Jeremiášova

Hledám varianty 'jeremiášova' [ jeremiášovi (15) jeremiášově (1) jeremiášova (2) ]. Nalezeno 18 veršù.
Nehemiáš 12:12...za dnů Joakimových: v Serajášově rodu Merajáš, v Jeremiášově rodu Chananiáš, v Ezdrášově rodu Mešulam, v...
Jeremiáš 26:9...A všechen lid se v Hospodinově chrámu sbíhalJeremiášovi. Když se o tom doslechli judští velmoži,...
Jeremiáš 29:29...'" Kněz Cefaniáš ale ten dopis přečetl proroku Jeremiášovi. Tehdy Jeremiáš dostal slovo...
Jeremiáš 36:10...chrámové brány. Odtud pak všemu lidu předčítal Jeremiášova slova z oné knihy. Jakmile Michajáš, syn...
Jeremiáš 37:3...proroka Jeremiáše. Král Cidkiáš přesto k proroku Jeremiášovi poslal Juchala, syna Šelemiášova, a kněze...
Jeremiáš 38:9...krále: "Můj pane a králi! Ti muži se k proroku Jeremiášovi zachovali naprosto zločinně. Hodili ho do jímky...
Jeremiáš 38:11...hadry a roztrhané šaty a spustil je na provazech Jeremiášovi do jímky. "Podlož si ty staré roztrhané hadry...
Jeremiáš 38:12...pod provazy v podpaží," řekl Habešan Ebed-melech Jeremiášovi. Když to Jeremiáš udělal, začali ho za ty...
Jeremiáš 38:14...chrámu. "Chci od tebe slyšet slovo," řekl král Jeremiášovi. "Nic přede mnou netaj." "Copak bys nezabil,...
Jeremiáš 38:16...ti poradil, neposlechneš ." Cidkiáš ale Jeremiášovi potají odpřisáhl: "Jakože je živ Hospodin,...
Jeremiáš 38:19...a jejich rukám neunikneš ani ty." Král Cidkiáš Jeremiášovi odpověděl: "Bojím se Židů, kteří přeběhli k...
Jeremiáš 38:24...a toto město skončí v plamenech!" Cidkiáš na to Jeremiášovi řekl: " se o těch slovech nikdo nedozví,...
Jeremiáš 42:5... to vám oznámím a nic vám nezamlčím." Na to Jeremiášovi řekli: "Hospodin je nám pravdivým a věrným...
Jeremiáš 43:2...Kareachův, a všichni ti ostatní nadutci na to Jeremiášovi odpověděli: "Lžeš! Hospodin, náš Bůh, ...
Jeremiáš 44:15...usazený v Dolním i Horním Egyptě - ti všichni Jeremiášovi odpověděli: "Nebudeme poslouchat, co nám říkáš...
Jeremiáš 46:13..." Slovo, které Hospodin promluvil k proroku Jeremiášovi, když babylonský král Nabukadnezar přitáhl, aby...
Jeremiáš 51:64...neštěstí, jež na něj dopustím.'" Zde končí slova Jeremiášova. Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti letech...
Daniel 9:2...z knih, že podle Hospodinova slova k proroku Jeremiášovi potrvá zkáza Jeruzaléma sedmdesát let. Tehdy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |