Jekoniáše

Hledám varianty 'jekoniáše' [ jekoniáše ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Letopisů 3:16...Cidkiáše a čtvrtého Šaluma. Joakim měl syny Jekoniáše a Cidkiáše. Toto jsou synové Jekoniáše, který byl...
1. Letopisů 3:17...měl syny Jekoniáše a Cidkiáše. Toto jsou synové Jekoniáše, který byl odvlečen do zajetí: Šealtiel, Malkiram...
Jeremiáš 24:1...král Nabukadnezar odvlekl judského krále Jekoniáše, syna Joakimova, spolu s judskými velmoži, tesaři...
Jeremiáš 27:20...je totiž nepobral, když judského krále Jekoniáše, syna Joakimova, spolu s veškerou judskou a...
Jeremiáš 28:4...a odnesl je do Babylonu. Také judského krále Jekoniáše, syna Joakimova, i všechny judské vyhnance, kteří...
Jeremiáš 37:1...král Nabukadnezar později v judské zemi namísto Jekoniáše, syna Joakimova, jmenoval králem Cidkiáše, syna...
Matouš 1:11...Amona, Amon zplodil Jošiáše, Jošiáš zplodil Jekoniáše a jeho bratry a pak přišlo babylonské zajetí. Po...

Slova obsahující jekoniáše: jekoniáše (7) jekoniášem (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |