Jericha

Hledám varianty 'jericha' [ jerichu (20) jericho (6) jerichem (3) jericha (28) ]. Nalezeny 53 verše.
Numeri 22:1...se na moábských pláních za Jordánem naproti Jerichu. Balák, syn Ciporův, se dozvěděl o všem, co Izrael...
Numeri 26:3...tedy na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu promluvili takto: "Sečtěte lid od dvacetiletých...
Numeri 26:63...na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu. Nebyl mezi nimi nikdo ze synů Izraele, které...
Numeri 31:12...tábora na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu. Mojžíš, kněz Eleazar a všichni vůdcové obce jim...
Numeri 33:48...se na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu. Jejich tábor na moábských pláních u Jordánu sahal...
Numeri 33:50... Na moábských pláních, při Jordánu naproti Jerichu, promluvil Hospodin k Mojžíšovi: "Řekni synům...
Numeri 34:15...dědictví na východní straně Jordánu naproti Jerichu." Hospodin promluvil k...
Numeri 35:1... Na moábských pláních, při Jordánu naproti Jerichu, promluvil Hospodin k Mojžíšovi: "Přikaž synům...
Numeri 36:13...na moábských pláních, při Jordánu naproti Jerichu. Toto jsou slova, která Mojžíš promluvil k celému...
Deuteronomium 32:49...Abarim, na horu Nebó v moábské zemi naproti Jerichu, a pohleď na kanaánskou zem, kterou dám do...
Deuteronomium 34:1...plání na horu Nebó, na vrchol Pisgy naproti Jerichu, a Hospodin mu ukázal celou tu zem: Gileád a dále,...
Deuteronomium 34:3...moři, Negev i údolní rovinu Palmového města Jericha po Coar. Hospodin mu řekl: "Toto je zem, kterou...
Jozue 2:1...se slovy: "Jděte prohlédnout tu zem, a zvláště Jericho." Šli tedy a vstoupili do domu jedné nevěstky...
Jozue 2:2...nevěstky jménem Rachab, kde přespali. Králi Jericha se doneslo: "Dnes večer sem přišli nějací Izraelci,...
Jozue 3:16...se dočista vytratily. Tak přešel lid přímo proti Jerichu. Kněží nesoucí Truhlu Hospodinovy smlouvy stáli...
Jozue 4:19...a utábořil se v Gilgalu u východního okraje Jericha. Oněch dvanáct kamenů, které vzali z Jordánu,...
Jozue 5:13...kanaánské země. Jednou, když byl Jozue poblíž Jericha, pozvedl oči a hle - kdosi před ním stojí s...
Jozue 6:1... na němž stojíš, je svaté." A Jozue to udělal.  Jericho bylo kvůli synům Izraele úplně uzavřeno. Nikdo...
Jozue 6:2...ale Jozuovi řekl: "Pohleď, dal jsem ti do rukou Jericho, jeho krále i udatné hrdiny. Vy bojovníci to město...
Jozue 6:25...ukryla posly, které Jozue vyslal na výzvědy do Jericha. Tehdy Jozue přísahal: "Zlořečený buď před...
Jozue 6:26...Hospodinem, kdo povstane, aby stavěl toto město Jericho! Za cenu svého prvorozeného je založí, za svého...
Jozue 7:2...proti synům Izraele hněvem. Jozue totižJericha vyslal muže do místa zvaného Aj (jež leží u...
Jozue 8:2...s jeho králem naložíš stejně, jako jsi naložilJerichem a s jeho králem. Ukořistěné zboží a dobytek si ale...
Jozue 9:3...Gibeonu se doslechli, jak Jozue naložilJerichem a s Ajem. Vymysleli proto lest: Vypravili se na...
Jozue 10:1...je jako proklaté a že stejně, jak naložilJerichem a jeho králem, naložil i s Ajem a jeho králem a že...
Jozue 10:28...Makedy naložil stejně, jako naložil s králem Jericha. Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Makedy k...
Jozue 10:30...králem naložil stejně, jako naložil s králem Jericha. Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Libny k...
Jozue 12:9... Kananejců, Perizejců, Hivejců a Jebusejců: Král Jericha jeden, král Aje u Bet-elu jeden, král Jeruzaléma...
Jozue 13:32...pláních na východní straně Jordánu naproti Jerichu. Kmenu Levi však Mojžíš dědictví nedal. Jejich...
Jozue 16:1...synům Josefovým, se táhne od Jordánu naproti Jerichu východně od jerišských vod, stoupá pouští od...
Jozue 16:7...Janoachem klesá k Atarotu a Naaratu, dotýká se Jericha a vybíhá k Jordánu. Západně od Tapuachu vede...
Jozue 18:12...u Jordánu, odkud pokračuje přes severní svah Jericha, směřuje na západ do hor a sahá k bet-avenské...
Jozue 18:21...Benjamín připadla pro jejich rody tato městaJericho, Bet-chogla, Emek-kecic, Bet-arava, Cemaraim,...
Jozue 20:8...pohoří. Na východní straně Jordánu naproti Jerichu vybrali z Rubenova pokolení město Becer na pusté...
Jozue 24:11...ruky. Potom jste překročili Jordán a přišliJerichu. Obyvatelé Jericha, Emorejci, Perizejci, Kananejci,...
2. Samuel 10:5...velmi zostuzeni, král jim vzkázal: "ZůstaňteJerichu, dokud vám nenaroste vous. Pak se můžete vrátit."...
1. Královská 16:34...před ním. Chiel Betelský v jeho době vystavěl Jericho. Založil ho za cenu svého prvorozeného Abirama a za...
2. Královská 2:4...mu Eliáš řekl: "Zůstaň tu. Hospodin posílá do Jericha." On ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ...
2. Královská 2:5...!" A tak šli do Jericha. Proročtí učedníciJericha přišli za Elíšou a řekli mu: "Víš, že Hospodin ti...
2. Královská 2:15...spočinul na Elíšovi!" řekli proročtí učedníciJericha, kteří stáli opodál. Vyrazili mu naproti a klaněli...
2. Královská 2:18...tři dny, ale nenašli. Když se pak vrátili do Jericha za Elíšou, řekl jim: "Copak jsem vám neříkal:...
1. Letopisů 6:63...pastvinami. Na východním břehu Jordánu naproti Jerichu dostali z kmene Ruben pouštní Becer, Jahcu, Kedemot...
1. Letopisů 19:5...velmi zostuzeni, král jim vzkázal: "ZůstaňteJerichu, dokud vám nenaroste vous. Pak se můžete vrátit."...
2. Letopisů 28:15...přivedli je k jejich bratrům do Palmového města Jericha. Potom se vrátili do Samaří. V době poslal král...
Ezdráš 2:34...Lodu, Chadidu a Onu 725 obyvatelé Jericha 345 obyvatelé Senay 3 630...
Nehemiáš 3:2... k věži Chananel. Vedle nich stavěli mužiJericha a vedle nich Zakur, syn Imriho. Rybnou bránu...
Nehemiáš 7:36...Charimu 320 obyvatelé Jericha 345 obyvatelé Lodu, Chadidu a Onu...
Matouš 20:29...jako výkupné za mnohé." Když pak vycházeliJericha, šel za ním veliký zástup. U cesty právě seděli dva...
Marek 10:46...dal svůj život jako výkupné za mnohé." Přišli do Jericha. Když pak se svými učedníky a s velikým zástupem...
Lukáš 10:30..."Jeden člověk byl na cestě z Jeruzaléma do Jericha přepaden lupiči. Obrali ho, zbili, nechali ho tam...
Lukáš 18:35... takže nerozuměli, o čem mluví. Když přicházelJerichu, jeden slepec tam seděl u cesty a žebral. Uslyšel...
Lukáš 19:1...to viděl, vzdal chválu Bohu. Ježíš přišel do Jericha a procházel jím. A hle, byl tam muž jménem Zacheus,...
Židům 11:30...Egypťané, zmizeli v hlubině. Vírou padly zdi Jericha, když je obcházeli sedm dní. Vírou nevěstka Rachab...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |