Jerub baalovi

Hledám varianty 'jerub baalovi' [ jerub | baaly (11) baalův (11) baalům (7) baalů (3) baalu (2) baalovým (3) baalových (5) baalovy (3) baalovu (2) baalovo (2) baalovi (24) baalova (8) baalem (3) baale (1) baala (16) baal (48) ]. Nalezeno 26 veršù.
Soudců 6:31Joaš ale odpověděl zástupu kolem něj: "Co že vy chcete hájit Baala? Že byste ho vy mohli zachránit? Kdokoli ho bude hájit, do rána zemře! Je-li to bůh, se hájí sám, když mu někdo zboří oltář." Toho dne tedy Gedeon dostal jméno Jerub-baal, se Baal hájí. Říkali totiž: " se Baal proti němu hájí, když mu zbořil oltář!"
Soudců 6:32...zboří oltář." Toho dne tedy Gedeon dostal jméno Jerub-baal, Ať se Baal hájí. Říkali totiž: "Ať se Baal...
Soudců 6:40A Bůh to noci udělal. Jedině na rounu bylo sucho, ale na zemi všude kolem rosa. Ráno se pak Jerub-baal (totiž Gedeon) s celým svým vojskem utábořil u pramene Charod. Tábor Midiánců ležel severně od nich, v údolí pod vrchem More.
Soudců 7:1... ale na zemi všude kolem rosa. Ráno se pak Jerub-baal (totiž Gedeon) s celým svým vojskem utábořil u...
Soudců 8:28Midián se ale před syny Izraele musel pokořit a hlavu nezvedl. Za Gedeonových dnů měla země mír po čtyřicet let. Jerub-baal, syn Joašův, se pak vrátil domů a bydlel tam.
Soudců 8:29...Gedeonových dnů měla země mír po čtyřicet letJerub-baal, syn Joašův, se pak vrátil domů a bydlel tam....
Soudců 8:34Synové Izraele nepamatovali na Hospodina, svého Boha, který je vysvobozoval z rukou všech jejich okolních nepřátel. Neprojevili ani oddanost domu Jerub-baala Gedeona, přes všechno dobrodiní, které Izraeli prokázal.
Soudců 8:35...okolních nepřátel. Neprojevili ani oddanost domu Jerub-baala Gedeona, přes všechno dobrodiní, které Izraeli...
Soudců 9:1...přes všechno dobrodiní, které Izraeli prokázal.  Jerub-baalův syn Abimelech přišel bydlet k bratrům své...
Soudců 9:2...pro vás lepší - aby vám vládlo všech sedmdesát Jerub-baalových synů, nebo aby vám vládl jeden muž?'...
Soudců 9:4Dali mu 70 šekelů stříbra z Baal-beritova chrámu a Abimelech si za najal ničemy a dobrodruhy, kteří mu dělali doprovod. Pak odešel do domu svého otce v Ofře a na jednom kameni tam povraždil svých sedmdesát nevlastních bratrů, synů Jerub-baalových. Nejmladší syn Jerub-baalův Jotam ale přežil, protože se schoval.
Soudců 9:5...svých sedmdesát nevlastních bratrů, synů Jerub-baalových. Nejmladší syn Jerub-baalův Jotam ale...
Soudců 9:15Trní tenkrát řeklo stromům: Pokud vskutku oddaně určíte sobě za krále, pak se do mého stínu uchylte. Ale pokud ne, z trní oheň vyšlehne, libanonské cedry sežehne! Nuže, zachovali jste se oddaně a čestně, když jste Abimelecha udělali králem? Zachovali jste se dobře k Jerub-baalovi a jeho domu? Zachovali jste se k němu, jak si zasloužil?
Soudců 9:16...udělali králem? Zachovali jste se dobřeJerub-baalovi a jeho domu? Zachovali jste se k němu, jak si...
Soudců 9:18Vy jste ale dnes povstali proti jeho domu, povraždili jste sedmdesát jeho synů na jednom kameni a králem nad Šechemskými jste udělali Abimelecha, syna jeho děvečky - je to přece váš příbuzný! Pokud jste se dnes zachovali k Jerub-baalovi a jeho domu oddaně a čestně, radujte se z Abimelecha a on se raduje z vás!
Soudců 9:19...váš příbuzný! Pokud jste se dnes zachovaliJerub-baalovi a jeho domu oddaně a čestně, radujte se z...
Soudců 9:23Bůh ale mezi Abimelecha a šechemské měšťany poslal ducha sváru, a Šechemští Abimelecha zradili. To aby krutost spáchaná na sedmdesáti Jerub-baalových synech byla pomstěna a jejich krev dopadla na jejich nevlastního bratra Abimelecha, který je povraždil, i na šechemské měšťany, kteří ho podpořili, aby zabil své bratry.
Soudců 9:24...zradili. To aby krutost spáchaná na sedmdesáti Jerub-baalových synech byla pomstěna a jejich krev dopadla...
Soudců 9:27Vyšli na vinice, sklízeli hrozny, šlapali je v lisu a slavili vinobraní. Přišli do chrámu svého boha, jedli, pili a nadávali na Abimelecha. Gaal, syn Ebedův, vykřikoval: "Kdo je Abimelech oproti Šechemu? Proč bychom mu sloužili? Copak to není Jerub-baalův syn? A Zebula tu jako zástupce! Služte mužům Šechemova otce Chamora. Proč bychom sloužili Abimelechovi?
Soudců 9:28...Šechemu? Proč bychom mu sloužili? Copak to není Jerub-baalův syn? A Zebula tu jako zástupce! Služte...
Soudců 9:56Tak Bůh Abimelechovi odplatil zločin, který spáchal na svém otci, když povraždil svých sedmdesát bratrů. Také všechny zločiny Šechemských obrátil Bůh na jejich hlavy. Přišlo na zlořečení Jotama, syna Jerub-baalova.
Soudců 9:57...hlavy. Přišlo na zlořečení Jotama, syna Jerub-baalova. Po Abimelechovi povstal k záchraně Izraele...
1. Samuel 12:10Tehdy volali k Hospodinu: ‚Zhřešili jsme! Opustili jsme Hospodina a sloužili jsme baalům i aštartám. Teď nás ale zachraň z rukou našich nepřátel a budeme sloužit tobě!' Hospodin tedy posílal Jerub-baala, Baráka, Jiftacha a Samuele, aby vás zachránil z rukou vašich okolních nepřátel, takže jste bydlili v bezpečí.
1. Samuel 12:11...a budeme sloužit tobě!' Hospodin tedy posílal Jerub-baala, Baráka, Jiftacha a Samuele, aby vás zachránil...
2. Samuel 11:20možná to krále popudí k hněvu a řekne ti: ‚Proč jste v boji zašli tak blízko k městu - to nevíte, že se z hradeb střílí? Kdo zabil Abimelecha, syna Jerub-baalova? Copak nezemřel, když na něj ta žena v Tebecu shodila z hradeb mlýnský kámen? Proč jste šli tak blízko ke hradbám?!' A tehdy mu řekneš: ‚Také tvůj služebník Uriáš je mrtev.'"
2. Samuel 11:21...se z hradeb střílí? Kdo zabil Abimelecha, syna Jerub-baalova? Copak nezemřel, když na něj ta žena v Tebecu...

Slova obsahující jerub baalovi: |

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |