Jeremiáš

Hledám varianty 'jeremiáš' [ jeremiášovi (15) jeremiáši (2) jeremiášem (3) jeremiáše (35) jeremiáš (86) ]. Nalezeno 130 veršù.
2. Královská 23:31...měsíce. Jeho matka se jmenovala Chamutal, dcera Jeremiáše z Libny. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé,...
2. Královská 24:18...let. Jeho matka se jmenovala Chamutal, dcera Jeremiáše z Libny. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé,...
2. Letopisů 35:25...a všichni v Judsku a v Jeruzalémě ho oplakávaliJeremiáš o něm složil žalozpěvy, jimiž dodnes všichni...
2. Letopisů 36:12...se před Hospodinovým slovem v ústech proroka Jeremiáše. Nakonec se vzbouřil i proti králi...
2. Letopisů 36:21... Tak se naplnilo Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše. Země po celou dobu svého zpustošení konečně...
2. Letopisů 36:22...krále Kýra se Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše splnilo. Hospodin podnítil perského krále Kýra,...
Ezdráš 1:1...Kýra se naplnilo Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše. Hospodin podnítil ducha perského krále Kýra, aby...
Nehemiáš 10:3... syn Chakaliášův. Cidkiáš, Serajáš, AzariášJeremiáš, Pašchur, Amariáš, Malkiáš...
Nehemiáš 12:1... synem Šealtielovým a s Jošuou: SerajášJeremiáš, Ezdráš, Amariáš, Maluk, Chatuš...
Nehemiáš 12:34... Ezdráš a Mešulam, Juda, Benjamín, ŠemajášJeremiáš. Z kněžských synů s trubkami tu byl Zachariáš, syn...
Jeremiáš 1:1...nehasne - všem lidem budou k výstraze! Slova Jeremiáše, syna Chilkiášova, jednoho z kněží v Anatotu v...
Jeremiáš 1:11..." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Co vidíšJeremiáši?" "Vidím prut mandloně," odpověděl jsem. "Vidíš...
Jeremiáš 7:1... protože Hospodin je odhodil." Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina: "Postav se do brány...
Jeremiáš 11:1... zhltali, jeho domovinu zničili! Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina: "Slyšte slova této smlouvy!...
Jeremiáš 14:1...ještě budeš nečistý?" Slovo Hospodinovo, které Jeremiáš dostal ohledně sucha: "Juda truchlí, jeho města...
Jeremiáš 18:1...jeruzalémské paláce a nezhasne!" Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina: "Vstaň a jdi do hrnčířova...
Jeremiáš 18:18...tvář." Oni však na to řekli: "Pojďme, musíme na Jeremiáše něco vymyslet! Zákon se knězi nikdy neztratí,...
Jeremiáš 19:14...kde se konaly úlitby cizím bohům.'" Když se pak Jeremiáš vrátil z Tofetu, kam jej Hospodin poslal...
Jeremiáš 20:1...byl vrchním správcem Hospodinova chrámu, uslyšel Jeremiáše prorokovat tyto věci, nechal proroka Jeremiáše...
Jeremiáš 20:2...Jeremiáše prorokovat tyto věci, nechal proroka Jeremiáše zbičovat a vsadit do klády v Horní Benjamínské...
Jeremiáš 20:3... Když ho Pašchur druhého dne z klády propustilJeremiáš mu řekl: "Hospodin nenazývá Pašchur, ale...
Jeremiáš 21:1...Aby mi život v hanbě vyprchal? Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina, když k němu král Cidkiáš...
Jeremiáš 21:3...jako tolikrát a Nabukadnezar od nás odtáhne." Jeremiáš jim odpověděl: "Vyřiďte Cidkiášovi - Tak praví...
Jeremiáš 24:3...fíky, tak špatné, že nešly jíst. "Co vidíšJeremiáši?" zeptal se Hospodin. "Fíky," odpověděl jsem....
Jeremiáš 25:1...jsem dal jim a jejich otcům." Slovo, které Jeremiáš dostal o veškerém judském lidu ve čtvrtém roce...
Jeremiáš 25:2...rok babylonského krále Nabukadnezara). Prorok Jeremiáš veškerému judskému lidu a všem obyvatelům...
Jeremiáš 25:13...všechno, co je zapsáno v této knize, všechno, co Jeremiáš prorokoval o všech těch národech. I oni sami budou...
Jeremiáš 26:7...'" Kněží, proroci i všechen lid poslouchali, jak Jeremiáš mluví tato slova v Hospodinově chrámu. Jakmile ale...
Jeremiáš 26:8...tato slova v Hospodinově chrámu. Jakmile ale Jeremiáš domluvil všechno, co mu Hospodin přikázal říci,...
Jeremiáš 26:9...A všechen lid se v Hospodinově chrámu sbíhalJeremiášovi. Když se o tom doslechli judští velmoži,...
Jeremiáš 26:12...tomuto městu - slyšeli jste to na vlastní uši!" Jeremiáš na to všem velmožům i všemu lidu řekl: "Hospodin...
Jeremiáš 26:20...tomuto městu a proti této zemi přesně tak jako Jeremiáš. Jakmile král Joakim se všemi svými veliteli a...
Jeremiáš 26:24...a jeho mrtvolu pohodil na veřejném hřbitově. Nad Jeremiášem ale držel ruku Achikam, syn Šafanův, takže...
Jeremiáš 27:1...judského krále Cidkiáše, syna Jošiášova, dostal Jeremiáš slovo od Hospodina. Hospodin ke mně promluvil:...
Jeremiáš 28:5... neboť jho babylonského krále zlámu!'" Prorok Jeremiáš na to proroku Chananiášovi před kněžími a přede...
Jeremiáš 28:6...Hospodinově domě, odpověděl. "Amen," řekl prorok Jeremiáš. "Kéž to Hospodin učiní. Kéž Hospodin splní slova,...
Jeremiáš 28:10...Nato prorok Chananiáš sejmul jho z šíje proroka Jeremiáše a zlámal ho. Prorok Chananiáš pak před očima...
Jeremiáš 28:11...Nabukadnezara na šíji všech národů!'" Prorok Jeremiáš tehdy odešel pryč. Poté, co prorok Chananiáš...
Jeremiáš 28:12... co prorok Chananiáš zlámal jho na šíji proroka Jeremiáše, dostal Jeremiáš slovo Hospodinovo: "Jdi a řekni...
Jeremiáš 28:15...jako polní zvěř, kterou mu podrobím." Prorok Jeremiáš tehdy proroku Chananiášovi řekl: "Poslyš,...
Jeremiáš 29:1...zemřel. Následují slova dopisu, který prorok Jeremiáš poslal z Jeruzaléma zbytku stařešinů ve vyhnanství...
Jeremiáš 29:27...do klády a na pranýř. Proč jsi tedy neumlčel Jeremiáše Anatotského, který tam u vás ze sebe dělá...
Jeremiáš 29:29...'" Kněz Cefaniáš ale ten dopis přečetl proroku Jeremiášovi. Tehdy Jeremiáš dostal slovo...
Jeremiáš 29:30...ale ten dopis přečetl proroku Jeremiášovi. Tehdy Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Vyřiď všem vyhnancům -...
Jeremiáš 30:1...pro svůj lid, praví Hospodin." Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina: "Tak praví Hospodin, Bůh...
Jeremiáš 32:1...nebude vyvráceno ani zbořeno." Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina v desátém roce vlády judského...
Jeremiáš 32:2...krále tenkrát obléhalo Jeruzalém a prorok Jeremiáš byl vězněn na strážním nádvoří v paláci judského...
Jeremiáš 32:6...bojovat proti Babyloňanům, nezvítězíte!'" Jeremiáš řekl: "Dostal jsem slovo Hospodinovo: Hle, přijde...
Jeremiáš 32:26...a před svědky zaplať za stříbrem!'" Tehdy Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Hle, jsem Bůh všeho...
Jeremiáš 33:1... neboť změním jejich osud, praví Hospodin."  Jeremiáš byl stále ještě držen na strážním nádvoří, když...
Jeremiáš 33:19...oběti a připravoval obětní hody po všechny dny." Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 33:23...svého služebníka Davida a svých sluhů levitů." Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Všiml sis, jak tento...
Jeremiáš 34:1...osud a slituji se nad nimi!" Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina, když babylonský král...
Jeremiáš 34:6...slovo jsem promluvil, praví Hospodin." Prorok Jeremiáš oznámil všechna tato slova judskému králi...
Jeremiáš 34:8...města, která v Judsku zbyla. Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina, když král Cidkiáš uzavřel s...
Jeremiáš 34:12...na svobodu, přivedli zase zpět a zotročili jeJeremiáš tehdy od Hospodina dostal toto slovo: "Tak praví...
Jeremiáš 35:1...v trosky, kde nikdo nebydlí." Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina za dnů judského krále Joakima,...
Jeremiáš 35:3...jim víno." Pozval jsem tedy Jaazaniáše, syna Jeremiáše, syna Chabaciniášova, i jeho bratry a všechny...
Jeremiáš 35:12... A tak teď bydlíme v Jeruzalémě." Tehdy Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 35:18...na , ale neodpovídali." Rodu Rechabitů pak Jeremiáš řekl: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele:...
Jeremiáš 36:1...judského krále Joakima, syna Jošiášova, dostal Jeremiáš slovo od Hospodina: "Vezmi si svitek a zapiš do...
Jeremiáš 36:4... abych jim odpustil jejich hříchy a zločiny." Jeremiáš tedy zavolal Barucha, syna Neriášova, a nadiktoval...
Jeremiáš 36:5...řekl. Baruch ta slova zapsal do svitku. Potom Jeremiáš Baruchovi řekl: "Mám zákaz vstupu do Hospodinova...
Jeremiáš 36:8... syn Neriášův, udělal všechno, co mu prorok Jeremiáš řekl, a v Hospodinově chrámu předčítal z oné knihy...
Jeremiáš 36:17...slova sepsal," ptali se Barucha. "Diktoval ti to Jeremiáš?" "Ano, on sám mi všechna ta slova diktoval,"...
Jeremiáš 36:19...je zapisoval inkoustem do knihy." "Běžte seJeremiášem ukrýt," řekli na to velmoži Baruchovi. " nikdo...
Jeremiáš 36:26... synu Abdeelovu, aby písaře Barucha i proroka Jeremiáše zatkli. Hospodin je ale skryl. Poté, co král...
Jeremiáš 36:27...svitek se slovy, která Baruch zapsal, jak mu je Jeremiáš diktoval, dostal Jeremiáš slovo Hospodinovo:...
Jeremiáš 36:32...jsem je varoval, ale nechtěli to poslouchat." Jeremiáš tedy vzal jiný svitek a dal ho písaři Baruchovi,...
Jeremiáš 37:2...slova, která Hospodin promlouval skrze proroka Jeremiáše. Král Cidkiáš přesto k proroku Jeremiášovi poslal...
Jeremiáš 37:3...proroka Jeremiáše. Král Cidkiáš přesto k proroku Jeremiášovi poslal Juchala, syna Šelemiášova, a kněze...
Jeremiáš 37:4...se prosím za nás k Hospodinu, našemu Bohu." (Jeremiáš tehdy chodil volně mezi lidmi, ještě totiž nebyl...
Jeremiáš 37:6...Jeruzalém, stáhli se od města.) Prorok Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin, Bůh...
Jeremiáš 37:12...kvůli faraonově vojsku od Jeruzaléma, chtěl se Jeremiáš vydat z Jeruzaléma do kraje Benjamín, aby tam se...
Jeremiáš 37:13... syna Šelemiáše, syna Chananiášova. Ten proroka Jeremiáše zadržel. "Tak ty chceš přeběhnout k Babyloňanům!"...
Jeremiáš 37:14...obořil se na něj. "To není pravda," bránil se Jeremiáš, "nejdu k Babyloňanům."Jiriáš ho ale vůbec...
Jeremiáš 37:15...zatkl a přivedl ho k hodnostářům. Ti se na Jeremiáše rozzuřili. Nechali ho zbít a uvěznili ho v domě...
Jeremiáš 37:16...Jonatana, ve kterém zřídili vězení. Tak se Jeremiáš ocitl v klenuté žalářní kobce, kde strávil mnoho...
Jeremiáš 37:17...nějaké slovo od Hospodina?" "Ano," odpověděl Jeremiáš. "Padneš do rukou babylonského krále!" Potom...
Jeremiáš 37:18... "Padneš do rukou babylonského krále!" Potom Jeremiáš králi Cidkiášovi řekl: "Čím jsem se proti tobě,...
Jeremiáš 37:21... tam neumřu." Král Cidkiáš tedy přikázal, aby Jeremiáše přemístili na strážní nádvoří. Každý den mu tam...
Jeremiáš 38:1...Šelemiášův a Pašchur, syn Malkiášův, slyšeli, co Jeremiáš říkal všemu lidu: "Tak praví Hospodin - Kdo...
Jeremiáš 38:6... "Král proti vám nic nezmůže." Vzali tedy Jeremiáše a hodili ho do jímky prince Malkiáše, která byla...
Jeremiáš 38:7... takže se Jeremiáš topil v bahně. O tom, že Jeremiáše dali do jímky, se ale doslechl jeden z palácových...
Jeremiáš 38:9...krále: "Můj pane a králi! Ti muži se k proroku Jeremiášovi zachovali naprosto zločinně. Hodili ho do jímky...
Jeremiáš 38:10..."Vezmi si odsud třicet mužů a vytáhni proroka Jeremiáše z jímky, než tam zemře." Ebed-melech tedy vzal ty...
Jeremiáš 38:11...hadry a roztrhané šaty a spustil je na provazech Jeremiášovi do jímky. "Podlož si ty staré roztrhané hadry...
Jeremiáš 38:12...pod provazy v podpaží," řekl Habešan Ebed-melech Jeremiášovi. Když to Jeremiáš udělal, začali ho za ty...
Jeremiáš 38:13...vytahovat, ho z jímky vytáhli. Tak se Jeremiáš vrátil zpět na strážní nádvoří. Král Cidkiáš si...
Jeremiáš 38:14...nádvoří. Král Cidkiáš si pak nechal proroka Jeremiáše přivést ke třetímu vchodu do Hospodinova chrámu....
Jeremiáš 38:15...bys nezabil, kdybych ti to řekl?" odpověděl Jeremiáš Cidkiášovi. "I kdybych ti poradil, neposlechneš ...
Jeremiáš 38:16...ti poradil, neposlechneš ." Cidkiáš ale Jeremiášovi potají odpřisáhl: "Jakože je živ Hospodin,...
Jeremiáš 38:17...do rukou těch, kdo chtějí zabít." Nato Jeremiáš Cidkiášovi řekl: "Tak praví Hospodin, Bůh zástupů,...
Jeremiáš 38:19...a jejich rukám neunikneš ani ty." Král Cidkiáš Jeremiášovi odpověděl: "Bojím se Židů, kteří přeběhli k...
Jeremiáš 38:20...rukou, vrhli by se na ." "To neudělají," řekl Jeremiáš. "Jen poslechni Hospodina, jak ti říkám, a povede...
Jeremiáš 38:24...a toto město skončí v plamenech!" Cidkiáš na to Jeremiášovi řekl: " se o těch slovech nikdo nedozví,...
Jeremiáš 38:27...tam neumřel.'" Všichni velmoži pak přišli za Jeremiášem a vyslýchali ho. On jim ale odpovídal přesně...
Jeremiáš 38:28...z nich totiž jeho rozhovor s králem neslyšelJeremiáš pak zůstal na strážním nádvoří do dne, kdy byl...
Jeremiáš 39:11...a svěřil jim toho dne vinice a pole. Ohledně Jeremiáše však babylonský král Nabukadnezar veliteli...
Jeremiáš 39:14...velmoži babylonského krále tedy poslali pro Jeremiáše a dali ho přivést ze strážního nádvoří. Svěřili...
Jeremiáš 39:15... Tak Jeremiáš zůstal mezi svým lidem. Když byl Jeremiáš ještě držen na strážním nádvoří, dostal slovo...
Jeremiáš 40:1...spoléhal na mne, praví Hospodin." Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina poté, co ho velitel gardistů...
Jeremiáš 40:2...být odvlečeni do Babylonu. Když velitel gardistů Jeremiáše našel, řekl mu: "Hospodin, tvůj Bůh, varoval toto...
Jeremiáš 40:6...jídlo na cestu a s čestným darem jej propustilJeremiáš pak odešel ke Gedaliášovi, synu Achikamovu, do...
Jeremiáš 42:2...po největší, pak přišli a oslovili proroka Jeremiáše: "Vyslyš prosím naši pokornou prosbu. Modli se za...
Jeremiáš 42:4...a co máme dělat." "Dobrá," odpověděl jim prorok Jeremiáš. "Budu se modlit k Hospodinu, vašemu Bohu, jak...
Jeremiáš 42:5... to vám oznámím a nic vám nezamlčím." Na to Jeremiášovi řekli: "Hospodin je nám pravdivým a věrným...
Jeremiáš 42:7...Hospodina, svého Boha!" Po deseti dnech pak Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo. Zavolal tedy Jochanana,...
Jeremiáš 43:1... kam se vám zachtělo jít a usadit se tam!" Tak Jeremiáš dopověděl všemu lidu všechna slova Hospodina,...
Jeremiáš 43:2...Kareachův, a všichni ti ostatní nadutci na to Jeremiášovi odpověděli: "Lžeš! Hospodin, náš Bůh, ...
Jeremiáš 43:6...muže, ženy, děti, královské dcery a také proroka Jeremiáše a Barucha, syna Neriášova. Šli do Egypta, neboť...
Jeremiáš 43:8...Hospodina. Došli do Dafné. V Dafné pak Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Vezmi veliké kameny a...
Jeremiáš 44:1...na kusy a egyptské chrámy vypálí." Slovo, které Jeremiáš dostal pro všechny Židy usazené v Dolním Egyptě -...
Jeremiáš 44:15...usazený v Dolním i Horním Egyptě - ti všichni Jeremiášovi odpověděli: "Nebudeme poslouchat, co nám říkáš...
Jeremiáš 44:20...přinášely úlitby bez vědomí našich manželů?" Jeremiáš tedy všemu lidu, všem mužům i ženám, kteří mu...
Jeremiáš 44:24...toto neštěstí, které trvá dodnes." Potom Jeremiáš všemu lidu i všem ženám řekl: "Slyšte slovo...
Jeremiáš 45:1...který pásl po jeho životě." Slovo, které prorok Jeremiáš promluvil k Baruchovi, synu Neriášovu, poté, co ve...
Jeremiáš 46:1..." Slovo Hospodinovo, které dostal prorok Jeremiáš o národech. Slovo o Egyptu - o vojsku egyptského...
Jeremiáš 46:13..." Slovo, které Hospodin promluvil k proroku Jeremiášovi, když babylonský král Nabukadnezar přitáhl, aby...
Jeremiáš 47:1...trestu." Slovo Hospodinovo, které dostal prorok Jeremiáš o Filištínech předtím, než farao dobyl Gazu. Tak...
Jeremiáš 49:34...vlády judského krále Cidkiáše dostal prorok Jeremiáš o Elamu. Tak praví Hospodin zástupů: "Hle, lámu...
Jeremiáš 50:1..." Slovo, které Hospodin promluvil skrze proroka Jeremiáše o Babylonu, o zemi Chaldejců: "Oznamte národům,...
Jeremiáš 51:59...půjde do ohně!" Toto je slovo, které prorok Jeremiáš svěřil Serajášovi, synu Neriáše, syna Machsejášova...
Jeremiáš 51:60...se ve čtvrtém roce své vlády vydal do Babylonu.) Jeremiáš zapsal všechna neštěstí, jež měla stihnout Babylon...
Jeremiáš 51:61...proti Babylonu. " přijdeš do Babylonu," řekl Jeremiáš Serajášovi, "hleď, abys tam všechna tato slova...
Jeremiáš 52:1...11 let. Jeho matka se jmenovala Chamutal, dcera Jeremiáše z Libny. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé,...
Daniel 9:2...z knih, že podle Hospodinova slova k proroku Jeremiášovi potrvá zkáza Jeruzaléma sedmdesát let. Tehdy...
Matouš 2:17...vyptal mudrců. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše: "V Rámě je slyšet křik - naříkání a mnohé úpění....
Matouš 16:14...za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jiného z proroků." "A za koho máte...
Matouš 27:9...Krvavé pole. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše: "Vzali třicet stříbrných, cenu za Převzácného,...

Slova obsahující jeremiáš: jeremiáš (86) jeremiáše (35) jeremiášem (3) jeremiáši (2) jeremiášova (2) jeremiášově (1) jeremiášovi (15)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |