Jebusejce

Hledám varianty 'jebusejce' [ jebusejce ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 10:16...zplodil Sidona, svého prvorozeného, dále ChetaJebusejce, Emorejce, Girgašejce, Hivejce, Arkejce, Sinejce...
Genesis 15:21... Refajce, Emorejce, Kananejce, GirgašejceJebusejce." Saraj, Abramova manželka, mu nerodila děti;...
Exodus 33:2... Emorejce, Chetejce, Perizejce, HivejceJebusejce. Půjdeš do země oplývající mlékem a medem, avšak...
Exodus 34:11... Kananejce, Chetejce, Perizejce, HivejceJebusejce. Měj se však na pozoru, abys nevstoupil do...
Deuteronomium 7:1... Emorejce, Kananejce, Perizejce, HivejceJebusejce - sedm národů větších a mocnějších, než jsi ty....
Deuteronomium 20:17... Emorejce, Kananejce, Perizejce, HivejceJebusejce totiž musíš vyhladit jako proklaté, jak ti...
Jozue 3:10... Hivejce, Perizejce, Girgašejce, EmorejceJebusejce. Hle, Truhla smlouvy Pána vší země přechází...
Jozue 15:63...s osadami. Synové Judovi ale nedokázali vyhnat Jebusejce bydlící v Jeruzalémě. Proto Jebusejci zůstali v...
Soudců 1:21...Anakových synů. Synové Benjamínovi ale nevyhnali Jebusejce bydlící v Jeruzalémě, a tak Jebusejci žijí v...
2. Samuel 5:6...pak se svými muži vytáhl na Jeruzalém, totiž na Jebusejce, kteří v tom kraji bydleli. Ti Davidovi řekli:...
2. Samuel 5:8... David toho dne prohlásil: "Kdo chce zaútočit na Jebusejce, ten na ty mrzáky a slepce udeří vodním...
1. Letopisů 1:14...zplodil svého prvorozeného Sidona, potom ChetaJebusejce, Emorejce, Girgašejce, Hivejce, Arkejce, Sinejce...
1. Letopisů 11:6...Davidovo. David tehdy prohlásil: "Kdo zaútočí na Jebusejce jako první, stane se vrchním velitelem." Jako...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |