Jehu

Hledám varianty 'jehu' [ jehu ]. Nalezeno 40 veršù.
1. Královská 16:1...a jeho hříchu, kterým svedl celý Izrael.  Jehu, syn Chananiho, tehdy pro Baašu dostal slovo...
1. Královská 16:7...a místo něj začal kralovat jeho syn Ela. Prorok Jehu, syn Chananiho, dostal slovo Hospodinovo proti Baašovi...
1. Královská 19:17... Kdo unikne před mečem Chazaela, toho zabije Jehu, a kdo unikne před mečem Jehua, toho zabije Elíša....
2. Královská 9:5..." řekl mládenec. "Pro kterého z nás?" zeptal se Jehu. "Pro tebe, veliteli!" řekl mu. A tak vstal a šel s...
2. Královská 9:11...a nikdo ji nepohřbí!" Pak otevřel dveře a uteklJehu se vrátil mezi vojevůdce svého pána. "Všechno v...
2. Královská 9:13...ním na schody, troubili na beraní roh a volali: "Jehu je král!" Tak Jehu, syn Jošafata, syna Nimšiho,...
2. Královská 9:14...na beraní roh a volali: "Jehu je král!" Tak Jehu, syn Jošafata, syna Nimšiho, zahájil spiknutí proti...
2. Královská 9:15...v boji s aramejským králem Chazaelem utržil.) Jehu prohlásil: "Jestli opravdu chcete za krále,...
2. Královská 9:16...uniknout z města a prozradit to v Jizreelu." Jehu pak nasedl do vozu a jel do Jizreelu, kam Jorama k...
2. Královská 9:18...přinášíš pokoj?" "Co se staráš o pokoj?" opáčil Jehu. "Zařaď se za !" Strážný tedy ohlásil: "Posel dojel...
2. Královská 9:19...přinášíš pokoj?" "Co se staráš o pokoj?" opáčil Jehu. "Zařaď se za !" Strážný pak ohlásil: "Dojel k...
2. Královská 9:20... k nim, ale nevrací se. Podle jízdy je to Jehu, syn Nimšiho; jede jako šílený." "Zapřahej!" rozkázal...
2. Královská 9:22...pozemku Nábota Jizreelského. Když Joram uviděl Jehua, zeptal se: "Jehu, je pokoj?" "Jak může být pokoj,"...
2. Královská 9:24...na Achaziáše: "Achaziáši, zrada!" Vtom ale Jehu napjal luk a zasáhl Jorama mezi lopatky, takže mu šíp...
2. Královská 9:25...a pohoď na poli Nábota Jizreelského," řekl pak Jehu svému pobočníku Bidkarovi. "Jen si vzpomeň, jak jsme...
2. Královská 9:27...viděl, co se děje, ujížděl pryč k Bet-haganuJehu se ale pustil za ním a křičel: "Toho taky!" Zasáhli ho...
2. Královská 9:30...Judou od jedenáctého roku Achabova syna JoramaJehu pak dorazil do Jizreelu. Když to Jezábel uslyšela,...
2. Královská 9:31...si oči, upravila si účes a vyhlédla z oknaJehu právě vjížděl do brány. "Přinášíš pokoj, ty Zimri,...
2. Královská 9:34...vystříkla na zeď i na koně, kteří ji udupaliJehu vešel dovnitř, pojedl, popil a potom řekl: "Postarejte...
2. Královská 10:1...Jezábel.'" Achab měl v Samaří sedmdesát synůJehu proto do Samaří poslal listy jizreelským velmožům,...
2. Královská 10:11... co řekl skrze svého služebníka Eliáše!" Pak Jehu v Jizreelu pobil všechny pozůstalé z Achabova domu a...
2. Královská 10:12...přátele i kněze. Nikoho nenechal naživu. Poté se Jehu vypravil do Samaří. Když projížděl Bet-ekedem pastýřů,...
2. Královská 10:14...královny matky." "Zajměte je živé!" rozkázal Jehu. Zajali je tedy živé a všech dvaačtyřicet jich pak...
2. Královská 10:18... přesně jak Hospodin řekl skrze Eliáše. Pak Jehu shromáždil všechen lid a promluvil k nim: "Achab...
2. Královská 10:20...ctitele.) "Zasvěťte slavnost Baalovi," přikázal Jehu, a tak to rozhlásili. Jehu nechal obeslat celý Izrael,...
2. Královská 10:21...Baalovi," přikázal Jehu, a tak to rozhlásiliJehu nechal obeslat celý Izrael, a tak přišli všichni...
2. Královská 10:22...roucha všem Baalovým ctitelům!" přikázal Jehu správci rouch a ten jim rozdal roucha. Nakonec do...
2. Královská 10:23...rozdal roucha. Nakonec do Baalova chrámu přišel Jehu s Jonadabem, synem Rechabovým, a řekl Baalovým...
2. Královská 10:24...přistoupili k obětním hodům a zápalným obětemJehu zatím venku rozestavěl osmdesát mužů a varoval je: "Za...
2. Královská 10:25...Když byli hotovi s přípravou zápalné obětiJehu přikázal svým strážcům a pobočníkům: "Jděte a bijte je...
2. Královská 10:28...tam veřejné záchody, které tam jsou dodnes. Tak Jehu vymýtil Baala z Izraele. Jehu se ale neodvrátil od...
2. Královská 10:29...Jehu vymýtil Baala z IzraeleJehu se ale neodvrátil od hříchů Jeroboáma, syna Nebatova,...
2. Královská 10:31...na izraelském trůnu sedět čtyři tví potomci." Jehu se ale nesnažil dodržovat Zákon Hospodina, Boha...
2. Královská 10:35...se, jak známo, píše v Kronice izraelských králůJehu pak ulehl ke svým otcům a byl pochován v Samaří. Na...
2. Královská 10:36... Na jeho místě se stal králem jeho syn JoachazJehu kraloval v Samaří nad Izraelem celkem dvacet osm let. ...
1. Letopisů 2:38...Eflala a Eflal zplodil Obéda. Obéd zplodil Jehua a Jehu zplodil Azariáše. Azariáš zplodil Chelece a...
1. Letopisů 4:35...Mešobab, Jamlech, Joša, syn Amaciášův, JoelJehu, syn Jošibiáše, syna Serajášova, syna Asielova; také...
1. Letopisů 12:3... Jeziel a Pelet, synové Azmavetovi, BerachaJehu Anetotský, Jišmajáš Gibeonský, hrdina z oné Třicítky a...
2. Letopisů 19:2...Jeruzaléma v pokoji. Vyšel mu ale vstříc vidoucí Jehu, syn Chananiho, a oslovil ho: "Měl jsi pomáhat...
2. Letopisů 22:8...Hospodin pomazal, aby vyhladil dům Achabův. Když Jehu konal Boží soud nad domem Achabovým, narazil i na...

Slova obsahující jehu: jehu (42) jehua (7) jehud (1) jehudi (2) jehudiho (2) jehuel (1) jehuem (1) jehuova (4) jehuovi (6) jehuovy (1) jehuův (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |