Jeroboám

Hledám varianty 'jeroboám' [ jeroboám ]. Nalezeny 33 verše.
1. Královská 11:26... Kraloval nad Aramem a nenáviděl Izrael. Také Jeroboám, syn Nebatův, se vzbouřil proti králi. Byl to...
1. Královská 11:28...mezeru v hradbách města svého otce DavidaJeroboám byl schopný mladík, a když si Šalomoun všiml, jak...
1. Královská 11:29...pracovní sílu z domu Josefova. Jednou, když byl Jeroboám na cestě z Jeruzaléma, potkal ho prorok Achiáš...
1. Královská 12:2...tam sešel celý Izrael, aby ho prohlásili králemJeroboám, syn Nebatův, se o tom dozvěděl ještě v Egyptě,...
1. Královská 12:3...Egypta, protože pro něj poslali a zvali ho zpětJeroboám přišel s celým shromážděním Izraele za Rechoboámem...
1. Královská 12:12... na vás vezmu karabáč!'" Třetího dne přišel Jeroboám a všechen lid za Rechoboámem. (Řekl jim totiž:...
1. Královská 12:20... Jakmile všechen Izrael uslyšel, že se vrátil Jeroboám, poslali pro něj a pozvali ho do shromáždění, kde...
1. Královská 12:25...slovo a zrušili tažení, jak jim řekl HospodinJeroboám vystavěl město Šechem v Efraimských horách, kde se...
1. Královská 12:31...jednomu z nich do Bét-elu a druhému do DanuJeroboám vystavěl na výšinách svatostánky a nadělal kněží z...
1. Královská 13:1...v Bet-elu, aby na něm obětoval. Právě když Jeroboám stál u oltáře a chystal se na něm obětovat, vtom...
1. Královská 13:4...a popel na něm se rozsype!" Jakmile král Jeroboám uslyšel, co Boží muž zvolal k betelskému oltáři,...
1. Královská 13:33...měst, se totiž jistě naplní." Ani po tom všem se Jeroboám neodvrátil od své zlé cesty. Naopak, z kdekoho...
1. Královská 14:2... době onemocněl Jeroboámův syn AbiášJeroboám řekl své ženě: "Jdi, převlékni se, aby nepoznali,...
1. Královská 14:16...Izraele vzdá - kvůli hříchům, které spáchal Jeroboám a ke kterým svedl Izrael." Jeroboámova žena tedy...
1. Královská 14:20...- o tom se píše v Kronice izraelských králůJeroboám kraloval dvacet dva let. Potom ulehl ke svým otcům...
1. Královská 15:30...Achiáše Šíloského. To vše kvůli hříchům, které Jeroboám spáchal a ke kterým svedl celý Izrael, čímž...
2. Královská 13:13...Jehoaš ulehl ke svým otcům a na jeho trůn dosedl Jeroboám. Jehoaš byl pochován v Samaří mezi izraelskými...
2. Královská 14:16...králi. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Jeroboám. Judský král Amaciáš, syn Joašův, žil po smrti...
2. Královská 14:23... syna Joašova, se stal izraelským králem Jeroboám, syn Jehoašův. Kraloval v Samaří čtyřicet jedna...
2. Královská 14:29...známo, píše v Kronice izraelských králů. Potom Jeroboám ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi...
2. Královská 17:21...Izrael od domu Davidova, udělali si králem Jeroboáma, syna Nebatova. Jeroboám ale Izrael odvrátil od...
2. Královská 17:22...pak pokračovali ve všech hříších, které páchal Jeroboám, a neodvrátili se od nich. Nakonec tedy Hospodin...
2. Královská 23:15...v Bet-elu - tu obětní výšinu, kterou vystavěl Jeroboám, syn Nebatův, když svedl Izrael k hříchu - i tento...
2. Letopisů 10:2...tam sešel celý Izrael, aby ho prohlásili králemJeroboám, syn Nebatův, se o tom dověděl v Egyptě, kam...
2. Letopisů 10:3...Egypta, protože pro něj poslali a zvali ho zpětJeroboám přišel s celým Izraelem za Rechoboámem a společně...
2. Letopisů 10:12... na vás vezmu karabáč!'" Třetího dne přišel Jeroboám a všechen lid za Rechoboámem. (Řekl jim totiž:...
2. Letopisů 11:14...a majetky a vydali se do Judska a do JeruzalémaJeroboám totiž jim i jejich synům upřel Hospodinovo...
2. Letopisů 13:3...s vojskem čítajícím 400 000 vybraných bojovníkůJeroboám se vypravil s vojskem čítajícím 800 000 vybraných...
2. Letopisů 13:6...budou vládnout Izraeli navěky? Pak ale povstal Jeroboám, syn Nebatův, služebník Davidova syna Šalomouna, a...
2. Letopisů 13:8...s sebou máte jako bohy zlatá telata, která vám Jeroboám vyrobil? Copak jste nevyhnali Hospodinovy kněze,...
2. Letopisů 13:13...s Hospodinem, Bohem našich otců! Neuspějete!" Jeroboám ale mezitím vyslal obchvatem zálohu, aby je...
2. Letopisů 13:20...Bet-el, Ješanu a Efron i s jejich vesnicemiJeroboám se za celou dobu Abiášovy vlády nevzpamatoval....
Amos 7:11...všechny ty jeho řeči snést. Amos totiž říká: ‚Jeroboám zahyne mečem! Izrael bude vyhnán ze země!'" Potom...

Slova obsahující jeroboám: jeroboám (33) jeroboáma (28) jeroboáme (1) jeroboámem (5) jeroboámova (7) jeroboámovi (9) jeroboámovu (1) jeroboámovy (6) jeroboámův (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |