Jerub baalova

Hledám varianty 'jerub baalova' [ jerub | baalův (11) baalovým (3) baalových (5) baalovy (3) baalovu (2) baalovo (2) baalovi (24) baalova (8) ]. Nalezeno 17 veršù.
Soudců 8:35Neprojevili ani oddanost domu Jerub-baala Gedeona, přes všechno dobrodiní, které Izraeli prokázal. Jerub-baalův syn Abimelech přišel bydlet k bratrům své matky v Šechemu a řekl jim i celému příbuzenstvu své matky:
Soudců 9:1...přes všechno dobrodiní, které Izraeli prokázal.  Jerub-baalův syn Abimelech přišel bydlet k bratrům své...
Soudců 9:2...pro vás lepší - aby vám vládlo všech sedmdesát Jerub-baalových synů, nebo aby vám vládl jeden muž?'...
Soudců 9:4Dali mu 70 šekelů stříbra z Baal-beritova chrámu a Abimelech si za najal ničemy a dobrodruhy, kteří mu dělali doprovod. Pak odešel do domu svého otce v Ofře a na jednom kameni tam povraždil svých sedmdesát nevlastních bratrů, synů Jerub-baalových. Nejmladší syn Jerub-baalův Jotam ale přežil, protože se schoval.
Soudců 9:5...svých sedmdesát nevlastních bratrů, synů Jerub-baalových. Nejmladší syn Jerub-baalův Jotam ale...
Soudců 9:15Trní tenkrát řeklo stromům: Pokud vskutku oddaně určíte sobě za krále, pak se do mého stínu uchylte. Ale pokud ne, z trní oheň vyšlehne, libanonské cedry sežehne! Nuže, zachovali jste se oddaně a čestně, když jste Abimelecha udělali králem? Zachovali jste se dobře k Jerub-baalovi a jeho domu? Zachovali jste se k němu, jak si zasloužil?
Soudců 9:16...udělali králem? Zachovali jste se dobřeJerub-baalovi a jeho domu? Zachovali jste se k němu, jak si...
Soudců 9:18Vy jste ale dnes povstali proti jeho domu, povraždili jste sedmdesát jeho synů na jednom kameni a králem nad Šechemskými jste udělali Abimelecha, syna jeho děvečky - je to přece váš příbuzný! Pokud jste se dnes zachovali k Jerub-baalovi a jeho domu oddaně a čestně, radujte se z Abimelecha a on se raduje z vás!
Soudců 9:19...váš příbuzný! Pokud jste se dnes zachovaliJerub-baalovi a jeho domu oddaně a čestně, radujte se z...
Soudců 9:23Bůh ale mezi Abimelecha a šechemské měšťany poslal ducha sváru, a Šechemští Abimelecha zradili. To aby krutost spáchaná na sedmdesáti Jerub-baalových synech byla pomstěna a jejich krev dopadla na jejich nevlastního bratra Abimelecha, který je povraždil, i na šechemské měšťany, kteří ho podpořili, aby zabil své bratry.
Soudců 9:24...zradili. To aby krutost spáchaná na sedmdesáti Jerub-baalových synech byla pomstěna a jejich krev dopadla...
Soudců 9:27Vyšli na vinice, sklízeli hrozny, šlapali je v lisu a slavili vinobraní. Přišli do chrámu svého boha, jedli, pili a nadávali na Abimelecha. Gaal, syn Ebedův, vykřikoval: "Kdo je Abimelech oproti Šechemu? Proč bychom mu sloužili? Copak to není Jerub-baalův syn? A Zebula tu jako zástupce! Služte mužům Šechemova otce Chamora. Proč bychom sloužili Abimelechovi?
Soudců 9:28...Šechemu? Proč bychom mu sloužili? Copak to není Jerub-baalův syn? A Zebula tu jako zástupce! Služte...
Soudců 9:56Tak Bůh Abimelechovi odplatil zločin, který spáchal na svém otci, když povraždil svých sedmdesát bratrů. Také všechny zločiny Šechemských obrátil Bůh na jejich hlavy. Přišlo na zlořečení Jotama, syna Jerub-baalova.
Soudců 9:57...hlavy. Přišlo na zlořečení Jotama, syna Jerub-baalova. Po Abimelechovi povstal k záchraně Izraele...
2. Samuel 11:20možná to krále popudí k hněvu a řekne ti: ‚Proč jste v boji zašli tak blízko k městu - to nevíte, že se z hradeb střílí? Kdo zabil Abimelecha, syna Jerub-baalova? Copak nezemřel, když na něj ta žena v Tebecu shodila z hradeb mlýnský kámen? Proč jste šli tak blízko ke hradbám?!' A tehdy mu řekneš: ‚Také tvůj služebník Uriáš je mrtev.'"
2. Samuel 11:21...se z hradeb střílí? Kdo zabil Abimelecha, syna Jerub-baalova? Copak nezemřel, když na něj ta žena v Tebecu...

Slova obsahující jerub baalova: |

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |