Jednou

Hledám varianty 'jednou' [ jednu (57) jednou (133) jedné (64) jedna (88) ]. Nalezeno 315 veršù.
Genesis 4:19...zplodil Lámecha. Lámech si vzal dvě ženyjedna se jmenovala Ada, druhá Cila. Ada porodila Jábala,...
Genesis 5:24...žil celkem 365 let. Enoch žil s Bohem,  jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal. Když bylo Metuzalémovi...
Genesis 11:1...potopě rozdělily národy země. Celá země mluvila jednou řečí, jedněmi slovy. Když lidé putovali na východ,...
Genesis 11:6...si řekl: "Hle, lid je zajedno a všichni mají jednu řeč. A toto je jen začátek jejich díla. Nic jim ...
Genesis 15:10...ta zvířata přinesl, rozťal je napůl a položil jednu část proti druhé; ptáky však neroztínal. K mrtvým...
Genesis 18:32...se prosím můj Pán nehněvá, když promluvím ještě jednou," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen...
Genesis 19:31...se svými dvěma dcerami v jeskyni. Prvorozená jednou řekla mladší: "Náš otec je starý a v celém kraji...
Genesis 24:14...dcery zdejších měšťanů vycházejí pro vodu. Když jedné z těch dívek řeknu: ‚Nahni prosím svůj džbán, abych...
Genesis 25:29...chutnala zvěřina, ale Rebeka si oblíbila JákobaJednou, když Jákob uvařil kaši, přišel Ezau z pole celý...
Genesis 26:8...kvůli Rebece nezabili." Byla totiž velmi krásnáJednou, když tam byli dlouho, vyhlížel filištínský král...
Genesis 30:14...blahopřát!" Dala mu tedy jméno Ašer, BlaženýJednou, v době pšeničné sklizně, vyšel Ruben na pole,...
Genesis 31:1...stád, otrokyň, otroků, velbloudů i oslů.  Jednou Jákob zaslechl, jak Lábanovi synové říkají: "Jákob...
Genesis 31:10...Bůh odebral stádo vašemu otci a dal je mněJednou, v době páření dobytka, jsem ve snu pozvedl oči a...
Genesis 34:1..." Dína, dcera, kterou Jákobovi porodila Léa, si jednou vyšla navštívit domorodé dívky. Když ji uviděl kníže...
Exodus 1:15...tehdy řekl hebrejským porodním bábám (z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Pua): " budete Hebrejkám...
Exodus 2:1...nechat žít!" Jeden muž z rodu Levi se oženiljednou levitskou dcerou. Ta pak počala a porodila syna....
Exodus 3:1...pásl ovce svého tchána, midiánského kněze JetraJednou, když vedl stádo hluboko do pouště, přišel k Boží...
Exodus 6:25...rodiny. Áronův syn Eleazar si pak vzal za ženu jednu z Putielových dcer a ta mu porodila Pinchase. To jsou...
Exodus 11:1...řekl: "Zasadím faraonovi a Egyptu ještě jednu ránu a potom vás odsud propustí. Propustí vás nadobro...
Exodus 17:12...sedl. Áron a Hur mu pak podpírali ruce každýjedné strany, takže jeho ruce zůstaly na místě do západu...
Exodus 25:32...jeho boků bude vycházet šest prutů: tři prutyjedné strany svícnu a tři pruty z druhé. Na jednom prutu...
Exodus 26:8...z kozí srsti; připravíš jedenáct takových houníJedna houně bude třicet loket dlouhá a čtyři lokte široká....
Exodus 26:13... Onen loket, o který budou stanové hounějedné i druhé strany delší, bude po obou stranách splývat...
Exodus 27:14...loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkamijedné strany a 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi...
Exodus 29:23... jeden chlebový bochánek zadělaný olejemjednu placku. To všechno vložíš Áronovi a jeho synům do...
Exodus 30:10...moučnou oběť, nevylijete na něj ani úlitbu. Jen jednou za rok vykoná Áron na jeho rozích obřad smíření. Po...
Exodus 36:15...kozí srsti; připravili jedenáct takových houníJedna houně byla třicet loket dlouhá a čtyři lokte široká....
Exodus 37:18...boků vycházelo šest prutů: tři pruty svícnujedné strany svícnu a tři pruty z druhé. Na jednom prutu...
Exodus 38:14...loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkamijedné strany a 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi...
Leviticus 5:5...pak si to uvědomí, provinil se. Když se tedy jednou z těchto věcí proviní, vyzná, v čem se prohřešil....
Leviticus 8:26... jeden chlebový bochánek zadělaný olejemjednu placku a položil je na onen tuk a pravou kýtu. To vše...
Leviticus 14:10... Osmého dne pak vezme dva beránky bez vadyjednu roční ovečku bez vady, tři desetiny efy jemné mouky...
Leviticus 14:21...jemné mouky zadělané olejem jako moučnou oběťjednu mírku oleje a podle svých možností také dvě hrdličky...
Leviticus 14:30...smíření. Potom podle svých možností připraví jednu hrdličku nebo holoubě. Podle svých možností přinese...
Leviticus 16:34...lid. Toto se vám stane věčným ustanovenímJednou za rok budou synové Izraele očišťováni ode všech...
Leviticus 18:18...Neber si ženu i s její sestrou. Trápil bys jednu, když bys za jejího života obcoval s tou druhou....
Leviticus 24:10..." Syn jisté izraelské ženy a jednoho Egypťana jednou vyšel mezi syny Izraele a popral se v táboře s...
Leviticus 26:26...odříznu od chleba, deset žen bude péci chlébjedné peci a odváží vám jej na příděl. budete jíst,...
Numeri 6:14...ročního beránka bez vady jako zápalnou oběťjednu roční ovečku bez vady jako oběť za hřích a jednoho...
Numeri 6:19...plece, z koše vezme jeden nekvašený bochánekjednu nekvašenou placku a poté, co si nazír oholí znamení...
Numeri 7:13... syn Aminadabův z pokolení Juda. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 7:19...Cuarův, vůdce pokolení Isachar. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 7:25...synů Eliab, syn Chelonův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 7:31...synů Elicur, syn Šedeurův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 7:37...synů Šelumiel, syn Curišadajův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 7:43...synů Eljasaf, syn Deuelův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 7:49...synů Elišama, syn Amihudův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 7:55...synů Gamaliel, syn Pedacurův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 7:61...synů Abidan, syn Gideoniho. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 7:67...synů Achiezer, syn Amišadajův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 7:73...synů Pagiel, syn Okranův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 7:79...synů Achira, syn Enanův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 10:4...Stanu setkávání celá obec. Zatroubí-li se jen na jednu, sejdou se k tobě jen vůdcové, náčelníci izraelských...
Numeri 15:32...přikázání, musí být vyobcován; lpí na něm vina." Jednou, když byli synové Izraele na poušti, přistihli muže,...
Numeri 17:17...vůdců jejich otcovských rodů dvanáct holí - po jedné holi na každý rod. Každému vyryješ na hůl jeho jméno...
Numeri 17:18...jméno; tak připadne na každého rodového vůdce jedna hůl. Necháš je ve Stanu setkávání před Truhlou...
Numeri 17:21...a jejich vůdcové mu dali dvanáct holí - po jedné holi na každý rod. Mezi holemi byla i hůl Áronova....
Numeri 23:10...vyčíslí? Kéž i zemřu smrtí spravedlivých, kéž jednou skončím jako oni!" "Co mi to děláš?" řekl Balák...
Numeri 29:4...desetiny efy na býčka, dvě desetiny na beranajednu desetinu na každého z těch sedmi beránků. Dále...
Deuteronomium 21:15...zneuctil. Když někdo bude mít dvě ženy, z nichž jednu bude milovat a druhou ne, a obě mu porodí syny,...
Deuteronomium 25:14...těžší a jedno lehčí. Neměj doma dvojí mírujednu větší a jednu menší. Měj naprosto poctivé závaží a...
Deuteronomium 28:7...před tebou porazí nepřátele, kteří napadnouJednou cestou proti tobě vytáhnou, sedmi cestami před tebou...
Deuteronomium 28:25... Hospodin nechá tvé nepřátele, porazíJednou cestou vytáhneš proti nim, sedmi cestami utečeš před...
Jozue 2:1...a zvláště Jericho." Šli tedy a vstoupili do domu jedné nevěstky jménem Rachab, kde přespali. Králi Jericha...
Jozue 5:13...toho roku začali jíst ze sklizně kanaánské zeměJednou, když byl Jozue poblíž Jericha, pozvedl oči a hle -...
Jozue 6:3... Vy bojovníci to město všichni obklíčítejednou denně město obejdete dokola. To budeš dělat po šest...
Jozue 6:11..." Nato nechal Hospodinovu truhlu obejít město jednou kolem dokola. Pak odešli do tábora a tam přenocovali...
Jozue 6:14...za zvuku trub. I druhého dne obešli město jednou kolem dokola, načež se vrátili do tábora. Tak to...
Jozue 7:21...babylonský plášť, dvě stě šekelů stříbrajednu zlatou cihlu o váze padesát šekelů. Zatoužil jsem po...
Jozue 8:22... takže je Izrael měl uprostřed.) Pobíjeli jejedné i druhé strany, nezůstal, kdo by přežil ani kdo by...
Jozue 15:18... a tak mu Káleb dal svou dceru Aksu za ženuJednou za ním přišla a nabádala ho, jejího otce žádá o...
Soudců 1:14...Kenaze, a tak mu dal svou dceru Aksu za ženuJednou za ním přišla a nabádala ho, jejího otce žádá o...
Soudců 5:30...dokola: Jistě jdou po kořisti, jistě se dělíjedna dvě ženské pro každého hrdinu! Barevné látky - kořist...
Soudců 6:19...šel domů a připravil kůzle a nekvašené chlebyjedné efy mouky. Maso vložil do koše, vývar nalil do hrnce,...
Soudců 6:39...pak Bohu řekl: "Nehněvej se na , když ještě jednou promluvím. Prosím, mohu to rouno zkusit ještě...
Soudců 8:24...jen tuto prosbu: Každý mi ze své kořisti dejte jednu náušnici." (Našli u nich totiž zlaté náušnice, neboť...
Soudců 8:31...kteří vzešli z jeho beder - měl totiž mnoho ženJedna jeho družka mu v Šechemu porodila syna, kterému dal...
Soudců 9:8..., šechemští měšťané! A vás slyší BůhJednou se stromy rozhodly krále nad sebou si stanovit....
Soudců 11:1...udatný hrdina, Jiftach Gileádský. Byl to syn jedné nevěstky a jeho otcem byl Gileád. Ten měl ovšem syny...
Soudců 14:2...svému otci a matce: "Vyhlédl jsem si v Timně jednu filištínskou dívku. Teď s ožeňte." Otec a matka...
Soudců 16:1...filištínských dobách po dvacet let. Samson se jednou vydal do Gazy. Uviděl tam jednu nevěstku a šel k ....
Soudců 16:4...a vynesl je na vrchol hory před HebronemJednou se pak zamiloval do jedné ženy v údolí Sorek....
Soudců 16:16...síla?" Těmi řečmi ho mučila den co den,  jednou měl toho dotírání k smrti dost. Tehdy všechno...
Soudců 16:18...poslala pro filištínské vládce: "Přijďte ještě jednou - všechno mi prozradil!" Filištínští vládci k ...
Soudců 16:28..."Hospodine, Pane můj, rozpomeň se na ! Ještě jednou mi prosím dej sílu, Bože! se Filištínům najednou...
Růt 1:4...sama se dvěma syny. Ti si vzali moábské ženyjedna se jmenovala Orpa a druhá Rút. Když tam bydleli asi...
Růt 2:2...rodu; jmenoval se Boáz. Moábka Rút se jednou Noemi zeptala: "Mohla bych jít na pole sbírat klasy...
1. Samuel 1:2...syna Tochuova, syna Efraimce Cufa. Měl dvě ženyjedna se jmenovala Hana a druhá Penina. Penina měla děti,...
1. Samuel 1:7...rok co rok, kdykoli šla do Hospodinovy svatyněJednou ji ponižovala tak, že se rozplakala a nemohla ani...
1. Samuel 3:2...Elí měl v době tak slabý zrak, že nevidělJednou v noci spal na svém obvyklém místě. Boží lampa ještě...
1. Samuel 9:3...všechny ostatní. Saulovu otci Kíšovi se jednou zatoulaly oslice. Kíš proto řekl svému synu Saulovi:...
1. Samuel 14:40... Řekl tedy celému Izraeli: "Vy budete na jedné straně a se svým synem Jonatanem na druhé."...
1. Samuel 17:17...dnů každé ráno i večer přicházel a předváděl seJednou řekl Jišaj svému synu Davidovi: "Vezmi svým bratřím...
1. Samuel 18:17... protože v jejich čele táhl do boje i zpět. Saul jednou Davidovi řekl: "Tady je starší dcera Merab, dám...
1. Samuel 19:9...na tak prudce, že se před ním dali na útěkJednou, když Saul seděl ve svém domě s kopím v ruce, přišel...
1. Samuel 26:8... ho teď tím kopím probodnu do země. Stačí jedna rána, druhá nebude potřeba." David mu ale odpověděl:...
1. Samuel 28:7...věštkyni. Půjdu za a poradím se s ." "Jedna věštkyně je tamhle v En-doru," odpověděli mu jeho...
2. Samuel 2:13...s nimi u Gibeonského rybníka. Jedni zůstali na jedné straně rybníka a druzí na druhé. Abner tehdy...
2. Samuel 2:22...nechat být. Abner tedy na Asaela zavolal ještě jednou: "Nech být, jinak srazím k zemi! Jak se pak...
2. Samuel 3:13...David. "Uzavřu s tebou smlouvu. Mám ale jednu podmínku: Neukážeš se přede mnou, dokud sem...
2. Samuel 7:1...pak celý život do smrti zůstala bez dětí.  Jednou, když se král zabydlel ve svém domě a Hospodin mu...
2. Samuel 8:2...je šňůrou. Odměřil vždy dvě šňůry k zabitíjednu celou šňůru k ponechání naživu. Moábci se stali...
2. Samuel 9:1...a Pléťanů. Davidovi synové byli knížata.  Jednou se David zeptal: "Zůstal ještě někdo ze Saulova domu...
2. Samuel 11:2...tedy Rabu, ale David zůstal v JeruzaléměJednou pozdě odpoledne, když David vstal z lože a procházel...
2. Samuel 11:25..."Vyřiď Joábovi: ‚ se tím netrap. Meč si jednou vybere toho a jindy onoho. Zaútoč na město ještě...
2. Samuel 12:3...spoustu ovcí a dobytka. Chudý neměl nic než jednu malou ovečku, kterou koupil a choval. Vyrůstala u něj...
2. Samuel 12:4... v jeho klíně spala, jako by byla jeho dcerouJednou k onomu boháči přišel pocestný. Jemu ale bylo líto...
2. Samuel 14:2...Abšaloma. Poslal proto do Tekoje a přivedl odtud jednu moudrou ženu, které řekl: "Budeš dělat, že máš smutek...
2. Samuel 14:26...si stříhal vlasy (nechával si je stříhat vždy jednou za rok, protože ho tížily), potom je zvážil a...
2. Samuel 14:27...váhy! Abšalomovi se narodili tři synovéjedna dcera jménem Támar; vyrostla z překrásná žena....
2. Samuel 23:8... velitel Trojice. Uměl to s kopím tak, že jich jednou pobil na osm set. Další z trojice hrdinů byl...
2. Samuel 23:11...něm byl Šama, syn Agea Hararského. Filištíni se jednou shromáždili u dílu pole osetého čočkou a lid se před...
2. Samuel 23:20...zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako lvi. A jednou slezl do jámy a zabil v lva, tenkrát, když napadl...
1. Královská 2:20...ona zasedla po jeho pravici. "Chci požádatjednu maličkost," řekla. "snad neodmítneš." "Žádej,...
1. Královská 3:5...Šalomoun obětoval na tisíc zápalných obětíJednou v noci se Šalomounovi v Gibeonu zjevil Hospodin....
1. Královská 3:16...oběti a všem svým dvořanům vystrojil hostinuJednou přišly ke králi dvě nevěstky a postavily se před ním...
1. Královská 3:17...se před ním. "Prosím, pane můj!" promluvila jedna z nich. " a tahle žena bydlíme v jednom domě. A...
1. Královská 3:23...se před králem hádaly. Král je přerušil: "Takže jedna tvrdí: ‚Ten živý syn je můj a ten mrtvý tvůj,' a...
1. Královská 3:25...to živé dítě vedví," řekl král. "Polovinu dejte jedné a polovinu druhé." Vtom ale žena, které patřil ten...
1. Královská 6:27...křídla, a tak se křídlo jednoho dotýkalo jedné stěny a křídlo druhého se dotýkalo druhé stěny,...
1. Královská 7:12...obklopeno zdí ze třech řad tesaných kvádrůjedné vrstvy cedrových trámů tak jako vnitřní nádvoří...
1. Královská 7:14...Šalomoun poslal pro Churama z Týru. Byl to syn jedné vdovy z pokolení Neftalí a jeho otec byl týrský...
1. Královská 7:17...proplétaným mřížováním a věnci z řetězů. Na jedné i druhé hlavici jich bylo po sedmi. Udělal sloupy tak...
1. Královská 10:16...nechal zhotovit 200 pavéz z tepaného zlata (na jednu pavézu vynaložil 600 šekelů zlata) a 300 štítů z...
1. Královská 10:22...loďstva také zámořské lodě, které připlouvaly jednou za tři roky a přivážely zlato a stříbro, slonovinu,...
1. Královská 11:29...svěřil mu všechnu pracovní sílu z domu JosefovaJednou, když byl Jeroboám na cestě z Jeruzaléma, potkal ho...
1. Královská 15:10...kralovat Asa. Kraloval v Jeruzalémě čtyřicet jedna let. Jeho babička se jmenovala Maaka, dcera...
1. Královská 17:9...Sidonské a zůstaň tam. Hle, přikázal jsem jedné tamější vdově, aby živila." Vstal tedy a vydal se...
2. Královská 4:1... že od nich odtáhli a vrátili se do vlasti.  Jedna z manželek prorockých učedníků před Elíšou úpěnlivě...
2. Královská 4:8... co zbude, pak budeš se svými syny žít." Když jednou Elíša procházel Šunemem, jedna místní zámožná žena...
2. Královská 4:38... Elíša se vrátil do Gilgalu. V zemi byl hladJednou, když před ním seděli proročtí učedníci, řekl svému...
2. Královská 5:3...dívku, která pak sloužila u Námanovy manželkyJednou řekla své paní: "Kdyby se tak můj pán dostal k...
2. Královská 5:18...zápaly ani oběti žádným bohům kromě HospodinaJednu věc ale kéž Hospodin tvému služebníku odpustí: Když...
2. Královská 6:26...dížky "holubího trusu" za pět šekelů stříbraJednou, když izraelský král obcházel hradby, nějaká žena na...
2. Královská 12:10...opravovat chrám sami. Kněz Jojada pak vzal jednu truhlici, udělal v jejím víku otvor a postavil ji...
2. Královská 14:23... syn Jehoašův. Kraloval v Samaří čtyřicet jedna let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé....
2. Královská 19:37...se sebral, odtáhl pryč a zůstal v NiniveJednou, když se klaněl v chrámu svého boha Nisrocha, ho...
2. Královská 22:1...v osmi letech a kraloval v Jeruzalémě třicet jedna let. Jeho matka se jmenovala Jedida, dcera Adajáše z...
1. Letopisů 11:11... velitel Trojice. Oháněl se kopím tak, že jich jednou pobil na tři sta. Další z trojice hrdinů byl...
1. Letopisů 11:22...zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako lvi. A jednou slezl do jámy a zabil v lva, tenkrát, když napadl...
1. Letopisů 17:1... Také David se vrátil, aby požehnal svůj dům.  Jednou, když se zabydlel ve svém domě, řekl David...
1. Letopisů 24:6... a vůdců kněžských i levitských otcovských rodůJednou vždy vyšla řada na Eleazarův otcovský rod a potom na...
2. Letopisů 2:13...zručného a zkušeného člověka, Churam-abiho, syna jedné ženy z pokolení Dan. Jeho otec byl z Týru. Umí...
2. Letopisů 3:11...cherub se jedním pětiloktovým křídlem dotýkal jedné stěny místnosti; druhým pětiloktovým křídlem se...
2. Letopisů 9:15...nechal zhotovit 200 pavéz z tepaného zlata (na jednu pavézu vynaložil 600 šekelů tepaného zlata) a 300...
2. Letopisů 9:21...zámoří. Byly to nákladní lodě, které připlouvaly jednou za tři roky a přivážely zlato a stříbro, slonovinu,...
2. Letopisů 34:1...v osmi letech a kraloval v Jeruzalémě třicet jedna let. Dělal, co je v Hospodinových očích správné....
2. Letopisů 36:14... Také všichni hodnostáři, kněží i lid vršili jednu zradu za druhou. Řídili se všemožnými pohanskými...
Ezdráš 2:61...Chobajáše, Koce a Barzilaje (který se oženiljednou z dcer Barzilaje Gileádského a přijal jeho jméno)....
Nehemiáš 4:11...celý rod Judův, který stavěl hradby. Nosiči jednou rukou přenášeli stavební náklad a druhou svírali...
Nehemiáš 7:63...Chobajáše, Koce a Barzilaje (který se oženiljednou z dcer Barzilaje Gileádského a přijal jejich jméno)....
Nehemiáš 13:20...mužů, aby se v sobotu nemohl přivážet nákladJednou nebo dvakrát museli obchodníci a prodavači veškerého...
Nehemiáš 13:21...nocujete před hradbami?" říkal jsem jim. "Ještě jednou, a vztáhnu na vás ruku!" Od doby v sobotu...
Ester 1:7...víno teklo královsky štědře do zlatých číšíjedna číše za druhou a každá jiná. Dle nařízení se pilo bez...
Ester 1:22...listy do všech říšských provincií. Do každé jedné provincie vzkázal jejich vlastním písmem, každému...
Ester 8:17...vzešlo světlo a radost, jásot a sláva. V každé jedné provincii, v každičkém městě, kam dorazilo královské...
Job 9:3...jít k soudu, z tisíce otázek by nezodpověděl jednu. hlubokou moudrost a nesmírnou sílu - uspěl snad...
Job 33:14... že nedává na vše odpověď? Bůh totiž mluví jednou i podruhé, člověk to ale sotva postřehne. Ve spánku,...
Job 39:4...bolestí. Jejich mladí pak venku nabírají sil,  jednou odběhnou a se nevrátí. Kdo divokého osla pustil...
Job 40:5...ti mám říkat? Kladu si ruku na ústa. Mluvil jsem jednou nebo i dvakrát. Nemám co odpovědět ani dodávat."...
Job 41:8...nese na hřbetě, jako pečetí jsou pevně spojenéJedna přiléhá ke druhé, ani vzduch mezi nimi neprojde. Jsou...
Job 42:11...uvedl. Každý z nich mu dal stříbrnou mincijednu zlatou náušnici. Hospodin tedy Jobovi nakonec...
Job 42:14...také sedm synů a tři dceryJedné dal jméno Jemima, druhé Kesia a třetí Keren-hapuch. V...
Žalmy 2:5... jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim HospodinJednou k nim ale v hněvu promluví, ve svém rozlícení je...
Žalmy 14:5... můj lid hltají - proč by k Hospodinu volali?! Jednou je ale přepadne zděšení - Bůh je s pokolením...
Žalmy 19:3...mluví obloha. Jeden den druhému slovo udělujejedna noc druhé zjevuje poznání. Není slov a není řeči, kde...
Žalmy 53:6... můj lid hltají - pročpak by k Bohu volali?! Jednou je ale přepadne zděšení, ačkoli předtím strach...
Žalmy 62:12...vzrůstalo vaše jmění, v srdci mu místo nedejteJednou Bůh mluvil, dvakrát jsem to slyšel, že Bohu síla...
Žalmy 89:36...neporuším, co vyšlo z mých úst, to nezměnímJednou jsem ve své svatosti přísahal - copak bych zklamal...
Žalmy 126:6... aby drahocenné símě rozhodil, ten se s jásotem jednou navrátí, aby své snopy shromáždil. Šalomounova...
Přísloví 7:6...cizí ženou, před svůdnicí a její řečí vábivouJednou jsem z okna svého domu skrze mřížoví ven vyhlížel....
Přísloví 14:32...ctí jej však ten, kdo nuzným pomáhá. Darebáka jednou srazí jeho vlastní zlo, jistotou spravedlivého je...
Přísloví 24:30...jak on ke mně, každému jeho skutky oplatím!" Jednou jsem šel kolem lenochova pole, kolem vinice někoho,...
Izaiáš 5:10...vinice vydá jen jeden džbán, deset měr osiva jen jednu míru zrna. Běda těm, kdo ráno vstávají a hned se...
Izaiáš 33:23...tvoje lanoví, stožár se viklá, plachty svěšenyjednou si ale rozdělíš spoustu kořisti - i chromí se toho...
Izaiáš 37:38...se sebral, odtáhl pryč a zůstal v NiniveJednou, když se klaněl v domě svého boha Nisrocha, ho jeho...
Jeremiáš 9:19...jeho úst uši otevřete. Učte své dcery bědováníjedna druhou učte žalozpěv. Vždyť se k nám smrt vyšplhala...
Jeremiáš 32:39...a budu jejich Bohem. Dám jim jedno srdcejednu cestu, aby ctili po všechny dny - pak bude dobře...
Jeremiáš 33:10... vylidněných, bez obyvatel i dobytka, se jednou znovu bude ozývat hlas radosti a veselí, hlas...
Jeremiáš 35:2... syna Jošiášova: "Jdi k Rechabitům, pozvi je do jedné ze síní v Hospodinově domě a nabídni jim víno."...
Jeremiáš 51:46...odvahu, nebojte se zpráv, jež krajem zníJedna zpráva letos, jiná napřesrok - že v zemi vládne...
Ezechiel 4:9... čočku, proso a špaldu a všechno to nasyp do jedné nádoby. Po všechny dny, kdy budeš ležet na boku, si z...
Ezechiel 7:26...Valí se pohroma za pohromou, zlá zpráva jedna za druhou. Od proroka se budou dožadovat vidění a...
Ezechiel 23:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, byly jednou dvě sestry, dcery jedné matky. Žily v Egyptě jako...
Ezechiel 37:7...hluk: kosti se s rachotem začaly připojovat jedna ke druhé. Viděl jsem, jak se pokrývají šlachami a...
Ezechiel 40:10...straně brány. Uvnitř této východní brány byly po jedné i druhé straně tři výklenky a ty tři měly vždy stejné...
Ezechiel 40:12...byla 13 loktů široká. Před výklenky byla po jedné i druhé straně zídka na loket vysoká. Výklenky byly 6...
Ezechiel 40:21...brány vnějšího nádvoří. Její tři výklenky po jedné i druhé straně a rovněž pilíře a síň měly stejné...
Ezechiel 40:26...sedm schodů a na protilehlé straně měla síň. Po jedné i druhé straně měla pilíře s palmovými ornamenty. I...
Ezechiel 40:34... Síň byla obrácená k vnějšímu nádvoří. Měla po jedné i druhé straně pilíře s palmovými ornamenty a vedlo k...
Ezechiel 40:37... Síň byla obrácená k vnějšímu nádvoří. Měla po jedné i druhé straně pilíře s palmovými ornamenty a vedlo k...
Ezechiel 40:39... kde se omývaly zápalné oběti. V síni stály po jedné i druhé straně vždy dva stoly, na kterých se porážely...
Ezechiel 40:40...brány, u schodů k jejímu vchodu, stály po jedné i druhé straně vždy dva stoly. Celkem tam tedy stálo...
Ezechiel 40:41...tam tedy stálo osm stolů na porážení - čtyřijedné a čtyři z druhé strany. Čtyři stoly pro zápalné oběti...
Ezechiel 40:44...brány stály na vnitřním nádvoří dvě místnostiJedna přiléhala k severní bráně a byla obrácená k jihu,...
Ezechiel 40:48...k předsíni chrámu a změřil její pilíře po jedné i druhé straně: byly 5 loktů silné. Brána měla šířku...
Ezechiel 40:49...se k po deseti schodech. U pilířů stál po jedné i druhé straně vždy jeden sloup. Poté uvedl do...
Ezechiel 41:1...uvedl do chrámové lodi a změřil její pilíře po jedné i druhé straně: byly 6 loktů silné. Vchod měl šířku...
Ezechiel 41:2... Vchod měl šířku 10 loktů a jeho zárubně po jedné i druhé straně 5 loktů. Změřil celou loď a byla 40...
Ezechiel 41:3...silné. Vchod měl šířku 6 loktů a jeho zárubně po jedné i druhé straně 7 loktů. Změřil celou tuto místnost v...
Ezechiel 41:15...vyhrazeného prostranství: včetně ochozů po jedné i druhé straně byla 100 loktů široká. Vnitřek...
Ezechiel 41:18...vzdálenostech vyřezáni cherubové a palmy, vždy jedna palma mezi dvěma cheruby. Každý cherub měl dvě tváře:...
Ezechiel 41:19...cherub měl dvě tváře: lidskou tvář proti palmějedné strany a lví tvář proti palmě z druhé strany. Tak to...
Ezechiel 41:26...předsíně byla zužující se okna s palmami po jedné i druhé straně. Také na postranních komorách chrámu...
Ezechiel 45:15...chomer, tak také deset batů tvoří kor). Dále pak jedna z každých dvou set ovcí na svěžích izraelských...
Daniel 1:3...v Babylonii a uložil je v chrámové pokladniciJednou král přikázal vrchnímu dvořanu Ašpenazovi, mu...
Daniel 4:26...stalo. Uběhlo dvanáct měsíců. Když se král jednou procházel po terasách babylonského královského...
Daniel 5:1...pokořit ty, kteří žijí v pýše! Král Belšasar jednou vystrojil velikou hostinu pro tisíc svých velmožů a...
Daniel 7:5...se objevila druhá šelma, podobná medvědu. Na jedné straně byla vztyčená, v zubech držela tři žebra a...
Ozeáš 7:11...všemu. Efraim je jako holub, hloupý a bláhovýJednou volají k Egyptu, pak zas do Asýrie běhají. Kamkoli...
Amos 4:3...vás potáhnou na hácích a vaše děti na udicíchJednu za druhou vás odvedou skrz hradbu zbořenou a k...
Jonáš 2:1... Hospodin však zařídil, aby Jonáše spolkla jedna veliká ryba, a Jonáš v jejím břiše strávil tři dny a...
Jonáš 4:6...městem stane. Hospodin Bůh zařídil, aby vzešla jedna popínavá rostlina a rozprostřela se Jonášovi nad...
Ageus 2:6... Nebojte se! Tak praví Hospodin zástupů: Ještě jednou, a to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem i souší....
Zachariáš 4:3...vede po sedmi hubicích. A u něj stojí dvě olivyjedna vpravo od mísy a druhá vlevo." Tehdy jsem se zeptal...
Zachariáš 5:3...je kletba vypuštěná na celou zem," řekl mi. "Z jedné strany je napsáno: ‚Každý zloděj bude vyhlazen' a z...
Zachariáš 11:7...ty, kdo s nimi kupčili. Vzal jsem si dvě holejednu jsem nazval Náklonnost a druhou Jednota. Začal jsem...
Matouš 4:18..."Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!" Jednou se procházel podél Galilejského jezera a uviděl dva...
Matouš 5:41... nech mu i plášť. Když někdo nutí jít s ním jednu míli, jdi dvě. Tomu, kdo prosí, dej a od toho, kdo...
Matouš 6:29...ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu,...
Matouš 12:1...jho je totiž příjemné a břemeno lehké."  Jednou v sobotu Ježíš procházel obilím. Jeho učedníci...
Matouš 12:11..."Je snad mezi vámi takový člověk, že kdyby měl jednu ovci a ta by mu v sobotu spadla do jámy, nevzal by ji...
Matouš 13:46...je, jako když kupec hledající krásné perly najde jednu velmi vzácnou perlu. Jde, prodá všechno, co , a...
Matouš 15:22...odešel a odebral se do okolí Týru a SidonuJedna kananejská žena z toho kraje šla za ním a křičela:...
Matouš 18:12... Co myslíte, kdyby nějaký člověk měl sto ovcíjedna z nich by zabloudila, nenechá těch devadesát devět na...
Matouš 20:12...reptat na hospodáře: ‚Tihle poslední pracovali jednu hodinu a tys je postavil naroveň nám, kteří jsme v...
Matouš 24:41...druhý zanechán. Dvě budou mlít mlýnským kamenemjedna bude vzata a druhá zanechána. Proto bděte, neboť...
Matouš 25:15... Jednomu dal pět hřiven, dalšímu dvě a dalšímu jednu, každému podle jeho schopností, a odešel na cestu....
Matouš 25:18...dvě hřivny, získal jiné dvě. Ten, který dostal jednu, ale šel, zakopal ji v zemi, a tak ukryl peníze svého...
Matouš 25:24...svého pána.' Potom přistoupil ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: ‚Pane, věděl jsem, že jsi přísný...
Matouš 26:69...zatím seděl venku na dvoře. Přistoupila k němu jedna služka a řekla: "Ty jsi byl také s tím Ježíšem z...
Marek 2:23...se zničí. Nové víno se lije do nových měchů." Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali...
Marek 5:25...zástup šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která dvanáct let krvácela. Mnoho vytrpěla...
Marek 7:25...se to utajit. Hned se totiž o něm doslechla jedna žena, která měla dcerku s nečistým duchem. Přišla,...
Marek 12:42...mnoho bohatých tam házelo hodně. Když pak přišla jedna chudá vdova, hodila tam dva haléřky (což je jeden...
Marek 14:66...holemi. Petr byl zatím dole na dvoře. Přišla tam jedna z veleknězových služek, a když si všimla Petra, jak...
Lukáš 1:8...byla neplodná a oba byli v pokročilém věkuJednou, když přišla řada na jeho oddíl, Zachariáš konal...
Lukáš 4:26... ale Eliáš nebyl poslán k žádné z nich - jenjedné vdově do sidonské Sarepty. A za proroka Elíšy bylo v...
Lukáš 5:1...tedy v judských synagogách.  Jednou, když stál na břehu Genezaretského jezera a lidé se...
Lukáš 5:3...lodi. Vystoupili z nich rybáři a prali sítě. Do jedné z těch lodí, která patřila Šimonovi, nastoupil a...
Lukáš 5:12...ke břehu, všechno opustili a šli za nímJednou byl v jednom městě a hle, byl tam muž plný...
Lukáš 7:37...do domu toho farizea a stoloval s ním. A hlejedna městská hříšnice se dozvěděla, že Ježíš stoluje v...
Lukáš 8:43...za ním a davy ho tiskly ze všech stran. Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla krvácením. Utratila...
Lukáš 9:18...dvanáct košů nalámaných kousků, které jim zbylyJednou, když se odešel modlit do ústraní, zeptal se...
Lukáš 9:52... Vyslal před sebou posly a ti šli napřed do jedné samařské vesnice, aby pro něj vše připravili. Místní...
Lukáš 10:38...tak i ty," řekl mu Ježíš. Cestou přišel do jedné vesnice, kde ho k sobě přijala jistá žena jménem...
Lukáš 11:1...si vybrala správně a to nikdo nevezme."  Jednou se na jednom místě modlil, a když přestal, jeden z...
Lukáš 11:14...Otec Ducha svatého těm, kteří ho prosí?" Jednou Ježíš vymítal démona němoty. Když démon vyšel a ten...
Lukáš 11:27...bude hůře než na začátku." Během jeho řeči jedna žena ze zástupu vykřikla: "Blaze lůnu, které ...
Lukáš 12:27...ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Když Bůh takto obléká trávu, která je dnes na...
Lukáš 13:10... Pokud ne, porazíš ho pak.'" V sobotu pak učiljedné synagoze. A hle, byla tam žena postižená osmnáct...
Lukáš 14:1... jenž přichází v Hospodinově jménu!'"  Jednou, když v sobotu přišel jíst do domu jednoho z...
Lukáš 15:4...podobenství: "Kdyby někdo z vás měl sto ovcíjednu z nich by ztratil, nenechá těch devadesát devět v...
Lukáš 15:8..." "Kdyby nějaká žena měla deset mincíjednu minci ztratila, nerozsvítí lampu, nevymete dům a...
Lukáš 17:12...pomezím Samaří a Galileje. Když přicházeljedné vesnici, setkalo se s ním deset malomocných. Zůstali...
Lukáš 17:20..."Vstaň a jdi. Tvá víra uzdravila." Když se ho jednou farizeové zeptali, kdy přijde Boží království,...
Lukáš 17:35...a druhý zanechán. [36] Dvě budou spolu mlítjedna bude vzata a druhá zanechána." "Kde, Pane?" zeptali...
Lukáš 18:3...a člověka si nevážil. V tom městě byla také jedna vdova. Chodila za ním a říkala: ‚Zjednej mi právo...
Lukáš 21:2...své dary do chrámové pokladny. Uviděl také jednu chudou vdovu, jak tam hází dva haléřky, a řekl:...
Lukáš 22:32...jsem ale za tebe, aby tvá víra neselhala. se jednou obrátíš, posiluj své bratry." "Pane," zvolal Petr,...
Lukáš 22:56...se mezi i Petr. Jak seděl tváří k ohnijedna služka si ho všimla, upřeně se na něj podívala a...
Jan 4:7... se u posadil. Bylo okolo poledne. Když jedna žena ze Samaří přišla načerpat vodu, Ježíš ji...
Skutky 3:1...denně přidával další zachráněné. Petr a Jan se jednou ve tři hodiny šli účastnit odpoledních modliteb v...
Skutky 4:32... Celé to množství věřících mělo jedno srdcejednu duši. Nikdo nic nenazýval svým vlastním majetkem, ale...
Skutky 9:36...ho viděli, se obrátili k Pánu. V Joppě pak žila jedna učednice jménem Tabita (což je v překladu Dorkas),...
Skutky 10:3...mnoho almužen lidu a stále se modlil k BohuJednou odpoledne kolem třetí hodiny jasně uviděl ve vidění...
Skutky 11:5...jim to začal po pořádku vysvětlovat: "Jednou, když jsem se ve městě Joppe modlil, ve vytržení...
Skutky 12:10...se jim sama od sebe otevřela. Vyšli ven, přešli jednu ulici a vtom jej anděl opustil. Když Petr přišel k...
Skutky 13:2...vychovaný společně s tetrarchou Herodem, a SaulJednou, když uctívali Pána a postili se, Duch svatý řekl:...
Skutky 16:14... které se tam shromáždily. Naslouchala nám také jedna bohabojná žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z...
Skutky 16:16... buďte hosty v mém domě." A tak nás přemluvilaJednou, když jsme se šli modlit, potkala nás jedna otrokyně...
Skutky 18:9...naslouchali Pavlovi, uvěřili a dali se pokřtítJedné noci Pán řekl Pavlovi ve vidění: "Neboj se, mluv a...
Skutky 23:6...lidu nespílej.'" Pavel věděl, že ve Veleradě je jedna strana saduceů a druhá farizeů, a tak zvolal: "Bratři...
Skutky 26:12...začal pronásledovat dokonce i v jiných městechJednou jsem se s plnou mocí a pověřením od vrchních kněží...
Římanům 6:10...nezemře - smrt nad ním nemá moc. Svou smrtí jednou provždy zemřel hříchu, ale teď žije a jeho život...
Římanům 8:21...je marnosti podrobil. Chová však naději, že jednou bude vysvobozeno z otroctví zkázy do slavné svobody...
Římanům 9:21...hlínu ve své moci? Ze stejné hroudy může udělat jednu nádobu na ozdobu a druhou na smetí. A co když Bůh,...
1. Korintským 1:10...a namísto vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslí a jedním záměrem. Z domu Chloé jsem se o vás,...
1. Korintským 6:2...nevíte, že svatí budou soudit svět? Když máte jednou soudit svět, to nejste schopní rozsoudit takové...
1. Korintským 6:13...ovládnout. "Jídlo břichu a břicho jídlu - Bůh jednou zruší obojí." Budiž, tělo však nepatří smilstvu, ale...
1. Korintským 12:14...nám všem stal nápojem. Tělo se přece neskládájedné části, ale z mnoha. Kdyby noha řekla: "Když nejsem...
1. Korintským 12:19...jednotlivou tak, jak chtěl. Kdyby všichni byli jednou částí, kam by se podělo tělo? A tak je sice mnoho...
1. Korintským 12:26...navzájem prokazovaly stejnou péči. Vždyť trpí-li jedna část, všechny části trpí s , a je-li jedna část...
1. Korintským 15:41...měsíce a jiná sláva hvězd, i samotné hvězdy se jedna od druhé ve slávě liší. Tak je to také se...
2. Korintským 1:13...nic než to, co čtete a čemu rozumíte. Doufám, že jednou porozumíte dokonale (tak jako nám zatím rozumíte...
2. Korintským 11:25...devětatřicet ran. Třikrát jsem byl bit holemijednou jsem byl kamenován, třikrát jsem ztroskotal, noc a...
Galatským 4:24... Je to jinotaj; ty ženy jsou dvě smlouvyJedna je z hory Sinaj a tak jako Hagar rodí své děti do...
Efeským 4:4...poutem pokoje. Je jedno tělo a jeden Duchjedna naděje, k níž jsme byli povoláni, jeden Pán, jedna...
Efeským 4:5...naděje, k níž jsme byli povoláni, jeden Pánjedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je...
Filipským 1:27...pevně stojíte v jednom duchu a že společně jako jedna duše vedete zápas o víru evangelia. Nedejte se nijak...
Filipským 2:2...mějte ke všem stejný ohled, stejnou láskujednu duši, jednu mysl. Nikdy se nedejte vést soupeřivostí...
1. Tesalonickým 2:18...jsme k vám chtěli přijít - Pavel více než jednou - ale satan nám to překazil. Co jiného je naše...
Židům 6:4...Bůh, vydáme se dál. Pro ty, kdo byli  jednou osvíceni, kdo okusili ten nebeský dar, získali podíl...
Židům 7:27...hříchy a potom za hříchy lidu, neboť to udělal jednou provždy, když obětoval sám sebe. Zákon ustanovuje za...
Židům 9:7... kde konají bohoslužbu. Do druhé však jen jednou za rok vchází samotný velekněz, a to ne bez krve,...
Židům 9:12...jest stánkem, který nepatří k tomuto stvořeníJednou provždy vstoupil do nejsvětější svatyně, a to ne s...
Židům 9:26... ale ukázal se teď na konci věků, aby svou obětí jednou provždy smazal hřích. Lidem je určeno jednou zemřít,...
Židům 9:27...jednou provždy smazal hřích. Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud. Právě tak se Kristus...
Židům 9:28... a potom je čeká soud. Právě tak se Kristus jednou obětoval, aby sňal hříchy mnohých, a podruhé se...
Židům 10:2... dávno přestali přinášet, protože by byli jednou provždy očištěni od hříšného svědomí.) Těmito oběťmi...
Židům 10:10...ustanovil to druhé. A to je ta vůle, v níž jsme jednou provždy posvěceni skrze obětování těla Ježíše Krista...
Židům 12:26...tehdy otřásal zemí, nyní však slibuje: "Ještě jednou otřesu nejenom zemí, ale i nebem." A to, že řekl...
Židům 12:27...nejenom zemí, ale i nebem." A to, že řekl "ještě jednou...," ukazuje na odstranění všeho, co je otřesitelné...
1. Petr 3:18...nežli za zlé. Vždyť i Kristus, sám spravedlivýjednou trpěl za hříchy nespravedlivých, aby vás přivedl k...
1. Petr 4:5... je jim to divné a pomlouvají vásJednou však musí složit účty Tomu, který je připraven...
2. Petr 3:8...je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidíJednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako...
Juda 1:3... abyste ze všech sil bojovali o víru, která byla jednou provždy darována svatým. Vloudili se totiž mezi nás...
Zjevení 6:1...otevřel první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem jednu z těch čtyř bytostí, jak řekla hromovým hlasem:...
Zjevení 13:3... Drak dal svou sílu, svůj trůn i velikou mocJedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně zraněná, ale...
Zjevení 15:7...plátnem a na prsou byli přepásáni zlatými pásyJedna z těch čtyř bytostí dala těm sedmi andělům sedm...
Zjevení 17:12...kralování, ale mají přijmout moc jako královéjednu hodinu spolu se šelmou. Ti mají jedno mínění a svou...
Zjevení 18:10... Babylone, město mocné - tvůj ortel přišeljedné hodině!" I kupci země nad budou plakat a truchlit,...
Zjevení 18:17...drahokamy a perlami - takové bohatství zničenojedné hodině!" Každý kormidelník i veškeré množství těch,...
Zjevení 18:19...všichni námořní rejdaři - bylo zničenojedné hodině!" Vesel se nad tím městem, nebe, svatí...
Zjevení 21:21...bylo dvanáct perel: každá z těch bran bylajedné perly. Ulice toho města byla ze zlata, čistého jako...

Slova obsahující jednou: jednou (133) najednou (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |