Jeruzalém

Hledám varianty 'jeruzalém' [ jeruzalému (56) jeruzalémem (15) jeruzalémě (237) jeruzaléme (19) jeruzaléma (296) jeruzalém (123) ]. Nalezeno 709 veršù.
Jozue 10:5...A tak se spojilo pět emorejských králů: král Jeruzaléma, král Hebronu, král Jarmutu, král Lachiše a král...
Jozue 10:23...k němu z jeskyně přivedli těch pět králů: krále Jeruzaléma, krále Hebronu, krále Jarmutu, krále Lachiše a...
Jozue 12:10...Jericha jeden, král Aje u Bet-elu jeden, král Jeruzaléma jeden, král Hebronu jeden, král Jarmutu jeden,...
Jozue 15:8...jižně od skalního hřebene Jebusejců (což je Jeruzalém) a míří k vrcholu hory, jež se tyčí ze západu nad...
Jozue 15:63...Judovi ale nedokázali vyhnat Jebusejce bydlícíJeruzalémě. Proto Jebusejci zůstali v Jeruzalémě s Judovými...
Jozue 18:28... Jir-peel, Tarala, Cela, Elef, Jebus (což je Jeruzalém), Gibeat a Kiriat - celkem čtrnáct měst s osadami...
Soudců 1:7...jsem jednal, tak mi Bůh odplatil." Odvedli ho do Jeruzaléma a tam zemřel. Synové Judy zaútočili také na...
Soudců 1:8...a tam zemřel. Synové Judy zaútočili také na Jeruzalém a dobyli ho. Vybili město ostřím meče a vypálili....
Soudců 1:21...Benjamínovi ale nevyhnali Jebusejce bydlícíJeruzalémě, a tak Jebusejci žijí v Jeruzalémě spolu s...
Soudců 19:10...a se svou družkou vyrazil k Jebusu (což je Jeruzalém). Když míjeli Jebus, bylo dost pozdě. Mládenec...
1. Samuel 17:54...potom vzal hlavu toho Filištína, přenesl ji do Jeruzaléma a jeho zbroj uložil ve svém stanu. Když Saul...
2. Samuel 5:5...nad Judou a dalších třiatřicet let kralovalJeruzalémě nad celým Izraelem i Judou. Král pak se svými...
2. Samuel 5:6...i Judou. Král pak se svými muži vytáhl na Jeruzalém, totiž na Jebusejce, kteří v tom kraji bydleli....
2. Samuel 5:13... Izraele. Když David přišel z Hebronu, vzal siJeruzalémě další konkubíny a manželky, a tak se Davidovi...
2. Samuel 5:14... Toto jsou jména těch, kteří se mu narodiliJeruzalémě: Šamua, Šobab, Nátan, Šalomoun, Jibchar, Elišua,...
2. Samuel 8:7...nosila Hadad-ezerova stráž, a dopravil je do Jeruzaléma. Z Hadad-ezerových měst Tebach a Berotaj pobral...
2. Samuel 9:13...služebníky. Mefibošet ovšem zůstávalJeruzalémě, neboť vždy jídal u královského stolu. Byl...
2. Samuel 10:14...tehdy ukončil boj proti Amoncům a vrátil se do Jeruzaléma. Aramejci viděli, že je Izrael porazil, a tak se...
2. Samuel 11:1...Amonce. Oblehli tedy Rabu, ale David zůstalJeruzalémě. Jednou pozdě odpoledne, když David vstal z lože...
2. Samuel 11:12... zítra." Toho dne tedy Uriáš ještě zůstalJeruzalémě. Nazítří si ho David zavolal a jedl s ním a pil,...
2. Samuel 12:31...Amonců. Potom se David se vším vojskem vrátil do Jeruzaléma. Uplynul nějaký čas. Davidův syn Abšalom měl...
2. Samuel 14:23...vstal, odešel do Gešuru a přivedl Abšaloma do Jeruzaléma. Král však prohlásil: "Smí jít k sobě domů, ale...
2. Samuel 14:28...vyrostla z překrásná žena. Abšalom bylJeruzalémě dva roky, ale stále ještě nesměl králi na oči....
2. Samuel 15:8...tento slib: ‚Jestli Hospodin přivede zpět do Jeruzaléma, budu sloužit Hospodinu.'" Král mu odpověděl:...
2. Samuel 15:11...se v Hebronu stal králem!'" S Abšalomem odešloJeruzaléma dvě stě mužů (byli ovšem pozváni, a tak šli...
2. Samuel 15:14...řekl všem svým služebníkům, kteří s ním byliJeruzalémě: "Musíme ihned utéct! Abšalom by nás ...
2. Samuel 15:29..." A tak Sádok s Abiatarem vrátili Boží truhlu do Jeruzaléma a zůstali tam. David pak stoupal na Olivetskou...
2. Samuel 15:37...Chušaj tedy odešel do města, právě když do Jeruzaléma vstupoval Abšalom. Sotva David minul vrchol...
2. Samuel 16:3...je vnuk tvého pána?" zeptal se král. "Ten čekáJeruzalémě," odpověděl Cíba. "Myslí si: ‚Izraelský lid mi...
2. Samuel 16:15...zatím s celým izraelským vojskem vstoupil do Jeruzaléma. Také Achitofel byl s ním. Tehdy k Abšalomovi...
2. Samuel 17:20...je tedy, ale nenašli, a tak se vrátili do Jeruzaléma. Když byli pryč, vylezli ti dva ze studny a šli...
2. Samuel 19:20...provinil onoho dne, kdy můj pán a král opouštěl Jeruzalém; kéž to král nechová v srdci. Zhřešil jsem - to...
2. Samuel 19:26... do dne jeho vítězného návratu. Když přišel do Jeruzaléma přivítat krále, král se ho zeptal: "Proč jsi...
2. Samuel 19:34... Proto král Barzilajovi nabídl: "Pojď se mnou. V Jeruzalémě se postarám o tebe." Barzilaj ale namítl:...
2. Samuel 19:35...mi ještě zbývá, abych šel s králem vzhůru do Jeruzaléma? Je mi osmdesát let. Copak ještě rozeznám...
2. Samuel 20:2... synu Bichriho. Judští muži od Jordánu po Jeruzalém ale stáli při svém králi. Když král v Jeruzalémě...
2. Samuel 20:3...Jeruzalém ale stáli při svém králi. Když králJeruzalémě přišel do svého paláce, vzal těch deset konkubín...
2. Samuel 20:7...Kréťané a Pléťané i všichni válečníci. VytáhliJeruzaléma a pronásledovali Šebu, syna Bichriho. Právě byli...
2. Samuel 20:22...rozešli, odkud přišli. Také Joáb se vrátil do Jeruzaléma ke králi. A tak byl Joáb znovu vrchním velitelem...
2. Samuel 24:8...a dvaceti dnech obešli celou zem a vrátili se do Jeruzaléma. Joáb předal králi seznam sečteného lidu: Izrael...
2. Samuel 24:16...000 mužů. Když pak anděl vztáhl ruku, aby hubil Jeruzalém, Hospodina nad tím neštěstím pojala lítost a řekl...
1. Královská 2:11...kraloval v Hebronu a třiatřicet let kralovalJeruzalémě. Na trůn svého otce Davida usedl Šalomoun a vzal...
1. Královská 2:36...poslal pro Šimeiho a řekl mu: "Postav si důmJeruzalémě a bydli v něm. Nebudeš ale odtud nikam odcházet....
1. Královská 2:38...udělá, jak jsi řekl." Šimei pak dlouho bydlelJeruzalémě. Po třech letech utekli dva Šimeiho otroci ke...
1. Královská 2:41... Když se Šalomoun dozvěděl, že Šimei odešelJeruzaléma do Gatu a zase se vrátil, dal si ho zavolat a...
1. Královská 3:1...svůj palác, Hospodinův chrám a hradby okolo Jeruzaléma. Lid ovšem v době obětoval na různých...
1. Královská 3:15...pak probudil a hle - byl to sen. Přišel tedy do Jeruzaléma a postavil se před Truhlu Panovníkovy smlouvy....
1. Královská 8:1...chrámu. Tehdy Šalomoun shromáždil k sobě do Jeruzaléma všechny stařešiny Izraele, kmenové náčelníky a...
1. Královská 9:19...jízdu, a cokoli se Šalomounovi zlíbilo stavětJeruzalémě, v Libanonu nebo kdekoli po celé zemi pod jeho...
1. Královská 10:2... aby ho vyzkoušela v hádankách. Když dorazila do Jeruzaléma s početnou družinou a s velbloudy nesoucími...
1. Královská 10:26...koní, které umístil do vozových měst i k sobě do Jeruzaléma. Za jeho vlády bylo v Jeruzalémě stříbra jako...
1. Královská 10:27...i k sobě do Jeruzaléma. Za jeho vlády byloJeruzalémě stříbra jako kamení a cedrů jako planých fíků v...
1. Královská 11:7...jako jeho otec David. Na hoře východně od Jeruzaléma Šalomoun dokonce postavil obětní výšinu moábské...
1. Královská 11:13...celé. Kvůli svému služebníku Davidovi a kvůli Jeruzalému, který jsem vyvolil, ponechám tvému synovi jeden...
1. Královská 11:29...Josefova. Jednou, když byl Jeroboám na cestěJeruzaléma, potkal ho prorok Achiáš Šíloský, oblečený do...
1. Královská 11:32...kmen kvůli mému služebníku Davidovi a kvůli Jeruzalému, městu, které jsem vyvolil ze všech kmenů...
1. Královská 11:36...Davidovi po všechny dny zářila svíceJeruzalémě, městě, které jsem si vyvolil, aby tam zůstávalo...
1. Královská 11:42...Knize skutků Šalomounových. Šalomoun kralovalJeruzalémě nad celým Izraelem čtyřicet let. Potom ulehl ke...
1. Královská 12:18...sotva stačil naskočit do vozu a ujet do Jeruzaléma. Tak zůstává Izrael ve vzpouře proti domu...
1. Královská 12:21...než samotný kmen Juda. Když Rechoboám dorazil do Jeruzaléma, shromáždil celý dům Judův i kmen Benjamín, 180...
1. Královská 12:27...bude lid chodit obětovat do Hospodinova chrámuJeruzalémě, obrátí se srdce lidu k jejich pánu, judskému...
1. Královská 12:28...dvě zlatá telata. "Dost jste se nachodili do Jeruzaléma," prohlásil. "Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten ...
1. Královská 14:21...jedenačtyřiceti letech a sedmnáct let kralovalJeruzalémě, ve městě, které Hospodin vyvolil ze všech...
1. Královská 14:25... Pátého roku Rechoboámova kralování přitáhlJeruzalému egyptský vládce Šišak a pobral poklady...
1. Královská 15:2... začal nad Judou kralovat Abiáš. KralovalJeruzalémě tři roky. Jeho matka se jmenovala Maaka, dcera...
1. Královská 15:4...Kvůli Davidovi však Hospodin, jeho Bůh, nechalJeruzalémě zářit jeho svíci; vzbudil po něm jeho syna a...
1. Královská 15:10...začal nad Judou kralovat Asa. KralovalJeruzalémě čtyřicet jedna let. Jeho babička se jmenovala...
1. Královská 22:42...království v pětatřiceti letech a kralovalJeruzalémě dvacet pět let. Jeho matka se jmenovala Azuba,...
2. Královská 8:17...se králem ve dvaatřiceti letech a kralovalJeruzalémě osm let. Řídil se ale způsoby izraelských králů,...
2. Královská 8:26...se králem ve dvaadvaceti letech a kralovalJeruzalémě jeden rok. Jeho matka se jmenovala Atalia,...
2. Královská 9:28... kde zemřel. Jeho služebníci ho převezli do Jeruzaléma a pochovali ho k jeho otcům do jeho hrobu ve...
2. Královská 12:2...Začal kralovat sedmého roku Jehuova a kralovalJeruzalémě čtyřicet let. Jeho matka se jmenovala Cibia z...
2. Královská 12:18...ho. Potom se Chazael rozhodl, že potáhne na Jeruzalém. Judský král Joaš proto vzal všechny zasvěcené...
2. Královská 12:19...to aramejskému králi Chazaelovi. Ten pak od Jeruzaléma odtáhl. Ostatní Joašovy skutky - o všem, co...
2. Královská 14:2...Stal se králem v pětadvaceti letech a kralovalJeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka se jmenovala Joadan...
2. Královská 14:13...Achaziášova, u Bet-šemeše, odkud se vypravil na Jeruzalém. Od Efraimské brány k Nárožní bráně proboural...
2. Královská 14:19... jak známo, sepsány v Kronice judských králů. V Jeruzalémě proti němu zosnovali spiknutí. Utekl sice do...
2. Královská 14:20...ho zabili. Převezli ho na koni a pochovali hoJeruzalémě, ve Městě Davidově, k jeho předkům. Všechen...
2. Královská 15:2... Stal se králem v šestnácti letech a kralovalJeruzalémě padesát dva let. Jeho matka se jmenovala...
2. Královská 15:33...Stal se králem v pětadvaceti letech a kralovalJeruzalémě šestnáct let. Jeho matka se jmenovala Jeruša,...
2. Královská 16:2... Stal se králem ve dvaceti letech a kralovalJeruzalémě šestnáct let. Nedělal však, co je v...
2. Královská 16:5... synem Remaliášovým, vytáhl do boje proti Jeruzalému. Oblehli Achaze, ale nedokázali ho porazit. V ...
2. Královská 18:2...Stal se králem v pětadvaceti letech a kralovalJeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka se jmenovala Abija,...
2. Královská 18:17...králi. Asyrský král vyslal z Lachiše do Jeruzaléma ke králi Ezechiášovi svého vrchního velitele,...
2. Královská 18:22...výšiny a oltáře Ezechiáš sám odstranil? JudoviJeruzalému pak nařídil: ‚Před tímto oltářem v Jeruzalémě se...
2. Královská 18:35...rukou? Jak by tedy Hospodin z ruky vysvobodil Jeruzalém?" Lid mlčel. Neodpověděli mu ani slovo. Královský...
2. Královská 19:10...svým Bohem, na něhož spoléháš. Říkáš si, že Jeruzalém nepadne do rukou asyrského krále. Slyšel jsi ale,...
2. Královská 19:31...zakoření, vypučí vzhůru a přinese ovoce. Z Jeruzaléma vzejde pozůstatek a z hory Sion ti, kdo se...
2. Královská 21:1...se stal králem ve dvanácti letech a kralovalJeruzalémě padesát pět let. Jeho matka se jmenovala...
2. Královská 21:4...Hospodin prohlásil: "Svému jménu dám spočinoutJeruzalémě." Na obou nádvořích Hospodinova chrámu nastavěl...
2. Královská 21:7...a jeho synu Šalomounovi řekl: "V tomto domě, v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze všech kmenů Izraele, dám...
2. Královská 21:12...praví Hospodin, Bůh Izraele: Hle, dopustím na Jeruzalém a Judu takové neštěstí, že to nikomu, kdo o tom...
2. Královská 21:13...uslyší, nepřestane znít v obou uších. Přeměřím Jeruzalém touž mírou jako Samaří a touž olovnicí jako dům...
2. Královská 21:16...Menaše prolil tolik nevinné krve, že naplnil Jeruzalém od okraje po okraj - jako by nebylo dost na tom,...
2. Královská 21:19...se stal králem v dvaadvaceti letech a kralovalJeruzalémě dva roky. Jeho matka se jmenovala Mešulemet,...
2. Královská 22:1...Jošiáš se stal králem v osmi letech a kralovalJeruzalémě třicet jedna let. Jeho matka se jmenovala Jedida...
2. Královská 23:1...Nato král nechal svolat všechny stařešiny JudyJeruzaléma. Král vešel do Hospodinova chrámu a s ním...
2. Královská 23:2...chrámu a s ním všechen judský lid, obyvatelé Jeruzaléma, kněží i proroci - všechen lid od nejmenších po...
2. Královská 23:4...pro všechny nebeské zástupy. Spálil je venku za Jeruzalémem u potoka Kidron a jejich popel odnesl do...
2. Královská 23:5...králové, aby po judských městech i v okolí Jeruzaléma pálili kadidlo na výšinách (pálili totiž kadidlo...
2. Královská 23:6...sochu Ašery vynesl z Hospodinova chrámu ven za Jeruzalém k potoku Kidron, kde ji spálil. Rozemlel ji na...
2. Královská 23:9...oněch výšin nesloužili u Hospodinova oltářeJeruzalémě, přesto však směli jíst nekvašený chléb se svými...
2. Královská 23:13...Kidron. Král také znesvětil obětní výšiny před Jeruzalémem jižně pod Horou zkázy, které vystavěl izraelský...
2. Královská 23:20...na nich lidské kosti. Teprve pak se vrátil do Jeruzaléma. Král tenkrát přikázal všemu lidu: "Slavte Hod...
2. Královská 23:23...králů. Osmnáctého roku krále Jošiáše se aleJeruzalémě slavil tento Hospodinův Hod beránka. Jošiáš...
2. Královská 23:24...ohavnosti, které bývaly vidět v judské zemi i v Jeruzalémě. Tak naplnil slova Zákona, zapsaná v knize,...
2. Královská 23:27...vyhnal Izrael, tak vyženu i Judu. Zavrhnu Jeruzalém, toto město, které jsem si vyvolil, i chrám, o...
2. Královská 23:30...převezli jeho tělo na voze z Megida do Jeruzaléma, kde ho pochovali. Lid země pak vzal Jošiášova...
2. Královská 23:31...stal králem ve třiadvaceti letech a kralovalJeruzalémě tři měsíce. Jeho matka se jmenovala Chamutal,...
2. Královská 23:33...v Rible v chamátské zemi, aby nemohl kralovatJeruzalémě, a uložil zemi povinný odvod sto talentů stříbra...
2. Královská 23:36...se stal králem v pětadvaceti letech a kralovalJeruzalémě jedenáct let. Jeho matka se jmenovala Zebuda,...
2. Královská 24:4... a kvůli krvi nevinných, kterou proléval, byl Jeruzalém krve plný. Hospodin to nehodlal promíjet....
2. Královská 24:8...se stal králem v osmnácti letech a kralovalJeruzalémě tři měsíce. Jeho matka se jmenovala Nechušta,...
2. Královská 24:10...zlé, přesně jako jeho otec. V době vytáhli na Jeruzalém služebníci babylonského krále Nabukadnezara a...
2. Královská 24:14...chrámu, Nabukadnezar osekal. Z celého Jeruzaléma odvlekl 10 000 vyhnanců - všechny hodnostáře,...
2. Královská 24:15... komorníky a s mocnými země. Ty všechny odvedlJeruzaléma do vyhnanství v Babylonu. Babylonský král odvedl...
2. Královská 24:18...stal králem v jednadvaceti letech a kralovalJeruzalémě jedenáct let. Jeho matka se jmenovala Chamutal,...
2. Královská 24:20...jako to dělal Joakim. Hospodin se proto na Jeruzalém a na Judu tak rozhněval, že je nakonec vyhnal ze...
2. Královská 25:1...měsíce v devátém roce Cidkiášovy vlády protoJeruzalému přitáhl babylonský král Nabukadnezar s celým...
2. Královská 25:8...babylonského krále Nabukadnezara přitáhl do Jeruzaléma zmocněnec babylonského krále, velitel gardistů...
2. Královská 25:9...Hospodinův chrám i královský palác; vypálilJeruzalémě všechny paláce i všechny velké domy. Všichni...
2. Královská 25:10...s velitelem gardistů, pak rozbořili hradby okolo Jeruzaléma. Zbytek lidí, kteří zůstali ve městě, odvlekl...
1. Letopisů 3:4...a šest měsíců. Dalších třiatřicet let kralovalJeruzalémě. Tam se mu narodili: Šamua, Šobab, Nátan a...
1. Letopisů 5:36...(který byl knězem, když Šalomoun postavilJeruzalémě chrám), Azariáš zplodil Amariáše, Amariáš...
1. Letopisů 5:41...Hospodin nechal Nabukadnezara vystěhovat JuduJeruzalém). Synové Leviho: Geršom, Kehat a Merari...
1. Letopisů 6:17...tam spočinula Truhla. Předtím než ŠalomounJeruzalémě postavil Hospodinův chrám, sloužili zpěvem před...
1. Letopisů 8:28...zaznamenaní v rodopisech. Ti všichni bydleliJeruzalémě. V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel se svojí...
1. Letopisů 8:32...od svých bratrů bydleli se svými příbuznýmiJeruzalémě. Ner zplodil Kíše. Kíš zplodil Saula. Saul...
1. Letopisů 9:3... Efraimových a Manasesových ale přišli bydlet do Jeruzaléma: Ze synů Judova syna Perese to byl Utaj, syn...
1. Letopisů 9:34...domů, vůdcové svých rodů, kteří bydleliJeruzalémě. V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel, jeho žena...
1. Letopisů 9:38...od svých bratrů bydleli se svými příbuznýmiJeruzalémě. Ner zplodil Kíše. Kíš zplodil Saula. Saul...
1. Letopisů 11:4...Samuele. David pak s celým Izraelem vytáhl na Jeruzalém, což býval Jebus, protože tam v tom kraji bydleli...
1. Letopisů 14:3...pozvednuto ve prospěch jeho lidu, Izraele. V Jeruzalémě si vzal další ženy a zplodil další syny a dcery....
1. Letopisů 14:4... Toto jsou jména těch, kteří se mu narodiliJeruzalémě: Šamua, Šobab, Nátan, Šalomoun, Jibchar, Elišua,...
1. Letopisů 15:3...navěky." Potom David shromáždil celý Izrael do Jeruzaléma, aby Hospodinovu truhlu přenesli na místo, které...
1. Letopisů 18:7...nosila Hadad-ezerova stráž, a dopravil je do Jeruzaléma. Z Hadad-ezerových měst Tebach a Kun pobral...
1. Letopisů 19:15...a stáhli se do města. Joáb se pak vrátil do Jeruzaléma. Aramejci viděli, že je Izrael porazil, a tak...
1. Letopisů 20:1...přitáhl k Rabě a oblehl ji. David zatím zůstalJeruzalémě. Joáb Rabu dobyl a zbořil ji. David pak sňal...
1. Letopisů 20:3...Amonců. Potom se David se vším vojskem vrátil do Jeruzaléma. Později vypukla v Gezeru válka s Filištíny....
1. Letopisů 21:4...se vydali projít celý Izrael. Když se vrátil do Jeruzaléma, předal Davidovi seznam lidu: Celý Izrael čítal...
1. Letopisů 21:15...padlo 70 000 mužů a Bůh poslal anděla, aby hubil Jeruzalém. Když pak Hospodin viděl tu zhoubu, pojala ho nad...
1. Letopisů 21:16...nebem a zemí s taseným mečem namířeným proti Jeruzalému. David i stařešinové, oblečeni pytlovinou, tehdy...
1. Letopisů 23:25...svému lidu odpočinutí a bude navěky přebývatJeruzalémě, a tak levité nebudou nosit příbytek ani...
1. Letopisů 28:1...s komořími, s hrdiny a se všemi bojovníky do Jeruzaléma. Potom král David vstal a promluvil: "Slyšte ,...
1. Letopisů 29:27... Sedm let kraloval v Hebronu a třiatřicet letJeruzalémě. Zemřel v utěšeném věku, nasycen životem,...
2. Letopisů 1:4...nechal Boží truhlu přenést z Kiriat-jearimu do Jeruzaléma, kde pro ni připravil stan, ale bronzový oltář,...
2. Letopisů 1:13...Stanu setkávání na gibeonské výšině odebral do Jeruzaléma a kraloval nad Izraelem. Šalomoun nashromáždil...
2. Letopisů 1:14...koní, které umístil do vozových měst i k sobě do Jeruzaléma. Za jeho vlády bylo v Jeruzalémě stříbra i zlata...
2. Letopisů 1:15...i k sobě do Jeruzaléma. Za jeho vlády byloJeruzalémě stříbra i zlata jako kamení a cedrů jako planých...
2. Letopisů 2:6...umění. Připojí se k mým umělcům v Judsku a v Jeruzalémě, které shromáždil můj otec David. Pošli...
2. Letopisů 2:15...po moři do Jafy, odkud je budeš moci dopravit do Jeruzaléma." Šalomoun také nechal v izraelské zemi sečíst...
2. Letopisů 3:1... aby dohlíželi nad dělníky. Šalomoun pakJeruzalémě začal stavět Hospodinův chrám na hoře Moria, kde...
2. Letopisů 5:2...Božího chrámu. Tehdy Šalomoun shromáždil do Jeruzaléma všechny stařešiny Izraele a kmenové náčelníky a...
2. Letopisů 6:6...stal vůdcem mého lidu Izraele. Vyvolil jsem však Jeruzalém, aby v něm zůstávalo jméno, a vyvolil jsem...
2. Letopisů 8:6...zachtělo, co se mu zlíbilo postavit, Jeruzalémě, v Libanonu anebo kdekoli v celé své říši....
2. Letopisů 9:1...o Šalomounově proslulosti, a tak přijela do Jeruzaléma, aby Šalomouna vyzkoušela v hádankách. Když...
2. Letopisů 9:25...koní, které umístil do vozových měst i k sobě do Jeruzaléma. Vládl všem králům od řeky Eufrat po...
2. Letopisů 9:27...zem k hranici s Egyptem. Za jeho vlády byloJeruzalémě stříbra jako kamení a cedrů jako planých fíků v...
2. Letopisů 9:30...Jeroboámovi, synu Nebatovu. Šalomoun kralovalJeruzalémě nad celým Izraelem čtyřicet let. Potom ulehl ke...
2. Letopisů 10:18...sotva stačil naskočit do vozu a ujet do Jeruzaléma. Tak zůstává Izrael ve vzpouře proti domu...
2. Letopisů 11:1...Davidovu dodnes. Když Rechoboám dorazil do Jeruzaléma, shromáždil dům Judův a Benjamínův, 180 000...
2. Letopisů 11:5...tažení proti Jeroboámovi. Rechoboám sídlilJeruzalémě a po celém Judsku budoval opevněná města....
2. Letopisů 11:14...pastviny a majetky a vydali se do Judska a do Jeruzaléma. Jeroboám totiž jim i jejich synům upřel...
2. Letopisů 11:16...hledat Hospodina, Boha Izraele. Přicházeli do Jeruzaléma a obětovali Hospodinu, Bohu svých otců. Tím...
2. Letopisů 12:2...v pátém roce Rechoboámova kralování vytáhl proti Jeruzalému egyptský vládce Šišak. Měl 1 200 vozů, 60 000...
2. Letopisů 12:4... Dobyl opevněná města v Judsku a pronikl Jeruzalému. Rechoboáma i judské velitele, kteří se před...
2. Letopisů 12:5...judské velitele, kteří se před Šišakem stáhli do Jeruzaléma, navštívil prorok Šemajáš a oznámil jim: "Tak...
2. Letopisů 12:7...je nezničím. Nevyliji skrze Šišaka svůj hněv na Jeruzalém, nechám je o vlásek uniknout. Stanou se ale jeho...
2. Letopisů 12:9...světa." Egyptský vládce Šišak potom přitáhlJeruzalému a pobral poklady Hospodinova chrámu i poklady...
2. Letopisů 12:13...našlo i leccos dobrého. Král Rechoboám vládlJeruzalémě pevnou rukou. Stal se králem v jedenačtyřiceti...
2. Letopisů 13:2...vlády se stal judským králem Abiáš. KralovalJeruzalémě tři roky. Jeho matka se jmenovala Maaka, dcera...
2. Letopisů 14:14...ovcí, koz a velbloudů. Potom se vrátili do Jeruzaléma. Boží Duch spočinul na Azariášovi, synu Odedovu...
2. Letopisů 15:10...patnáctého roku Asova kralování se shromáždiliJeruzalémě a toho dne obětovali Hospodinu dary z kořisti....
2. Letopisů 17:13...a v judských městech hromadil veliké zásoby. V Jeruzalémě pak měl vojsko udatných bojovníků. Toto je...
2. Letopisů 19:1...slunce. Judský král Jošafat se vracel domů do Jeruzaléma v pokoji. Vyšel mu ale vstříc vidoucí Jehu, syn...
2. Letopisů 19:4...jsi odhodlán hledat Boha." Jošafat bydlelJeruzalémě, ale opakovaně se vydával mezi lid od Beer-šeby...
2. Letopisů 19:8...nespravedlnost, podjatost ani úplatky!" V Jeruzalémě pak Jošafat ustanovil některé levity, kněze a...
2. Letopisů 20:5...měst. Jošafat se spolu se shromážděným JudouJeruzalémem postavil před novým nádvořím v Hospodinově...
2. Letopisů 20:15...synů Asafových. Řekl: "Všechen Judo a obyvatelé Jeruzaléma i ty, králi Jošafate, poslouchejte. Toto vám...
2. Letopisů 20:17...přichystal. Nebojte se ani se nelekejte, JudoJeruzaléme! Zítra vytáhněte proti nim a Hospodin bude s...
2. Letopisů 20:18...sklonil tváří k zemi a celý Juda i obyvatelé Jeruzaléma padli před Hospodinem a klaněli se mu. Levité ze...
2. Letopisů 20:27... totiž Údolí dobrořečení. Všichni judštíjeruzalémští muži se pak v čele s Jošafatem radostně...
2. Letopisů 20:28...dal radost z porážky jejich nepřátel. Přišli do Jeruzaléma a s lyrami, citerami a trubkami zamířili do...
2. Letopisů 20:31...judským králem v pětatřiceti letech a kralovalJeruzalémě dvacet pět let. Jeho matka se jmenovala Azuba,...
2. Letopisů 21:5...stal králem ve dvaatřiceti letech a kralovalJeruzalémě osm let. Řídil se ale způsoby izraelských králů,...
2. Letopisů 21:11...obětní výšiny. Tak svedl ke smilstvu obyvatele Jeruzaléma a spolu s nimi strhl i Judu. Od proroka Eliáše...
2. Letopisů 21:13...ses cestou králů izraelských. Judu i obyvatele Jeruzaléma jsi svedl ke smilstvu, tak jako to dělal dům...
2. Letopisů 21:20...se králem ve dvaatřiceti letech a kralovalJeruzalémě osm let. Když odešel, nikdo ho nelitoval....
2. Letopisů 22:1...pohřebišti. Na jeho místě si obyvatelé Jeruzaléma určili za krále jeho nejmladšího syna Achaziáše....
2. Letopisů 22:2...se králem ve dvaadvaceti letech a kralovalJeruzalémě jeden rok. Jeho matka se jmenovala Atalia,...
2. Letopisů 23:2...izraelských otcovských rodů a vrátili se do Jeruzaléma. Celé to shromáždění pak v Božím chrámu uzavřelo...
2. Letopisů 24:1... Joaš se stal králem v sedmi letech a kralovalJeruzalémě čtyřicet let. Jeho matka se jmenovala Cibia a...
2. Letopisů 24:6...ses nepostaral, aby levité přinesli z Judska a z Jeruzaléma daň předepsanou Hospodinovým služebníkem...
2. Letopisů 24:9...před bránu do Hospodinova chrámu. V Judsku i v Jeruzalémě dali provolat, všichni přinesou daň, kterou...
2. Letopisů 24:18...kůlům a modlám. Tímto proviněním si JudaJeruzalém zasloužil Boží hněv. Hospodin k nim posílal...
2. Letopisů 24:23...Joašovi aramejské vojsko. Vtrhli do Judska i do Jeruzaléma a pobili všechny jejich velitele. Veškerou...
2. Letopisů 25:1...se stal králem v pětadvaceti letech a kralovalJeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka se jmenovala Joadan...
2. Letopisů 25:23...Achaziášova, u Bet-šemeše, odkud ho přivedl do Jeruzaléma. Od Efraimské brány k Nárožní bráně proboural...
2. Letopisů 25:27...přestal následovat Hospodina, se proti němuJeruzalémě chystalo spiknutí. Utekl sice do Lachiše, ale i...
2. Letopisů 26:3...se stal králem v šestnácti letech a kralovalJeruzalémě padesát dva let. Jeho matka se jmenovala...
2. Letopisů 26:9...Egyptu, neboť velice rozšířil svůj vliv. V Jeruzalémě Uziáš postavil a opevnil věže nad Nárožní a...
2. Letopisů 26:15... pancíři, luky a praky na vrhání kamenů. V Jeruzalémě vyrobil důmyslná zařízení k metání střel a...
2. Letopisů 27:1...se stal králem v pětadvaceti letech a kralovalJeruzalémě šestnáct let. Jeho matka se jmenovala Jeruša,...
2. Letopisů 27:8...Stal se králem v pětadvaceti letech a kralovalJeruzalémě šestnáct let. Když pak Jotam spočinul u svých...
2. Letopisů 28:1...se stal králem ve dvaceti letech a kralovalJeruzalémě šestnáct let. Nedělal však, co je v...
2. Letopisů 28:27...spočinul u svých předků, pochovali ho ve městě Jeruzalémě, ale na pohřebiště králů Izraele ho nevnesli. Na...
2. Letopisů 29:1...se stal králem v pětadvaceti letech a kralovalJeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka se jmenovala Abija,...
2. Letopisů 29:8...oběť ve svatyni Boha Izraele. Proto na JuduJeruzalém dolehl Hospodinův hněv a učinil je odstrašujícím...
2. Letopisů 30:1...i Manasese), přijdou do Hospodinova chrámuJeruzalémě slavit Hospodinu, Bohu Izraele, Hod beránka....
2. Letopisů 30:3...dost kněží a lid se ještě neshromáždil do Jeruzaléma. Takové řešení se líbilo králi i celé obci...
2. Letopisů 30:5...Izraeli od Beer-šeby po Dan, přijdou do Jeruzaléma slavit Hospodinu, Bohu Izraele, Hod beránka....
2. Letopisů 30:11... Manasese a Zabulona se ale pokořili a přišli do Jeruzaléma. Na Judovi ovšem spočinula Boží ruka, aby...
2. Letopisů 30:13...hodnostáři podle Hospodinova slova přikázali. Do Jeruzaléma se shromáždilo množství lidu, aby se ve druhém...
2. Letopisů 30:21...a lid uzdravil. Synové Izraele shromážděníJeruzalémě pak s velikou radostí slavili sedmidenní...
2. Letopisů 30:26...z izraelské země anebo bydleli v Judsku. V Jeruzalémě zavládla nesmírná radost, neboť od dob...
2. Letopisů 31:4...jsou předepsány v Zákoně Hospodinově. Obyvatelům Jeruzaléma přikázal odevzdávat podíl kněžím a levitům, aby...
2. Letopisů 32:2...se blíží Senacherib a že je rozhodnut napadnout Jeruzalém, svolal poradu svých hodnostářů a velitelů....
2. Letopisů 32:9...s celou svou armádou dobýval Lachiš, vyslal do Jeruzaléma své služebníky se zprávou pro judského krále...
2. Letopisů 32:10...Asýrie: V co to doufáte, že zůstáváte obleženíJeruzalémě? Když Ezechiáš tvrdí: ‚Hospodin, náš Bůh, nás...
2. Letopisů 32:12...obětní výšiny a oltáře sám odstranil? JudoviJeruzalému pak nařídil: ‚Před jediným oltářem se budete...
2. Letopisů 32:22...mečem. Tak Hospodin Ezechiáše i obyvatele Jeruzaléma zachránil z rukou asyrského krále Senacheriba i...
2. Letopisů 32:23...odpočinutí ze všech stran. Mnozí přinášeli do Jeruzaléma dary Hospodinu a vzácné pocty judskému králi...
2. Letopisů 32:25...zpychl. Tak vzbudil proti sobě i proti JudoviJeruzalému Boží hněv. Potom se však z pýchy kál, stejně...
2. Letopisů 32:26...se však z pýchy kál, stejně jako obyvatelé Jeruzaléma, a tak je za Ezechiášových dnů Boží hněv nestihl...
2. Letopisů 32:33...synů Davidových. Celý Juda a všichni obyvatelé Jeruzaléma mu při jeho úmrtí vzdali čest. Na jeho místě pak...
2. Letopisů 33:1...se stal králem ve dvanácti letech a kralovalJeruzalémě padesát pět let. Páchal, co je v Hospodinových...
2. Letopisů 33:4... o kterém Hospodin prohlásil: " jméno budeJeruzalémě navěky." Na obou nádvořích Hospodinova chrámu...
2. Letopisů 33:7...a jeho synu Šalomounovi řekl: "V tomto domě, v Jeruzalémě, dám navždy spočinout svému jménu. Bude-li...
2. Letopisů 33:9...dal jejich otcům." Menaše ale Judu a obyvatele Jeruzaléma svedl, aby prováděli ještě horší věci než národy...
2. Letopisů 33:13...a vyslyšel jeho prosbu. Přivedl ho zpátky do Jeruzaléma a nechal ho znovu kralovat. Tak Menaše poznal,...
2. Letopisů 33:15... které předtím nastavěl na Chrámové hořeJeruzalémě, vyházel na skládku za městem. Opravil...
2. Letopisů 33:21...stal králem ve dvaadvaceti letech a kralovalJeruzalémě dva roky. I on páchal, co je v Hospodinových...
2. Letopisů 34:1...Jošiáš se stal králem v osmi letech a kralovalJeruzalémě třicet jedna let. Dělal, co je v Hospodinových...
2. Letopisů 34:3...Ve dvanáctém roce začal očišťovat JudskoJeruzalém od obětních výšin, Ašeřiných kůlů, soch a odlitků...
2. Letopisů 34:5...spálil na jejich oltářích. Tak očistil JudskoJeruzalém. Dokonce i ve městech na území Manasese, Efraima...
2. Letopisů 34:7...po celé izraelské zemi. Potom se vrátil do Jeruzaléma. V osmnáctém roce své vlády, poté co očistil...
2. Letopisů 34:9...chrámu spolu s Judou, Benjamínem a obyvateli Jeruzaléma. Stříbro bylo svěřeno mistrům odpovědným za...
2. Letopisů 34:29...Nato král nechal svolat všechny stařešiny JudyJeruzaléma. Král vešel do Hospodinova chrámu a s ním...
2. Letopisů 34:30...chrámu a s ním všechen judský lid, obyvatelé Jeruzaléma, kněží i levité - všechen lid od největších po...
2. Letopisů 34:32... zapsaná v této knize. Všechny, kdo byliJeruzalémě a v Benjamínovi, zavázal toutéž smlouvou, aby se...
2. Letopisů 35:1...Hospodina, Boha svých otců. Jošiáš pakJeruzalémě slavil Hod beránka Hospodinu. Velikonočního...
2. Letopisů 35:18... jako slavil Jošiáš s kněžími, levity, obyvateli Jeruzaléma a se všemi přítomnými z Judy i z Izraele. Tento...
2. Letopisů 35:24...z vozu, naložili ho na jiný vůz a odvezli do Jeruzaléma. Jošiáš pak zemřel a byl pochován na pohřebišti...
2. Letopisů 36:1...vzal Jošiášova syna Joachaze a prohlásili hoJeruzalémě za krále namísto jeho otce. Joachaz se stal...
2. Letopisů 36:2...stal králem ve třiadvaceti letech a kralovalJeruzalémě tři měsíce. Pak ho egyptský vládce v Jeruzalémě...
2. Letopisů 36:3...Jeruzalémě tři měsíce. Pak ho egyptský vládceJeruzalémě sesadil a uložil zemi povinný odvod sto talentů...
2. Letopisů 36:4... Vládce Egypta ustanovil za krále nad JudouJeruzalémem jeho bratra Eliakima, kterého přejmenoval na...
2. Letopisů 36:5...se stal králem v pětadvaceti letech a kralovalJeruzalémě jedenáct let. Páchal, co je v očích Hospodina,...
2. Letopisů 36:9...se stal králem v osmnácti letech a kralovalJeruzalémě tři měsíce a deset dní. Páchal, co je v...
2. Letopisů 36:10...s klenoty Hospodinova chrámu. Králem nad JudouJeruzalémem ustanovil Joakimova strýce Cidkiáše. Cidkiáš se...
2. Letopisů 36:11...stal králem v jednadvaceti letech a kralovalJeruzalémě jedenáct let. Páchal, co je v očích Hospodina,...
2. Letopisů 36:14...ohavnostmi, a poskvrnili tak Hospodinův chrámJeruzalémě, který on posvětil. Hospodin, Bůh jejich otců, k...
2. Letopisů 36:23... mi uložil, abych mu vystavěl chrám v judském Jeruzalémě. Kdokoli mezi vámi patří k jeho lidu, Hospodin,...
Ezdráš 1:2...země, mi uložil, abych mu vystavěl dům v judském Jeruzalémě. Kdokoli mezi vámi patří k jeho lidu, Bůh buď s...
Ezdráš 1:3...k jeho lidu, Bůh buď s ním. Smíte odejít do Jeruzaléma v Judsku a stavět tam dům Hospodinu, Bohu...
Ezdráš 1:4...s dobrovolnou obětí pro dům Boha, který jeJeruzalémě. Představitelé otcovských rodů Judy a Benjamína,...
Ezdráš 1:5... se tedy vydali stavět Hospodinův chrámJeruzalémě. Všichni z jejich okolí je vybavili stříbrnými a...
Ezdráš 1:7...z Hospodinova domu, které Nabukadnezar přineslJeruzaléma a které uložil v chrámu svého boha. Perský král...
Ezdráš 1:11...s sebou, když se vyhnanci vraceli z Babylonu do Jeruzaléma. Toto jsou krajané, kteří se vrátili ze zajetí...
Ezdráš 2:1...králem Nabukadnezarem. Vrátili se domů do Jeruzaléma a do ostatních měst v Judsku pod vedením...
Ezdráš 2:68...a 6 720 oslů. Když dorazili k Hospodinovu domuJeruzalémě, někteří představitelé otcovských rodů věnovali...
Ezdráš 3:1...ve městech. Jako jeden muž se ale shromáždiliJeruzalému, neboť Jošua, syn Jocadakův, se svými bratry...
Ezdráš 3:8...druhého roku po svém příchodu k Božímu domu do Jeruzaléma zahájili Zerubábel, syn Šealtielův, a Jošua, syn...
Ezdráš 4:6...v jeho nástupním roce bylo na obyvatele JudyJeruzaléma podáno udání. Také za vlády Artaxerxe napsal...
Ezdráš 4:8... Kancléř Rechum a písař Šimšaj pak ohledně Jeruzaléma napsali králi Artaxerxovi následující dopis:...
Ezdráš 4:12...Židé, kteří od tebe dorazili k nám, se usadiliJeruzalémě a chtějí to zlé a odbojné město znovu vystavět....
Ezdráš 4:20...a že v něm vznikají povstání a vzpoury. V Jeruzalémě rovněž sídlili mocní králové, kteří panovali po...
Ezdráš 4:23...Šimšajovi a jejich druhům, vyrazili rychle do Jeruzaléma za Židy a násilím je donutili přestat. Práce na...
Ezdráš 4:24...je donutili přestat. Práce na Božím chrámuJeruzalémě se tehdy zastavila do druhého roku vlády...
Ezdráš 5:1... syn Idův, tehdy prorokovali Židům v Judsku a v Jeruzalémě ve jménu svrchovaného Boha Izraele. Zerubábel,...
Ezdráš 5:2...Jocadakův, pak opět začali stavět Boží chrámJeruzalémě a Boží proroci byli s nimi a povzbuzovali je....
Ezdráš 5:16...tedy přišel a položil základy Božího domuJeruzalémě. Od doby se dodnes staví a ještě není...
Ezdráš 5:17...král Kýros skutečně nařídil stavbu Božího domuJeruzalémě. Nechť nám král potom laskavě sdělí svou vůli v...
Ezdráš 6:3...roce své vlády vydal nařízení o Božím doměJeruzalémě: Nechť je ten dům vystavěn na místě, kam se...
Ezdráš 6:5...náčiní Božího domu, které Nabukadnezar odnesljeruzalémského chrámu a zanesl do Babylonu, bude vráceno....
Ezdráš 6:12...pak stane hnojištěm. Bůh, jehož jméno přebýváJeruzalémě, nechť poníží každého krále i lid, který by...
Ezdráš 6:18...podle počtu izraelských kmenů. K Boží služběJeruzalémě postavili kněze podle jejich tříd a levity podle...
Ezdráš 7:7...svou ruku. Sedmého roku krále Artaxerxe s ním do Jeruzaléma odešli také další synové Izraele, kněží, levité,...
Ezdráš 7:8... levité, zpěváci, strážní a chrámoví sluhové. Do Jeruzaléma dorazil v pátém měsíci králova sedmého roku. Z...
Ezdráš 7:9...Z Babylonu vyšel prvního dne prvního měsíce a do Jeruzaléma dorazil prvního dne pátého měsíce, neboť jeho...
Ezdráš 7:13...lidu - včetně kněží a levitů - a touží odejít do Jeruzaléma, smí odejít s tebou. Jsi pověřen králem a jeho...
Ezdráš 7:14...a jeho sedmi rádci, abys dohlédl na JudskoJeruzalém podle zákona svého Boha, jenž ti byl svěřen....
Ezdráš 7:15...rádcové věnovali Bohu Izraele přebývajícímuJeruzalémě, doneseš na místo spolu se stříbrem a zlatem,...
Ezdráš 7:16... stejně jako dary, jež na dům svého BohaJeruzalémě věnoval jeho lid a kněží. Za tyto prostředky...
Ezdráš 7:17...a úlitby a obětuješ je na oltáři vašeho BohaJeruzalémě. Se zbytkem stříbra a zlata naložte, jakkoli se...
Ezdráš 7:27...králi na srdce, aby zvelebil Hospodinův chrámJeruzalémě! Svou milostí mi získal přízeň krále, jeho rádců...
Ezdráš 8:29...Bohu vašich otců. Pečlivě je střežte, dokud jeJeruzalémě neodvážíte předním kněžím, levitům a...
Ezdráš 8:30...za stříbro, zlato i náčiní, jež měli donést do Jeruzaléma, do domu našeho Boha. Dvanáctého dne prvního...
Ezdráš 8:31...jsme se od průplavu Ahava vydali na cestu do Jeruzaléma. Bůh nad námi držel svou ruku a chránil nás na...
Ezdráš 8:32...na cestě před nepřáteli a lupiči. Po příchodu do Jeruzaléma jsme tři dny odpočívali. Čtvrtého dne bylo zlato...
Ezdráš 9:9...jeho trosky a našli útočiště v Judsku a v Jeruzalémě. Teď ale, Bože náš, co máme říci po tom všem?...
Ezdráš 10:7...navrátilců. Mezitím rozhlásili po Judsku a v Jeruzalémě, se všichni navrátilci shromáždí v Jeruzalémě...
Ezdráš 10:9...dnů se všichni muži z Judy a Benjamína sešli do Jeruzaléma. Dvacátého dne devátého měsíce všichni seděli na...
Nehemiáš 1:2...pozůstatek Židů, kteří unikli vystěhování, a na Jeruzalém. Odpověděli mi: "Pozůstalí, kteří unikli...
Nehemiáš 1:3...jsou v tom kraji ve veliké bídě a potupě. Hradby Jeruzaléma jsou pobořeny a brány spáleny." Jakmile jsem ta...
Nehemiáš 2:11...snaží o dobro synů Izraele. Tak jsem dorazil do Jeruzaléma. Když jsem tam pobyl tři dny, vstal jsem v noci...
Nehemiáš 2:12...mi můj Bůh položil na srdce, abych vykonal pro Jeruzalém. Ani zvířata jsem nevzal kromě toho, na němž jsem...
Nehemiáš 2:17...ale řekl: "Sami vidíte, jak bídně na tom jsmeJeruzalém je zpustošený a jeho brány spálené. Pojďme znovu...
Nehemiáš 2:20...jeho služebníci a začali jsme stavět. Vy aleJeruzalémě nemáte žádný podíl, právo ani nárok!" Velekněz...
Nehemiáš 3:8... a vedle něj mastičkář Chananiáš. Opevňovali Jeruzalém k Široké hradbě. Vedle nich opravoval Refajáš,...
Nehemiáš 4:1... Amonci a Ašdoďany doslechli, že obnovené hradby Jeruzaléma rostou do výšky a že to, co bylo pobořeno, se...
Nehemiáš 4:2...se společně spikli, že vytáhnou do boje proti Jeruzalému a vyvolají nepokoj. Modlili jsme se tedy ke...
Nehemiáš 4:16...lidu: "Všichni přespávají se svými mládenciJeruzalémě, aby mohli v noci hlídat a ve dne pracovat." ...
Nehemiáš 6:7... Dokonce jsi ustanovil proroky, aby o toběJeruzalémě hlásali: ‚Judsko krále!' Král se o tom všem...
Nehemiáš 7:2...ustanoveni strážní, zpěváci a levité. Velení nad Jeruzalémem jsem svěřil svému bratru Chananimu a veliteli...
Nehemiáš 7:3...více Boží bázně než kdo jiný. Řekl jsem jim: " jeruzalémské brány nezůstávají během poledního odpočinku...
Nehemiáš 7:6...králem Nabukadnezarem. Vrátili se domů do Jeruzaléma a do ostatních měst v Judsku pod vedením...
Nehemiáš 8:15...v přístřešcích. Proto po všech svých městech i v Jeruzalémě rozhlásili tuto zprávu: "Vyjděte do hor a...
Nehemiáš 11:1...nebudeme zanedbávat." Vůdcové lidu se usadiliJeruzalémě. Ostatní lid losoval: každého desátého vybrali,...
Nehemiáš 11:2...všem, kdo se sami nabídli, že budou bydletJeruzalémě. Toto jsou přední obyvatelé provincie, kteří se...
Nehemiáš 11:3...přední obyvatelé provincie, kteří se usadiliJeruzalémě. V judských městech přebýval každý na svém...
Nehemiáš 11:4...ze synů Judy a Benjamína se ale usadiliJeruzalémě. Ze synů Judy: Atajáš, syn Uziáše, syna...
Nehemiáš 11:6... syna Šílonského. Ze synů Perecových bydleloJeruzalémě celkem 468 udatných mužů. Ze synů Benjamínových:...
Nehemiáš 11:22...vedením Cichy a Gišpy bydleli na Ofelu. LevitéJeruzalémě byli pod vedením Uziho, syna Baniho, syna...
Nehemiáš 12:27...kněze Ezdráše. Když se posvěcovaly hradby Jeruzaléma, byli vyhledáni levité ze všech míst, kde...
Nehemiáš 12:28... Zpěváci byli shromážděni ze širokého okolí Jeruzaléma - z netofských usedlostí, z Bet-gilgalu a z...
Nehemiáš 12:29... Zpěváci si totiž vystavěli usedlosti v okolí Jeruzaléma. Kněží a levité se očistili a očistili také lid,...
Nehemiáš 13:6...i obětiny pro kněze. V době jsem nebylJeruzalémě, protože jsem ve dvaatřicátém roce babylonského...
Nehemiáš 13:7...krále znovu požádal o svolení a vrátil se do Jeruzaléma. Tehdy jsem se dozvěděl, jakou špatnost Eliašib...
Nehemiáš 13:15...na hromady, nakládají na osly a převážejí do Jeruzaléma víno, hrozny, fíky a všemožné náklady. Ještě...
Nehemiáš 13:16...zboží, které v sobotu prodávali Židům přímoJeruzalémě. Vytýkal jsem to judské šlechtě. "Co to děláte...
Nehemiáš 13:20...prodavači veškerého zboží přenocovat venku před Jeruzalémem. jsem je ale varoval. "Co tady nocujete před...
Ester 2:6... Ten byl spolu s dalšími vyhnanci vystěhovánJeruzaléma s judským králem Jekoniášem, kterého odvlekl do...
Žalmy 51:20... Ve své dobrotě smiluj se nad Sionem, zdi Jeruzaléma znovu vystavěj! Tehdy si zalíbíš oběti...
Žalmy 68:30...moc, Bože, tak jako dřív, ze svého chrámu nad Jeruzalémem - ti tam králové dary snášejí! Odežeň šelmu,...
Žalmy 79:1...tvého dědictví, poskvrnili chrám tvé svatostiJeruzalém obrátili v sutiny! Mrtvoly tvých služebníků...
Žalmy 79:3...tvých věrných dali šelmám žrát. Jejich krev po Jeruzalémě lili jak vodu, nebylo nikoho, kdo by je pochoval...
Žalmy 102:22...propustil! Jméno Hospodin bude na Sionu znítJeruzalém jeho chvála naplní, národy a království se...
Žalmy 116:19...Hospodinově domě, na jeho dvoře, uprostřed tebeJeruzaléme! Haleluja! Chvalte Hospodina, všechny národy,...
Žalmy 122:2...do domu Hospodinova!" Naše nohy se brzy postavíJeruzaléme, v branách tvých! Jeruzalém je město výstavné, v...
Žalmy 122:3...se brzy postaví, Jeruzaléme, v branách tvýchJeruzalém je město výstavné, v jediný celek semknuté. Do...
Žalmy 122:6...soudní dvůr, zde zasedá dům Davidův! Za pokoj Jeruzaléma se modlete: "Ti, kdo milují, žijí pokojně!...
Žalmy 125:2...podobní, která nezakolísá, stojí navěky! Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin jak nyní...
Žalmy 128:5...ctí! Kéž ti ze Sionu žehná Hospodin, zdar Jeruzaléma kéž uvidíš po všechny dny, kdy budeš žít. Kéž...
Žalmy 135:21...Hospodina! Ze Sionu je Hospodin velebenJeruzalém je jeho domovem! Haleluja! Haleluja! Oslavujte...
Žalmy 137:5...Hospodinovu píseň mezi cizinci? Pokud zapomenuJeruzaléme, na tebe, pak mi uschne pravice! mi i k...
Žalmy 137:6... pokud přestanu myslet na tebe, pokud mi Jeruzalém nebude nade vše, nade všechny rozkoše!...
Žalmy 137:7...rozkoše! Hospodine, jen se rozpomeň na EdomceJeruzalémě v onen den, kdy vykřikovali: "Rozbořte, rozbořte...
Žalmy 147:2...jak je to rozkošné - chvála je líbezná! Hospodin Jeruzalém buduje, shromažďuje rozehnaný Izrael. Uzdravuje v...
Žalmy 147:12...ti, kdo v jeho lásku doufají! Oslavuj HospodinaJeruzaléme, chval svého Boha, Sione! On zpevňuje závory...
Kazatel 1:1...velebí! Slova Kazatele, syna Davidova, králeJeruzalémě. Marnost nad marnost! řekl Kazatel. Marnost nad...
Kazatel 1:12...nahradí. Kazatel jsem byl izraelským králemJeruzalémě. Rozhodl jsem se vynaložit svou moudrost, abych...
Kazatel 1:16...jsem moudrosti a převýšil všechny, kdo vládli Jeruzalému přede mnou. Protože jsem pojal tolik moudrosti a...
Kazatel 2:7...stáda dobytka i ovcí, měl jsem jich víc nežJeruzalémě kdo dřív. Shromáždil jsem stříbra i zlata...
Kazatel 2:9...se slovutným a předčil jsem všechny, kdo byliJeruzalémě přede mnou; moudrost mi stále byla po boku....
Píseň 6:4...v liliích. Jak Tirsa jsi krásná, lásko , jak Jeruzalém líbezná, jak hvězdné šiky úchvatná! Své oči...
Izaiáš 1:1...se podobej na horách koření! Vidění o Judovijeruzalémě, které viděl Izaiáš, syn Amosův, za vlády...
Izaiáš 2:1... Toto viděl Izaiáš, syn Amosův, o JudoviJeruzalémě: V posledních dnech se přihodí, že hora...
Izaiáš 2:3..." Ze Sionu bude znít Hospodinovo učení, z Jeruzaléma se jeho slovo rozšíří. On bude soudit mezi...
Izaiáš 3:1... Nuže, pohleďte - Panovník, Hospodin zástupů, z Jeruzaléma a Judy odstraní zdroj i zásobu: všechny zásoby...
Izaiáš 3:8...ani plášť, nedělejte vůdcem nad lidem!" Jeruzalém se hroutí, Juda se kácí! Postavili se Hospodinu...
Izaiáš 4:3... Kdo zůstane na Sionu, kdo bude ponechánJeruzalémě, bude tehdy nazýván svatým, totiž každý, kdo je...
Izaiáš 4:4...a duchem ohně smyje špínu sionských dcer a umyje Jeruzalém od krve. Nad celou horou Sion a nad všemi, kdo se...
Izaiáš 5:3...urodí, její plody ale zplaněly. Nyní, občané Jeruzaléma a lide judský, rozsuďte mezi mnou a mojí vinicí....
Izaiáš 7:1...Pekachem, synem Remaliášovým, do boje proti Jeruzalému, ale nedokázal jej dobýt. Když bylo domu...
Izaiáš 8:14...bude kamenem úrazu a skálou pádu; obyvatelům Jeruzaléma bude pastí a osidlem. Mnozí se o něj zarazí,...
Izaiáš 10:10...modlářská království, jež měla lepší sochy než Jeruzalém a Samaří. Co jsem provedl se Samařím a jeho...
Izaiáš 10:11...provedl se Samařím a jeho modlami, to proveduJeruzalémem a jeho sochami!" Proto, Pán dokončí vše, co...
Izaiáš 10:12...dokončí vše, co chtěl vykonat proti hoře SionJeruzalému, potrestá asyrského krále za jeho zpupnou pýchu...
Izaiáš 22:21...předám tvou pravomoc a stane se otcem obyvatel Jeruzaléma a domu Judova. Na jeho rámě vložím klíč domu...
Izaiáš 24:23...zastydí, se Hospodin zástupů na hoře SionJeruzalémě ujme království a zjeví svou slávu před svými...
Izaiáš 27:13... a budou se klanět Hospodinu na svaté hořeJeruzalémě. Běda koruně chlouby efraimských opilců, květu,...
Izaiáš 30:19... kdo na něj očekává! Sionský lide, jenž bydlíšJeruzalémě, více plakat nebudeš. Jakmile zazní tvé...
Izaiáš 31:5...nad hnízdem, tak Hospodin zástupů zaštítí Jeruzalém; zaštítí jej a vysvobodí, ušetří jej a zachrání....
Izaiáš 31:9... praví Hospodin, který na Sionu oheň a v Jeruzalémě pec. Hle - přichází spravedlivý král, jehož...
Izaiáš 33:20...na Sion, to město našich slavností! Tvé oči Jeruzalém uvidí, to klidné obydlí, stan, jenž se nezboří....
Izaiáš 36:2...a dobyl je. Asyrský král vyslal z Lachiše do Jeruzaléma ke králi Ezechiášovi svého nejvyššího komořího s...
Izaiáš 36:7...výšiny a oltáře Ezechiáš sám odstranil? JudoviJeruzalému pak nařídil: ‚Před tímto oltářem se budete...
Izaiáš 36:20...rukou? Jak by tedy Hospodin z ruky vysvobodil Jeruzalém?" Oni však mlčeli. Neodpověděli mu ani slovo....
Izaiáš 37:10...svým Bohem, na něhož spoléháš. Říkáš si, že Jeruzalém nepadne do rukou asyrského krále. Slyšel jsi ale,...
Izaiáš 37:32...zakoření, vypučí vzhůru a přinese ovoce. Z Jeruzaléma vzejde pozůstatek a z hory Sion ti, kdo se...
Izaiáš 40:2...lid můj, praví váš Bůh. Mluvte láskyplněJeruzalému a ohlašujte mu, že skončila jeho poroba, že...
Izaiáš 40:9...volej ze všech sil, kdo neseš dobré zprávy Jeruzalému! Hlasitě volej, nic se nestrachuj, řekni judským...
Izaiáš 41:27...nic! první říkám Sionu: "Hle, tu jsou!" Jeruzalému dám posla se zprávou radostnou. Dívám se a není...
Izaiáš 44:26... a předpověď svých poslů naplní. říkám Jeruzalému: "Budeš obydlen!" a judským městům: "Vystavěna...
Izaiáš 44:28..."Můj pastýř," neboť mou vůli zcela naplní. Řekne Jeruzalému: "Buď vystavěn!" a chrámu: "Buď znovu založen!" ...
Izaiáš 51:17..."Jsi můj lid." Probuď se, probuď se, vstávejJeruzaléme, který jsi z ruky Hospodinovy kalich jeho hněvu...
Izaiáš 52:1...se! Obleč se rouchem krásy své, svaté město Jeruzaléme, neboť do tebe nikdy nevstoupí neobřezaný a...
Izaiáš 52:2...neobřezaný a nečistý. Otřes se z prachuJeruzaléme, zvedni se, na trůn posaď se! Strhni okovy ze...
Izaiáš 52:9...vrací Hospodin. Dejte se spolu do zpěvu radostijeruzalémské sutiny, vždyť Hospodin potěšil svůj lid - on...
Izaiáš 62:1...národy. Kvůli Sionu nezůstanu mlčet, kvůli Jeruzalému neutiším se, dokud jeho spravedlnost nevzejde...
Izaiáš 62:6...štěstí nad nevěstou zakusí tvůj Bůh nad tebouJeruzaléme, na tvých zdech jsem ustanovil strážné, kteří...
Izaiáš 62:7...pokoje a ani jemu pokoj nedejte, dokud neobnoví Jeruzalém a dokud nezpůsobí, aby byl slavný na zemi....
Izaiáš 64:9...města jsou zpustošena, ze Sionu je pustinaJeruzalém leží v sutinách. V tom našem svatém a slavném...
Izaiáš 65:18...šťastní navěky z mého stvoření: Hle - stvořím Jeruzalém ke štěstí a jeho lid k radosti. Sám budu šťastný...
Izaiáš 65:19...štěstí a jeho lid k radosti. Sám budu šťastnýJeruzaléma, ze svého lidu se budu radovat - vždyť v něm...
Izaiáš 66:13...matka své dítě konejší, tak vás potěším - v Jeruzalémě dojdete útěchy. to uvidíte, vaše srdce zajásá...
Izaiáš 66:20...národů jako dar Hospodinu na moji svatou horu do Jeruzaléma, praví Hospodin. Přivedou je tak, jako když...
Jeremiáš 1:3...Cidkiáše, syna Jošiášova, totiž do vystěhování Jeruzaléma v pátém měsíci. Dostal jsem slovo...
Jeremiáš 1:15... Přijdou a postaví své trůny proti branám Jeruzaléma; obklíčí dokola jeho hradby i všechna judská...
Jeremiáš 2:2...jsem slovo Hospodinovo: "Jdi a volej, to Jeruzalém slyší - Tak praví Hospodin: Vzpomínám, jak jsi v...
Jeremiáš 3:17...a nebude se znovu vyrábět. V ten čas nazvou Jeruzalém Hospodinovým trůnem a budou se tam scházet...
Jeremiáš 4:3...chlubily." Toto praví Hospodin obyvatelům JudyJeruzaléma: "Zorejte zemi ležící ladem a nesejte do trní...
Jeremiáš 4:5...nešel uhasit." "Oznamte to v Judsku, rozhlasteJeruzalémě, po celé zemi troubí polnice, volejte ze...
Jeremiáš 4:10...můj!" zvolal jsem. "Jak jsi mohl tento lidJeruzalém tak podvést? Prý: ‚Budete žít v pokoji,' a přitom...
Jeremiáš 4:11...na hrdlo sahá meč!" V ten čas bude tomuto liduJeruzalému řečeno: "Od holých vrchů na poušti se žene žhavý...
Jeremiáš 4:14...- běda, je s námi konec! "Omyj své srdce od zlaJeruzaléme, a budeš zachráněn. Jak dlouho ještě budeš...
Jeremiáš 4:16...zvěst. Oznamte národům: ‚ jsou tu!' Ohlaste Jeruzalému: ‚Zdaleka přišli oblehnout, proti judským...
Jeremiáš 4:17... proti judským městům se rozkřiknou!' Obklíčili Jeruzalém jako hlídači pole, neboť se vzbouřil proti mně,...
Jeremiáš 5:1...mi! Život opouští před vrahy!" "Projděte jeruzalémské ulice, dívejte se a pátrejte, prohledejte jeho...
Jeremiáš 6:1...nakonec?" "Synové Benjamínovi, prchněte, z Jeruzaléma utečte! V Tekoji na roh zatrubte, dejte znamení...
Jeremiáš 6:6...Tak praví Hospodin zástupů: "Kácejte les, proti Jeruzalému násep navršte! To je to město, které čeká trest...
Jeremiáš 6:8... jeho bolesti a rány mám stále před očimaJeruzaléme, nech se napravit, jinak se od tebe odvrátím;...
Jeremiáš 8:5...Proč tedy tento lid zůstává odvrácený? Proč se Jeruzalém stále odvrací? Drží se lži, vrátit se nechtějí....
Jeremiáš 9:10...odsud uletěli, utekla všechna zvěř. "Obrátím Jeruzalém v hromady sutin, kde žijí jen šakali, obrátím...
Jeremiáš 11:2...smlouvy! Vyřiď je judským mužům a obyvatelům Jeruzaléma. Řekni jim - Tak praví Hospodin, Bůh Izraele:...
Jeremiáš 11:6...mi řekl: "Volej v judských městech a v ulicích Jeruzaléma všechna tato slova: Poslouchejte slova této...
Jeremiáš 11:9..." Hospodin mi řekl: "Judský lid a obyvatelé Jeruzaléma se proti mně spikli. Vrátili se k hříchům svých...
Jeremiáš 11:12...nevyslyším. Jen si judská města a obyvatelé Jeruzaléma jdou volat k bohům, kterým pálí kadidlo, jestli...
Jeremiáš 11:13...- jednoho boha na každé město! A kolik je ulicJeruzalémě, tolik oltářů jste postavili Hanbě, oltářů k...
Jeremiáš 13:9...Právě tak zkazím pýchu Judy a nesmírnou pýchu Jeruzaléma! Tento zlý lid, který odmítá poslouchat slova...
Jeremiáš 13:13...trůnu, kněze, proroky i všechny obyvatele Jeruzaléma, naplním tak, že budou opilí. Roztříštím je...
Jeremiáš 13:27...tvé nechutnosti na kopcích i v polích. Běda tiJeruzaléme! Jak dlouho ještě budeš nečistý?" Slovo...
Jeremiáš 14:2...truchlí, jeho města chátrají. Oplakávají zemi, z Jeruzaléma stoupá křik. Velmoži své sluhy pro vodu...
Jeremiáš 14:16...Lid, kterému prorokují, pak bude ležet v ulicích Jeruzaléma poražen hladem a mečem a nikdo je nepohřbí - je...
Jeremiáš 15:4...co judský král Menašem, syn Ezechiášův, páchalJeruzalémě, je učiním odstrašujícím příkladem pro všechna...
Jeremiáš 15:5...příkladem pro všechna království země. Kdo Jeruzaléme, polituje? Kdo se nad tebou ustrne? Kdo se...
Jeremiáš 17:19...judští králové. Postav se do všech bran Jeruzaléma a řekni jim: Judští králové a všechen Judo,...
Jeremiáš 17:20...Judští králové a všechen Judo, všichni obyvatelé Jeruzaléma, kteří vcházíte těmito branami, slyšte slovo...
Jeremiáš 17:25...velmoži, doprovázeni judskými muži i obyvateli Jeruzaléma, a toto město bude trvat navěky. Z judských měst...
Jeremiáš 17:26...bude trvat navěky. Z judských měst, z okolí Jeruzaléma, z kraje Benjamín, z podhůří, z hor i z Negevu...
Jeremiáš 17:27...v sobotu nosit náklady a vcházet s nimi do bran Jeruzaléma, pak v jeho branách zapálím oheň, který pohltí...
Jeremiáš 18:11...prokázat. Teď tedy řekni lidu Judy a obyvatelům Jeruzaléma: ‚Tak praví Hospodin: Hle, chystám proti vám...
Jeremiáš 19:3...slovo Hospodinovo, králové Judy i obyvatelé Jeruzaléma! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle,...
Jeremiáš 21:13...vaše skutky jsou tak zlé! Hle, jsem proti toběJeruzaléme, jenž na náhorní plošině trůníš dolině! praví...
Jeremiáš 22:19...osla - vyvlečou ho ven a pohodí někam za brány Jeruzaléma." "Vystoupej na Libanon, dcero, křič, z Bášanu...
Jeremiáš 23:14...Baalovi a sváděli Izrael, můj lid. U prorokůJeruzalémě jsem viděl úděsnost: páchání nevěry a život ve...
Jeremiáš 23:15...a k pití jim dám jed, protože od prorokůJeruzalémě se šíří bezbožnost do celé země." Toto praví...
Jeremiáš 24:1... spolu s judskými velmoži, tesaři a kovářiJeruzaléma a přivedl je do Babylonu.) V jednom koši byly...
Jeremiáš 24:8...krále Cidkiáše, jeho velmože a ty, kdo zbyliJeruzalémě a zůstali v této zemi anebo se usadili v Egyptě,...
Jeremiáš 25:2...veškerému judskému lidu a všem obyvatelům Jeruzaléma řekl: "Je to třiadvacet let - od třináctého...
Jeremiáš 25:18...jím všechny národy, k nimž Hospodin poslalJeruzalém a judská města s jejich králi a velmoži, aby z...
Jeremiáš 26:18...Hospodin zástupů: Sion bude jak pole rozorán, z Jeruzaléma bude trosek hromada a z chrámové hory zarostlá...
Jeremiáš 27:3...pošli ho po jejich vyslancích, kteří přišli do Jeruzaléma k judskému králi Cidkiášovi. Dej jim vzkaz pro...
Jeremiáš 27:18...v Hospodinově domě, v paláci judského krále a v Jeruzalémě ještě zůstaly! Toto praví Hospodin zástupů o...
Jeremiáš 27:20... syna Joakimova, spolu s veškerou judskoujeruzalémskou šlechtou odvlekl z Jeruzaléma do Babylonu)....
Jeremiáš 27:21...v Hospodinově domě, v paláci judského krále a v Jeruzalémě: Budou odneseny do Babylonu a tam zůstanou do...
Jeremiáš 29:1...slova dopisu, který prorok Jeremiáš poslalJeruzaléma zbytku stařešinů ve vyhnanství a také kněžím,...
Jeremiáš 29:2...král Jekoniáš, královna matka, dvořané, judštíjeruzalémští velmoži a také tesaři a kováři museli opustit...
Jeremiáš 29:4... Bůh Izraele, všem vyhnancům, které jsemJeruzaléma vystěhoval do Babylonu: Stavějte domy a žijte v...
Jeremiáš 29:20... všichni vyhnanci, které jsem poslalJeruzaléma do Babylonu. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh...
Jeremiáš 29:25...Izraele - Z vlastního popudu jsi všemu liduJeruzalémě a knězi Cefaniášovi, synu Maasejášovu, i...
Jeremiáš 32:2... Vojsko babylonského krále tenkrát obléhalo Jeruzalém a prorok Jeremiáš byl vězněn na strážním nádvoří...
Jeremiáš 32:32... kněží i proroci - všechen Juda i obyvatelé Jeruzaléma. Ukazovali mi záda, a ne tvář. Znovu a znovu...
Jeremiáš 32:44...budou zváni svědkové - v kraji Benjamín, v okolí Jeruzaléma, ve městech Judy, ve městech na horách, ve...
Jeremiáš 33:9...a jimiž se proti mně vzbouřili, jim odpustímJeruzalém mi tak přinese věhlas a stane se mi zdrojem...
Jeremiáš 33:10...i dobytka. Nuže, v judských městech a v ulicích Jeruzaléma, nyní opuštěných, vylidněných, bez obyvatel i...
Jeremiáš 33:13...i ve městech Negevu, v kraji Benjamín, v okolí Jeruzaléma i ve městech Judy budou znovu procházet ovce pod...
Jeremiáš 33:16...spravedlnost. V těch dnech bude Juda zachráněnJeruzalém bude žít v bezpečí. A takto jej budou nazývat:...
Jeremiáš 34:1...a národy, které ovládal, zaútočil na Jeruzalém a na všechna jeho města: "Tak praví Hospodin, Bůh...
Jeremiáš 34:6...všechna tato slova judskému králi CidkiášoviJeruzalémě. Vojsko babylonského krále tenkrát útočilo na...
Jeremiáš 34:7... Vojsko babylonského krále tenkrát útočilo na Jeruzalém a na všechna zbylá judská města - na Lachiš a...
Jeremiáš 34:8... když král Cidkiáš uzavřel s veškerým lidemJeruzalémě smlouvu o propuštění otroků. Každý měl propustit...
Jeremiáš 35:11...před babylonským a aramejským vojskem schovat do Jeruzaléma. A tak teď bydlíme v Jeruzalémě." Tehdy Jeremiáš...
Jeremiáš 35:13...Bůh Izraele - Jdi a řekni lidu Judy a obyvatelům Jeruzaléma: Nenecháte se poučit? Neposlechnete slova?...
Jeremiáš 35:17...Hle, přivádím na Judu i na všechny obyvatele Jeruzaléma veškeré zlo, před kterým jsem je varoval. Mluvil...
Jeremiáš 36:9...Joakima, syna Jošiášova, byl pro veškerý lidJeruzalémě i pro veškerý lid, který do Jeruzaléma přicházel...
Jeremiáš 36:31...za jejich zločiny. Přivedu na i na obyvatele Jeruzaléma a na judské muže všechno to zlo, před kterým...
Jeremiáš 37:5...a když se o nich dozvěděli Babyloňané obléhající Jeruzalém, stáhli se od města.) Prorok Jeremiáš dostal...
Jeremiáš 37:11...vojsko odtáhlo kvůli faraonově vojsku od Jeruzaléma, chtěl se Jeremiáš vydat z Jeruzaléma do kraje...
Jeremiáš 37:12...vojsku od Jeruzaléma, chtěl se Jeremiáš vydatJeruzaléma do kraje Benjamín, aby tam se svými příbuznými...
Jeremiáš 38:28...zůstal na strážním nádvoří do dne, kdy byl Jeruzalém dobyt. K dobytí Jeruzaléma došlo takto: V...
Jeremiáš 39:1...roku vlády judského krále Cidkiáše přitáhlJeruzalému babylonský král Nabukadnezar s celým svým...
Jeremiáš 39:8...i ostatní domy Babyloňané vypálili a hradby Jeruzaléma zbořili. Velitel gardistů Nebuzardan odvlekl do...
Jeremiáš 42:18...Jako se vylil můj rozhořčený hněv na obyvatele Jeruzaléma, tak se vylije rozhořčení na vás, pokud...
Jeremiáš 44:2...všechno to neštěstí, které jsem dopustil na Jeruzalém a na všechna judská města. Hle, dnes z nich...
Jeremiáš 44:6...cizím bohům. Proto se na judská města a na ulice Jeruzaléma vylil můj rozhořčený hněv, takže se z nich staly...
Jeremiáš 44:13... kdo se usadili v Egyptě, jako jsem zúčtovalJeruzalémem - mečem, hladem a morem. Z pozůstatků Judy,...
Jeremiáš 44:17...i naši velmoži v judských městech a v ulicích Jeruzaléma. Tenkrát jsme měli jídla dosyta, bylo nám dobře...
Jeremiáš 51:35...Sionu. "Moje krev na obyvatele Chaldeje!" říká Jeruzalém. A proto tak praví Hospodin: "Hle, ujmu se tvojí...
Jeremiáš 51:50...na Hospodina v daleké zemi, myslete na Jeruzalém! "Zahanbeni jsme a uráženi, tváře nám přikryl...
Jeremiáš 52:1...stal králem v jednadvaceti letech a kralovalJeruzalémě 11 let. Jeho matka se jmenovala Chamutal, dcera...
Jeremiáš 52:3...jako to dělal Joakim. Hospodin se proto na Jeruzalém a Judu tak rozhněval, že je nakonec vyhnal ze své...
Jeremiáš 52:4...měsíce v devátém roce Cidkiášovy vlády protoJeruzalému přitáhl babylonský král Nabukadnezar s celým...
Jeremiáš 52:12...babylonského krále Nabukadnezara přitáhl do Jeruzaléma osobní zmocněnec babylonského krále, velitel...
Jeremiáš 52:13...Hospodinův chrám i královský palác; vypálilJeruzalémě všechny paláce i všechny velké domy. Všichni...
Jeremiáš 52:14...gardistů, pak rozbořili hradby okolo celého Jeruzaléma. Velitel gardistů Nebuzaradan odvlekl část...
Jeremiáš 52:29...Židů. V osmnáctém roce své vlády 832 obyvatel Jeruzaléma. Ve třiadvacátém roce Nabukadnezarovy vlády pak...
Pláč 1:5...triumfují, nepřátelé mají zdar. Hospodin totiž Jeruzalém ranil kvůli mnoha jeho nevěrám. Do zajetí šly i...
Pláč 1:17...proti Jákobovi všechny nepřátele z okolíJeruzalém je mezi nimi jako nečistý. Hospodin je ale v...
Pláč 4:12...světa, že vejde zapřisáhlý nepřítel do bran Jeruzaléma. To kvůli hříchům jeho proroků, kvůli vinám jeho...
Ezechiel 4:1...si cihlu, polož ji před sebe a vyryj na ni město Jeruzalém. Potom je začni obléhat. Postav proti němu...
Ezechiel 4:7...dnu za každý rok. Upři svůj zrak na obležený Jeruzalém a s obnaženou paží prorokuj proti němu. ...
Ezechiel 4:16...nich." "Synu člověčí," řekl mi ještě, "odříznu Jeruzalém od chleba. Budou jíst na příděl a v úzkostech. I...
Ezechiel 5:5...dům Izraele! Tak praví Panovník Hospodin: To je Jeruzalém. Postavil jsem ho doprostřed národů a obklopil ho...
Ezechiel 5:8...Panovník Hospodin: , ano jsem proti toběJeruzaléme! Před očima národů na tobě vykonám své soudy....
Ezechiel 8:3...mezi nebe a zemi a v Božím vidění přenesl do Jeruzaléma, ke vchodu severní brány vnitřního nádvoří, kde...
Ezechiel 9:4...náčiním po boku. "Projdi to město, projdi Jeruzalém," řekl mu Hospodin, "a označ znamením na čele ty,...
Ezechiel 9:8...vyhubit celý pozůstatek Izraele, že vyléváš na Jeruzalém svůj hněv?" Tehdy mi řekl: "Vina domu Izraele a...
Ezechiel 11:15...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Obyvatelé Jeruzaléma říkají o tvých bratrech, o tvých vlastních...
Ezechiel 12:10...Panovník Hospodin - Tento ortel se týká vládceJeruzalémě a celého domu Izraele, který zůstal ve městě....
Ezechiel 12:19...země: Toto praví Panovník Hospodin o obyvatelích Jeruzaléma v izraelské zemi: Svůj chléb budou jíst v...
Ezechiel 13:16... s izraelskými proroky, kteří prorokovali Jeruzalému a mívali o něm vidění: ‚Jen klid.' - Žádný klid,...
Ezechiel 14:21... tak praví Panovník Hospodin: Co teprve, na Jeruzalém pošlu své čtyři kruté soudy - meč, hlad, dravou...
Ezechiel 14:22...útěchy po tom neštěstí, které jsem uvedl na Jeruzalém - po všem tom neštěstí, které jsem na něj uvedl....
Ezechiel 15:6...ohni ke spálení, stejně tak zanechám i obyvatele Jeruzaléma. Postavím se proti nim tváří. I když se z ohně...
Ezechiel 16:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, ukaž Jeruzalému, jak je ohavný! Řekni: Toto praví Panovník...
Ezechiel 16:3...je ohavný! Řekni: Toto praví Panovník Hospodin Jeruzalému - Původem i rodem jsi Kananejka, tvůj otec byl...
Ezechiel 17:12...vzbouřenců - Nevíte, co to znamená? Řekni - Do Jeruzaléma přitáhl babylonský král, zajal jeho krále i...
Ezechiel 21:7...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti Jeruzalému. Kaž proti jeho svatyni a prorokuj proti...
Ezechiel 21:25...meč: do Raby Amonců anebo do Judska s opevněným Jeruzalémem. Babylonský král se totiž zastaví na křižovatce...
Ezechiel 21:27...věštit z vnitřností. Do pravice mu padne los pro Jeruzalém. Tam postavit beranidla, dát rozkaz k vraždění...
Ezechiel 22:19...se z vás všech stala struska, nahrnu vás teď do Jeruzaléma. Jako se stříbro s mědí, železem, olovem a cínem...
Ezechiel 22:22...se taví stříbro uvnitř pece, tak se roztavíteJeruzalémě. Tehdy poznáte, že Hospodin jsem na vás vylil...
Ezechiel 23:4...syny a dcery. Ohola představuje Samaří a Oholíba Jeruzalém. Ohola ale smilně zradila. Roztoužila se po...
Ezechiel 24:2...tento den. Právě dnes král babylonský oblehl Jeruzalém. Pověz bandě vzbouřenců podobenství a řekni...
Ezechiel 26:2...Hospodinovo: "Synu člověčí, protože Týr nad Jeruzalémem volal, ‚Hohó, brána národů je rozražena,...
Ezechiel 33:21...roku našeho vyhnanství ke mně přišel uprchlíkJeruzaléma se slovy: "Město padlo!" Večer před jeho...
Ezechiel 36:38...jich jako stád posvěcených ovcí, jako ovcíJeruzalémě o svátcích - tak se ta rozbořená města zaplní...
Daniel 1:1...roce vlády judského krále Joakima přitáhlJeruzalému babylonský král Nabukadnezar a oblehl jej....
Daniel 5:3...ty zlaté nádoby odnesené z Božího chrámuJeruzalémě a král se svými velmoži, manželkami a...
Daniel 6:11...kde měl v horní místnosti okna otevřená směremJeruzalému. Třikrát denně tam poklekal, aby se modlil ke...
Daniel 9:2...slova k proroku Jeremiášovi potrvá zkáza Jeruzaléma sedmdesát let. Tehdy jsem se obrátil k Pánu Bohu...
Daniel 9:7... nám je ale dnes hanba - nám všem z JudyJeruzaléma i z celého Izraele, v zemích blízkých i...
Daniel 9:12...nebem se nestalo nic takového, jako se staloJeruzalémě! Ani když na nás přišlo všechno to neštěstí...
Daniel 9:16... odvrať prosím svůj prudký hněv od svého města Jeruzaléma, od své svaté hory. Vždyť kvůli našim hříchům,...
Daniel 9:25...proto věz a rozuměj: Od vydání nařízení, aby byl Jeruzalém obnoven, k Mesiáši vůdci sedmero týdnů uplyne...
Joel 3:5...jméno, však bude zachráněn. Na hoře Sion, v Jeruzalémě vyvázne, jak Hospodin slíbil, hrstka přeživších,...
Joel 4:1... Hle, v tom čase a v ty dny, kdy úděl JudyJeruzaléma obrátím, shromáždím všechny národy do...
Joel 4:16... Hospodin bude ze Sionu řvát, burácet budeJeruzaléma - nebe i země se budou třást! Hospodin bude...
Joel 4:17... váš Bůh, jenž bydlí na své svaté hoře SionuJeruzalém pak znovu bude svatý a nevpadnou do něj cizáci...
Joel 4:20...v jejich zemi. Juda však bude trvat navěkyJeruzalém po všechna pokolení. Pomstím jejich krev, kterou...
Amos 1:2...Hospodin bude ze Sionu řvát, burácet budeJeruzaléma! Vyprahnou louky pastýřů, uschne i vrchol...
Abdiáš 1:11...cizinci, kdy do jeho bran vešli barbaři, kdyJeruzalém losem házeli - tehdys byl jako jeden z nich!...
Micheáš 1:1...a Ezechiáše - to, co přijal ve vidění o SamaříJeruzalémě. Slyšte, všechny národy, naslouchej, země i...
Micheáš 1:5...Kdo jiný než Samaří? Co jsou obětní výšiny JudyJeruzalém - kdo jiný? "Proto Samaří obrátím v kupu sutin,...
Micheáš 1:9...i Judu. k samé bráně zasáhla můj lid, Jeruzalému! Nemluvte o tom v Gatu, ani neplakejte. V...
Micheáš 1:12...úleva; Hospodin ale seslal pohromu k bráně Jeruzaléma. Do vozů zapřahejte rychle, obyvatelé Lachiše!...
Micheáš 3:10...rovné křivíte; vy, kdo budujete Sion krvíJeruzalém příkořím: Jeho vládci soudí za úplatky, jeho...
Micheáš 3:12... právě kvůli vám bude Sion jak pole rozorán! Z Jeruzaléma bude trosek hromada a z chrámové hory zarostlá...
Micheáš 4:2..." Ze Sionu bude znít Hospodinovo učení, z Jeruzaléma se jeho slovo rozšíří. On bude soudit lidské...
Sofoniáš 1:4... Vztáhnu ruku i na Judu a na všechny obyvatele Jeruzaléma. Na tomto místě vyhladím zbytky uctívání Baala,...
Sofoniáš 1:12... kdo počítají peníze! V ten čas prohledám Jeruzalém s lucernami a zúčtuji s těmi, kdo si hoví jak...
Sofoniáš 3:16...- neboj se žádné pohromy! V ten den řeknou Jeruzalému: "Neboj se, Sione, nesvěšuj ruce! Hospodin, tvůj...
Zachariáš 1:12...zástupů, kdy se konečně slituješ nad Jeruzalémem a judskými městy? Vždyť se na hněváš...
Zachariáš 1:14..."Volej - Tak praví Hospodin zástupů: Horlím pro Jeruzalém a Sion velikou horlivostí a hrozně se hněvám na...
Zachariáš 1:16... A proto tak praví Hospodin: Vrátím seJeruzalému s milosrdenstvím. Můj chrám v něm bude znovu...
Zachariáš 1:17... Hospodin znovu potěší Sion a znovu vyvolí Jeruzalém." Zvedl jsem oči a hle - uviděl jsem čtyři rohy...
Zachariáš 2:2... "To jsou rohy, které rozprášily Judu, IzraelJeruzalém," odpověděl mi. Pak mi Hospodin ukázal čtyři...
Zachariáš 2:6...v ruce. "Kam jdeš?" zeptal jsem se. "Změřit Jeruzalém," odpověděl mi. "Zjistit, jak je široký a dlouhý...
Zachariáš 2:8...anděl se slovy: "Běž a pověz tomu mladíkovi: ‚V Jeruzalémě bude žít tolik lidí a dobytka, že se stane...
Zachariáš 2:16...jako svého dědictví ve svaté zemi a znovu vyvolí Jeruzalém. Zmlkněte před Hospodinem, všichni lidé - vždyť...
Zachariáš 3:2... satane! Ztrestej Hospodin, který vyvolil Jeruzalém! Copak to není oharek vyrvaný z ohně?" Jošua...
Zachariáš 7:7...slovy skrze dávné proroky, když se ještěJeruzalémě žilo v klidu a pokoji a stejně tak ve městech v...
Zachariáš 8:3...Vrátím se na Sion a budu bydlet uprostřed Jeruzaléma. Jeruzalém bude nazýván Městem pravdy a hora...
Zachariáš 8:4...svatosti. Tak praví Hospodin zástupů: V ulicích Jeruzaléma budou znovu sedávat starci a stařenky, každý s...
Zachariáš 8:8...zapadá slunce. Přivedu je zpět a budou bydletJeruzalémě; budou mým lidem a budu jejich Bohem věrně a...
Zachariáš 8:15...právě tak jsem v těchto dnech rozhodnut zahrnout Jeruzalém a dům Judy dobrem. Nebojte se. Toto dělejte:...
Zachariáš 8:22...přicházet veliké kmeny a mocné národy, abyJeruzalémě hledaly Hospodina zástupů a prosily Hospodina o...
Zachariáš 9:10...hříbátku. Odstraní vozy z Efraima i koněJeruzaléma, válečné luky odstraní, národům řekne: Mír! Od...
Zachariáš 12:2...ducha v lidském nitru, praví: Hle - učiním Jeruzalém číší, po níž se zapotácejí všechny národy v okolí...
Zachariáš 12:3...obléhán a stejně tak i Juda. V onen den učiním Jeruzalém přetěžkým balvanem pro všechny národy. Všichni,...
Zachariáš 12:5...Judy si tehdy v srdci pomyslí: "Obyvatelé Jeruzaléma mají sílu v Hospodinu zástupů, svém Bohu!" V...
Zachariáš 12:6...hltat vpravo vlevo všechny národy v okolí, ale Jeruzalém zůstane na svém místě netknutý. Hospodin ovšem...
Zachariáš 12:7... aby sláva domu Davidova a sláva obyvatel Jeruzaléma nepřevýšila slávu Judy. V onen den Hospodin...
Zachariáš 12:8...Judy. V onen den Hospodin zaštítí obyvatele Jeruzaléma, takže nejslabší mezi nimi bude v onen den jako...
Zachariáš 12:9...zničit všechny národy, které přitáhly proti Jeruzalému. Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ale...
Zachariáš 12:10...proti Jeruzalému. Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ale vyliji Ducha milosti a modliteb a tehdy...
Zachariáš 12:11... jako když umře prvorozený. V onen den se Jeruzalémem bude rozléhat veliký pláč, jako byl pláč v...
Zachariáš 13:1... V onen den vytryskne domu Davidovu a obyvatelům Jeruzaléma pramen k omytí hříchu a nečistot. V onen den,...
Zachariáš 14:2... Shromáždím totiž všechny národy, aby napadly Jeruzalém. Město bude dobyto, domy vypleněny, ženy...
Zachariáš 14:4...nohy na Olivetské hoře, ležící východně před Jeruzalémem. Olivetská hora se tehdy rozdělí vedví, takže...
Zachariáš 14:8...bude světlo i v čas večera. V onen den potečouJeruzaléma živé vody, polovina k Mrtvému moři na východě a...
Zachariáš 14:10...Celý kraj od Geby na severu po Rimon jižně od Jeruzaléma se změní v pustou pláň. Jeruzalém však zůstane...
Zachariáš 14:11...Nárožní a od věže Chananel po Královské lisyJeruzalém bude obydlen a nikdy nepropadne klatbě; bude...
Zachariáš 14:12...raní všechny národy, které bojovaly proti Jeruzalému: Maso jim shnije vestoje, oči jim shnijí v lebce...
Zachariáš 14:14...proti sobě navzájem. (Také Juda bude bojovatJeruzalémě. Nashromáždí se bohatství všech národů v okolí,...
Zachariáš 14:16...ze všech těch národů, které přitáhly proti Jeruzalému, pak budou každoročně putovat, aby se klaněli...
Zachariáš 14:17...Svátek stánků. Pokud některý lid země nepůjde do Jeruzaléma klanět se Králi, Hospodinu zástupů, nedostane se...
Zachariáš 14:21...mísy před oltářem. Právě tak i každý hrnecJeruzalémě a Judsku bude svatý Hospodinu zástupů. Všichni...
Malachiáš 2:11...druhým nevěrní? Juda je nevěrný, v Izraeli a v Jeruzalémě se děje ohavnost: Juda poskvrňuje svatyni,...
Malachiáš 3:4...přinášet oběti ve spravedlnosti. Oběti JudyJeruzaléma se pak zalíbí Hospodinu tak jako za dávných dnů....
Matouš 2:1...v judském Betlémě za dnů krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z Východu. "Kde je ten narozený...
Matouš 2:3...doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním. Svolal všechny vrchní kněze a učitele lidu...
Matouš 3:5...pás a jeho pokrmem byly kobylky a lesní medJeruzalém, celé Judsko i celý jordánský kraj tehdy vycházel...
Matouš 4:25...zástupy nejen z Galileje, ale i z DekapoleJeruzaléma, Judska a Zajordánska. Když Ježíš uviděl...
Matouš 5:35...zemi, protože to je podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože to je město toho velikého Krále....
Matouš 15:1...Tehdy k Ježíši přišli znalci Písma a farizeovéJeruzaléma. "Proč tvoji učedníci přestupují tradici...
Matouš 16:21...Ježíš oznamovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma, mnoho vytrpět od starších, vrchních kněží a...
Matouš 20:17...první a první poslední." Cestou vzhůru do Jeruzaléma si Ježíš vzal dvanáct učedníků stranou a řekl...
Matouš 20:18...učedníků stranou a řekl jim: "Hle, blížíme seJeruzalému. Tam bude Syn člověka vydán vrchním kněžím a...
Matouš 21:1...a následovali ho. Když se přiblížiliJeruzalému a přišli do Betfagé u Olivetské hory, poslal...
Matouš 21:10...jménu!" "Hosana na výsostech!" Když vjížděl do Jeruzaléma, ve městě zavládlo vzrušení. Všichni se ptali:...
Matouš 23:37...říkám vám, že to všechno padne na toto pokoleníJeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ...
Marek 3:8...šla velká spousta lidí z Galileje, z Judska, z Jeruzaléma i z Idumeje, Zajordánska a z okolí Týru a Sidonu...
Marek 3:22... že se pominul. Znalci Písma, kteří přišliJeruzaléma, říkali, že Belzebuba a že vymítá démony...
Marek 7:1...a někteří znalci Písma, kteří doraziliJeruzaléma, se sešli u Ježíše a uviděli některé jeho...
Marek 10:32...a poslední první." Byli na cestě vzhůru do Jeruzaléma. Ježíš šel napřed a oni ho ohromeně a se...
Marek 10:33...opakovat, co se mu stát: "Hle, blížíme seJeruzalému. Tam bude Syn člověka vydán vrchním kněžím a...
Marek 11:1...a následoval ho na cestě. Když se přiblížiliJeruzalému - k Betfagé a Betanii u Olivetské hory, poslal...
Marek 11:11...Davida!" "Hosana na výsostech!" Tak dorazil do Jeruzaléma a do chrámu. Když si všechno prohlédl, byl ...
Marek 11:15...A jeho učedníci to slyšeli. Tak přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo v...
Marek 11:27...vaše prohřešky vám." Tak znovu přišli do Jeruzaléma. Když se procházel v chrámu, přistoupili k němu...
Marek 15:41... a spolu s mnoha dalšími s ním přišly do Jeruzaléma. Nadcházel večer dne příprav (to jest dne před...
Lukáš 2:22...podle Mojžíšova zákona, přinesli ho do Jeruzaléma, aby ho postavili před Hospodinem, jak je psáno...
Lukáš 2:25..."Dvě hrdličky nebo dvě holoubata." A hle, v Jeruzalémě byl člověk jménem Simeon. Ten člověk byl...
Lukáš 2:38... vzdávala chválu Bohu a říkala o něm všem, kdoJeruzalémě očekávali vykoupení. Když vykonali všechno podle...
Lukáš 2:41...rodiče chodívali každý rok slavit Velikonoce do Jeruzaléma. Také když mu bylo dvanáct let, putovali se...
Lukáš 2:43...domů, chlapec Ježíš zůstal bez vědomí rodičůJeruzalémě. V domnění, že je v karavaně, ušli den cesty,...
Lukáš 2:45... Když ho však nenašli, vrátili se a hledali hoJeruzalémě. Po třech dnech ho našli v chrámu, jak sedí mezi...
Lukáš 4:9...a jemu jedinému sloužit.'" Tehdy ho přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu:...
Lukáš 5:17...ze všech galilejských i judských vesnic i z Jeruzaléma, a Hospodinova moc byla přítomna, aby je...
Lukáš 6:17...a veliká spousta lidí z celého Judska, z Jeruzaléma i z přímořského Týru a Sidonu. Ti přišli, aby ho...
Lukáš 9:31...a mluvili o jeho odchodu, k němuž mělo dojítJeruzalémě. Petr a jeho druhové však byli přemoženi spánkem...
Lukáš 9:51...měl být vzat vzhůru, pevně se rozhodl k cestě do Jeruzaléma. Vyslal před sebou posly a ti šli napřed do...
Lukáš 9:53...ho ale nepřijali, protože byl rozhodnut jít do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci Jakub a Jan, navrhli:...
Lukáš 10:30...Ježíš mu odpověděl: "Jeden člověk byl na cestěJeruzaléma do Jericha přepaden lupiči. Obrali ho, zbili,...
Lukáš 13:4... byli větší viníci než všichni ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Říkám vám, že nikoli. Nebudete-li činit pokání,...
Lukáš 13:22... nakonec všechno zkvasilo." Na své pouti do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učil. Někdo se ho...
Lukáš 13:33...v cestě. Kde jinde by měl prorok zemřít nežJeruzalémě? Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a...
Lukáš 13:34...Kde jinde by měl prorok zemřít než v JeruzaléměJeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ...
Lukáš 17:11...služebníci splnili svou povinnost.'" Cestou do Jeruzaléma procházel pomezím Samaří a Galileje. Když...
Lukáš 18:31...svých Dvanáct a řekl jim: "Hle, blížíme seJeruzalému. Tam se naplní všechno, co je o Synu člověka...
Lukáš 19:11...další podobenství, protože se blížilJeruzalému a oni si mysleli, že se nyní zjevit Boží...
Lukáš 19:28...'" Po těch slovech se vydal kupředu, vzhůruJeruzalému. Když se přiblížil k Betfagé a k Betanii u hory...
Lukáš 21:20... a získáte život!" " uvidíte Jeruzalém obležený vojskem, vězte, že přišla jeho zkáza....
Lukáš 21:24...budou odvedeni do zajetí mezi všechny národy. Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se časy pohanů...
Lukáš 23:7...ho k Herodovi, který v těch dnech také pobývalJeruzalémě. Když Herodes uviděl Ježíše, měl velikou radost....
Lukáš 24:13...vydali do vesnice jménem Emauzy, vzdálené od Jeruzaléma šedesát honů, a povídali si o všem, co se stalo...
Lukáš 24:18... mu odpověděl: "Ty jsi snad jediný návštěvník Jeruzaléma, který neví o tom, co se tam v těchto dnech...
Lukáš 24:33...otvíral nám Písma?" Ihned vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli oněch jedenáct shromážděných s...
Lukáš 24:47...trpět a třetího dne vstát z mrtvých. Počínaje od Jeruzaléma pak v jeho jménu musí být kázáno pokání a...
Lukáš 24:52...se mu a potom se s velikou radostí vrátili do Jeruzaléma. Všechen čas trávili v chrámu, kde oslavovali...
Jan 1:19...svědectví, když židovští představení poslaliJeruzaléma kněze a levity s otázkou: "Kdo jsi?" Neodmítl...
Jan 2:13...Velikonoce, a tak se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu nalezl prodavače volů, ovcí a holubic...
Jan 2:23...i Ježíšově slovu.) Když byl o VelikonocíchJeruzalémě, mnozí během toho svátku uvěřili v jeho jméno,...
Jan 4:20...vy ale říkáte, že místo, kde se uctívat, jeJeruzalémě." "Ženo," řekl Ježíš, "věř mi, že přichází...
Jan 4:21...nebudete uctívat Otce ani na této hoře, aniJeruzalémě. Vy ani nevíte, koho uctíváte; my víme, koho...
Jan 4:45... Galilejci ho vítali, neboť byli o svátcíchJeruzalémě a viděli všechno, co tam dělal. Znovu se vrátil...
Jan 5:1...další židovský svátek, a tak se Ježíš vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník hebrejsky...
Jan 5:2...svátek, a tak se Ježíš vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník hebrejsky zvaný Bethesda,...
Jan 10:22...snad démon otvírat oči slepým?" Přišla zima a v Jeruzalémě se konal svátek Zasvěcení chrámu. Ježíš se...
Jan 11:18...dny po Lazarově pohřbu. Betanie byla blízko Jeruzaléma, asi patnáct honů, a mnozí Židé přišli Martu a...
Jan 11:55...z toho kraje putovali na Velikonoce vzhůru do Jeruzaléma, aby se očistili. Hledali tam Ježíše, a když...
Jan 12:12...přišli na svátky, uslyšel, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové větve, vyšli mu naproti a volali:...
Skutky 1:4...se s nimi sešel, přikázal jim: "Neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte Otcovo zaslíbení, o kterém jste...
Skutky 1:8...přicházejícího na vás a budete mými svědkyJeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a na konec světa."...
Skutky 1:12...jste ho viděli odcházet." Tehdy se vrátili do Jeruzaléma od Olivetské hory ležící poblíž města - na...
Skutky 1:19...mu všechny vnitřnosti. Vědělo se o tom po celém Jeruzalémě, takže to pole dostalo v jejich řeči jméno...
Skutky 2:5...jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě tehdy pobývali zbožní Židé z každého národa na...
Skutky 2:14...k nim promluvil: "Židé a všichni, kdo pobýváteJeruzalémě, chci vám něco oznámit. Dobře poslouchejte:...
Skutky 4:5...počet dosáhl asi pěti tisíc mužů. Nazítří seJeruzalémě sešli židovští hodnostáři, starší a znalci Písma...
Skutky 4:16...začali se radit: "Co s těmi lidmi uděláme? Celý Jeruzalém , že se skrze stal zjevný zázrak, a my to...
Skutky 5:16... Množství lidí z okolních měst se scházelo do Jeruzaléma, přinášeli nemocné a trápené nečistými duchy a...
Skutky 5:28...jménu? Jenže vy jste svým učením naplnili celý Jeruzalém a chcete nás činit zodpovědnými za krev toho...
Skutky 6:7...ruce. Boží slovo se šířilo a počet učedníkůJeruzalémě se mocně rozrůstal. Také veliké množství kněží...
Skutky 8:1...smrt schvaloval. V době přišlo na církevJeruzalémě veliké pronásledování, takže se všichni kromě...
Skutky 8:14...a zázraky se dějí, byl ohromen. ApoštolovéJeruzalémě uslyšeli, že Samaří přijalo Boží slovo, a tak k...
Skutky 8:25...Pánovo slovo, vraceli se apoštolové do Jeruzaléma a kázali evangelium v mnoha samařských vesnicích...
Skutky 8:26..."Vstaň a vydej se na jih, k pouštní cestěJeruzaléma dolů do Gazy." Vydal se tedy na cestu a hle,...
Skutky 8:27...spravoval všechny její poklady. Ten se přijel do Jeruzaléma poklonit Bohu a právě se vracel domů. Seděl na...
Skutky 9:2...- jak muže, tak ženy - a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Když se cestou blížil k Damašku, náhle ho...
Skutky 9:13...lidí, kolik zla ten muž napáchal tvým svatýmJeruzalémě! A teď i zde od vrchních kněží pověření, aby...
Skutky 9:21... žasli a říkali: "Vždyť to je ten, kterýJeruzalémě hubil vyznavače toho jména! Copak sem nepřišel,...
Skutky 9:26...ho v koši přes hradbu. Saul se tedy vrátil do Jeruzaléma. Pokoušel se připojit k učedníkům, ale všichni...
Skutky 9:28...mluvil v Ježíšově jménu. A tak s nimi zůstalJeruzalémě. Hovořil a přel se také s pořečtěnými Židy a ti...
Skutky 10:39...jsme svědkové všeho, co dělal v judské zemi a v Jeruzalémě. Oni ho přibili na kříž a popravili, ale Bůh jej...
Skutky 11:2...pohané přijali Boží slovo. Když Petr dorazil do Jeruzaléma, obřezaní věřící mu vytýkali: "Šel jsi k...
Skutky 11:22...se k Pánu. Zpráva o tom se donesla k církviJeruzalémě, a tak do Antiochie vyslali Barnabáše. Když tam...
Skutky 11:27... V době přišli do Antiochie prorociJeruzaléma. Jeden z nich jménem Agabos vstal a skrze Ducha...
Skutky 12:25...Barnabáš a Saul splnili svůj úkol, vrátili seJeruzaléma a vzali s sebou i Jana Marka. V antiochijské...
Skutky 13:13...v Pamfylii. Jan je však opustil a vrátil se do Jeruzaléma. Pokračovali tedy z Perge sami, dorazili do...
Skutky 13:27... vám bylo posláno toto slovo spásy. Obyvatelé Jeruzaléma ani jejich vůdcové ho však nepoznali. Odsoudili...
Skutky 13:31...dní ukazoval těm, kdo s ním přišli z Galileje do Jeruzaléma, a ti teď o něm vydávají svědectví lidem....
Skutky 15:2...půjdou s touto otázkou za apoštoly a staršími do Jeruzaléma. Vysláni církví tedy procházeli Fénicií a...
Skutky 15:4...všem bratrům velikou radost. Když dorazili do Jeruzaléma, byli přijati církví, apoštoly i staršími a...
Skutky 16:4... na nichž se usnesli apoštolové a staršíJeruzalémě. Církve pak sílily ve víře a rostly v počtu...
Skutky 18:22...Efesu a poté, co přistál v Cesareji, se vydal do Jeruzaléma. Tam pozdravil církev a odešel do Antiochie....
Skutky 19:21...rozhodl, že se přes Makedonii a Řecko vydá do Jeruzaléma. " tam pobudu," řekl, "musím se také podívat...
Skutky 20:16...minout Efes, aby se v Asii nezdržel. Spěchal do Jeruzaléma, kam se chtěl dostat pokud možno na den Letnic....
Skutky 20:22...Pána Ježíše. Teď ale jdu, puzen Duchem, do Jeruzaléma. Nevím, co tam čeká, ačkoli mi Duch svatý v...
Skutky 21:4... Ti Pavla skrze Ducha varovali, nechodí do Jeruzaléma. Když jsme po týdnu měli pokračovat v cestě,...
Skutky 21:11...patří tento pás, takto spoutají židovští vůdciJeruzalémě a vydají ho do rukou pohanů." Když jsme to...
Skutky 21:12...jsme ho spolu s místními učedníky, nechodí do Jeruzaléma. "K čemu ten pláč?" odpověděl Pavel. "Proč mi...
Skutky 21:13..., jsem připraven nejen být svázán, ale takéJeruzalémě zemřít pro jméno Pána Ježíše!" Protože se ale...
Skutky 21:15...byli připraveni, a tak jsme se vydali vzhůru do Jeruzaléma. Několik učedníků z Cesareje šlo s námi, aby nás...
Skutky 21:17...jsme měli být ubytováni. Když jsme došli do Jeruzaléma, bratři nás tam vřele přijali. Druhého dne šel...
Skutky 21:31...římské posádky dorazila zpráva, že se celý Jeruzalém bouří. Ihned vzal vojáky a setníky a seběhl k nim...
Skutky 22:5... abych i tamější přívržence přivedl v poutech do Jeruzaléma k potrestání. Když jsem se cestou blížil k...
Skutky 22:17...a vzývej jeho jméno!' Potom jsem se vrátil do Jeruzaléma. Při modlitbě jsem v chrámu upadl do vytržení a...
Skutky 22:18...jsem Pána. Řekl mi: ‚Pospěš si! Rychle opusť Jeruzalém, neboť tvé svědectví o mně tu nepřijmou.' Namítl...
Skutky 23:11...statečný," řekl mu. "Jako jsi o mně svědčilJeruzalémě, musíš svědčit i v Římě." Když se rozednilo,...
Skutky 24:11...hájit s klidnou myslí. Jak si můžeš ověřit, v Jeruzalémě, kam jsem přišel uctívat Boha, jsem nepobyl více...
Skutky 24:17...Bohem i před lidmi. Po letech jsem se vrátil do Jeruzaléma, abych svému národu přinesl dary pro chudé a...
Skutky 25:1...v provincii, vypravil se z Cesareje vzhůru do Jeruzaléma. Vrchní kněží a přední Židé mu tehdy oznámili...
Skutky 25:3...se laskavosti, aby ho nechal poslat do Jeruzaléma (chystali totiž léčku, že ho po cestě zabijí)....
Skutky 25:7...se dostavil, obstoupili ho Židé, kteří přišliJeruzaléma, a vznášeli proti němu těžká obvinění, která...
Skutky 25:9...zavděčit Židům, Pavlovi odpověděl: "Chceš jít do Jeruzaléma a tam být ohledně toho přede mnou souzen?" Pavel...
Skutky 25:15...tu zanechal jednoho vězně. Když jsem bylJeruzalémě, vrchní kněží a židovští starší mi o něm řekli a...
Skutky 25:20...nevyznám, navrhl jsem mu, zda by chtěl jít do Jeruzaléma, kde by to mohl soud projednat. Pavel se však...
Skutky 25:24...a všichni přítomní, vidíte tu muže, o něhož Jeruzalémě i zde žádala celá židovská obec s křikem, že...
Skutky 26:4...od mládí vedl, zpočátku v vlasti a potomJeruzalémě. Znají odedávna a kdyby chtěli, mohou...
Skutky 26:10...proti jménu Ježíše Nazaretského, což jsem takéJeruzalémě dělal. Z pověření vrchních kněží jsem uvěznil...
Skutky 26:20...Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potomJeruzalémě, po celé judské zemi a také pohanům, že mají...
Skutky 28:17...lidu ani proti otcovským zvykům, byl jsemJeruzalémě zatčen a vydán Římanům. Ti po výslechu chtěli...
Římanům 15:19...a zázraků, v moci Božího Ducha, takže jsem od Jeruzaléma po Illyrii vše kolem dokola naplnil Kristovým...
Římanům 15:25...ale těším na chvíle s vámi. Teď ovšem cestuji do Jeruzaléma, abych posloužil svatým. Církve v Makedonii a...
Římanům 15:26...sbírku pro chudé, kteří jsou mezi svatýmiJeruzalémě. Rozhodli se sami, zároveň však i proto, že jsou...
Římanům 15:31...nevěřících v Judsku a aby svatí tuto mou službu Jeruzalému přijali. Dá-li Bůh, s radostí pak přijdu k vám a...
1. Korintským 16:3...doporučující listy a pošlu je s vaším darem do Jeruzaléma. Bude-li potřeba, abych šel s nimi, půjdou se...
Galatským 1:17...tehdy poradit s tělem a krví, ani jsem nešel do Jeruzaléma za těmi, kdo se stali apoštoly dříve než , ale...
Galatským 1:18...Damašku. Teprve po třech letech jsem přišel do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem. Strávil jsem u něj...
Galatským 2:1...Boha. Po čtrnácti letech jsem se pak vrátil do Jeruzaléma s Barnabášem a vzal jsem s sebou i Tita. Přišel...
Galatským 4:25...horu Sinaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť je se svými dětmi v otroctví. Nebeský...
Galatským 4:26... neboť je se svými dětmi v otroctví. Nebeský Jeruzalém je ale svobodný a ten je naší matkou. Je přece...
Židům 12:22...k hoře Sion a k městu živého Boha - nebeskému Jeruzalému, k nespočetnému zástupu andělů, k slavnostnímu...
Zjevení 3:12...svého Boha a jméno města svého Boha, Nového Jeruzaléma sestupujícího z nebe od mého Boha, i své nové...
Zjevení 21:2...a moře již nebylo. Uviděl jsem svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe, připravený jako...
Zjevení 21:10...velikou a vysokou horu a ukázal mi Svaté městoJeruzalém, sestupující od Boha z nebe a zářící Boží slávou....

Slova obsahující jeruzalém: jeruzalém (123) jeruzaléma (296) jeruzaléme (19) jeruzalémě (237) jeruzalémem (15) jeruzalémská (7) jeruzalémské (25) jeruzalémského (6) jeruzalémském (4) jeruzalémskému (1) jeruzalémskou (4) jeruzalémský (5) jeruzalémských (12) jeruzalémskými (1) jeruzalémští (7) jeruzalému (56)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |