Jejich

Hledám varianty 'jejich' [ jejich ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:11...druhy plodných stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno na zemi!" - a stalo se. Země vydala zeleň:...
Genesis 1:12...a různé druhy stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a...
Genesis 2:1... Tak bylo dokončeno nebe a země s veškerou jejich rozmanitostí. Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž...
Genesis 2:4... když tvořil. To je příběh nebe a země, o jejich stvoření. Tenkrát, když Hospodin Bůh učinil zemi a...
Genesis 4:4...ji přinesl z prvorozených ovcí svého stáda a z jejich tuku. Hospodin našel zalíbení v Ábelovi a v jeho...
Genesis 6:13..."Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí, a tak je zničím i se zemí. Postav si archu z...
Genesis 7:3...sedmi párech, vždy samce a samici, pro zachování jejich semene na zemi. za sedm dní totiž na zem sešlu...
Genesis 10:30...a Jobaba; všichni tito jsou synové JoktanoviJejich bydliště se prostíralo od Mešy směrem k hoře Sefar...
Genesis 11:6...a všichni mají jednu řeč. A toto je jen začátek jejich díla. Nic jim nezabrání vykonat, cokoli si...
Genesis 11:7...si předsevzali. Nuže, sestoupíme a zmateme tam jejich řeč, aby jeden nerozuměl řeči druhého." Hospodin je...
Genesis 13:6...Země jim však nemohla stačit, aby bydleli spoluJejich jmění bylo totiž tak rozsáhlé, že nemohli bydlet...
Genesis 14:6...v Hamu, Emejce na pláni Kiriatajim a Chorejce na jejich pohoří Seír k El-paranu, který je nad pouští....
Genesis 14:11...všechen majetek Sodomy a Gomory i všechny jejich potraviny a odtáhli. Vzali také Abramova synovce...
Genesis 15:13...potomci budou přistěhovalci v zemi, jež nebude jejich; tam budou zotročeni a utiskováni po čtyři sta let....
Genesis 17:7...s tebou i s tvým budoucím semenem ve všech jejich pokoleních: je to věčná smlouva, že budu tvým Bohem...
Genesis 17:8...kanaánskou zem, do věčného vlastnictví a budu jejich Bohem." Bůh Abrahamovi řekl: "Ty budeš zachovávat...
Genesis 17:9...mou smlouvu - ty i tvé budoucí símě ve všech jejich pokoleních. Toto je smlouva s vámi a s tvým...
Genesis 18:20...Hospodin řekl: "Křik Sodomy a Gomory je velkýjejich hřích velmi těžký. Proto sestoupím a uvidím: pokud...
Genesis 19:13...městě, odveď je odsud, neboť toto místo zničímeJejich křik se před Hospodinem tak rozmohl, že nás Hospodin...
Genesis 24:52...řekl Hospodin." Když Abrahamův služebník uslyšel jejich slova, poklonil se Hospodinu k zemi. Potom ten...
Genesis 25:13... Toto jsou jména Izmaelových synů podle pořadí jejich narození: Izmaelův prvorozený Nebajot, potom Kedar,...
Genesis 25:16...a Kedma. Toto jsou Izmaelovi synové a tato jsou jejich jména v jejich sídlištích a osadách - dvanáctero...
Genesis 31:53...zlým úmyslem. Bůh Abrahamův a Bůh Náchorův, Bůh jejich otce nechť je naším soudcem!" Jákob tedy přísahal...
Genesis 33:2... Ráchel a ty dvě otrokyně a postavil otrokynějejich dětmi dopředu, Léu s jejími dětmi za a Ráchel s...
Genesis 34:5... jeho synové byli právě se stádem na poli. do jejich příchodu tedy mlčel. Šechemův otec Chamor se mezitím...
Genesis 34:13...Šechemovi a Chamorovi lstivě, neboť poskvrnil jejich sestru Dínu. Řekli jim: "Nic takového nemůžeme...
Genesis 34:18...se, vezmeme si svou dceru a odejdeme." Jejich slova se Chamorovi i jeho synu Šechemovi zalíbila a...
Genesis 34:21...je přece dost prostorná i pro ; berme si tedy jejich dcery za ženy a své dcery dávejme jim. Vyhoví nám...
Genesis 34:23... jako jsou obřezaní oni. Nebudou snad potom jejich stáda, jejich majetek a všechna jejich zvířata naše?...
Genesis 34:27...k pobitým a vyplenili město, kde byla poskvrněna jejich sestra. Vzali jejich brav, skot i osly, cokoli bylo...
Genesis 34:28...město, kde byla poskvrněna jejich sestra. Vzali jejich brav, skot i osly, cokoli bylo ve městě i na poli -...
Genesis 34:29...i osly, cokoli bylo ve městě i na poli - všechno jejich bohatství. Všechny jejich děti a ženy zajali a vše,...
Genesis 36:7...do země Seír, daleko od svého bratra JákobaJejich majetek byl totiž větší, než aby mohli bydlet spolu,...
Genesis 36:19...Anovy. To jsou synové Ezaua (jenž je Edom) a jejich kmeny. Toto jsou synové Chorejce Seíra, domorodců v...
Genesis 36:40... Toto jsou jména Ezauových kmenů podle jejich rodin a jejich míst, jmenovitě: kmen Timna, kmen...
Genesis 36:43... To jsou edomské kmeny podle svých sídlišťjejich vlastní zemi. Tak tomu bylo s Ezauem, otcem Edomců. ...
Genesis 37:4...suknici. Když ale jeho bratři zjistili, že ho jejich otec miluje víc než je, začali ho nenávidět. Nebyli...
Genesis 37:25...od Gileádu přicházet karavanu IzmaelitůJejich velbloudi nesli vonnou pryskyřici, balzám a myrhu,...
Genesis 42:24... promluvil s nimi, vybral z nich Šimeona a před jejich očima ho spoutal. Potom přikázal, jim naplní...
Genesis 42:35...viděli ty váčky s penězi, dostali strach - onijejich otec. Jejich otec Jákob zvolal: "Připravili jste ...
Genesis 42:36...s penězi, dostali strach - oni i jejich otecJejich otec Jákob zvolal: "Připravili jste o syny! Josef...
Genesis 43:2...zrní, které přivezli z Egypta, řekl jim jejich otec: "Jděte nám tam znovu koupit něco k jídlu."...
Genesis 43:11...neotáleli, určitě bychom se dvakrát vrátili!" Jejich otec Izrael jim nakonec řekl: " se stane, co se...
Genesis 43:24...Josefova paláce, dal jim vodu na umytí nohoujejich oslům dal obrok. Slyšeli, že tam mají obědvat, a tak...
Genesis 44:1...jen unesou, a vlož stříbro každého z nich navrch jejich vaků. A můj pohár, ten stříbrný pohár, vlož navrch...
Genesis 45:27... které Josef poslal, aby ho přivezli, tehdy duch jejich otce Jákoba okřál a Izrael řekl: "To stačí! Můj syn...
Genesis 47:17...chléb za koně, brav, skot i za osly. Za všechen jejich dobytek je krmil chlebem po celý rok. A když ten rok...
Genesis 47:30...ke svým otcům, vynes z Egypta a pochovej jejich hrobě." "Udělám, co říkáš," odpověděl Josef. On však...
Genesis 48:6... které zplodíš po nich, budou tví. Pokud jdejejich dědictví, budou uvedeni pod jménem svých bratrů....
Genesis 49:5...ses poskvrnit. Šimeon a Levi, to jsou bratřijejich meče jsou kruté nářadí. Do jejich rady nevstupuj,...
Genesis 49:6...jsou bratři; jejich meče jsou kruté nářadí. Do jejich rady nevstupuj, duše , k jejich spolku se...
Genesis 49:7...hněvu, zmrzačili býky ve svém rozmaru. Zlořečený jejich hněv, že je tak prudký, a jejich prchlivost, že je...
Genesis 49:28...je všech dvanáct izraelských kmenů a takto k nim jejich otec promluvil, když jim žehnal. Každému z nich...
Genesis 50:15...otce. Když si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si: "Co když nás Josef stále...
Genesis 50:17...řekněte Josefovi: Prosím , odpusť svým bratrům jejich provinění, jejich hřích a všechno zlé, co ti...
Exodus 2:11... Jednoho dne zašel ke svým bratrům a viděl jejich těžkou dřinu. Viděl také, jak jeden Egypťan bije...
Exodus 2:17...však za postavil Mojžíš. Pomohl jim a napojil jejich ovce. "Co že jste dnes přišly tak brzy?" zeptal se...
Exodus 2:18...že jste dnes přišly tak brzy?" zeptal se dívek jejich otec Reuel, když se vrátily. "Jeden Egypťan nás...
Exodus 2:23...Izraele kvůli svému zotročení sténali a úpělijejich křik o pomoc stoupal z jejich zotročení k Bohu. A...
Exodus 2:24...stoupal z jejich zotročení k Bohu. A Bůh uslyšel jejich úpění. Bůh si připomněl svou smlouvu s Abrahamem,...
Exodus 3:7...viděl trápení svého lidu v Egyptě, slyšel jsemjejich naříkání na jejich biřice. Ano, znám jejich bolesti....
Exodus 4:5..."To aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců - Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův."...
Exodus 4:31...obrátil zřetel k synům Izraele a že viděl jejich trápení, padli na kolena a klaněli se. Mojžíš s...
Exodus 6:6... Vyvedu vás z egyptských robot, vysvobodím vásjejich otroctví a vykoupím vás vztaženou paží a velikými...
Exodus 6:14...vyvedou Izraelity z Egypta. A toto jsou vůdcové jejich otcovských rodů: Synové Rubena, Izraelova...
Exodus 6:16...rodiny. Toto jsou jména synů Leviho podle pořadí jejich narození: Geršon, Kehat a Merari. Levi se dožil věku...
Exodus 7:5...na Egypt dolehne ruka a vyvedu syny Izraelejejich středu, tehdy Egypťané poznají, že jsem Hospodin...
Exodus 7:12...na zem a proměnily se v hady. Áronova hůl však jejich hole spolykala. Farao byl ale neoblomný. Jak...
Exodus 7:19...svou hůl a napřáhne ji k egyptským vodám - k jejich průplavům, říčním ramenům i mokřinám, ke všem jejich...
Exodus 8:17...vypustím mračna much. Domy Egypťanů i zemi pod jejich nohama zaplní mouchy! V ten den však odliším kraj...
Exodus 14:25...a uvrhl egyptský tábor do zmatku. Zadrhl jejich vozům kola, aby je museli těžce táhnout. Tehdy...
Exodus 14:26...moře, se vody vrátí zpět - na Egypťany, na jejich vozy i jejich jezdce." Mojžíš tedy napřáhl ruku nad...
Exodus 16:1...z Elimu. V patnáctý den druhého měsíce po jejich odchodu z Egypta přišla celá izraelská obec na poušť...
Exodus 21:32...býk potrká otroka nebo děvečku, majitel jejich pánu 30 šekelů stříbra a býk bude ukamenován." "Když...
Exodus 22:22...ubližovat, věz, že ke mně budou volat a  jejich volání jistě vyslyším. Vzplanu hněvem a pobiji vás...
Exodus 23:24...a Jebusejcům. je vyhladím, nebudeš se klanět jejich bohům, sloužit jim ani se chovat podle jejich...
Exodus 23:32...je před sebou vyženeš. Nevstupuj s nimi anijejich bohy do smlouvy. Nebudou smět bydlet ve tvé zemi,...
Exodus 23:33... nesvedli k hříchu proti mně. Kdybys sloužil jejich bohům, octl by ses v pasti." Potom řekl Mojžíšovi:...
Exodus 24:12...desky - zákon a přikázání - které jsem napsaljejich vyučování." Mojžíš i jeho pomocník Jozue tedy vstali...
Exodus 26:25...stát v obou rozích. Bude tam tedy osm rámůjejich šestnáct stříbrných patek; dvě patky pod jedním...
Exodus 27:17...nádvoří budou propojeny stříbrnými příčkamijejich háčky budou stříbrné a jejich patky z bronzu....
Exodus 28:10...a vyryj na jména synů Izraele podle pořadí jejich narození: šest jmen na jeden kámen a šest...
Exodus 28:12...pamětné kameny synů Izraele. Tak bude Áron nosit jejich jména před Hospodinem na obou svých ramenou jako...
Exodus 28:38...při svatých obětech, které zasvěcují, při všech jejich svatých darech. Bude ho mít stále na čele, a tak...
Exodus 28:42... Uděláš jim také plátěné spodky, aby zakrývaly jejich nahotu: budou jim sahat od beder po stehna. Áron a...
Exodus 29:20...ucha, lalůček pravého ucha jeho synů, palec jejich pravé ruky a palec jejich pravé nohy. Zbytkem krve...
Exodus 29:21...tím Árona a jeho roucha a s ním i jeho synyjejich roucha. Tak bude posvěcen on i jeho roucha a s ním i...
Exodus 29:25...zvedáním nabízeli Hospodinu. Potom to přijmešjejich rukou a necháš to dýmat na oltáři spolu se zápalnou...
Exodus 29:28...příspěvek. Ten bude mezi syny Izraele vybíránjejich pokojných obětí jako jejich příspěvek Hospodinu....
Exodus 29:45... Budu přebývat uprostřed synů Izraele a budu jejich Bohem. A poznají, že jsem Hospodin, jejich Bůh,...
Exodus 29:46...jejich Bohem. A poznají, že jsem Hospodinjejich Bůh, který je vyvedl z Egypta, abych přebýval...
Exodus 30:21...- pro Árona i pro jeho símě po všechna jejich pokolení." Hospodin promluvil k...
Exodus 32:25... jak je lid zdivočelý. (Áron je totiž k posměchu jejich protivníků nechal zdivočet.) Postavil se tedy k...
Exodus 32:34... však přijde den zúčtování, potrestám je za jejich hřích." Hospodin pak udeřil na lid za to, že si...
Exodus 34:13...stanou pastí přímo ve tvém středu. Proto zbořte jejich oltáře, jejich posvátné sloupy roztříštěte a jejich...
Exodus 34:15...svým bohům oběti, pozvou , abys jedljejich obětí. Když pak z jejich dcer vybereš manželky svým...
Exodus 34:16... pozvou , abys jedl z jejich obětí. Když pakjejich dcer vybereš manželky svým synům, půjdou jejich...
Exodus 35:17... umyvadlo a jeho podstavec, zástěny nádvoříjejich sloupy a patky, závěs pro bránu nádvoří, kolíky...
Exodus 35:18...bránu nádvoří, kolíky Příbytku, kolíky nádvoříjejich lana, bohoslužebná roucha pro službu ve svatyni,...
Exodus 36:30...rámy v obou rozích. Bylo tam tedy osm rámůjejich šestnáct stříbrných patek; dvě patky pod každým...
Exodus 36:38...ze soukaného kmentu a k němu pět sloupů s háčkyJejich hlavice a příčky obložili zlatem, jejich pět patek...
Exodus 38:17... sloupové háčky a příčky byly stříbrné, obložení jejich hlavic bylo stříbrné. Všechny sloupy nádvoří byly...
Exodus 38:19...bronzovými patkami a stříbrnými háčky; obložení jejich hlavic i jejich příčky byly stříbrné. Všechny kolíky...
Exodus 38:28...připadlo na výrobu sloupových háčků, obložení jejich hlavic a na spojovací příčky. Bronzu poskytnutého...
Exodus 39:40... umyvadlo a jeho podstavec, zástěny nádvoříjejich sloupy a patky, závěs do brány nádvoří, jeho lana a...
Exodus 40:15...jim suknice a pomažeš je, jako jsi pomazal jejich otce, aby mi konali kněžskou službu. Toto pomazání...
Exodus 40:38...oheň, před očima celého domu Izraele, na všech jejich cestách. Hospodin zavolal Mojžíše a promluvil k...
Leviticus 7:34...odevzdání jsem totiž synům Izraele odebraljejich pokojných obětí a dal jsem je knězi Áronovi a jeho...
Leviticus 7:36...pomazání. Je to věčné ustanovení pro všechna jejich pokolení. Toto je zákon o zápalné oběti, moučné...
Leviticus 8:2...k Mojžíšovi: "Vezmi Árona s jeho synyjejich roucha, olej pomazání, býčka k oběti za hřích, dva...
Leviticus 8:16...kolem vnitřností, jaterní lalok, obě ledvinyjejich tuk a nechal to dýmat na oltáři. Samotného býčka,...
Leviticus 8:25...kolem vnitřností, jaterní lalok i obě ledvinyjejich tukem) a pravou kýtu. Z koše nekvašeného pečiva,...
Leviticus 8:28...nabízeli Hospodinu. Potom to Mojžíš vzaljejich dlaní a nechal vše dýmat na oltáři spolu se zápalnou...
Leviticus 8:30...tím Árona a jeho roucha a s ním i jeho synyjejich roucha. Tak posvětil Árona i jeho roucha a s ním i...
Leviticus 10:5...ven za tábor!" Přistoupili tedy a odnesli jejejich suknicích ven za tábor, jak jim Mojžíš řekl. Mojžíš...
Leviticus 11:8... ale nepřežvykuje - je tedy pro vás nečistéJejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete....
Leviticus 11:11...budou ohavností a ohavností pro vás zůstanouJejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se budete štítit...
Leviticus 11:24...živočichy byste se poskvrnili. Kdokoli se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý do večera. Kdokoli by...
Leviticus 11:25...nečistý do večera. Kdokoli by nesl něcojejich zdechliny, vypere svůj oděv a bude nečistý do...
Leviticus 11:27...tlapách, pro vás bude nečistý. Kdokoli se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý do večera. Kdokoli by...
Leviticus 11:28... bude nečistý do večera. Kdokoli by nesl jejich zdechlinu, vypere svůj oděv a bude nečistý do...
Leviticus 11:31...pro vás ze vší havěti nečisté. Kdokoli se dotkne jejich mršiny, bude nečistý do večera. Cokoli, nač...
Leviticus 11:32...mršiny, bude nečistý do večera. Cokoli, nač jejich mršina upadne, bude nečisté. je to předmět ze...
Leviticus 15:31...jejího výtoku. Tak budete Izraelity oddělovat od jejich nečistot, aby kvůli svým nečistotám nezemřeli, když...
Leviticus 16:16...nejsvětější svatyni od nečistot synů Izraele, od jejich provinění a všech hříchů. Totéž učiní se Stanem...
Leviticus 16:21...ním vyznávat všechny viny synů Izraele, všechna jejich provinění a hříchy; tak je vloží na kozlovu hlavu....
Leviticus 16:22...vyhnat na poušť a kozel na sobě odnese všechny jejich viny do odlehlé země. Na poušti pak kozla propustí....
Leviticus 16:27... Býka oběti za hřích a kozla oběti za hříchjejichž krev byla vnesena do nejsvětější svatyně k vykonání...
Leviticus 18:3...kanaánské země, do níž vás uvádím; nenásledujte jejich zvyklosti. Chovejte se podle mých zákonů,...
Leviticus 20:5...následovali a smilnili s Molochem, vyvrhnujejich lidu. Kdo by se obrátil k vyvolávačům duchů a...
Leviticus 20:6...duchů a věštkyním, aby je následovaljejich smilstvu, postavím se proti němu a vyvrhnu jej z...
Leviticus 20:11...otce, zostudil svého otce. Oba musejí zemřítjejich krev padne na ! Kdokoli by spal se svou snachou...
Leviticus 20:12...snachou, oba musí zemřít. Spáchali zvrácenostjejich krev padne na ! Kdokoli by obcoval s mužem jako...
Leviticus 20:13...se ženou, oba spáchali ohavnost. Musejí zemřítjejich krev padne na ! Kdokoli by si vzal ženu i její...
Leviticus 20:16... pak tu ženu i zvíře zabij. Musejí zemřítjejich krev padne na ! Kdokoli by vzal svou sestru, ...
Leviticus 20:24...věci, se mi zhnusili. Vám jsem však řeklJejich zem převezmete vy, sám vám ji dám, abyste ji...
Leviticus 20:27...nebo věštkyní, musí zemřít. Budou ukamenovánijejich krev padne na !" Hospodin řekl Mojžíšovi:...
Leviticus 21:23...znesvětil mou svatyni. Vždyť jsem Hospodinjejich Posvětitel." Tak Mojžíš promluvil k Áronovi, k jeho...
Leviticus 22:9... když by to znesvětili. jsem Hospodinjejich Posvětitel. Svaté věci nesmí jíst nikdo nepovolaný....
Leviticus 22:16...vyžadující oběť odškodnění. jsem Hospodinjejich Posvětitel." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:4... svatá shromáždění, jež budete vyhlašovatjejich určený čas: Za soumraku čtrnáctého dne prvního...
Leviticus 25:32...městech ovšem bude právo levitů na vykoupení jejich městských domů trvalé. I kdyby prodaný dům v jejich...
Leviticus 25:33...městských domů trvalé. I kdyby prodaný důmjejich městě nikdo z levitů nevykoupil, bude v létě milosti...
Leviticus 25:34...uprostřed synů Izraele. Polnosti přiléhajícíjejich městům se nesmí prodávat vůbec, neboť je to jejich...
Leviticus 25:45...potomků přistěhovalců, kteří u vás pobývají, i z jejich soukmenovců, kteří jsou u vás a kteří se narodili ve...
Leviticus 26:13...Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abyste nebyli jejich otroky. Rozlámal jsem vaše jho, abyste mohli chodit...
Leviticus 26:36... Těm, kdo z vás zbudou, pak v zemích jejich nepřátel přivedu do srdcí takovou ochablost, že je...
Leviticus 26:41...se i postavil proti nim a zavedl je do země jejich nepřátel, dokud se jejich neobřezané srdce nepokoří...
Leviticus 26:42...Izákem i svou smlouvu s Abrahamem a připomenu si jejich zem. Země zatím bude opuštěna, a když bez nich...
Leviticus 26:44...svou smlouvu s nimi. Vždyť jsem Hospodinjejich Bůh! Vzpomenu si kvůli nim na smlouvu s jejich...
Leviticus 26:45... jejich Bůh! Vzpomenu si kvůli nim na smlouvujejich předky, jež jsem před očima národů vyvedl z Egypta,...
Numeri 1:1... prvního dne druhého měsíce druhého roku po jejich odchodu z Egypta, promluvil Hospodin k Mojžíšovi ve...
Numeri 1:2...setkávání: "Sečtěte celou izraelskou obec podle jejich rodů a otcovských domů; pořiďte jmenný seznam všech...
Numeri 1:3...jmenný seznam všech mužů. Ty a Áron započtete do jejich oddílů všechny bojeschopné Izraelce od dvaceti let...
Numeri 1:18...měsíce shromáždili celou obec ke sčítání podle jejich rodů a otcovských domů. Všichni od dvaceti let výše...
Numeri 1:20...Synové Rubena, Izraelova prvorozeného, podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů, uvedení ve jmenném...
Numeri 1:22...Ruben čítalo 46 500 mužů. Synové Šimeona podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů, uvedení ve jmenném...
Numeri 1:24...Šimeon čítalo 59 300 mužů. Synové Gáda podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu,...
Numeri 1:26...Gád čítalo 45 650 mužů. Synové Judy podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu,...
Numeri 1:28...Juda čítalo 74 600 mužů. Synové Isachara podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu,...
Numeri 1:30...čítalo 54 400 mužů. Synové Zabulona podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu,...
Numeri 1:32...mužů. Synové Josefovi: Synové Efraimovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu,...
Numeri 1:34...čítalo 40 500 mužů. Synové Manasesovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu,...
Numeri 1:36...čítalo 32 200 mužů. Synové Benjamínovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu,...
Numeri 1:38...Benjamín čítalo 35 400 mužů. Synové Danovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu,...
Numeri 1:40...Dan čítalo 62 700 mužů. Synové Ašerovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu,...
Numeri 1:42...čítalo 41 500 mužů. Synové Neftalímovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu,...
Numeri 1:45...Izraelitů od dvaceti let výše, započtených podle jejich otcovských domů: Úhrnem bylo sečteno 603 550 mužů...
Numeri 2:32...jako poslední. Toto je součet synů Izraele podle jejich otcovských domů. Celkem jich v oddílech všech...
Numeri 3:15...na poušti Sinaj: "Sečti Leviho syny podle jejich otcovských domů a rodů; sečti všechny muže od stáří...
Numeri 3:18...a Merari. Toto jsou jména Geršonových synů po jejich rodech: Libni a Šimei. Kehatovi synové po svých...
Numeri 3:37...příslušnou službou. Dále sloupy okolo nádvoříjejich patky a kolíky s jejich lany. Vepředu, na východě,...
Numeri 3:39...s Áronem podle Hospodinova rozkazu sečetl po jejich rodech, čítali celkem 22 000 mužů starších jednoho...
Numeri 3:40...prvorozené muže starší jednoho měsíce a pořiď jejich jmenný seznam. Namísto všech prvorozených synů...
Numeri 3:45...mezi syny Izraele a dobytek levitů namísto jejich dobytka, neboť levité jsou moji. jsem Hospodin. A...
Numeri 3:48...a jeho synům jako výplatné za ty, kdo převyšují jejich počet." A tak Mojžíš vybral výplatné stříbro za ty,...
Numeri 4:2..."Sečti Kehatovy syny z řad synů Leviho podle jejich rodů a otcovských domů. Započti každého ve věku od...
Numeri 4:16...a nade vším, co je v něm - nad svatými věcmijejich příslušenstvím." Hospodin promluvil k Mojžíšovi a...
Numeri 4:22...k Mojžíšovi: "Sečti také Geršonovy syny podle jejich otcovských domů a rodů. Sečti ve věku od třiceti do...
Numeri 4:24...setkávání. Toto bude služba geršonských rodůjejich úkoly a břemena: Budou nosit plachty a houně...
Numeri 4:26...brány nádvoří, které je kolem Příbytku a oltářejejich lana a veškeré příslušenství k jejich službě. A...
Numeri 4:27...rozkazů Árona a jeho synů - to platí pro všechna jejich břemena a pro všechnu jejich službu. Všechna jejich...
Numeri 4:28...služba geršonských rodů při Stanu setkáváníjejich zodpovědnost pod vedením Itamara, syna kněze Árona."...
Numeri 4:29...kněze Árona." "Syny Merariho rovněž sečti podle jejich rodů a otcovských domů. Sečti ve věku od třiceti do...
Numeri 4:31...zodpovědni za tato břemena: desky Příbytkujejich svlaky, sloupy, patky, dále sloupy okolo nádvoří,...
Numeri 4:32... sloupy, patky, dále sloupy okolo nádvoříjejich patky a kolíky s jejich lany a veškerým jejich...
Numeri 4:33... To bude služba merarijských rodů při veškeré jejich práci při Stanu setkávání pod vedením Itamara, syna...
Numeri 4:34...s představenými obce sečetl Kehatovy syny podle jejich rodů a otcovských domů. Započítal ve věku od třiceti...
Numeri 4:36...služby při Stanu setkávání, a bylo jich po jejich rodech započteno 2 750. Toto je součet kehatských...
Numeri 4:40... kdo byl schopen služby při Stanu setkáváníJejich součet po jejich rodech a otcovských domech činil 2...
Numeri 4:44... kdo byl schopen služby při Stanu setkáváníJejich součet po jejich rodech a otcovských domech činil 3...
Numeri 4:46...a s vůdci Izraele sečetl všechny levity podle jejich rodů a otcovských domů, všech, kdo byli ve věku od...
Numeri 4:48...služby při Stanu setkávání a díla nošení břemenJejich celkový počet byl 8 580. Podle Hospodinova rozkazu...
Numeri 7:7...dal je levitům. Geršonovým synům dal vzhledemjejich službě dva vozy a čtyři býky. Synům Merariho dal...
Numeri 7:8...vozy a čtyři býky. Synům Merariho dal vzhledemjejich službě pod vedením Itamara, syna kněze Árona, čtyři...
Numeri 7:87...svatyně. Souhrn dobytka k zápalné oběti (s jejich moučnou obětí): 12 býčků, 12 beranů, 12 ročních...
Numeri 8:26...nebude. Takto naložíš s levity, pokud jdejejich povinnosti." V prvním měsíci druhého roku po vyjití...
Numeri 10:14...táhl po svých oddílech prapor Judova uskupení; v jejich čele šel Nachšon, syn Aminadabův. V čele pokolení...
Numeri 10:18...po svých oddílech prapor Rubenova uskupení; v jejich čele šel Elicur, syn Šedeurův. V čele pokolení...
Numeri 10:22...po svých oddílech prapor Efraimova uskupení; v jejich čele šel Elišama, syn Amihudův. V čele pokolení...
Numeri 10:25...táhl po svých oddílech prapor Danova uskupení; v jejich čele šel Achiezer, syn Ami-šadajův. V čele pokolení...
Numeri 11:12...mám vést do země, kterou jsi s přísahou slíbil jejich otcům? Kde mám vzít maso pro všechen tento lid?...
Numeri 13:4...přední mužové mezi syny Izraele. A toto jsou jejich jména: Šamua, syn Zakurův, z pokolení Ruben, Šafat,...
Numeri 14:9...země se nebojte, zhltneme je jako sousto chlebaJejich záštita je opustila, ale s námi je Hospodin; nebojte...
Numeri 14:18...trestat; za nepravost otců volá k odpovědnosti jejich syny do třetího i čtvrtého pokolení.' Prosím, pro...
Numeri 14:23... nespatří zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil jejich otcům. Nikdo z těch, kdo mnou pohrdli, ji nespatří!...
Numeri 16:15...velmi rozlítil a řekl Hospodinu: "Nevšímej si jejich obětí! Ani jediného osla jsem si od nich nevzal, ani...
Numeri 16:26... co jim patří, abyste nebyli smeteni se všemi jejich hříchy." Vyklidili tedy prostor kolem dokola...
Numeri 16:32...rozestoupila. Země otevřela ústa a pohltila jejejich rodiny i všechny ty, kdo byli s Korachem, i veškerý...
Numeri 16:34... Celý kolemstojící Izrael se dal před jejich křikem na útěk a volali: " země nepohltí i nás!"...
Numeri 17:17..."Mluv k synům Izraele a vyber od vůdců jejich otcovských rodů dvanáct holí - po jedné holi na...
Numeri 17:21..." Mojžíš tedy promluvil k synům Izraelejejich vůdcové mu dali dvanáct holí - po jedné holi na...
Numeri 17:25...jako znamení pro vzbouřence. Tak ukončíš jejich reptání proti mně a nezemřou." A Mojžíš učinil...
Numeri 18:9...darů, z ohnivých obětí, ti připadne toto: Každý jejich dar, který mi přinášejí jako svatosvatý - každá...
Numeri 18:12...nejlepší olej a všechno nejlepší víno i obilíjejich prvotiny, které odevzdávají Hospodinu, jsem dal tobě...
Numeri 18:17...ani bravu ale vyplatit nenecháš, je to svatéJejich krví pokropíš oltář a jejich tuk necháš dýmat jako...
Numeri 18:18...ohnivou oběť, jako příjemnou vůni HospodinuJejich maso připadne tobě, tak jako ti připadne hrudí...
Numeri 18:20...potomstvo." Hospodin řekl Áronovi: "Nezískášjejich zemi žádné dědictví; nepřipadne ti mezi nimi podíl....
Numeri 18:21...synů Izraele. Hle, synům Leviho jsem za jejich službu při Stanu setkávání dal jako dědictví všechny...
Numeri 18:26..."Řekni levitům: Když od synů Izraele přijmete jejich desátky, které jsem vám dal za dědictví, odevzdáte z...
Numeri 20:8...se svým bratrem Áronem shromáždi obec. Před jejich očima řeknete skále, vydá vodu. Vyvedeš jim vodu...
Numeri 20:11... Vytrysklo z tolik vody, že se napila obecjejich dobytek. Hospodin ale Mojžíšovi a Áronovi řekl:...
Numeri 21:2..."Vydáš-li tento lid do našich rukou, zničíme jejich města jako proklatá." Hospodin Izrael vyslyšel,...
Numeri 21:3...vyslyšel, vydal mu Kananejce a Izrael je i s jejich městy vyhladil jako proklaté. To místo pak nazvali...
Numeri 21:6...Hospodin tedy na lid poslal jedovaté hady. Na jejich uštknutí mnoho lidí v Izraeli zemřelo. Lid pak...
Numeri 23:13...na se mnou podívat odjinud. Uvidíš jen konec jejich zadního voje, neuvidíš je všechny. Zatrať mi je...
Numeri 24:8...rohů buvolích. Národy nepřátel svých spolykájejich kosti ohryže, jejich šípy rozláme. Schoulil se,...
Numeri 25:2...hodům svého božstva a lid jedl a klaněl se jejich božstvu. Tak se Izrael spřáhl s božstvem Baal-peor....
Numeri 26:2...obec. Od dvaceti let výše započtěte podle jejich otcovských domů každého, kdo je v Izraeli schopen...
Numeri 26:57... malému či velkému. Toto je výčet levitů po jejich rodech: Geršon a z něj rod geršonský, Kehat a z něj...
Numeri 26:59...v Egyptě. Ta Amramovi porodila Árona, Mojžíšejejich sestru Miriam. Áronovi se narodil Nádab, Abihu,...
Numeri 27:5...mezi bratry našeho otce." Mojžíš tedy jejich případ přednesl Hospodinu. Hospodin Mojžíšovi...
Numeri 27:7...jim přiděl dědičné vlastnictví mezi bratry jejich otce; dědictví jejich otce převeď na . K synům...
Numeri 29:11...stálé zápalné oběti s její moučnou obětí a kromě jejich úliteb)." "Patnáctého dne sedmého měsíce mějte svaté...
Numeri 29:18...moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě...
Numeri 29:19...(kromě stálé zápalné oběti, její moučné obětijejich úliteb). Třetí den: 11 býčků, 2 berany a 14 ročních...
Numeri 29:21...moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě...
Numeri 29:24...moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě...
Numeri 29:27...moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě...
Numeri 29:30...moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě...
Numeri 29:33...oběť a úlitby podle příslušných pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě...
Numeri 29:37...moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě...
Numeri 31:9... syna Beorova, zabili mečem. Midiánské ženyjejich děti ale Izraelci zajali. Ukořistili také všechen...
Numeri 31:10...dobytek, stáda a veškeré bohatství. Všechna jejich města, v nichž sídlili, i všechny jejich osady...
Numeri 31:29...lidí, tak ze skotu, oslů i bravu. Tento podíljejich poloviny odevzdej knězi Eleazarovi jako příspěvek...
Numeri 32:17...v čele synů Izraele, dokud je nepřivedeme na jejich místo. Naše děti zatím zůstanou v opevněných městech...
Numeri 32:41... usadil. Manasesův syn Jair pak vytáhl, dobyl jejich vesnice a nazval je Chavot-jair, Jairovy vesnice....
Numeri 33:2...táhli po svých oddílech z Egypta. Mojžíš během jejich tažení zapisoval, odkud podle Hospodinova rozkazu...
Numeri 33:4...mezi nimi Hospodin pobil, když vykonal soud nad jejich bohy. Synové Izraele vyšli z Ramesesu a utábořili se...
Numeri 33:49...moábských pláních při Jordánu naproti JerichuJejich tábor na moábských pláních u Jordánu sahal od...
Numeri 33:52... vyžeňte všechny obyvatele země. Zničte všechny jejich tvarované kameny, zničte všechny jejich lité sochy a...
Numeri 34:14...a půl pokolením. Rubenovu a Gádovu pokoleníjejich rodinami se totiž dostalo dědictví, stejně jako...
Numeri 35:3...sloužit k bydlení a přilehlé pastviny budou pro jejich dobytek a pro všechna jejich zvířata. Předměstské...
Numeri 35:5...města, tak aby město bylo uprostřed. Toto budou jejich předměstské pastviny." "Z měst, která dáte levitům,...
Numeri 36:3...však za někoho z jiných izraelských kmenů, pak jejich dědictví ubude z dědictví našich otců a bude přidáno...
Numeri 36:4...dcer setrvá v kmeni, do něhož se vdají. Tak by jejich dědictví ubylo z dědictví našeho otcovského kmene."...
Numeri 36:12...se do rodin synů Manasese, syna Josefova, a jejich dědictví zůstalo v jejich otcovském kmeni a rodu. ...
Deuteronomium 1:7...jděte dál. Vejděte do pohoří Emorejců a ke všem jejich sousedům v Aravě, na horách, v podhůří, v Negevu i...
Deuteronomium 1:8... Izákovi a Jákobovi, že ji jim a po nich jejich semeni." Tenkrát jsem vám řekl: "Nemohu vás dále...
Deuteronomium 2:5...dobrý pozor. Nebojujte s nimi, neboť vámjejich země nedám ani šlépěj. Pohoří Seír jsem totiž dal do...
Deuteronomium 2:9...mi řekl: "Neútoč na Moábské a nebojuj s nimi. V jejich zemi ti nedám žádné vlastnictví, neboť Ar jsem určil...
Deuteronomium 2:12...Ezauovi je vyhnali, vyhladili je a usadili se na jejich místě, jako to učinil Izrael se svou vlastní zemí,...
Deuteronomium 2:21...nimi vyhladil, takže je vyhnali a usadili se na jejich místě. Totéž učinil pro syny Ezauovy bydlící na...
Deuteronomium 2:22...Chorejce, takže je vyhnali a usadili se na jejich místě, kde jsou dodnes. Avijce, bydlící v osadách...
Deuteronomium 2:23...Kaftorští. Ti přišli z Kréty a usadili se na jejich místě.) "Vzhůru! Jděte dál a překročte potok Arnon!...
Deuteronomium 3:17...a k potoku Jabok, který tvoří hranici AmoncůJejich západní hranici tvoří jordánské údolí Arava, a to od...
Deuteronomium 4:37...ohně. To proto, že miloval tvé otce, vyvolil jejich budoucí símě. Tebe pak osobně vyvedl svou velikou...
Deuteronomium 4:38...větší a mocnější, než jsi ty, aby uvedl do jejich země a dal ti ji za dědictví, jak se to právě dnes...
Deuteronomium 4:45...a zákony, které Mojžíš přednesl synům Izraele po jejich odchodu z Egypta. Stalo se to v Zajordání, v roklině...
Deuteronomium 5:29...a zachovávali všechna přikázání, aby se jimjejich dětem navěky vedlo dobře! Jdi a řekni jim, se...
Deuteronomium 7:3...nimi. Nespřízníš se s nimi - nedáš svou dceru jejich synovi ani nevezmeš jejich dceru pro svého syna. To...
Deuteronomium 7:5...by vyhladil. Proto s nimi naložte taktojejich oltáře zbořte, jejich posvátné sloupy roztříštěte,...
Deuteronomium 7:16...- tak by ses octl v pasti a nakonec sloužil jejich bohům. Možná si v srdci řekneš: "Tyto národy jsou...
Deuteronomium 7:24... dokud nebudou vyhlazeni. Vydá do tvých rukoujejich krále, takže vymažeš jejich jméno pod nebem. Žádný...
Deuteronomium 7:25...před tebou neobstojí, všechny je vyhladíš. Sochy jejich bohů spal. Nesmíš zatoužit po stříbru ani zlatu,...
Deuteronomium 9:4..." Hospodin ty národy před tebou vyhání pro jejich zkaženost! Ne pro svou spravedlnost a ne pro ryzost...
Deuteronomium 9:5...a ne pro ryzost svého srdce vstupuješ do jejich země, abys ji obsadil. Hospodin, tvůj Bůh, ty národy...
Deuteronomium 9:14...je tvrdošíjný! Nech , je vyhladím a vymažu jejich jméno pod nebem, ale z tebe učiním národ mocnější a...
Deuteronomium 9:27...a Jákoba! Nehleď na zatvrzelost tohoto lidu, na jejich zkaženost a hřích. Jinak v zemi, odkud jsi nás...
Deuteronomium 10:11... vejdou a obsadí tu zem, o níž jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám!" Nyní tedy, Izraeli - co od...
Deuteronomium 10:15...přilnul svou láskou. Ze všech národů vyvolil jejich potomstvo, totiž vás, a tak je tomu dodnes. Obřežte...
Deuteronomium 11:6...Rubenova - země otevřela ústa a pohltila jejejich rodiny, jejich stany i všechno živé, co šlo za nimi!...
Deuteronomium 11:9...Hospodin přísahal vašim otcům, že ji jimjejich semeni - zem oplývající mlékem a medem. Země, kterou...
Deuteronomium 12:3...a návrších nebo pod kdejakým košatým stromemJejich oltáře zbořte, jejich posvátné sloupy roztříštěte,...
Deuteronomium 12:29... které jdeš vyhnat. je vyženeš a usadíš sejejich zemi, měj se na pozoru i poté, co budou vyhlazeni....
Deuteronomium 12:30... Nesmíš je následovat do pasti - nevyhledávej jejich bohy. Neříkej: "Jak asi ty národy sloužily svým...
Deuteronomium 14:8... ale nepřežvykuje - bude tedy pro vás nečistýJejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete....
Deuteronomium 17:10...které si Hospodin vyvolil. Pečlivě dodrž všechny jejich pokyny. Zachovej se podle pravidla, o němž poučí,...
Deuteronomium 18:2...mít dědictví mezi svými bratry - sám Hospodin je jejich dědictvím, jak jim pověděl. Toto budou kněží...
Deuteronomium 18:18...mi Hospodin řekl: "Dobře to pověděli. Zprostřed jejich bratrů jim vzbudím proroka, jako jsi ty. Vložím svá...
Deuteronomium 19:1...tebou vykoření národy; Hospodin, tvůj Bůh, ti  jejich zem. je vyženeš a usadíš se v jejich městech a v...
Deuteronomium 23:4...nesmí vejít nikdo z Amonců ani z Moábců. Ani jejich desáté pokolení nikdy nevejde do Hospodinova...
Deuteronomium 23:7...dny nikdy nebudeš usilovat o mír s nimi anijejich prospěch. Edomských se však nestraň - vždyť jsou to...
Deuteronomium 23:8...příbuzní. Nestraň se ani Egypťanů - vždyť jsijejich zemi žil jako přistěhovalec. Potomci, kteří se jim...
Deuteronomium 29:7...Sichon a bášanský král Og, ale porazili jsme jeJejich zem jsme zabrali a dali ji za dědictví synům...
Deuteronomium 29:16...sem prošli územím různých národů. Viděli jste jejich nechutnosti, jejich hnusné modly - dřevo a kamení,...
Deuteronomium 29:27...je v zuřivém hněvu a hrozném rozlícení vyrvaljejich země a vyhnal je do jiné země, kde jsou dodnes."...
Deuteronomium 31:3...před vámi vyhladí ony národy, abyste obsadili jejich zem. Jak Hospodin řekl, půjde před vámi Jozue....
Deuteronomium 31:4...králi Sichonem a Ogem, které vyhladil, i s jejich zemí. ti je Hospodin, tvůj Bůh, vydá, naložte s...
Deuteronomium 31:13...všechna slova tohoto Zákona. Tak to uslyšíjejich synové, kteří toto vše nezažili, a budou se učit...
Deuteronomium 31:20...mlékem a medem, kterou jsem s přísahou zaslíbil jejich otcům, budou jíst do sytosti, k otylosti. Tehdy...
Deuteronomium 31:21...svědek proti nim (nebude totiž zapomenuta, ani jejich potomkům nesejde ze rtů). Již dnes přece znám jejich...
Deuteronomium 32:21... svými marnostmi. Nelidem proto vzbudím jejich žárlení, nerozumným národem je popudím. vzplanul...
Deuteronomium 32:26...mužem v šedinách! Zamýšlel jsem, že je rozdrtímjejich památku že mezi lidmi vyhladím. Děsím se ale...
Deuteronomium 32:27... Děsím se ale zpupnosti nepřítele, jak si to jejich protivníci vyloží. Že řeknou: ‚To naše ruka přemohla...
Deuteronomium 32:31...svou Skálou prodáni, musel je vydat HospodinJejich skála přece není jak Skála naše, to mohou naši...
Deuteronomium 32:32...Skála naše, to mohou naši nepřátelé dosvědčitJejich réva je z révy sodomské, původem z vinic Gomory....
Deuteronomium 32:33...jsou jedovaté, jejich plody plné hořkostiJejich víno je dračí utrejch, jed zmijí, ten nejprudší....
Deuteronomium 32:35...odplatu! Noha jim uklouzne v čas náležitý, den jejich pohromy blíží se, jejich úděl je pro ...
Deuteronomium 32:37...i kmánem že konec je. Zeptá se: "Kde jsou ti jejich bohové, ta skála, v níž útočiště hledali? Kde jsou...
Deuteronomium 32:38...níž útočiště hledali? Kde jsou ti, kdo jedli tuk jejich obětí, kdo pili víno jejich úliteb? Jen vstanou,...
Deuteronomium 32:42... těm, kdo nenávidí, odplatím. Své šípy opiji jejich krví, můj meč se jejich masem nasytí, krví padlých i...
Jozue 1:6...tomuto lidu za dědictví zem, o níž jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám. Jen buď silný a velmi statečný...
Jozue 2:22...přišli do hor, zůstali tam tři dny, dokud se jejich pronásledovatelé nevrátili. Hledali je totiž po...
Jozue 4:11...řeku, a poté, co přešel všechen lid, přešla před jejich zraky také Hospodinova truhla s kněžími. V čele synů...
Jozue 5:6...jim nedá spatřit tu zem, o níž Hospodin přísahal jejich otcům, že nám ji , totiž zem oplývající mlékem a...
Jozue 5:7...oplývající mlékem a medem. Místo nich postavil jejich syny. Ty Jozue obřezal, poněvadž byli neobřezaní -...
Jozue 8:1...jsem ti do rukou ajského krále a jeho lid i s jejich městem a územím. S Ajem i s jeho králem naložíš...
Jozue 9:14...cestou úplně zchátraly." Izraelští muži dali na jejich zásoby a neptali se na Hospodinův výrok. Jozue jim...
Jozue 9:16...smlouvu, se ale dozvěděli, že ti lidé jsoujejich sousedství - že vlastně bydlí uprostřed nich! Synové...
Jozue 9:17...totiž postupovali dál a třetího dne došlijejich městům. Byla to města Gibeon, Kefira, Beerot a...
Jozue 10:19...Vpadněte jim do zad a nedovolte jim vrátit se do jejich měst. Hospodin, váš Bůh, vám je vydal do rukou!"...
Jozue 10:42...kraje Gošen po Gibeon. Všech těchto králůjejich území se Jozue zmocnil jedním rázem, protože...
Jozue 11:6...dobou budou všichni ležet před Izraelem mrtvíJejich koně ochromíš a jejich vozy spálíš." Jozue a všechen...
Jozue 11:9... jak mu řekl Hospodin: ochromil jim konějejich vozy spálil. V tu dobu se Jozue vrátil, dobyl Chacor...
Jozue 11:12...Jozue se zmocnil všech těchto královských městjejich králů a pobil je ostřím meče. Vyhladil je jako...
Jozue 11:16...Gošen, podhůří i pláň Arava - izraelské horyjejich podhůří, vše od hory Chalak, jež se zvedá k Seíru,...
Jozue 11:17...údolí pod horou Hermon. Zajal všechny jejich krále a nechal je pobít. Se všemi těmito králi vedl...
Jozue 11:20... Vše získali bojem. Sám Hospodin totiž zatvrdil jejich srdce, aby válčili proti Izraeli, aby je vyhladil...
Jozue 11:21...hor. Jozue je vyhladil jako proklaté i s jejich městy. V zemi synů Izraele nikdo z Anakovců...
Jozue 11:23... Jozue ji potom dal Izraeli za dědictví podle jejich kmenových podílů. Země tehdy odpočinula od válek. ...
Jozue 12:6...syny Izraele a Hospodinův služebník Mojžíš dal jejich zem do vlastnictví synům Rubenovým a Gádovým a...
Jozue 12:7...dal Jozue izraelským kmenům do vlastnictví podle jejich podílů v podhůří, na pláni Arava i na východních...
Jozue 13:14...Mojžíš jako jedinému žádné dědictví nepřidělilJejich dědictvím jsou ohnivé oběti Hospodinu, Bohu Izraele,...
Jozue 13:15...jim pověděl. Toto dal Mojžíš pokolení Ruben pro jejich rody: Území od Aroeru na břehu potoka Arnon, včetně...
Jozue 13:23...břeh Jordánu. To je dědictví Rubenových synů pro jejich rody - tato města a přilehlé osady. Toto dal Mojžíš...
Jozue 13:24... Toto dal Mojžíš pokolení Gád, synům Gádovým pro jejich rody: Území Jaezeru a všechna gileádská města,...
Jozue 13:28...jezera). To je dědictví Gádových synů pro jejich rody - tato města a přilehlé osady. Toto dal Mojžíš...
Jozue 13:29...kmene, totiž polovině Manasesova pokolení pro jejich rody: Území od Machanajim přes celý Bášan, přes celé...
Jozue 13:31...Manasesova, pro polovinu Machirových synů podle jejich rodů. Toto jsou dědictví, která Mojžíš udělil na...
Jozue 13:33...Jerichu. Kmenu Levi však Mojžíš dědictví nedalJejich dědictvím je Hospodin, Bůh Izraele, jak jim pověděl....
Jozue 14:4... pouze města k bydlení a přilehlé pastviny pro jejich dobytek a stáda. Synové Izraele udělali, co Hospodin...
Jozue 15:1... Díl, který losem připadl Judovu pokolení pro jejich rody, dosahoval na jihu k edomské hranici, k...
Jozue 15:2...edomské hranici, k poušti Cin úplně na jihuJejich jižní hranice vede od zálivu na jižním konci Mrtvého...
Jozue 15:4...potokem, dosáhne ke Středozemnímu moři. To je jejich jižní hranice. Východní hranici tvoří Mrtvé moře ...
Jozue 15:12... To jsou hranice okolo synů Judových podle jejich rodů. Kálebovi, synu Jefunovu, dal Jozue podle...
Jozue 15:20...Dolní Gulot. Toto je dědictví pokolení Juda pro jejich rody: V Negevu úplně na jihu dostalo pokolení Juda...
Jozue 15:32... Ajin a Rimon - celkem dvacet devět městjejich osadami. V podhůří: Eštaol, Corea, Ašna...
Jozue 16:5...pro své rody získali synové Efraimovi: Hranice jejich dědictví vede na východě od Atarot-adaru k...
Jozue 16:8...k moři. To je dědictví Efraimova pokolení pro jejich rody. Navíc byla pro Efraimovy syny vyčleněna města...
Jozue 17:2...) Dostalo se i na zbývající Manasesovy syny pro jejich rody, totiž pro pro syny Abiezerovy, Chelekovy,...
Jozue 17:4..." A tak jim Jozue dal dědictví mezi bratry jejich otce, jak přikázal Hospodin. Manasesovi tedy...
Jozue 17:11...připadlo Manasesovi toto: Bet-šean a Jibleamjejich vesnicemi, obyvatelé Doru, En-doru a Taanachu s...
Jozue 18:7... Levité totiž mezi vámi nemají podíl, neboť jejich dědictvím je Hospodinovo kněžství. A Gád, Ruben a...
Jozue 18:10...losoval a přidělil synům Izraele území podle jejich podílů. První los vyšel na pokolení Benjamín pro...
Jozue 18:11...podílů. První los vyšel na pokolení Benjamín pro jejich rody. Území, které jim losem připadlo, leží mezi...
Jozue 18:12...a syny Josefovými. Na severní straně začíná jejich hranice u Jordánu, odkud pokračuje přes severní svah...
Jozue 18:20... Toto je dědictví synů Benjamínových, jak je pro jejich rody vymezeno hranicemi kolem dokola. Pokolení...
Jozue 18:21...kolem dokola. Pokolení Benjamín připadla pro jejich rody tato města: Jericho, Bet-chogla, Emek-kecic,...
Jozue 18:28...s osadami. To je dědictví Benjamínových synů pro jejich rody. Druhý los připadl na Šimeona. Dědictví...
Jozue 19:1...připadl na Šimeona. Dědictví pokolení Šimeon pro jejich rody leží na území Judy. Za dědictví jim připadla:...
Jozue 19:8...Ramat-negev. To je dědictví pokolení Šimeon pro jejich rody. Synové Šimeonovi dostali dědictví z Judova...
Jozue 19:9... Synové Šimeonovi proto obdrželi dědictví uvnitř jejich území. Třetí los vyšel na syny Zabulonovy pro jejich...
Jozue 19:10...území. Třetí los vyšel na syny Zabulonovy pro jejich rody. Hranice jejich dědictví sahá k Saridu. Směrem...
Jozue 19:16...s osadami. To je dědictví Zabulonových synů pro jejich rody - tato města i jejich osady. Čtvrtý los připadl...
Jozue 19:17...osady. Čtvrtý los připadl na syny Isacharovy pro jejich rody. Jejich hranice zahrnuje: Jizreel, Kesulot,...
Jozue 19:18...los připadl na syny Isacharovy pro jejich rodyJejich hranice zahrnuje: Jizreel, Kesulot, Šunem, Chafaraim...
Jozue 19:23...s osadami. To je dědictví pokolení Isachar pro jejich rody - tato města a jejich osady. Pátý los připadl...
Jozue 19:24...osady. Pátý los připadl na pokolení Ašer pro jejich rody. Jejich hranice zahrnuje: Chelkat, Cheli, Beten...
Jozue 19:25...los připadl na pokolení Ašer pro jejich rodyJejich hranice zahrnuje: Chelkat, Cheli, Beten, Achšaf,...
Jozue 19:31... To je dědictví pokolení Ašerových synů pro jejich rody - tato města a jejich osady. Šestý los připadl...
Jozue 19:32...osady. Šestý los připadl na syny Neftalímovy pro jejich rody: Jejich hranice vede od Chelefu, od dubu v...
Jozue 19:33...los připadl na syny Neftalímovy pro jejich rodyJejich hranice vede od Chelefu, od dubu v Caananimu přes...
Jozue 19:39... To je dědictví pokolení Neftalímových synů pro jejich rody - tato města a jejich osady. Sedmý los připadl...
Jozue 19:40...osady. Sedmý los připadl na pokolení Dan pro jejich rody. Do hranic jejich dědictví patří: Corea, Eštaol...
Jozue 19:41...na pokolení Dan pro jejich rody. Do hranic jejich dědictví patří: Corea, Eštaol, Ir-šemeš, Šaalabin,...
Jozue 19:48...na Dan. To je dědictví pokolení Dan pro jejich rody - tato města a jejich osady. Když synové...
Jozue 21:3...dali levitům ze svého dědictví tato městajejich pastviny: První los připadl na rody Kehatovy. Ti...
Jozue 21:8...od pokolení Ruben, Gád a Zabulon. Tato města i s jejich pastvinami přidělili synové Izraele levitům losem,...
Jozue 21:13...pro ty, kdo někoho zabili, Hebron a tato městajejich pastvinami: Libna, Jatir, Eštemóa...
Jozue 21:17...kmenů. Od pokolení Benjamín dostali tato městajejich pastvinami: Gibeon, Geba, Anatot a Almon - celkem...
Jozue 21:21...zabili, Šechem v pohoří Efraim a tato městajejich pastvinami: Gezer, Kibcaim a Bet-choron - celkem...
Jozue 21:32...někoho zabili, Kedeš v Galileji a tato městajejich pastvinami: Chamot-dor a Kartan - celkem tři města....
Jozue 21:38...někoho zabili, Rámot v Gileádu a tato městajejich pastvinami: Machanajim, Chešbon a Jaezer - celkem...
Jozue 21:43...dal Izraeli celou tu zem, o níž přísahal jejich otcům, že jim ji . Zmocnili se a usadili se v...
Jozue 21:44...ze všech stran, přesně tak, jak odpřisáhl jejich otcům. Ze všech jejich nepřátel před nimi žádný...
Jozue 22:7...Bášanu, druhé polovině pak dal Jozue dědictvíjejich bratry na západním břehu Jordánu. Když je Jozue...
Jozue 23:5...Bůh, je před vámi zažene a vypudí a vy obsadíte jejich zem, jak vám to řekl Hospodin, váš Bůh. Buďte velmi...
Jozue 23:7...s národy, které tu s vámi ještě zůstávají. Jména jejich bohů nepřipomínejte ani při nich nepřísahejte,...
Jozue 24:8...ale vydal jsem je do vašich rukou; obsadili jste jejich zem a jsem je před vámi vyhladil. Potom povstal...
Soudců 1:4...vytáhl a Hospodin vydal Kananejce i Perizejce do jejich rukou. Pobili jich v Bezeku 10 000. Tam také...
Soudců 1:18...Klatba. Juda dobýval také Gazu, Aškelon, Ekronjejich okolí, ale nedokázal obyvatele nížiny vyhnat,...
Soudců 1:27...ale nebyl s to dobýt Bet-šean ani Taanachjejich vesnicemi. Nevyhnali ani obyvatele Doru, Jibleamu a...
Soudců 2:2...ale uzavřít smlouvu s obyvateli této zemějejich oltáře zbořte!' Vy jste ale neposlechli! Co jste...
Soudců 2:3...je před vámi, ale budou vám trním v bocíchjejich bohové se vám stanou pastí.'" Když Hospodinův anděl...
Soudců 2:18...a po všechny soudcovy dny je zachraňoval z rukou jejich nepřátel. Byl totiž pohnut lítostí, když úpěli pod...
Soudců 2:19...soudce se ale znovu zkazili, ještě hůře než jejich otcové, a odcházeli za cizími bohy, aby jim sloužili...
Soudců 2:20...národ porušil mou smlouvu, kterou jsem vydal jejich otcům. Neposlouchali , a proto před nimi...
Soudců 2:22...chodit po Hospodinově cestě, jako usilovali jejich otcové, anebo ne." Hospodin tam tedy ony národy...
Soudců 2:23...Hospodin tam tedy ony národy nechal: nespěchaljejich vyhnáním, když je nedal do rukou Jozuovi. Toto jsou...
Soudců 3:4...Hospodinova přikázání, která skrze Mojžíše vydal jejich otcům. Synové Izraele bydleli uprostřed Kananejců,...
Soudců 3:6... Perizejců, Hivejců a Jebusejců. Brali si jejich dcery za manželky, své dcery dávali jejich synům a...
Soudců 3:25...neotvíral. Vzali tedy klíč, otevřeli - a hlejejich pán leží na zemi mrtev! Zatímco čekali, Ehud ...
Soudců 6:5...a stany, přicházelo jich jako kobylek, jichjejich velbloudů bylo bezpočtu. Přicházeli, aby pustošili...
Soudců 6:9... kdo vás trápili. Vyhnal jsem je před vámijejich zemi jsem dal vám. Tehdy jsem vám řekl: ‚ jsem...
Soudců 7:8...těch tři sta mužů. Ti převzali od zbytku vojska jejich zásoby a beraní rohy. Midiánský tábor ležel dole v...
Soudců 7:12...východních národů leželo v údolí jako kobylek! I jejich velbloudů bylo bezpočtu, jako je písku na břehu moře...
Soudců 7:25...k Bet-baře. Pronásledovali Midiánce a zajali dva jejich velitele, Oreba (totiž Havrana) a Zeeba (totiž Vlka)...
Soudců 8:11...na východ od Nobachu a Jogbehy a překvapil jejich tábor nečekaným útokem. Oba midiánští králové Zebach...
Soudců 8:12...útěk, ale on se pustil za nimi, zajal je a celé jejich vojsko rozprášil. Gedeon, syn Joašův, se vracel z...
Soudců 8:21...je zabil. Vzal si také ozdobné půlměsíce z krků jejich velbloudů. Izraelci potom Gedeona vybízeli: "Vládni...
Soudců 8:26...roucha midiánských králů ani náhrdelníky z krků jejich velbloudů. Gedeon z toho pak udělal efod a vystavil...
Soudců 8:34... svého Boha, který je vysvobozoval z rukou všech jejich okolních nepřátel. Neprojevili ani oddanost domu...
Soudců 9:24...Jerub-baalových synech byla pomstěnajejich krev dopadla na jejich nevlastního bratra Abimelecha...
Soudců 9:57... Také všechny zločiny Šechemských obrátil Bůh na jejich hlavy. Přišlo na zlořečení Jotama, syna...
Soudců 10:12...Maonci, volali jste ke mně, a cožpak jsem vásjejich ruky nevysvobodil? Vy jste ale opustili a...
Soudců 14:19...do Aškelonu, pobil tam třicet mužů, svlékl jejejich šaty dal těm, kdo zodpověděli hádanku. Rozpálen...
Soudců 21:6...do Micpy, musí zemřít.) Izraelcům tehdy přišlo jejich bratra Benjamína líto. Říkali: "Dnes byl z Izraele...
Soudců 21:22...vraťte se do benjamínského kraje. Kdyby si k nám jejich otcové nebo bratři přišli stěžovat, řekneme jim:...
1. Samuel 4:7...strach. Řekli si totiž: "To bůh přišel do jejich tábora! Běda nám!" Říkali: "Nic takového tu ještě...
1. Samuel 6:7...vloženo jho. Obě krávy zapřáhněte do vozujejich telata od nich odveďte domů. Vezměte Hospodinovu...
1. Samuel 6:10... Vzali dvě otelené krávy, zapřáhli je do vozujejich telata zavřeli doma. Hospodinovu truhlu naložili na...
1. Samuel 7:14...vzali, byla znovu dobyta a Izrael osvobodiljejich rukou i území v jejich okolí. Také mezi Izraelem a...
1. Samuel 8:7... Nepohrdli přece tebou, ale mnou, abych nebyl jejich králem. Přesně jako se chovali ode dne, kdy jsem je...
1. Samuel 9:16...jsem totiž na svůj lid, neboť ke mně dolehl jejich nářek." Jakmile Samuel spatřil Saula, Hospodin...
1. Samuel 14:21... kteří předtím byli s Filištíny a přešli do jejich tábora, se teď přidali k Izraelcům, kteří byli se...
1. Samuel 15:2...provedl Izraeli - že se proti němu postavil na jejich cestě z Egypta. Teď tedy jdi a napadni Amalekovce....
1. Samuel 17:4...bylo údolí. Z filištínského tábora vystoupil jejich zápasník jménem Goliáš z Gatu. Byl vysoký šest loktů...
1. Samuel 17:18... Tady těch deset kusů sýra vezmi pro velitele jejich oddílu. Navštiv své bratry, vyřiď jim pozdrav a...
1. Samuel 17:23...mluvil, když vtom z filištínských řad vystoupil jejich zápasník jménem Goliáš z Gatu. Vykřikoval tak jako...
1. Samuel 17:51...ho; usekl mu hlavu. Když Filištíni viděli, že jejich hrdina padl, dali se na útěk. Izraelští a judští...
1. Samuel 17:53...Izraele vrátili z honby za Filištíny, vyplenili jejich tábořiště. David potom vzal hlavu toho Filištína,...
1. Samuel 18:16...i v Judovi ale Davida milovali, protožejejich čele táhl do boje i zpět. Saul jednou Davidovi řekl:...
1. Samuel 18:27...se svými muži, pobil dvě stě Filištínů, přinesl jejich předkožky a odpočítal je před králem, aby se stal...
1. Samuel 20:6... aby mohl rychle domů do Betléma, protože tam jejich rod koná výroční oběť.' Pokud na to řekne: ‚Dobrá,'...
1. Samuel 21:13...své tisíce, David desetkrát více!'" David si jejich slova vzal k srdci a velmi se gatského krále Achiše...
1. Samuel 21:14...se gatského krále Achiše bál. Protože byljejich moci, začal před nimi předstírat šílenství. Vyrýval...
1. Samuel 22:2... Bylo s ním na čtyři sta mužů a on se stal jejich velitelem. Odtamtud David odešel do moábské Micpy a...
1. Samuel 23:5...Filištíny do boje a na hlavu je porazil. Odehnal jejich stáda a osvobodil obyvatele Keily. Abiatar, syn...
1. Samuel 30:3...muži dorazil do města, hle - bylo vypálenéjejich ženy, synové i dcery odvlečeni do zajetí! David i...
1. Samuel 31:9...zemi, aby tu zprávu ohlásili v chrámu jejich model i mezi lidem. Jeho výzbroj uložili v chrámu...
1. Samuel 31:12... co Filištíni provedli se Saulem, všichni jejich bojovníci vyrazili a šli celou noc. Sňali Saulovo...
1. Samuel 31:13...se do Jábeše a tam je spálili. Potom vzali jejich ostatky a pohřbili je pod jábešským tamaryškem. Sedm...
2. Samuel 3:30...bratr Abišaj zavraždili Abnera za to, že zabil jejich bratra Asaela v bitvě u Gibeonu. David pak řekl...
2. Samuel 7:24...navěky ustanovil svým lidem a ty, Hospodine, jsi jejich Bůh. Nuže, Hospodine Bože, potvrď navěky slovo,...
2. Samuel 10:18...Aramejci pobil 700 vozatajů a 40 000 pěšákůJejich vojevůdce Šobacha zranil tak, že na místě zemřel....
2. Samuel 10:19...porazil. Uzavřeli tedy s Izraelci mír a stali se jejich vazaly. Aramejci se pak báli přijít ještě někdy...
2. Samuel 15:36...kněžím Sádokovi a Abiatarovi. Jsou tam s nimijejich dva synové, Achimaac Sádokův a Jonatan Abiatarův. Po...
2. Samuel 23:19... Vskutku, mezi Třicítkou byl slavný a byl jejich velitelem, ale Trojici se nevyrovnal. Také Benajáš,...
1. Královská 2:5... a Amasovi, synu Jeterovu. Zavraždil je, prolil jejich krev jako ve válečné řeži, ačkoli byl mír. Prolitou...
1. Královská 4:8...se o zásobování staral jeden z nich. Toto jsou jejich jména: Ben-hur spravoval pohoří Efraim; Ben-deker...
1. Královská 6:27...druhé stěny, zatímco uprostřed chrámu se jejich křídla dotýkala navzájem. I tyto cheruby pokryl...
1. Královská 7:33... Kola byla provedením stejná jako kola od vozujejich osy, loukotě, paprsky i náboje, vše bylo odlité. Ke...
1. Královská 8:8...Truhlu i její tyče. Ty byly tak dlouhé, že jejich konce bylo vidět ze svatyně před svatostánkem....
1. Královská 8:9...když Hospodin se syny Izraele uzavřel smlouvu po jejich odchodu z Egypta. Když potom kněží vycházeli ze...
1. Královská 8:34...a přiveď je zpátky do země, kterou jsi dal jejich otcům. Kdyby hřešili proti tobě, a zavřela by se...
1. Královská 8:36... Odpusť svým služebníkům, svému lidu Izraelijejich hřích. Vyuč je správné cestě, kterou mají jít, a...
1. Královská 8:45...jsem postavil tvému jménu, vyslýchej na nebesích jejich modlitbu a prosbu a zjednej jim právo. Kdyby...
1. Královská 8:46...ty by ses na rozhněval a vydal je nepřítelijejich uchvatitelé by je odvedli jako zajatce do...
1. Královská 8:48...by se k tobě směrem ke své zemi, kterou jsi dal jejich otcům, k městu, které jsi vyvolil, a k chrámu, který...
1. Královská 8:49...jménu, vyslýchej na nebesích, kde přebývášjejich modlitbu a prosbu a zjednej jim právo. Odpusť svému...
1. Královská 8:50...a prosbu a zjednej jim právo. Odpusť svému lidu jejich hřích i všechny jejich vzpoury proti tobě a daruj...
1. Královská 9:9...opustili Hospodina, svého Boha, který vyvedl jejich otce z Egypta, a chytili se cizích bohů, jimž se...
1. Královská 9:10...chrám i královský palác, během dvaceti let. Po jejich uplynutí dal král Šalomoun týrskému králi Chíramovi...
1. Královská 9:21... kteří nepatřili k synům Izraele, totiž jejich potomky, kteří po nich zůstali v zemi a které synové...
1. Královská 10:5... zasedání jeho dvořanů, práci jeho služebníkůjejich roucha, jeho číšníky i to, jaké oběti král přináší v...
1. Královská 11:2...nespojují s vámi, aby se vaše srdce neobrátilojejich bohům." Šalomoun k nim ale přilnul a velmi je...
1. Královská 11:24...pána Hadad-ezera, krále Cóby. Když David pobil jejich vojsko, Rezon kolem sebe shromáždil nájezdníky a...
1. Královská 12:27...chrámu v Jeruzalémě, obrátí se srdce lidujejich pánu, judskému králi Rechoboámovi, vrátí se k němu a...
1. Královská 14:15... vyrve Izrael z této krásné země, kterou dal jejich otcům, a rozptýlí je za Eufrat, protože si...
1. Královská 14:22... co páchali, ho popouzeli k žárlivosti víc než jejich otcové. Na kdejakém vyšším návrší a pod kdejakým...
1. Královská 18:37...tento lid pozná, že ty, Hospodine, jsi Bůh, a že jejich srdce obrátíš zpět." Vtom spadl Hospodinův oheň a...
1. Královská 19:21... vzal volské spřežení, porazil je, uvařil jejich maso na dříví z pluhu a dal je jíst svým lidem....
1. Královská 20:23...Aramejští hodnostáři mezitím řekli svému králi: "Jejich bůh je bohem hor, proto nás přemohli. Kdybychom se s...
2. Královská 1:14...sestoupil oheň a pohltil oba první velitele i s jejich padesáti muži, můj život ale prosím ušetři!"...
2. Královská 3:25...dali na útěk. Oni je ale dostihli a pobili jeJejich města rozbořili, všechny dobré pozemky úplně...
2. Královská 7:15...vojskem: "Jeďte na průzkum!" Vyrazili tedy po jejich stopě k Jordánu a hle - po celé cestě viděli plno...
2. Královská 8:12... "jakého zla se dopustíš na synech IzraeleJejich opevněná města vypálíš, chlapce pobiješ, nemluvňata...
2. Královská 10:7...syny a všech sedmdesát jich povraždiliJejich hlavy naskládali do košů, které pak odeslali do...
2. Královská 13:23...s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Nechtěl dopustit jejich zkázu a dosud je nevyhnal ze své blízkosti....
2. Královská 17:14...a zatvrdili se. Byli tvrdošíjní stejně jako jejich otcové, kteří nevěřili v Hospodina, svého Boha....
2. Královská 17:15...jeho pravidla, jeho smlouvu, kterou uzavřeljejich otci, i jeho výstrahy, jimiž je varoval. Marnost...
2. Královská 17:41...Hospodina, ale nadále sloužily svým modlám. Také jejich synové a synové jejich synů dodnes jednají tak...
2. Královská 19:17...to tak, Hospodine, asyrští králové ty národyjejich země zpustošili a jejich bohy naházeli do ohně....
2. Královská 19:18...králové ty národy i jejich země zpustošilijejich bohy naházeli do ohně. Nejsou to přece žádní bohové,...
2. Královská 21:8... aby museli prchat ze země, kterou jsem dal jejich předkům." Oni však neposlechli. Menaše je svedl, aby...
2. Královská 21:14...z mého dědictví, to opustím a vydám je do rukou jejich nepřátel. Stanou se lupem a kořistí všech svých...
2. Královská 21:15...je v mých očích zlé, a uráželi ode dne, kdy jejich otcové vyšli z Egypta, dodnes." Menaše prolil...
2. Královská 23:4...Spálil je venku za Jeruzalémem u potoka Kidronjejich popel odnesl do Bet-elu. Skoncoval také s modlářským...
2. Královská 23:12...Menaše na obou nádvořích Hospodinova chrámuJejich prach odtud urychleně vyhodil do potoka Kidron. Král...
2. Královská 23:20...Hospodina. Všechny kněze těch výšin pobil na jejich oltářích a pálil na nich lidské kosti. Teprve pak se...
2. Královská 25:24...všichni i se svými muži. Gedaliáš je tehdy i s jejich muži zapřísahal: "Nebojte se sloužit Babyloňanům....
1. Letopisů 1:29...Abrahamovi: Izák a Izmael. Zde jsou jejich rodopisy: Izmaelův prvorozený Nebajot, potom Kedar,...
1. Letopisů 3:9...byli Davidovi synové. Kromě nich měl David ještě jejich sestru Támar a další syny od svých konkubín....
1. Letopisů 3:19...Šimei. Synové Zerubábelovi: Mešulam, Chananiášjejich sestra Šelomít a dalších pět: Chašuba, Ohel,...
1. Letopisů 4:3...jsou synové otce Etama: Jizreel, Jišma a Jidbaš (jejich sestře se říkalo Haclelponi), dále Penuel, otec...
1. Letopisů 4:27... ale jeho bratři neměli tolik synů, takže se jejich rody nerozmnožily tolik jako synové Judovi. Bydleli...
1. Letopisů 4:31... Chacar-susimu, Bet-bireji a Šaarajimu. To byla jejich města do kralování Davidova. Jejich vesnice byly:...
1. Letopisů 4:32... To byla jejich města do kralování DavidovaJejich vesnice byly: Etam, Ajin Rimon, Tochen, Ašan, to...
1. Letopisů 4:33...městeček a v okolí těchto městeček byly všechny jejich vesnice do Baalaty. To jsou jejich usedlosti a...
1. Letopisů 4:38... Výše jmenovaní byli vůdcové svých rodůjejich otcovské domy se hojně rozrostly. Proto se vydali...
1. Letopisů 4:41...judského krále Ezechiáše přišli a zaútočili na jejich příbytky i na Meunity, kteří tam žili. Vyhladili je...
1. Letopisů 5:7... jak jsou uvedeni ve svých rodopisech: Jehiel (jejich vůdce), Zachariáš, Bela, syn Azaze, syna Šemy, syna...
1. Letopisů 5:9...od Aroeru k Nebó a Baal-meonu. A protože se jejich stáda v gileádské zemi velmi rozmnožila, rozšířili...
1. Letopisů 5:10...válku s Hagrity, přemohli je a obydleli všechny jejich obce na východ od Gileádu. Synové Gádovi bydleli...
1. Letopisů 5:12...naproti nim v bášanském kraji po SalchuJejich vůdce Joel, druhý po něm Šafam a potom Janaj, soudce...
1. Letopisů 5:13...po něm Šafam a potom Janaj, soudce v BášanuJejich bratři podle svých otcovských rodů: Michael, Mešulam...
1. Letopisů 5:15...Ješišaje, syna Jachdoova, syna Búzova. Vůdcem jejich otcovského rodu byl Achi, syn Abdiela, syna Guniho....
1. Letopisů 5:20... Během války volali k Bohu a on vyslyšel jejich prosby, neboť v něj doufali. Dostalo se jim pomoci,...
1. Letopisů 5:21...i se všemi svými spojenci padli do rukou. Zajali jejich stáda: 50 000 velbloudů, 250 000 koz a ovcí, 2 000...
1. Letopisů 5:24... Bylo jich totiž mnoho. Toto jsou vůdcové jejich otcovských rodů: Efer, Jiši, Eliel, Azriel, Jirmeáš,...
1. Letopisů 6:4...Machli a Muši. To jsou levitské rody podle jejich otců. Geršomovi patří jeho syn Libni, jeho syn...
1. Letopisů 6:29... syna Geršomova, syna Leviho. Nalevo stáljejich bratrů, synů Merariho: Etan, syn Kišiho, syna Abdiho...
1. Letopisů 6:33... syna Mušiho, syna Merariho, syna LevihoJejich bratrům levitům byla svěřena veškerá služba Příbytku...
1. Letopisů 6:39...jeho syn Achimaac. Toto jsou sídliště a osady na jejich územích: Synům Áronovým z rodu Kehatovců připadl...
1. Letopisů 6:44... Debir, Ašan, Jutu a Bet-šemešjejich pastvinami. Z území kmene Benjamín dostali Gibeon,...
1. Letopisů 6:45...Benjamín dostali Gibeon, Gebu, Alemet a Anatotjejich pastvinami. Celkem tedy jejich rodům připadlo...
1. Letopisů 6:47...kmene Manases. Synům Geršomovým připadlo pro jejich rody třináct měst z kmene Isachar, z kmene Ašer, z...
1. Letopisů 6:48...kmene Manases v Bášanu. Synům Merariho bylo pro jejich rody vylosováno dvanáct měst z kmene Ruben, z kmene...
1. Letopisů 6:49...Zabulon. Synové Izraele dali tato města i s jejich pastvinami levitům. Losem jim přidělili tato...
1. Letopisů 6:54... Bet-choron, Ajalon a Gat-rimonjejich pastvinami. Ostatním rodům ze synů Kehatových...
1. Letopisů 6:55...území poloviny kmene Manasesova Aner a Bileámjejich pastvinami. Rody synů Geršomových dostaly z území...
1. Letopisů 6:56...kmene Manasesova Golan v Bášanu a Aštarotjejich pastvinami. Z kmene Isachar dostaly Kedeš, Dobrat...
1. Letopisů 6:58...Isachar dostaly Kedeš, Dobrat, Rámot a Anemjejich pastvinami. Z kmene Ašer dostaly Mašal, Abdon...
1. Letopisů 6:60...Ašer dostaly Mašal, Abdon, Chukok a Rechobjejich pastvinami. Z kmene Neftalí dostaly galilejský Kedeš...
1. Letopisů 6:61...dostaly galilejský Kedeš, Chamon a Kiriatajimjejich pastvinami. Zbývajícím synům Merariho přidělili z...
1. Letopisů 6:62...z kmene Zabulon Jokneam, Kartu, Rimon a Táborjejich pastvinami. Na východním břehu Jordánu naproti...
1. Letopisů 6:64...Ruben pouštní Becer, Jahcu, Kedemot a Mefaatjejich pastvinami. Z kmene Gádova dostali Rámot v Gileádu,...
1. Letopisů 6:66...Rámot v Gileádu, Machanajim, Chešbon a Jaezerjejich pastvinami. Synové Isacharovi: Tola, Pua, Jašub a...
1. Letopisů 7:4... Joel, Jišiáš. Všech pět byli vůdcové. Podle jejich rodopisů měl jejich otcovský rod 36 000 vojáků ve...
1. Letopisů 7:5...ve zbrani, neboť měli mnoho žen a synů. Také jejich bratři z ostatních Isacharových rodů byli udatní...
1. Letopisů 7:9...a Alemet. Ti všichni byli synové Becherovi. V jejich rodovém seznamu je kromě vůdců jejich otcovských...
1. Letopisů 7:22...z Gatu, když jim přišli pobrat dobytekJejich otec Efraim je dlouho oplakával a jejich sourozenci...
1. Letopisů 7:28...syn Nun a jeho syn JozueJejich vlastnictvím a bydlištěm byl Bet-el s okolními...
1. Letopisů 7:29...pak Bet-šean, Taanach, Megido a Dorjejich vesnicemi. Tam všude bydleli synové Josefa, syna...
1. Letopisů 7:30... Synové Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišvi, Beriajejich sestra Serach. Synové Beriovi: Cheber a Malkiel, což...
1. Letopisů 7:32... Cheber zplodil Jafleta, Šomera, Chotamajejich sestru Šúu. Synové Jafletovi: Pasach, Bimhal a Ašvat...
1. Letopisů 7:40... vybraní udatní bojovníci, přední vůdcové. V jejich rodovém seznamu je zapsáno 26 000 bojeschopných mužů...
1. Letopisů 8:14...obývajících Ajalon (ti zahnali obyvatele Gatu). Jejich bratři byli Šašak a Jeremot. Zebadiáš, Arad, Eder...
1. Letopisů 8:30...otec Gibeonu Jehiel se svojí ženou jménem MaakaJejich prvorozený byl Abdon, dále Cur, Kíš, Baal, Ner,...
1. Letopisů 9:6...Asajáš a jeho synové. Z rodu Zerachova: JehuelJejich příbuzných bylo celkem 690. Ze synů Benjamínových to...
1. Letopisů 9:9... syn Šefatiáše, syna Reuela, syna JibniášovaJejich bratři podle záznamů v jejich rodopisech čítali 956...
1. Letopisů 9:13...Mešulamova, syna Mešilemitova, syna ImerovaJejich bratři, vůdcové svých otcovských rodů, čítali 1 760...
1. Letopisů 9:17...bran byli: Šalum, Akub, Talmon, Achimanjejich bratři; jejich vůdcem byl Šalum. Ti dosud stráží...
1. Letopisů 9:19...rodu zodpovídali za stráž prahů Stánku, tak jako jejich otcové bývali strážci vchodu do tábora Hospodinova....
1. Letopisů 9:20...bývali strážci vchodu do tábora HospodinovaJejich vůdcem kdysi býval Pinchas, syn Eleazarův - Hospodin...
1. Letopisů 9:25...na východě, na západě, na severu i na jihuJejich bratři přicházeli ze svých osad a v pravidelných...
1. Letopisů 9:26... Čtyřem levitským velitelům stráží byly pro jejich věrnost svěřeny komory a pokladnice Božího domu. V...
1. Letopisů 9:32... byla svěřena příprava obětních placek. Někteří jejich bratři ze synů Legatových dbali o chleby předložení,...
1. Letopisů 10:12...co všechno Filištíni provedli se Saulem, všichni jejich bojovníci vyrazili na cestu. Sňali Saulovo tělo i...
1. Letopisů 11:21... Mezi Třicítkou byl dvojnásob slavný a byl jejich velitelem, ale Trojici se nevyrovnal. Také Benajáš,...
1. Letopisů 12:2...i levicí. Pocházeli z pokolení Benjamín tak jako jejich bratr Saul: V čele byl Achiezer a Joaš, synové...
1. Letopisů 12:20...Saulovi. (Nakonec ale Filištínům nepomohliJejich vládci se ho totiž po poradě rozhodli propustit....
1. Letopisů 12:33... Z Isachara 200 vůdců a všichni bratři pod jejich velením - muži, kteří pochopili dobu a věděli, jak...
1. Letopisů 12:40...u Davida a tři dny tam jedli a pili, protože jim jejich bratři dali zásoby. Jejich příbuzní dokonce z...
1. Letopisů 12:41...a pili, protože jim jejich bratři dali zásobyJejich příbuzní dokonce z Isachara, Zabulona a Neftalíma...
1. Letopisů 13:2...po celé izraelské zemi včetně kněží a levitůjejich městech a předměstích, se k nám přidají, a...
1. Letopisů 15:17... a z jeho bratrů Asafa, syna Berechiášova, a z jejich bratrů, synů Merariho, Etana, syna Kušajášova, a...
1. Letopisů 15:18...Merariho, Etana, syna Kušajášova, a spolu s nimi jejich bratry, aby stáli za nimi: Zachariáše, Jaaziela,...
1. Letopisů 17:22...navěky učinil svým lidem a ty, Hospodine, jsi jejich Bůh. Nuže, Hospodine, kéž se navěky potvrdí slovo,...
1. Letopisů 19:16...si také Aramejce z druhého břehu Eufratu. V jejich čele stál Hadad-ezerův vojevůdce Šofach. Když se to...
1. Letopisů 19:18...pobil 7 000 jezdců a 40 000 pěšáků. Zabiljejich vojevůdce Šofacha. Když Hadad-ezerovi vazalové...
1. Letopisů 21:2...Beer-šeby po Dan. Potom se vraťte a sdělte mi jejich počet." Joáb ale namítl: "Hospodin kéž rozmnoží svůj...
1. Letopisů 23:3... Nechal spočítat levity od třicetiletých výšejejich počet činil 38 000 mužů. Z nich 24 000 mělo na...
1. Letopisů 23:22...zanechal syny. Měl jen dcery, které si vzali jejich příbuzní, synové Kíšovi. Synové Mušiho: Machli, Eder...
1. Letopisů 23:28...Leviho synové sečteni od dvacetiletých výšeJejich úkolem bylo pomáhat synům Áronovým při službě u...
1. Letopisů 24:2... Nádab a Abihu ale zemřeli bezdětní dříve než jejich otec; kněžství proto vykonávali Eleazar a Itamar....
1. Letopisů 24:4...mužů než synové Itamarovi, a tak podle počtu jejich otcovských rodů rozdělili syny Eleazarovy do...
1. Letopisů 24:6... Levitský písař Šemajáš, syn Natanaelův, pořídil jejich seznam v přítomnosti krále, hodnostářů, kněží Sádoka...
1. Letopisů 24:31...otcovských rodů. Také oni losovali, stejně jako jejich příbuzní, synové Áronovi, v přítomnosti krále Davida...
1. Letopisů 25:6...věnovali hudbě na činely, lyry a citery; to byla jejich služba při Božím domě. (Asaf, Jedutun a Heman...
1. Letopisů 25:7...a Heman zodpovídali přímo králi.) Spolujejich příbuznými, vyškolenými v Hospodinově hudbě, jich...
1. Letopisů 26:8... Ti všichni jsou potomky Obed-edoma; onijejich synové i jejich bratři. Obed-edom měl šedesát dva...
1. Letopisů 26:12...své povinnosti vůči Hospodinovu domu stejně jako jejich bratři. Jak mladí, tak staří losovali podle...
1. Letopisů 26:20...Korachových a synů Merariho. Ostatním levitůmjejich bratrům, připadla starost o pokladnice Božího domu a...
1. Letopisů 26:31...krále. Podle Hebronských otcovských rodopisů byl jejich vůdcem Jeriáš. Ve čtyřicátém roce Davidova kralování...
1. Letopisů 28:15...potřebného k různé službě, pro zlaté svícnyjejich zlaté lampy určil váhu každého svícnu a jeho lamp,...
1. Letopisů 29:9...domu pod správu Jechiela Geršonského. Lid sejejich ochoty radoval, neboť to věnovali Hospodinu celým...
1. Letopisů 29:18...navěky tu touhu v srdci svého lidu! jsou jejich srdce vždy pevně u tebe! Mému synu Šalomounovi pak...
1. Letopisů 29:20...všechno shromáždění dobrořečilo Hospodinu, Bohu jejich otců, padli na kolena a klaněli se před Hospodinem a...
2. Letopisů 5:9...Truhlu i její tyče. Ty byly tak dlouhé, že jejich konce čnící od Truhly bylo vidět před svatostánkem....
2. Letopisů 5:10...když Hospodin se syny Izraele uzavřel smlouvu po jejich odchodu z Egypta. Když potom kněží vycházeli ze...
2. Letopisů 6:25...a přiveď je zpět do země, kterou jsi dal jimjejich otcům. Kdyby hřešili proti tobě, a zavřela by se...
2. Letopisů 6:27... Odpusť svým služebníkům, svému lidu Izraelijejich hřích. Vyuč je správné cestě, kterou mají jít, a...
2. Letopisů 6:35...jsem postavil tvému jménu, vyslýchej z nebe jejich modlitbu a prosbu a zjednej jim právo. Kdyby...
2. Letopisů 6:36...ty by ses na rozhněval a vydal je nepřítelijejich uchvatitelé by je odvedli jako zajatce do země...
2. Letopisů 6:38...modlili by se směrem ke své zemi, kterou jsi dal jejich otcům, k městu, které jsi vyvolil, a ke chrámu,...
2. Letopisů 6:39...tvému jménu, vyslýchej z nebe, kde přebývášjejich modlitbu a jejich prosby. Zjednej jim právo a odpusť...
2. Letopisů 7:14...zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem. Ano, oči budou...
2. Letopisů 8:1...chrám i královský palác během dvaceti let. Po jejich uplynutí stavěl města, která Šalomounovi dal Chíram,...
2. Letopisů 8:8...a Jebusejců, kteří nepatřili k Izraeli, totiž jejich potomky, kteří po nich zůstali v zemi a které synové...
2. Letopisů 9:4... zasedání jeho dvořanů, práci jeho služebníkůjejich roucha, jeho číšníky a jejich roucha i to, jaké...
2. Letopisů 9:8...Izrael a navěky ho upevňuje, a tak učinil jejich králem, abys zjednával právo a spravedlnost." Poté...
2. Letopisů 11:11...opevněná města v Judovi a Benjamínovi. Zesílil jejich opevnění a dodal jim velitele, zásoby potravin,...
2. Letopisů 11:14...do Judska a do Jeruzaléma. Jeroboám totiž jimjejich synům upřel Hospodinovo kněžství a ustanovil si...
2. Letopisů 13:15...judští muži vyrazili pokřik. Jakmile zazněl jejich pokřik, Bůh před Abiášem a Judskými porazil...
2. Letopisů 13:19...a dobyl města Bet-el, Ješanu a Efron i s jejich vesnicemi. Jeroboám se za celou dobu Abiášovy vlády...
2. Letopisů 17:14...pak měl vojsko udatných bojovníků. Toto je jejich výčet podle otcovských domů: Velitelé tisíců z Judy:...
2. Letopisů 19:4...Efraimské hory a navracel je k Hospodinu, Bohu jejich otců. Po celé zemi ustanovil v každém opevněném...
2. Letopisů 20:22...hory Seír, kteří útočili na Judu, obrátil jejich zálohy, takže se pustili jedni do druhých. Amonci a...
2. Letopisů 20:27... protože jim Hospodin dal radost z porážky jejich nepřátel. Přišli do Jeruzaléma a s lyrami, citerami...
2. Letopisů 21:3...všichni byli synové izraelského krále JošafataJejich otec je bohatě obdaroval stříbrem, zlatem a...
2. Letopisů 22:5...vlastní záhubě pozval rádce z Achabova domu. Na jejich radu se rozhodl vytáhnout spolu s izraelským králem,...
2. Letopisů 23:8...odcházeli. Kněz Jojada totiž nechtěl o žádnýjejich oddílů přijít. Rozdal setníkům kopí, pavézy a štíty...
2. Letopisů 24:23...do Judska i do Jeruzaléma a pobili všechny jejich velitele. Veškerou kořist odeslali damašskému králi....
2. Letopisů 25:4...své dvořany, kteří zabili jeho královského otceJejich syny ale nepopravil, neboť v Knize Mojžíšově, totiž...
2. Letopisů 25:20... neboť Bůh se rozhodl, že Judu vydá do jejich rukou, protože uctívali edomské bohy. Izraelský král...
2. Letopisů 26:13...rodů bylo celkem 2 600 - samí hrdinové. Pod jejich velením bylo vojsko čítající 307 500 mužů...
2. Letopisů 26:19...ruce. Zatímco spílal kněžím, na čele se mu před jejich zraky v Hospodinově chrámu u kadidlového oltáře...
2. Letopisů 28:15...vyčerpané naložili na osly a přivedli jejejich bratrům do Palmového města Jericha. Potom se vrátili...
2. Letopisů 28:18... Ajalon, Gederot a také Socho, Timnu a Gimzojejich vesnicemi a usadili se tam. Tak Hospodin pokořil...
2. Letopisů 28:23... protože si myslel: "Aramejským králům pomáhají jejich bohové. Když jim budu obětovat, pomohou i mně."...
2. Letopisů 29:22...oltáři. Poráželi tedy býčky a kněží chytali jejich krev a kropili s oltář. Když poráželi berany,...
2. Letopisů 29:24...na vložili ruce. Kněží je potom porazilijejich krví očistili oltář od hříchu. Tak vykonali smírčí...
2. Letopisů 29:34...nestačili stahovat. Museli jim proto pomáhat jejich bratři levité, dokud to dílo nebylo hotové a dokud...
2. Letopisů 30:17...posvěceni. Za všechny nečisté proto zabíjeli jejich velikonoční beránky levité, aby je posvětili...
2. Letopisů 30:27...vstali, aby lidu požehnali. Bůh je vyslyšeljejich modlitba dosáhla nebe, jeho svatého příbytku. Když...
2. Letopisů 31:17...rodů, a také levitům od dvaceti let výše podle jejich služebního zařazení a směny. Rodové seznamy...
2. Letopisů 31:19...pohlaví a každému levitovi, uvedenému na jejich rodovém seznamu. Tak to Ezechiáš zařídil po celém...
2. Letopisů 32:13...moji otcové všem okolním národům? Dokázali snad jejich bohové vysvobodit své země z mých rukou? Kdo z bohů...
2. Letopisů 33:8... aby museli prchat ze země, kterou jsem dal jejich otcům." Menaše ale Judu a obyvatele Jeruzaléma svedl...
2. Letopisů 34:4... sochy a odlitky rozdrtil a rozházel po hrobech jejich uctívačů a kosti kněží spálil na jejich oltářích....
2. Letopisů 34:5...hrobech jejich uctívačů a kosti kněží spálil na jejich oltářích. Tak očistil Judsko i Jeruzalém. Dokonce i...
2. Letopisů 34:6... Efraima i Šimeona po Neftalího bořil jejich chrámy, porážel oltáře, rozdrtil Ašeřiny kůly a...
2. Letopisů 34:32...řídili podle Boží smlouvy, kterou jim vydal Bůh jejich otců. Jošiáš vymýtil všechny ohavnosti ze všech...
2. Letopisů 34:33... kdo žil v Izraeli, zavázal ke službě Hospodinujejich Bohu. Po celou dobu jeho vlády pak nepřestávali...
2. Letopisů 35:2...čtrnáctého dne prvního měsíce. Kněžím svěřil jejich úkoly a povzbudil je ke službě v Hospodinově chrámu....
2. Letopisů 35:15...jednotlivé brány nesměli opouštět službu, a tak jejich bratři levité připravovali beránka i pro . Tak...
2. Letopisů 36:15...v Jeruzalémě, který on posvětil. Hospodin, Bůh jejich otců, k nim stále posílal své posly. Posílal je zas...
2. Letopisů 36:16...příbytku. Oni se ale Božím poslům vysmívalijejich slovy pohrdali. Z jeho proroků si tropili žerty, ...
2. Letopisů 36:17... Přivedl na babylonského krále, který pobil jejich mladíky mečem přímo ve svatyni. Neušetřil mládence...
Ezdráš 1:6...stavět Hospodinův chrám v Jeruzalémě. Všichnijejich okolí je vybavili stříbrnými a zlatými předměty,...
Ezdráš 1:9...předal judskému knížeti Šešbacarovi. Zde je jejich výčet: nádoby zlaté 30 nádoby stříbrné 1 000 síta 29...
Ezdráš 4:5...krále Dareia podpláceli rádce, aby zmařili jejich úmysl. Když se pak vlády ujal Xerxes, hned v jeho...
Ezdráš 4:9...dopis: Kancléř Rechum, písař Šimšajjejich druhové soudci, zmocněnci a další představitelé...
Ezdráš 4:17... Král pak kancléři Rechumovi, písaři Šimšajovijejich společníkům v Samaří i jinde za Eufratem poslal tuto...
Ezdráš 4:23...Artaxerxe přečten Rechumovi, písaři Šimšajovijejich druhům, vyrazili rychle do Jeruzaléma za Židy a...
Ezdráš 5:9...pilně a dílo jim roste pod rukama. Ptali jsme se jejich stařešinů: "Na čí pokyn stavíte ten dům a...
Ezdráš 6:18...K Boží službě v Jeruzalémě postavili kněze podle jejich tříd a levity podle jejich oddílů, jak je psáno v...
Ezdráš 8:1...šli se mnou. Toto je seznam rodových vůdcůjejich příbuzných, kteří se mnou za vlády krále Artaxerxe...
Ezdráš 8:19...synů Merariho poslali Chašabiáše a Ješajáše; s jejich bratry a syny jich bylo 20. Poslali také některé...
Ezdráš 8:24...kněží: Šerebiáše, Chašabiáše a dalších deset jejich bratrů. Navážil jsem jim stříbro, zlato i náčiní,...
Ezdráš 9:1... Amonců, Moábců, Egypťanů a Emorejců. Přejímají jejich ohavnosti a žení sebe i své syny s jejich dcerami....
Ezdráš 9:2...jejich ohavnosti a žení sebe i své synyjejich dcerami. Svaté símě se mísí s okolními národy a...
Ezdráš 9:12...konce po druhý. Nevdávejte proto své dcery za jejich syny a své syny nežeňte s jejich dcerami. Nikdy...
Ezdráš 10:3...se teď před naším Bohem, že všechny ty ženy i s jejich dětmi propustíme. Zachováme se, jak nám radíš, pane,...
Nehemiáš 3:18...poloviny okresu Keíla; za nimi opravovali jejich bratři vedení Binuim, synem Chenadadovým, správcem...
Nehemiáš 3:35...stál po boku, řekl: "Jen klidně stavějí. Ta jejich kamenná zeď spadne, jen co po liška přeběhne!"...
Nehemiáš 3:36...náš, jak námi pohrdají, a obrať tu pohanu na jejich hlavu! se sami stanou kořistí v zemi vyhnanství....
Nehemiáš 3:37...stanou kořistí v zemi vyhnanství. Nepřikrývej jejich hanebnosti, jejich hříchy nejsou před tebou...
Nehemiáš 4:6...se zastaví." Kdykoli přicházeli Židé bydlícíjejich sousedství, desetkrát nám vykládali: "Kam se...
Nehemiáš 4:7...a na otevřená místa rozestavil lid podle jejich rodů s meči, kopími a luky. Po obhlídce jsem...
Nehemiáš 4:9...domy!" Když se naši nepřátelé dozvěděli, žejejich plánech víme a že je Bůh zmařil, mohli jsme se...
Nehemiáš 5:5...stejní jako naši bratři? Nejsou naše děti jako jejich děti?! Vždyť budeme muset prodat své syny a dcery do...
Nehemiáš 5:6...pole a vinice nám nepatří." Když jsem uslyšel jejich křik a jejich slova, velmi to rozhněvalo. Rozhodl...
Nehemiáš 5:11... Nechme toho odírání! Vraťte jim ještě dnes jejich pole, vinice, olivy a domy a také úrok z peněz, z...
Nehemiáš 5:15...dávku 40 šekelů stříbra na jídlo a víno. Také jejich mládenci lid utiskovali. jsem ale z úcty k Bohu...
Nehemiáš 6:6...stavíš ty hradby. Podle těch zpráv prý chceš být jejich králem. Dokonce jsi ustanovil proroky, aby o tobě v...
Nehemiáš 6:14... Pamatuj, Bože můj, na Tobiáše a Sanbalata i na jejich činy. Pamatuj také na prorokyni Noadiu a na další...
Nehemiáš 7:63...s jednou z dcer Barzilaje Gileádského a přijal jejich jméno). Snažili se najít svůj rodokmen, ale marně, a...
Nehemiáš 9:6... ty jsi nebe učinil, nebesa nebes i všechny jejich zástupy, zemi i se vším, co je na , všechna moře i...
Nehemiáš 9:9...našich otců v Egyptě, u Rudého moře jsi slyšel jejich křik. Seslal jsi divy a zázraky na faraona, na jeho...
Nehemiáš 9:11...nimi rozdělil, prostředkem moře prošli po soušiJejich pronásledovatele jsi však smetl do hlubin; jako...
Nehemiáš 9:20...laskavého Ducha jsi jim udělil, aby je učilJejich ústům jsi neodepřel svou manu, dal jsi jim vodu,...
Nehemiáš 9:23... i zemi Oga, krále Bášanu. Rozmnožil jsi jejich syny jako hvězdy na nebi a uvedl jsi je do země, o...
Nehemiáš 10:11... Binui ze synů Chenadadových, Kadmieljejich bratři: Šebaniáš, Hodiáš, Kelíta, Pelajáš, Chanan,...
Nehemiáš 10:29...se oddělil od okolních národů pro Boží zákonjejich ženy, synové a dcery, každý, kdo byl schopen rozumět...
Nehemiáš 10:31..."Nebudeme vdávat své dcery do cizích národů a s jejich dcerami nebudeme ženit své syny. Když k nám z...
Nehemiáš 11:9...něm Gabaj a Salaj, tedy 928 mužůJejich velitelem byl Joel, syn Zikriho. Druhým velitelem...
Nehemiáš 11:12...syna Achitubova, správce Božího chrámu. Dále 822 jejich bratří, konajících službu v chrámu. Dále Adajáš, syn...
Nehemiáš 11:14... S ním bylo 128 jeho bratrů, udatných hrdinůJejich velitelem byl Zabdiel, syn Gedolimův. Z levitů:...
Nehemiáš 11:19...městě 284 levitů. Strážní: Akub, Talmon a 172 jejich bratrů, strážců bran. Ostatní Izraelci, kněží a...
Nehemiáš 12:7...Amok, Chilkiáš, Jedajáš - to jsou přední kněžíjejich bratři za dnů Jošuových. Dále levité: Ješua, Binui,...
Nehemiáš 12:9...se svými bratry odpovídal za písně díkuvzdáníJejich bratři Bakbukiáš a Uni během služeb stáli naproti...
Nehemiáš 12:24...Chašabiáš, Šerebiáš, Ješua, syn Kadmielův, a jejich bratři, kteří podle příkazu Davida, muže Božího,...
Nehemiáš 13:11...se. Povolal jsem je tedy zpět a poslal je na jejich místa. Všechen judský lid pak přinášel do pokladnic...
Nehemiáš 13:24...Židé berou ženy z Ašdodu a také Amonky a MoábkyJejich děti místo židovsky mluvily napůl ašdodsky anebo...
Nehemiáš 13:25...jsem je při Bohu: "Nedávejte své dcery jejich synům a nežeňte své syny ani sebe s jejich dcerami!...
Ester 1:22...provincií. Do každé jedné provincie vzkázal jejich vlastním písmem, každému národu jejich jazykem:...
Ester 3:8...provincií tvé říše, roztroušený, ale oddělenýJejich zákony jsou od všech národů odlišné a královské...
Ester 3:12...každého národa. Do každé provincie se psalo jejich písmem, jednomu každému národu jejich jazykem. Psalo...
Ester 4:8...opis zákonného ediktu vydaného v Súsách ohledně jejich vyhubení. ho ukáže Ester a všechno poví. ...
Ester 8:9...Indie po Habeš. Do každé provincie se psalo jejich písmem, jednomu každému národu jejich jazykem a...
Ester 8:11...národa či provincie, kteří by napadli je nebo jejich ženy a děti. Co kdo po nich ukořistí, si ponechá....
Ester 9:22...klid od svých nepřátel; v tomto měsíci se jejich žal proměnil v radost a smutek ve svátek. Proto mají...
Ester 9:28...městě. Tyto dny purim v Židovstvu nepominoujejich památka mezi jejich potomky nevymizí. Tuto druhou...
Ester 10:3...dobro svého lidu a zasazoval se o rozkvět všeho jejich potomstva. V zemi Úc žil muž jménem Job. Ten muž...
Job 4:21...do večera. Bez povšimnutí navždy zahynou, lano jejich stanu bude strženo, zemřou a moudří nebudou!' Jen...
Job 5:13...neuspěli se svou chytrostí. On chytá chytrákyjejich vychytralosti, záměry zvrácených on podvrací....
Job 5:15... v poledne budou tápat jako za noci. Před mečem jejich úst chudé zachrání, zachrání je z jejich mocného...
Job 6:4...zalykám. Šípy Všemohoucího se do zabodlyjejich jed se mi vpíjí do ducha, Boží hrůzy obkličují ze...
Job 6:18...se však vytratí, v horku se vypaří a jsou pryčJejich cesty se klikatí, míří do pustin, kde zmírají....
Job 6:20...z Temy je hledají, výpravy ze Sáby v doufajíjejich důvěra je ale zamrzí - když k nim dorazí, čeká je...
Job 8:4...tvé děti proti němu zhřešily, vydal je moci jejich vin. Budeš-li ale pilně hledat Boha a Všemohoucího...
Job 8:8... jež čeká . Předchozích pokolení zeptej se, na jejich otce dej. My jsme jen včerejší, nevíme nic, naše dny...
Job 11:20...budou mnozí ucházet. Oči ničemů se ale vysílíjejich útočiště se vytratí; zbude jim naděje, že duši...
Job 15:35...pohltí plameny. Počnou trápení a zlo porodí, v jejich nitru se líhnou lsti!" Job na to...
Job 17:2...mi. Jsou se mnou ale ještě ti posměvači - kvůli jejich zlobě nezamhouřím oči! Slož za mne záruku, kterou...
Job 17:4...kterou určil jsi - kdo jiný by se za zaručilJejich srdce jsi zbavil soudnosti, takovým přece nedáš...
Job 21:7...to, že ničemové užívají života? Zatímco stárnoujejich moc narůstá. Jejich potomkům se daří kolem nich, své...
Job 21:8...života? Zatímco stárnou, jejich moc narůstáJejich potomkům se daří kolem nich, své ratolesti mají na...
Job 21:9...daří kolem nich, své ratolesti mají na očích. V jejich domech je pokoj bez obav, Boží hůl na nijak...
Job 21:10...je pokoj bez obav, Boží hůl na nijak nepadáJejich býk je plodný, nikdy neselže, jejich kráva rodí, o...
Job 21:11...neselže, jejich kráva rodí, o tele nepřijdeJejich mladí mají volnost jako beránci,jejich maličcí kolem...
Job 21:28... jak mi ublížit. Říkáte: ‚Kam se poděly ty jejich paláce? Stanům darebáků kde konec je?' - To jste se...
Job 21:29...To jste se nikdy neptali pocestných? Nepřijímáte jejich svědectví? Vždyť v čase neštěstí je zlosyn ušetřen,...
Job 22:6...jsi bezdůvodně zástavu vybíral a nahým svlékals jejich plášť, žíznivému jsi vodu nedával a hladovému chleba...
Job 22:16...kráčeli lidé zlí? Ti byli vyrváni, než přišel jejich čas, jejich základy řeka odnesla. Bohu říkali: ‚Nech...
Job 22:18...být! Co by nám Všemohoucí mohl učinit?' (Přitom jejich domy blahobytem naplnil. Myšlenky ničemů míjejí!)...
Job 22:19...naplnil. Myšlenky ničemů míjejí!) Spravedliví jejich pád vidí s radostí, nevinní se smějí nad nimi:...
Job 22:20...s radostí, nevinní se smějí nad nimi: ‚Hleďmejejich jmění je to tam, jejich bohatství oheň spolykal!'...
Job 24:18... voda takové rychle odplaví, jsou prokleté jejich pozemky, nikdo nezamíří k jejich vinicím! Jako...
Job 24:23... Dává jim pocit bezpečné opory, jeho oči však jejich cestu sledují. Načas se vyvýší, a hned jsou pryč,...
Job 29:25... světlo tváře nechtěli zaplašit. Sedal jsemjejich čele a udával jim směr, žil jsem jako král ve své...
Job 30:2...bych býval nesvěřil ani ovčáckého psa! Síla jejich rukou k čemu mi může být? Jejich zmužilost je dávno...
Job 34:21...pomoci. Očima sleduje cesty všech lidí, každý jejich krok on dobře vidí. Není temnoty a není příšeří, kde...
Job 34:25...rozdrtí bez ptaní, jiné pak dosadí místo nich. O jejich skutcích dobře , v noci je svrhne, a jsou zničeni....
Job 34:26... v noci je svrhne, a jsou zničeni. Ztrestá je za jejich zločiny veřejně a všem na očích. To proto, že od něj...
Job 36:15...svůj život mezi smilníky. Bůh zachraňuje ubohé jejich bídami, otevírá jim uši soužením. Ano, i tebe zve...
Job 36:32...svých dlaních svírá blesky, velí jim zasáhnout jejich cíl. Vypovídá o něm jeho burácení - on bouří hněvem...
Job 38:15...barvami. Ničemové tehdy své světlo ztrácejíjejich napřažená paže se přerazí. Pronikls tam, kde moře...
Job 38:20...světla? A kde přebývá temnota? Umíš je dovést na jejich místa? Znáš stezku do jejich domova? Dávno ses...
Job 38:32...připoutat anebo povolit Orionův pás? Dávášjejich čas vyjít planetám, vedeš Medvědici a její mláďata?...
Job 39:2...Bdíš nad laněmi, když sléhají? Počítáš měsíce jejich březosti? Znáš čas, kdy mají porodit? Tehdy se...
Job 39:3...Tehdy se skloní a mladé vrhají, přichází konec jejich bolestí. Jejich mladí pak venku nabírají sil, ...
Job 39:4...a mladé vrhají, přichází konec jejich bolestíJejich mladí pak venku nabírají sil, jednou odběhnou a...
Job 42:15...jako dcery Jobovy. A otec jim dal dědictví mezi jejich bratry. Potom Job žil ještě sto čtyřicet let a viděl...
Žalmy 2:3...Hospodinu a jeho Pomazanému: "Pojďme rozlámat jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!" Směje se Ten,...
Žalmy 5:10... svou cestu přede mnou prosím urovnej! Vždyťjejich ústech není upřímnosti, jejich nitro je plné záhuby,...
Žalmy 9:6...usedáš! Obořil ses na pohany, ničemy zničil jsijejich jméno smazals navždy, navěky! Konec nepřátel -...
Žalmy 10:4...svojí pýše ho vůbec nehledají, Bůh nemá místojejich myšlení. Na svých cestách mají stále jen úspěch, tvé...
Žalmy 10:10...do pasti! K zemi se hroutí chudák zdrcený, pod jejich mocí klesá bezbranný, v srdci si myslí: "Bůh ...
Žalmy 10:17...Hospodin vyslyší tužby ponížených - povzbudíš jejich srdce, ucho k nim nakloníš, zjednáš soud sirotkům i...
Žalmy 14:6...pokolením poctivých! Vy pohrdáte úmysly ubohýchJejich útočištěm je Hospodin! Kéž Izraeli vzejde ze Sionu...
Žalmy 16:4... ti jen rozmnožují svá trápení! Nezúčastním se jejich krvavé úlitby, nevstoupí jejich jméno na rty! Můj...
Žalmy 17:14... Hospodine, svou rukou ochraň , před lidmijejichž odplatou je život na světě. se jim naplní břicha...
Žalmy 19:4...zjevuje poznání. Není slov a není řeči, kde by jejich hlas zůstal neslyšen; jejich zvuk ozývá se celou...
Žalmy 19:5...a není řeči, kde by jejich hlas zůstal neslyšenjejich zvuk ozývá se celou zemí, do krajů světa doléhá...
Žalmy 19:12...kanoucí. Poučením jsou pro tvého služebníka, v jejich dodržování je hojná odplata. Kdo ale rozpozná...
Žalmy 21:11...hněvu je zničí Hospodin, jeho oheň je pohltíJejich plemeno ty ze země shladíš, jejich potomstvo z lidí...
Žalmy 22:31...- ti, kdo se při životě udržet nemohouJejich potomci mu budou sloužit, o Pánu budou vyprávět...
Žalmy 28:4... v srdcích však mají zášť. Dej jim odplatu za jejich skutky, za podlost jejich počinů, odměň je za dílo...
Žalmy 28:9... svůj lid, požehnej svému dědictví, buď jejich pastýř a nes je navěky! Žalm Davidův. Vzdejte...
Žalmy 33:6...zem! Hospodinovým slovem vznikla nebesa, celý jejich zástup duchem jeho úst. Mořské vody shrnul na...
Žalmy 34:16...oči hledí ke spravedlivým, své uši nakláníjejich volání. Zločincům se však Hospodin staví tváří, aby...
Žalmy 34:17... Zločincům se však Hospodin staví tváří, aby jejich památku ze země vymýtil. Volání spravedlivých...
Žalmy 35:6...hnané plevy, Hospodinův anděl je dohoníJejich cesta je temná a kluzká, Hospodinův anděl ...
Žalmy 35:17...Pane, se na to budeš dívat? Ochraň mou duši před jejich ranami, můj holý život před těmi lvy! Ve velikém...
Žalmy 37:15...ubohé, aby pobili ty, kdo žijí poctivě. Ten jejich meč je však bodne do srdce, ten jejich luk se...
Žalmy 37:18...Hospodin podporou. Hospodin zná dny bezúhonnýchjejich dědictví obstojí navěky. V zlých dobách nebudou...
Žalmy 38:5...mi nad hlavu rostou, těžší, než unesu, je jejich břemeno! vlastní bláznovství mi rány zasadilo,...
Žalmy 44:2...nám vyprávěli naši otcové - o tom, cos konaljejich dnech, v těch starodávných dnech. Svou vlastní rukou...
Žalmy 44:13...mezi pohany. Za pakatel jsi svůj lid prodal, o jejich cenu jsi nesmlouval! U našich sousedů vydals nás...
Žalmy 49:12...tupec a hrubián, každý své jmění cizím zanecháJejich hroby jim budou věčnými domy, na věky věků jim budou...
Žalmy 49:14... kdo jsou si sebou jistí, i ti, kdo obdivují jejich výroky. séla Do hrobu zahnáni budou jak ovce, smrt...
Žalmy 49:15...hrobu zahnáni budou jak ovce, smrt bude nakonec jejich pastýřem! Ráno pak poctiví pošlapají je, když jejich...
Žalmy 57:5...nucen bydlet mezi lvy, mezi lidožravými šelmamiJejich zuby jsou šípy, oštěpy, ostrými meči jsou jejich...
Žalmy 58:10... jak potracený plod, jenž slunce neviděl! Nežjejich trní vzroste husté křoví, zaživa je smete prudká...
Žalmy 59:13...je, Pane můj, vždyť jsi náš štít! Za hříchy jejich úst, za slova jejich rtů jejich vlastní pýcha kéž by...
Žalmy 69:23...žluče, ocet mi dali pít, když žíznil jsemJejich stůl se jim stane léčkou, jejich pastí a odplatou...
Žalmy 69:24... se jim v očích zatmí, tak aby nevidělijejich bedra sehni navždycky! Vylij na své rozhněvání,...
Žalmy 69:26... plamen tvé prchlivosti je zachvátíJejich příbytek zůstane pustý, v jejich stanech nikdo...
Žalmy 69:28...pronásledují, baví se o bolesti tebou zraněnýchJejich viny jim proto všechny sečti, do tvé spravedlnosti...
Žalmy 72:4...tvém lidu král obhájí, děti ubožáka ochráníjejich utlačovatele rozdrtí! žije dál po všechna...
Žalmy 72:14...zachrání. Vysvobodí je od křivdy a vydíráníjejich krev totiž draze cení si! žije král, zlato ze...
Žalmy 73:17...to nesnadné. když jsem vešel do Boží svatynějejich osudu jsem začal rozumět: Na kluzké cesty jsi je...
Žalmy 73:20...zničí je! Jako sen po probuzení, Pane,zaženeš jejich přelud, procitneš! Když moje srdce hořkost...
Žalmy 78:4...jsme a sami víme, co nám vyprávěli naši otcovéJejich dětem to nezatajíme, dalšímu pokolení budem vyprávět...
Žalmy 78:8...učinil, a dodržují jeho příkazy! nejsou jako jejich otcové, pokolení vzpurné a svéhlavé, pokolení se...
Žalmy 78:12...mocné činy, na zázraky, jež jim projevil. Před jejich otci konal zázraky, v Egyptě, na poli soanském....
Žalmy 78:28...u moře. Doprostřed tábora je nechal padat, na jejich stany kolem dokola. Jedli a hojně se nasytili, dal...
Žalmy 78:33... Proto své dny skončili v marnosti, když jejich léta zkrátil hrůzami. Když je však hubil, pilně ho...
Žalmy 78:35...a Boha sháněli. Na Boha vzpomněli si, že býval jejich skála, jejich vykupitel že byl Bůh Nejvyšší....
Žalmy 78:38...nevěrní. On však byl soucitný - nezahladil jejejich viny stále odpouštěl. Svůj hněv často odvracel od...
Žalmy 78:44...znamení, na soanském poli když zázraky působilJejich řeky tehdy ve krev obrátil, ze svých potoků se napít...
Žalmy 78:46... aby je žraly, a také žáby, aby je hubilyJejich úrodu housenkám vydal, plod jejich práce kobylkám....
Žalmy 78:47...vydal, plod jejich práce kobylkám. Kroupami jejich révu pobil, jejich fíkovníky zničil mráz. Na jejich...
Žalmy 78:48...révu pobil, jejich fíkovníky zničil mráz. Na jejich stáda dopustil krupobití, na jejich dobytek palčivý...
Žalmy 78:53... Vodil je bezpečně, takže se neděsili, nad jejich nepřáteli se vody zavřely. Takto je dovedl ke své...
Žalmy 78:55... již dobyl svojí pravicí. Pohany vyhnal před jejich tváří, losem jim rozdělil jejich dědictví, izraelské...
Žalmy 78:57...nedbali. Zrádně se odvrátili jako otcové jejich, tak jako křivý luk minuli cíl. Popouzeli ho svými...
Žalmy 78:63...napospas meči, na své dědictví se rozhořčilJejich mladíky pohltil oheň, jejich pannám nezazněly písně...
Žalmy 78:64...oheň, jejich pannám nezazněly písně svatebníJejich kněží tehdy padali mečem, jejich vdovy plakat...
Žalmy 79:3...ptákům, těla tvých věrných dali šelmám žrátJejich krev po Jeruzalémě lili jak vodu, nebylo nikoho, kdo...
Žalmy 79:10...hříchy pro jméno své! Proč mají říkat pohané: "Jejich Bůh? Kde je?" Ukaž pohanům před našima očima, že...
Žalmy 81:13... Izrael se mi nepoddal. Vydal jsem je tedy jejich zarputilosti, aby se řídili tím, co si vymyslí. Kéž...
Žalmy 81:15...byl Izrael cesty sledoval! Rychle bych býval jejich soupeře srazil, na jejich nepřátele bych ruku...
Žalmy 81:16...obrátil. Odpůrci Hospodina by se museli krčitjejich osud by se navěky zpečetil. Svůj lid bych krmil tou...
Žalmy 83:12...tenkrát u En-doru, na zemi leželi jako hnůjJejich velmoži jsou jak Oreb a Zeeb, všechna jejich...
Žalmy 83:17...stíhej svojí bouří, je vyděsí tvá vichřiceJejich tvář naplň zahanbením, tvé jméno, Hospodine, aby...
Žalmy 89:18...dny, tvá spravedlnost jim dává vítězství. Sláva jejich síly jsi přece ty sám, díky tvé milosti se náš roh...
Žalmy 89:33...poruší a nedodrží příkazy - holí potrestám jejich poklesky a jejich provinění ranami. Svou lásku však...
Žalmy 90:16... Tvým služebníkům je zjevné dílo tvéjejich děti se kochají v tvé nádheře! Vlídnost našeho...
Žalmy 94:23...pevností, můj Bůh je skalou, v níž se ukryji. On jejich zvrácenost na obrátí, jejich vlastní špatností je...
Žalmy 99:8...jim Bohem, který odpouští, i když jsi trestal jejich zločiny. Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho, klaňte se...
Žalmy 102:18...se obrátí k modlitbě trpícího, tehdy nepohrdne jejich modlitbou! je to zapsáno pro příští pokolení, ...
Žalmy 102:29...neskončí. Děti tvých služebníků budou žít dáljejich símě bude před tebou rozkvétat! Žalm Davidův....
Žalmy 104:12... divocí osli aby u nich žízeň zahnali, na jejich březích aby hnízdili ptáci, jejich zpěv aby zněl...
Žalmy 105:24...tam Hospodin velmi rozplodil, bylo jich víc, než jejich protivníci unesli! Nechal je nenávidět jeho lid, na...
Žalmy 105:29...přišlo zatmění, jeho příkazům se totiž vzepřeliJejich vody ve krev obrátil, zahubil všechny ryby v nich....
Žalmy 105:30...ve krev obrátil, zahubil všechny ryby v nichJejich země se hemžila žabami - byly i v královských...
Žalmy 105:32...komáři. Místo deště je zasypal kroupami, nad jejich zemí se blesky míhaly. Potloukl jejich révu i jejich...
Žalmy 105:33... nad jejich zemí se blesky míhaly. Potloukl jejich révu i jejich fíkoví, po celé jejich říši stromy...
Žalmy 105:38...zlatem, v žádném z jeho kmenů nikdo neumdlel! Z jejich odchodu měli radost v Egyptě, strach z Izraele totiž...
Žalmy 105:40...jim dal stín, noc jim svým ohněm prozářil. Na jejich žádost dal jim křepelky, sytil je svým chlebem...
Žalmy 106:10...je hlubinami jako po poušti! Zachránil je před jejich soky, vykoupil je ze spárů nepřátel. Voda se zavřela...
Žalmy 106:11...je ze spárů nepřátel. Voda se zavřela nad jejich trýzniteli, ani jediný z nich neutek. Tehdy věřili...
Žalmy 106:27...k přísaze, že je nechá padnout na poušti, že jejich símě rozežene po národech, po cizích zemích že je...
Žalmy 106:35...poručil. Promísili se s pohany, naučili se jejich způsoby! Začali uctívat jejich modly, do jejich...
Žalmy 106:36... naučili se jejich způsoby! Začali uctívat jejich modly, do jejich pasti se zapletli. I svoje syny jim...
Žalmy 106:41...Napospas pohanům proto zanechal je, aby jejich sokové vládli nad nimi. Utiskovali je jejich...
Žalmy 106:42...aby jejich sokové vládli nad nimi. Utiskovali je jejich nepřátelé, sraženi byli do jejich područí. Znovu a...
Žalmy 106:44...ve své špatnosti klesali stále níž! On ale viděl jejich tíseň, kdykoli slyšel jejich křik. Pamatoval na...
Žalmy 107:6...Hospodinu tehdy v tísni, a on je vysvobodiljejich úzkostí. Vedl je po cestě nejpřímější, aby dosáhli...
Žalmy 107:13...Hospodinu tehdy v tísni, a on je zachrániljejich úzkostí. Ze tmy je vyvedl, ze stínu smrti, roztrhal...
Žalmy 107:14... Ze tmy je vyvedl, ze stínu smrti, roztrhal jejich řetězy. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy,...
Žalmy 107:19...Hospodinu tehdy v tísni, a on je zachrániljejich úzkostí. Poslal své slovo a byli uzdraveni,...
Žalmy 107:26...k nebi, padali do hloubek, hrůzou se rozplynula jejich odvaha. Jak vratký opilec potáceli se, veškerá...
Žalmy 107:28...k Hospodinu tehdy v tísni, a on je vyvedljejich úzkostí. Proměnil onu bouři v šepot, mořské vlny se...
Žalmy 107:38... že se velmi rozmnožili, před úbytkem chránil jejich dobytek. Ubývalo jich, když byli poníženi ukrutnou...
Žalmy 107:41...pustotě bez cíle. Z trápení ale vyzvedl ubožákyjejich rodinu jak ovce rozmnožil. Poctiví radují se, když...
Žalmy 109:13...litoval! jeho potomci jsou zcela vymýcenijejich jméno v příštím pokolení vymizí! na vinu jeho...
Žalmy 109:15... je Hospodin před sebou vždycky,  jejich památku ze země vyhladí! Proto, že na laskavost ani...
Žalmy 115:2...věrnosti a v lásce své! Proč mají říkat pohané: "Jejich Bůh? Kde je?" Náš Bůh je přece na nebi, cokoli chce,...
Žalmy 115:4... cokoli chce, to učiní! Stříbro a zlato jsou jejich modly, výtvory rukou člověčích. Ústa mají, a nemluví...
Žalmy 119:118...Odmítáš všechny, kdo opouštějí tvé zákony, vždyť jejich bludy jsou pouhé lži! Jak smetí zavrhuješ všechny...
Žalmy 124:6...vzedmutí. Požehnán buď Hospodin, že nás nevydal jejich tesákům napospas! Jak ptáče unikli jsme z pasti...
Žalmy 132:12...zachovají a svědectví, jimž je vyučím, i jejich synové na věky věků dosednou na tvůj trůn." Hospodin...
Žalmy 135:12...i Oga, krále Bášanu, a všechny krále v KanaánuJejich zemi pak dal za dědictví, dědictví pro Izrael, svůj...
Žalmy 136:11...v Egyptě - jeho láska trvá navěky! Vyvedljejich středu Izrael - jeho láska trvá navěky! V mocné ruce...
Žalmy 136:21...Oga, krále Bášanu - jeho láska trvá navěky! A jejich zemi dal za dědictví - jeho láska trvá navěky!...
Žalmy 140:9...když přijde boj. Neplň, Hospodine, tužby ničemůjejich zlé plány nedojdou úspěchu! séla Ti, kdo ...
Žalmy 141:4...s lidmi, kteří jsou zločinci - ani neokusím jejich lahůdky! spravedlivý třeba i bije, jen jsem...
Žalmy 141:5... mi však hlavu nemažou ničemové - proti jejich zločinům stále modlím se! jejich vůdcové budou...
Žalmy 141:6...- proti jejich zločinům stále modlím se!  jejich vůdcové budou svrženi ze skály, jak dobře mluvil...
Žalmy 141:7... Jako když oráč rozčísne brázdu v zemi, poletí jejich kosti do chřtánu podsvětí! k tobě, Hospodine,...
Žalmy 145:19... Naplňuje touhy těch, kdo ho ctí, slyší jejich křik a jde je zachránit. Hospodin chrání všechny,...
Žalmy 147:3...Izrael. Uzdravuje v srdci ztrápené a ovazuje jejich zranění. On sám určuje počet hvězd a jménem volá...
Žalmy 149:8...pomstu nad pohany, aby trestali mezi národyjejich krále aby svázali řetězy, jejich velmože aby sevřeli...
Přísloví 1:6...porozumět úslovím a jinotajům, rčením mudrcůjejich hádankám. Klíčem k poznání je úcta k Hospodinu;...
Přísloví 1:15...cestu s nimi nepouštěj se, synu, nevydávej sejejich šlépějích - jejich nohy běží k neštěstí, k prolití...
Přísloví 1:16...se, synu, nevydávej se v jejich šlépějíchjejich nohy běží k neštěstí, k prolití krve spěchají! Líčit...
Přísloví 1:32...na vlastní umíněnost, spokojenost tupců je jejich záhuba. Kdo však poslouchá, ten pohodlně žije v...
Přísloví 4:22... Životem jsou těm, kdo je nacházejí, celému jejich tělu zdraví dávají: Především dobře chraň své srdce...
Přísloví 5:21...Hospodin vidí všechny lidské cesty, každý jejich krok pozorně sleduje. Darebáka lapí jeho nepravosti,...
Přísloví 8:21...se ubírám, abych své milovníky obdařila jměnímjejich pokladnice abych plnila! Na počátku své cesty mne...
Přísloví 10:15...bohatého je jeho pevnou tvrzí, nouze chudých je jejich záhubou. Výdělek poctivého prospívá životu,...
Přísloví 11:3... moudrost je tam, kde pokora. Poctivé vodí jejich upřímnost, proradné zničí jejich falešnost. V soudný...
Přísloví 11:9...ubližují bližním, spravedlivé zachrání jejich vědění. Když se spravedlivým daří, ve městě je...
Přísloví 12:6...darebáků jsou smrtelná léčka, poctivé vysvobodí jejich řeč. Když darebáci padnou, je s nimi konec, dům...
Přísloví 14:3... Hlupákovi pýcha z pusy vyráží, moudré ochrání jejich rty. Bez dobytka je prázdno ve žlabu, silný býk...
Přísloví 14:24...však jenom k chudobě. Korunou moudrých je jejich bohatství, tupost hlupáků zůstane tupostí....
Přísloví 17:6...člověk trestu neujde. Korunou starců jsou jejich vnuci, ozdobou synů otcové. Hlupáku nesluší vznešená...
Přísloví 20:11...se podle chování pozná, jak čistá a upřímná je jejich povaha. Slyšící ucho, vidoucí oko - obojí učinil...
Přísloví 20:29...trůn podpírá laskavost. Chloubou mládenců je jejich síla, ozdobou starců šediny. Modřiny a boule...
Přísloví 22:23...chudák; u soudu neutlačuj ubohé. Sám Hospodin se jejich pře ujme a vydře duši těm, kdo vydírají je! Neměj za...
Přísloví 23:11...dávné mezníky, od pole sirotků dej ruce pryčJejich Zastánce je totiž mocný - sám proti tobě povede...
Přísloví 24:1...si víc! K zlým lidem nechovej žádnou závist, po jejich společnosti nedychti. V srdcích přemýšlejí o násilí,...
Přísloví 24:22...synu, a také krále, nezačínej si s buřiči. Vždyť jejich zkáza přijde nenadále; jak budou oba trestat, kdo to...
Přísloví 29:16... hříchu přibývá, spravedliví však spatří jejich pád. Vychovávej syna, a ti odpočinutí, potěšením...
Kazatel 4:9...a bídné úsilí." Lépe je dvěma nežli samotnémujejich námaha štědrou odměnu: Padne-li jeden z nich,...
Kazatel 9:1... dospěl jsem k tomuto: Spravedlivé a moudré i s jejich skutky ve svých rukou Bůh. je to láska anebo...
Kazatel 9:6...nedočkají, i pouhá vzpomínka na zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je...
Píseň 1:7...Proč zahalená bloudit mám kolem tvých druhůjejich stád? Nevíš-li sama, ty nejkrásnější z žen, jen...
Píseň 3:10...nosítka, ze dříví Libanonu je nechal udělatJejich sloupy zhotovil ze stříbra, k nim pak nebesa ze...
Izaiáš 2:7...věštění - tleskají výplodům cizincůJejich země je plná stříbra, zlata a nepřeberných pokladů....
Izaiáš 2:8... Jejich země je plná koní a vozů bezpočtuJejich země je plná model; vlastnímu dílu se klanějí, tomu,...
Izaiáš 3:9...i skutky, jeho slávě vzepřeli se do očí. Výraz jejich tváře svědčí proti nim - svůj hřích jak Sodoma...
Izaiáš 3:17...proto Pán raní prašivinou na temeni - Hospodin jejich spánky obnaží! V ten den Pán ty cetky odstraní:...
Izaiáš 5:12...Citery, loutny, tamburíny, píšťaly, víno na jejich hodech nechybí. Hospodinovy skutky je ale nezajímají...
Izaiáš 5:24...a seno mizí v plamenech, právě tak ztrouchniví jejich kořeny a jejich květy vítr rozpráší. Zákon Hospodina...
Izaiáš 5:28...na bedrech, nepřetrhne se jim na obuvi řemínekJejich šípy jsou ostré a všechny luky napjaté; kopyta...
Izaiáš 9:10...Hospodin proti nim vzbudil Recinovy protivníkyjejich nepřátele poštval proti nim. Zepředu Aramejci,...
Izaiáš 9:16...šli za nimi, se dali oklamat. Proto Pán neušetří jejich mladíky, neslituje se nad jejich sirotky a vdovami,...
Izaiáš 10:2...v mém lidu aby právo upřeli, aby se vdovy staly jejich kořistí, aby okrádali sirotky! Co si počnete v den...
Izaiáš 10:5...udeřit! Běda Asýrii, metle mého hněvu - hůljejich ruce je prchlivost! Vypravil jsem je proti...
Izaiáš 10:13...Hranice národů jsem odstranil, vyplenil jsem jejich poklady, zporážel jsem jejich trůny jako býk....
Izaiáš 10:16...A proto Panovník, Hospodin zástupů, sešle na jejich vypasence úbytě a pod jejich chloubou zapálí plamen...
Izaiáš 10:17...plamen nejprudší. Světlo Izraele se stane ohněmjejich Svatý bude plamenem; v jediném dni ten oheň pohltí...
Izaiáš 10:18...dni ten oheň pohltí jejich trní i bodláčíJejich krásné lesy i zahrady ke kořenům vypálí, jako...
Izaiáš 10:25...totiž velmi brzy skončí a můj hněv se obrátíjejich záhubě." Hospodin zástupů po nich šlehne bičem, jako...
Izaiáš 10:27...hůl nad moře tak jako kdysi v Egyptě. V ten den jejich břemeno spadne z tvého ramene a jejich jho ze tvé...
Izaiáš 11:7...je povede. Kráva a medvědice budou na pastvějejich mláďata si lehnou společně a lev bude žrát slámu...
Izaiáš 13:11...svět za jeho zločiny, všechny ničemy za jejich hřích. S pýchou nadutců tehdy skoncuji, pokořím...
Izaiáš 13:16...bude proboden, každý dopadený padne pod mečemJejich nemluvňata budou utlučena před jejich očima, jejich...
Izaiáš 14:1... znovu vyvolí Izrael a jim spočinoutjejich vlastní zemi. Přidají se k nim i cizinci a připojí...
Izaiáš 14:9...všechny někdejší zemské vladaře; nutí vstátjejich trůnů všechny krále národů. Ti všichni hlasem...
Izaiáš 14:25...lid bude zbaven jeho jha, jeho břemeno spadnejejich ramena! Toto je rozhodnutí o celé zemi, ruka...
Izaiáš 15:4...se valí po tvářích. Chešbon a Eleale bědujíjejich nářek zní do Jahcy. Moábští bojovníci křičí na...
Izaiáš 15:8...s sebou přes potok Arabim. Moábskou zemí obchází jejich křik, do Eglaim zní jejich kvílení, do...
Izaiáš 17:9...oltáříky, jež si sám vyrobil. V ten den budou jejich mocná města opuštěna, jako když Hivejci a Emorejci...
Izaiáš 24:2...i kdo prodávají, věřitelé i dlužníci, lichvářijejich oběti. Zem bude úplně vypleněna, o všechno bude...
Izaiáš 25:4...ses pro slabé stal pevností, pevností ubohýchjejich úzkosti, jejich útočištěm před bouří a zastíněním...
Izaiáš 26:14...uctívat. jsou však mrtví, neožijí, nevstanou jejich mrtvoly - vždyť jsi je ztrestal, vyhladil, nenechal...
Izaiáš 29:14...udivím, vykonám s nimi divy divoucí; moudrost jejich moudrých vymizí a vytratí se rozum rozumných. Běda...
Izaiáš 29:21...v bráně past, ti, kdo lží zbavují nevinné jejich práv. A proto Hospodin, jenž vykoupil Abrahama, říká...
Izaiáš 31:3...zločinců. Egypťané jsou jen lidé, a ne Bůhjejich koně pouhé tělo, a ne duch. Jakmile Hospodin rukou...
Izaiáš 31:4...svou kořistí - i když se na něj sběhnou pastýřijejich křiku se neděsí a jejich hluk ho neplaší - právě tak...
Izaiáš 31:8...meč je spolyká. Před oním mečem budou utíkatjejich mladíky čeká robota. Jejich pevnost se hrůzou...
Izaiáš 31:9...mečem budou utíkat a jejich mladíky čeká robotaJejich pevnost se hrůzou rozpustí, jejich velitelé se zděsí...
Izaiáš 33:4...utečou, jakmile povstaneš, pohané se rozprchnouJejich kořist zmizí, jako by ji spolkly housenky, lidé se...
Izaiáš 34:2...se hněvá na všechny národy, zlobí se na všechny jejich zástupy; jako proklaté je vyhladí, vydá je...
Izaiáš 34:3...jako proklaté je vyhladí, vydá je krveprolitíJejich zabití budou pohozeni, zapáchat budou jejich mrtvoly...
Izaiáš 34:7...s nimi i buvoli, býčci spolu se statnými turyJejich zem celá nasákne krví, jejich prach bude tukem...
Izaiáš 34:12...mít nic, co by šlo nazvat královstvím; všichni jejich velmoži vymizí. Jejich paláce zarostou hložím,...
Izaiáš 34:13...královstvím; všichni jejich velmoži vymizíJejich paláce zarostou hložím, jejich pevnosti trním a...
Izaiáš 37:18...to tak, Hospodine, asyrští králové ty národyjejich země zpustošili a jejich bohy naházeli do ohně....
Izaiáš 37:19...králové ty národy i jejich země zpustošilijejich bohy naházeli do ohně. Nejsou to přece žádní bohové,...
Izaiáš 41:29...kdo mi odpoví? Hle, jak jsou všichni pouhé nicjejich skutky jsou ještě míň - vzduch a nicota jsou jejich...
Izaiáš 42:10...jej - námořníci, moře i všechno v něm, ostrovyjejich obyvatelé! poušť i její města zvolají i s osadami...
Izaiáš 44:25...v blázny obrací, který mudrce vrhá v zmatekjejich vědění obrací vniveč, který potvrdí, co říká jeho...
Izaiáš 45:12...jsem ten, kdo svýma rukama roztáhl nebesa a celý jejich zástup ovládám. ve své spravedlnosti vzbudím Kýra...
Izaiáš 46:1... Padl Bél, Nabú se hroutí, zvířata vezou jejich sochy pryč; břemeny, jež jste si nosili, jsou...
Izaiáš 46:7...k němu volají, neodpoví jim, nezachrání jejejich soužení. Vzpomeňte si na to a vzmužte se, vy zrádci,...
Izaiáš 48:19...tvého semene a tvých potomků jako zrnek v němjejich jméno by nikdy nevymizelo, nebylo by vymýceno přede...
Izaiáš 49:23...na ramenou; králové budou tvými pěstounyjejich kněžny tvými chůvami. Tváří k zemi se budou klanět...
Izaiáš 49:26...sám tvé děti zachráním! Ty, kdo utiskovalijejich vlastním masem nakrmím, svou vlastní krví se jako...
Izaiáš 51:7... učení: Vůbec se nebojte lidského pohrdání, z jejich urážek nemějte obavy. Vždyť je moli sežerou tak jako...
Izaiáš 53:11... Můj spravedlivý služebník mnohé ospravedlníjejich viny vezme na sebe. A proto mu dávám podíl s mnohými...
Izaiáš 54:16... jenž dmýchá uhlí ve výhni a vyrábí zbranějejich účelu; tentýž jsem stvořil také zhoubce, aby...
Izaiáš 56:7...své svatosti a oblažím je ve svém domě modlitbyJejich zápaly a jejich oběti dojdou zalíbení na mém oltáři...
Izaiáš 57:8...a doširoka odkryla; smlouvou ses s nimi spojilajejich lože milovala, na úd zírala! S olejem jsi za...
Izaiáš 57:17... již jsem učinil! Rozlítil jsem se nad hříchem jejich lakoty, bil jsem je ve svém hněvu skryt, oni však...
Izaiáš 57:18...však stále po svém odcházeli pryč. Viděl jsem jejich cesty - přesto je uzdravím, znovu je povedu a útěchu...
Izaiáš 57:19...a útěchu jim navrátím, ovoce chvály stvořím pro jejich rty. Pokoj! Pokoj vzdáleným i blízkým, praví...
Izaiáš 59:5... Hadí vejce vyseděli, pavoučí sítě osnují. Kdo jejich vejce pozře, zemře; rozmáčkne-li je, zmije vyleze!...
Izaiáš 59:6...pozře, zemře; rozmáčkne-li je, zmije vylezeJejich pavučiny se na šat nehodí, neobléknou se tím, co...
Izaiáš 59:7...činy jsou zločiny, na jejich dlaních lpí násilíJejich nohy běží k neštěstí, spěchají prolévat krev...
Izaiáš 59:8...jejich průvodci. Cestu pokoje vůbec neznají, v jejich stopách je jen bezpráví. Své stezky pokroutili...
Izaiáš 60:9...mezi prvními, aby tvé syny z dálky přivezlyjejich stříbro i zlato s nimi, kvůli jménu Hospodina, tvého...
Izaiáš 60:10... jenž oslaví. Cizinci zbudují tvoje zdijejich králové ti poslouží. Ano, ve svém hněvu jsem bil,...
Izaiáš 60:11...ani v noci, aby k tobě přišlo bohatství národůjejich králové ve vítězném průvodu. Národ a království, jež...
Izaiáš 61:6...národů se budete sytit, oblečete se do jejich nádhery. Místo své hanby budete mít dvojitý podíl,...
Izaiáš 61:7...své potupy budete jásat nad svým dědictvím. V jejich zemi získáte dvojitý podíl, budete obdařeni věčnou...
Izaiáš 61:9...ve své věrnosti a uzavřu s nimi smlouvu navěkyJejich símě bude známé mezi pohany a jejich potomci mezi...
Izaiáš 63:3...je pošlapal, ve své prchlivosti rozdupal, mi jejich krev na šaty stříkala, všechna roucha jsou...
Izaiáš 63:6...šlapal národy, svou prchlivostí jsem je opojiljejich krev jsem nechal crčet na zemi. Hospodinovu lásku...
Izaiáš 63:9..." a přinesl jim spasení. Sám trpěl každým jejich trápením, posílal svého anděla, aby je zachránil. Ve...
Izaiáš 65:4...kde v noci drží stráž a jedí maso podsvinčat - v jejich hrncích je hnusná polévka! Přitom říkají: "Zůstaň...
Izaiáš 65:6...Nebudu mlčet, ale odplatím, vrchovatě naplním jejich klín - za to, jak jste se provinili i s vašimi otci,...
Izaiáš 65:7...za tehdejší skutky s nimi vyrovnám účty, naplním jejich klín. Toto praví Hospodin: Jako když v hroznu najdou...
Izaiáš 65:10... hledají - budou mít v Šáronu ovčí pastvinyjejich skot odpočine v achorském údolí. Ale vás, kdo jste...
Izaiáš 65:21...si stavět domy a bydlet v nich, sázet vinicejejich plody jíst. Nebudou stavět, aby bydleli jiní,...
Izaiáš 65:23...jsou přece símě, kterému žehná Hospodin - onijejich potomci! Ještě než zavolají, jim odpovím; ještě...
Izaiáš 66:18...spolu s ním, praví Hospodin. však znám jejich skutky i jejich smýšlení, a proto přijdu, abych...
Izaiáš 66:24...spatří mrtvoly těch, kdo se proti mně vzbouřiliJejich červ totiž nehyne a jejich oheň nehasne - všem lidem...
Jeremiáš 1:16...i všechna judská města. Odsoudím je za všechno jejich zlo, za to, že opustili, za to, že cizím bohům...
Jeremiáš 3:24...to nám "Hanba" hltala od mládí. Přišli jsmejejich ovce i dobytek stejně jako o syny a o dcery. Proto...
Jeremiáš 5:4... protože Hospodinovu cestu neznají, nevědí, co jejich Bůh nařídil. Půjdu raději za mocnými a s nimi...
Jeremiáš 5:5...ti přece Hospodinovu cestu znají, ti vědí, co jejich Bůh nařídil. Jenže ti také jeden jako druhý své jho...
Jeremiáš 5:6... vlk z pustiny je rozsápe, leopard bude číhatjejich měst a roztrhá každého, kdo vyjde ven. bylo...
Jeremiáš 5:10...pomstou, když je ten národ takový? Projděte jejich vinice a pustošte, ale nezničte je úplně. Odstraňte...
Jeremiáš 5:16... a nerozumíš, co říkají. Samí udatní hrdinovéjejich toulec zeje jako hrob. Pohltí tvou úrodu i tvůj...
Jeremiáš 5:27...lovili. Jako je plno ptáků v kleci, tak jsou jejich domy plné lsti. Takhle dosáhli moci a bohatství,...
Jeremiáš 5:28... práva sirotků neprosazují, nehájí chudéjejich při. Copak je mohu nechat bez trestu? praví Hospodin...
Jeremiáš 6:5...dlouhý stín.' ‚Zaútočíme tedy v noci! Zboříme jejich pevnosti!'" Tak praví Hospodin zástupů: "Kácejte les...
Jeremiáš 6:12...i s ženami, ba i starci, kteří dožili své dnyJejich domy pak připadnou jiným spolu s poli a ženami, ...
Jeremiáš 6:27...ho zkoumal a vyzkoušel, abys prověřil ryzost jejich cest. Všichni jsou to zatvrzelí buřiči, jako by byli...
Jeremiáš 7:26... Zatvrdili své šíje a zkazili se hůř než jejich otcové. I když jim řekneš všechna tato slova,...
Jeremiáš 8:1... vyhrabou z hrobů kosti judských králůjejich velmožů, kosti kněží a proroků i kosti...
Jeremiáš 8:10...zavrhli - to si snad počínali moudře? Proto dám jejich ženy jiným a jejich pole uchvatitelům. Vždyť od...
Jeremiáš 9:7...tříbit. Co si mám počít, když je můj lid takovýJejich jazyky jsou smrtící šípy, svými ústy vykládají lsti;...
Jeremiáš 9:13...srdcem a následovali baaly, jak je to naučili jejich otcové. Proto Hospodin zástupů, Bůh Izraele, praví:...
Jeremiáš 9:15... Rozptýlím je mezi národy, které neznali oni ani jejich otcové, a pošlu za nimi meč, abych je vyhladil." Tak...
Jeremiáš 10:7...úctu! Mezi mudrci všech národů a ve všech jejich královstvích není nikdo jako ty. Do jednoho jsou to...
Jeremiáš 10:8...jako ty. Do jednoho jsou to nechápaví tupcijejich nauky jsou pouhé nesmysly: dřevo, tepané stříbro ze...
Jeremiáš 10:14...kovotepci budou zklamáni svými modlami, protože jejich odlitky jsou podvod a ducha v sobě nemají. Jsou to...
Jeremiáš 11:10...Judy porušil mou smlouvu, kterou jsem uzavřeljejich otci. A proto tak praví Hospodin: Hle, přivedu na ...
Jeremiáš 11:22...toto praví Hospodin zástupů: " s nimi zúčtujiJejich mládenci padnou mečem, jejich synové a dcery pomřou...
Jeremiáš 12:2...jsi je, zakořenili, rostou a přinášejí plodyJejich ústům jsi stále nablízku, jejich svědomí jsi však...
Jeremiáš 12:14...dal svému lidu Izraeli - hle, vykořením jejejich vlasti. A pokud jde o dům Judy, ten vykořením spolu...
Jeremiáš 14:10...v nich Hospodin nemá zalíbení; nyní si připomene jejich viny a ztrestá jejich hřích." Hospodin mi řekl:...
Jeremiáš 14:12...blahobyt. Ani když se budou postit, nevyslyším jejich volání. Ani když přinesou zápalné a moučné oběti,...
Jeremiáš 14:16...hladem a mečem a nikdo je nepohřbí - je ani jejich ženy, jejich syny ani dcery. Tak na vyliji jejich...
Jeremiáš 15:8...lid, neboť se od svých cest neodvrátili. Proto jejich vdovy rozmnožím více než písek v mořích. V poledne...
Jeremiáš 15:9...stydět. Ty, kdo přežijí, pak vydám meči před jejich nepřáteli, praví Hospodin." Běda mi, matko, že jsem...
Jeremiáš 16:4...hnůj na zemi. Meč a hlad s nimi skoncuje a na jejich mrtvolách se budou pást ptáci a divá zvěř." Tak...
Jeremiáš 16:15...je totiž zpátky do vlasti, kterou jsem dal jejich otcům. Hle, pošlu mnoho rybářů, praví Hospodin, aby...
Jeremiáš 16:17...a návrších a v puklinách mezi skalami. Všechny jejich cesty mám na očích; přede mnou se neschovají, před...
Jeremiáš 16:18...hřích. Nejprve jim tedy dvojnásobně odplatím za jejich vinu a za jejich hřích, protože mou zemi znesvětili...
Jeremiáš 17:1...rydlem, diamantovým hrotem je vyryt na tabulích jejich srdcí, na rozích jejich oltářů! Jejich synové myslí...
Jeremiáš 17:2...tabulích jejich srdcí, na rozích jejich oltářůJejich synové myslí jen na své oltáře, na své posvátné kůly...
Jeremiáš 18:16... a odešli jinou pěšinou, cestou neupravenouJejich země proto bude budit děs, navždy se nad bude...
Jeremiáš 18:17...je před protivníkem rozpráším. V den, kdy přijde jejich bída, ukážu jim záda, a ne tvář." Oni však na to...
Jeremiáš 18:21...se za , abych od nich odvracel tvůj hněv. Na jejich děti proto dopusť hlad, vydej je meči napospas! ...
Jeremiáš 18:22...smrti, jejich mladíci padnou mečem v boji! Z jejich domů se nářek ozývá, na náhle přivedeš...
Jeremiáš 18:23...chytit do pasti. Hospodine, ty sám víš o všech jejich plánech, aby zabili. Neodpouštěj jim jejich viny,...
Jeremiáš 19:4...zde kadidlo cizím bohům, které neznali sami ani jejich otcové, ba ani judští králové, a naplnili toto místo...
Jeremiáš 19:7...záměry Judských a Jeruzalémských. Nechám je před jejich nepřáteli padnout mečem v ruce těch, kdo pasou po...
Jeremiáš 19:9...ranami, jež na něj dopadly. Nechám je jíst maso jejich vlastních synů a maso jejich vlastních dcer. V tom...
Jeremiáš 20:5... Všechno bohatství tohoto města vydám do rukou jejich nepřátel - všechen jeho zisk, všechny cennosti i...
Jeremiáš 20:11... pronásledují, padnou a nic nezmohou. Pro jejich neúspěch je stihne hanba, věčná nezapomenutelná...
Jeremiáš 21:7...babylonského krále Nabukadnezara a do rukou jejich nepřátel, kteří pasou po jejich životě. Ten je...
Jeremiáš 22:4...trůnu. Pojedou na vozech a koních a s nimi jejich dvořané i lid. Pokud však tato slova neposlechnete,...
Jeremiáš 23:3...zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na jejich pastvinu, kde se rozplodí a rozmnoží. Ustanovím nad...
Jeremiáš 23:10...svatým slovům! Země je totiž plná nevěrníků, pod jejichž kletbou vyprahla, pastviny vyschly, zbyla pustina....
Jeremiáš 23:11...i kněží jsou bezbožní; i ve svém chrámě nacházím jejich zločiny, praví Hospodin. Jejich cesta proto bude...
Jeremiáš 23:12...chrámě nacházím jejich zločiny, praví HospodinJejich cesta proto bude kluzká, padnou ve tmě, do níž budou...
Jeremiáš 23:22...by seznámili s mými slovy; odvrátili by je od jejich zlé cesty, od jejich zlého jednání. Jsem snad Bůh,...
Jeremiáš 23:27...na jméno, tak jako na jméno zapomněli jejich otcové kvůli Baalovi. Prorok, jemuž se zdál sen, ...
a další...

Slova obsahující jejich: jejich (1791) jejichž (35)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |