Jenom

Hledám varianty 'jenom' [ jenom ]. Nalezeny 42 verše.
Numeri 14:9...země a nám tu zem oplývající mlékem a medemJenom se nebuřme proti Hospodinu! Lidu země se nebojte,...
Jozue 6:18...domě, protože ukryla posly, které jsme vyslaliJenom se vyvarujte toho, co propadlo klatbě, abyste ...
Soudců 6:39...rouno zkusit ještě jednou. je, prosím, sucho jenom na rounu, a na zemi všude kolem rosa." A Bůh to ...
1. Samuel 2:15...maso na pečení. Vařené maso od tebe nevezmejenom syrové." Když ten člověk namítal: "Nejdříve se přece...
1. Samuel 5:4...i obě ruce leží ulomeny na prahu. Zůstal z něj jenom trup. (Proto Dágonovi kněží a vůbec všichni, kdo...
1. Samuel 5:11...boha pryč," žádali. " se vrátí, kam patříjenom nehubí nás a náš lid!" Po celém městě se totiž...
1. Královská 19:20... Elíša tam nechal dobytek a běžel za Eliášem. "Jenom políbím otce a matku," volal za ním, "a hned půjdu za...
2. Královská 18:32... Žijte, neumírejte! Neposlouchejte EzechiášeJenom vás podvádí, když tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí.'...
1. Letopisů 29:12...vše! Od tebe pochází bohatství a slávajenom ty sám vládneš nade vším. Ve tvé ruce je síla i moc,...
2. Letopisů 32:8...ním. S námi je někdo větší nežli s ním! S ním je jenom lidská síla, ale s námi je Hospodin, náš Bůh,...
Ester 5:12... na kterou nepozvala kromě krále nikohojenom ! Dokonce jsem k spolu s králem pozván i na...
Job 1:15...ukradli a mládence pobili mečem. Unikl jsem jenom , abych ti to pověděl!" Ještě to ani nedořekl, když...
Job 1:16...ovce i mládence a všichni shořeli. Unikl jsem jenom , abych ti to pověděl!" Ještě to ani nedořekl, když...
Job 1:17... ukradli je a mládence pobili mečem. Unikl jsem jenom , abych ti to pověděl!" Ještě to ani nedořekl, když...
Job 1:19...se na zřítil. Tvé děti jsou mrtvé. Unikl jsem jenom , abych ti to pověděl!" Nato Job vstal, roztrhl...
Job 12:12... jako umí jazyk pokrm ochutnat? Náleží moudrost jenom kmetům, patří rozumnost k dlouhému věku? Bůh - ten ...
Job 13:20...Chci zemřít, když umlčí! Žádám , Božejenom o dvojí, se před tebou skrývat nemusím: Svou ruku...
Job 14:22... co cítí, je bolest v těle, v duši oplakává jenom sám sebe." Elifaz Temanský mu na to...
Job 15:19... co od svých předků přijali (země byla dána jenom jim, nikdo cizí k nim tenkrát nepatřil): Darebák trpí...
Job 21:4... Copak si stěžuji na člověka? Ztrácím trpělivost jenom tak? Pohleďte na a zděste se, ruku na ústa si...
Job 34:37...víc, vždyť tu odpovídá jako hanebník! Vždyť jenom vrší jeden hřích na druhý, šíří mezi námi pochyby a...
Žalmy 44:5... paže tvá, tvář tvá jim zářila - měls je rádJenom ty, Bože, jsi můj Král, ty nech vítězit Jákoba! S...
Žalmy 105:12...Přitom jich tenkrát bylo jen trochu, byli jenom hrstkou cizinců. Z národu do národu když bloudili, od...
Žalmy 109:25...kolena, tělo hubne a sesychá. Lidem jsem  jenom pro posměch, hlavami potřásají, když vidí . Pomoz...
Přísloví 6:32...je chycen, všechno své jmění musí odevzdatJenom šílenec ale cizoloží, kdo činí to, je sebevrah! Bití...
Přísloví 13:4...nic nemá duše pecivála, pracovitý člověk však jenom pokvete. Spravedlivý nesnese prolhané řeči, darebák...
Přísloví 14:23... Tvrdá práce vždy vede k zisku, řečnění však jenom k chudobě. Korunou moudrých je jejich bohatství,...
Přísloví 21:5...pracovitých vedou k zisku, zbrklost přináší jenom chudobu. Poklady získané lživými řečmi jsou pomíjivá...
Přísloví 21:26...vlastní touhy, jeho rukám práce nevoní. Celý den jenom toužebně touží, spravedlivý však rozdává a neskrblí....
Kazatel 10:20...vše ale záleží na penězích. Nezlořeč králi, byť jenom v mysli, boháči nezlořeč ani v ložnici; nebeské...
Píseň 8:12...odvádět musel tisíc stříbrných. vinice je ale jenom ! Měj si, Šalomoune, ten tisíc svůj - dvě stě z něj...
Jeremiáš 48:39...Moáb se v hanbě zády obrací. Moáb budí jenom posměšky k výstraze všemu okolí. Tak praví Hospodin:...
Pláč 2:13...K čemu přirovnám, Dcero jeruzalémská, čemu se jenom podobáš? K čemu připodobním, abych potěšil,...
Ezechiel 7:19...nasytit, nenaplní si jím útroby - způsobilo jim jenom hřích. Ze vší nádhery, kterou se chlubili, si...
Ezechiel 27:36...tvářemi. Obchodníci mezi národy nad tebou jenom zasyčí. Budeš odstrašujícím znamením - zanikneš...
Matouš 9:24...kvílících, řekl: "Odejděte! Ta dívka neumřelajenom spí." Jen se mu ale vysmívali. Když byl zástup...
Marek 5:36...Ježíš ale jejich slova neposlouchal. "Neboj sejenom věř," řekl představenému synagogy. Nikomu nedovolil,...
Lukáš 8:50..." Ježíš to však zaslechl a řekl mu: "Neboj sejenom věř. Bude zachráněna." Když pak vcházel do toho domu,...
Lukáš 9:38... prosím , smiluj se nad mým synem - mám jenom jeho! Náhle ho napadá zlý duch a zničehonic začne...
Jan 7:49...v něj snad někdo z hodnostářů nebo z farizeůJenom ten proklatý dav, co nezná Zákon!" Jeden z nich,...
Skutky 18:25...vroucně mluvil a přesně učil o Ježíši. Znal však jenom Janův křest. Když začal směle mluvit v synagoze,...
Zjevení 9:4...na zemi ani žádné zeleni ani žádnému stromujenom lidem, kteří nemají na čele Boží znamení. Nemohly je...

Slova obsahující jenom: jenom (42) jenomže (1) nejenom (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |