydlíšJeruzalémě, více plakat nebudeš. Jakmile zazní tvé...
Izaiáš 31:5...nad hnízdem, tak Hospodin zástupů zaštítí Jeruzalém; zaštítí jej a vysvobodí, ušetří jej a zachrání....
Izaiáš 31:9... praví Hospodin, který na Sionu oheň a v Jeruzalémě pec. Hle - přichází spravedlivý král, jehož...
Izaiáš 33:20...na Sion, to město našich slavností! Tvé oči Jeruzalém uvidí, to klidné obydlí, stan, jenž se nezboří....
Izaiáš 36:2...a dobyl je. Asyrský král vyslal z Lachiše do Jeruzaléma ke králi Ezechiášovi svého nejvyššího komořího s...
Izaiáš 36:7...výšiny a oltáře Ezechiáš sám odstranil? JudoviJeruzalému pak nařídil: ‚Před tímto oltářem se budete...
Izaiáš 36:20...rukou? Jak by tedy Hospodin z ruky vysvobodil Jeruzalém?" Oni však mlčeli. Neodpověděli mu ani slovo....
Izaiáš 37:10...svým Bohem, na něhož spoléháš. Říkáš si, že Jeruzalém nepadne do rukou asyrského krále. Slyšel jsi ale,...
Izaiáš 37:32...zakoření, vypučí vzhůru a přinese ovoce. Z Jeruzaléma vzejde pozůstatek a z hory Sion ti, kdo se...
Izaiáš 40:2...lid můj, praví váš Bůh. Mluvte láskyplněJeruzalému a ohlašujte mu, že skončila jeho poroba, že...
Izaiáš 40:9...volej ze všech sil, kdo neseš dobré zprávy Jeruzalému! Hlasitě volej, nic se nestrachuj, řekni judským...
Izaiáš 41:27...nic! první říkám Sionu: "Hle, tu jsou!" Jeruzalému dám posla se zprávou radostnou. Dívám se a není...
Izaiáš 44:26... a předpověď svých poslů naplní. říkám Jeruzalému: "Budeš obydlen!" a judským městům: "Vystavěna...
Izaiáš 44:28..."Můj pastýř," neboť mou vůli zcela naplní. Řekne Jeruzalému: "Buď vystavěn!" a chrámu: "Buď znovu založen!" ...
Izaiáš 51:17..."Jsi můj lid." Probuď se, probuď se, vstávejJeruzaléme, který jsi z ruky Hospodinovy kalich jeho hněvu...
Izaiáš 52:1...se! Obleč se rouchem krásy své, svaté město Jeruzaléme, neboť do tebe nikdy nevstoupí neobřezaný a...
Izaiáš 52:2...neobřezaný a nečistý. Otřes se z prachuJeruzaléme, zvedni se, na trůn posaď se! Strhni okovy ze...
Izaiáš 52:9...vrací Hospodin. Dejte se spolu do zpěvu radostijeruzalémské sutiny, vždyť Hospodin potěšil svůj lid - on...
Izaiáš 62:1...národy. Kvůli Sionu nezůstanu mlčet, kvůli Jeruzalému neutiším se, dokud jeho spravedlnost nevzejde...
Izaiáš 62:6...štěstí nad nevěstou zakusí tvůj Bůh nad tebouJeruzaléme, na tvých zdech jsem ustanovil strážné, kteří...
Izaiáš 62:7...pokoje a ani jemu pokoj nedejte, dokud neobnoví Jeruzalém a dokud nezpůsobí, aby byl slavný na zemi....
Izaiáš 64:9...města jsou zpustošena, ze Sionu je pustinaJeruzalém leží v sutinách. V tom našem svatém a slavném...
Izaiáš 65:18...šťastní navěky z mého stvoření: Hle - stvořím Jeruzalém ke štěstí a jeho lid k radosti. Sám budu šťastný...
Izaiáš 65:19...štěstí a jeho lid k radosti. Sám budu šťastnýJeruzaléma, ze svého lidu se budu radovat - vždyť v něm...
Izaiáš 66:13...matka své dítě konejší, tak vás potěším - v Jeruzalémě dojdete útěchy. to uvidíte, vaše srdce zajásá...
Izaiáš 66:20...národů jako dar Hospodinu na moji svatou horu do Jeruzaléma, praví Hospodin. Přivedou je tak, jako když...
Jeremiáš 1:3...Cidkiáše, syna Jošiášova, totiž do vystěhování Jeruzaléma v pátém měsíci. Dostal jsem slovo...
Jeremiáš 1:15... Přijdou a postaví své trůny proti branám Jeruzaléma; obklíčí dokola jeho hradby i všechna judská...
Jeremiáš 2:2...jsem slovo Hospodinovo: "Jdi a volej, to Jeruzalém slyší - Tak praví Hospodin: Vzpomínám, jak jsi v...
Jeremiáš 3:17...a nebude se znovu vyrábět. V ten čas nazvou Jeruzalém Hospodinovým trůnem a budou se tam scházet...
Jeremiáš 4:3...chlubily." Toto praví Hospodin obyvatelům JudyJeruzaléma: "Zorejte zemi ležící ladem a nesejte do trní...
Jeremiáš 4:5...nešel uhasit." "Oznamte to v Judsku, rozhlasteJeruzalémě, po celé zemi troubí polnice, volejte ze...
Jeremiáš 4:10...můj!" zvolal jsem. "Jak jsi mohl tento lidJeruzalém tak podvést? Prý: ‚Budete žít v pokoji,' a přitom...
Jeremiáš 4:11...na hrdlo sahá meč!" V ten čas bude tomuto liduJeruzalému řečeno: "Od holých vrchů na poušti se žene žhavý...
Jeremiáš 4:14...- běda, je s námi konec! "Omyj své srdce od zlaJeruzaléme, a budeš zachráněn. Jak dlouho ještě budeš...
Jeremiáš 4:16...zvěst. Oznamte národům: ‚ jsou tu!' Ohlaste Jeruzalému: ‚Zdaleka přišli oblehnout, proti judským...
Jeremiáš 4:17... proti judským městům se rozkřiknou!' Obklíčili Jeruzalém jako hlídači pole, neboť se vzbouřil proti mně,...
Jeremiáš 5:1...mi! Život opouští před vrahy!" "Projděte jeruzalémské ulice, dívejte se a pátrejte, prohledejte jeho...
Jeremiáš 6:1...nakonec?" "Synové Benjamínovi, prchněte, z Jeruzaléma utečte! V Tekoji na roh zatrubte, dejte znamení...
Jeremiáš 6:6...Tak praví Hospodin zástupů: "Kácejte les, proti Jeruzalému násep navršte! To je to město, které čeká trest...
Jeremiáš 6:8... jeho bolesti a rány mám stále před očimaJeruzaléme, nech se napravit, jinak se od tebe odvrátím;...
Jeremiáš 8:5...Proč tedy tento lid zůstává odvrácený? Proč se Jeruzalém stále odvrací? Drží se lži, vrátit se nechtějí....
Jeremiáš 9:10...odsud uletěli, utekla všechna zvěř. "Obrátím Jeruzalém v hromady sutin, kde žijí jen šakali, obrátím...
Jeremiáš 11:2...smlouvy! Vyřiď je judským mužům a obyvatelům Jeruzaléma. Řekni jim - Tak praví Hospodin, Bůh Izraele:...
Jeremiáš 11:6...mi řekl: "Volej v judských městech a v ulicích Jeruzaléma všechna tato slova: Poslouchejte slova této...
Jeremiáš 11:9..." Hospodin mi řekl: "Judský lid a obyvatelé Jeruzaléma se proti mně spikli. Vrátili se k hříchům svých...
Jeremiáš 11:12...nevyslyším. Jen si judská města a obyvatelé Jeruzaléma jdou volat k bohům, kterým pálí kadidlo, jestli...
Jeremiáš 11:13...- jednoho boha na každé město! A kolik je ulicJeruzalémě, tolik oltářů jste postavili Hanbě, oltářů k...
Jeremiáš 13:9...Právě tak zkazím pýchu Judy a nesmírnou pýchu Jeruzaléma! Tento zlý lid, který odmítá poslouchat slova...
Jeremiáš 13:13...trůnu, kněze, proroky i všechny obyvatele Jeruzaléma, naplním tak, že budou opilí. Roztříštím je...
Jeremiáš 13:27...tvé nechutnosti na kopcích i v polích. Běda tiJeruzaléme! Jak dlouho ještě budeš nečistý?" Slovo...
Jeremiáš 14:2...truchlí, jeho města chátrají. Oplakávají zemi, z Jeruzaléma stoupá křik. Velmoži své sluhy pro vodu...
Jeremiáš 14:16...Lid, kterému prorokují, pak bude ležet v ulicích Jeruzaléma poražen hladem a mečem a nikdo je nepohřbí - je...
Jeremiáš 15:4...co judský král Menašem, syn Ezechiášův, páchalJeruzalémě, je učiním odstrašujícím příkladem pro všechna...
Jeremiáš 15:5...příkladem pro všechna království země. Kdo Jeruzaléme, polituje? Kdo se nad tebou ustrne? Kdo se...
Jeremiáš 17:19...judští králové. Postav se do všech bran Jeruzaléma a řekni jim: Judští králové a všechen Judo,...
Jeremiáš 17:20...Judští králové a všechen Judo, všichni obyvatelé Jeruzaléma, kteří vcházíte těmito branami, slyšte slovo...
Jeremiáš 17:25...velmoži, doprovázeni judskými muži i obyvateli Jeruzaléma, a toto město bude trvat navěky. Z judských měst...
Jeremiáš 17:26...bude trvat navěky. Z judských měst, z okolí Jeruzaléma, z kraje Benjamín, z podhůří, z hor i z Negevu...
Jeremiáš 17:27...v sobotu nosit náklady a vcházet s nimi do bran Jeruzaléma, pak v jeho branách zapálím oheň, který pohltí...
Jeremiáš 18:11...prokázat. Teď tedy řekni lidu Judy a obyvatelům Jeruzaléma: ‚Tak praví Hospodin: Hle, chystám proti vám...
Jeremiáš 19:3...slovo Hospodinovo, králové Judy i obyvatelé Jeruzaléma! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle,...
Jeremiáš 21:13...vaše skutky jsou tak zlé! Hle, jsem proti toběJeruzaléme, jenž na náhorní plošině trůníš dolině! praví...
Jeremiáš 22:19...osla - vyvlečou ho ven a pohodí někam za brány Jeruzaléma." "Vystoupej na Libanon, dcero, křič, z Bášanu...
Jeremiáš 23:14...Baalovi a sváděli Izrael, můj lid. U prorokůJeruzalémě jsem viděl úděsnost: páchání nevěry a život ve...
Jeremiáš 23:15...a k pití jim dám jed, protože od prorokůJeruzalémě se šíří bezbožnost do celé země." Toto praví...
Jeremiáš 24:1... spolu s judskými velmoži, tesaři a kovářiJeruzaléma a přivedl je do Babylonu.) V jednom koši byly...
Jeremiáš 24:8...krále Cidkiáše, jeho velmože a ty, kdo zbyliJeruzalémě a zůstali v této zemi anebo se usadili v Egyptě,...
Jeremiáš 25:2...veškerému judskému lidu a všem obyvatelům Jeruzaléma řekl: "Je to třiadvacet let - od třináctého...
Jeremiáš 25:18...jím všechny národy, k nimž Hospodin poslalJeruzalém a judská města s jejich králi a velmoži, aby z...
Jeremiáš 26:18...Hospodin zástupů: Sion bude jak pole rozorán, z Jeruzaléma bude trosek hromada a z chrámové hory zarostlá...
Jeremiáš 27:3...pošli ho po jejich vyslancích, kteří přišli do Jeruzaléma k judskému králi Cidkiášovi. Dej jim vzkaz pro...
Jeremiáš 27:18...v Hospodinově domě, v paláci judského krále a v Jeruzalémě ještě zůstaly! Toto praví Hospodin zástupů o...
Jeremiáš 27:20... syna Joakimova, spolu s veškerou judskoujeruzalémskou šlechtou odvlekl z Jeruzaléma do Babylonu)....
Jeremiáš 27:21...v Hospodinově domě, v paláci judského krále a v Jeruzalémě: Budou odneseny do Babylonu a tam zůstanou do...
Jeremiáš 29:1...slova dopisu, který prorok Jeremiáš poslalJeruzaléma zbytku stařešinů ve vyhnanství a také kněžím,...
Jeremiáš 29:2...král Jekoniáš, královna matka, dvořané, judštíjeruzalémští velmoži a také tesaři a kováři museli opustit...
Jeremiáš 29:4... Bůh Izraele, všem vyhnancům, které jsemJeruzaléma vystěhoval do Babylonu: Stavějte domy a žijte v...
Jeremiáš 29:20... všichni vyhnanci, které jsem poslalJeruzaléma do Babylonu. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh...
Jeremiáš 29:25...Izraele - Z vlastního popudu jsi všemu liduJeruzalémě a knězi Cefaniášovi, synu Maasejášovu, i...
Jeremiáš 32:2... Vojsko babylonského krále tenkrát obléhalo Jeruzalém a prorok Jeremiáš byl vězněn na strážním nádvoří...
Jeremiáš 32:32... kněží i proroci - všechen Juda i obyvatelé Jeruzaléma. Ukazovali mi záda, a ne tvář. Znovu a znovu...
Jeremiáš 32:44...budou zváni svědkové - v kraji Benjamín, v okolí Jeruzaléma, ve městech Judy, ve městech na horách, ve...
Jeremiáš 33:9...a jimiž se proti mně vzbouřili, jim odpustímJeruzalém mi tak přinese věhlas a stane se mi zdrojem...
Jeremiáš 33:10...i dobytka. Nuže, v judských městech a v ulicích Jeruzaléma, nyní opuštěných, vylidněných, bez obyvatel i...
Jeremiáš 33:13...i ve městech Negevu, v kraji Benjamín, v okolí Jeruzaléma i ve městech Judy budou znovu procházet ovce pod...
Jeremiáš 33:16...spravedlnost. V těch dnech bude Juda zachráněnJeruzalém bude žít v bezpečí. A takto jej budou nazývat:...
Jeremiáš 34:1...a národy, které ovládal, zaútočil na Jeruzalém a na všechna jeho města: "Tak praví Hospodin, Bůh...
Jeremiáš 34:6...všechna tato slova judskému králi CidkiášoviJeruzalémě. Vojsko babylonského krále tenkrát útočilo na...
Jeremiáš 34:7... Vojsko babylonského krále tenkrát útočilo na Jeruzalém a na všechna zbylá judská města - na Lachiš a...
Jeremiáš 34:8... když král Cidkiáš uzavřel s veškerým lidemJeruzalémě smlouvu o propuštění otroků. Každý měl propustit...
Jeremiáš 35:11...před babylonským a aramejským vojskem schovat do Jeruzaléma. A tak teď bydlíme v Jeruzalémě." Tehdy Jeremiáš...
Jeremiáš 35:13...Bůh Izraele - Jdi a řekni lidu Judy a obyvatelům Jeruzaléma: Nenecháte se poučit? Neposlechnete slova?...
Jeremiáš 35:17...Hle, přivádím na Judu i na všechny obyvatele Jeruzaléma veškeré zlo, před kterým jsem je varoval. Mluvil...
Jeremiáš 36:9...Joakima, syna Jošiášova, byl pro veškerý lidJeruzalémě i pro veškerý lid, který do Jeruzaléma přicházel...
Jeremiáš 36:31...za jejich zločiny. Přivedu na i na obyvatele Jeruzaléma a na judské muže všechno to zlo, před kterým...
Jeremiáš 37:5...a když se o nich dozvěděli Babyloňané obléhající Jeruzalém, stáhli se od města.) Prorok Jeremiáš dostal...
Jeremiáš 37:11...vojsko odtáhlo kvůli faraonově vojsku od Jeruzaléma, chtěl se Jeremiáš vydat z Jeruzaléma do kraje...
Jeremiáš 37:12...vojsku od Jeruzaléma, chtěl se Jeremiáš vydatJeruzaléma do kraje Benjamín, aby tam se svými příbuznými...
Jeremiáš 38:28...zůstal na strážním nádvoří do dne, kdy byl Jeruzalém dobyt. K dobytí Jeruzaléma došlo takto: V...
Jeremiáš 39:1...roku vlády judského krále Cidkiáše přitáhlJeruzalému babylonský král Nabukadnezar s celým svým...
Jeremiáš 39:8...i ostatní domy Babyloňané vypálili a hradby Jeruzaléma zbořili. Velitel gardistů Nebuzardan odvlekl do...
Jeremiáš 42:18...Jako se vylil můj rozhořčený hněv na obyvatele Jeruzaléma, tak se vylije rozhořčení na vás, pokud...
Jeremiáš 44:2...všechno to neštěstí, které jsem dopustil na Jeruzalém a na všechna judská města. Hle, dnes z nich...
Jeremiáš 44:6...cizím bohům. Proto se na judská města a na ulice Jeruzaléma vylil můj rozhořčený hněv, takže se z nich staly...
Jeremiáš 44:13... kdo se usadili v Egyptě, jako jsem zúčtovalJeruzalémem - mečem, hladem a morem. Z pozůstatků Judy,...
Jeremiáš 44:17...i naši velmoži v judských městech a v ulicích Jeruzaléma. Tenkrát jsme měli jídla dosyta, bylo nám dobře...
Jeremiáš 51:35...Sionu. "Moje krev na obyvatele Chaldeje!" říká Jeruzalém. A proto tak praví Hospodin: "Hle, ujmu se tvojí...
Jeremiáš 51:50...na Hospodina v daleké zemi, myslete na Jeruzalém! "Zahanbeni jsme a uráženi, tváře nám přikryl...
Jeremiáš 52:1...stal králem v jednadvaceti letech a kralovalJeruzalémě 11 let. Jeho matka se jmenovala Chamutal, dcera...
Jeremiáš 52:3...jako to dělal Joakim. Hospodin se proto na Jeruzalém a Judu tak rozhněval, že je nakonec vyhnal ze své...
Jeremiáš 52:4...měsíce v devátém roce Cidkiášovy vlády protoJeruzalému přitáhl babylonský král Nabukadnezar s celým...
Jeremiáš 52:12...babylonského krále Nabukadnezara přitáhl do Jeruzaléma osobní zmocněnec babylonského krále, velitel...
Jeremiáš 52:13...Hospodinův chrám i královský palác; vypálilJeruzalémě všechny paláce i všechny velké domy. Všichni...
Jeremiáš 52:14...gardistů, pak rozbořili hradby okolo celého Jeruzaléma. Velitel gardistů Nebuzaradan odvlekl část...
Jeremiáš 52:29...Židů. V osmnáctém roce své vlády 832 obyvatel Jeruzaléma. Ve třiadvacátém roce Nabukadnezarovy vlády pak...
Pláč 1:5...triumfují, nepřátelé mají zdar. Hospodin totiž Jeruzalém ranil kvůli mnoha jeho nevěrám. Do zajetí šly i...
Pláč 1:17...proti Jákobovi všechny nepřátele z okolíJeruzalém je mezi nimi jako nečistý. Hospodin je ale v...
Pláč 4:12...světa, že vejde zapřisáhlý nepřítel do bran Jeruzaléma. To kvůli hříchům jeho proroků, kvůli vinám jeho...
Ezechiel 4:1...si cihlu, polož ji před sebe a vyryj na ni město Jeruzalém. Potom je začni obléhat. Postav proti němu...
Ezechiel 4:7...dnu za každý rok. Upři svůj zrak na obležený Jeruzalém a s obnaženou paží prorokuj proti němu. ...
Ezechiel 4:16...nich." "Synu člověčí," řekl mi ještě, "odříznu Jeruzalém od chleba. Budou jíst na příděl a v úzkostech. I...
Ezechiel 5:5...dům Izraele! Tak praví Panovník Hospodin: To je Jeruzalém. Postavil jsem ho doprostřed národů a obklopil ho...
Ezechiel 5:8...Panovník Hospodin: , ano jsem proti toběJeruzaléme! Před očima národů na tobě vykonám své soudy....
Ezechiel 8:3...mezi nebe a zemi a v Božím vidění přenesl do Jeruzaléma, ke vchodu severní brány vnitřního nádvoří, kde...
Ezechiel 9:4...náčiním po boku. "Projdi to město, projdi Jeruzalém," řekl mu Hospodin, "a označ znamením na čele ty,...
Ezechiel 9:8...vyhubit celý pozůstatek Izraele, že vyléváš na Jeruzalém svůj hněv?" Tehdy mi řekl: "Vina domu Izraele a...
Ezechiel 11:15...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Obyvatelé Jeruzaléma říkají o tvých bratrech, o tvých vlastních...
Ezechiel 12:10...Panovník Hospodin - Tento ortel se týká vládceJeruzalémě a celého domu Izraele, který zůstal ve městě....
Ezechiel 12:19...země: Toto praví Panovník Hospodin o obyvatelích Jeruzaléma v izraelské zemi: Svůj chléb budou jíst v...
Ezechiel 13:16... s izraelskými proroky, kteří prorokovali Jeruzalému a mívali o něm vidění: ‚Jen klid.' - Žádný klid,...
Ezechiel 14:21... tak praví Panovník Hospodin: Co teprve, na Jeruzalém pošlu své čtyři kruté soudy - meč, hlad, dravou...
Ezechiel 14:22...útěchy po tom neštěstí, které jsem uvedl na Jeruzalém - po všem tom neštěstí, které jsem na něj uvedl....
Ezechiel 15:6...ohni ke spálení, stejně tak zanechám i obyvatele Jeruzaléma. Postavím se proti nim tváří. I když se z ohně...
Ezechiel 16:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, ukaž Jeruzalému, jak je ohavný! Řekni: Toto praví Panovník...
Ezechiel 16:3...je ohavný! Řekni: Toto praví Panovník Hospodin Jeruzalému - Původem i rodem jsi Kananejka, tvůj otec byl...
Ezechiel 17:12...vzbouřenců - Nevíte, co to znamená? Řekni - Do Jeruzaléma přitáhl babylonský král, zajal jeho krále i...
Ezechiel 21:7...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti Jeruzalému. Kaž proti jeho svatyni a prorokuj proti...
Ezechiel 21:25...meč: do Raby Amonců anebo do Judska s opevněným Jeruzalémem. Babylonský král se totiž zastaví na křižovatce...
Ezechiel 21:27...věštit z vnitřností. Do pravice mu padne los pro Jeruzalém. Tam postavit beranidla, dát rozkaz k vraždění...
Ezechiel 22:19...se z vás všech stala struska, nahrnu vás teď do Jeruzaléma. Jako se stříbro s mědí, železem, olovem a cínem...
Ezechiel 22:22...se taví stříbro uvnitř pece, tak se roztavíteJeruzalémě. Tehdy poznáte, že Hospodin jsem na vás vylil...
Ezechiel 23:4...syny a dcery. Ohola představuje Samaří a Oholíba Jeruzalém. Ohola ale smilně zradila. Roztoužila se po...
Ezechiel 24:2...tento den. Právě dnes král babylonský oblehl Jeruzalém. Pověz bandě vzbouřenců podobenství a řekni...
Ezechiel 26:2...Hospodinovo: "Synu člověčí, protože Týr nad Jeruzalémem volal, ‚Hohó, brána národů je rozražena,...
Ezechiel 33:21...roku našeho vyhnanství ke mně přišel uprchlíkJeruzaléma se slovy: "Město padlo!" Večer před jeho...
Ezechiel 36:38...jich jako stád posvěcených ovcí, jako ovcíJeruzalémě o svátcích - tak se ta rozbořená města zaplní...
Daniel 1:1...roce vlády judského krále Joakima přitáhlJeruzalému babylonský král Nabukadnezar a oblehl jej....
Daniel 5:3...ty zlaté nádoby odnesené z Božího chrámuJeruzalémě a král se svými velmoži, manželkami a...
Daniel 6:11...kde měl v horní místnosti okna otevřená směremJeruzalému. Třikrát denně tam poklekal, aby se modlil ke...
Daniel 9:2...slova k proroku Jeremiášovi potrvá zkáza Jeruzaléma sedmdesát let. Tehdy jsem se obrátil k Pánu Bohu...
Daniel 9:7... nám je ale dnes hanba - nám všem z JudyJeruzaléma i z celého Izraele, v zemích blízkých i...
Daniel 9:12...nebem se nestalo nic takového, jako se staloJeruzalémě! Ani když na nás přišlo všechno to neštěstí...
Daniel 9:16... odvrať prosím svůj prudký hněv od svého města Jeruzaléma, od své svaté hory. Vždyť kvůli našim hříchům,...
Daniel 9:25...proto věz a rozuměj: Od vydání nařízení, aby byl Jeruzalém obnoven, k Mesiáši vůdci sedmero týdnů uplyne...
Joel 3:5...jméno, však bude zachráněn. Na hoře Sion, v Jeruzalémě vyvázne, jak Hospodin slíbil, hrstka přeživších,...
Joel 4:1... Hle, v tom čase a v ty dny, kdy úděl JudyJeruzaléma obrátím, shromáždím všechny národy do...
Joel 4:16... Hospodin bude ze Sionu řvát, burácet budeJeruzaléma - nebe i země se budou třást! Hospodin bude...
Joel 4:17... váš Bůh, jenž bydlí na své svaté hoře SionuJeruzalém pak znovu bude svatý a nevpadnou do něj cizáci...
Joel 4:20...v jejich zemi. Juda však bude trvat navěkyJeruzalém po všechna pokolení. Pomstím jejich krev, kterou...
Amos 1:2...Hospodin bude ze Sionu řvát, burácet budeJeruzaléma! Vyprahnou louky pastýřů, uschne i vrchol...
Abdiáš 1:11...cizinci, kdy do jeho bran vešli barbaři, kdyJeruzalém losem házeli - tehdys byl jako jeden z nich!...
Micheáš 1:1...a Ezechiáše - to, co přijal ve vidění o SamaříJeruzalémě. Slyšte, všechny národy, naslouchej, země i...
Micheáš 1:5...Kdo jiný než Samaří? Co jsou obětní výšiny JudyJeruzalém - kdo jiný? "Proto Samaří obrátím v kupu sutin,...
Micheáš 1:9...i Judu. k samé bráně zasáhla můj lid, Jeruzalému! Nemluvte o tom v Gatu, ani neplakejte. V...
Micheáš 1:12...úleva; Hospodin ale seslal pohromu k bráně Jeruzaléma. Do vozů zapřahejte rychle, obyvatelé Lachiše!...
Micheáš 3:10...rovné křivíte; vy, kdo budujete Sion krvíJeruzalém příkořím: Jeho vládci soudí za úplatky, jeho...
Micheáš 3:12... právě kvůli vám bude Sion jak pole rozorán! Z Jeruzaléma bude trosek hromada a z chrámové hory zarostlá...
Micheáš 4:2..." Ze Sionu bude znít Hospodinovo učení, z Jeruzaléma se jeho slovo rozšíří. On bude soudit lidské...
Sofoniáš 1:4... Vztáhnu ruku i na Judu a na všechny obyvatele Jeruzaléma. Na tomto místě vyhladím zbytky uctívání Baala,...
Sofoniáš 1:12... kdo počítají peníze! V ten čas prohledám Jeruzalém s lucernami a zúčtuji s těmi, kdo si hoví jak...
Sofoniáš 3:16...- neboj se žádné pohromy! V ten den řeknou Jeruzalému: "Neboj se, Sione, nesvěšuj ruce! Hospodin, tvůj...
Zachariáš 1:12...zástupů, kdy se konečně slituješ nad Jeruzalémem a judskými městy? Vždyť se na hněváš...
Zachariáš 1:14..."Volej - Tak praví Hospodin zástupů: Horlím pro Jeruzalém a Sion velikou horlivostí a hrozně se hněvám na...
Zachariáš 1:16... A proto tak praví Hospodin: Vrátím seJeruzalému s milosrdenstvím. Můj chrám v něm bude znovu...
Zachariáš 1:17... Hospodin znovu potěší Sion a znovu vyvolí Jeruzalém." Zvedl jsem oči a hle - uviděl jsem čtyři rohy...
Zachariáš 2:2... "To jsou rohy, které rozprášily Judu, IzraelJeruzalém," odpověděl mi. Pak mi Hospodin ukázal čtyři...
Zachariáš 2:6...v ruce. "Kam jdeš?" zeptal jsem se. "Změřit Jeruzalém," odpověděl mi. "Zjistit, jak je široký a dlouhý...
Zachariáš 2:8...anděl se slovy: "Běž a pověz tomu mladíkovi: ‚V Jeruzalémě bude žít tolik lidí a dobytka, že se stane...
Zachariáš 2:16...jako svého dědictví ve svaté zemi a znovu vyvolí Jeruzalém. Zmlkněte před Hospodinem, všichni lidé - vždyť...
Zachariáš 3:2... satane! Ztrestej Hospodin, který vyvolil Jeruzalém! Copak to není oharek vyrvaný z ohně?" Jošua...
Zachariáš 7:7...slovy skrze dávné proroky, když se ještěJeruzalémě žilo v klidu a pokoji a stejně tak ve městech v...
Zachariáš 8:3...Vrátím se na Sion a budu bydlet uprostřed Jeruzaléma. Jeruzalém bude nazýván Městem pravdy a hora...
Zachariáš 8:4...svatosti. Tak praví Hospodin zástupů: V ulicích Jeruzaléma budou znovu sedávat starci a stařenky, každý s...
Zachariáš 8:8...zapadá slunce. Přivedu je zpět a budou bydletJeruzalémě; budou mým lidem a budu jejich Bohem věrně a...
Zachariáš 8:15...právě tak jsem v těchto dnech rozhodnut zahrnout Jeruzalém a dům Judy dobrem. Nebojte se. Toto dělejte:...
Zachariáš 8:22...přicházet veliké kmeny a mocné národy, abyJeruzalémě hledaly Hospodina zástupů a prosily Hospodina o...
Zachariáš 9:10...hříbátku. Odstraní vozy z Efraima i koněJeruzaléma, válečné luky odstraní, národům řekne: Mír! Od...
Zachariáš 12:2...ducha v lidském nitru, praví: Hle - učiním Jeruzalém číší, po níž se zapotácejí všechny národy v okolí...
Zachariáš 12:3...obléhán a stejně tak i Juda. V onen den učiním Jeruzalém přetěžkým balvanem pro všechny národy. Všichni,...
Zachariáš 12:5...Judy si tehdy v srdci pomyslí: "Obyvatelé Jeruzaléma mají sílu v Hospodinu zástupů, svém Bohu!" V...
Zachariáš 12:6...hltat vpravo vlevo všechny národy v okolí, ale Jeruzalém zůstane na svém místě netknutý. Hospodin ovšem...
Zachariáš 12:7... aby sláva domu Davidova a sláva obyvatel Jeruzaléma nepřevýšila slávu Judy. V onen den Hospodin...
Zachariáš 12:8...Judy. V onen den Hospodin zaštítí obyvatele Jeruzaléma, takže nejslabší mezi nimi bude v onen den jako...
Zachariáš 12:9...zničit všechny národy, které přitáhly proti Jeruzalému. Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ale...
Zachariáš 12:10...proti Jeruzalému. Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ale vyliji Ducha milosti a modliteb a tehdy...
Zachariáš 12:11... jako když umře prvorozený. V onen den se Jeruzalémem bude rozléhat veliký pláč, jako byl pláč v...
Zachariáš 13:1... V onen den vytryskne domu Davidovu a obyvatelům Jeruzaléma pramen k omytí hříchu a nečistot. V onen den,...
Zachariáš 14:2... Shromáždím totiž všechny národy, aby napadly Jeruzalém. Město bude dobyto, domy vypleněny, ženy...
Zachariáš 14:4...nohy na Olivetské hoře, ležící východně před Jeruzalémem. Olivetská hora se tehdy rozdělí vedví, takže...
Zachariáš 14:8...bude světlo i v čas večera. V onen den potečouJeruzaléma živé vody, polovina k Mrtvému moři na východě a...
Zachariáš 14:10...Celý kraj od Geby na severu po Rimon jižně od Jeruzaléma se změní v pustou pláň. Jeruzalém však zůstane...
Zachariáš 14:11...Nárožní a od věže Chananel po Královské lisyJeruzalém bude obydlen a nikdy nepropadne klatbě; bude...
Zachariáš 14:12...raní všechny národy, které bojovaly proti Jeruzalému: Maso jim shnije vestoje, oči jim shnijí v lebce...
Zachariáš 14:14...proti sobě navzájem. (Také Juda bude bojovatJeruzalémě. Nashromáždí se bohatství všech národů v okolí,...
Zachariáš 14:16...ze všech těch národů, které přitáhly proti Jeruzalému, pak budou každoročně putovat, aby se klaněli...
Zachariáš 14:17...Svátek stánků. Pokud některý lid země nepůjde do Jeruzaléma klanět se Králi, Hospodinu zástupů, nedostane se...
Zachariáš 14:21...mísy před oltářem. Právě tak i každý hrnecJeruzalémě a Judsku bude svatý Hospodinu zástupů. Všichni...
Malachiáš 2:11...druhým nevěrní? Juda je nevěrný, v Izraeli a v Jeruzalémě se děje ohavnost: Juda poskvrňuje svatyni,...
Malachiáš 3:4...přinášet oběti ve spravedlnosti. Oběti JudyJeruzaléma se pak zalíbí Hospodinu tak jako za dávných dnů....
Matouš 2:1...v judském Betlémě za dnů krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z Východu. "Kde je ten narozený...
Matouš 2:3...doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním. Svolal všechny vrchní kněze a učitele lidu...
Matouš 3:5...pás a jeho pokrmem byly kobylky a lesní medJeruzalém, celé Judsko i celý jordánský kraj tehdy vycházel...
Matouš 4:25...zástupy nejen z Galileje, ale i z DekapoleJeruzaléma, Judska a Zajordánska. Když Ježíš uviděl...
Matouš 5:35...zemi, protože to je podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože to je město toho velikého Krále....
Matouš 15:1...Tehdy k Ježíši přišli znalci Písma a farizeovéJeruzaléma. "Proč tvoji učedníci přestupují tradici...
Matouš 16:21...Ježíš oznamovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma, mnoho vytrpět od starších, vrchních kněží a...
Matouš 20:17...první a první poslední." Cestou vzhůru do Jeruzaléma si Ježíš vzal dvanáct učedníků stranou a řekl...
Matouš 20:18...učedníků stranou a řekl jim: "Hle, blížíme seJeruzalému. Tam bude Syn člověka vydán vrchním kněžím a...
Matouš 21:1...a následovali ho. Když se přiblížiliJeruzalému a přišli do Betfagé u Olivetské hory, poslal...
Matouš 21:10...jménu!" "Hosana na výsostech!" Když vjížděl do Jeruzaléma, ve městě zavládlo vzrušení. Všichni se ptali:...
Matouš 23:37...říkám vám, že to všechno padne na toto pokoleníJeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ...
Marek 3:8...šla velká spousta lidí z Galileje, z Judska, z Jeruzaléma i z Idumeje, Zajordánska a z okolí Týru a Sidonu...
Marek 3:22... že se pominul. Znalci Písma, kteří přišliJeruzaléma, říkali, že Belzebuba a že vymítá démony...
Marek 7:1...a někteří znalci Písma, kteří doraziliJeruzaléma, se sešli u Ježíše a uviděli některé jeho...
Marek 10:32...a poslední první." Byli na cestě vzhůru do Jeruzaléma. Ježíš šel napřed a oni ho ohromeně a se...
Marek 10:33...opakovat, co se mu stát: "Hle, blížíme seJeruzalému. Tam bude Syn člověka vydán vrchním kněžím a...
Marek 11:1...a následoval ho na cestě. Když se přiblížiliJeruzalému - k Betfagé a Betanii u Olivetské hory, poslal...
Marek 11:11...Davida!" "Hosana na výsostech!" Tak dorazil do Jeruzaléma a do chrámu. Když si všechno prohlédl, byl ...
Marek 11:15...A jeho učedníci to slyšeli. Tak přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo v...
Marek 11:27...vaše prohřešky vám." Tak znovu přišli do Jeruzaléma. Když se procházel v chrámu, přistoupili k němu...
Marek 15:41... a spolu s mnoha dalšími s ním přišly do Jeruzaléma. Nadcházel večer dne příprav (to jest dne před...
Lukáš 2:22...podle Mojžíšova zákona, přinesli ho do Jeruzaléma, aby ho postavili před Hospodinem, jak je psáno...
Lukáš 2:25..."Dvě hrdličky nebo dvě holoubata." A hle, v Jeruzalémě byl člověk jménem Simeon. Ten člověk byl...
Lukáš 2:38... vzdávala chválu Bohu a říkala o něm všem, kdoJeruzalémě očekávali vykoupení. Když vykonali všechno podle...
Lukáš 2:41...rodiče chodívali každý rok slavit Velikonoce do Jeruzaléma. Také když mu bylo dvanáct let, putovali se...
Lukáš 2:43...domů, chlapec Ježíš zůstal bez vědomí rodičůJeruzalémě. V domnění, že je v karavaně, ušli den cesty,...
Lukáš 2:45... Když ho však nenašli, vrátili se a hledali hoJeruzalémě. Po třech dnech ho našli v chrámu, jak sedí mezi...
Lukáš 4:9...a jemu jedinému sloužit.'" Tehdy ho přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu:...
Lukáš 5:17...ze všech galilejských i judských vesnic i z Jeruzaléma, a Hospodinova moc byla přítomna, aby je...
Lukáš 6:17...a veliká spousta lidí z celého Judska, z Jeruzaléma i z přímořského Týru a Sidonu. Ti přišli, aby ho...
Lukáš 9:31...a mluvili o jeho odchodu, k němuž mělo dojítJeruzalémě. Petr a jeho druhové však byli přemoženi spánkem...
Lukáš 9:51...měl být vzat vzhůru, pevně se rozhodl k cestě do Jeruzaléma. Vyslal před sebou posly a ti šli napřed do...
Lukáš 9:53...ho ale nepřijali, protože byl rozhodnut jít do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci Jakub a Jan, navrhli:...
Lukáš 10:30...Ježíš mu odpověděl: "Jeden člověk byl na cestěJeruzaléma do Jericha přepaden lupiči. Obrali ho, zbili,...
Lukáš 13:4... byli větší viníci než všichni ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Říkám vám, že nikoli. Nebudete-li činit pokání,...
Lukáš 13:22... nakonec všechno zkvasilo." Na své pouti do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učil. Někdo se ho...
Lukáš 13:33...v cestě. Kde jinde by měl prorok zemřít nežJeruzalémě? Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a...
Lukáš 13:34...Kde jinde by měl prorok zemřít než v JeruzaléměJeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ...
Lukáš 17:11...služebníci splnili svou povinnost.'" Cestou do Jeruzaléma procházel pomezím Samaří a Galileje. Když...
Lukáš 18:31...svých Dvanáct a řekl jim: "Hle, blížíme seJeruzalému. Tam se naplní všechno, co je o Synu člověka...
Lukáš 19:11...další podobenství, protože se blížilJeruzalému a oni si mysleli, že se nyní zjevit Boží...
Lukáš 19:28...'" Po těch slovech se vydal kupředu, vzhůruJeruzalému. Když se přiblížil k Betfagé a k Betanii u hory...
Lukáš 21:20... a získáte život!" " uvidíte Jeruzalém obležený vojskem, vězte, že přišla jeho zkáza....
Lukáš 21:24...budou odvedeni do zajetí mezi všechny národy. Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se časy pohanů...
Lukáš 23:7...ho k Herodovi, který v těch dnech také pobývalJeruzalémě. Když Herodes uviděl Ježíše, měl velikou radost....
Lukáš 24:13...vydali do vesnice jménem Emauzy, vzdálené od Jeruzaléma šedesát honů, a povídali si o všem, co se stalo...
Lukáš 24:18... mu odpověděl: "Ty jsi snad jediný návštěvník Jeruzaléma, který neví o tom, co se tam v těchto dnech...
Lukáš 24:33...otvíral nám Písma?" Ihned vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli oněch jedenáct shromážděných s...
Lukáš 24:47...trpět a třetího dne vstát z mrtvých. Počínaje od Jeruzaléma pak v jeho jménu musí být kázáno pokání a...
Lukáš 24:52...se mu a potom se s velikou radostí vrátili do Jeruzaléma. Všechen čas trávili v chrámu, kde oslavovali...
Jan 1:19...svědectví, když židovští představení poslaliJeruzaléma kněze a levity s otázkou: "Kdo jsi?" Neodmítl...
Jan 2:13...Velikonoce, a tak se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu nalezl prodavače volů, ovcí a holubic...
Jan 2:23...i Ježíšově slovu.) Když byl o VelikonocíchJeruzalémě, mnozí během toho svátku uvěřili v jeho jméno,...
Jan 4:20...vy ale říkáte, že místo, kde se uctívat, jeJeruzalémě." "Ženo," řekl Ježíš, "věř mi, že přichází...
Jan 4:21...nebudete uctívat Otce ani na této hoře, aniJeruzalémě. Vy ani nevíte, koho uctíváte; my víme, koho...
Jan 4:45... Galilejci ho vítali, neboť byli o svátcíchJeruzalémě a viděli všechno, co tam dělal. Znovu se vrátil...
Jan 5:1...další židovský svátek, a tak se Ježíš vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník hebrejsky...
Jan 5:2...svátek, a tak se Ježíš vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník hebrejsky zvaný Bethesda,...
Jan 10:22...snad démon otvírat oči slepým?" Přišla zima a v Jeruzalémě se konal svátek Zasvěcení chrámu. Ježíš se...
Jan 11:18...dny po Lazarově pohřbu. Betanie byla blízko Jeruzaléma, asi patnáct honů, a mnozí Židé přišli Martu a...
Jan 11:55...z toho kraje putovali na Velikonoce vzhůru do Jeruzaléma, aby se očistili. Hledali tam Ježíše, a když...
Jan 12:12...přišli na svátky, uslyšel, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové větve, vyšli mu naproti a volali:...
Skutky 1:4...se s nimi sešel, přikázal jim: "Neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte Otcovo zaslíbení, o kterém jste...
Skutky 1:8...přicházejícího na vás a budete mými svědkyJeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a na konec světa."...
Skutky 1:12...jste ho viděli odcházet." Tehdy se vrátili do Jeruzaléma od Olivetské hory ležící poblíž města - na...
Skutky 1:19...mu všechny vnitřnosti. Vědělo se o tom po celém Jeruzalémě, takže to pole dostalo v jejich řeči jméno...
Skutky 2:5...jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě tehdy pobývali zbožní Židé z každého národa na...
Skutky 2:14...k nim promluvil: "Židé a všichni, kdo pobýváteJeruzalémě, chci vám něco oznámit. Dobře poslouchejte:...
Skutky 4:5...počet dosáhl asi pěti tisíc mužů. Nazítří seJeruzalémě sešli židovští hodnostáři, starší a znalci Písma...
Skutky 4:16...začali se radit: "Co s těmi lidmi uděláme? Celý Jeruzalém , že se skrze stal zjevný zázrak, a my to...
Skutky 5:16... Množství lidí z okolních měst se scházelo do Jeruzaléma, přinášeli nemocné a trápené nečistými duchy a...
Skutky 5:28...jménu? Jenže vy jste svým učením naplnili celý Jeruzalém a chcete nás činit zodpovědnými za krev toho...
Skutky 6:7...ruce. Boží slovo se šířilo a počet učedníkůJeruzalémě se mocně rozrůstal. Také veliké množství kněží...
Skutky 8:1...smrt schvaloval. V době přišlo na církevJeruzalémě veliké pronásledování, takže se všichni kromě...
Skutky 8:14...a zázraky se dějí, byl ohromen. ApoštolovéJeruzalémě uslyšeli, že Samaří přijalo Boží slovo, a tak k...
Skutky 8:25...Pánovo slovo, vraceli se apoštolové do Jeruzaléma a kázali evangelium v mnoha samařských vesnicích...
Skutky 8:26..."Vstaň a vydej se na jih, k pouštní cestěJeruzaléma dolů do Gazy." Vydal se tedy na cestu a hle,...
Skutky 8:27...spravoval všechny její poklady. Ten se přijel do Jeruzaléma poklonit Bohu a právě se vracel domů. Seděl na...
Skutky 9:2...- jak muže, tak ženy - a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Když se cestou blížil k Damašku, náhle ho...
Skutky 9:13...lidí, kolik zla ten muž napáchal tvým svatýmJeruzalémě! A teď i zde od vrchních kněží pověření, aby...
Skutky 9:21... žasli a říkali: "Vždyť to je ten, kterýJeruzalémě hubil vyznavače toho jména! Copak sem nepřišel,...
Skutky 9:26...ho v koši přes hradbu. Saul se tedy vrátil do Jeruzaléma. Pokoušel se připojit k učedníkům, ale všichni...
Skutky 9:28...mluvil v Ježíšově jménu. A tak s nimi zůstalJeruzalémě. Hovořil a přel se také s pořečtěnými Židy a ti...
Skutky 10:39...jsme svědkové všeho, co dělal v judské zemi a v Jeruzalémě. Oni ho přibili na kříž a popravili, ale Bůh jej...
Skutky 11:2...pohané přijali Boží slovo. Když Petr dorazil do Jeruzaléma, obřezaní věřící mu vytýkali: "Šel jsi k...
Skutky 11:22...se k Pánu. Zpráva o tom se donesla k církviJeruzalémě, a tak do Antiochie vyslali Barnabáše. Když tam...
Skutky 11:27... V době přišli do Antiochie prorociJeruzaléma. Jeden z nich jménem Agabos vstal a skrze Ducha...
Skutky 12:25...Barnabáš a Saul splnili svůj úkol, vrátili seJeruzaléma a vzali s sebou i Jana Marka. V antiochijské...
Skutky 13:13...v Pamfylii. Jan je však opustil a vrátil se do Jeruzaléma. Pokračovali tedy z Perge sami, dorazili do...
Skutky 13:27... vám bylo posláno toto slovo spásy. Obyvatelé Jeruzaléma ani jejich vůdcové ho však nepoznali. Odsoudili...
Skutky 13:31...dní ukazoval těm, kdo s ním přišli z Galileje do Jeruzaléma, a ti teď o něm vydávají svědectví lidem....
Skutky 15:2...půjdou s touto otázkou za apoštoly a staršími do Jeruzaléma. Vysláni církví tedy procházeli Fénicií a...
Skutky 15:4...všem bratrům velikou radost. Když dorazili do Jeruzaléma, byli přijati církví, apoštoly i staršími a...
Skutky 16:4... na nichž se usnesli apoštolové a staršíJeruzalémě. Církve pak sílily ve víře a rostly v počtu...
Skutky 18:22...Efesu a poté, co přistál v Cesareji, se vydal do Jeruzaléma. Tam pozdravil církev a odešel do Antiochie....
Skutky 19:21...rozhodl, že se přes Makedonii a Řecko vydá do Jeruzaléma. " tam pobudu," řekl, "musím se také podívat...
Skutky 20:16...minout Efes, aby se v Asii nezdržel. Spěchal do Jeruzaléma, kam se chtěl dostat pokud možno na den Letnic....
Skutky 20:22...Pána Ježíše. Teď ale jdu, puzen Duchem, do Jeruzaléma. Nevím, co tam čeká, ačkoli mi Duch svatý v...
Skutky 21:4... Ti Pavla skrze Ducha varovali, nechodí do Jeruzaléma. Když jsme po týdnu měli pokračovat v cestě,...
Skutky 21:11...patří tento pás, takto spoutají židovští vůdciJeruzalémě a vydají ho do rukou pohanů." Když jsme to...
Skutky 21:12...jsme ho spolu s místními učedníky, nechodí do Jeruzaléma. "K čemu ten pláč?" odpověděl Pavel. "Proč mi...
Skutky 21:13..., jsem připraven nejen být svázán, ale takéJeruzalémě zemřít pro jméno Pána Ježíše!" Protože se ale...
Skutky 21:15...byli připraveni, a tak jsme se vydali vzhůru do Jeruzaléma. Několik učedníků z Cesareje šlo s námi, aby nás...
Skutky 21:17...jsme měli být ubytováni. Když jsme došli do Jeruzaléma, bratři nás tam vřele přijali. Druhého dne šel...
Skutky 21:31...římské posádky dorazila zpráva, že se celý Jeruzalém bouří. Ihned vzal vojáky a setníky a seběhl k nim...
Skutky 22:5... abych i tamější přívržence přivedl v poutech do Jeruzaléma k potrestání. Když jsem se cestou blížil k...
Skutky 22:17...a vzývej jeho jméno!' Potom jsem se vrátil do Jeruzaléma. Při modlitbě jsem v chrámu upadl do vytržení a...
Skutky 22:18...jsem Pána. Řekl mi: ‚Pospěš si! Rychle opusť Jeruzalém, neboť tvé svědectví o mně tu nepřijmou.' Namítl...
Skutky 23:11...statečný," řekl mu. "Jako jsi o mně svědčilJeruzalémě, musíš svědčit i v Římě." Když se rozednilo,...
Skutky 24:11...hájit s klidnou myslí. Jak si můžeš ověřit, v Jeruzalémě, kam jsem přišel uctívat Boha, jsem nepobyl více...
Skutky 24:17...Bohem i před lidmi. Po letech jsem se vrátil do Jeruzaléma, abych svému národu přinesl dary pro chudé a...
Skutky 25:1...v provincii, vypravil se z Cesareje vzhůru do Jeruzaléma. Vrchní kněží a přední Židé mu tehdy oznámili...
Skutky 25:3...se laskavosti, aby ho nechal poslat do Jeruzaléma (chystali totiž léčku, že ho po cestě zabijí)....
Skutky 25:7...se dostavil, obstoupili ho Židé, kteří přišliJeruzaléma, a vznášeli proti němu těžká obvinění, která...
Skutky 25:9...zavděčit Židům, Pavlovi odpověděl: "Chceš jít do Jeruzaléma a tam být ohledně toho přede mnou souzen?" Pavel...
Skutky 25:15...tu zanechal jednoho vězně. Když jsem bylJeruzalémě, vrchní kněží a židovští starší mi o něm řekli a...
Skutky 25:20...nevyznám, navrhl jsem mu, zda by chtěl jít do Jeruzaléma, kde by to mohl soud projednat. Pavel se však...
Skutky 25:24...a všichni přítomní, vidíte tu muže, o něhož Jeruzalémě i zde žádala celá židovská obec s křikem, že...
Skutky 26:4...od mládí vedl, zpočátku v vlasti a potomJeruzalémě. Znají odedávna a kdyby chtěli, mohou...
Skutky 26:10...proti jménu Ježíše Nazaretského, což jsem takéJeruzalémě dělal. Z pověření vrchních kněží jsem uvěznil...
Skutky 26:20...Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potomJeruzalémě, po celé judské zemi a také pohanům, že mají...
Skutky 28:17...lidu ani proti otcovským zvykům, byl jsemJeruzalémě zatčen a vydán Římanům. Ti po výslechu chtěli...
Římanům 15:19...a zázraků, v moci Božího Ducha, takže jsem od Jeruzaléma po Illyrii vše kolem dokola naplnil Kristovým...
Římanům 15:25...ale těším na chvíle s vámi. Teď ovšem cestuji do Jeruzaléma, abych posloužil svatým. Církve v Makedonii a...
Římanům 15:26...sbírku pro chudé, kteří jsou mezi svatýmiJeruzalémě. Rozhodli se sami, zároveň však i proto, že jsou...
Římanům 15:31...nevěřících v Judsku a aby svatí tuto mou službu Jeruzalému přijali. Dá-li Bůh, s radostí pak přijdu k vám a...
1. Korintským 16:3...doporučující listy a pošlu je s vaším darem do Jeruzaléma. Bude-li potřeba, abych šel s nimi, půjdou se...
Galatským 1:17...tehdy poradit s tělem a krví, ani jsem nešel do Jeruzaléma za těmi, kdo se stali apoštoly dříve než , ale...
Galatským 1:18...Damašku. Teprve po třech letech jsem přišel do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem. Strávil jsem u něj...
Galatským 2:1...Boha. Po čtrnácti letech jsem se pak vrátil do Jeruzaléma s Barnabášem a vzal jsem s sebou i Tita. Přišel...
Galatským 4:25...horu Sinaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť je se svými dětmi v otroctví. Nebeský...
Galatským 4:26... neboť je se svými dětmi v otroctví. Nebeský Jeruzalém je ale svobodný a ten je naší matkou. Je přece...
Židům 12:22...k hoře Sion a k městu živého Boha - nebeskému Jeruzalému, k nespočetnému zástupu andělů, k slavnostnímu...
Zjevení 3:12...svého Boha a jméno města svého Boha, Nového Jeruzaléma sestupujícího z nebe od mého Boha, i své nové...
Zjevení 21:2...a moře již nebylo. Uviděl jsem svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe, připravený jako...
Zjevení 21:10...velikou a vysokou horu a ukázal mi Svaté městoJeruzalém, sestupující od Boha z nebe a zářící Boží slávou....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |