Jen

Hledám varianty 'jen' [ jen (768) ]. Nalezeny 734 verše.
Genesis 6:3...- je to koneckonců smrtelník! jeho život trvá jen sto dvacet let." (V oněch dnech, a také později, se na...
Genesis 6:5... jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé. Hospodin litoval, že vůbec učinil člověka, a...
Genesis 7:2...samce a samici; ze všech nečistých zvířat však jen po páru, samce a samici. Také z nebeského ptactva...
Genesis 7:23...i nebeské ptactvo bylo smeteno ze země. Zůstal jen Noe a ti, kdo s ním byli v arše. Voda se na zemi...
Genesis 9:7...člověka. Ploďte se tedy a množte se, se vámi jen hemží zem, takto se na rozmnožte!" Potom Bůh k...
Genesis 11:6...je zajedno a všichni mají jednu řeč. A toto je jen začátek jejich díla. Nic jim nezabrání vykonat,...
Genesis 14:24...neřekl: ‚ jsem obohatil Abrama.' Nechám si jen to, co snědli služebníci, a podíl mužů, kteří šli se...
Genesis 18:29...němu promluvil znovu: "Co když se jich tam najde jen čtyřicet?" "Neudělám to kvůli těm čtyřiceti," odpověděl...
Genesis 18:30..." řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen třicet?" "Neudělám to, najdu-li jich tam třicet,"...
Genesis 18:31...Pánu," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen dvacet?" "Nezničím je kvůli těm dvaceti," odpověděl....
Genesis 18:32..." řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen deset?" "Nezničím je kvůli těm deseti," odpověděl...
Genesis 19:8...je k vám. Udělejte s nimi, co se vám zlíbíjen nic nedělejte těm mužům - vešli přece pod ochranu ...
Genesis 24:8...následovat, budeš této přísahy zproštěnjen tam mého syna neodváděj zpátky." Služebník tedy vložil...
Genesis 24:14...svůj džbán, abych se napil,' a ona odpoví: ‚Jen se napij; zatím napojím tvé velbloudy,' pak je to...
Genesis 24:18..."Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu." "Jen se napij, pane," odpověděla, rychle spustila džbán na...
Genesis 24:44...trochu napít ze svého džbánu,' a ona mi odpoví: ‚Jen se napij, zatím načerpám vodu pro tvé velbloudy,'...
Genesis 24:46...napít,' spustila rychle džbán z ramene a řekla: ‚Jen se napij; zatím napojím tvé velbloudy.' A tak jsem...
Genesis 27:13...beru na sebe, synu můj," odpověděla mu matka. "Jen poslechni a jdi mi přinést ta kůzlata." A tak šel,...
Genesis 27:38... můj synu?!" Ezau svému otci řekl: "Copak máš jen jedno požehnání, otče? Požehnej mně! Mně také, otče!" A...
Genesis 27:40...živit svým mečem a svému bratru budeš sloužitJen když se staneš tulákem, tehdy se zbavíš jeho jha."...
Genesis 33:15...však odpověděl: "K čemu to, můj pane? Kéž mi jen zachováš svou přízeň." A tak se Ezau téhož dne vrátil...
Genesis 34:12...věno a mnoho darů a dám, kolik mi řeknetejen mi tu dívku dejte za ženu!" Jákobovi synové odpověděli...
Genesis 34:15...muži - to by pro nás byla hanba! Vyhovíme vámjen když budete jako my. se každý z vás, kdo je mužského...
Genesis 34:22...nám ovšem a budou s námi bydlet jako jeden lid jen s touto podmínkou: každý z nás, kdo je mužského pohlaví...
Genesis 34:30... obyvatelům země, Kananejcům i Perizejcům. Mám jen hrstku mužů; spojí-li se proti mně, zabijí a budu...
Genesis 41:40...se podrobí tvým rozkazům. Sám budu převyšovat jen trůnem." Potom farao Josefovi řekl: "Hle, ustanovuji ...
Genesis 42:1...Egyptě je zrní, řekl svým synům: "Co se na sebe jen tak díváte? Slyšel jsem, že v Egyptě je zrní. Jděte a...
Genesis 42:19... Když jste tak slušní, zůstane v tomto vězení jen jeden z vás. Vy ostatní jděte a přineste svým rodinám...
Genesis 42:38...syn s vámi nepůjde! Jeho bratr je mrtev a zůstal jen on sám. Kdyby se mu na vaší cestě přihodilo něco zlého,...
Genesis 44:1...svého domu: "Naplň vaky těch mužů jídlem, kolik jen unesou, a vlož stříbro každého z nich navrch jejich...
Genesis 44:10...otroci!" On řekl: "Dobrá. Mým otrokem ale bude jen ten, u koho se to najde. Vy ostatní budete volní."...
Genesis 44:26...jídlu,' odpověděli jsme: ‚Nemůžeme jít! Půjdemejen když s námi bude náš nejmladší bratr. Když s námi náš...
Genesis 47:14...tenkrát shromáždil všechny peníze, které se jen v Egyptě a Kanaánu našly, neboť za kupovali zrní. Ty...
Genesis 48:7...zemřela. Byli jsme v kanaánské zemi, zbýval jen kousek cesty do Efraty, a tam jsem ji pohřbil, na cestě...
Genesis 50:8...rodina, jeho bratři a rodina jeho otcejen své děti, svůj brav a skot zanechali v gošenském kraji....
Exodus 5:5...Zpátky k vašim robotám!" Farao pokračoval: "Jen se podívejte, jak se ta cháska v zemi rozmnožila - a vy...
Exodus 8:5...ty žáby od tebe i od tvých domů odejme. Zůstanou jen v Nilu." "Zítra," odpověděl farao. Mojžíš tedy řekl:...
Exodus 8:7...opustí tebe i tvé domy, dvořany i lid. Zůstanou jen v Nilu." Mojžíš s Áronem odešel od faraona a volal k...
Exodus 9:26...potlouklo a polámalo všechno polní stromovíJen v gošenském kraji, kde bydleli synové Izraele, žádné...
Exodus 10:11...po tom tak toužíte, jděte sloužit Hospodinu, ale jen muži!" A vyhnali je od faraona. Tehdy Hospodin...
Exodus 10:17... Modlete se za k Hospodinu, vašemu Bohu,  jen ode odvrátí tuto smrt!" A tak Mojžíš od faraona...
Exodus 10:24... "Jděte a služte Hospodinu!" řekl. "Zůstane tu jen váš brav a skot. Smíte vzít s sebou i své děti." Mojžíš...
Exodus 12:9...z něj nic syrového nebo vařeného ve vodějen pečené na ohni, s hlavou, nohama i vnitřnostmi. Nic z...
Exodus 12:32...Vezměte si svůj brav i skot, jak jste žádalijen jděte! A požehnejte i mně." Egypťané pak lid...
Exodus 12:37...Izraele pak vytáhli z Ramesesu do Sukotujen pěších mužů bylo asi 600 000, kromě žen a dětí. Vyšlo s...
Exodus 16:3... Synové Izraele před nimi naříkali: "Proč jsme jen nezemřeli Hospodinovou rukou v Egyptě? Tam jsme...
Exodus 19:12...‚Neopovažujte se vystoupit na horu nebo se jen dotknout jejího okraje. Každý, kdo se dotkne hory, musí...
Exodus 21:19...ten, kdo ho udeřil, zproštěn trestu. Uhradí mu jen ušlý zisk a náklady na léčení. Když někdo udeří svého...
Exodus 24:2...budete zdálky klanět. K Hospodinu však přistoupí jen Mojžíš, oni se nepřibližují. Také lid nevystupuje...
Exodus 29:33...berana s chlebem, který je v koši. Budou to jíst jen ti, kdo byli těmito obětmi očištěni, kdo byli pověřeni...
Exodus 30:10...ani moučnou oběť, nevylijete na něj ani úlitbuJen jednou za rok vykoná Áron na jeho rozích obřad smíření....
Leviticus 11:4...sudokopytníka. Nesmíte však jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci. Velbloud sice...
Leviticus 13:4...jej kněz prohlásí za nečistého. Je-li to však jen bílá skvrna, jež napohled není hlubší než okolní kůže a...
Leviticus 13:6...se po kůži, prohlásí jej za čistého - je to jen vyrážka. Vypere svůj oděv a bude čistý. Rozšíří-li se...
Leviticus 21:2...svému nejbližšímu příbuznému. Smí se poskvrnit jen kvůli matce, otci, synu, dceři a bratru, také kvůli své...
Leviticus 21:13...pomazání jeho Boha! jsem Hospodin. Ožení se jen s pannou. Nesmí se oženit s žádnou ovdovělou, zapuzenou...
Leviticus 21:14...či zneuctěnou ženou nebo s nevěstkou. Ožení se jen s pannou ze svého lidu, aby neznesvětil své símě ve...
Leviticus 25:12...je to léto milosti, bude vám svaté. Budete jíst jen to, co se samo urodí na poli. V tomto létě milosti se...
Leviticus 25:52... za niž byl koupen. Zbývá-li do léta milosti jen málo let, spočítá cenu svého výkupného podle nich. Bude...
Leviticus 27:10...za horší nebo horší za lepší. Kdyby někdo přece jen vyměnil dobytče za jiné, bude svaté to původní i to,...
Numeri 9:20...netáhli dál. Jindy se oblak nad Příbytkem zdržel jen několik dní; tehdy tábořili podle Hospodinova rozkazu a...
Numeri 9:21...rozkazu pak táhli dál. Když oblak zůstal jen od večera do rána a ráno se opět vznesl, hned táhli dál...
Numeri 10:4...do Stanu setkávání celá obec. Zatroubí-li se jen na jednu, sejdou se k tobě jen vůdcové, náčelníci...
Numeri 11:6...a melouny, na pórek, cibuli a česnek. Teď máme jen vyprahlé krky a v dohledu nic než ta mana!" Mana byla...
Numeri 11:20...vás, a naříkali jste před ním: ‚Proč jsme jen odešli z Egypta?'" Mojžíš ale namítl: "Lid kolem ...
Numeri 12:2...ženu Kúšanku!" Říkali také: "Mluví snad Hospodin jen skrze Mojžíše? Nemluví také skrze nás?" A Hospodin to...
Numeri 14:38... Z těch, kdo šli prozkoumat zem, zůstal naživu jen Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Jakmile Mojžíš...
Numeri 15:39... abyste je plnili. Kdybyste se totiž řídili jen svým srdcem a svýma očima, dovedly by vás ke smilstvu....
Numeri 17:28... umíráme! Hyneme, všichni hyneme! Kdokoli se jen přiblíží k Hospodinovu Příbytku, umírá! To snad vymřeme...
Numeri 18:1...vůči vašemu kněžství poneseš zodpovědnost jen ty a tvoji synové. Když budeš se svými syny sloužit...
Numeri 18:7...darováni vám, aby sloužili při Stanu setkáváníJen ty a tvoji synové však smíte sloužit jako kněží ve všem...
Numeri 18:23...nezemřeli. Službu při Stanu setkávání konají jen levité, svá provinění nesou oni sami. Toto je věčné...
Numeri 20:19...tvé vody, zaplatíme ji. Nejde o nic víc, chceme jen pěšky projít." Edom však řekl: "Neprojdeš!" a vytáhl...
Numeri 21:27...jeho zem po Arnon. Proto vypravěči říkají: "Jen jděte do Chešbonu, zkuste ho vystavět, zkuste opevnit...
Numeri 22:20...přišli pozvat, vstaň a jdi s nimi. Dělej však jen to, co ti řeknu." Balaám tedy ráno vstal, osedlal svou...
Numeri 22:35...anděl Balaámovi řekl: "Jdi s těmi muži; mluv ale jen to, co ti řeknu." Balaám tedy jel s Balákovými...
Numeri 22:38... přišel jsem k tobě. Nicméně, nebudu moci říkat jen tak něco. Řeknu jen to, co mi do úst vloží Bůh." A tak...
Numeri 23:11...jsem , abys nepřátele zatratil, a hle, ty jen žehnáš a žehnáš!" On však odpověděl: "Cožpak nemusím...
Numeri 23:13..."Pojď se na se mnou podívat odjinud. Uvidíš jen konec jejich zadního voje, neuvidíš je všechny. Zatrať...
Numeri 24:10... nepřátele zatratil, a hle, ty jim potřetí jen žehnáš a žehnáš! Hned zmiz, vrať se domů! Říkal jsem:...
Numeri 24:13...o své vůli cokoli dobrého nebo zlého - řeknu jen to, co řekne Hospodin'? Hned odejdu domů ke svým, ale...
Numeri 24:22...hnízdo tvé. Přesto však přijde vniveč, Kainejen co Ašur vezme do zajetí." Potom pronesl další...
Numeri 26:33...cheferský. Celofchad, syn Cheferův, neměl synyjen samé dcery. Ty se jmenovaly: Machla, Noa, Chogla, Milka...
Numeri 27:4...syny. jméno našeho otce vymizet z jeho rodu jen proto, že neměl syna? Přiděl nám dědičné vlastnictví...
Numeri 32:12... Izákovi a Jákobovi, neboť se mi nevydali celeJen Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův, se cele vydali...
Numeri 36:6...toto: Mohou se vdávat, za koho chtějí, ale jen uvnitř svého otcovského rodu a kmene. Tak nebude...
Deuteronomium 2:27...míru: "Chtěl bych projít tvou zemí. Půjdu jen a jen po cestě, neuchýlím se od napravo ani nalevo....
Deuteronomium 2:28...vodu k pití od tebe koupím za peníze. Chtěl bych jen pěšky projít tak, jak mi to dovolili synové Ezauovi...
Deuteronomium 4:27...pohanů, kam vás Hospodin zažene, zůstane jen hrstka. Tam budete sloužit bohům vytvořeným lidskýma...
Deuteronomium 5:29...lid řekl. Dobře to všechno pověděli. Kéž by jen měli takové srdce, aby mne po všechny dny ctili a...
Deuteronomium 7:18... - jak je budu moci vyhnat?" Neboj se jichJen si vzpomeň, jak Hospodin, tvůj Bůh, naložil s faraonem...
Deuteronomium 10:12... Izraeli - co od tebe Hospodin, tvůj Bůh, žádáJen to, abys ctil Hospodina, svého Boha, kráčel po všech...
Deuteronomium 12:23...či jelen; smí je jíst nečistý stejně jako čistýJen se utvrď v tom, abys nejedl krev - vždyť krev, to je...
Deuteronomium 14:7...sudokopytníka. Nesmíte však jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci. Velbloud, zajíc a...
Deuteronomium 15:4...co máš u svého bratra, to mu osobně prominešJen u tebe nikdo není chudý! Hospodin, tvůj Bůh, ti...
Deuteronomium 15:5...ti dává za dědictví, abys ji obsadil. Musíš jen bedlivě poslouchat Hospodina, svého Boha, a pečlivě...
Deuteronomium 15:23...gazelu či jelena, jsi čistý nebo nečistýJen nejez jeho krev - nech ji vytéci na zem jako vodu. ...
Deuteronomium 17:15...všechny národy kolem mne", pak nad sebou ustanov jen takového krále, jehož si vyvolí Hospodin, tvůj Bůh....
Deuteronomium 20:20... aby před tebou utekl za hradbu? Smíš zničit jen ty stromy, o kterých víš, že nenesou ovoce. Takové smíš...
Deuteronomium 21:20...náš syn je svéhlavý a vzpurný. Neposlouchá násjen hoduje a pije." Všichni muži toho města jej...
Deuteronomium 22:25...poli, znásilní ji a vyspí se s , pak zemře jen ten muž. Dívku netrestej, nezaslouží si smrt. Je to,...
Deuteronomium 28:29...snažení nebude mít úspěch, po všechny dny budeš jen utiskován a vykořisťován a nebude, kdo by zachránil....
Deuteronomium 28:33...národ, který jsi neznal, a po všechny dny budeš jen utiskován a utlačován. Zešílíš z podívané, kterou...
Deuteronomium 28:62...neposlouchal Hospodina, svého Boha, zůstane vás jen nepatrný počet, ačkoli vás bylo jako hvězd na nebi!...
Deuteronomium 29:18...požehnání a říkal by si: "I když se řídím jen svým zatvrzelým srdcem, budu se mít dobře!" (Jako by...
Deuteronomium 30:14...blízké - je ve tvých ústech a ve tvém srdciJen je plň! Pohleď, co ti dnes předkládám: Život a blahobyt...
Deuteronomium 32:38...tuk jejich obětí, kdo pili víno jejich úlitebJen vstanou, aby vám pomohli, se vám stanou úkrytem!...
Deuteronomium 32:39... se vám stanou úkrytem! Prohlédněte - jen jsem jediný a není Boha kromě mne. dávám smrt a...
Deuteronomium 33:6... Ruben žije, nikdy nevymře, jeho mužů jen hrstka je!" O Judovi řekl: "Vyslýchej, Hospodine, hlas...
Deuteronomium 34:11... se kterým se Hospodin znal tváří v tvář. Kolik jen znamení a divů jej Hospodin poslal vykonat v Egyptě...
Jozue 1:7...o níž jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dámJen buď silný a velmi statečný, abys pečlivě dodržoval celý...
Jozue 1:17...poslouchali Mojžíše, budeme poslouchat i tebeJen je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou, jako býval s...
Jozue 1:18...tvá slova, mu přikážeš cokoli, zemřeJen buď silný a statečný!" Jozue, syn Nunův, pak ze Šitimu...
Jozue 8:23... nezůstal, kdo by přežil ani kdo by uniklJen ajského krále zajali živého a přivlekli ho k Jozuovi....
Jozue 8:27...jako proklatí. Izrael si pro sebe nechal jen ukořistěný dobytek a zboží z onoho města, jak Hospodin...
Jozue 11:22...synů Izraele nikdo z Anakovců nezůstal; přežili jen v Gaze, v Gatu a v Ašdodu. Tak Jozue zabral celou zem,...
Jozue 13:6...Sidonce sám před syny Izraele vyženu. Zbývá jen rozdělit tu zem Izraeli losem na dědičné podíly, jak...
Jozue 17:3...syna Machirova, syna Manasesova, ale neměl synyjen samé dcery. Jmenovaly se: Machla, Noa, Chogla, Milka a...
Jozue 17:14...řekli Jozuovi: "Proč jsi nám dal za dědictví jen jeden los a jediný příděl? Jsme početný lid, neboť nám...
Jozue 22:5...vám v Zajordání dal Hospodinův služebník MojžíšJen velmi pečlivě dodržujte přikázání a Zákon, jak vám...
Jozue 22:19...příbytek, a přijměte dědictví mezi námiJen se nebuřte proti Hospodinu ani proti nám stavbou jiného...
Jozue 22:20...dopadl na celou izraelskou obec - i když byl jen jeden, nezahynul kvůli svému hříchu sám!" Synové...
Jozue 22:24... nás potrestá sám Hospodin! Udělali jsme to jen z obavy, aby vaši synové v budoucnu neřekli našim...
Soudců 6:37... pokládám zde na mlatu ovčí rouno. Bude-li rosa jen na rounu, a na zemi všude kolem sucho, poznám, že skrze...
Soudců 7:8...tedy poslal zbytek Izraelců domů a ponechal si jen těch tři sta mužů. Ti převzali od zbytku vojska jejich...
Soudců 7:14..." Na to mu ten druhý odpověděl: "To může být jen meč Izraelce Gedeona, syna Joašova. Bůh mu dal do rukou...
Soudců 8:10...v Karkoru. Z tábora východních národů zbylo jen asi 15 000 mužů; 120 000 bojovníků padlo. Gedeon táhl...
Soudců 8:24...vám vládnout Hospodin." Potom dodal: "Mám na vás jen tuto prosbu: Každý mi ze své kořisti dejte jednu...
Soudců 9:36...vojsko!" Zebul mu ale odpověděl: "To ti jen horské stíny připadají jako postavy." Gaal však...
Soudců 10:14... Jděte si volat k bohům, které jste si zvolilijen vás zachrání v dobách soužení." Synové Izraele na to...
Soudců 11:20...' Sichon ale Izraeli nevěřil, že jeho územím jen projde, a tak shromáždil celé své vojsko, utábořil se v...
Soudců 11:37...Amonci." Potom svého otce požádala: "Prosím jen o jedno: Pusť na dva měsíce, smím chodit po...
Soudců 12:4... protože Efraimci říkali: "Vy Gileáďané jste jen uprchlíci z Efraima - uprostřed Efraima a Manasese!"...
Soudců 15:13...Samson. "Neublížíme," řekli mu. "Chceme  jen spoutat a vydat jim. Zabít nechceme." A tak ho...
Soudců 16:3...ho, se rozední." Samson ale zůstal ležet jen do půlnoci. O půlnoci vstal, popadl vrata městské brány...
Soudců 18:9... "Viděli jsme tu zem - je výborná! To tu chcete jen tak sedět? Nezdržujte se a pojďte, půjdeme tu zem...
Soudců 19:20...stařík. "Postarám se o všechno, co potřebuješJen prosím nenocuj tady venku." Vzal je k sobě domů,...
Soudců 19:24...Zneuctěte je, udělejte s nimi, co se vám zlíbíJen ale neprovádějte žádnou hanebnost tomu muži!" Nemínili...
Soudců 20:36...poraženi. Izraelci ustoupili před Benjamínem jen proto, že počítali se zálohou, kterou u Gibeje...
Růt 1:17...do hrobu. Toto mi učiní a přidá Hospodinjen smrt s tebou rozdělí!" Když Noemi viděla, že se Rút...
Růt 2:7...Co přišla, je na nohou, od rána doteďjen na chvilku si odpočala." Boáz tedy Rút oslovil: "Poslyš...
Růt 2:16...vytahujte klasy ze snopů a nechávejte je pro niJen sbírá, neokřikujte ji!" A tak na tom poli...
1. Samuel 1:15...mu ale odpověděla: "Tak to není, můj pane. Jsem jen zdrcená. Nepila jsem víno ani pivo; jen jsem si...
1. Samuel 4:9... kteří bili Egypt všemožnými ranami na pouštiJen odvahu! Vzmužte se, Filištíni, nemusíme sloužit...
1. Samuel 7:3... Přimkněte se srdcem k Hospodinu a služte jen jemu! Pak vás zachrání z ruky Filištínů." Nato synové...
1. Samuel 7:4...odstranili baaly i aštarty a začali sloužit jen Hospodinu. Samuel dále pravil: "Shromážděte celý Izrael...
1. Samuel 12:20...jim Samuel. "Provedli jste sice všechno to zlojen se ale neodvracejte od Hospodina, ale služte mu celým...
1. Samuel 12:24...modlit. Budu vám ukazovat cestu dobrou a přímouJen ctěte Hospodina a služte mu věrně celým srdcem. Považte...
1. Samuel 13:22...a Jonatanovým mužům scházely meče i kopíJen Saul a jeho syn Jonatan je měli. Filištínská hlídka se...
1. Samuel 14:29..."Můj otec tím škodí zemi," řekl na to Jonatan. "Jen se podívejte, jak se mi rozjasnily oči, sotva jsem...
1. Samuel 18:8...si: "Davidovi přiznali desetkrát více, a mně jen tisíce. Aby mu tak ještě dali království!" Od toho dne...
1. Samuel 18:17...je starší dcera Merab, dám ti ji za ženuJen buď mým vojevůdcem a veď Hospodinovy boje." (Saul si...
1. Samuel 18:22...dvořanům přikázal: "Říkejte potají DavidoviJen se podívej, král rád a všichni jeho dvořané ...
1. Samuel 18:23...to maličkost, stát se královým zetěm? Vždyť jsem jen bezvýznamný chudák." Když dvořané Saulovi sdělili, co...
1. Samuel 18:25..."Povězte Davidovi toto: Král nechce žádné věnojen stovku filištínských předkožek jako pomstu nad...
1. Samuel 20:3...živ Hospodin a živ jsi ty, od smrti dělí  jen krok!" Jonatan odpověděl: "Udělám pro tebe, cokoli...
1. Samuel 20:39...se ke svému pánovi. Ten chlapec nic netušilJen Jonatan a David věděli, o co jde. Jonatan pak dal...
1. Samuel 21:5...chléb nemám," odpověděl kněz Davidovi. "Je tu jen svatý chléb - pokud ale mládenci neměli nic se ženami."...
1. Samuel 24:12...je to Hospodinův pomazaný. Podívej se, otčejen se podívej: Mám v ruce cíp tvého pláště. Odřízl jsem ti...
1. Samuel 25:24...se k zemi. Padla mu k nohám a zvolala: "Je to jen vina, pane můj! Ale dovol, prosím, své služebnici...
1. Samuel 26:16...neochránili svého pána, Hospodinova pomazanéhoJen se podívej, kde je královo kopí a ten džbán vody, co...
2. Samuel 2:19...se za Abnerem, neuhnul napravo ani nalevojen za ním. Abner se obrátil: "To jsi ty, Asaeli?" zavolal....
2. Samuel 2:26...meč stále hubit? Copak nevíš, že nakonec zbude jen hořkost? Kdy konečně řekneš svým mužům, přestanou...
2. Samuel 3:24...přišel Abner! Jak to, žes ho propustil a on si jen tak odešel? Znáš přece Abnera, syna Nerova! Přišel ...
2. Samuel 8:4...a 20 000 pěšáků. Všechna jeho spřežení ochromiljen sto si ponechal. Aramejci z Damašku přitáhli...
2. Samuel 13:32...zabiti všichni mladí královští synové. Zemřel jen Amnon! Abšalom byl k tomu odhodlán ode dne, kdy byla...
2. Samuel 13:33...zemřeli všichni královští synové. Vždyť zemřel jen Amnon!" Abšalom mezitím uprchl. Když se mladík na...
2. Samuel 15:16... následován celým svým dvorem. Zanechal tam jen deset konkubín, aby se staraly o dům. Když král s celým...
2. Samuel 15:20...měl zase vláčet s námi někam dál? půjdu, kam jen to půjde. Ty se ale i se svými bratry vrať. Kéž ti...
2. Samuel 19:1... synáčku můj! Synáčku Abšalome! Proč jsem jen místo tebe neumřel , Abšalome? Synáčku můj, synáčku...
2. Samuel 19:37...a králi břemenem? Tvůj služebník vyprovodí krále jen kousek cesty, k Jordánu. Proč by se mi král tak štědře...
2. Samuel 20:1...s Davidem? S Jišajovým synem mít podíl nebudemJen se vrátí domů všechen Izrael!" Všichni Izraelci...
2. Samuel 22:45...neznal, slouží mi! Cizáci přede mnou se krčíjen co uslyší, musí poslechnout. Cizáci přede mnou se...
2. Samuel 23:10... mu ruka ztuhla, že nemohl pustit meč. Lid jen postupoval za ním a obíral pobité. Hospodin toho dne...
2. Samuel 23:21... když napadl sníh. Jindy šel a zabil Egypťana jen s holí v ruce. Egypťan vypadal hrozivě, byl ozbrojen...
2. Samuel 24:14...Hospodinových, neboť jeho slitování je nesmírnéJen nepadnu do rukou lidem." Hospodin tedy na Izrael...
2. Samuel 24:22...ta rána mezi lidem zastavila." Aravna mu řekl: "Jen si můj královský pán vezme a obětuje, co se mu zlíbí...
1. Královská 2:37...odcházet. Buď si jist, že v den, kdy bys přece jen odešel a překročil potok Kidron, jistě zemřeš. Tvá krev...
1. Královská 3:18...dny po mně pak porodila i ona. Byly jsme doma jen my dvě, kromě nás tam nebyl nikdo cizí. V noci ale syn...
1. Královská 3:26...králi: "Prosím, pane můj! Dejte to živé dítěJen ho nezabíjejte!" Srdce se totiž sevřelo soucitem nad...
1. Královská 8:25...trůnu nikdy nechyběl tvůj potomek, budou-li jen tví synové dbát na svou cestu a žít přede mnou, jako...
1. Královská 8:39...každému jeho skutky, neboť znáš jeho srdcejen ty sám přece znáš srdce všech lidí - aby měli v úctě...
1. Královská 9:11...cedrové i cypřišové dřevo a zlata, kolik si jen přál. Chíram se tedy vypravil z Týru, aby si ta města,...
1. Královská 12:16...s Davidem? S Jišajovým synem mít podíl nebudemJen se vrátí domů Izrael, ty si hleď svého domu,...
1. Královská 12:17...rozešel do svých domů. Rechoboám pak kraloval jen nad těmi syny Izraele, kteří bydleli ve městech...
1. Královská 14:8... přikázání, následoval celým srdcem a konal jen to, co je v mých očích správné. Tys ale jednal hůře než...
1. Královská 17:12... tvůj Bůh, nemám ani kousek. Mouky je ve džbánu jen tak na dlaň a v láhvi jen troška oleje. Nasbírám teď...
1. Královská 18:26...nás!" Neozval se ani hlásek, žádná odpověďJen poskakovali kolem oltáře, který udělali. Kolem poledne...
1. Královská 19:10...tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen , ale i teď chtějí připravit o život." On mu řekl:...
1. Královská 19:14...tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen , ale i teď chtějí připravit o život." "Vrať se,...
1. Královská 20:7...a řekl jim: "Sami vidíte, že ten člověk chce jen škodit. Když si ke mně poslal pro ženy a děti i pro...
1. Královská 22:8...ho nesnáším, protože mi neprorokuje nic dobréhojen samé neštěstí. Je to Michajáš, syn Jimlův." "Tak by...
1. Královská 22:14...živ Hospodin," odpověděl Michajáš, "budu mluvit jen to, co mi řekne Hospodin." A tak přišel ke králi. Ten...
1. Královská 22:18...král k Jošafatovi. "Neprorokuje mi nic dobréhojen samé neštěstí." Michajáš ale pokračoval: "Nuže, slyš...
2. Královská 4:14..."Žiju si spokojeně mezi svými." "Co bych jen pro ni mohl udělat?" ptal se potom Elíša. "Vlastně nemá...
2. Královská 4:24...mu. Osedlala oslici a svému mládenci řekla: "Jen ji žeň! Kvůli mně nezpomaluj, dokud ti neřeknu." A tak...
2. Královská 5:22... "Ano, v pořádku," odpověděl Gehazi. "Můj pán  jen posílá se vzkazem: Teď právě ke mně přišli dva mládenci...
2. Královská 7:10...vidu ani slechu. Na místě zůstali kromě stanů jen uvázaní koně a osli." Strážní tu zprávu předali dál, ...
2. Královská 9:25..." řekl pak Jehu svému pobočníku Bidkarovi. "Jen si vzpomeň, jak jsme spolu jeli na vozech za jeho otcem...
2. Královská 9:34...se o tu proklatou a pohřběte ji. Přece jen to byla královská dcera." Šli ji tedy pohřbít, ale...
2. Královská 9:35...dcera." Šli ji tedy pohřbít, ale našli z  jen lebku, nohy a ruce. Když se vrátili a oznámili mu to,...
2. Královská 10:23...ctitelé Hospodina. Dohlédněte, aby tu byli jen ctitelé Baalovi." Poté přistoupili k obětním hodům a...
2. Královská 13:19...pak bys Arama úplně rozdrtil! Teď ho ale porazíš jen třikrát." Elíša pak zemřel a byl pochován. Příští jaro...
2. Královská 14:10...pošlapalo. Porazil jsi Edoma, srdce se ti dmeJen se chlub, ale raději zůstaň doma. Proč si říkáš o...
2. Královská 17:18...a vyhnal je ze své blízkosti. Ponechal tam jen samotný kmen Juda. Ani Juda však nedodržoval přikázání...
2. Královská 17:39...s vámi uzavřel, a neuctívejte cizí bohy. Ctěte jen Hospodina, svého Boha. On vás zachrání z rukou všech...
2. Královská 18:14...jsem. Jakékoli břímě mi uložíš, to ponesujen ode prosím odtáhni." Asyrský král tedy judskému...
2. Královská 19:18...do ohně. Nejsou to přece žádní bohové, ale jen dílo lidských rukou, dřevo a kámen - to proto je...
2. Královská 19:29...Letos budete jíst, co samo vyroste. I napřesrok jen to, co se samo urodí. Třetího roku ale sejte a...
2. Královská 20:13...olej. Ukázal jim i zbrojnici a všechno, co se jen našlo v jeho pokladnicích. V celém jeho paláci a v...
2. Královská 25:12...babylonskému králi, a jako ostatní obyvatelstvoJen ty nejchudší z lidu tam velitel gardistů nechal, aby se...
1. Letopisů 16:19...tvým dědičným údělem!" Přitom vás tehdy bylo jen trochu, byli jste tam jen hrstkou cizinců. Z národu do...
1. Letopisů 18:4...a 20 000 pěšáků. Všechna jeho spřežení ochromiljen sto si ponechal. Aramejci z Damašku přitáhli...
1. Letopisů 21:13...do rukou Hospodinu - je přece velmi milosrdnýJen nepadnu do rukou lidem." Hospodin tedy na Izrael...
1. Letopisů 21:17...můj, tvá ruka dolehne na a na mou rodinuJen ta rána nepadá na tvůj lid!" Hospodinův anděl...
1. Letopisů 21:23...cenu." "Vezmi si ho," odpověděl mu Aravna. "Jen můj královský pán udělá, co se mu zlíbí. Pohleď,...
1. Letopisů 23:22...a Kíš. Eleazar zemřel, aniž zanechal syny. Měl jen dcery, které si vzali jejich příbuzní, synové Kíšovi....
1. Letopisů 29:15... co jsme dali, bylo z tvé ruky! Před tebou jsme jen poutníci a hosté tak jako všichni naši otcové; naše dny...
2. Letopisů 2:5...A kdo jsem , abych mu směl stavět dům, byť jen pro pálení kadidla před jeho tváří? Proto mi prosím...
2. Letopisů 2:15...řekl. My pokácíme v Libanonu tolik stromů, kolik jen budeš potřebovat. Uděláme z nich vory a pošleme ti je...
2. Letopisů 3:9...šířku. Potáhl ji šesti sty talenty ryzího zlatajen zlato na hřebech vážilo padesát šekelů. Zlatem potáhl i...
2. Letopisů 6:16...trůnu nikdy nechyběl tvůj potomek, budou-li jen tví synové dbát na svou cestu a žít podle tvého Zákona,...
2. Letopisů 6:30...každému jeho skutky, neboť znáš jeho srdcejen ty sám přece znáš srdce lidí - aby měli v úctě a...
2. Letopisů 10:16...s Davidem? S Jišajovým synem mít podíl nebudemJen se vrátí domů Izrael, ty si hleď svého domu,...
2. Letopisů 10:17...rozešel do svých domů. Rechoboám pak kraloval jen nad těmi syny Izraele, kteří bydleli ve městech...
2. Letopisů 18:7...ho nesnáším, protože mi neprorokuje nic dobréhojen samé neštěstí. Je to Michajáš, syn Jimlův." "Tak by...
2. Letopisů 18:13...živ Hospodin," odpověděl Michajáš, "budu mluvit jen to, co řekne můj Bůh." A tak přišel ke králi. Ten se ho...
2. Letopisů 18:17...král k Jošafatovi. "Neprorokuje mi nic dobréhojen samé neštěstí." Michajáš ale pokračoval: "Nuže, slyšte...
2. Letopisů 19:6..."Dávejte pozor, jak jednáte. Nesoudíte přece jen pro člověka, ale pro Hospodina. Když vynášíte soud, on...
2. Letopisů 25:16...milý, přestaň!" Prorok tedy přestal mluvitjen ještě dodal: "Vím, že Bůh si s tebou poradil a...
2. Letopisů 28:23...bohové. Když jim budu obětovat, pomohou i mně." Jenomže oni ho jen sráželi, tak jako celý Izrael. Achaz...
2. Letopisů 30:10...Manases od města k městu k Zabulonu, ale byli jen k posměchu a pohrdání. Někteří z Ašera, Manasese a...
2. Letopisů 33:13...nechal ho znovu kralovat. Tak Menaše poznal, že jen Hospodin je Bůh. Poté obnovil vnější hradbu Města...
Ezdráš 9:15...Bože Izraele, ty jsi spravedlivý. Je nás tu dnes jen hrstka těch, kdo vyvázli. Stojíme před tebou ve svých...
Nehemiáš 2:12...pobyl tři dny, vstal jsem v noci a vzal s sebou jen několik mužů. Nikomu jsem neřekl, co mi můj Bůh položil...
Nehemiáš 3:35...Tobiáš Amonský, který mu stál po boku, řekl: "Jen klidně stavějí. Ta jejich kamenná zeď spadne, jen co...
Nehemiáš 6:8...mu toto: "Nic z toho, o čem mluvíš, se nedějeJen sis to vymyslel." Ti všichni se nás snažili zastrašit....
Ester 1:5...a pozval všechny vznešené i prosté, co jich jen bylo v královském sídle v Súsách. Toho plátna bílého a...
Ester 1:12...přijít odmítla. Král se rozlítil, že hněvem jen hořel. Poradil se však s mudrci znalými postupů...
Ester 1:16...ujal Memuchan: "Královna Vašti se neprovinila jen proti králi, ale i proti všem velmožům a všem národům...
Ester 3:2...klaněli se, neboť tak znělo královské nařízeníJen Mordechaj neklekal a neklaněl se. Dvořané z královského...
Ester 3:6...rozlítilo, že mu připadalo málo vztáhnout ruku jen na Mordechaje. Když se dozvěděl Mordechajovu národnost,...
Ester 4:2...a hořkým nářkem vyšel do města. Dostal se ale jen ke královské bráně; do paláce totiž nikdo oblečený v...
Ester 4:11...královi dvořané i lid v říšských provinciíchJen ten, na koho by král ukázal zlatým žezlem, smí žít. A...
Ester 7:4...zkáze, k pobití a vyhlazení! Kdybychom byli jen prodáni do otroctví, mlčela bych, neboť ten padouch...
Job 2:10..." odpověděl . "Budeme snad od Boha přijímat jen dobré, a zlé ne?" V tom ve všem Job ani jediným slovem...
Job 3:24...všech stran obklíčil? Mým denním chlebem je teď jen sténání, můj nářek proudí jako potoky. Stalo se mi to,...
Job 4:12... Dostalo se mi tajné sdělení, ušima jsem jen šepot pochytil. Nočními vidinami byl jsem rozrušen,...
Job 4:16...zježily. Zastavil se, podobu ale nešlo rozeznatjen zjev jakýsi před mýma očima, pak šepot, když zaslechl...
Job 5:1...stanu bude strženo, zemřou a moudří nebudou!'  Jen křič - kdo ti však odpoví? Ke komu z andělů se chceš...
Job 5:6... jeho bohatství zhltnou žízniví. Zlo totiž jen tak z prachu nevzchází, trápení ze země samo nepučí -...
Job 6:26...To, co jsem řekl, mi chcete vytýkat? Copak jen do větru mluví ubožák? Vy byste ale i o sirotka...
Job 7:1...nepoznám, co by zničilo? Nemá člověk na zemi jen samou robotu? Den za dnem jak nádeník žije tu. Jak...
Job 7:16...toho dost. Nebudu přece žít navěky! Nech býtJen pouhá pára jsou dny! Co je člověk, že se ti zdá tak...
Job 8:9...pokolení zeptej se, na jejich otce dej. My jsme jen včerejší, nevíme nic, naše dny na zemi jsou pouhý stín....
Job 10:20...do hrobu by přenesli. Copak mi nezbývá  jen pár dnů? Nech být, pookřeji aspoň na chvilku,...
Job 12:7... jsou v bezpečí, jako by Boha v ruce drželiJen se ptej dobytka, poučí, ptáci na nebi ti to...
Job 13:4... s Bohem chci projednat svou při. Vy  jen špiníte samou lží, všichni jste šarlatáni, a ne lékaři....
Job 14:1...roucho žere mol. Smrtelník z ženy zrozený  jen pár dnů - a plných trápení. Jako květ vzejde a uvadne,...
Job 14:9...zemi zpuchřely, i kdyby jeho kmen v prachu tleljen ucítí vodu, vypučí zase, jak mladý stromek větve vyžene...
Job 14:13...neprobudí se, nic nepřeruší jeho sen. Kéž bys  jen schoval v hrobě, kéž bys ukryl, než pomine tvůj hněv...
Job 17:1...se nevrátím. Dech opouští, dny skončilyjen hřbitov zbývá mi. Jsou se mnou ale ještě ti posměvači -...
Job 19:18...své vlastní rodině. Pohrdají mnou i mládencijen co se objevím, nadávají mi. Spřízněným duším jsem...
Job 19:20... zavrhli. Nejsem nic než kost a kůže, zbyly mi jen holé dásně. Smilujte, smilujte se, vy přátelé, vždyť...
Job 22:12...není tam v nebi nahoře? Jak vysoko jsou hvězdyjen se podívej! Ty ale říkáš: ‚Co Bůh ? To může soudit...
Job 23:3... jeho ruka drtí i přes sténání. Kdybych jen věděl, kde se nachází, k jeho sídlu bych se vypravil....
Job 26:14...poranil. A to jsou z jeho cest pouhé okrajejen slabý šepot o něm slyšíme - burácení jeho moci kdo by...
Job 28:22...tajemstvím. Záhuba i Smrt praví: "Samy jsme o  jen slyšely." Jen Bůh rozumí cestě k , to on , kde se...
Job 28:23...i Smrt praví: "Samy jsme o jen slyšely." Jen Bůh rozumí cestě k , to on , kde se nachází. On...
Job 29:11...na patra. Kdo uslyšel, ten mi blahořečil, kdo jen zahlédl, chválil , chudáka v jeho křiku že...
Job 30:20...Křičím k tobě, a ty neodpovídáš; stojím tu, a ty jen přihlížíš. Proměnil ses mi v ukrutníka, veškerou silou...
Job 32:6... syn Barachela Buzského tehdy řekl: " jsem jen mladík a vy jste kmeti, proto jsem byl dosud nesmělý,...
Job 32:13...neuměl, nikdo jste pro něj nenašli odpověďJen neříkejte: ‚Našli jsme moudré řešení, Bůh, a ne člověk...
Job 34:14...svěřil zem? Kdo mu předal celý svět? Kdyby ho jen tak napadlo svůj dech, svého ducha odejmout, všechno...
Job 34:36...hovoří, v jeho slovech není špetka soudnostiJen je Job zkoušen ještě víc, vždyť tu odpovídá jako...
Job 35:5...a s tebou i tvým přátelům: Podívej se k nebijen pohlédni, pozoruj mraky - jsou vyšší, než jsi ty. Když...
Job 35:8...škodí člověku jako ty, tvou spravedlnost pocítí jen smrtelník! Lidé úpějí pod hrozným útlakem, pod vládou...
Job 37:2...srdce děsí, jako by mi chtělo z hrudi vyskočitJen si poslechněte jeho hlas hromový, dunění, jež z úst mu...
Job 37:9...zalézá do skrýší a zůstává ležet v pelešíchJen vichřice vychází ze své komnaty a severák s sebou zimu...
Job 38:4... poučíš: Kde jsi byl, když jsem zemi založilJen pověz, když tomu rozumíš. Kdo určil její rozměry? To...
Job 38:18...jsi brány temnoty? Pochopils zemské rozměryJen pověz, když všemu rozumíš! Kudy vede cesta k příbytku...
Job 39:5... Kdo divokého osla pustil na svobodu? Kdo jen to zvíře zbavil postrojů? Dal jsem mu za domov pustou...
Job 40:15... - vždyť zachraňuje vlastní praviceJen se na behemota podívej, stejně jako tebe jsem stvořil...
Job 40:16...jsem stvořil jej; živí se trávou jako dobytčeJen se podívej, jakou sílu v bedrech, jak mocné svaly na...
Job 40:19... On stojí v čele Božích děl, meč na něj vztáhne jen jeho Stvořitel! Hory mu odvádějí povinný poplatek,...
Job 42:5...se ptát a ty poučíš.' Dosud jsem o tobě jen slýchal pověsti, teď však na vlastní oči spatřuji....
Job 42:8...oběť a můj služebník Job se za vás modlíJen proto, že dám na něj, vás hanebně nepotrestám....
Žalmy 3:2... když utíkal před svým synem Abšalomem. Kolik jen, Hospodine, je mých nepřátel, kolik jich povstává proti...
Žalmy 6:11...moje žádosti, Hospodin přijímá modlitbyJen se stydí a se děsí, všichni odpůrci ustoupí...
Žalmy 10:5...v jejich myšlení. Na svých cestách mají stále jen úspěch, tvé zákony jsou jim vzdáleny, ze všech...
Žalmy 12:3...ubývá, všichni čestní lidé mizí ze světa! Každý jen druhému pořád lže, úlisné rty mají, srdce falešné! ...
Žalmy 16:4...je nejradši! Kdo ale za cizími bohy spěchají, ti jen rozmnožují svá trápení! Nezúčastním se jejich krvavé...
Žalmy 18:45...postavil, lid, jejž jsem ani neznal, slouží miJen co uslyší, ihned poslouchají, cizáci krčí se přede...
Žalmy 21:2... Ve tvé síle, Hospodine, raduje se král - jak jen se veselí dík tvému spasení! Touhu jeho srdce jsi mu...
Žalmy 22:9..."Spolehl na Hospodina, tak mu pomůžejen ho zachrání, když ho tak rád!" To ty jsi ...
Žalmy 30:6... chvalte památku jeho svatosti! Jeho hněv trvá jen pouhou chvíli, jeho přízeň však celý život provází....
Žalmy 34:6...obav vytáhl. Ti, kdo jej vyhlížejí, budou jen zářit, nebudou v hanbě skrývat tvář! Když chudák volal,...
Žalmy 35:8...znenadání, síť, kterou políčili, je ulovíjen se zřítí do svého neštěstí! duše však bude v...
Žalmy 37:8...se hněvu, zanech zášti, nezlob se, vždyť to jen uškodí. Bídáci přece budou vymýceni, doufající v...
Žalmy 38:17...jistě odpovíš! nade mnou nejásají, říkám sijen se nepyšní nad mým selháním! Vždyť jsem přece na...
Žalmy 39:3...tiše, nadobro jsem se odmlčel, svou bolest však jen jitřil jsem. Srdce pálilo v útrobách, oheň mi hořel...
Žalmy 39:6...dnů jsi mi odměřil, poznám, jak pomíjím! Achjen hrstku dnů dals mi, můj věk je u tebe jako nic, člověk...
Žalmy 40:6...k pyšným ani k těm, kdo se řídí lží. Kolik jen, Hospodine Bože můj, kolik jen činíš zázraků! V...
Žalmy 42:10...mého života! Zeptám se Boha, skály své: Proč jen jsi na zapomněl? Proč kvůli nepřátelským útokům mám...
Žalmy 48:12...je plná spravedlnosti - hora Sion se veselíJen jásají judské dcery nad soudy Božími! Prochoďte Sion...
Žalmy 59:5...sbíhají, na se chystají, povstaň mi na pomocjen pohlédni! Hospodine Bože zástupů, Bože Izraele,...
Žalmy 59:9...myslí si: "Kdo to uslyší?" Tobě jsou, Hospodinejen pro smích, všem těm pohanům se vysmíváš. Ty jsi síla...
Žalmy 59:14...lži vyhlaď je ve svém hněvu, vyhlaď dočistaJen se dozví zemské končiny, že Bůh je vládcem Jákoba!...
Žalmy 62:2...předního zpěváka Jedutuna. Žalm DavidůvJen v Bohu duše odpočívá, od něj přichází záchrana....
Žalmy 62:3... duše odpočívá, od něj přichází záchranaJen on je skála, moje spása, nepadnu nikdy, on je můj...
Žalmy 62:5...jak zídka nahnutá, jak plot, který se rozpadáJen na to myslí, jak by ho strhli, jak by ho zbavili jeho...
Žalmy 62:6... ústy dobrořečí, v srdci však srší kletbami!séla Jen v Bohu, duše , odpočívej, od něj přichází moje naděje...
Žalmy 62:7...duše , odpočívej, od něj přichází moje nadějeJen on je skála, moje spása, nepadnu, on je můj pevný...
Žalmy 62:10...před Bohem, naší skrýší, své srdce vylijte! séla Jen pouhé nic jsou přece smrtelníci, lidští tvorové jsou...
Žalmy 69:11...V slzách když jsem se trápil postem, měli pro  jen posměšky. Místo šatů když oblékal jsem pytel, skládali...
Žalmy 78:40... vánek, jenž odvane a se nevrátí. Kolikrát jen ho v poušti dráždili, jakou ho v pustině trápili...
Žalmy 80:13...výhonky, její větévky k Eufratu dosáhly. Proč jen jsi rozbořil zídku vinice, aby z každý...
Žalmy 80:15...Bože zástupů, navrať se, pohlédni z nebejen se podívej - o tuto révu se postarej! Réva, již sázela...
Žalmy 81:11... vyvedl ze země egyptské - naplním tvá ústajen co je otevřeš! Můj lid ale neposlouchal, Izrael se...
Žalmy 85:9...(on slibuje pokoj svému lidu, věrným svým): "Jen se nevracejí k svému bláznovství!" Jeho spása je...
Žalmy 88:15...pozvedám, naproti jde ti ranní modlitba. Proč jen , Hospodine, odmítáš, proč skrýváš přede mnou svoji...
Žalmy 89:52...Urážky všech těch národů mi padly do klína! Jak jen se, Hospodine, tví nepřátelé rouhali! Tvému pomazanému...
Žalmy 94:4...ničemní, jak dlouho ničemní budou vítězit? Chrlí jen pýchu, kdykoli promluví, všichni ti zločinci se honosí....
Žalmy 105:12...tvým dědičným údělem!" Přitom jich tenkrát bylo jen trochu, byli jenom hrstkou cizinců. Z národu do národu...
Žalmy 106:2...- je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Kdo jen vylíčí Hospodinovo hrdinství, kdo jeho chválu plně...
Žalmy 109:8...jeho modlitba hříchem je! jeho život trvá jen krátce, jeho pověření jiný převezme! jeho děti...
Žalmy 118:2...- je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Izraelijen řekni teď: "Jeho láska trvá navěky!" Dome Áronův, řekni...
Žalmy 119:8...soudům když se naučím. Tvé zákony chci dodržetjen prosím neopouštěj ! Jak mladík svou stezku udrží v...
Žalmy 119:19...uviděl úžasné věci ve tvém Zákoně. Na zemi jsem jen cizincem, své příkazy mi neskrývej! Mou duši stále...
Žalmy 119:94...paměti, vždyť právě jimi jsi obživil! Patřím jen tobě, buď spása , vždyť vyhledávám tvá pravidla....
Žalmy 124:1...poutní píseň. Kdyby s námi nebyl Hospodinjen řekni, Izraeli: Kdyby s námi nebyl Hospodin tenkrát,...
Žalmy 129:1... Poutní píseň. Tolik týrali od dětstvíjen řekni, Izraeli: Tolik týrali od dětství, nikdy ...
Žalmy 137:7...nade vše, nade všechny rozkoše! Hospodinejen se rozpomeň na Edomce v Jeruzalémě v onen den, kdy...
Žalmy 139:23..., Bože, a poznej srdce , poznej myšlenkyjen vyzkoušej! Zjisti, zda držím se cesty škodlivé, a...
Žalmy 141:5...jejich lahůdky! spravedlivý třeba i bijejen jsem napomínán přítelem, mi však hlavu nemažou...
Žalmy 148:13...s mladými! všichni chválí jméno Hospodinjen jeho jméno je přece nejvyšší, jeho sláva je nad nebem i...
Přísloví 1:7...je úcta k Hospodinu; moudrostí a poučením jen hlupák pohrdá. Poslouchej, synu můj, otcovo poučení, od...
Přísloví 1:11...námi, budem ze zálohy vraždit, někoho nevinného jen tak přepadnem, jako hrob zaživa je spolknem, vcelku,...
Přísloví 1:30...radami se nikdy neřídili, mojí domluvou vždy jen pohrdli, proto snědí, co si navařili, vlastními...
Přísloví 2:6...tehdy porozumíš, k poznání Boha dospěješJen Hospodin přece dává moudrost, poznání a rozumnost...
Přísloví 5:12... tvůj život, tvé tělo bude zmařeno: "Proč jen jsem nenáviděl poučení, proč domlouváním pohrdlo srdce...
Přísloví 5:17...Mají se náměstím řinout řeky tvé? Tobě patříjen tobě jedinému, nikomu cizímu je neponech. Požehnané ...
Přísloví 7:11...míří v nevěstčím hávu, v srdci protřelost. Jak jen je bujná a jak rozpustilá, její nohy doma stání nemají....
Přísloví 9:8...kárá darebáka, přijde k úrazu. Nekárej drzounajen by nenáviděl; pokárej moudrého - bude milovat....
Přísloví 10:32...znají, co se sluší, ústa darebáků však jen zvrácenost. Falešné váhy se Hospodinu hnusí, poctivé...
Přísloví 11:23...bez špetky rozumu. Touhy spravedlivých vedou jen k dobru, z nadějí darebáků zbude vztek. Někdo rozdává -...
Přísloví 11:25... běda - k vlastní chudobě! Štědrý člověk bude jen vzkvétat, kdo jiné svlažuje, sám bude zavlažen. Kdo...
Přísloví 12:1...a hříšníci! Milovník poznání miluje poučeníjen tupý mezek si nedá domluvit. Dobrotivého zahrne...
Přísloví 12:19... Pravdomluvné rty obstojí navždy, prolhaný jazyk jen krátký okamžik. Zlomyslní mají v srdci jen faleš,...
Přísloví 12:20...jazyk jen krátký okamžik. Zlomyslní mají v srdci jen faleš, mírumilovní žijí v radosti. Spravedlivým nic...
Přísloví 13:10...svítí vesele, svíce darebáků uhasne. Pýcha vede jen ke sporům, moudří však dají na radu. Rychle nabyté...
Přísloví 14:10...z provinění, poctiví ale hledají smířeníJen srdce člověka zná vlastní hořkost, podobně jeho radost...
Přísloví 15:6...je velkou pokladnicí, zisky darebáka nesou jen trápení. Rty moudrých vědění rozsévají, srdce tupců...
Přísloví 18:1... rozumně vypadají ústa zavřená. Samotáři jde jen o vlastní choutky, každou rozumnou radou pohrdne. Tupec...
Přísloví 18:2...pohrdne. Tupec nijak nestojí o rozumnost - chce jen vyklopit, co na srdci. Kam přijde darebák, přijde i...
Přísloví 18:24...odpovídá hrubostí. Jsou tací přátelé, co jsou jen ke škodě; bližší než bratr je ale ten, který miluje. ...
Přísloví 20:14... "Špatné, moc špatné," říká, kdo kupuje, a jen co popojde, si pochvaluje. Někdo zlato a perel...
Přísloví 23:5...za bohatstvím, měj rozum a rychle přestaň s tímJen je zahlédneš, bohatství tu není, roztáhne křídla...
Přísloví 23:7...lakomce, po jeho lahůdkách nedychti. V duchu jen počítá - je takový, když říká, "Jez a pij," není...
Přísloví 23:9...říkat tupci je zbytečné, moudrostí tvých slov jen pohrdne. Neposunuj dávné mezníky, od pole sirotků dej...
Přísloví 23:31...Do vína nezahleď se - jak rudé je, jak v poháru jen jiskří, jak hladce klouže do hrdla! Nakonec ale jako...
Přísloví 24:25...národy. Žalobci však bývají oblíbeni, takoví se jen chvály dočkají. Upřímná odpověď - na rty polibek...
Přísloví 25:17...přesytíš a zvrátíš jej. Navštěvuj svého přítele jen vzácně, jinak se přesytí a znenávidí . Kdo proti...
Přísloví 28:23... nakonec dojde ocenění spíše než jazyk, který jen lichotí. Odírat rodiče prý žádný hřích není - to může...
Přísloví 28:24...rodiče prý žádný hřích není - to může říkat jen vrahův společník! Chamtivý člověk podněcuje sváry, kdo...
Přísloví 28:26... bude úspěšný. Na vlastní rozum spoléhá jen tupec, kdo ale žije moudře, bude zachráněn. Kdo dává...
Přísloví 30:7...nepřidávej, jinak pokárá a ze lži usvědčíJen o dvě věci jsem žádal, neodpírej mi je, dokud...
Kazatel 1:8...řeky vrací, aby pak odtamtud znovu plynuly. Jak jen jsou úmorné všechny ty věci, člověk to ani nemůže...
Kazatel 4:1... Když jsem se rozhlédl, znovu jsem viděl jen samé bezpráví pod sluncem: Slzy utiskovaných - útěcha...
Kazatel 5:10...víc lidí, co z něj tedy jeho majitel? Je to jen pastva pro oči. Kdo pracoval, ten sladce spí, jedl...
Kazatel 7:24...vzdálená. Vzdálená je, je jakákoli! Kdo jen ji nalezne hluboko v hlubinách? Všechno jsem v mysli...
Kazatel 8:7...potíž, že nikdy neví, co se bude dít. Kdo jen mu prozradí, co chystá budoucnost? Nikdo neovládne vítr...
Kazatel 8:15...jiné štěstí než jíst a pít a přitom se radovatJen to mu totiž zbývá při jeho pachtění v těch pár dnech...
Kazatel 10:14...dál a dál. Člověk netuší, co se bude dít - kdo jen mu prozradí, co bude dál? Pachtění hlupáků unavuje,...
Píseň 1:8...stád? Nevíš-li sama, ty nejkrásnější z ženjen vyjdi v patách ovečkám a svoje kůzlátka nech pást tam,...
Píseň 3:4...- Viděli jste toho, kterého z duše milujiJen jsem je minula, našla jsem toho, kterého z duše miluji!...
Píseň 5:1...svou plástev medu jím, své víno i mléko popíjímJen jezte, přátelé, a pijte, milováním se opijte! Spím, ale...
Izaiáš 1:6...chodidel k temeni nezůstal kousek netknutýjen samé rány, modřiny a jizvy samý hnis - nejsou ošetřeny...
Izaiáš 1:21...právo a spravedlnost žila v něm - teď však jen vrahové. Tvé stříbro se proměnilo v strusku, tvé víno...
Izaiáš 1:23...zlodějů; všichni si úplatky oblíbili, záleží jim jen na zisku. Sirotkům nezjednávají právo, nemají zájem se...
Izaiáš 2:11...hrdý pohled člověka, lidská pýcha bude sraženajen Hospodin bude vyvýšen v ten den. Hospodin zástupů totiž...
Izaiáš 2:17...pýcha bude sražena; v ten den bude vyvýšen jen Hospodin a modly zcela vymizí...
Izaiáš 4:1...svůj vlastní chléb a oblékat se vlastním oděvemjen se jmenujeme po tobě - pomoz nám ujít potupě!" V ten...
Izaiáš 5:10... honosné vily se vylidní. Deset akrů vinice vydá jen jeden džbán, deset měr osiva jen jednu míru zrna. Běda...
Izaiáš 5:19...jak vůz na laně vlečou hřích! Těm, kdo říkají: "Jen si pospíší, Bůh neotálí s dílem svým, abychom si...
Izaiáš 6:13...tu zemi všichni opustí. Kdyby v zůstalajen desetina, musí být znovu vypleněna. Ale jako dub, jako...
Izaiáš 7:21...i bradu vám ostříhá. V ten den člověku zůstane jen kravka a pár ovcí, nadojí mu však tolik mléka, že bude...
Izaiáš 7:24...zaroste trním a bodláčím. Člověk se tam odváží jen s lukem a šípy, neboť celá zem zaroste trním a bodláčím...
Izaiáš 8:13...se oni bojí, toho se nebojte a nelekejte seJen Hospodin zástupů je vám svatý - před ním mějte bázeň...
Izaiáš 10:7...nepřemýšlí, jiné záměry nosí na srdci - myslí jen na to, jak by hubil, jak by vymýtil mnohé národy. Říká...
Izaiáš 10:22...tvého lidu, Izraeli, bylo jako písku v mořijen pozůstatek se navrátí. Záhuba je rozhodnuta,...
Izaiáš 12:2...- doufám a se nebojím. síla a píseň je jen Hospodin, to on se stal mým spasením!" Budete nabírat...
Izaiáš 14:12...je hniloba a červi jsou tvá přikrývka!" Jak jen jsi to spadl z nebe, ty Zářný, synu Jitřenky! Poražen...
Izaiáš 14:19...ve své hrobce leží si. Ty jsi však bez hrobu jen tak pohozen jako zavržená ratolest, tak jako roucho...
Izaiáš 15:3...chodí v ulicích a na střechách i náměstích jen samé kvílení; slzy se valí po tvářích. Chešbon a Eleale...
Izaiáš 19:12...učedník?" Kam se teď poděli ti tvoji mudrciJen ti prozradí, jestli to vědí, co Hospodin zástupů...
Izaiáš 21:17...množství hrdinných kedarských lučištníků zbude jen nepatrný pozůstatek." Tak promluvil Hospodin, Bůh...
Izaiáš 22:17...ve výšce, místo odpočinku sis vykutal ve skáleJen se, ty hrdino, podívej, jak Hospodin pevně popadne,...
Izaiáš 23:13...Na Kypr vydej se! Ani tam ale pokoj nenajdešJen se podívej na zemi Chaldejských, na lid, jenž byl a...
Izaiáš 24:6...pykají; obyvatelé země mizejí, zbývají  jen nemnozí. Nové víno vyschlo, réva uvadá, namísto...
Izaiáš 26:4...v Hospodina vždycky, navěky - Skalou věků je jen Hospodin! On strhává dolů obyvatele výšin a nedobytné...
Izaiáš 26:13... Bože náš, jiní krom tebe vládli nám, my však jen na tebe chceme spoléhat, jen tvoje jméno uctívat. ...
Izaiáš 26:18... trpěli. Byli jsme těhotní, měli jsme bolestijen pouhý vítr jsme ale rodili: spásu jsme na zemi...
Izaiáš 27:10...jsou prázdné příbytky. Popásá se, polehává tu jen dobytek, dohola okusuje jeho větvičky. jeho větve...
Izaiáš 28:13...tak a tak, tam a sem a sem a tam - bla bla bla!" Jen si jdou - nazpátek upadnou, zraní se, chytí se do...
Izaiáš 30:1...mne, vstupují do smlouvy ne s mým Duchem, a tak jen vrší hřích na hřích. Dolů do Egypta se vydali, aniž se...
Izaiáš 30:5...pomoci; nepřinese vám prospěch ani výhodu, ale jen hanbu a pohanu. Ortel o zvířatech v Negevu: Zemí...
Izaiáš 30:10...prorokům: "Neprorokujte nám pravdu. Říkejte nám jen lichotky a prorokujte lži! Sejděte z cesty, odbočte ze...
Izaiáš 31:3...bídáků, proti pomocníkům zločinců. Egypťané jsou jen lidé, a ne Bůh, jejich koně pouhé tělo, a ne duch....
Izaiáš 35:8...bude nazývat. Nepůjde po nečistý, bude určena jen pro poutníky - ani hloupí na cestě nezbloudí....
Izaiáš 37:19...do ohně. Nejsou to přece žádní bohové, ale jen dílo lidských rukou, dřevo a kámen - to proto je...
Izaiáš 37:30...Letos budete jíst, co samo vyroste. I napřesrok jen to, co se samo urodí. Třetího roku však sejte a...
Izaiáš 38:19...padli do jámy, nevzhlížejí k tvé věrnosti. Živýjen živý může velebit tak jako v dnešním dni; otec...
Izaiáš 39:2... Ukázal jim i celou zbrojnici a všechno, co se jen našlo v jeho pokladnicích. V celém jeho paláci a v...
Izaiáš 41:1...přede mnou, ostrovy! národy zkusí nabrat silJen se přiblíží a promluví - pojďme společně k soudu...
Izaiáš 44:11...čeká všechny jeho stoupence - vždyť i umělec je jen člověkem! Jen se všichni shromáždí, jen ...
Izaiáš 45:14... tobě se pokloní a pokorně vyznají: "Bůh je jen u tebe a není boha kromě něj! Vskutku, ty jsi Bůh,...
Izaiáš 45:21...modly nosí, že se modlí k bohu, který nespasíJen promluvte, předložte důkazy, můžete se spolu poradit!...
Izaiáš 45:24...na kolena a každý jazyk bude při mně přísahat. "Jen v Hospodinu," budou o mně říkat, "je spravedlnost a...
Izaiáš 47:12... Náhle na tebe přijde záhuba - ani se nenadášJen se teď postav se svými čáry, s tím množstvím kouzel...
Izaiáš 47:13...vystrašíš! Vyčerpána jsi všemi těmi radamiJen se teď tví astrologové postaví, hvězdopravci se svou...
Izaiáš 49:18...kdo bořili a ničili, jsou pryč. Pozvedni očijen se rozhlédni - ti všichni se shromáždili, aby k tobě...
Izaiáš 51:2...Sáru, jež vás rodila: Když jsem ho povolal, byl jen jediný, požehnal jsem ho však a rozmnožil. Ano,...
Izaiáš 51:6...na čekají, mou paži vyhlížejí s nadějíJen pozvedněte oči k nebi, podívejte se dolů k zemi: Nebe...
Izaiáš 56:11...se na svou cestu obrátil, všichni se zajímají jen o svůj zisk. "Pojďte," vykřikují, "víno chci! Pivem se...
Izaiáš 56:12...Pivem se pojďme zpít! Zítřek bude právě takovýjen toho bude ještě víc!" Spravedliví umírají a nikomu to...
Izaiáš 58:3...Pokořujeme se hladem, a ty si toho nevšímáš?" Jen se podívejte - v postní den si děláte, co chcete,...
Izaiáš 58:4...své dělníky ale honíte. Vaše půsty působí jen sváry a rozbroje, vaše krutá pěst dopadá na druhé....
Izaiáš 59:7...prolévat krev nevinných. Jejich myšlenky jsou jen zlomyslnosti, zkáza a zhouba jsou jejich průvodci....
Izaiáš 59:8... Cestu pokoje vůbec neznají, v jejich stopách je jen bezpráví. Své stezky pokroutili natolik, že tudy...
Izaiáš 60:4...půjdou národy a králové k jasu tvého svítáníJen zvedni oči, kolem se rozhlédni - ti všichni se k tobě...
Izaiáš 63:15...lid, abys své jméno proslavil. Pohlédni z nebejen se podívej z příbytku svatosti a slávy své: Kde je tvá...
Izaiáš 64:10...kdysi chválili naši otcové - teď je z něj ale jen spáleniště, vše, co nám bylo drahé, je zničené! Budeš...
Jeremiáš 2:23...‚Jsem bez poskvrny, nechodila jsem za baaly.' Jen se podívej, cos prováděla v Údolí, nad tím, cos páchala...
Jeremiáš 2:28...nás!' Kde jsou ti tví bohové, které sis pořídilJen přijdou z tvé bídy zachránit! Máš přece tolik...
Jeremiáš 3:2... a chceš se ke mně vrátit?" praví Hospodin. "Jen se rozhlédni kolem dokola: Na kterém holém vršku ses...
Jeremiáš 3:5...Takto mluvíš, a přitom hle - pácháš zlo, jak jen dovedeš!" Za dnů krále Jošiáše mi Hospodin řekl: "Vidíš...
Jeremiáš 3:13...milosrdný, praví Hospodin, a nehněvám se navěkyJen uznej, že ses provinila, žes byla Hospodinu, svému Bohu...
Jeremiáš 5:4...kámen, vrátit se odmítli. Řekl jsem si: Jsou to jen chudáci; chovají se jako blázni, protože Hospodinovu...
Jeremiáš 5:7...Tví synové opustili a přísahají skrze nebohyJen co jsem je nasytil, odešli cizoložit, houfem se valí do...
Jeremiáš 5:13...žádná bída, nepocítíme meč ani hladomor. Proroci jen tak do větru žvaní, nemají žádné poselství - se to...
Jeremiáš 6:13... Vždyť od nejmenších po největší každý jen hledá mrzký zisk; od proroků po kněží každý jen...
Jeremiáš 6:14...těžce poraněný lid léčí ledabylými slovy: ‚Klidjen klid' - jenže klid není! Copak se za své ohavnosti...
Jeremiáš 7:8... kterou jsem dal vašim otcům od věků na věkyJen se podívejte! Vždyť na ty klamné řeči spoléháte marně!...
Jeremiáš 7:12...lupičů? Jenže to dobře vidím, praví HospodinJen si zajděte do Šíla, na místo, kde jsem kdysi nechal...
Jeremiáš 7:21...Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: "Jen si hromaďte zápaly k obětem, jen si to maso snězte!...
Jeremiáš 8:8...‚My jsme moudří, my máme Zákon Hospodinův'? Jen se podívejte, jak ho komolí lživé pero učenců! Ti...
Jeremiáš 8:10... Vždyť od nejmenších po největší každý jen hledá mrzký zisk, od proroků po kněží každý jen...
Jeremiáš 8:11...těžce poraněný lid léčí ledabylými slovy: ‚Klidjen klid' - jenže klid není! Copak se za své ohavnosti...
Jeremiáš 8:13...ani hrozen na vinici, na stromech ani fíkjen zvadlé listí. Čímkoli jsem je obdařil, to ztratí." Na...
Jeremiáš 9:10... "Obrátím Jeruzalém v hromady sutin, kde žijí jen šakali, obrátím judská města v trosky, kde nikdo...
Jeremiáš 10:7...jsi pověstný. Kdo by se nebál, Králi národůJen ty zasloužíš úctu! Mezi mudrci všech národů a ve všech...
Jeremiáš 10:15...jsou podvod a ducha v sobě nemají. Jsou to jen nesmysly, směšné výtvory; na přijde čas zúčtování...
Jeremiáš 10:22...vřava! Judská města se obrátí v trosky, kde žijí jen šakali. Hospodine, vím, že nikdo nemá svou cestu v moci...
Jeremiáš 11:12... Tehdy budou volat ke mně, ale je nevyslyšímJen si judská města a obyvatelé Jeruzaléma jdou volat k...
Jeremiáš 14:8...zemi chováš jako cizinec, jako poutník, co se jen na noc zastaví? Proč se chováš jako zaskočený člověk,...
Jeremiáš 17:2... na rozích jejich oltářů! Jejich synové myslí jen na své oltáře, na své posvátné kůly u košatých stromů...
Jeremiáš 17:18... jsou to oni, kdo se děsí, a neděsím se Jen na přiveď ten zlý den, dvojnásobnou ranou rozdrť je!...
Jeremiáš 18:23...jim jejich viny, nepřehlížej jejich hříchJen se před tebou skácejí; v čase svého hněvu zakroč...
Jeremiáš 20:18...hrobem a břicho zůstalo navždy těhotné? Proč jen jsem vyšel z lůna matčina? Abych zakoušel jen trápení a...
Jeremiáš 22:5...samém, praví Hospodin, že z tohoto paláce zbudou jen trosky." Toto praví Hospodin o domu judského krále:...
Jeremiáš 22:6... jako libanonský vrcholek. Zbude z tebe však jen pustina, města bez obyvatel. Pošlu proti tobě ničitele,...
Jeremiáš 22:17...oči ani srdce než pro svůj mrzký zisk; zajímá  jen vraždit nevinné, vydírání a násilí." Toto praví...
Jeremiáš 23:23...cesty, od jejich zlého jednání. Jsem snad Bůhjen když jsem blízko? praví Hospodin. Nejsem snad Bůh i...
Jeremiáš 25:18...města s jejich králi a velmoži, aby z nich zbyly jen trosky budící děs, posměch a nadávky (jak je tomu ...
Jeremiáš 27:10...se babylonskému králi nepoddáváte. Prorokují vám jen lži, které vás nakonec odloučí od vlasti. Vyženu vás...
Jeremiáš 27:14...se babylonskému králi nepoddáváte. Prorokují vám jen lži! jsem je neposlal, praví Hospodin. Prorokují mým...
Jeremiáš 28:9...za proroka, kterého opravdu poslal Hospodinjen když se jeho slova naplní." Nato prorok Chananiáš...
Jeremiáš 32:24... a tak jsi na přivedl všechno tohle neštěstíJen pohleď na ty obléhací náspy! Přitáhli k městu, aby ho...
Jeremiáš 32:30...pro cizí bohy. Synové Izraele i Judy od mládí jen páchají, co je zlé v mých očích. Ano, synové Izraele ...
Jeremiáš 32:31...kdy bylo vystavěno, dodnes mi toto město bylo jen k zlosti. Hněvali tak, že je musím vyhnat ze své...
Jeremiáš 37:10...útočí, pobili, takže by v jejich táboře zůstali jen těžce ranění, přece by se všichni zvedli a toto město...
Jeremiáš 37:13...tam se svými příbuznými vypořádal své dědictvíJen co však vstoupil do Benjamínské brány, narazil tam na...
Jeremiáš 38:4...řekli králi: " ten muž zemře! Těmi svými řečmi jen bere odvahu bojovníkům, kteří ve městě ještě zbyli, i...
Jeremiáš 38:6...tam Jeremiáše na provazech. V jímce nebyla vodajen samé bahno, takže se Jeremiáš topil v bahně. O tom, že...
Jeremiáš 38:20...by se na ." "To neudělají," řekl Jeremiáš. "Jen poslechni Hospodina, jak ti říkám, a povede se ti dobře...
Jeremiáš 39:10... kdo k němu přeběhli, a všechen zbývající lidJen ty nejchudší z lidu, kteří nic neměli, nechal velitel...
Jeremiáš 44:2...všechna judská města. Hle, dnes z nich zbývají jen opuštěné trosky kvůli zlu, které páchali. Uráželi ,...
Jeremiáš 44:22... jež jste páchali, teď z vaší země zbyly jen trosky budící děs a nadávky, kde se dodnes nebydlí....
Jeremiáš 44:28...a hladem. Do judské země se pak z Egypta vrátí jen hrstka těch, kdo meči uniknou. Všichni, kdo pozůstali z...
Jeremiáš 48:38... Na všech moábských střechách, na náměstích jen samé truchlení. Roztříštím Moáb jako džbán, který ...
Jeremiáš 49:2...proti Rabě Amonců zakřičím do bitvy. Zbude z  jen hromada sutin, její vesnice budou spáleny a Izrael...
Jeremiáš 49:9...paběrky. Přepadnou-li v noci zloději, vezmou jen to, co budou chtít. však Ezaua svléknu donaha,...
Jeremiáš 50:11...její plenitelé se nasytí, praví HospodinJen se radujte, jen jásejte, vy, kdo drancujete dědictví...
Jeremiáš 50:23... jak je rozbito kladivo drtící celou zem! Jak jen mohl být Babylon mezi národy tak zpustošen! Políčil...
Jeremiáš 50:39... pro ty příšery se zbláznili! Proto tam bude žít jen pouštní zvěř, pštrosi a hyeny. se tam nikdy bydlet...
Jeremiáš 51:18...jsou podvod a ducha v sobě nemají. Jsou to jen nesmysly, směšné výtvory; na přijde čas zúčtování...
Jeremiáš 51:37... Babylon se obrátí v hromady sutin, kde žijí jen šakali, bude vzbuzovat děs a posměch, zůstane bez...
Pláč 1:11...jídlu, aby se udrželi naživu. Pohleď, Hospodinejen se podívej, v jaké jsem hrozné potupě! Není to pro vás...
Pláč 1:12...vás vůbec nic, všichni, kdo procházíte kolemJen se podívejte, pohleďte, zda je bolest podobná ,...
Pláč 2:20... pozdvihuj k němu dlaně! Pohleď, Hospodinejen pohlédni, koho jsi takto ranil! To mají ženy jíst své...
Pláč 3:47...nás ústa všichni, kdo jsou proti nám. Zbývá nám jen strach a prach, zkáza, zmar! Z očí mi slzy proudí...
Ezechiel 2:3...jako jejich otcové i oni do dneška stále jen zrazovali. Synové, k nimž posílám, jsou paličatí a...
Ezechiel 7:21...za kořist, to uloupí nejhorší lotři na zemijen to znesvětí! Svou tvář od nich odvrátím, znesvětí...
Ezechiel 8:17...násilím celou zem a stále víc popouzetJen se podívej, jak mi strkají klacek do chřípí! Proto i ...
Ezechiel 13:10...všechno proto, že sváděli můj lid, když říkali: ‚Jen klid' - jenže klid nebyl! Když lidé postaví chatrnou...
Ezechiel 13:16...prorokovali Jeruzalému a mívali o něm vidění: ‚Jen klid.' - Žádný klid, praví Panovník Hospodin! A teď,...
Ezechiel 14:15...dravou zvěř, aby ji hubila, by z byla jen pustina, kterou by kvůli zvěři nikdo nechodil, pak -...
Ezechiel 20:4...praví Panovník Hospodin! Obviň je, synu člověčíjen je obviň. Pověz jim, jaké ohavnosti páchali jejich...
Ezechiel 21:5... Pane můj! tak o mně říkají: ‚Vykládá jen samé hádanky.'" Dostal jsem slovo...
Ezechiel 21:14...Řekni - Tak praví Panovník: Meč, meč! Naostřenýjen se leskne, naostřený k porážce, lesk jako blesk!...
Ezechiel 21:16...a padne do dlaně, ostrý a vyleštěný mečjen ho podat ruce katově! Kvílej a křič, synu člověčí,...
Ezechiel 23:36..." řekl mi Hospodin, "obviň Oholu a OholíbuJen jim vyjmenuj jejich ohavnosti. Žily jako cizoložnice a...
Ezechiel 24:17...však truchlit ani plakat, neukápne ti ani slzaJen tiché sténání - nekonej žádné smuteční obřady. Hlavu si...
Ezechiel 24:23...střevíce. Žádné truchlení, žádný pláč. Budete jen skomírat ve svých vinách a mezi sebou naříkat. Ezechiel...
Ezechiel 26:4...vymetu z něj všechnu zeminu a nechám z něj jen holou skálu. Stane se ostrůvkem v moři, místem k sušení...
Ezechiel 26:14...hlas tvé citery nikdy nezazní. Nechám z tebe jen holou skálu, staneš se místem, kde se suší sítě. ...
Ezechiel 28:9...‚ jsem bůh' tváří v tvář svým katům? Budeš jen člověk, žádný bůh, padneš do rukou svých katů....
Ezechiel 28:18...plameny, aby strávily. Nechal jsem z tebe jen popel na zemi, před očima všech, kdo viděli. Všichni...
Ezechiel 29:5...i se všemi tvými nilskými rybami. Budeš ležet jen tak na zemi, neseberou , aby pohřbili. Dám za...
Ezechiel 29:6... že jsem Hospodin. Pro dům Izraele jsi byl jen rákosovou holí. Jakmile se rukou chopili, praskl jsi...
Ezechiel 29:9...z tebe lidi i dobytek. z Egypta zbudou jen pusté trosky, poznají, že jsem Hospodin. Říkal jsi:...
Ezechiel 29:10...proti tobě i proti tvé řece. Z Egypta nechám jen pusté trosky, zpustošený kraj od Migdolu po Asuán, ...
Ezechiel 32:4...vytáhly. Pohodím pak na souši a budeš ležet jen tak na zemi. Přivedu na tebe veškeré ptáky a všechnu...
Ezechiel 36:4...stala kořistí zbytku národů a všem dokola jsou jen k posměchu. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Ano,...
Ezechiel 36:8...posmívat! Vy, izraelské hory, se však budete jen zelenat a ponesete ovoce mému lidu, Izraeli, jenž se ...
Ezechiel 43:8...mých veřejí, takže mezi mnou a jimi zbývala jen zeď. Těmito ohavnostmi, které páchali, poskvrnili ...
Ezechiel 44:22...s vdovou ani zapuzenou ženou; mohou si vzít jen pannu rodem z izraelského domu nebo vdovu po knězi....
Daniel 1:12...s námi na deset dní. nám dávají k jídlu jen zeleninu a k pití jen vodu. Potom porovnáš, jak...
Daniel 11:17... Na její stvrzení mu svou dceru za ženu, ale jen proto, aby mu skrze ni škodil. To se mu však nepodaří a...
Daniel 11:23... včetně vůdce smlouvy. Skrze podvodná spojenectví, která uzavře, vystoupá k moci, ačkoli bude mít...
Daniel 11:24... Bude chystat úklady i proti pevnostem - ale jen načas. Sebere sílu a odvahu a vytáhne s mohutným...
Ozeáš 4:2...zemi není věrnost ani láska a nikdo nezná BohaJen samé kletby, lži a vraždění, zlodějství a cizoložení -...
Joel 1:7... fíkoví; zbavil je kůry, kterou odhodil, zbyly jen bílé větévky. Kvílej jako panna pytlem oděná, když...
Joel 4:12...se z okolí! Přiveď tam, Hospodine, svoje hrdinyJen se národy probudí a přitáhnou do Jošafatského údolí,...
Amos 1:11...stíhal mečem a všechen soucit potlačil, neustále jen soptil hněvem, dál a dál ve svém zuření - za to sešlu...
Amos 3:9...v Egyptě: Shromážděte se na hory Samaříjen se podívejte na ten zmatek, na to vykořisťování! Jednat...
Amos 3:12...Hospodin: Jako když pastýř vyrve z tlamy lva jen dvě nohy anebo kus ucha, tak budou vyrváni Izraelci,...
Amos 5:3...domu Izraele: Městu, jež vytáhne s tisícemjen sto jich zůstane a tomu, jež se stem vytáhne, zůstane...
Amos 5:12...vinic, co jste sázeli, nebudete moci víno pítJen vím, kolik je vašich vin a jak hrozný je váš hřích....
Amos 6:9...i se vším, co je v něm! Zbude-li v jediném domě jen deset lidí, zemřou i ti. Přijde-li příbuzný, aby vynesl...
Abdiáš 1:5...Hospodin. Přepadnou-li v noci lupiči, vezmou jen to, co budou chtít. Přijdou-li na tvé hrozny česáči,...
Abdiáš 1:6...aspoň paběrky. Jaké však bude tvé neštěstí! Jak jen Ezaua vyplení! Jak vyloupí jeho poklady! Všichni tví...
Micheáš 1:12...pláče; oporu v něm nemáte. Obyvatelé Marotu jen trnou, čekají, kdy přijde úleva; Hospodin ale seslal...
Micheáš 4:11...se proti tobě sbírají mnohé národy se slovy: "Jen je Sion znesvěcen! Kochejme se tím pohledem!" Oni...
Micheáš 5:2...dnů věčnosti." (Hospodin je tedy nechá napospasjen dokud neporodí rodička. Zbytek jeho bratří se pak vrátí...
Nahum 2:2...vyhlazen! na tebe, Ninive, táhne ničitelJen tu svou pevnost střež, na cestu pozor dej, opásej se na...
Nahum 3:3...Jízda útočí! Mečů blýskání! Kopí třpyt! Kolik jen padlých, mrtvol hromady! Všude bezpočtu mrtvých, ...
Nahum 3:13... a zralé fíky padají do úst tomu, kdo je sníJen se podívej na své vojáky - jsou jako ženy! Brány tvé...
Abakuk 1:3...Proč necháváš vidět neštěstí? Proč bezpráví jen přihlížíš? Přede mnou jen zkáza a násilí, rostou hádky...
Abakuk 1:5...obklíčen je ničemy, a tak se právo převrací. "Jen se rozhlédněte po národech, užasněte a divte se! ...
Abakuk 1:10...z nich, zajatců jak písku sbírají. Králům se jen vysmívají, k smíchu jsou jim vladaři. Každé pevnosti se...
Sofoniáš 2:1...rychle, se všemi obyvateli země! Sesbírejte sejen se seberte, vy nestydatý národe, dříve než přijde...
Sofoniáš 2:14...sloupech, z oken se ozve jejich zpěv. Na prahu jen hromady sutin, cedrové trámy strženy. To je to město...
Sofoniáš 2:15...- hovělo si v bezpečí a namlouvalo si: "jen , a nikdo víc!" Jak je zpustošeno, jen zvěř tu...
Sofoniáš 3:3...soudci jak vlci večerní, po kterých ráno zbývají jen ohryzané kosti. Jeho proroci jsou dobrodruzi, lidé...
Ageus 1:9...můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj dům. Proto nad vámi nebe zadrželo rosu a země...
Ageus 2:16...přišel k hromadě zrní pro dvacet měr, našel tam jen deset. Kdo přišel k vinné kádi pro padesát měr, našel...
Zachariáš 1:15...se hněvám na ty sebejisté národy. Když jsem se jen trochu rozzlobil, oni to neštěstí ještě zhoršili. A...
Zachariáš 6:15...k vám poslal Hospodin zástupů. To se stane, ale jen pokud budete opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha."...
Zachariáš 7:6...pro ? A když jíte a pijete, copak to neděláte jen sami pro sebe? Nevolal snad Hospodin právě takovými...
Zachariáš 8:2...pro Sion velikou horlivostí; horlivostí pro něj jen hořím! Tak praví Hospodin: Vrátím se na Sion a budu...
Zachariáš 8:19...stanou šťastnými slavnostmi radosti a veselíJen ale milujte pravdu a pokoj! Tak praví Hospodin zástupů:...
Zachariáš 13:8...třetiny vyhlazeny a pomřou, takže v zůstane jen třetina. I tu třetinu ale zavedu do ohně. Přetavím je,...
Zachariáš 14:7...horko ani chladná tma. Bude to nebývalý denjen Hospodin ho zná - kdy zmizí rozdíl mezi dnem a nocí,...
Malachiáš 1:4...vystavíme trosky." Hospodin zástupů však pravíJen si stavějí, budu bořit! Bude se jim říkat "Země...
Malachiáš 1:8...chromé a churavé, copak to není špatněJen to zkus nabídnout svému vladaři, jestli se mu tím...
Malachiáš 1:9...a zahrne přízní, praví Hospodin zástupůJen si nakloňujte Boha, aby se nad vámi slitoval - jenže s...
Malachiáš 3:10...desátky do obilnice, je v mém chrámě co jístJen v tom vyzkoušejte, praví Hospodin zástupů, zda vám...
Matouš 5:13...svou chuť, čím se zas osolí? Nebude k ničemujen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou. Vy jste světlo světa....
Matouš 5:46...nespravedlivé. Jakou máte odplatu, když milujete jen ty, kdo milují vás? Nedělají snad totéž i výběrčí daní?...
Matouš 5:47...daní? A co mimořádného děláte, když zdravíte jen své bratry? Nedělají to snad i pohané? Buďte tedy...
Matouš 8:2...malomocný a klaněl se mu se slovy: "Pane, kdybys jen chtěl, dokážeš očistit." On vztáhl ruku a dotkl se...
Matouš 8:8...si, abys vešel pod mou střechu. Řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. Sám jsem přece...
Matouš 9:21...se cípu jeho roucha. Řekla si totiž: "Jestli se jen dotknu jeho roucha, budu uzdravena." Ježíš se otočil, a...
Matouš 9:24...kvílících, řekl: "Odejděte! Ta dívka neumřelajenom spí." Jen se mu ale vysmívali. Když byl zástup...
Matouš 10:42... dostane odplatu spravedlivého. Kdo by třeba jen podal pohár studené vody jednomu z těchto maličkých,...
Matouš 13:15...ušima ztěžka slyšeli a oči pevně zavřelijen aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem...
Matouš 14:17...jim dejte najíst." "Nic tu nemáme," namítli, "jen pět chlebů a dvě ryby." "Přineste mi je," řekl jim...
Matouš 15:24...křičí." Odpověděl tedy: "Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu Izraele." Ona však...
Matouš 19:11...přijímají toto slovo," odpověděl jim, "ale jen ti, kterým je to dáno. Jsou eunuchové, kteří se tak...
Matouš 19:17...On mu však řekl: "Proč se vyptáváš na dobroJen Jediný je dobrý. Chceš-li ale vejít do života, dodržuj...
Matouš 23:5...nechtějí ani pohnout prstem. Všechno dělajíjen aby se ukázali před lidmi. Rozšiřují své modlitební...
Matouš 24:8...hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí. Tehdy vás budou trápit a...
Matouš 26:5...se mohli Ježíše zmocnit a zabít ho. Dohodli se jen, že to nebude o svátcích, aby mezi lidmi nevypuklo...
Matouš 27:24...tedy Pilát viděl, že nic nezmůže a že je stále jen větší a větší rozruch, vzal vodu a před zástupem si...
Marek 1:22...v sobotu do synagogy a učil. Nad jeho učením tam jen žasli, protože je učil jako ten, kdo zmocnění, a ne...
Marek 1:40...jeden malomocný a na kolenou ho prosil: "Kdybys jen chtěl, můžeš očistit!" Naplněn soucitem, Ježíš...
Marek 5:39...jim: "Proč ten rozruch a pláč? To dítě neumřeloJen spí." Oni se mu ale smáli. Když všechny vyhnal, vzal...
Marek 6:5...domě." A nemohl tam vykonat žádný zázrakjen na několik nemocných vložil ruce a uzdravil je....
Marek 6:31... co dělali a co učili. Tehdy jim řekl: "Pojďte jen vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočiňte...
Marek 9:10...z mrtvých. Nechali si to tedy pro sebeJen se dohadovali, co to jevstát z mrtvých'. Potom se ho...
Marek 9:41...není proti nám, je s námi. Kdo by vám podaljen pohár vody, protože patříte Mesiáši, amen, říkám vám,...
Marek 10:18...dobrým?" opáčil Ježíš. "Nikdo není dobrýjen jediný - Bůh. Přikázání znáš: ‚Necizolož, nezabíjej,...
Marek 10:21...zadíval, zamiloval si ho a řekl mu: "Schází ti jen jedno - jdi, prodej všechno, co máš, rozdej to chudým,...
Marek 12:6...tloukli a jiné zabíjeli. Nakonec mu zbýval jen jediný - jeho milovaný syn. Poslal ho tedy k nim, neboť...
Marek 13:8...vypuknou zemětřesení a hladomory. To jsou ale jen počátky porodních bolestí. Dávejte na sebe pozor. Budou...
Marek 14:51...a utekli. Jeden mladík ho ale následoval oblečen jen kusem plátna na holém těle. Chytili ho, ale on tam to...
Lukáš 4:26...vdov, ale Eliáš nebyl poslán k žádné z nichjen k jedné vdově do sidonské Sarepty. A za proroka Elíšy...
Lukáš 4:27...malomocných, ale žádný z nich nebyl očištěnjen syrský Náman." Všechny, kdo to v synagoze slyšeli,...
Lukáš 5:8...na kolena. "Odejdi ode , Pane!" zvolal. "Jsem jen hříšný člověk!" Spolu s ostatními byl totiž přemožen...
Lukáš 5:12...Ježíše, padl na tvář a prosil ho: "Pane, kdybys jen chtěl, můžeš očistit." Ježíš vztáhl ruku, dotkl se...
Lukáš 7:7...jsem se ani neodvážil za tebou přijít. Řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. Sám jsem přece...
Lukáš 7:40..." oslovil ho Ježíš, "chci ti něco říci." "Jen mluv, mistře," odpověděl farizeus. "Jistý věřitel měl...
Lukáš 8:13...radostí je přijímají, ale nemají kořeny. Ti věří jen dočasně, v době pokušení odpadají. Zrno, které zapadlo...
Lukáš 8:52...a kvíleli, ale on řekl: "Neplačte! Neumřelajen spí." Začali se mu vysmívat, protože věděli, že umřela...
Lukáš 9:14...bychom šli a všem těm lidem jídlo koupili." (Jen mužů tam bylo kolem pěti tisíc.) "Posaďte je ve...
Lukáš 9:36...poslouchejte." Když ten hlas dozněl, našli tam jen samotného Ježíše. Zůstali zticha a v těch dnech nikomu...
Lukáš 10:42... Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmiJen jedno je však potřeba. Marie si vybrala správně a to ...
Lukáš 11:48...hroby proroků, které zabili vaši otcové! Tím jen dosvědčujete a schvalujete skutky svých otců. Oni je...
Lukáš 12:41..."Pane," zeptal se ho Petr, "říkáš to podobenství jen nám, nebo i všem ostatním?" Pán odpověděl: "Kdo je ten...
Lukáš 13:23...a učil. Někdo se ho zeptal: "Pane, bude spasen jen málokdo?" Tehdy jim řekl: "Snažte se vejít úzkými...
Lukáš 17:10...je vám nařízeno, říkejte: ‚Nezasloužíme chváluJen jsme jako služebníci splnili svou povinnost.'" Cestou...
Lukáš 18:19...řekl: "Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrýjen jediný, Bůh. Přikázání znáš: ‚Necizolož, nezabíjej,...
Lukáš 18:22..."To všechno jsem dodržoval odmalička." "Chybí ti jen jedno," řekl mu Ježíš, když to uslyšel. "Prodej všechno...
Lukáš 22:10...ho máme připravit?" zeptali se. Odpověděl: "Jen co vejdete do města, potká vás člověk nesoucí džbán...
Lukáš 24:12...ke hrobu. Když se naklonil dovnitř, spatřil tam jen plátna. Vrátil se tedy domů v údivu nad tím, co se...
Lukáš 24:41...nohy. Když stále nemohli samou radostí uvěřitjen se divili, zeptal se jich: "Máte tu něco k jídlu?"...
Jan 4:42...mnohem více. ženě pak řekli: " nevěříme jen díky tvým slovům; sami jsme ho slyšeli a víme, že to je...
Jan 5:20...sám dělá; a ukáže mu ještě větší skutky, abyste jen žasli. Neboť jako Otec křísí mrtvé a dává život, tak i...
Jan 5:35... vy jste se však chtěli v jeho světle poradovat jen na čas. Mám ale větší svědectví než Janovo: skutky,...
Jan 6:11...díky a rozdával sedícím; také ryb rozdal, kolik jen chtěli. Když se nasytili, řekl svým učedníkům:...
Jan 6:22...na protějším břehu jezera, uvědomil, že tam byla jen jediná loďka a že Ježíš na ni nenastoupil se svými...
Jan 7:12...někteří říkali: "Je dobrý!" a jiní zas: "NeníJen obluzuje lidi!" Kvůli strachu z představených však o...
Jan 7:15...svátku Ježíš vešel do chrámu a začal učit. Židé jen žasli: "Jak to, že zná Písma, když se neučil?" Ježíš...
Jan 7:26...a nikdo nic nenamítá. Že by hodnostáři přece jen poznali, že je to Mesiáš? Jenže o tomto víme, odkud je...
Jan 8:49...Samaritán?" "Nejsem posedlý," odpověděl Ježíš. "Jen ctím svého Otce, ale vy mnou pohrdáte. však nehledám...
Jan 9:9...Někteří říkali, že je to on, a jiní, že je mu jen podobný. On ale říkal: "Jsem to !" "Jak se ti...
Jan 9:25...je to hříšník, nevím," odpověděl jim. "Vím jen, že jsem byl slepý a teď vidím." A tak ho vyslýchali...
Jan 9:31...oči. Víme přece, že Bůh hříšníky neslyší; slyší jen toho, kdo Boha ctí a koná jeho vůli. Jaktěživ nikdo...
Jan 10:10...i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přicházíjen aby kradl, zabíjel a ničil; jsem přišel, aby měly...
Jan 13:9...Ježíš. "Pane!" zvolal Šimon Petr. "Nemyj mi jen nohy, ale i ruce a hlavu!" Ježíš mu řekl: "Kdo je...
Jan 13:10...Ježíš mu řekl: "Kdo je vykoupán, potřebuje umýt jen nohy, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne...
Jan 14:11... Věřte mi, že jsem v Otci a Otec ve mně,  jen kvůli těm skutkům věřte. Amen, amen, říkám vám: Kdo...
Jan 17:20... aby i oni byli posvěceni pravdou. Neprosím ale jen za . Prosím i za ty, kteří ve uvěří skrze jejich...
Jan 21:8...připluli s lodí (nebyli totiž daleko od břehujen asi dvě stě loket) a táhli tu síť s rybami. Když...
Skutky 5:4...jsi ho prodávat. A když jsi ho prodal, bylo jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak mohla taková věc...
Skutky 7:51...jsem toto vše svou rukou nestvořil?' Jak jste jen tvrdošíjní! Chybí vám obřízka srdce a uší! Stále jen...
Skutky 10:26...ho ale zvedl se slovy: "Vstaň, vždyť i jsem jen člověk!" V rozhovoru s ním vešel dovnitř. Když uviděl...
Skutky 11:15... co ti poví, budeš spasen ty i celý tvůj dům!' A jen, co jsem k nim začal mluvit, sestoupil na Duch svatý...
Skutky 14:15...do davu a křičeli: "Co to děláte? Vždyť jsme jen lidé jako vy! Přišli jsme vám zvěstovat, abyste se...
Skutky 22:21...těch, kdo ho zabíjeli.' Na to mi Pán řekl: ‚Jen jdi. Pošlu k dalekým národům.'" po to slovo mu...
Skutky 23:21... dokud ho nezabijí. Jsou připraveni a čekají jen na tvé rozhodnutí!" Velitel pak mladíka propustil a...
Skutky 25:19...těžké obvinění, jak bych očekával. Vedli s ním jen spor o nějakých otázkách toho jejich náboženství a o...
Skutky 28:27...ušima ztěžka slyšeli a oči pevně zavřelijen aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem...
Římanům 2:25...Božím jménem kvůli vám". Obřízka totiž cenujen pokud dodržuješ Zákon. Pokud Zákon porušuješ, z tvé...
Římanům 3:7...ale mám být souzen jako hříšník, když se mou lží jen potvrzuje Boží pravdomluvnost k jeho slávě?" To by...
Římanům 3:20...nebude ospravedlněn nikdo; Zákon totiž přináší jen poznání hříchu. Nyní je však mimo Zákon zjevena Boží...
Římanům 3:29...vírou bez skutků Zákona. Je snad Bůh jen Bohem Židů? Není i Bohem pohanů? Jistěže i pohanů! Je...
Římanům 4:9...nepočítá jeho hřích!" Platí toto blahoslavení jen pro obřezané, nebo i pro neobřezané? Říkáme, že...
Římanům 4:12...přičtena, a otcem těch obřezaných, kteří nemají jen obřízku, ale také kráčí ve šlépějích víry, kterou měl...
Římanům 4:23..." Že mu to "bylo počítáno" však není napsáno jen kvůli němu, ale také kvůli nám, jimž být počítáno,...
Římanům 6:21...z toho všeho, za co se teď stydíte? Vedlo to jen ke smrti. A co teď máte z toho, že jste svobodní od...
Římanům 7:1... kdo znají Zákon), že Zákon panuje nad člověkem jen po dobu jeho života? Vždyť i manželka je zákonem vázána...
Římanům 7:2...i manželka je zákonem vázána ke svému mužijen dokud dotyčný žije. Jakmile manžel zemře, je...
Římanům 9:7...totiž opravdu Izrael. Ne všichni jsou jeho dětmi jen proto, že jsou símě Abrahamovo. Říká přece: "Tvé símě...
Římanům 9:27..."I kdyby synů Izraele bylo jak písku v mořijen hrstka z nich se zachrání. Hospodin učiní rázný konec,...
Římanům 11:3...pobili a tvé oltáře rozbořili; zůstal jsem jen , a i mně usilují o život!" Jak mu tehdy Bůh...
Římanům 11:25...moudrost): Část Izraele se zatvrdila, ale jen dokud se nenaplní počet pohanů. Nakonec však bude...
Římanům 14:2...věří, že smí jíst všechno, ale choulostivý  jen zeleninu. Kdo všechno, nepohrdá tím, kdo nejí, a...
Římanům 15:1...slabosti těch, kdo silní nejsou. Nemějme ohled jen sami na sebe, ale každý se snažme vyhovět bližnímu....
Římanům 16:18...Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním...
1. Korintským 1:30...se před Bohem nikdo nechlubilJen díky němu jste v Kristu Ježíši, který se stal naší...
1. Korintským 2:14... a nemůže je pochopit, neboť se jim rozumět jen duchovně. Kdo však je duchovní, může rozumět všemu,...
1. Korintským 3:4...Pavlův" a druhý " zas Apollův", nechováte se jen jako obyčejní lidé? Kdo je vůbec Apollos? Kdo je Pavel?...
1. Korintským 3:15...dílo, utrpí škodu; sám sice bude zachráněn, ale jen jako skrze oheň. Copak nevíte, že jste Boží chrám?...
1. Korintským 4:2...za správce Božích tajemství. Od správce se žádá jen jedno - aby byl shledán věrným. Co o mně soudíte vy...
1. Korintským 7:28...anebo když se dívka vdá, není to žádný hříchJen se vás snažím ušetřit běžných potíží. Říkám vám, bratři...
1. Korintským 7:36...čas a není zbytí, pak udělá, po čem toužíjen se vezmou, to přece není hřích. Kdo je však vnitřně...
1. Korintským 8:6..."bohů" a "pánů" je celá řada), pro nás je ale jen jediný Bůh - Otec, z něhož je všechno, i my pro něj; a...
1. Korintským 8:12...choulostivé svědomí svých sourozenců, nehřešíte jen proti nim, ale proti Kristu! Pokud mého bratra svádí...
1. Korintským 9:6...apoštolové a Pánovi bratři i Petr? Nebo snad jen a Barnabáš nemáme právo přestat pracovat? Kdo kdy...
1. Korintským 9:8...Kdo pase stádo, a nepije jeho mléko? Dávám tu jen lidské příklady? Copak to neříká i Zákon? V Mojžíšově...
1. Korintským 9:24... Copak nevíte, že všichni závodníci běží, ale jen jeden zvítězí a získá odměnu? Běžte tak, abyste ji...
1. Korintským 9:26...neměl cíl; takto bojuji, ne jako bych rozrážel jen vzduch. Raději své tělo tužím a podmaňuji, abych snad,...
1. Korintským 13:1...mluvil v jazycích lidí i andělů, bez lásky je to jen dunění zvonu, řinčení činelů. Kdybych uměl prorokovat,...
1. Korintským 13:9... jazyky - ty umlknou, poznání - to pomineJen z části totiž poznáváme a jen z části prorokujeme;...
1. Korintským 14:16...ale budu zpívat i myslí. Kdybys totiž dobrořečil jen duchem a byl by přítomen někdo nezasvěcený, jak řekne...
1. Korintským 14:28...to vykládal, pak ve shromáždění mlčí a mluví jen pro sebe a pro Boha. Proroci mluví dva nebo tři a...
1. Korintským 14:36...) Vyšlo snad Boží slovo od vás? Dorazilo snad jen k vám? Kdo si myslí, že je prorok nebo duchovní, měl by...
1. Korintským 16:5...k vám, projdu Makedonii. Makedonii totiž jen procházím, ale u vás snad nějakou dobu zůstanu, možná i...
1. Korintským 16:7... kamkoli půjdu. Tentokrát se u vás nechci jen zastavit cestou; dá-li Pán, doufám, že u vás nějaký čas...
2. Korintským 1:23...- na mou duši, že jsem do Korintu ještě nepřišel jen z ohledu k vám. Nechceme panovat nad vaší vírou, ale...
2. Korintským 3:14...smlouvy ta rouška neodkrytá - odnímá se totiž jen v Kristu. do dneška jim při čtení Mojžíše na srdci...
2. Korintským 4:17...den co den. Toto naše lehoučké soužení trvá jen chvilku, ale vytváří nám s ničím nesrovnatelné břemeno...
2. Korintským 7:11...čeho litovat. Světský zármutek však působí smrtJen se podívejte, jakou ve vás ten zbožný zármutek způsobil...
2. Korintským 8:8...v tomto díle milosti. Nic vám nepřikazuji, chci jen vyzkoušet upřímnost vaší lásky zmínkou o horlivosti...
2. Korintským 10:7...potrestat každou neposlušnost. To si vidíte jen na špičku nosu? Kdo je přesvědčen, že patří Kristu, ...
2. Korintským 10:12... Nemáme ovšem tu drzost přiřadit se anebo sejen podobat těm, kdo chválí sami sebe. Beze vší soudnosti...
2. Korintským 10:13...však nehodláme chlubit něčím nepřiměřeným, ale jen v mezích působiště, které nám vyměřil Bůh - působiště,...
2. Korintským 12:13...zázraky. O co jste přišli oproti jiným církvímJen o to, že jsem vám nebyl na obtíž - odpusťte mi tu...
2. Korintským 13:9...pravdě, jedině za pravdou. Rádi budeme slabíjen když vy budete silní; proto se modlíme za vaši nápravu....
Galatským 1:7... Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium...
Galatským 1:23...jsou v Kristu, osobně vůbec neznali. Slyšeli jen, že "náš dřívější pronásledovatel teď káže víru, kterou...
Galatským 2:4...ani mému řeckému společníku Titovi. To jen ti vetřelci, ti falešní bratři se mezi nás vloudili,...
Galatským 2:10...my půjdeme k pohanům a oni k obřezaným. Chtěli jen, abychom pamatovali na chudé, o což jsem se opravdu...
Galatským 2:16...člověka nemohou ospravedlnit skutky Zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše...
Galatským 4:23...ze svobodné. Ten z otrokyně se ale narodil jen podle těla, kdežto ten ze svobodné skrze zaslíbení. Je...
Galatským 6:4... posoudí své vlastní jednání; se pak chlubí jen sám sobě a nesrovnává se s druhými. Každý musí nést...
Galatským 6:13...sami Zákon nedodržují! Chtějí po vás obřízkujen aby se mohli pochlubit vaším tělem. se však nechci...
Efeským 5:12...o tom, čeho se potají dopouštějí, je hanbajen mluvit. Všechno, co je vystaveno světlu, však vychází...
Filipským 1:27...díky mně ještě vzrostla, se k vám vrátímJen prosím, abyste svým jednáním dělali čest Kristovu...
Filipským 2:4...si druhých víc než sebe. si každý nehledí jen sebe, ale také druhých. Smýšlejte tak, jak smýšlel...
Filipským 2:21...tak opravdovou starost. Všichni si totiž hledí jen svého, a ne toho, co je Ježíše Krista. O něm ale víte,...
Filipským 3:12... byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem....
Filipským 3:13...si, bratři, že bych to získal, ale jde mi jen o jedno: zapomínaje na to, co je za mnou, vztahuji se k...
Filipským 3:19...jejich sláva v jejich hanebnostech. Takoví myslí jen na pozemské věci, my ale máme občanství v nebi, odkud...
Filipským 4:15...se nepodílela na mých výdajích a příjmechjen vy jediní. I do Tesaloniky jste mi vícekrát poslali na...
Koloským 2:22... to neokoušej, na to nesahej!"? Všechno to jsou jen lidské příkazy a nauky, jejichž zneužívání je škodlivé....
1. Tesalonickým 1:5...vyvolil, neboť naše evangelium k vám nepřišlo jen ve slově, ale také v moci, v Duchu svatém a v plné...
1. Tesalonickým 2:16...nám brání mluvit k pohanům o spáse. Tím stále jen dovršují míru svých hříchů, ale Boží konečný hněv na...
1. Tesalonickým 2:17... Bratři, bez vás jsme na čas osaměli, i když jen tělem, nikoli srdcem. O to horlivěji jsme se snažili...
2. Tesalonickým 2:7... Tajemství této bezbožnosti ale působí; čeká jen na to, zmizí ta překážka. se pak objeví ten...
2. Tesalonickým 3:8...příklad. My jsme u vás nezaháleli a nikoho jsme jen tak nevyjídali. Naopak: dnem i nocí jsme se namáhali a...
1. Timoteus 1:4...bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou jen k dohadování namísto naplňování Božího záměru ve víře....
1. Timoteus 6:4... je nadut pýchou a ničemu nerozumí. Libuje si jen v hádkách a slovních potyčkách, které jsou zdrojem...
2. Timoteus 2:14...nehádají o slova - nevede to k žádnému užitkujen ke zkáze posluchačů. Usiluj, aby ses mohl před Bohem...
2. Timoteus 2:20... opustí nepravost." Ve velikém domě nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, ale také dřevěné a hliněné;...
2. Timoteus 2:23...spory však odmítej; víš přece, že plodí jen hádky. A Pánův služebník nemá být hádavý, ale ke všem...
2. Timoteus 3:2...dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní,...
Židům 3:10...tím pokolením jsem tehdy řekl: Srdce těch lidí jen stále bloudí, cesty vůbec neznají. Rozhněván jsem...
Židům 4:3...nesetkalo s vírou. Do odpočinku tedy vcházíme jen my, kteří jsme uvěřili. On přece řekl: "Rozhněván jsem...
Židům 6:8...úrodu, je na Boží požehnání. Pokud však plodí jen bodláčí a trní, je bezcenná a blízká prokletí - nakonec...
Židům 9:7...části, kde konají bohoslužbu. Do druhé však jen jednou za rok vchází samotný velekněz, a to ne bez krve...
Židům 9:10...o pokrmech, nápojích a různých omýváních platila jen do času nápravy. Kristus však, jako velekněz dobra, jež...
Židům 10:3...hříšného svědomí.) Těmito oběťmi se ale hříchy jen každoročně připomínají; krev býků a kozlů přece nemůže...
Židům 10:27...hříchu, nezbývá nám žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí...
Židům 11:13...všichni zemřeli ve víře, aniž dosáhli zaslíbeníJen je zdálky zahlédli, vítali je a vyznávali, že jsou na...
Židům 12:20...snést to, co se jim přikazovalo: "Kdyby sejen zvíře dotklo hory, bude ukamenováno." Byla to tak...
Židům 13:22...toto slovo povzbuzení; vždyť jsem vám napsal jen krátce. Vězte, že náš bratr Timoteus je propuštěn....
Jakub 1:2...zdraví dvanáct pokolení v diaspoře. Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušek...
Jakub 2:24...Člověk je ospravedlňován díky skutkům, a ne jen díky víře. Nebyla podobně na základě skutků...
Jakub 4:12...ses jeho soudcem. Zákonodárce a soudce je ale jen jeden! On může zachránit i zničit. Kdo vůbec jsi, že...
1. Petr 2:11...teď jste milosrdenství došli. Milovaní, jsme tu jen cizinci a přistěhovalci, a tak vás vyzývám: Zdržujte se...
1. Petr 3:20...se postaví archa, v níž se skrze vodu zachránilo jen několik (totiž osm) duší. Naplněním tohoto předobrazu...
2. Petr 2:17...bez vody, mraky hnané vichřicí, které čeká jen černá tma. Když honosně řeční o marnostech, lákají...
2. Jan 1:5... paní, ne jako bych ti psal nové přikázání, ale jen to, které jsme měli od počátku: Milujme jedni druhé. V...
Juda 1:13...hanebnosti, bludné hvězdy, jež navěky čeká jen černá tma. V sedmé generaci od Adama o nich prorokoval...
Zjevení 2:14... zabit u vás, kde bydlí satan. Mám proti tobě jen to, že u sebe máš přívržence učení Balaámova, který...
Zjevení 6:6...jsem uslyšel hlas, jak říká: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, jen tři mírky ječmene za denní mzdu;...
Zjevení 14:3...těmi starci. Tu píseň se nikdo nemohl naučitjen těch sto čtyřiačtyřicet tisíc vykoupených ze země. To...
Zjevení 19:10...klaněl, ale on mi řekl: "Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají...
Zjevení 21:27...ani působícího ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života. Potom...
Zjevení 22:9... On mi však řekl: "Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři proroci a...

Slova obsahující jen: jen (768) jenom (42) jenomže (1) jenž (231) jenže (27) kojence (2) kojenci (4) kojenců (2) kojeným (1) nakojenému (1) napájené (1) napájení (1) napájených (1) nejen (35) nejenom (3) nejenže (11) nespokojenci (2) odkojený (1) odkojeným (1) ozbrojen (1) ozbrojence (1) ozbrojenci (4) ozbrojenců (3) ozbrojenec (1) ozbrojených (3) ozbrojeným (1) pobíjením (1) promíjení (4) propojené (1) propojeny (2) přestrojen (1) přestrojení (2) připojen (13) připojena (1) připojené (1) připojeny (1) spojen (2) spojence (1) spojenci (8) spojencích (1) spojenců (2) spojenče (1) spojené (3) spojenec (2) spojenecké (1) spojenectví (3) spojeného (7) spojeném (2) spojeni (6) spojení (2) spojeno (1) spojeny (2) spokojen (7) spokojená (1) spokojeně (2) spokojeni (2) spokojenost (1) spokojený (2) tajené (1) uspokojení (1) utajen (1) utajeného (1) vojenské (4) vojensky (1) vojenských (4) vojenští (1) vybíjení (1) vyzbrojen (1) vyzbrojené (1) vyzbrojeni (4) vyzbrojenou (1) vyzbrojených (5) vyzbrojenými (1) zabíjeni (2) zabíjení (1) zapojení (1) znepokojen (1) znepokojení (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |