Jenže

Hledám varianty 'jenže' [ jenže ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 42:22...jsem vám neříkal: Neubližujte tomu dítětiJenže jste nechtěli slyšet, a tak teď pykáme za jeho krev!"...
Numeri 13:28...oplývá mlékem a medem a toto je její ovoceJenže lid, který v zemi bydlí, je silný, města jsou...
Soudců 6:13...Prý: ‚Hospodin nás přece vyvedl z Egypta' - jenže teď nás Hospodin opustil a nechal nás v hrsti...
1. Samuel 13:8...strachy. Čekal sedm dní, než se dostaví Samueljenže ten do Gilgalu stále nepřicházel a Saulovo vojsko se...
1. Samuel 17:39...ty jeho šaty připásal také jeho meč a chtěl jítjenže na to nebyl zvyklý, a tak Saulovi řekl: "V tom jít...
1. Samuel 25:17...náš pán i celý jeho dům se řítí do neštěstíJenže je to takový ničema, že s ním není řeč." Abigail...
2. Samuel 19:28...králem!' Víš přece, že tvůj služebník je chromýJenže on , tvého služebníka, u tebe pomluvil. Můj pán a...
1. Královská 21:6... anebo jestli chceš, dám ti za ni jinou.' Jenže on na to: ‚Tu vinici ti nedám!'" Jeho žena Jezábel mu...
2. Královská 6:29... povídám: ‚Dej sem svého syna, ho sníme.' Jenže ona svého syna schovala!" Když král uslyšel slova ...
Ester 5:13...jsem k spolu s králem pozván i na zítraJenže to všechno je mi na nic, když se musím dívat, jak si...
Job 9:28...s nářkem, zarmoucenou tvář nahradím úsměvem!' Jenže se děsím všech svých trápení - neosvobodíš , to...
Job 19:28... ne někdo cizí, ale - srdce mi touhou umíráJenže vy říkáte: ‚Jak ho přistihnem? Příčina věci je přece...
Job 39:14...radostně mává, jako by měla perutě s peřím čápaJenže svá vejce na zemi zanechává, aby se v písku zahřála....
Izaiáš 41:24...to dobré nebo zlé, užasneme nad tím pohledemJenže vy nejste vůbec nic a vaše skutky jsou ještě míň -...
Jeremiáš 5:5...cestu znají, ti vědí, co jejich Bůh nařídilJenže ti také jeden jako druhý své jho rozlámali, postroje...
Jeremiáš 6:14...lid léčí ledabylými slovy: ‚Klid, jen klid' - jenže klid není! Copak se za své ohavnosti nestydí? Ne, oni...
Jeremiáš 7:11...se nazývá mým jménem, stal doupětem lupičůJenže to dobře vidím, praví Hospodin. Jen si zajděte do...
Jeremiáš 8:11...lid léčí ledabylými slovy: ‚Klid, jen klid' - jenže klid není! Copak se za své ohavnosti nestydí? Ne, oni...
Ezechiel 13:10... že sváděli můj lid, když říkali: ‚Jen klid' - jenže klid nebyl! Když lidé postaví chatrnou zídku, tihle...
Ezechiel 20:28...je do země, o níž jsem přísahal, že jim ji dámJenže oni, jakmile tam uviděli kdejaké vyšší návrší a...
Ezechiel 35:10...‚Oba ty národy mi patří, obě ty země obsadím' - jenže tam bydlí Hospodin! Proto, jakože jsem živ, praví...
Daniel 3:25...svázané muže?" "Jistě, Výsosti," odpověděli. "Jenže vidím čtyři muže," on na to, "a rozvázané!...
Malachiáš 1:9...si nakloňujte Boha, aby se nad vámi slitovaljenže s tímhle v rukách? Projeví svou přízeň komukoli z...
Jan 7:27...hodnostáři přece jen poznali, že je to Mesiáš?  Jenže o tomto víme, odkud je, ale přijde Mesiáš, nikdo...
Skutky 5:28...jsme vám přísně nezakázali učit o tom jménuJenže vy jste svým učením naplnili celý Jeruzalém a chcete...
Římanům 10:2...Izraele. Mohu dosvědčit, jak horlí pro Bohajenže v nevědomosti. Jelikož neznají Boží spravedlnost,...
1. Korintským 3:1...by mu mohl poradit?" My ale máme mysl Kristovu!  Jenže jsem s vámi, bratři, nemohl mluvit jako s...

Slova obsahující jenže: jenže (27) nejenže (11)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |