Jeroboámovi

Hledám varianty 'jeroboámovi' [ jeroboámovi ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Královská 11:31...nový plášť, roztrhal ho na dvanáct kusů a řekl Jeroboámovi: "Vezmi si deset kusů, neboť tak praví Hospodin...
1. Královská 12:15... aby se naplnilo jeho slovo, které promluvilJeroboámovi, synu Nebatovu, skrze Achiáše Šíloského. Když...
1. Královská 14:7...jiného? Mám pro tebe špatnou zprávu. Jdi a řekni Jeroboámovi: Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Pozvedl jsem...
1. Královská 14:10... uvedu na dům Jeroboámův zlé věci: Vyhladím Jeroboámovi v Izraeli pána i kmána do posledního...
1. Královská 14:11...hnoje zametá brána, vymetu jeho dům dočista. Kdo Jeroboámovi zemře ve městě, toho psi sežerou; kdo mu zemře...
2. Letopisů 9:29...Achiáše Šíloského a ve Vidění vidoucího IdaJeroboámovi, synu Nebatovu. Šalomoun kraloval v Jeruzalémě...
2. Letopisů 10:15...se naplnilo Hospodinovo slovo, které promluvilJeroboámovi, synu Nebatovu, skrze Achiáše Šíloského. Když...
2. Letopisů 11:4...tedy Hospodinova slova a zrušili tažení proti Jeroboámovi. Rechoboám sídlil v Jeruzalémě a po celém...
Amos 7:10...kněz Amaciáš tehdy vzkázal izraelskému králi Jeroboámovi: "Amos proti tobě osnuje spiknutí v samém srdci...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |