Jearim

Hledám varianty 'jearim' [ jearim ]. Nalezeno 8 veršù.
Jozue 9:17... Byla to města Gibeon, Kefira, Beerot a Kiriat-jearim. Synové Izraele je ovšem nepobili, poněvadž jim...
Jozue 15:9...pohoří Efron a dále k Baale (což je Kiriat-jearim). Hranice se pak stáčí okolo Baaly na západ k hoře...
Jozue 15:10...hoře Seír, pokračuje podél severního svahu hory Jearim (což je Kesalon), dále klesá k Bet-šemeši a prochází...
Jozue 15:60...měst s osadami. Dále: Kiriat-baal (což je Kiriat-jearim) a Raba - dvě města s osadami. Na poušti: Bet-arava,...
Jozue 18:14...a sahá ke Kiriat-baalu (což je Kiriat-jearim, město synů Judových). To je západní strana. Jižní...
1. Letopisů 13:6...s celým Izraelem táhl do Baaly (což je Kiriat-jearim) v Judsku, aby odtamtud vyzvedli Truhlu nesoucí...
Žalmy 132:6...jsme v Efratě slyšeli, nalezli jsme ji v kraji Jearim. K jeho příbytku pojďme již, klaňme se u jeho...
Jeremiáš 26:20...také jistý Uriáš, syn Šemajášův, z Kiriat-jearim. Prorokoval proti tomuto městu a proti této zemi...

Slova obsahující jearim: jearim (8) jearimské (1) jearimští (1) jearimu (11)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |