Její

Hledám varianty 'její' [ jejímu (16) jejími (10) jejíma (1) jejím (54) jejích (36) jejího (47) její (315) ]. Nalezeno 396 veršù.
Genesis 3:15...nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvýmjejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu."...
Genesis 16:9... řekl: "Vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku." Hospodinův anděl řekl: "Nesmírně rozmnožím...
Genesis 20:7...jsem ti dotknout se . Nyní tu ženu vrať jejímu muži, neboť je to prorok. Bude se za tebe modlit a...
Genesis 21:10... Řekla tedy Abrahamovi: "Vyžeň tu děvečkujejího syna. Syn děvečky přece nebude dědit spolu s mým...
Genesis 24:22...vážící půl šekelu a dva zlaté náramky pro její ruce, každý o váze deseti šekelů, a řekl: "Pověz mi...
Genesis 24:30...i náramky na rukou své sestry Rebeky a slyšel její slova, když říkala: "Takto se mnou ten muž mluvil."...
Genesis 24:53...a zlaté šperky a šaty a dal je Rebece. Také jejímu bratrovi a její matce dal vzácné dary. A tak jedli a...
Genesis 24:55...ráno vstali, řekl: "Propusťte k mému pánu." Její bratr a matka však odpověděli: " s námi dívka...
Genesis 24:59.... "Odejdu," řekla. A tak svou sestru Rebekujejí chůvu propustili s Abrahamovým služebníkem a s jeho...
Genesis 24:61...símě vládne branami svých nepřátel." Rebekajejí děvečky pak vstaly, vsedly na velbloudy a následovaly...
Genesis 25:22...a Rebeka, jeho žena, počala. Když se však dětijejím lůně mačkaly, řekla: "Proč se mi tohle děje?" A tak...
Genesis 25:24..." Když se naplnil čas a měla porodit, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Ten, který vyšel první, byl celý...
Genesis 27:42...zabiji!" A když byla Rebece oznámena slova jejího staršího syna Ezaua, nechala si zavolat svého...
Genesis 29:2... neboť ta studna sloužila k napájení stád. V jejím ústí však ležel veliký kámen. Pastýři ten kámen z...
Genesis 29:12...se rozplakal. A když řekl, že je příbuzný jejího otce, že je Rebečin syn, běžela to povědět svému...
Genesis 29:31...Hospodin viděl, že Léa je nemilovaná, otevřel její lůno. Ráchel však byla neplodná. Léa počala a porodila...
Genesis 30:10...svou otrokyni Zilpu a dala ji Jákobovi za ženuJejí otrokyně Zilpa potom Jákobovi porodila syna. Léa...
Genesis 30:22...pamatoval i na Ráchel; vyslyšel ji a otevřel její lůno. Počala tedy, a když porodila syna, řekla: "Bůh...
Genesis 33:2...postavil otrokyně s jejich dětmi dopředu, Léujejími dětmi za a Ráchel s Josefem dozadu. Sám pak šel...
Genesis 34:11...v , obchodujte a mějte ji za svou!" Šechem pak jejímu otci a jejím bratrům řekl: "Moc vás prosím; dám vám,...
Genesis 35:20...na cestě k Efratě (což je Betlém). Jákob pak nad jejím hrobem postavil památný kámen (a ten sloup je na...
Genesis 38:12...manželka, dcera Šuova, zemřela. Když se Juda po její smrti utěšil, odešel se svým adulamským přítelem...
Genesis 38:27...A víckrát s nespal. Když pak přišel čas jejího porodu, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Během...
Genesis 39:12...a řekla: "Spi se mnou!" On však nechal šatyjejí ruce, utekl a běžel ven. Když uviděla, že nechal...
Exodus 2:5... Vtom se k Nilu přišla koupat faraonova dcerajejí služebné zatím kráčely podél řeky. Když mezi rákosím...
Exodus 3:22...s prázdnou. Každá žena požádá svou sousedkujejí návštěvu o stříbrné a zlaté šperky a šaty, které...
Exodus 18:3...Siporu, vzal ji jeho tchán Jetro k sobě spolujejími dvěma syny. První se jmenoval Geršom, Přistěhovalec,...
Exodus 18:6...Jetro, jdu k tobě s tvojí manželkou a oběma jejími syny." Mojžíš vyšel svému tchánovi vstříc, poklonil...
Exodus 19:12...se vystoupit na horu nebo se jen dotknout jejího okraje. Každý, kdo se dotkne hory, musí zemřít,...
Exodus 23:10...Egyptě!" "Šest let osívej svou zem a shromažďuj její úrodu. Sedmého roku ji ale nech ležet ladem, aby se...
Exodus 25:11... Obložíš ji zevnitř i zvenčí čistým zlatem a po jejím obvodu uděláš zlatý věnec. Uliješ pro ni čtyři zlaté...
Exodus 25:12...Uliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš jejejím čtyřem nohám: dva kruhy po jednom jejím boku a dva...
Exodus 25:19...tak, aby vystupovali ze slitovnice na obou jejích koncích. Cherubové mají rozpjatá křídla, jimiž...
Exodus 27:11...stranu: zástěny budou mít délku 100 loketjejích dvacet sloupů s dvaceti patkami bude z bronzu,...
Exodus 35:12...spony, rámy, svlaky, sloupy a patky, Truhlujejí tyče a slitovnici, zastírající oponu, stůl, jeho tyče...
Exodus 37:2... Obložil ji zevnitř i zvenčí čistým zlatem a po jejím obvodu udělal zlatý věnec. Ulil pro ni čtyři zlaté...
Exodus 37:3... Ulil pro ni čtyři zlaté kruhy a připevnil jejejím čtyřem nohám: dva kruhy po jednom jejím boku a dva...
Exodus 37:8...tak, aby vystupovali ze slitovnice na obou jejích koncích. Cherubové měli rozpjatá křídla, jimiž...
Exodus 38:11...severní straně byly zástěny v délce 100 loketjejích dvacet sloupů s dvaceti patkami bylo z bronzu,...
Exodus 39:35...usní, zastírající oponu, Truhlu svědectvíjejí tyče a slitovnici, stůl a všechno jeho náčiní, chleby...
Leviticus 3:8...ji před Stanem setkávání; Áronovi synové pak její krví pokropí oltář ze všech stran. Potom z pokojné...
Leviticus 3:9...z pokojné oběti přinese ohnivou oběť Hospodinujejí tuk, totiž celý tučný ocas, který odejme těsně u...
Leviticus 6:20... na nádvoří Stanu setkávání. Cokoli se dotkne jejího masa, bude svaté. Kdyby trochu její krve stříklo na...
Leviticus 6:21...na svatém místě. Hliněná nádoba, v níž se vařilo její maso, je rozbita. Pokud se vařilo v mosazné nádobě,...
Leviticus 7:2...zabita na místě, kde se zabíjí zápalná oběťJejí krví se pokropí oltář ze všech stran. Potom bude...
Leviticus 7:3...ze všech stran. Potom bude obětován všechen její tuk: tučný ocas, tuk přikrývající vnitřnosti, obě...
Leviticus 7:15...Maso pokojné oběti díkůvzdání se bude jíst v den jejího obětování; z něj nic nezůstane do rána....
Leviticus 7:16...nebo jako dobrovolný dar, bude se jíst v den jejího obětování. Co z masa oběti zbude, se však smí jíst i...
Leviticus 12:4...ještě třicet tři dny. Dokud se nevyplní doba jejího očišťování, nedotkne se ničeho svatého a nepřijde ke...
Leviticus 12:5...po dva týdny nečistá jako při svém krváceníjejí očišťování od krve potrvá ještě šedesát šest dní. Když...
Leviticus 12:6...potrvá ještě šedesát šest dní. Když uplyne doba jejího očišťování po narození syna nebo dcery, přivede...
Leviticus 13:26... Jestliže však kněz skvrnu prohlédne a uvidí, že její ochlupení není bílé, není hlubší než okolní kůže a je...
Leviticus 13:30...napohled hlubší než okolní kůže a bude-li její ochlupení nažloutlé a tenké, prohlásí jej kněz za...
Leviticus 13:32...ránu prohlédne znovu: Pokud se prašivina nešíříjejí ochlupení není zažloutlé a není napohled hlubší než...
Leviticus 15:21...čem by seděla, bude nečisté. Kdokoli by se dotkl jejího lůžka, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý...
Leviticus 15:24... do večera. Jestliže s ovšem někdo spaljejí krvácení se ocitlo na něm, bude nečistý po sedm dní....
Leviticus 15:25...krvácení nebo když výtok trvá déle než její běžné krvácení, bude po všechny dny svého nečistého...
Leviticus 15:26...kterýkoli den svého výtoku, bude jako lůžko jejího běžného krvácení; cokoli, na čem by seděla, bude...
Leviticus 15:30...Hospodinem vykoná obřad smíření kvůli nečistotě jejího výtoku. Tak budete Izraelity oddělovat od jejich...
Leviticus 15:33...výron semene, který jej znečišťuje, a o ženě při jejím krvácení. Platí pro každého, kdo trpí nějakým výtokem...
Leviticus 18:17... Zostudil bys svého bratra! Neobcuj se ženoujejí dcerou. Neber si ani její vnučku, abys s obcoval,...
Leviticus 18:18...příbuzné, je to zvrhlost! Neber si ženu i s její sestrou. Trápil bys jednu, když bys za jejího života...
Leviticus 18:19...Nesmíš pohlavně obcovat se ženou během nečistoty jejího krvácení. Nesmíš obcovat s manželkou svého bližního,...
Leviticus 18:25...země se jimi poskvrnila; proto ji potrestám za její hřích a země vyvrhne své obyvatele. Vy však...
Leviticus 20:14...krev padne na ! Kdokoli by si vzal ženujejí matku, je to zvrhlost. ho spolu s nimi upálí -...
Leviticus 20:18...ponese za to vinu. Kdokoli by spal se ženou při jejím krvácení a obcoval by s , takový obnažil její...
Leviticus 22:13...příspěvků. Pokud kněžská dcera ovdoví nebo ji její muž zapudí a vrátí se bezdětná do domu svého otce, smí...
Leviticus 22:28... Nezabíjejte krávu ani ovci v tentýž denjejím mládětem. Když budete Hospodinu přinášet oběť...
Leviticus 23:10...do země, kterou vám dávám, a budete sklízet její obilí, přineste první snop své sklizně ke knězi. Kněz...
Leviticus 25:3...své pole, prořezávej svou vinici a shromažďuj její úrodu. Sedmého roku však země sobotu, čas...
Leviticus 25:7... Také tvůj dobytek a zvěř ve tvé zemi budou jíst její úrodu. Odpočítáš si též sedm sobotních let, sedmkrát...
Leviticus 25:10...rok pak posvěťte a vyhlaste v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. To bude vaše léto milosti: vrátíte se...
Leviticus 27:4...(měřeno šekelem svatyně). Bude-li to ženajejí cena bude 30 šekelů. Ve věku od pěti do dvaceti let...
Leviticus 27:16...někdo Hospodinu část své dědičné polnosti, bude její cena určena podle jejího osevu: 50 šekelů stříbra za...
Numeri 5:13...kdyby s spal jiný muž a kdyby s bez vědomí jejího manžela obcoval, takže by se v tajnosti poskvrnila...
Numeri 5:25...se v obrátila v hořkost. Potom kněz vezmejejí ruky moučnou oběť žárlivosti, nabídne ji Hospodinu a...
Numeri 5:27...manželu nevěry, voda prokletí v zhořknejejí lůno oteče a její klín zvadne, a tak se ta žena stane...
Numeri 13:27...poslal. Skutečně oplývá mlékem a medem a toto je její ovoce. Jenže lid, který v zemi bydlí, je silný,...
Numeri 15:19...do země, do níž vás uvádím, a budete jíst její chléb, odevzdávejte z něj obětní příspěvek Hospodinu....
Numeri 19:5...pak bude před jeho očima spálena; spálí se její kůže, maso, krev i výkaly. Potom kněz vezme cedrové...
Numeri 25:8...a oba je probodl - onoho Izraelce i tu ženu jejímu podbřišku. Tehdy se rána mezi syny Izraele zastavila...
Numeri 28:24... je obětován kromě stálé zápalné obětijejí úlitby. Sedmého dne pak mějte svaté shromáždění;...
Numeri 29:6...smíření. To vše (kromě novolunní zápalné obětijejí moučnou obětí, kromě stálé zápalné oběti s její...
Numeri 29:11...při obřadu smíření, kromě stálé zápalné obětijejí moučnou obětí a kromě jejich úliteb)." "Patnáctého dne...
Numeri 29:16...jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné obětijejí moučné oběti a její úlitby). Druhý den slavnosti: 12...
Numeri 29:19...jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné obětijejí moučné oběti a jejich úliteb). Třetí den: 11 býčků, 2...
Numeri 29:22...jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné obětijejí moučné oběti a její úlitby). Čtvrtý den: 10 býčků, 2...
Numeri 29:25...jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné obětijejí moučné oběti a její úlitby). Pátý den: 9 býčků, 2...
Numeri 29:28...jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné obětijejí moučné oběti a její úlitby). Šestý den: 8 býčků, 2...
Numeri 29:31...jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné obětijejí moučné oběti a jejích úliteb). Sedmý den: 7 býčků, 2...
Numeri 29:34...jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné obětijejí moučné oběti a její úlitby). Osmého dne mějte svátek;...
Numeri 29:38...jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné obětijejí moučné oběti a její úlitby). Tyto zápalné oběti,...
Numeri 30:5... zaváže Hospodinu nějakým slibem nebo závazkemjejí otec o tom uslyší a nic nenamítne, pak budou všechny...
Numeri 30:6... Hospodin slib odpustí, neboť zabránil její otec. Vdá-li se poté, co na sebe vzala slib nebo...
Numeri 30:8...vzala slib nebo nějaký nerozvážný závazek, a její muž proti tomu v den, kdy o tom uslyší, nic nenamítne,...
Numeri 30:9...o tom uslyší, zakáže, pak tím zrušil jakýkoli její slib i nerozvážný závazek. Hospodin slib odpustí....
Numeri 30:12...se zaváže přísahou v domě svého muže, pak, pokud její muž nic nenamítne, o tom uslyší, a nebude bránit...
Numeri 30:13... pak nic ze slibů a závazků, které vyšlyjejích rtů, neplatí. Její muž je zrušil, Hospodin je...
Numeri 30:14... jímž by se omezovala, potvrdí, anebo zruší její muž. Pokud by však k tomu do příštího dne nic...
Numeri 30:15...dne nic nenamítal, pak tím potvrdil všechny její sliby i závazky, jimiž je vázána. Potvrdil je, neboť v...
Numeri 32:33...krále Sichona a bášanského krále Oga - zemi i s jejími městy včetně území pohraničních měst. Synové Gádovi...
Deuteronomium 1:25... Když prozkoumali zem, vzali s sebou něcojejího ovoce a přinesli je nám. Poté nám podali zprávu:...
Deuteronomium 19:3...Bůh, za dědictví, rozměř vzdálenosti a rozděl její území na tři díly, aby se každý, kdo někoho zabil, měl...
Deuteronomium 20:6...někdo jiný. Kdo vysázel vinici a ještě neokusil její ovoce? se vrátí domů, aby snad nepadl v boji a její...
Deuteronomium 21:13...a matku. Teprve poté se s spojíš a staneš se jejím mužem a ona tvou ženou. Pokud se ti však znelíbí,...
Deuteronomium 22:15... pak otec s matkou dívky přinesou důkaz jejího panenství ke stařešinům do městské brány. Otec dívky...
Deuteronomium 22:17...je ale důkaz panenství dcery!" A rozestřou její roucho před stařešiny města. Stařešinové města pak...
Deuteronomium 22:21...důkaz panenství, ji vyvedou ke vchodu do domu jejího otce a muži toho města ji ukamenují k smrti za to...
Deuteronomium 22:29...se s , pak, budou-li přistiženi, ten muž jejímu otci padesát šekelů stříbra a ta dívka se stane jeho...
Deuteronomium 24:3... ho do ruky a pošle ji z domu. Anebo tento její druhý manžel zemře. Její původní manžel, který ji...
Deuteronomium 24:4...ji z domu. Anebo tento její druhý manžel zemřeJejí původní manžel, který ji poslal pryč, si ji pak ...
Deuteronomium 25:5...ven z rodiny, za cizího muže. se s spojí její švagr; ten si ji vezme za ženu, aby splnil...
Deuteronomium 28:30...nebudeš v něm bydlet; vysázíš vinici, a neokusíš její ovoce. Tvého býka ti porazí před očima, a nebudeš z...
Deuteronomium 32:22... šlehá do hlubin podsvětí. Pohltí zemijejí úrodu, zapálí i horské základy! Zavalím je samým...
Deuteronomium 33:16...dary věčných pahorků, nejlepším ze zemějejí plnosti! Přízeň Toho, jenž přebývá v keři, na hlavě...
Jozue 2:15...a věrně." Spustila je tedy oknem po provazejejí dům byl totiž v hradební zdi, takže bydlela na...
Jozue 2:24...tu zem do našich rukou," řekli Jozuovi. "Všichni její obyvatelé se před námi třesou!" Jozue časně ráno...
Jozue 6:17...Rachab zůstane naživu a s i všichnijejím domě, protože ukryla posly, které jsme vyslali. Jenom...
Jozue 6:23..." A tak ti mladí vyzvědači šli a vyvedli Rachabjejího otce i matku, její sourozence i všechny, kdo k ...
Jozue 6:25...Hospodinova domu. Nevěstku Rachab s rodinou jejího otce a se všemi, kdo k patřili, ale Jozue nechal...
Jozue 10:28...ještě téhož dne. Vyhubil ji ostřím meče i s jejím králem; všechno živé v vyhladil jako proklaté....
Jozue 10:30...od Makedy k Libně a zaútočil na ni. I Libnujejího krále vydal Hospodin Izraeli do rukou. Ten ji...
Jozue 10:39...a jeho králem, stejně jako provedl s Libnoujejím králem. Tak Jozue dobyl celou tu zem se všemi jejími...
Jozue 10:40...králem. Tak Jozue dobyl celou tu zem se všemi jejími králi: hory i Negev, podhůří i východní srázy....
Jozue 15:18...za ženu. Jednou za ním přišla a nabádala ho,  jejího otce žádá o pole. Když sesedla z osla, Káleb se ...
Jozue 15:47... také Ašdod s jeho vesnicemi a osadami a Gazajejími vesnicemi a osadami k Egyptskému potoku a k...
Soudců 1:14...za ženu. Jednou za ním přišla a nabádala ho,  jejího otce žádá o pole. Když sesedla z osla, Káleb se ...
Soudců 4:18...pane! Pojď ke mně dál a neboj se." Vešel tedy do jejího stanu a ona ho přikryla houní. "Dej mi prosím trochu...
Soudců 5:29...se zvuk jeho vozů tak dlouho zdržuje? Odpovídají její nejmoudřejší kněžny to, co si sama opakuje dokola:...
Soudců 6:21...anděl zvedl hůl, kterou měl v ruce, a dotkl se jejím koncem masa a chlebů. Ze skály vyšlehl oheň a maso i...
Soudců 11:2... Ten měl ovšem syny také se svou manželkou. Když její synové vyrostli, Jiftacha vyhnali: "V domě našeho otce...
Soudců 13:9...jeho ženu znovu navštívil, když byla na poliJejí muž Manoach s právě nebyl, a tak se dala rychle do...
Soudců 15:1... kůzle. "Jdu za svou ženou do ložnice," řeklJejí otec ho tam ale nepustil: "Myslel jsem, že se ti...
Soudců 15:2...ji dal tvému družbovi." Potom mu navrhl: "A co její mladší sestra, ta je přece hezčí. Vezmi si ji místo...
Soudců 15:6...družbovi." A tak Filištíni šli a tu ženu i s jejím otcem upálili. "Tak vy takhle?" řekl na to Samson....
Soudců 19:3...Betlémě. Když tam byla nějaké čtyři měsícejejí muž se rozhodl, že půjde za , vlídně s promluví a...
Soudců 19:26...do rozednění zůstala ležet u dveří domu, kde byl její pán. Její pán ráno vstal, otevřel dveře domu, aby...
Soudců 19:27...zůstala ležet u dveří domu, kde byl její pánJejí pán ráno vstal, otevřel dveře domu, aby vyrazil na...
Růt 1:22...a s z moábského kraje přišla Moábka Rútjejí snacha. Když dorazily do Betléma, začínala právě...
Růt 3:1...a pšenice. A zůstávala dál se svou tchyní.  Její tchyně Noemi pak řekla: "Musím ti najít domov, ...
1. Samuel 1:4...čas oběti, Elkána dal své ženě Penině i všem jejím synům a dcerám porce masa, ale Haně dával...
1. Samuel 1:6...Hanu, ačkoli Hospodin nedopřál plodnostJejí protivnice ji ale nesnesitelně ponižovala a trápila...
1. Samuel 1:8...tak, že se rozplakala a nemohla ani jístJejí muž Elkána řekl: "Proč pláčeš, Hano? Proč nejíš?...
1. Samuel 1:12...se tak před Hospodinem modlila, Elí si všiml jejích úst. Hana totiž promlouvala srdcem, rty se chvěly...
1. Samuel 1:13...srdcem, rty se chvěly, ale protože její hlas nebylo slyšet, Elí si myslel, že je opilá. Proto...
1. Samuel 1:18...řekla Hana, a když odešla, pojedla a smutekjejí tváře zmizel. Časně ráno vstali, a když se poklonili...
1. Samuel 4:19...uslyšela zprávu, že Boží truhla je v zajetí a že její tchán i manžel jsou mrtví, zhroutila se a porodila,...
1. Samuel 14:27... a tak vztáhl hůl, kterou měl v ruce, a ponořil její konec do plástve medu. Nabral ho, ochutnal a oči se mu...
1. Samuel 18:19...se měl stát královým zetěm?" Když pak přišel čas její svatby s Davidem, provdal Saul svou dceru Merab za...
1. Samuel 25:3...to velmi chytrá a neobyčejně krásná žena, ale její muž byl hrubý a choval se zle. Byl to potomek Kálebův....
2. Samuel 3:15...předkožek." Iš-bošet ji tedy nechal přivést od jejího manžela Paltiele, syna Lajišova. Její muž ale šel za...
2. Samuel 3:16...od jejího manžela Paltiele, syna LajišovaJejí muž ale šel za a plakal celou cestu do Bachurim....
2. Samuel 11:26..." Když se Uriášova manželka dozvěděla, že její muž Uriáš je mrtev, oplakávala ho. Jakmile doba...
2. Samuel 13:20...byl ten tvůj bratr Amnon?" řekl Abšalomjejí bratr. "Zatím o tom ale musíš mlčet, sestro - vždyť...
1. Královská 3:26...Srdce se totiž sevřelo soucitem nad jejím synem. Ta druhá ale řekla: "Nebude moje ani tvoje....
1. Královská 6:6... která měla po celé délce postranní komoryJejí spodní patro bylo široké 5 loktů, prostřední 6 loktů a...
1. Královská 6:10... Přístavbu vybudoval okolo celého chrámu; každé její patro bylo 5 loktů vysoké a k chrámu byla připojena...
1. Královská 8:6... Kněží pak vnesli Truhlu Hospodinovy smlouvy na její místo do chrámového svatostánku, do nejsvětější...
1. Královská 8:7...nad Truhlou, takže svrchu přikrývali Truhlujejí tyče. Ty byly tak dlouhé, že jejich konce bylo vidět...
1. Královská 10:3...s ním o všem, co měla na srdci. Šalomoun všechny její otázky zodpověděl; žádná z nich nebyla pro krále tak...
1. Královská 11:19... že mu dal za manželku sestru své ženy, sestru Jejího Veličenstva Tachpenes. Tachpenesina sestra mu...
1. Královská 14:6...někoho jiného." Jakmile pak Achiáš zaslechl zvuk jejích kroků u dveří, řekl: "Pojď dál, ženo Jeroboámova....
1. Královská 17:15...'" Šla tedy a udělala, jak Eliáš řekl. Onajejí dům pak měli dlouho co jíst. Mouka ve džbánu...
1. Královská 21:2...vinici, lepší, anebo jestli chceš, zaplatím ti její cenu ve stříbře." Nábot ale Achabovi odpověděl:...
2. Královská 4:14...ptal se potom Elíša. "Vlastně nemá synajejí muž je starý," odpověděl Gehazi. "Zavolej ji," řekl mu...
2. Královská 11:1...let. Když Achaziášova matka Atalia viděla, že její syn je mrtev, rychle vyhladila všechny, kdo měli...
2. Královská 12:10... Kněz Jojada pak vzal jednu truhlici, udělaljejím víku otvor a postavil ji vedle oltáře vpravo od brány...
1. Letopisů 2:18... se svou ženou Azubou zplodil Jeriot. Toto jsou její synové: Jeter, Šobab a Ardon. Když Azuba zemřela,...
1. Letopisů 12:4... Jišmajáš Gibeonský, hrdina z oné Třicítkyjejí velitel, Jirmeáš, Jachaziel, Jochanan, Jozabad...
1. Letopisů 16:1... Když Boží truhlu přinesli, postavili ji na její místo uprostřed stanu, který pro ni David postavil....
1. Letopisů 27:6...mužů. Benajáš patřil ke třicítce hrdinů a byl její velitel. (Jeho oddílu potom velel jeho syn Amizabad.)...
2. Letopisů 5:7... Kněží pak vnesli Truhlu Hospodinovy smlouvy na její místo do chrámového svatostánku, do nejsvětější...
2. Letopisů 5:8...nad Truhlou, takže svrchu přikrývali Truhlujejí tyče. Ty byly tak dlouhé, že jejich konce čnící od...
2. Letopisů 9:2...s ním o všem, co měla na srdci. Šalomoun všechny její otázky zodpověděl; žádná z nich nebyla pro krále tak...
2. Letopisů 22:10... Když Achaziášova matka Atalia viděla, že její syn je mrtev, rychle vyhladila z Judova domu všechny,...
Nehemiáš 9:36...zemi, kterou jsi daroval našim otcům, aby jedli její plody a užívali její dobroty - v zemi jsme dnes...
Nehemiáš 9:37...její dobroty - v zemi jsme dnes otrociJejí hojná úroda připadá králům, jimž jsi nás pro naše...
Nehemiáš 11:25...usedlosti, synové Judovi bydleli v Kirjat-arbějejích vesnicích, v Dibonu a jeho vesnicích, v Jekabceelu a...
Nehemiáš 11:27... Moladě, Bet-peletu, Chacar-šualu, v Beer-šebějejích vesnicích, v Ciklagu, v Mekoně a jejích vesnicích...
Nehemiáš 11:28...a jejích vesnicích, v Ciklagu, v Mekonějejích vesnicích, v En-rimonu, Coreji, Jarmutu...
Nehemiáš 11:30... v Lachiši a jeho polnostech, v Azecejejích vesnicích. Sídlili od Beer-šeby k údolí Hinom....
Ester 1:11...v královské koruně, aby lidu i velmožům předvedl její krásu. A že to byla krasavice! Když ale eunuchové...
Ester 2:7... Byla to velmi krásná, překrásná dívka. Po smrti jejího otce i matky ji Mordechaj přijal za vlastní. Když...
Ester 2:20...ho na slovo, tak jako kdysi, dokud byl jejím pěstounem. V době, kdy Mordechaj zastával svůj úřad v...
Ester 4:4...si stlali v popelu a pytlovině.) Za Ester přišla její děvčata a eunuchové, aby to oznámili. Královna se...
Job 3:9...připraveni dráždit leviatana. Kéž tehdy zhasla její Jitřenka, nadarmo kéž by na světlo čekala, paprsky...
Job 9:6... I zemí z místa pohnout dokáže, tak že se třesou její pilíře. Řekne slunci, a nevyjde, svou pečetí hvězdy...
Job 9:24...zasměje. Když země padne do rukou bídáka, zrak jejích soudců on sám zakrývá - a když ne on, kdo pak?...
Job 28:5...není živáčka. Země na povrchu skýtá chleba, v jejích hlubinách však sálá žár. Safír se ukrývá v jejích...
Job 28:6...hlubinách však sálá žár. Safír se ukrývájejích skalách, blyští se tam zlatý prach. Stezku tam nezná...
Job 28:15..."Nemám ji." Nedá se pořídit za zlato nejčistšíjejí cenu nelze stříbrem vyvážit. Nedá se zaplatit zlatem...
Job 31:38...něj jako princ! Jestli půda křičí proti mnějejí brázdy pláčí společně, jestli jsem její plody jedl...
Job 31:39...mně a její brázdy pláčí společně, jestli jsem její plody jedl bezplatně a mořil její nájemce - pak mi...
Job 38:5...založil? Jen pověz, když tomu rozumíš. Kdo určil její rozměry? To jistě víš! Kdopak ji mírou přeměřil? Do...
Job 38:6...Kdopak ji mírou přeměřil? Do čeho jsou zapuštěny její základy? Kdo položil její kámen úhelný, když jitřní...
Job 38:32...v jejich čas vyjít planetám, vedeš Medvědicijejí mláďata? Ovládáš nebeská pravidla? Zařídíš, aby se...
Job 39:16...zvěř může rozdupat. Krutá je k mláďatům, jako by její nebyla; že zmaří své úsilí, o to se nestará. Bůh ji...
Žalmy 22:10...tak rád!" To ty jsi vyvedl z lůna matky, u jejích prsů dals mi bezpečí. Na tebe odkázán jsem od svého...
Žalmy 60:4... vrať se k nám. Zemí jsi třásl, na kusy tříštiljejí pukliny uzdrav, se rozpadá! Vlastní lid nechal jsi...
Žalmy 69:16... nepřemůže vodní záplava, nepohltí její hlubina, kdyby se nade mnou propast zavřela! Vyslyš ...
Žalmy 75:4... Země a všichni na se budou třást, sám jejím sloupům pevnost dám! séla Nadutce varuji: S pýchou...
Žalmy 80:11...celou zem, vpustila kořeny. Vysoké hory přikryl její stín, ratolestmi zakryla cedry nejvyšší. k moři...
Žalmy 80:12...cedry nejvyšší. k moři vyslala svoje výhonkyjejí větévky k Eufratu dosáhly. Proč jen jsi rozbořil...
Žalmy 104:5...služebníky jsou plameny! Zemi jsi založil na jejích sloupech, navěky neotřese vůbec nic. Jak pláštěm...
Přísloví 2:18...opustila, na smlouvu se svým Bohem nedbajícJejí dům se chýlí k jisté smrti, její krok míří do podsvětí...
Přísloví 3:14...získal rozvahu! Přináší lepší zisk než stříbrojejí výnosy jsou nad zlato. Její cena je nad perly vyšší,...
Přísloví 3:15...zisk než stříbro, její výnosy jsou nad zlatoJejí cena je nad perly vyšší, nic, v čem si libuješ, se ...
Přísloví 3:17...pravici třímá, bohatství a slávu drží v leviciJejí cesty jsou plné potěšení, její kroky vždy vedou k...
Přísloví 5:3...vědění: Rty svůdkyně sice oplývají medemjejí ústa jsou jemná nad olej, pak ale zhořkne jako pelyněk...
Přísloví 5:5...jako pelyněk, jak dvojsečný meč se zabodneJejí nohy míří k hlubinám smrti, její kroky vedou do pekel....
Přísloví 5:8...mých výroků! Daleko od vede tvá cesta, k jejímu vchodu chraň se přiblížit! Svou důstojnost jinak...
Přísloví 5:19...měj! Ta milostná laň, ta přelíbezná srnaJejími ňadry se stále opájej, v jejím milování se věčně...
Přísloví 6:25...lichotným jazykem svůdkyně. Neprahni v srdci po její kráse, jejími řasami se nenech polapit. Za nevěstku se...
Přísloví 7:5...Bude chránit před cizí ženou, před svůdnicíjejí řečí vábivou. Jednou jsem z okna svého domu skrze...
Přísloví 7:8... co zřejmě zešílel. Když prošel ulicí kolem jejího rohu, k jejímu domu náhle vykročil. Bylo to večer,...
Přísloví 7:11...protřelost. Jak jen je bujná a jak rozpustilájejí nohy doma stání nemají. Hned je na ulici, hned zas na...
Přísloví 7:25... poslyšte mne, dávejte pozor na výroky. Na její cesty nevkročí tvé srdce; po jejích stezkách se...
Přísloví 7:26...stezkách se nikdy netoulej. Tak mnozí podlehli jejím ranám, všech jejích obětí je bezpočet! Cesta do pekel...
Přísloví 7:27...jejích obětí je bezpočet! Cesta do pekel vede jejím domem, do síní smrti se prudce svažuje! Což moudrost...
Přísloví 31:18...paží umí dokázat. Užitek vlastní píle zakoušíjejí svíce září dlouho do noci. Přeslici bere do rukou,...
Přísloví 31:21... Nemá strach o rodinu, ani když padá sníh, celá její domácnost po dvou oblecích. Kmentové přikrývky sama...
Přísloví 31:23...přikrývky sama ušije a obléká se šarlatemJejí manžel je v branách uznáván, kde s představenými země...
Přísloví 31:25... zdobené pásy kupcům dodává. Síla a krása jsou jejím oděvem, s úsměvem vyhlíží další den. Její ústa mluví...
Přísloví 31:26...jsou jejím oděvem, s úsměvem vyhlíží další denJejí ústa mluví s moudrostí, její jazyk učí vlídnosti. Na...
Přísloví 31:28...svého domu dohlíží, nesytí se chlebem zahálkyJejí synové vstoje dobrořečí, její manžel ji takto...
Přísloví 31:31...ctí, si chválu zaslouží. Dejte odměnu za její úsilí, její činy ji v branách velebí! Slova...
Píseň 4:16... jižní vánku, přijď! Prožeň se mojí zahradoujejí balzámy zavanou. Můj milý přijde do své zahrady,...
Píseň 7:9...datlovým. Dovol mi prosím na palmu šplhatjejí ovoce vzít do dlaní. Tvé prsy kéž jsou mi hrozny vína,...
Píseň 8:6...je silná jako smrt, vášeň neúprosná jako hrobJejí plameny šlehají žárem nejprudším. Lásku neuhasí...
Píseň 8:11...v Baal-hamonu a tu vinici pronajal vinařům. Za její úrodu každý z nich odvádět musel tisíc stříbrných. ...
Izaiáš 5:2...v i vinný lis. Očekával, že hrozny urodíjejí plody ale zplaněly. Nyní, občané Jeruzaléma a lide...
Izaiáš 5:4...Když jsem očekával, že hrozny urodí, proč její plody zplaněly? Nyní vám tedy oznámím, co udělám se...
Izaiáš 5:5...oznámím, co udělám se svou vinicí: Odstraním její plot a bude vypleněna, zbořím její zeď a bude zdupána....
Izaiáš 16:8...jako v Sibmě vinná réva. Vládci národů zdupali její ratolesti, které k Jaezeru sahaly, které se dříve...
Izaiáš 23:11...přikázal ohledně Fénicie, aby byly zničeny její pevnosti. Řekl: "Nebudeš se radovat, zprzněná panno...
Izaiáš 23:13...pouštní havěti, obléhací věže vztyčili proti její paláce zbořili, zbyly hromady rozvalin. Zámořské lodi,...
Izaiáš 24:1...Hospodin vyplení zemi, zcela ji zpustoší; zohaví její vzezření, její obyvatele rozptýlí. Stejně dopadne kněz...
Izaiáš 24:2...dopadne kněz i kmán, otrok i jeho pán, děvečkajejí paní, ti, kdo kupují i kdo prodávají, věřitelé i...
Izaiáš 24:6...smlouvu zrušili. To proto zemi hltá prokletíjejí obyvatelé pykají; obyvatelé země mizejí, zbývají ...
Izaiáš 24:20...jako opilec, chvěje se jako chýše pod vichremJejí provinění na ni těžce dopadne, zhroutí se a ...
Izaiáš 31:4...Hospodin zástupů, aby bojoval o horu Sionjejí návrší. Jako se ptáci vznášejí nad hnízdem, tak...
Izaiáš 42:11...v něm, ostrovy i jejich obyvatelé! poušťjejí města zvolají i s osadami Kedarských, obyvatelé Sely...
Izaiáš 51:6...se rozplyne jako dým, země se jako šaty obnosíjejí obyvatelé pomřou jako komáři. spása ale trvá navěky...
Izaiáš 66:11...nad truchlili! Budete sát do sytosti z prsů její útěchy, zalykat se rozkoší v jejím kyprém náručí!...
Izaiáš 66:12...jako rozvodněným potokem. Budete se kojitjejím náručí, na jejím klíně budete laskáni. Jako když...
Jeremiáš 1:18...bronzovou hradbou proti celé judské zemi - proti jejím králům, jejím velmožům, jejím kněžím i jejímu lidu....
Jeremiáš 3:7... se vrátí ke mně, ale nevrátila se. Viděla to její sestra, zrádkyně Juda. Viděla, že jsem tu poběhlici...
Jeremiáš 3:8... Viděla, že jsem tu poběhlici Izrael kvůli všemu jejímu cizoložství propustil a dal rozlukový list. Její...
Jeremiáš 3:10...s kamením a dřevem. Ani po tom všem se ale ta její sestra, ta zrádkyně Juda, ke mně nevrátila celým...
Jeremiáš 6:9... jako když se paběrkuje vinice. Znovu prohrábni její ratolesti, jako když vinař sbírá hrozny." S kým ale...
Jeremiáš 11:16...ovocem. Za hřmění hrozné bouře ji ale zapálíjejí ratolesti zničí oheň! Hospodin zástupů, který sázel...
Jeremiáš 25:9...králem Nabukadnezarem, na tuto zem, na všechny její obyvatele i na všechny národy v okolí. Vyhladím je...
Jeremiáš 31:23...zpět ze zajetí, bude se v judské zemi a v jejích městech znovu říkat: ‚Požehnej ti Hospodin, příbytku...
Jeremiáš 44:19... úlitby. Copak jsme pekly ty koláčkyjejím obrazem a přinášely úlitby bez vědomí našich...
Jeremiáš 49:2...zakřičím do bitvy. Zbude z jen hromada sutinjejí vesnice budou spáleny a Izrael vyžene ty, kdo jej...
Jeremiáš 49:13...pustinou, že bude posměškem a nadávkou a všechna její města zůstanou v troskách na věčnost." Od Hospodina...
Jeremiáš 50:10...nevrátí. Babylonie padne za kořist; všichni její plenitelé se nasytí, praví Hospodin. Jen se radujte,...
Jeremiáš 51:33...je jako mlat v čas, kdy se mlátí úroda; čas její sklizně rychle nastává!" "Babylonský král Nabukadnezar...
Pláč 1:2...Hořce naříká celou noc, po tvářích kanou slzy. Z jejích milenců, kolik jich bylo, ji žádný nejde utěšit....
Pláč 1:6...vzal! Dceru sionskou opustila veškerá nádheraJejí velmoži jako jeleni pastvu marně hledají; zbaveni síly...
Pláč 1:7...na všechny poklady, jež kdysi mívala. Když její lid padal rukou soka a nikdo nešel na pomoc, nepřítel...
Pláč 1:8...nečistou. Každý ctitel teď pohrdá, když vidí její nahotu, a ona zatím sténá, hanbou zakrývá si tvář. Na...
Pláč 1:9... a ona zatím sténá, hanbou zakrývá si tvář. Na jejích sukních špína ulpěla, nestarala se, co bude pak....
Pláč 1:10...drahé, vztáhl svou ruku nepřítel. Viděla, jak do její svatyně vtrhli pohané - ti, o kterých jsi nařídil: "Do...
Pláč 1:11...nařídil: "Do tvého shromáždění nesmějí!" Všechen její lid sténá a žebrá o chleba. Své drahé dali za něco k...
Ezechiel 12:19...země bude oloupena o všechno kvůli násilí všech jejích obyvatel. Obydlená města zůstanou ležet v troskách a...
Ezechiel 13:14...omítkou, a srovnám ji se zemí, se obnaží její základy. Spadne a vy skončíte pod - tehdy poznáte,...
Ezechiel 15:2...Co je dřevo vinné révy oproti stromům? Co je její ratolest oproti všem lesům? se z jejího dřeva něco...
Ezechiel 15:3...Co je její ratolest oproti všem lesům? sejejího dřeva něco užitečného vyrobit? Udělají z něj aspoň...
Ezechiel 16:53...nevinně! Změním jejich úděl, úděl Sodomyjejích dcer i úděl Samaří a jejích dcer. Zároveň ale změním...
Ezechiel 19:5...odvlekli. Když lvice viděla, že se nedočkájejí naděje že zhynula, vzala jiné ze svých lvíčat, udělala...
Ezechiel 19:12... k zemi sražena! Východní vítr ji vysušiljejí plody byly servány, její silné větve uschly a pohltily...
Ezechiel 19:14...přesazena do pouště, do země suché a vyprahlé. Z jejích větví vyšlehl oheň a její plody pohltil. Nezůstala...
Ezechiel 21:28...se mu zavázali přísahou! On je však usvědčíjejího porušení a vezme je do zajetí. Nuže, tak praví...
Ezechiel 23:4...své dívčí bradavky. Starší se jmenovala Oholajejí sestra Oholíba. Potom se vdaly za mne a rodily mi syny...
Ezechiel 23:8...tam s souložili ještě zamlada, když osahávali její dívčí bradavky a vylévali si na chtíč. Vydal jsem...
Ezechiel 23:9...si na chtíč. Vydal jsem ji proto do rukou jejích milenců, do rukou Asyřanů, po kterých tolik toužila....
Ezechiel 23:11... popravě se stala pověstnou mezi všemi ženamiJejí sestra Oholíba to všechno viděla, ale ve svém chtíči a...
Ezechiel 23:18...své nahotě, se mi znechutila tak jako předtím její sestra. Smilnila potom čím dál víc. Při vzpomínce na...
Ezechiel 29:12...tu nejpustější ze všech zpustošených zemíjejí města budou po čtyřicet let ta nejzbořenější ze všech...
Ezechiel 31:15...jsem hlubinu smutkem nad ním; zadržel jsem její prameny, se ty vydatné vody zastavily. I Libanon...
Ezechiel 32:22...pobitým mečem!' Bude tam Asýrie a celá její armáda - jejich hroby všude dokola! Ti všichni padli a...
Ezechiel 32:23...pobiti pohřbeni byli do jámy nejhlubší. Kolem jejího hrobu všude dokola leží její armáda. Ti, kdo šířili...
Ezechiel 33:28...morem. Obrátím tu zem v nejpustější pustinujejí pyšná moc tehdy skončí. Izraelské hory natolik...
Ezechiel 36:5...drze přivlastnili mou zemi, aby ukořistili její pastviny. Proto prorokuj o izraelské zemi a řekni...
Ezechiel 38:11... napadnu ty, kdo žijí v klidu a bezpečí - vždyť její obyvatelé vůbec nemají hradby, brány ani závory!'...
Ezechiel 40:6...k východní bráně. Vystoupil po schodech a změřil její práh: byl na tyč hluboký. Byly v výklenky na tyč...
Ezechiel 40:21...délku i šířku severní brány vnějšího nádvoříJejí tři výklenky po jedné i druhé straně a rovněž pilíře a...
Ezechiel 40:22...bráně. Byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů širokáJejí okénka, síň i palmy měly stejné rozměry jako ve...
Ezechiel 40:24...k jihu, kde jsem uviděl jižní bránu. Změřil její pilíře i síň a měly stejné rozměry jako ty předchozí....
Ezechiel 40:25...stejné rozměry jako ty předchozí. Sama bránajejí síň měla po stranách okénka stejně jako ty předchozí....
Ezechiel 40:29...a měla stejné rozměry jako předchozí brány. Také její výklenky, pilíře a síň měly stejné rozměry jako ty...
Ezechiel 40:33...a měla stejné rozměry jako ty předchozí. Také její výklenky, pilíře a síň měly stejné rozměry jako ty...
Ezechiel 40:40...zvenku po stranách severní brány, u schodůjejímu vchodu, stály po jedné i druhé straně vždy dva stoly...
Ezechiel 40:48... Nato přivedl k předsíni chrámu a změřil její pilíře po jedné i druhé straně: byly 5 loktů silné....
Ezechiel 41:1...sloup. Poté uvedl do chrámové lodi a změřil její pilíře po jedné i druhé straně: byly 6 loktů silné....
Ezechiel 41:3...vstoupil do vnitřní místnosti a změřil pilíře jejího vchodu: byly 2 lokty silné. Vchod měl šířku 6 loktů...
Ezechiel 41:13...prostranství včetně oné mohutné stavbyjejích stěn bylo také 100 loktů dlouhé. Právě tak i šířka...
Ezechiel 42:10...níž se na východě vcházelo z vnějšího nádvoříJejí šířka byla dána zdí, která ji oddělovala od nádvoří....
Ezechiel 42:12...tedy vedla chodba podél příslušné zdi a na jejím začátku byl vstup, kterým se do na východní straně...
Ezechiel 46:2...zvenku skrze síň vejde vládce a zastaví sejejích veřejí. budou kněží přinášet jeho zápalnou oběť a...
Ezechiel 47:2... k východní bráně vnějšího nádvoří. A hle - z její pravé strany se řinula voda. Onen muž se zatím s...
Ezechiel 47:9...ryb. Kamkoli ta řeka přiteče, všechno se tamjejí vodě uzdraví a ožije. Na březích se objeví rybáři a...
Daniel 7:11... Vtom jsem uviděl, jak ta šelma byla zabitajejí tělo vydáno zkáze v plamenech. Ostatní šelmy směly...
Daniel 7:20...jsem chtěl vědět, co znamená těch deset rohů na její hlavě a proč vyrostl další roh a tři vypadly, aby mu...
Daniel 11:17... pak ale s jižním králem uzavře dohodu. Na její stvrzení mu svou dceru za ženu, ale jen proto, aby...
Ozeáš 2:4... žalujte, neboť mi není manželkou a nejsem jejím manželem! očistí svou tvář od smilstva,...
Ozeáš 2:6...ji v poušť a suchopár, aby žízní zmírala. Ani její děti nebudu milovat, protože jsou to děti ze smilstva....
Ozeáš 2:12... jimiž se přikrývala ve své nahotě. Brzy odhalím její sprostotu před zraky jejích milenců a nikdo ji...
Ozeáš 2:13...nikdo ji nezachrání přede mnou. Ukončím veškeré její veselí, její svátky i její novoluní, její soboty i...
Ozeáš 2:14... její soboty i všechny její slavnosti. Zpustoším její vinice i fíkové sady, o kterých říká: "Tím mi...
Ozeáš 2:17...ji po poušti, kde k láskyplně promluvímJejí vinice tehdy navrátím, Rokle neštěstí se stane...
Ozeáš 4:3...za druhým! To proto země uvadá a každý její obyvatel je vyčerpán; polní zvěř i ptáci na nebi hynou...
Ozeáš 10:11...jalovička, která obilí ráda mlátila. Teď ale její krásnou šíji zapřáhnu a Efraima poženu: Juda bude orat...
Amos 1:7...Edomským, sešlu na hradby Gazy oheň, aby pohltil její paláce. Odstraním toho, kdo trůní v Ašdodu, kdo třímá...
Amos 1:14... zapálím na hradbách Raby oheň, aby pohltil její paláce uprostřed vřavy v den boje, uprostřed bouře v...
Amos 8:8...Copak se kvůli tomu neotřese země, nedá se každý její obyvatel do pláče? Jako Nil se celá rozlije, vzedme se...
Amos 8:10... Nechám zem truchlit jako nad jednorozenýmjejí poslední den bude nejtrpčí! Hle, přicházejí dny, praví...
Amos 9:5... se dotkne země a ta se roztřese, všichni její obyvatelé se dají do pláče. Jako Nil se celá rozlije a...
Jonáš 2:1... aby Jonáše spolkla jedna veliká ryba, a Jonášjejím břiše strávil tři dny a tři noci. V břiše ryby se...
Jonáš 4:5...od něj. Postavil si tam budku a sedl si do jejího stínu, aby vyhlížel, co se s tím městem stane....
Micheáš 1:6...v kupu sutin, místo vhodné tak pro viniciJejí kameny svalím do údolí, obnažím její základy. Všechny...
Micheáš 1:7...svalím do údolí, obnažím její základy. Všechny její modly budou rozbity, všechny její výdělky ohněm...
Matouš 1:19... se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatéhoJejí muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl...
Matouš 8:15...tam jeho tchyni, jak leží s horečkou. Dotkl se její ruky, horečka ji opustila a ona vstala a začala ho...
Matouš 15:28...se ti stane, jak toužíš." A od chvíle byla její dcera zdravá. Ježíš se pak odtud vrátil ke...
Matouš 21:34... poslal k vinařům své služebníky, aby převzali její úrodu. Vinaři se těch služebníků chopili a jednoho...
Matouš 26:13... bude se mluvit také o tom, co udělala ona, na její památku." Jeden z Dvanácti - jmenoval se Jidáš...
Marek 5:29...se aspoň jeho roucha, budu uzdravena." Její krvácení ihned přestalo a na těle pocítila, že byla z...
Marek 7:26... Přišla, padla mu k nohám a prosila ho, abyjejí dcery vyhnal démona. Ta žena byla Řekyně, rodem...
Marek 14:9... bude se mluvit také o tom, co udělala ona, na její památku." Jeden z Dvanácti - jmenoval se Jidáš...
Lukáš 1:41...Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, děťátkojejím lůnu poskočilo. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a...
Lukáš 1:58...tehdy naplnil čas k porodu a porodila syna. Když její sousedé a příbuzní uslyšeli, jak Hospodin prokázal...
Lukáš 8:44...k Ježíši a dotkla se cípu jeho rouchajejí krvácení ihned přestalo. "Kdo se dotkl?" ptal se...
Lukáš 8:56...vstala. Nechal tedy přinést něco k jídluJejí rodiče byli ohromeni, ale on jim zakázal komukoli...
Lukáš 10:39... kde ho k sobě přijala jistá žena jménem MartaJejí sestra Marie se posadila k Pánovým nohám a poslouchala...
Lukáš 14:28...si nejdříve, aby spočítal náklad, zda na její dokončení? Jinak, kdyby položil základy, ale nemohl...
Lukáš 23:51...muž jménem Josef, nesouhlasil s Radoujejím činem. Byl z judského města Arimatie a také očekával...
Jan 11:1... Nějaký Lazar z Betanie, městečka Mariejejí sestry Marty, onemocněl. To byla ta Marie, která...
Jan 11:2...Pána mastí a vytřela mu nohy svými vlasyjejí bratr Lazar byl nemocný. Sestry vzkázaly Ježíšovi:...
Jan 11:5...ni byl oslaven Boží Syn." Ježíš miloval Martujejí sestru i Lazara. Když uslyšel, že Lazar onemocněl,...
Jan 16:21... Když žena rodí, zakouší úzkost, protože přišla její chvilka. Poté, co porodí děťátko, ale na trápení...
Skutky 2:24...zprostil utrpení smrti, protože nemohl zůstatjejí moci. David o něm říká: ‚Hospodina vidím před sebou...
Skutky 5:10...ji mrtvou, a tak ji vynesli a pochovali vedle jejího muže. Na celou církev i na všechny, kdo to slyšeli,...
Skutky 8:27...královny Kandaky, který spravoval všechny její poklady. Ten se přijel do Jeruzaléma poklonit Bohu a...
Skutky 9:40...ven, poklekl a modlil se. Potom se obrátiljejímu tělu a řekl: "Tabito, vstaň!" Otevřela oči, a když...
Skutky 16:19...Krista, vyjdi z !" V tu chvíli byl pryč. Když její páni uviděli, že jejich naděje na další zisk je pryč,...
Skutky 19:35...město Efes je strážcem chrámu veliké Artemisjejí sochy spadlé z nebe? Tyto věci jsou nepopiratelné, a...
Římanům 7:3...zákona zproštěna. Oddá-li se jinému muži, dokud její manžel žije, bude označena za cizoložnici. Pokud však...
1. Korintským 7:39... dělá ještě lépe. Žena je vázána zákonem, dokud její muž žije. Pokud její muž zemře, je svobodná; může si...
1. Korintským 9:7...na vlastní náklady? Kdo sází vinici, a neokusí její hrozny? Kdo pase stádo, a nepije jeho mléko? Dávám tu...
1. Korintským 11:3... že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh. Každý muž, který se modlí...
Galatským 4:30...Ducha. Co ale říká Písmo? "Vyžeň otrokynijejího syna. Syn otrokyně nebude dědit se synem svobodné!"...
Galatským 5:24...patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnostjejími vášněmi a sklony. Žijeme-li Duchem, pak se Duchem...
Efeským 5:23...Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on jejím zachráncem. Jako se tedy církev poddává Kristu, tak...
Koloským 1:25...soužení, jež nést jeho tělo, totiž církevJejím jsem se stal služebníkem podle pověření, které mi Bůh...
Koloským 4:15...sourozence v Laodikeji i Nymfu a církevjejím domě. u vás bude tento dopis přečten, zařiďte, ...
1. Timoteus 2:15... ale jeho žena byla svedena a padla do hříchu. V jejím mateřství je ovšem záchrana - její i všech těch, kdo...
2. Timoteus 3:5... Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej. Jsou mezi...
1. Petr 1:7...víra je ale mnohem vzácnější, a když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den...
1. Petr 3:6...a mluvila o něm jako o svém pánu. I vy jste jejími dcerami, když jednáte dobře a nedáte se ničím...
2. Petr 2:21... lepší nepoznat cestu spravedlnosti, než se po jejím poznání odvrátit od svatého přikázání, které dostali....
2. Jan 1:1...se model, drazí! starší píšu vyvolené paníjejím dětem, které miluji v pravdě (a nejen , ale všichni...
Zjevení 2:23...činit pokání ze svých skutků. zahubím její děti, všechny církve poznají, že jsem Ten, který...
Zjevení 5:2..."Kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její pečeti?" A nikdo na nebi, na zemi ani pod zemí nemohl...
Zjevení 5:5...Juda, kořen Davidův! On otevře tu knihujejích sedm pečetí." A hle, spatřil jsem, jak uprostřed...
Zjevení 5:9...novou píseň: "Jsi hoden vzít tu knihu a otevřít její pečeti, neboť jsi byl zabit a vykoupils Bohu svou krví...
Zjevení 12:1...ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na hlavě měla korunu dvanácti hvězd....
Zjevení 12:4...se postavil před ženu, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile ho porodí. Ale když porodila syna...
Zjevení 12:5... který pást všechny národy železnou holí, byl její syn vytržen k Bohu a jeho trůnu. A ta žena utekla na...
Zjevení 12:17...ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatnímijejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a drží se...
Zjevení 13:2... kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu, ale její nohy byly jako medvědí a její tlama jako tlama lva....
Zjevení 13:3...dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc. Jednajejích hlav vypadala jako smrtelně zraněná, ale její...
Zjevení 13:12... Ta vykonává všechnu moc první šelmy před její tváří a působí, že se země i její obyvatelé budou...
Zjevení 13:17...mít to znamení - jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí,...
Zjevení 14:9...volal mocným hlasem: "Klaní-li se někdo šelmějejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na...
Zjevení 14:11...stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmějejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména,...
Zjevení 14:18...svůj ostrý srp a skliď hrozny vinice země, neboť její hrozny dozrály!" Tehdy ten anděl vrhl svůj srp na zem,...
Zjevení 15:2...ohněm a také ty, kteří zvítězili nad šelmou, nad jejím obrazem a nad číslem jejího jména. Stáli na tom...
Zjevení 16:2...měli znamení šelmy, i na těch, kteří se klaněli jejímu obrazu, vyvstaly zlé a zhoubné vředy. Druhý pak...
Zjevení 16:10... Pátý pak vylil svou číši na trůn šelmyjejí království bylo zatemněno. Lidé se bolestí kousali do...
Zjevení 16:12...pak vylil svou číši na tu velikou řeku Eufratjejí voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od...
Zjevení 17:2...králové země a obyvatelé země se opili vínem jejího smilstva." A odnesl v Duchu na poušť. Tehdy jsem...
Zjevení 17:16...nechá ji zpustošit a obrat donaha; budou požírat její tělo a spálí ji ohněm. Neboť Bůh vložil do jejich...
Zjevení 18:3...všech nečistých a ohavných šelem! Z vína jejího vášnivého smilstva totiž pily všechny národy,...
Zjevení 18:4...z nebe: "Vyjděte z , můj lide, abyste unikli jejím hříchům, abyste nedostali z jejích ran! Vždyť její...
Zjevení 18:5...hříchům, abyste nedostali z jejích ran! Vždyť její hříchy dosáhly k nebi a Bůh si připomenul její...
Zjevení 18:6... Odplaťte tak, jak sama splácela, a podle jejích skutků dejte dvojnásob; do kalichu, jenž...
Zjevení 18:8...a nevím, co je žal.'" V jediný den proto přijdou její rány: smrt, nářek a hlad; a bude spálena ohněm, neboť...
Zjevení 18:9...oplakávat a budou nad kvílet, uvidí dým jejího pálení. Pro hrůzu jejích muk zůstanou stát zdálky a...
Zjevení 18:10... kvílet, uvidí dým jejího pálení. Pro hrůzu jejích muk zůstanou stát zdálky a řeknou: "Běda, běda,...
Zjevení 18:15...věcmi, kteří na zbohatli, se pro hrůzujejích muk zastaví v povzdálí a budou plakat, truchlit a...
Zjevení 18:18...moři, zůstali stát v povzdálí, a když viděli dým jejího pálení, začali volat: "Které bylo podobné tomuto...
Zjevení 19:3...měla na rukou!" A znovu opakovali: "HalelujaJejí dým stoupá na věky věků." Těch čtyřiadvacet starců a...
Zjevení 19:20...ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého...
Zjevení 20:4...slovo, duše těch, kteří se neklaněli šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení na čela ani na ruce....

Slova obsahující její: její (315) jejího (47) jejíhož (2) jejích (36) jejíchž (2) jejím (54) jejíma (1) jejími (10) jejímu (16) jejímž (1) jejíž (12) míjejí (5) opájejí (1) opíjejí (2) pomíjející (3) svíjejí (1) zabíjejí (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |