Je li

Hledám varianty 'je li' [ ony (18) ono (16) oni (240) ona (66) nimi (462) ním (650) nim (247) nich (523) němu (328) něm (348) něj (759) něho (29) (312) mu (2087) jimi (41) jim (1499) jich (208) jemu (69) jej (489) jeho (3645) je (6538) ho (2256) | li ]. Nalezen 611 verš.
Genesis 4:24Bude-li Kain mstěn sedmkrát, Lámech bude mstěn sedmasedmdesátkrát!" Adam se znovu miloval se svou ženou a ta porodila syna a dala mu jméno Set (to jest Náhrada). Řekla si totiž: "Bůh mi dal jiného potomka náhradou za Ábela, kterého zabil Kain."
Genesis 13:9Neleží snad před tebou celá země? Odděl se ode , prosím. Půjdeš-li vlevo, půjdu vpravo; půjdeš-li vpravo, půjdu vlevo." Lot pozvedl oči a viděl, že celá jordánská rovina je k Coaru bohatě zavlažována jako Hospodinova zahrada, jako egyptská země (- bylo to předtím, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru).
Genesis 15:4Vtom dostal Hospodinovo slovo: "Ten tvým dědicem nebude; tvůj dědic vyjde z tvých vlastních beder!" Vyvedl jej ven a řekl: "Pohlédni k nebi a spočítej hvězdy, budeš-li je moci spočítat." Pak dodal: "Tolik bude tvého semene."
Genesis 15:5...dědic vyjde z tvých vlastních beder!" Vyvedl jej ven a řekl: "Pohlédni k nebi a spočítej hvězdy, budeš-li je moci spočítat." Pak dodal: "Toli
Genesis 18:25...neudělal - usmrtit s ničemným také spravedlivého! Tak by byl spravedli jako ničemný - to bys neudělal!...
Genesis 18:26...vší země nebude jednat podle práva?" Na to Hospodin řekl: "Najdu-li v tom městě, v Sodomě, padesát spravedlivých, ušetřím kvůli
Genesis 18:27..."Pohleď prosím - odvažuji se mluvit ke svému Pánu, ačkoli jsem prach a popel - možná, že bude do...
Genesis 18:28možná, že bude do těch padesáti spravedlivých pět chybět. Zničíš kvůli těm pěti celé město?" "Nezničím, najdu-li jich tam čtyřicet pět," odpověděl. Abraham k němu promluvil znovu: "Co když se jich tam najde jen čtyřicet?" "Neudělám to kvůli těm čtyřiceti," odpověděl.
Genesis 18:29...jich tam čtyřicet pět," odpověděl. Abrahamněmu promluvil znovu: "Co když se jich tam najde jen čtyřicet?" "Neudělám to kvůli
Genesis 18:30...čtyřiceti," odpověděl. " se můj Pán prosím nehněvá, když promluvím," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen třicet?" "Neudělám to, najdu-li
Genesis 23:7...pochovat svou mrtvou." Abraham tedy vstal, poklonil se lidu země, totiž Chetejcům, a promluvil k nim...
Genesis 23:8...se lidu země, totiž Chetejcům, a promluvilnim takto: "Souhlasíte-li, abych tu pochoval svou mrtvou,...
Genesis 24:48padl jsem na kolena a klaněl se Hospodinu. Dobrořečil jsem Hospodinu, Bohu svého pána Abrahama, který vedl pravou cestou, abych pro syna svého pána vybral dceru jeho příbuzného. Nyní tedy, chcete-li se k mému pánu zachovat laskavě a věrně, sdělte mi to; a pokud ne, sdělte mi to také, se mohu rozhodnout, kam se vydat dál."
Genesis 24:49Nyní tedy, chcete-li se k mému pánu zachovat laskavě a věrně, sdělte mi to; a pokud ne, sdělte mi to také, se mohu rozhodnout, kam se vydat dál." Lában a Betuel mu odpověděli: "Tato věc vyšla od Hospodina; nemáme k tomu co dodat.
Genesis 27:45než se od tebe odvrátí jeho hněv a než zapomene, cos mu provedl. Potom pro tebe pošlu a vyzvednu odtamtud. Proč bych měla v jeden den ztratit vás oba?" Rebeka tenkrát řekla Izákovi: "Kvůli těm Chetejkám se mi zprotivil život. Vezme-li si Jákob za ženu nějakou domorodou Chetejku, jako jsou tyto, proč bych měla žít?"
Genesis 27:46Rebeka tenkrát řekla Izákovi: "Kvůli těm Chetejkám se mi zprotivil život. Vezme-li si Jákob za ženu nějakou domorodou Chetejku, jako jsou tyto, proč bych měla žít?" Izák si tedy zavolal Jákoba, požehnal mu a přikázal mu: "Neber si manželku z kanaánských dcer.
Genesis 30:31Lában řekl: "Co ti mám dát?" "Nedávej mi nic," odpověděl Jákob. "Budu znovu pást a střežit tvá stáda, uděláš-li pro toto: Projdu dnes všechen tvůj dobytek a vyřadím z něj každé skvrnité a strakaté mládě, každé načernalé jehně a každé strakaté a skvrnité kůzle. To bude odměna.
Genesis 31:49a také Micpa, Stráž, neboť řekl: " se rozejdeme, Hospodin nade mnou i tebou drží stráž. Budeš-li mým dcerám ubližovat nebo vezmeš-li si kromě mých dcer další ženy - ačkoli s námi není žádný člověk, hle, Bůh je mým i tvým svědkem!"
Genesis 31:50Budeš-li mým dcerám ubližovat nebo vezmeš-li si kromě mých dcer další ženy - ačkoli s námi není žádný člověk, hle, Bůh je mým i tvým svědkem!" Lában Jákobovi ještě řekl: "Pohleď na tuto mohylu a pohleď na ten památný kámen, který jsem mezi sebou a tebou umístil.
Genesis 32:8Na Jákoba padl veli strach a úzkost. Rozdělil své lidi, brav, skot i velbloudy do dvou táborů, neboť si pomyslel: "Přijde-li Ezau k jednomu táboru a pobije ho, bude se ten druhý tábor moci zachránit."
Genesis 32:9neboť si pomyslel: "Přijde-li Ezau k jednomu táboru a pobije ho, bude se ten druhý tábor moci zachránit." Jákob zvolal: "Bože mého otce Abrahama, Bože mého otce Izáka, Hospodine, který jsi mi řekl: ‚Vrať se do své země a ke svému příbuzenstvu, a způsobím, aby se ti vedlo dobře,'
Genesis 33:12Ten potom řekl: "Vydejme se na cestu, půjdu s tebou." Jákob mu však odpověděl: "Můj pán , že tu jsou malé děti. Navíc mám s sebou březí ovce a krávy; budou-li hnány po celý den, všechen dobytek pomře.
Genesis 33:13..."Vydejme se na cestu, půjdu s tebou." Jákob mu však odpověděl: "Můj pán ví, že tu jsou malé děti. Navíc mám s sebou březí ovce a krávy; budou-li
Genesis 34:30...vše, co bylo v domech, vyplenili. Jákob pak Šimeonovi a Levimu vyčetl: "Přivedli jste mě do neštěstí! Zošklivili jste mě obyvatelům země, Kananejcům i Perizejcům. Mám jen hrstku mužů; spojí-li
Genesis 43:3Juda mu odpověděl: "Ten muž nás přísně varoval: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!' Pošleš-li s námi našeho bratra, půjdeme ti koupit jídlo.
Genesis 43:4Pošleš-li s námi našeho bratra, půjdeme ti koupit jídlo. Nepošleš-li ho, nepůjdeme. Ten muž nám přece řekl: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!'"
Genesis 43:5Nepošleš-li ho, nepůjdeme. Ten muž nám přece řekl: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!'" Izrael zvolal: "Proč jste mi tolik ublížili? Proč jste tomu muži řekli, že máte dalšího bratra?"
Genesis 43:8...‚Přiveďte svého bratra sem'?" Juda tehdy svému otci Izraelovi navrhl: "Pošli toho chlapce se mnou. Nech...
Genesis 43:9...a nezemřeme my ani ty ani naše děti! se za něj zaručím, ode mě ho vyžaduj! Nepřivedu-li ho k tobě a...
Genesis 43:13Vezměte si i svého bratra. Vstaňte a vraťte se k tomu muži. Kéž vám u něj Všemohoucí Bůh dopřeje slitování, aby s vámi propustil vašeho dalšího bratra i Benjamína. A , mám-li přijít o syny, o přijdu!"
Genesis 43:14... Vstaňte a vraťte se k tomu muži. Kéž vámněj Všemohoucí Bůh dopřeje slitování, aby s vámi propustil vašeho dalšího bratra i Benjamína. A já, mám-li
Genesis 44:22Odpověděli jsme: ‚Pane, ten chlapec nemůže opustit svého otce. Když ho opustí, otec zemře!' Ty jsi však svým služebníkům řekl: ‚Nepřijde-li s vámi váš nejmladší bratr, nechoďte mi nikdy na oči!'
Genesis 44:23Ty jsi však svým služebníkům řekl: ‚Nepřijde-li s vámi váš nejmladší bratr, nechoďte mi nikdy na oči!' A tak jsme se vrátili ke tvému služebníku, našemu otci, a vyprávěli mu slova mého pána.
Genesis 44:28Jeden mi odešel. Rozsápán, ach, je rozsápán! naříkal jsem a víckrát jsem ho nespatřil. Vezmete-li mi také tohoto a přihodí-li se mu něco zlého, přivedete šediny tím neštěstím do hrobu!'
Genesis 44:29...víckrát jsem ho nespatřil. Vezmete-li mi také tohoto a přihodí-li se mu něco zlého, přivedete šediny tím...
Genesis 44:31 uvidí, že s námi chlapec není, zemře. Tak přivedeme šediny tvého služebníka, našeho otce, zármutkem do hrobu. Pane můj, osobně jsem se za toho chlapce svému otci zaručil. Řekl jsem: ‚Nepřivedu-li ho k tobě, za to před tebou nesu věčnou vinu!'
Genesis 44:32... našeho otce, zármutkem do hrobu. Pane můj, osobně jsem se za toho chlapce svému otci zaručil. Řekl jsem: ‚Nepřivedu-li
Genesis 47:5Farao pak promluvil s Josefem: "Přišli k tobě tvůj otec a tví bratři. Nuže, egyptská země leží před tebou! Usaď svého otce a bratry na nejlepším kusu země; bydlí v kraji Gošen. A znáš-li mezi nimi zvlášť schopné muže, ustanov je správci mých vlastních stád."
Genesis 47:6... Nuže, egyptská země leží před tebou! Usaď svého otce a bratry na nejlepším kusu země; ať bydlí v kraji Gošen. A znáš-li
Exodus 12:43Hospodin Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Toto jsou ustanovení o Hodu beránka: Nesmí ho jíst žádný cizinec. Každý otrok koupený za peníze ho smí jíst, bude-li obřezán.
Exodus 12:44...žádný cizinec. Každý otrok koupený za peníze ho smí jíst, bude-li obřezán. Nesmí ho jíst přistěhovalec...
Exodus 15:25... "Co máme pít?" říkali. Mojžíš tedy volalHospodinu a Hospodin mu ukázal kus dřeva. Když jej hodil do vody, voda zesládla. Tam dal Hospodin li
Exodus 15:26Řekl: "Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha, činit, co on považuje za správné, řídit se jeho přikázáními a zachovávat všechna jeho ustanovení, pak na tebe nedopustím žádnou nemoc, kterou jsem dopustil na Egypt - neboť jsem Hospodin, tvůj lékař." A tak přišli do Elimu, kde bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem; tam se utábořili u vody.
Exodus 18:22...nad tisíci, nad sty, nad padesáti a desetiOni ať běžně soudí lid. Každou větší věc přednesou tobě,...
Exodus 18:23Uděláš-li to, budeš moci obstát, ti Bůh další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji." Mojžíš tedy svého tchána poslechl a udělal všechno, co mu řekl.
Exodus 20:24Uděláš mi pouze hliněný oltář a na něm budeš obětovat své zápalné a pokojné oběti, svůj brav i skot. Na každém místě, kde nechám připomínat své jméno, k tobě přijdu a požehnám ti. Jestliže mi uděláš kamenný oltář, nestav jej z tesaných kamenů; dotkneš-li se jej dlátem, znesvětíš jej.
Exodus 20:25...své jméno, k tobě přijdu a požehnám tiJestliže mi uděláš kamenný oltář, nestav jej z tesaných kamenů; dotkneš-li
Exodus 22:8...ruku na majetek svého bližního. V každé majetkové při, půjde-li o býka, osla nebo beránka, o plášť nebo o jakoukoli ztracenou věc, kterou by někdo označil za svou, ať přijde spor obou stran před Boha. Koho Bůh označí za viníka, ten dá svému bli
Exodus 22:21Nikdy neubližuj vdově ani sirotku. Budeš-li jim nelítostně ubližovat, věz, že ke mně budou volat a jejich volání jistě vyslyším.
Exodus 22:22...neubližuj vdově ani sirotku. Budeš-li jim nelítostně ubližovat, věz, že ke mně budou volat a ...
Exodus 23:21Měj ho ve vážnosti a poslouchej ho, nepopouzej ho. Neodpustí totiž vaše provinění - vždyť v něm přebývá jméno! Budeš-li jej však opravdu poslouchat a činit vše, co říkám, budu nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem tvých protivníků.
Exodus 23:22Budeš-li jej však opravdu poslouchat a činit vše, co říkám, budu nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem tvých protivníků. Můj anděl půjde před tebou a přivede k Emorejcům, Chetejcům, Perizejcům, Kananejcům, Hivejcům a Jebusejcům. je vyhladím,
Exodus 33:12...Jozue, Nunův syn, od Stanu neodcházel. Mojžíš Hospodinu namítl: "Pohleď, říkáš mi: ‚Veď tento lid dál,'...
Exodus 33:13...osobně a našel jsem v tobě zalíbení.' Máš-li ve mně zalíbení, dej mi prosím poznat své cesty, abych tě znal a nacházel u tebe milost. Pohleď, vždyť tento národ je tvůj li
Exodus 33:14Ten odpověděl: " přítomnost půjde s tebou a dám ti odpočinout." Mojžíš mu řekl: "Nemá-li s námi jít tvá přítomnost, nikam nás odsud nevoď!
Exodus 33:15...půjde s tebou a dám ti odpočinout." Mojžíš mu řekl: "Nemá-li s námi jít tvá přítomnost, nikam nás...
Exodus 34:8Mojžíš rychle padl k zemi a klaněl se. Potom řekl: "Pane můj, máš-li ve mně zalíbení, prosím jde můj Pán uprostřed nás, ačkoli je to tvrdošíjný lid. Odpusť naši nepravost i hřích a přijmi nás jako své vlastní!"
Exodus 34:9...a klaněl se. Potom řekl: "Pane můj, máš-li ve mně zalíbení, ať prosím jde můj Pán uprostřed nás, ačkoli je to tvrdošíjný li
Leviticus 1:2"Promluv k synům Izraele takto: Když někdo z vás bude Hospodinu přinášet obětní dar, je to dar z dobytka - ze skotu nebo z bravu. Přináší-li darem zápalnou oběť ze skotu, přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do Stanu setkávání, aby došel zalíbení před Hospodinem.
Leviticus 1:3Přináší-li darem zápalnou oběť ze skotu, přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do Stanu setkávání, aby došel zalíbení před Hospodinem. Vloží ruku na hlavu zápalné oběti a ta bude přijata jako jeho smírčí výkupné.
Leviticus 1:10Přináší-li darem zápalnou oběť z bravu - z ovcí nebo koz - přivede samce bez vady a zabije ho před Hospodinem u severní strany oltáře. Kněží, synové Áronovi, pak tou krví pokropí oltář ze všech stran.
Leviticus 1:13Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to všechno přinese jako oběť a nechá to dýmat na oltáři. To je zápalná oběť, ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li Hospodinu darem zápalnou oběť z ptactva, přinese svůj dar z hrdliček nebo z holoubat.
Leviticus 1:14...oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li Hospodinu darem zápalnou oběť z ptactva, ať přinese svůj dar z hrdli
Leviticus 1:17Natrhne ptáka u křídel, ale neroztrhne jej. Potom jej kněz nechá dýmat na oltáři, na dříví, které je na ohni. To je zápalná oběť, ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu." "Přináší-li někdo Hospodinu moučnou oběť, ji daruje z jemné mouky. Tu polije olejem, položí na ni kadidlo
Leviticus 2:3Zbytek moučné oběti připadne Áronovi a jeho synům jako svatosvatý díl z ohnivých obětí Hospodinu. Přinášíš-li darem moučnou oběť pečenou v peci, udělej z jemné mouky nekvašené bochánky zadělané olejem nebo nekvašené placky pomazané olejem.
Leviticus 2:4Přinášíš-li darem moučnou oběť pečenou v peci, udělej z jemné mouky nekvašené bochánky zadělané olejem nebo nekvašené placky pomazané olejem. Je-li tvým darem moučná oběť smažená na pánvi, je z jemné mouky zadělané olejem, nekvašená.
Leviticus 2:5...olejem nebo nekvašené placky pomazané olejemJe-li tvým darem moučná oběť smažená na pánvi, je z...
Leviticus 2:6Rozdrob ji na kousky a polij olejem; je to moučná oběť. Je-li tvým darem moučná oběť připravená v kotlíku, je připravena z jemné mouky s olejem.
Leviticus 2:7...ji na kousky a polij olejem; je to moučná oběťJe-li tvým darem moučná oběť připravená v kotlíku, je...
Leviticus 2:14Přinášíš-li Hospodinu darem moučnou oběť z prvotin, přines k této oběti drcené zrní z čerstvých klasů pražených na ohni. Přidej k olej a polož na ni kadidlo; je to moučná oběť.
Leviticus 2:16Kněz pak část drceného zrní a oleje a všechno kadidlo nechá dýmat jako památeční díl; je to ohnivá oběť Hospodinu." "Přináší-li někdo darem pokojnou oběť ze skotu, přivede před Hospodina samce či samici bez vady.
Leviticus 3:6Přináší-li Hospodinu darem pokojnou oběť z bravu, přivede samce nebo samici bez vady. Přináší-li darem jehně, přivede je před Hospodina,
Leviticus 3:7Přináší-li darem jehně, přivede je před Hospodina, vloží ruku na hlavu své oběti a zabije ji před Stanem setkávání; Áronovi synové pak je krví pokropí oltář ze všech stran.
Leviticus 3:11Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako pokrm ohnivé oběti Hospodinu. Přináší-li darem kůzle, přivede je před Hospodina,
Leviticus 3:12Přináší-li darem kůzle, přivede je před Hospodina, vloží ruku na jeho hlavu a zabije je před Stanem setkávání; Áronovi synové pak jeho krví pokropí oltář ze všech stran.
Leviticus 4:3...se nesmí, učiňte toto: Prohřeší-li se pomazaný kněz, poskvrní vinou všechen lid. tedy za hřích, jehož se...
Leviticus 4:12vynese ven za tábor na čisté místo, kam se sype popel, a spálí jej na ohni z dříví. je spálen na místě, kam se sype popel. Prohřeší-li se neúmyslně celá izraelská obec (neboť si to shromáždění neuvědomí) a překročí některé Hospodinovo přikázání, když se proviní něčím, co se nesmí, učiňte toto:
Leviticus 4:21...jim odpuštěno. Vynese býčka ven za tábor a spálí jej, jako spálil toho prvního býčka. To je oběť za hřích...
Leviticus 4:26...na oltáři tak jako tuk pokojné oběti. Tak za něj kněz kvůli jeho hříchu vykoná obřad smíření a bude mu...
Leviticus 4:31Všechen tuk odejme, jako se odnímá tuk pokojné oběti, a kněz jej nechá dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno. Chce-li jako oběť za svůj hřích přinést jehně, přivede samičku bez vady.
Leviticus 5:6... vyzná, v čem se prohřešil. Jako odškodnění za hřích, jehož se dopustil, ať Hospodinu přinese samici z bravu, ovci nebo kozu, jako oběť za hřích. Kněz pak za něj kvůli
Leviticus 5:7...vykoná obřad smíření. Nemůže-li si dovolit jehně, přinese Hospodinu jako odškodnění za svůj prohřešek dvě hrdli
Leviticus 5:10...k patě oltáře; je to oběť za hřích. Z druhého pak připraví zápalnou oběť podle pravidel. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli
Leviticus 5:11...odpuštěno. Jsou-li však i dvě hrdličky nebo dvě holoubata nad jeho možnosti, přinese ten, kdo se prohřešil, jako svou oběť za hřích desetinu efy jemné mouky. Nepoli
Leviticus 5:14Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Zklame-li někdo a neúmyslně zanedbá, co je svaté Hospodinu, pak přivede Hospodinu jako oběť odškodnění berana bez vady o patřičné ceně v šekelech stříbra (měřeno podle šekelu svatyně). To je oběť odškodnění.
Leviticus 5:15"Zklame-li někdo a neúmyslně zanedbá, co je svaté Hospodinu, pak přivede Hospodinu jako oběť odškodnění berana bez vady o patřičné ceně v šekelech stříbra (měřeno podle šekelu svatyně). To je oběť odškodnění. To, co ze svatých věcí zanedbal, nahradí, přidá k tomu ještě pětinu ceny a to knězi. Kněz pak za něj obětováním berana odškodnění vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno.
Leviticus 5:16To, co ze svatých věcí zanedbal, nahradí, přidá k tomu ještě pětinu ceny a to knězi. Kněz pak za něj obětováním berana odškodnění vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno. Prohřeší-li se někdo tím, že nevědomě překročí některé Hospodinovo přikázání a udělá něco, co se nesmí, provinil se a ponese vinu.
Leviticus 5:17Prohřeší-li se někdo tím, že nevědomě překročí některé Hospodinovo přikázání a udělá něco, co se nesmí, provinil se a ponese vinu. Přivede tedy ke knězi berana bez vady o patřičné ceně jako oběť odškodnění. Kněz za něj vykoná obřad smíření kvůli neúmyslnému hříchu, jehož se dopustil, aniž to věděl, a bude mu odpuštěno.
Leviticus 7:11"Toto je zákon o pokojné oběti přinášené Hospodinu: Přináší-li ji někdo z vděčnosti, spolu s přinese jako oběť díkůvzdání nekvašené bochánky zadělané olejem, nekvašené placky pomazané olejem a smažené bochánky z jemné mouky zadělané olejem.
Leviticus 7:15Maso pokojné oběti díkůvzdání se bude jíst v den jejího obětování; z něj nic nezůstane do rána. Přináší-li se tato oběť na základě slibu nebo jako dobrovolný dar, bude se jíst v den jejího obětování. Co z masa oběti zbude, se však smí jíst i nazítří.
Leviticus 7:18Kdyby se maso pokojné oběti jedlo i třetího dne, nedojde ten, kdo ji obětoval, zalíbení. Nebude mu počítána, bude ohavností a člověk, který by z jedl, ponese vinu. Maso se rovněž nesmí jíst, dotkne-li se čehokoli nečistého; musí být spáleno. Ostatní maso smí jíst každý, kdo je čistý.
Leviticus 7:19... který by z jedl, ponese vinu. Maso se rovněž nesmí jíst, dotkne-li se čehokoli nečistého; musí být...
Leviticus 11:37Když taková zdechlina upadne na jakékoli osivo, zůstane osivo čisté. Bylo-li však předtím, než na něj taková zdechlina upadla, namočeno vodou, bude pro vás nečisté.
Leviticus 11:38...osivo čisté. Bylo-li však předtím, než na něj taková zdechlina upadla, namočeno vodou, bude pro vás...
Leviticus 12:7Kněz je bude obětovat před Hospodinem a vykoná za ni obřad smíření, a tak bude očištěna od svého krvácení. Toto je zákon o ženě, která porodila chlapce nebo dívku. Nemůže-li si dovolit jehně, vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno k zápalné oběti a druhé k oběti za hřích. Kněz za ni vykoná obřad smíření, a tak bude očištěna."
Leviticus 13:3Kněz pak ránu na kůži prohlédne: Pokud ochlupení na ráně zbělelo a rána je napohled hlubší než okolní kůže, je to rána malomocenství. Po prohlídce jej kněz prohlásí za nečistého. Je-li to však jen bílá skvrna, jež napohled není hlubší než okolní kůže a jejíž ochlupení nezbělelo, kněz postiženého odloučí na sedm dní.
Leviticus 13:4... Po prohlídce jej kněz prohlásí za nečistéhoJe-li to však jen bílá skvrna, jež napohled není hlubší než...
Leviticus 13:5... kněz postiženého odloučí na sedm dní. Sedmého dne jej prohlédne: Shledá-li, že se rána zastavila a...
Leviticus 13:6...se po kůži, odloučí ho na dalších sedm dní. Sedmého dne jej kněz prohlédne znovu: Je-li rána matná a nešíří...
Leviticus 13:7Rozšíří-li se vyrážka poté, co se ukázal knězi a byl prohlášen za čistého, musí se knězi ukázat znovu. Kněz ho prohlédne: Šíří-li se vyrážka po kůži, kněz jej prohlásí za nečistého - je to malomocenství.
Leviticus 13:8...za čistého, musí se knězi ukázat znovu. Kněz ho prohlédne: Šíří-li se vyrážka po kůži, kněz jej...
Leviticus 13:9Když se na člověku obje rána malomocenství, je přiveden ke knězi. Kněz ho prohlédne: Je-li na kůži bílý otok, od něhož zbělelo ochlupení, a na otoku je jizva živého masa,
Leviticus 13:10...rána malomocenství, je přiveden ke knězi. Kněz ho prohlédne: Je-li na kůži bílý otok, od něhož zbělelo...
Leviticus 13:12... Neodloučí ho, neboť je zjevně nečistýJestliže však malomocenství na kůži propukne tak, že pokryje celou kůži postiženého od hlavy až k patě, kamkoli
Leviticus 13:13...od hlavy k patě, kamkoli padne knězův zrak, kněz ho prohlédne: Pokrylo-li malomocenství celé jeho tělo, prohlásí postiženého za čistého - jestli
Leviticus 13:19a na místě toho vředu vznikne bílý otok nebo bělavě narudlá skvrna, musí být ukázán knězi. Kněz místo prohlédne: Je-li napohled hlubší než okolní kůže a ochlupení na něm zbělelo, kněz jej prohlásí za nečistého - je to rána malomocenství, vypukla na vředu.
Leviticus 13:20...bělavě narudlá skvrna, musí být ukázán knězi. Kněz místo prohlédne: Je-li napohled hlubší než okolní kůže...
Leviticus 13:29Když bude nějaký muž nebo žena postižen na hlavě nebo na bradě, kněz ránu prohlédne: Bude-li napohled hlubší než okolní kůže a bude-li je ochlupení nažloutlé a tenké, prohlásí jej kněz za nečistého - je to prašivina, druh malomocenství na hlavě nebo na bradě.
Leviticus 13:30...muž nebo žena postižen na hlavě nebo na bradě, kněz ránu prohlédne: Bude-li napohled hlubší než okolní kůže a bude-li
Leviticus 13:34Sedmého dne kněz prašivinu prohlédne znovu: Pokud se prašivina po kůži nešíří a není napohled hlubší než okolní kůže, prohlásí jej kněz za čistého. Vypere svůj oděv a bude čistý. Rozšíří-li se prašivina poté, co byl prohlášen za čistého,
Leviticus 13:35Rozšíří-li se prašivina poté, co byl prohlášen za čistého, musí ho prohlédnout kněz: Šíří-li se prašivina po kůži, kněz již nehledá zažloutlé ochlupení - postižený je nečistý.
Leviticus 13:36...se prašivina poté, co byl prohlášen za čistéhomusí ho prohlédnout kněz: Šíří-li se prašivina po kůži, ...
Leviticus 13:37Shledá-li však, že se prašivina zastavila a že na vyrostlo černé ochlupení, prašivina se zhojila - je čistý a kněz jej prohlásí za čistého. Když bude mít muž nebo žena na kůži bílé skvrny,
Leviticus 13:38Když bude mít muž nebo žena na kůži bílé skvrny, kněz je prohlédne: Jsou-li skvrny na kůži matně bělavé, je to lišej, který vypukl na kůži - je čistý.
Leviticus 13:39...bude mít muž nebo žena na kůži bílé skvrny, kněz je prohlédne: Jsou-li skvrny na kůži matně bělavé, je to li
Leviticus 13:40Když někomu vypadají vlasy na temeni, takže pleš, je čistý. Vypadají-li mu vlasy na skráních, takže holé čelo, je čistý.
Leviticus 13:41Vypadají-li mu vlasy na skráních, takže holé čelo, je čistý. Když ale na holém čele nebo na pleši vznikne bělavě narudlá rána, je to malomocenství bující na holém čele nebo na pleši.
Leviticus 13:42Když ale na holém čele nebo na pleši vznikne bělavě narudlá rána, je to malomocenství bující na holém čele nebo na pleši. Kněz ho prohlédne: Je-li na jeho holém čele nebo na pleši rána s bělavě narudlým otokem, podobná kožnímu malomocenství,
Leviticus 13:43...bující na holém čele nebo na pleši. Kněz ho prohlédne: Je-li na jeho holém čele nebo na pleši...
Leviticus 13:54přikáže, aby napadenou věc vyprali, a odloučí ji na dalších sedm dní. Po vyprání kněz ránu prohlédne: Shledá-li, že rána nezměnila barvu (i když se nerozšířila), je to nečisté - spálíš to, je hniloba na líci či na rubu.
Leviticus 13:55... a odloučí ji na dalších sedm dní. Po vyprání kněz ránu prohlédne: Shledá-li, že rána nezměnila barvu (i...
Leviticus 13:56Pokud však kněz ránu prohlédne a uvidí, že je po vyprání matná, pak ji od oděvu, kůže či tkaniny odtrhne. Ukáže-li se rána na oděvu, tkanině či koženém předmětu znovu, je to bující malomocenství - napadenou věc spálíš.
Leviticus 13:57Ukáže-li se rána na oděvu, tkanině či koženém předmětu znovu, je to bující malomocenství - napadenou věc spálíš. Oděv, tkanina či kožený předmět, z něhož rána po vyprání zmizí, bude vyprán znovu a bude čistý."
Leviticus 14:2"Pro malomocného bude v čas jeho očišťování platit tento zákon: Musí být přiveden ke knězi. Kněz vyjde ven za tábor a prohlédne ho: Uvidí-li, že se rána malomocenství na postiženém zhojila,
Leviticus 14:3...platit tento zákon: Musí být přiveden ke knězi. Kněz vyjde ven za tábor a prohlédne ho: Uvidí-li, že se rána...
Leviticus 14:20a obětuje ji spolu s moučnou obětí na oltáři. Tak za něj vykoná obřad smíření a bude čistý. Je-li však ten člověk chudý a je to nad jeho možnosti, poskytne pro obřad smíření jednoho beránka jako oběť odškodnění, desetinu efy jemné mouky zadělané olejem jako moučnou oběť, jednu mírku oleje
Leviticus 14:21... Tak za něj vykoná obřad smíření a bude čistýJe-li však ten člověk chudý a je to nad jeho možnosti,...
Leviticus 14:36Předtím, než kněz přijde ránu prohlédnout, přikáže, aby byl dům vyprázdněn, aby nic z toho domu nebylo nečisté. Teprve potom kněz přijde prohlédnout dům. Prohlédne ránu: Je-li na stěnách domu rána, totiž nazelenalé nebo narudlé důlky napohled hlubší než okolní stěna,
Leviticus 14:37...kněz přijde prohlédnout dům. Prohlédne ránuJe-li na stěnách domu rána, totiž nazelenalé nebo narudlé...
Leviticus 14:43Vrátí-li se však rána a vypukne na domě i po vyjmutí kamenů, vyškrabání a novém vymazání domu, přijde kněz a ránu prohlédne: Šíří-li se rána po domě, je na domě zhoubné malomocenství; je nečistý.
Leviticus 14:44... vyškrabání a novém vymazání domu, přijde kněz a ránu prohlédne: Šíří-li se rána po domě, je na domě...
Leviticus 15:18Když bude muž spát se ženou a vyjde z něj semeno, oba se omyjí vodou a budou nečistí do večera. Trpí-li žena výtokem krve z těla, bude kvůli svému krvácení oddělena po sedm dní. Každý, kdo se dotkne, bude nečistý do večera.
Leviticus 15:23... omyje se vodou a bude nečistý do večera. Rovněž dotkne-li se něčeho, co bylo na lůžku nebo na tom, na...
Leviticus 15:24...tom, na čem seděla, bude nečistý do večeraJestliže s ovšem někdo spal a její krvácení se ocitlo na...
Leviticus 20:3...jej ukamenuje. sám se postavím proti takovému člověku a vyvrhnu jej z jeho lidu. Když daroval své dítě...
Leviticus 20:4Zavře-li prostý lid oči nad člověkem, který daroval své dítě Molochovi, a neusmrtí ho, sám se postavím proti takovému člověku i proti jeho rodině. Jeho i všechny, kdo jej v tom smilstvu následovali a smilnili s Molochem, vyvrhnu z jejich lidu.
Leviticus 22:3... svaté jméno. jsem Hospodin. Řekni jim: Kdokoli z vašich potomků ve všech vašich pokoleních by...
Leviticus 22:4...z přítomnosti. jsem Hospodin. Kdokoli z Áronových potomků by byl malomocný nebo by trpěl výtokem, nesmí jíst ze svatých darů, dokud se neočistí. Dotkne-li
Leviticus 24:15Potom promluv k synům Izraele: Kdokoli by zlořečil svému Bohu, ponese svůj hřích. Kdo by se rouhal jménu Hospodina, musí zemřít! Celá obec jej bez milosti ukamenuje. Bude-li se rouhat Božímu jménu, zemře, je to host anebo domácí.
Leviticus 24:16...Bohu, ponese svůj hřích. Kdo by se rouhal jménu Hospodina, musí zemřít! Celá obec jej bez milosti ukamenuje. Bude-li
Leviticus 25:24U veškeré půdy, již budete vlastnit, tedy zajistíte právo zpětného vykoupení. Zchudl-li jeden z tvých bratří tak, že musel prodat část svého vlastnictví, přijde jeho nejbližší příbuzný a vykoupí prodaný pozemek svého bratra.
Leviticus 25:25...zajistíte právo zpětného vykoupení. Zchudl-li jeden z tvých bratří tak, že musel prodat část svého vlastnictví, ať přijde jeho nejbli
Leviticus 25:26Nemá-li někdo vykupitele, ale později se vzmůže a získá, co je potřeba k jeho vykoupení, spočítá léta od prodeje svého pozemku a zbytek nahradí tomu, komu jej prodal. Tak se vrátí ke svému vlastnictví.
Leviticus 25:27 spočítá léta od prodeje svého pozemku a zbytek nahradí tomu, komu jej prodal. Tak se vrátí ke svému vlastnictví. Nezíská-li však, co je potřeba k jeho navrácení, zůstane prodaný pozemek v rukou kupce do léta milosti. V létě milosti pak bude vydán, a tak se majitel vrátí ke svému vlastnictví.
Leviticus 25:28Nezíská-li však, co je potřeba k jeho navrácení, zůstane prodaný pozemek v rukou kupce do léta milosti. V létě milosti pak bude vydán, a tak se majitel vrátí ke svému vlastnictví. Prodá-li někdo obytný dům v hrazeném městě, bude mít právo k jeho vykoupení, dokud neuplyne rok od jeho prodeje. Právo vykoupit jej bude dočasné.
Leviticus 25:29Prodá-li někdo obytný dům v hrazeném městě, bude mít právo k jeho vykoupení, dokud neuplyne rok od jeho prodeje. Právo vykoupit jej bude dočasné. Nebude-li vykoupen, než uběhne celý rok, zůstane onen dům v hrazeném městě tomu, kdo jej koupil, i jeho potomkům natrvalo. Nebude vydán ani v létě milosti.
Leviticus 25:30Nebude-li vykoupen, než uběhne celý rok, zůstane onen dům v hrazeném městě tomu, kdo jej koupil, i jeho potomkům natrvalo. Nebude vydán ani v létě milosti. Domy v osadách, jež nejsou obehnány hradbou, se však budou počítat za polní půdu; bude pro platit právo vykoupení a v létě milosti budou vydány zpět.
Leviticus 25:34Polnosti přiléhající k jejich městům se nesmí prodávat vůbec, neboť je to jejich trvalé vlastnictví. Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže nebude moci obstát, ujmi se jej jako hosta a přistěhovalce, aby mohl žít u tebe.
Leviticus 25:35Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže nebude moci obstát, ujmi se jej jako hosta a přistěhovalce, aby mohl žít u tebe. Neber od něj úrok ani přirážku - boj se svého Boha! - aby tvůj bratr mohl žít poblíž tebe.
Leviticus 25:38 jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych vám dal kanaánskou zem, abych byl vaším Bohem. Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže ti sám sebe prodá, nepodrobuj ho otrocké službě.
Leviticus 25:39Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže ti sám sebe prodá, nepodrobuj ho otrocké službě. je u tebe jako nádeník, jako přistěhovalec; bude u tebe sloužit do léta milosti.
Leviticus 25:50Spolu s tím, kdo jej koupil, spočítá roky od svého prodeje do léta milosti. Jeho výkupní cena je úměrná mzdě nádeníka za daný počet let. Zbývá-li ještě mnoho let, zaplatí jako své výkupné odpovídající část z ceny, za niž byl koupen.
Leviticus 25:51Zbývá-li ještě mnoho let, zaplatí jako své výkupné odpovídající část z ceny, za niž byl koupen. Zbývá-li do léta milosti jen málo let, spočítá cenu svého výkupného podle nich.
Leviticus 25:52Zbývá-li do léta milosti jen málo let, spočítá cenu svého výkupného podle nich. Bude s ním nakládáno jako s nádeníkem najímaným rok po roce. Dohlédni, aby nad ním nikdo krutě nepanoval.
Leviticus 25:53Bude s ním nakládáno jako s nádeníkem najímaným rok po roce. Dohlédni, aby nad ním nikdo krutě nepanoval. Nebude-li však v těchto letech vykoupen, odejde v létě milosti - on a s ním i jeho děti.
Leviticus 25:54Nebude-li však v těchto letech vykoupen, odejde v létě milosti - on a s ním i jeho děti. Synové Izraele jsou přece moji služebníci, jsou to služebníci, které jsem vyvedl z Egypta! jsem Hospodin, váš Bůh."
Leviticus 27:7Ve věku od šedesáti let výše bude cena za muže 15 a za ženu 10 šekelů. Bude-li však dotyčný na určenou cenu příliš chudý, postaví zaslíbeného před kněze a ten určí jeho cenu podle možností toho, kdo učinil slib.
Leviticus 27:8...na určenou cenu příliš chudý, postaví zaslíbeného před kněze a ten určí jeho cenu podle možností toho, kdo učinil sli
Leviticus 27:9Půjde-li o dobytek, z něhož se přináší dar Hospodinu, bude vše, co bylo odevzdáno Hospodinu, svaté. Nelze je nahradit ani vyměnit lepší kus za horší nebo horší za lepší. Kdyby někdo přece jen vyměnil dobytče za jiné, bude svaté to původní i to, jímž je zaměnil.
Leviticus 27:10Nelze je nahradit ani vyměnit lepší kus za horší nebo horší za lepší. Kdyby někdo přece jen vyměnil dobytče za jiné, bude svaté to původní i to, jímž je zaměnil. Půjde-li o jakoukoli nečistou zvěř, z níž se dar Hospodinu nepřináší, postaví to zvíře před kněze.
Leviticus 27:11Půjde-li o jakoukoli nečistou zvěř, z níž se dar Hospodinu nepřináší, postaví to zvíře před kněze. Ten určí jeho cenu, bude lepší nebo horší. Jakou cenu kněz určí, taková bude.
Leviticus 27:12Ten určí jeho cenu, bude lepší nebo horší. Jakou cenu kněz určí, taková bude. Bude-li majitel chtít zvíře vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu.
Leviticus 27:13Bude-li majitel chtít zvíře vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu. Zasvětí-li někdo svůj dům, aby byl svatý Hospodinu, kněz určí jeho cenu, bude lepší nebo horší. Na kolik jej kněz ocení, při tom zůstane.
Leviticus 27:14... přidá k určené ceně ještě pětinu. Zasvětí-li někdo svůj dům, aby byl svatý Hospodinu, kněz určí jeho cenu, ať už bude lepší nebo horší. Na koli
Leviticus 27:15Bude-li jej ten, kdo svůj dům zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu peněz navíc a dům bude jeho. Zasvětí-li někdo Hospodinu část své dědičné polnosti, bude je cena určena podle jejího osevu: 50 šekelů stříbra za plochu osetou chomerem ječmene.
Leviticus 27:17Zasvětí-li své pole hned od léta milosti, zůstane při určené ceně. Zasvětí-li své pole po létě milosti, spočítá mu kněz cenu podle let zbývajících do léta milosti, takže určenou cenu sníží.
Leviticus 27:18Zasvětí-li své pole po létě milosti, spočítá mu kněz cenu podle let zbývajících do léta milosti, takže určenou cenu sníží. Bude-li je ten, kdo pole zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu peněz navíc, a zůstane mu.
Leviticus 27:19Bude-li je ten, kdo pole zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu peněz navíc, a zůstane mu. Nevykoupí-li to pole, ale prodá je někomu jinému, nebude již moci být vykoupeno.
Leviticus 27:20Nevykoupí-li to pole, ale prodá je někomu jinému, nebude již moci být vykoupeno. bude to pole v létě milosti vydáno, bude svaté Hospodinu jako pole jemu propadlé; stane se majetkem kněze.
Leviticus 27:21 bude to pole v létě milosti vydáno, bude svaté Hospodinu jako pole jemu propadlé; stane se majetkem kněze. Zasvětí-li však Hospodinu koupené pole, které není z jeho dědičné polnosti,
Leviticus 27:22Zasvětí-li však Hospodinu koupené pole, které není z jeho dědičné polnosti, spočítá mu kněz výši určené ceny do léta milosti a dotyčný toho dne vyplatí určenou cenu jako svatou Hospodinu.
Leviticus 27:26Prvorozené dobytče, jež patří Hospodinu právem prvorozenství, však nikdo zasvětit nemůže. je ze skotu nebo z bravu, patří již Hospodinu. Půjde-li o nečisté zvíře, vyplatí je podle určené ceny a přidá k ještě pětinu navíc. Nebude-li vykoupeno, prodá se za určenou cenu.
Leviticus 27:27...již Hospodinu. Půjde-li o nečisté zvíře, vyplatí je podle určené ceny a přidá k ní ještě pětinu navíc. Nebude-li
Leviticus 27:28... prodá se za určenou cenu. Zasvětí-li člověk něco ze svého majetku tak, že to propadne Hospodinu - ať už člověka, zvíře nebo část dědičné polnosti - nebude to možné prodat ani vykoupit. Cokoli
Leviticus 27:31Bude-li někdo chtít své desátky vykoupit, přidá ještě pětinu navíc. Každý desátek ze skotu i bravu, každý desátý kus procházející pod pastýřskou holí, je svatý Hospodinu.
Numeri 5:13kdyby s spal jiný muž a kdyby s bez vědomí jejího manžela obcoval, takže by se v tajnosti poskvrnila beze svědků a nepřistižena, učiníte toto: Zmocní-li se muže žárlivost vůči jeho manželce, se skutečně poskvrnila či nikoliv,
Numeri 5:14...a nepřistižena, učiníte toto: Zmocní-li se muže žárlivost vůči jeho manželce, ať už se skutečně poskvrnila či nikoli
Numeri 10:3Když se na dlouze zatroubí, sejde se k tobě před vchod do Stanu setkávání celá obec. Zatroubí-li se jen na jednu, sejdou se k tobě jen vůdcové, náčelníci izraelských tisíců.
Numeri 10:31...vrátit do své země a ke svým příbuzným." Mojžíš mu řekl: "Neopouštěj nás prosím. Vyznáš se přece na poušti a víš, kde bychom mohli
Numeri 10:32Půjdeš-li s námi, podělíme se s tebou o dobrodiní, které nám Hospodin prokáže." A tak se vydali na cestu. Po tři dny putovali od hory Hospodinovy. Ty tři dny putovala Truhla Hospodinovy smlouvy před nimi, aby jim hledala místo k odpočinku.
Numeri 11:14Sám je všechny neunesu, je to nad síly! Chceš-li se mnou jednat takto, prokaž mi prosím laskavost a raději zabij. se nemohu dívat na své neštěstí!"
Numeri 11:15Chceš-li se mnou jednat takto, prokaž mi prosím laskavost a raději zabij. se nemohu dívat na své neštěstí!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Shromáždi mi z izraelských stařešinů sedmdesát mužů, které znáš jako stařešiny a správce lidu. Vezmi je ke Stanu setkávání, se tam postaví s tebou.
Numeri 12:5...jděte ke Stanu setkávání!" Všichni tři tedy šliHospodin sestoupil v oblakovém sloupu, postavil se u vchodu do Stanu a zvolal: "Árone a Miriam!" A když ti dva přišli
Numeri 12:6...A když ti dva přišli, řekl: "Slyšte slovaJe-li mezi vámi Hospodinův prorok, dám se mu poznat skrze...
Numeri 14:7a promluvili k celé izraelské obci: "Země, kterou jsme prošli a prozkoumali, je velmi, velmi dobrá zem! Budeme-li se Hospodinu líbit, uvede nás do země a nám tu zem oplývající mlékem a medem.
Numeri 14:8Budeme-li se Hospodinu líbit, uvede nás do země a nám tu zem oplývající mlékem a medem. Jenom se nebuřme proti Hospodinu! Lidu země se nebojte, zhltneme je jako sousto chleba! Jejich záštita je opustila, ale s námi je Hospodin; nebojte se jich!"
Numeri 16:28...malými dětmi. Mojžíš řekl: "Takto poznáte, že  Hospodin poslal činit všechny tyto skutky a že to nedělám o své vůli
Numeri 16:29...a že to nedělám o své vůli: Zemřou-li tito muži přirozenou smrtí, přihodí-li se jim, co se lidem běžně...
Numeri 16:30...stává, pak neposlal Hospodin. Způsobí-li však Hospodin něco úplně nového a země otevře ústa, aby je pohltila se vším, co mají, takže se zaživa propadnou do podsvětí, pak poznáte, že tito muži pohrdli
Numeri 19:12...člověka, bude nečistý po sedm dní. Třetího a sedmého dne se tou vodou bude očišťovat, a bude čistý. Nebude-li
Numeri 21:1Když aradský král, Kananejec sídlící v Negevu, uslyšel, že Izrael přichází atarimskou cestou, napadl Izrael a některé z nich zajal. Izrael tehdy složil slib Hospodinu: "Vydáš-li tento lid do našich rukou, zničíme jejich města jako proklatá."
Numeri 21:2...a některé z nich zajal. Izrael tehdy složil slib Hospodinu: "Vydáš-li tento lid do našich rukou, zničíme...
Numeri 32:19Nebudeme s nimi zabírat zem za Jordánem ani nikde dále, neboť nám připadlo dědictví na východ od Jordánu." Mojžíš jim odpověděl: "Chcete-li to slovo splnit, připravte se před Hospodinem k boji.
Numeri 32:20...připadlo dědictví na východ od Jordánu." Mojžíš jim odpověděl: "Chcete-li to slovo splnit, připravte se...
Numeri 35:15...města. Těchto šest měst synům Izraelehostům i přistěhovalcům slouží za útočiště, aby se tam uchýli
Numeri 35:16Udeří-li někdo někoho železným předmětem tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít. Vezme-li do ruky kámen, kterým lze zabít, a udeří někoho tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít.
Numeri 35:17Vezme-li do ruky kámen, kterým lze zabít, a udeří někoho tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít. Vezme-li do ruky dřevěný předmět, kterým lze zabít, a udeří někoho tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít.
Numeri 35:18Vezme-li do ruky dřevěný předmět, kterým lze zabít, a udeří někoho tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít. Vraha zabije krevní mstitel; jakmile ho dopadne, zabije ho.
Numeri 35:19Vraha zabije krevní mstitel; jakmile ho dopadne, zabije ho. Strčí-li někdo do někoho z nenávisti nebo po něm něco úmyslně hodí tak, že dotyčný zemře,
Numeri 35:20Strčí-li někdo do někoho z nenávisti nebo po něm něco úmyslně hodí tak, že dotyčný zemře, anebo někoho z nepřátelství udeří pěstí tak, že dotyčný zemře, pak musí ten, kdo ho udeřil, zemřít - je to vrah. Vraha zabije krevní mstitel; jakmile ho dopadne, zabije ho.
Numeri 35:21anebo někoho z nepřátelství udeří pěstí tak, že dotyčný zemře, pak musí ten, kdo ho udeřil, zemřít - je to vrah. Vraha zabije krevní mstitel; jakmile ho dopadne, zabije ho. Strčí-li však někdo do někoho náhodou, a ne z nepřátelství, anebo po něm hodí nějaký předmět, ale neúmyslně,
Numeri 35:22Strčí-li však někdo do někoho náhodou, a ne z nepřátelství, anebo po něm hodí nějaký předmět, ale neúmyslně, anebo na něj z nepozornosti shodí jakýkoli kámen, který může zabít, a dotyčný zemře, ačkoli viník nebyl jeho nepřítelem a nezamýšlel mu nic zlého,
Numeri 35:31Vrah zaslouží smrt. Za jeho život nepřijímejte výkupné; musí zemřít. Ani za toho, kdo se uchýlil do útočištného města, nepřijímejte výkupné, chtěl-li by se vrátit domů dříve, než zemře nejvyšší kněz.
Numeri 36:2...a před izraelskými rodovými náčelníky. Řekli: "Hospodin našemu pánu přikázal, aby synům Izraele rozdělil zemi losem na dědičné podíly. Našemu pánu bylo rovněž od Hospodina přikázáno, aby dědictví našeho bratra Celofchada přiděli
Deuteronomium 4:28Tam budete sloužit bohům vytvořeným lidskýma rukama, bohům ze dřeva a kamene, kteří nevidí ani neslyší, neje ani necítí. Tam pak začnete hledat Hospodina, svého Boha. Budeš-li jej hledat celým svým srdcem a celou svou duší, najdeš ho.
Deuteronomium 4:29... nejedí ani necítí. Tam pak začnete hledat Hospodina, svého Boha. Budeš-li jej hledat celým svým...
Deuteronomium 5:24...kmenů a vaši stařešinové - a řekli jste: "HleHospodin, náš Bůh, nám ukázal svou slávu a svou velikost; slyšeli jsme jeho hlas z prostředku ohně! Dnešního dne jsme viděli
Deuteronomium 7:11Zachovávej tedy přikázání, pravidla a zákony, jež ti dnes udílím, a dodržuj je. Budeš-li tato pravidla poslouchat, zachovávat a dodržovat, pak Hospodin, tvůj Bůh, vůči tobě dodrží svou smlouvu oddané lásky, jak přísahal tvým otcům.
Deuteronomium 11:12Je to země, o niž pečuje Hospodin, tvůj Bůh. Oči Hospodina, tvého Boha, jsou stále obráceny k , od počátku roku do jeho konce. Budete-li opravdu poslouchat přikázání, která vám dnes udílím, totiž abyste milovali Hospodina, svého Boha, a sloužili mu celým srdcem a celou duší,
Deuteronomium 11:13... která vám dnes udílím, totiž abyste milovali Hospodina, svého Boha, a sloužili mu celým srdcem a celou...
Deuteronomium 11:21Pak budete vy i vaši synové žít dlouho v zemi, o níž Hospodin přísahal vašim otcům, že jim ji - tak dlouho, dokud bude nebe nad zemí. Budete-li pečli dodržovat všechna tato přikázání, která vám udílím, budete-li milovat Hospodina, svého Boha, kráčet po všech jeho cestách a přimknete se k němu,
Deuteronomium 11:22Budete-li pečli dodržovat všechna tato přikázání, která vám udílím, budete-li milovat Hospodina, svého Boha, kráčet po všech jeho cestách a přimknete se k němu, Hospodin před vámi vyžene všechny tyto národy. Budete moci vyhnat národy větší a mocnější, než jste sami.
Deuteronomium 14:24... svého Boha. Bude-li však místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, od tebe příli
Deuteronomium 15:6Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná, jak ti slíbil: budeš moci půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš a budeš ovládat mnohé národy, ale tebe neovládnou. Bude-li u tebe někdo chudý (kterýkoli tvůj bratr v kterémkoli městě v zemi, již ti dává Hospodin, tvůj Bůh), pak před svým chudým bratrem nezatvrzuj srdce a neodpírej mu pomoc.
Deuteronomium 15:7...národy, ale tebe neovládnou. Bude-li u tebe někdo chudý (kterýkoli tvůj bratr v kterémkoli městě v zemi...
Deuteronomium 15:8Naopak, ochotně mu nabídni pomoc a půjč mu, co ve své nouzi potřebuje. Měj se na pozoru, abys v srdci nechoval ničemnou myšlenku: "Blíží se sedmý rok, rok promíje dluhů..." Hleděl-li bys na svého bratra lakotně a nic mu nedal, volal by kvůli tobě k Hospodinu a ty bys měl hřích.
Deuteronomium 15:9...potřebuje. Měj se na pozoru, abys v srdci nechoval ničemnou myšlenku: "Blíží se sedmý rok, rok promíjení dluhů..." Hleděl-li bys na svého bratra lakotně a nic mu nedal, volal by kvůli
Deuteronomium 15:15Pamatuj, že jsi v egyptské zemi sám byl otrokem, ale Hospodin, tvůj Bůh, vykoupil. Proto ti to dnes přikazuji. Řekne-li ti však: "Neodejdu od tebe", protože miluje tebe i tvou rodinu a je mu u tebe dobře,
Deuteronomium 15:16Řekne-li ti však: "Neodejdu od tebe", protože miluje tebe i tvou rodinu a je mu u tebe dobře, pak vezmeš šídlo, na dveřích mu jím probodneš ucho a zůstane ve službě navždy. Totéž uděláš, půjde-li o tvou děvečku.
Deuteronomium 15:17...je mu u tebe dobře, pak vezmeš šídlo, na dveřích mu jím probodneš ucho a zůstane ve službě navždy. Totéž uděláš, půjde-li
Deuteronomium 15:20Každý rok je se svou rodinou sněz před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si Hospodin vyvolí. Bude-li však na něm nějaká vada - bude-li kulhavý, slepý nebo s jinou vážnou vadou - nesmíš ho obětovat Hospodinu, svému Bohu.
Deuteronomium 15:21...místě, které si Hospodin vyvolí. Bude-li však na něm nějaká vada - bude-li kulhavý, slepý nebo s jinou...
Deuteronomium 17:4...ti to oznámeno nebo se o tom doslechneš, důkladně to prošetři. Pokud se najisto potvrdí, že v Izraeli byla...
Deuteronomium 17:13...zlo! o tom všechen lid uslyší, přijde na ně bázeň a nebudou už jednat opovážli. přijdeš do země...
Deuteronomium 19:8 Hospodin, tvůj Bůh, podle přísahy dané tvým otcům rozšíří tvé území a ti celou zem, kterou zaslíbil tvým otcům (budeš-li ovšem pečli dodržovat všechna přikázání, která vám dnes udílím, totiž abys miloval Hospodina, svého Boha, a kráčel po jeho cestách po všechny dny), potom k těmto třem městům přidáš ještě další tři.
Deuteronomium 19:9(budeš-li ovšem pečli dodržovat všechna přikázání, která vám dnes udílím, totiž abys miloval Hospodina, svého Boha, a kráčel po jeho cestách po všechny dny), potom k těmto třem městům přidáš ještě další tři. To proto, aby se v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, neprolévala nevinná krev. Ta krev by padla na tebe!
Deuteronomium 19:15... tvůj Bůh, dává do vlastnictví. Proti nikomu nepostačí jediný svědek, ať už se dotyčný jakkoli provinil či spáchal jakýkoli
Deuteronomium 19:16...výpovědí dvou nebo tří svědků. Povstane-li proti někomu zlomyslný svědek, aby jej nařkl z odpadlictví, obě...
Deuteronomium 19:18...tam v těch dnech budou. Soudci věc důkladně prošetří. Ukáže-li se, že to byl křivý svědek, křivě...
Deuteronomium 20:18...přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Jinak by vás učili jednat podle svých ohavných způsobů, jimž se oddávají kvůli svým bohům, a vy byste hřešili
Deuteronomium 20:19Budeš-li ve válce některé město dlouho obléhat, aby ses jej zmocnil, nenič jeho stromy; nedotkni se jich sekerou. Jistě, můžeš z nich jíst, ale nesmíš je vykácet. Copak je ten polní strom člověk, aby před tebou utekl za hradbu? Smíš zničit jen ty stromy, o kterých víš, že nenesou ovoce. Takové smíš kácet a stavět z nich obléhací zařízení, dokud město, které s tebou bojuje, nepadne.
Deuteronomium 21:10Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a Hospodin ti je vydá do rukou, budeš je moci brát do zaje. Spatříš-li mezi zajatými krásnou ženu a zatoužíš po , smíš si ji vzít za ženu.
Deuteronomium 22:28... ale nebyl tam nikdo, kdo by ji zachránil. Když někdo potká dívku, pannu, která není zasnoubená, znásilní ji a vyspí se s ní, pak, budou-li
Deuteronomium 23:24Co vyšlo z tvých úst, to splň. Co jsi vlastními ústy dobrovolně slíbil Hospodinu, svému Bohu, to vykonej. Půjdeš-li vinicí svého bližního, můžeš jíst hrozny podle chuti do sytosti, ale nesmíš je sbírat do nádoby.
Deuteronomium 23:25... svému Bohu, to vykonej. Půjdeš-li vinicí svého bližního, můžeš jíst hrozny podle chuti do sytosti,...
Deuteronomium 23:26...nesmíš je sbírat do nádoby. Půjdeš-li obilím svého bližního, můžeš trhat klasy, ale nesmíš na obilí svého bli
Deuteronomium 24:6Nikdo nesmí vzít do zástavy domácí mlýnek, ba ani jeho horní kámen - vždyť by vzal do zástavy sám život! Bude-li někdo přistižen, že unesl jednoho ze svých bratrů, synů Izraele, aby jej zotročil či prodal, pak ten únosce zemře. Odstraň ze svého středu zlo!
Deuteronomium 24:7Bude-li někdo přistižen, že unesl jednoho ze svých bratrů, synů Izraele, aby jej zotročil či prodal, pak ten únosce zemře. Odstraň ze svého středu zlo! Pozor! Při ráně malomocenství pečli dodržuj všechny pokyny levitských kněží. Pečli dodržujte, co jsem jim přikázal.
Deuteronomium 24:12Bude-li chudý, nechoď spát s pláštěm, který ti dal do zástavy. Při západu slunce mu zástavu vrať. Když půjde spát ve svém plášti, bude ti žehnat. V tom bude spočívat tvá spravedlnost před Hospodinem, tvým Bohem.
Deuteronomium 25:1Když mezi lidmi vznikne spor, se jdou nechat rozsoudit k soudu. Soudci zjednají právo tomu, kdo je v právu, a viníka odsoudí. Zaslouží-li si viník bičování, soudce jej položit a zbičovat pod svým dohledem tolika ranami, kolik si zaslouží.
Deuteronomium 25:2...odsoudí. Zaslouží-li si viník bičování, soudce jej dá položit a zbičovat pod svým dohledem tolika ranami, koli
Deuteronomium 25:7...aby jeho jméno nevymizelo z Izraele. Když si ten muž nebude chtít svou švagrovou vzít, půjde švagrová ke stařešinům do městské brány a řekne: "Můj švagr odmítá svému bratru vzbudit potomstvo v Izraeli
Deuteronomium 25:8...svou švagrovskou povinnost!" Stařešinové města jej tedy předvolají a promluví s ním. Bude-li stát na svém...
Deuteronomium 26:17Dnes prohlašuješ, že Hospodin bude tvým Bohem, že budeš kráčet po jeho cestách, že budeš zachovávat jeho pravidla, přikázání a zákony a že mu budeš poslušný. Hospodin pak prohlašuje, že budeš jeho lidem, jeho zvláštním pokladem, jak ti zaslíbil. Budeš-li zachovávat všechna jeho přikázání,
Deuteronomium 26:18... přikázání a zákony a že mu budeš poslušnýHospodin pak prohlašuje, že budeš jeho lidem, jeho zvláštním pokladem, jak ti zaslíbil. Budeš-li
Deuteronomium 27:26..."Zlořečený, kdo by neplnil a nedodržoval slova tohoto Zákona!" A všechen lid odpoví: "Amen!" Budeš-li...
Deuteronomium 28:1...odpoví: "Amen!" Budeš-li opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a pečli dodržovat všechna jeho...
Deuteronomium 28:8Hospodin ti sešle požehnání pro tvé sýpky i pro vše, k čemu přiložíš ruku; Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná v zemi, kterou ti dává. Hospodin si zbuduje ve svatý lid, jak ti přísahal, budeš-li zachovávat přikázání Hospodina, svého Boha, a kráčet po jeho cestách.
Deuteronomium 28:9... tvůj Bůh, ti požehná v zemi, kterou ti dáváHospodin si tě zbuduje ve svatý lid, jak ti přísahal, budeš-li
Deuteronomium 28:13...půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíšHospodin tě učiní hlavou, nikoli chvostem a budeš vždycky nahoře a nikdy dole, budeš-li poslouchat a pečli
Deuteronomium 28:14Od těchto slov, která vám dnes vydávám, se neuchyluj napravo ani nalevo - nechoď za cizími bohy a nesluž jim! Nebudeš-li však poslouchat Hospodina, svého Boha, nebudeš-li pečli dodržovat všechna jeho přikázání a pravidla, která ti dnes udílím, přijdou na tebe a dostihnou všechna tato prokletí:
Deuteronomium 28:15...bohy a nesluž jim! Nebudeš-li však poslouchat Hospodina, svého Boha, nebudeš-li pečli dodržovat všechna...
Deuteronomium 28:57po plodovém lůžku, které vyjde mezi nohama, i po děťátkách, která porodí. V tom naprostém nedostatku a v zoufalém sevření, tví nepřátelé sevřou ve tvých městech, je tajně sní! Nebudeš-li pečli dodržovat všechna slova tohoto Zákona, zapsaná v této knize, nebudeš-li mít úctu k tomu slavnému a hroznému Jménu, k Hospodinu, svému Bohu,
Deuteronomium 31:28Shromážděte ke mně všechny stařešiny svých kmenů a své správce, abych jim přednesl tato slova a dosvědčil je před nebem a zemí. Vím, že po smrti se zvrhnete a sejdete z cesty, kterou jsem vám přikázal. Budete-li v očích Hospodina, svého Boha, páchat špatnost a popouzet ho svými výtvory, potká vás nakonec neštěstí."
Deuteronomium 31:29Vím, že po smrti se zvrhnete a sejdete z cesty, kterou jsem vám přikázal. Budete-li v očích Hospodina, svého Boha, páchat špatnost a popouzet ho svými výtvory, potká vás nakonec neštěstí." Mojžíš pak celému izraelskému shromáždění přednesl slova této písně od začátku do konce:
Jozue 14:11Dodnes jsem ale silný jako tehdy, když vyslal Mojžíš. Jakou sílu jsem měl tenkrát, takovou mám i teď, k boji i k životu. Dej mi ty hory, o nichž onoho dne mluvil Hospodin. Sám jsi tenkrát slyšel, že tam jsou Anakovci a veli opevněná města. Bude-li Hospodin se mnou, vyženu je, jak Hospodin řekl."
Jozue 14:12... takovou mám i teď, k boji i k životu. Dej mi ty hory, o nichž onoho dne mluvil Hospodin. Sám jsi tenkrát slyšel, že tam jsou Anakovci a veliká opevněná města. Bude-li
Soudců 4:7 pak přivedu vůdce Jabínova vojska Siseru i s jeho jízdou a s jeho zástupy k potoku Kíšon a vydám ti ho do rukou." Barák odpověděl: "Půjdeš-li se mnou, půjdu. Nepůjdeš-li se mnou, nepůjdu!"
Soudců 4:8Barák odpověděl: "Půjdeš-li se mnou, půjdu. Nepůjdeš-li se mnou, nepůjdu!" "Dobrá, půjdu s tebou," řekla mu na to, "ale ty se svou cestou neproslavíš. Hospodin totiž vydá Siseru do rukou ženy." Potom Debora vstala a odešla s Barákem do Kedeše,
Soudců 6:30Li z města tedy řekli Joašovi: "Vyveď svého syna ven, zemře - za to, že strhl Baalův oltář a skácel Ašeřin kůl vedle něj!" Joaš ale odpověděl zástupu kolem něj: "Co že vy chcete hájit Baala? Že byste ho vy mohli zachránit? Kdokoli ho bude hájit, do rána zemře! Je-li to bůh, se hájí sám, když mu někdo zboří oltář."
Soudců 6:31...kůl vedle něj!" Joaš ale odpověděl zástupu kolem něj: "Co že vy chcete hájit Baala? Že byste ho vy mohli zachránit? Kdokoli ho bude hájit, do rána zemře! Je-li
Soudců 6:37Hle, pokládám zde na mlatu ovčí rouno. Bude-li rosa jen na rounu, a na zemi všude kolem sucho, poznám, že skrze zachráníš Izrael, jak jsi řekl." A tak se stalo. Druhého dne, hned jak ráno vstal, stiskl rouno a vyždímal z něj rosu - plnou číši vody.
Soudců 7:9 noci Hospodin řekl Gedeonovi: "Vstaň a sejdi do tábora, neboť jsem ti ho vydal do rukou. Bojíš-li se tam jít sám, vezmi si s sebou zbrojnoše Puru.
Soudců 13:15...všechno, co jsem přikázal." Manoach na to Hospodinovu andělu řekl: "Prosím, rádi bychom tě tu zdrželi a připravili
Soudců 13:16... rádi bychom tu zdrželi a připravili kůzle." Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: "I kdybys mě tu zdržel, nejedl bych tvé jídlo. Chceš-li
Růt 3:12...mém městě přece , že jsi znamenitá žena. Anoje pravda, že jsem příbuzný; je tu ale ještě bližší...
Růt 3:13Zůstaň tu přes noc. Splní-li ti zítra příbuzenskou povinnost, budiž, vykoupí. Pokud ji ale nesplní, pak, jakože je živ Hospodin, vykoupím . Spi do rána." Spala tedy po jeho boku do rána. Dříve než by kdo mohl rozeznat druhého, ale vstala, protože Boáz řekl: " se nikdo nedozví, že na mlat přišla žena."
Růt 4:3..."Posaďte se tu." A když se posadili, pověděl tomu příbuznému: "Noemi, která se vrátila z moábského kraje, chce postoupit nárok na díl pole, který patřil našemu bratru Eli
Růt 4:4...si, že ti to dám vědět a navrhnu ti: Pořiď si ho před těmito přísedícími, před stařešiny mého lidu. Chceš-li to pole vykoupit, vykup je. Pokud je nevykoupíš, vyjádři se, ať to vím. Jsi totiž nejbli
1. Samuel 1:10...Elí. Hana se tehdy v hluboké úzkosti modlilaHospodinu a s velikým pláčem složila tento slib: "Hospodine...
1. Samuel 1:11...a s velikým pláčem složila tento slib: "Hospodine zástupů, kéž bys laskavě shlédl na trápení své služebnice a pomyslel na mě! Nezapomeneš-li
1. Samuel 2:24...moji! Slyším nedobré zprávy - vždyť svádíte Hospodinův lid! Hřeší-li člověk proti člověku, Bůh může...
1. Samuel 2:25... Bůh může zasáhnout. Hřeší-li ale člověk proti Hospodinu, kdo se ho zastane?" Oni ale na otcova slova vůbec nedali, neboť Hospodinova vůle byla, aby zemřeli
1. Samuel 6:8Vezměte Hospodinovu truhlu, naložte ji na vůz, ty zlaté předměty, které s vracíte jako odškodnění, přidejte do mošny po straně a pošlete ji pryč. Pak uvidíte: Zamíří-li do svého kraje směrem k Bet-šemeši, pak nám toto hrozné neštěstí způsobil on. Pokud ne, budete vědět, že nás nezasáhla jeho ruka, ale stalo se nám to náhodou."
1. Samuel 6:9Pak uvidíte: Zamíří-li do svého kraje směrem k Bet-šemeši, pak nám toto hrozné neštěstí způsobil on. Pokud ne, budete vědět, že nás nezasáhla jeho ruka, ale stalo se nám to náhodou." A tak to udělali. Vzali dvě otelené krávy, zapřáhli je do vozu a jejich telata zavřeli doma.
1. Samuel 7:2Od chvíle, kdy Truhla spočinula v Kiriat-jearimu, uběhlo mnoho let. Po dvaceti letech, když se celý dům Izraele roztoužil po Hospodinu, promluvil Samuel k celému domu Izraele: "Obracíte-li se k Hospodinu celým srdcem, odstraňte ze svého středu cizí bohy i obrazy Aštarot. Přimkněte se srdcem k Hospodinu a služte jen jemu! Pak vás zachrání z ruky Filištínů."
1. Samuel 7:3...dům Izraele roztoužil po Hospodinu, promluvil Samuel k celému domu Izraele: "Obracíte-li se k Hospodinu celým srdcem, odstraňte ze svého středu cizí bohy i obrazy Aštarot. Přimkněte se srdcem k Hospodinu a služte jen jemu! Pak vás zachrání z ruky Fili
1. Samuel 12:24...modlit. Budu vám ukazovat cestu dobrou a přímouJen ctěte Hospodina a služte mu věrně celým srdcem. Považte, jak veli
1. Samuel 14:40...Nikdo z mužů mu neodpovídal. Řekl tedy celému Izraeli: "Vy budete na jedné straně a já se svým synem Jonatanem na druhé." "Udělej, jak myslíš," odpověděl Saulovi li
1. Samuel 14:41..." odpověděl Saulovi lid. Saul se pak modlil: "Hospodine, Bože Izraele, proč jsi dnes svému služebníku neodpověděl? Je-li vina na mě nebo na mém synu Jonatanovi, ať padne urim; je-li však vina na tvém lidu Izraeli, pak ať padne tumim." Los pak označil Jonatana a Saula, kdežto li
2. Samuel 3:34...jako ničema? Tvé ruce nebyly spoutány, na nohou neměls okovy - ranou zlosynů jsi pad!" A lidé ho oplakávali
2. Samuel 3:35...A lidé ho oplakávali o to víc. Potom všichni chodili za Davidem, aby se ještě za světla najedl, ale David přísahal: "Ať mě Bůh potrestá a ještě mi přidá, okusím-li chleba nebo cokoli
2. Samuel 10:10Zbytek vojska svěřil pod velení svého bratra Abišaje, aby je seřadil proti Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly, přijdu na pomoc tobě.
2. Samuel 10:11...Abišaje, aby je seřadil proti Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad mé síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li
2. Samuel 15:24...všemi svými lidmi zamířil do pouště. Vtom se objevil i Sádok a s ním všichni levité nesoucí Truhlu Boží smlouvy. Postavili Boží truhlu a nechali
2. Samuel 15:25Král ale Sádokovi řekl: "Vrať se s Boží truhlou do města. Najdu-li u Hospodina milost, přivede zpět a dovolí mi znovu spatřit Truhlu i jeho Příbytek. Řekne-li však: ‚Nemám v tobě zalíbení' - zde jsem; se mnou naloží, jak bude chtít."
2. Samuel 15:26Řekne-li však: ‚Nemám v tobě zalíbení' - zde jsem; se mnou naloží, jak bude chtít." Král ještě knězi Sádokovi řekl: "Dávej pozor. Vrať se s Abiatarem pokojně do města. jsou s vámi také oba vaši synové - tvůj syn Achimaac a jeho syn Jonatan.
2. Samuel 22:31Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin - on je štít všech, kdo v něho doufají! Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh?
1. Královská 1:51Šalomounovi bylo oznámeno: "Hle, Adoniáš z krále Šalomouna strach. Drží se rohů oltáře a říká: ‚ mi dnes král Šalomoun odpřisáhne, že svého služebníka nenechá popravit!'" "Ukáže-li se jako čestný muž," prohlásil Šalomoun, "nespadne mu z hlavy ani vlásek. Zjistí-li se však na něm něco zlého, zemře."
1. Královská 1:52...nenechá popravit!'" "Ukáže-li se jako čestný muž," prohlásil Šalomoun, "nespadne mu z hlavy ani vlásek. Zjistí-li
1. Královská 2:3a zachovávej, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh. Choď po jeho cestách, dodržuj jeho ustanovení, přikázání, pravidla i svědectví zapsaná v Mojžíšově zákoně, aby se ti dařilo vše, co podnikneš, všude, kam se obrátíš. Potom Hospodin splní slovo, které mi dal: ‚Budou-li tví synové dbát na svou cestu a budou-li věrně, z celého srdce a ze vší duše žít přede mnou, pak na izraelském trůnu nikdy nebude chybět tvůj potomek.'
1. Královská 2:4...vše, co podnikneš, všude, kam se obrátíš. Potom Hospodin splní slovo, které mi dal: ‚Budou-li tví synové dbát na svou cestu a budou-li
1. Královská 9:3... tak jako se mu předtím ukázal v GibeonuHospodin mu řekl: "Vyslyšel jsem tvou modlitbu a tvou...
1. Královská 11:37...vyvolil, aby tam zůstávalo jméno. Tebe ale vezmu a budeš kralovat, kdekoli si budeš přát, neboť se staneš...
1. Královská 11:38Budeš-li poslouchat vše, co ti přikážu, chodit po mých cestách, dělat, co je v mých očích správné, a dodržovat ustanovení a přikázání, jako to dělal můj služebník David, pak budu s tebou a zbuduji ti trvalý dům, jako jsem ho zbudoval Davidovi, a Izrael dám tobě. Tak pokořím Davidovo símě, ale ne natrvalo.'"
1. Královská 18:20Achab obeslal všechny Izraelce a shromáždil je na horu Karmel. Eliáš předstoupil před lid. "Jak dlouho se budete kývat na obě strany?" řekl jim. "Je-li Hospodin Bohem, následujte ho! Je-li jím Baal, následujte jeho!" Lid mu na to neodpověděl ani slovo.
1. Královská 18:21...Karmel. Eliáš předstoupil před lid. "Jak dlouho se budete kývat na obě strany?" řekl jim. "Je-li Hospodin Bohem, následujte ho! Je-li jím Baal, následujte jeho!" Li
2. Královská 21:7... Nechal vyrobit modlu Ašery a vztyčil ji v chrámu, o kterém Hospodin Davidovi a jeho synu Šalomounovi řekl: "V tomto domě, v Jeruzalémě, který jsem vyvoli
2. Královská 21:8... Bude-li se Izrael pečlivě řídit vším, co jsem jim přikázal, a plnit celý Zákon, který jim svěřil můj služebník Mojžíš, nikdy nedopustím, aby museli
1. Letopisů 19:11...Aramejcům. Zbytek vojska svěřil pod velení svého bratra Abišaje, aby nastoupili proti Amoncům. Joáb mu...
1. Letopisů 19:12...Abišaje, aby nastoupili proti Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad mé síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li
1. Letopisů 28:6... Řekl mi: ‚Tvůj syn Šalomoun, ten mi vybuduje chrám i nádvoří. Jeho jsem si vyvolil za syna a mu...
1. Letopisů 28:7...Jeho jsem si vyvolil za syna a mu budu otcemJeho království upevním až navěky, bude-li spolehli plnit...
1. Letopisů 28:8...a zákony, jak se to děje dnes.' Před zraky celého Izraele, před shromážděním Hospodinovým, vás teď proto vyzývám a náš Bůh to slyší: Dodržujte a vyhledávejte všechna přikázání Hospodina, vašeho Boha, abyste mohli užívat tuto krásnou zem a zanechali
1. Letopisů 28:9... A ty, Šalomoune, synu můj, poznávej Boha svého otce a služ mu celým srdcem a z duše rád. Neboť Hospodin zkoumá všechna srdce a všechna hnutí mysli rozpozná. Budeš-li ho hledat, dá se ti nalézt. Opustíš-li
2. Letopisů 7:16Nyní jsem tento dům vyvolil a posvětil, aby v něm jméno zůstalo navěky. oči i srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou jako tvůj otec David a konat vše, co jsem ti přikázal, a dodržovat ustanovení i pravidla,
2. Letopisů 20:9Přijde-li na nás neštěstí, meč, soud, mor či hlad, postavíme se před tento chrám a před tebe samého - vždyť v tomto domě přebývá tvé jméno - a budeme z našich úzkostí volat k tobě a ty nás uslyšíš a vysvobodíš.' Nuže, pohleď - jsou tu Amonci, Moábci a obyvatelé pohoří Seír! Když naši otcové vycházeli z Egypta, nenechal jsi tudy Izrael ani projít, takže se jim vyhnuli a nevyhladili je.
2. Letopisů 33:7Nechal vyrobit modlářskou sochu a vztyčil ji v Božím chrámu, o kterém Hospodin Davidovi a jeho synu Šalomounovi řekl: "V tomto domě, v Jeruzalémě, dám navždy spočinout svému jménu. Bude-li Izrael pečli dodržovat všechna přikázání, Zákon, ustanovení a předpisy, jež jsem jim vydal skrze Mojžíše, nikdy nedopustím, aby museli prchat ze země, kterou jsem dal jejich otcům."
2. Letopisů 33:8...všechna přikázání, Zákon, ustanovení a předpisyjež jsem jim vydal skrze Mojžíše, nikdy nedopustím, aby museli
Ester 4:13poslal tuto odpověď: "Nemysli si, že v královském domě jako jediná ze všech Židů vyvázneš. Budeš-li v tuto chvíli mlčet, Židům přijde spásná pomoc odjinud, ale ty i s rodinou svého otce zahyneš. Kdo ? Snad jsi dosáhla království právě pro chvíli, jako je tato."
Ester 4:14...spásná pomoc odjinud, ale ty i s rodinou svého otce zahyneš. Kdo ví? Snad jsi dosáhla království právě pro chvíli
Ester 4:15Ester na to Mordechajovi odpověděla: "Jdi a shromáždi všechny Židy v Súsách. se za mne postí tři dny - neje ani nepijí ve dne ani v noci. I a dívky se takto budeme postit. Potom půjdu ke králi, ačkoli je to proti zákonu. A zahynu-li, zahynu."
Ester 4:16...Židy v Súsách. se za mne postí tři dny - nejedí ani nepijí ve dne ani v noci. I já a mé dívky se takto budeme postit. Potom půjdu ke králi, ačkoli je to proti zákonu. A zahynu-li
Ester 5:7" přání?" odvětila Ester. "Co žádám? Ráčí-li král laskavě vyhovět mému přání a splnit mou žádost, nechť král přijde s Hamanem na hostinu, kterou jim zítra vystrojím. Tehdy králi odpovím na jeho otázku."
Ester 5:8...Ester. "Co žádám? Ráčí-li král laskavě vyhovět mému přání a splnit mou žádost, nechť král přijde s Hamanem na hostinu, kterou jim zítra vystrojím. Tehdy králi
Ester 6:6Když Haman vešel, král se ho zeptal: "Co se udělat, když král chce někoho vyznamenat?" Haman si pomyslel: "Koho jiného by král mohl chtít vyznamenat než ?" a tak tedy králi odpověděl: "Chce-li král někoho vyznamenat,
Ester 7:2Král se nad pohárem vína stejně jako včera Ester otázal: "Tak jaké máš přání, královno Ester? Bude ti splněno. Žádej půl říše a stane se." "Ráčíš-li mi, králi, prokázat laskavost," odpověděla královna Ester, "daruj mi prosím život - to je přání! Ušetři i můj lid - to je žádost.
Ester 7:3...královna Ester, "daruj mi prosím život - to je mé přání! Ušetři i můj lid - to je žádost. i můj...
Ester 8:4Král na ni ukázal zlatým žezlem, vstane. Ester se postavila před králem a řekla: "Ráčí-li mi král prokázat laskavost a uzná-li to král za vhodné, jestliže mu na mně záleží, nechá napsat, že se odvolávají ty listy, které vymyslel a sepsal Haman, syn Hamedaty Agagovce, aby vyhladil Židy ve všech provinciích říše.
Ester 8:5...mi král prokázat laskavost a uzná-li to král za vhodné, jestliže mu na mně záleží, ať nechá napsat, že se odvolávají ty li
Job 8:4Pokud tvé děti proti němu zhřešily, vydal je moci jejich vin. Budeš-li ale pilně hledat Boha a Všemohoucího prosit o milost,
Job 13:9Dopadnete dobře, vás prozkoumá? Oklamete ho, jako klamete člověka? Budete-li někomu tajně nadržovat, copak vás tvrdě neztrestá?
Job 13:10Budete-li někomu tajně nadržovat, copak vás tvrdě neztrestá? Jeho vznešenosti nebojíte se, nepadá na vás jeho děs?
Job 17:12Obrátit usilují noc na den, v temnotě říkají: ‚Světlo blíží se!' Je-li mou nadějí domov ve hrobě, mám-li si ustlat lože v temnotě,
Job 17:13...noc na den, v temnotě říkají: ‚Světlo blíží se!' Je-li mou nadějí domov ve hrobě, mám-li si ustlat lože v...
Job 22:2" snad Bůh nějaký prospěch z člověka? Že by mu chytrák nějak prospíval? Copak tvá spravedlnost Všemohoucího zajímá? Žiješ-li bezúhonně, co z toho ?
Job 23:7Kdyby se s ním poctivý mohl přít, vyhrál bych svůj soud navždycky. Jdu-li však na východ, není tam, ani na západě ho nevnímám.
Job 23:8Jdu-li však na východ, není tam, ani na západě ho nevnímám. Působí-li na severu, tam ho nevidím, míří-li k jihu, ho nespatřím.
Job 23:9...na západě ho nevnímám. Působí-li na severu, tam ho nevidím, míří-li k jihu, ho nespatřím. Zato on zná ...
Job 33:22Jeho duše naklání se do jámy, vykročil poslům smrti vstříc. Bude-li však anděl při tom člověku, prostředník, jeden z tisíců, který prohlásí jeho nevinu,
Job 33:23Bude-li však anděl při tom člověku, prostředník, jeden z tisíců, který prohlásí jeho nevinu, smiluje se nad ním a řekne: ‚Vysvoboď jej, Bože, do jámy neklesne, nalezl jsem za něj výkupné!'
Job 35:13Je to marné, Bůh je neslyší, Všemohoucí je pomíjí! Co teprve, říkáš-li, že ho nikde nevnímáš, že tvá pře leží u něj a ty na něj čekáš,
Job 35:14Co teprve, říkáš-li, že ho nikde nevnímáš, že tvá pře leží u něj a ty na něj čekáš, že prý ve svém hněvu nikdy netrestá a že se o ničemnost vůbec nestará!
Job 36:7...ubohým. Neodvrací zrak od poctivých, na trůn je s králi posadí, aby je povýšil navěky. Jsou-li však...
Job 36:8Jsou-li však spoutáni řetězy, v provazech bídy jsou-li chyceni, tehdy jim ukazuje, co provedli, čím se provinili a jak zpyšněli.
Žalmy 18:31Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin - on je štít všech, kdo v něho doufají! Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh?
Žalmy 50:17Vždyť přece nechceš dát se poučit, slova za hlavu jsi zahodil. Vidíš-li zloděje, přátelíš se s ním, s cizoložníky ses ztotožnil!
Žalmy 50:18Vidíš-li zloděje, přátelíš se s ním, s cizoložníky ses ztotožnil! Svá ústa poskytuješ slovům zlým, tvůj jazyk spřádá úskoky.
Žalmy 62:9...pevná skála, v Bohu je skrýše . V každý čas na něj, lidé, spoléhejte, před Bohem, naší skrýší, své srdce vyli
Žalmy 62:10...před Bohem, naší skrýší, své srdce vylijte! séla Jen pouhé nic jsou přece smrtelníci, lidští tvorové jsou jako přeludy: Budou-li
Žalmy 90:9Naše dny je v hněvu tvém, svá léta končíme s povzdechem. Celý náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle. Většina z nich jsou dřina a potíže, náhle je konec - a pryč letíme!
Žalmy 90:10Celý náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle. Většina z nich jsou dřina a potíže, náhle je konec - a pryč letíme! Sílu tvého hněvu kdo ale zná, před tvou zuřivostí kdo bázeň ?
Žalmy 119:5Kéž jsou cesty zpevněny, abych dodržoval tvé zákony! Budu-li dbát všech jeho příkazů, zahanben nikdy nebudu.
Žalmy 119:6Budu-li dbát všech jeho příkazů, zahanben nikdy nebudu. Chválit budu se srdcem upřímným, tvým spravedlivým soudům když se naučím.
Žalmy 126:6Ten, který s pláčem vychází, aby drahocenné símě rozhodil, ten se s jásotem jednou navrátí, aby své snopy shromáždil. Šalomounova poutní píseň. Nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhají, kdo jej stavějí. Nechrání-li město Hospodin, marně bdí jeho ochránci.
Žalmy 127:1... Šalomounova poutní píseň. Nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhají, kdo jej stavějí. Nechrání-li...
Přísloví 4:12...chci vést. Půjdeš-li, tvůj krok nic nezastavíjestliže poběžíš, nic nesrazí. Poučení se chop a...
Přísloví 9:12Jsi-li moudrý, moudrost vyplatí se ti, jsi-li drzoun, sám na to doplatíš. Paní Tupost dělá veli povyk, je hloupost sama, neví vůbec nic.
Přísloví 11:30Z ovoce spravedlivého je strom života, a kdo je moudrý, ten duše získává. Dojdou-li spravedli na zemi odplaty, čím spíše ničemové a hříšníci!
Přísloví 15:3Hospodinovy oči vidí všude, vše zlé i dobré pozorně sledují. Krotký jazyk je stromem života, je-li však pokřivený, ducha podlomí.
Přísloví 15:4... vše zlé i dobré pozorně sledují. Krotký jazyk je stromem života, je-li však pokřivený, ducha podlomí....
Přísloví 17:27Kdo získal poznání, ten šetří slova, rozumný člověk se umí ovládat. I hlupák, mlčí-li, za moudrého je brán, rozumně vypadají ústa zavřená.
Přísloví 17:28I hlupák, mlčí-li, za moudrého je brán, rozumně vypadají ústa zavřená. Samotáři jde jen o vlastní choutky, každou rozumnou radou pohrdne.
Přísloví 19:18Napravuj syna, dokud máš naději, jeho smrt nechtěj dopustit. Vztekloun zasluhuje potrestání; ušetříš-li ho, zkazíš ho ještě víc.
Přísloví 19:19... jeho smrt nechtěj dopustit. Vztekloun zasluhuje potrestání; ušetříš-li ho, zkazíš ho ještě víc....
Přísloví 22:17Nakloň své ucho a slova mudrců slyš, své srdce věnuj mému vědění. Příhodné bude, když zachováš je v nitru, budou-li pohotově vždy na tvých rtech.
Přísloví 22:18...mudrců slyš, své srdce věnuj mému vědění. Příhodné bude, když zachováš je v nitru, budou-li pohotově...
Přísloví 23:2Neukrotíš-li svoji chuť, sám si do krku vrazíš nůž. Po jeho lahůdkách nedychti - ten pokrm je totiž ošidný!
Přísloví 23:12Veď svoji mysl ke vzdělání, své uši k řečem poučným. Své dítě učit kázni neváhej, dáš-li mu metlou, neumře!
Přísloví 23:13Své dítě učit kázni neváhej, dáš-li mu metlou, neumře! Když mu sám metlou nabiješ, jeho duši z pekla vytrhneš.
Přísloví 23:14Když mu sám metlou nabiješ, jeho duši z pekla vytrhneš. Bude-li, synu, tvé srdce moudré, srdce zajásá, to mi věř.
Přísloví 24:13Jez med, můj synu, vždyť je tak dobrý, plástev je sladká na patře. Právě tak zachutná tvé duši moudrost - najdeš-li ji, budoucnost patří tobě, tvá naděje nezklame!
Přísloví 24:14Právě tak zachutná tvé duši moudrost - najdeš-li ji, budoucnost patří tobě, tvá naděje nezklame! Nečíhej, ničemo, u bytu spravedlivého, neodvažuj se škodit jeho příbytku!
Přísloví 25:15Trpělivostí si i vůdce nakloníš; jemný jazyk i kosti rozdrtí. Najdeš-li med, jez ho s mírou; jinak se přesytíš a zvrátíš jej.
Přísloví 25:16Najdeš-li med, jez ho s mírou; jinak se přesytíš a zvrátíš jej. Navštěvuj svého přítele jen vzácně, jinak se přesytí a znenávidí .
Přísloví 25:20...šaty v chladný den, nalévat ocet do rány - totéž je truchlivému zpívat písničky. Hladoví-li tvůj nepřítel,...
Přísloví 25:21Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Na hlavu shrneš mu tím žhavé uhlí, sám Hospodin ti odplatí.
Přísloví 26:19...smrt zápalnými šípy, které vypouští, takový je, kdo svému bližnímu lže a potom říká: "Vždyť to byl...
Přísloví 26:20Chybí-li dřevo, hasne žár; chybí-li pomlouvač, tichne svár. Uhlí je pro výheň, dřevo pro oheň, svárli člověk pro vzplanutí rozepře.
Přísloví 29:13Chudák a vyděrač mají jedno společné: oběma dal Hospodin vidět světlo dne. Soudí-li král i chudé poctivě, jeho trůn bude navěky upevněn.
Přísloví 29:14Soudí-li král i chudé poctivě, jeho trůn bude navěky upevněn. Moudrosti dodává metla a domluva, rozpustilé dítě je pro matku ostuda.
Kazatel 2:14"Moudrý oči otevřené, hlupák však bloudí v tmách." Nyní ale sám poznávám, že stejný osud čeká oba dva! Čeká-li i hlupáka týž osud, říkám si, nač je mi vůbec tolik moudrosti? A tak jsem usoudil, že i to je marnost.
Kazatel 2:15...Čeká-li i hlupáka týž osud, říkám si, nač je mi vůbec tolik moudrosti? A tak jsem usoudil, že i to je...
Kazatel 3:12Usoudil jsem, že člověk nemá jiné štěstí než radovat se a užívat života. Může-li kdokoli jíst a pít a uprostřed svého pachtění se potěšit, je to Boží dar!
Kazatel 3:13Může-li kdokoli jíst a pít a uprostřed svého pachtění se potěšit, je to Boží dar! Vím, že vše, co Bůh dělá, trvá navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho nic odejmout. A proč to Bůh dělá? Aby před ním li bázeň.
Kazatel 4:9...pohodlí? I to je marnost a bídné úsilí." Lépe je dvěma nežli samotnému; jejich námaha štědrou odměnu:...
Kazatel 4:10...jejich námaha štědrou odměnu: Padne-li jeden z nich, druhý ho zvedne, padne-li osamělý, běda, kdo...
Kazatel 4:11Dva li spolu spící lépe zahřejí se, jak ale zahřeje se ten, kdo spí sám? Je-li napaden jeden, dva spolu odolají; trojitý provázek se těžko přetrhne!
Kazatel 4:12...zahřejí se, jak ale zahřeje se ten, kdo spí sámJe-li napaden jeden, dva spolu odolají; trojitý provázek se...
Kazatel 10:10Když nikdo nenabrousí otupené ostří, je třeba přidat více sil, moudrost však zmůže mnohem víc. Uštkne-li had, než ho kdo uřkne, slova zaříkávače nic nezmohou.
Kazatel 10:11Uštkne-li had, než ho kdo uřkne, slova zaříkávače nic nezmohou. Moudrý svou řečí získá přízeň, tupce však zahubí jeho vlastní rty.
Píseň 5:7Našli strážní, co město obcházejí, surově zbili a zranili. Šaty z ramenou mi strhli ti strážci hradební. Zapřísahám vás, dcery jeruzalémské, najdete-li mého milého, co mu povíte? Že jsem nemocná láskou!
Píseň 5:8...ti strážci hradební. Zapřísahám vás, dcery jeruzalémské, najdete-li mého milého, co mu povíte? Že jsem...
Píseň 8:8Sestřičku malou máme, ještě je bez prsou. Co s naší sestrou uděláme, námluvy započnou? Je-li hradbou, cimbuří stříbrné na postavíme, je-li však branou, zatarasíme ji deskou cedrovou!
Píseň 8:9...s naší sestrou uděláme, námluvy započnouJe-li hradbou, cimbuří stříbrné na ní postavíme, je-li však...
Izaiáš 1:20Jste-li však vzpurní a odbojní, budete požíráni mečem. Tak promluvila ústa Hospodinova. Ach, jak se kdysi věrné město stalo nevěstkou! Kdysi je naplňovalo právo a spravedlnost žila v něm - teď však jen vrahové.
Izaiáš 21:6Toto mi řekl Pán: "Jdi hlídku postavit, ohlásí, co uvidí! Spatří-li jezdce, jak po dvou blíží se, jezdce na oslech, jezdce na velbloudech - je sleduje pozorně, velmi pozorně!"
Izaiáš 21:7Spatří-li jezdce, jak po dvou blíží se, jezdce na oslech, jezdce na velbloudech - je sleduje pozorně, velmi pozorně!" A strážný zvolal: "Na stráži, pane, stojím den co den, každičkou noc jsem na hlídce.
Izaiáš 27:3...zpívejte o vinici výtečné víno plodící: sám Hospodin střežím ji, v každé chvíli ji svlažuji. Ve dne i v...
Izaiáš 27:4...ji, aby nikdo neškodil. se nezlobím. Objeví-li se trní a bodláčí, vstoupím s ním do války a úplně...
Izaiáš 30:20I když vám Pán dává chléb soužení a vodu poroby, tvůj Učitel však nezůstane skryt - svého Učitele na vlastní oči uvidíš! Vydáte-li se doprava nebo doleva, vlastníma ušima za sebou uslyšíš: "To je ta cesta, jděte po ."
Izaiáš 30:21Vydáte-li se doprava nebo doleva, vlastníma ušima za sebou uslyšíš: "To je ta cesta, jděte po ." Tehdy své postříbřené sochy i pozlacené modly zavrhnete jako nečisté. Zahodíš je jako krví nasáklé hadry a řekneš: "Pryč s tím!"
Izaiáš 59:4Nikdo nevolá po spravedlnosti, nezastává se věrnosti. Doufají v nicotu, mluví lži, počnou trápení a rodí neštěstí. Hadí vejce vyseděli, pavoučí sítě osnují. Kdo jejich vejce pozře, zemře; rozmáčkne-li je, zmije vyleze!
Izaiáš 59:5... Hadí vejce vyseděli, pavoučí sítě osnují. Kdo jejich vejce pozře, zemře; rozmáčkne-li je, zmije vyleze!...
Jeremiáš 4:31Slyším křik jakoby ženy v bolestech, jako když matka rodí poprvé - křik sténající Dcery sionské, jež vzpíná ruce: "Běda mi! Život opouští před vrahy!" "Projděte jeruzalémské ulice, dívejte se a pátrejte, prohledejte jeho tržiště. Najdete-li někoho, kdo dbá na právo a usiluje o věrnost, pak Jeruzalému prominu.
Jeremiáš 5:1...mi! Život opouští před vrahy!" "Projděte jeruzalémské ulice, dívejte se a pátrejte, prohledejte jeho tržiště. Najdete-li
Jeremiáš 14:17...dcery. Tak na vyliji jejich neštěstí." "Vyřiď jim tato slova: Dnem i nocí mi z očí kanou slzy, nejdou zastavit. Má panenská dcera je těžce zraněná, bolestná rána můj li
Jeremiáš 15:18Proč bolest nikdy nekončí, proč se hrozná rána nechce zahojit? Stal ses mi zdrojem zklamání - copak jsi potok bez vody? Nuže, toto praví Hospodin: "Pokud se obrátíš, obnovím, abys stál přede mnou jako můj služebník. Budeš-li rozlišovat mezi vzácným a bezcenným, budeš mými ústy. se oni obrátí k tobě, ty se neobracej k nim.
Jeremiáš 15:19...- copak jsi potok bez vody? Nuže, toto praví Hospodin: "Pokud se obrátíš, já tě obnovím, abys stál přede mnou jako můj služebník. Budeš-li rozli
Jeremiáš 17:20a řekni jim: Judští králové a všechen Judo, všichni obyvatelé Jeruzaléma, kteří vcházíte těmito branami, slyšte slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodin: Je-li vám život milý, neopovažujte se v sobotní den nosit náklady a přinášet je do jeruzalémských bran.
Jeremiáš 17:21...branami, slyšte slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodin: Je-li vám život milý, neopovažujte se v sobotní...
Jeremiáš 31:35Tak praví Hospodin, je nechává slunce ozařovat den a měsíc s hvězdami za světlo noci určuje, je vzdouvá moře, jeho vlny řvou, a jehož jméno je Hospodin zástupů: "Přestanou-li u mne platit tyto zákony, praví Hospodin, pak také símě Izraele přestane být u mne navždy národem."
Jeremiáš 32:4Ani judský král Cidkiáš Babyloňanům neunikne, ale jistě padne do rukou babylonského krále, se kterým bude mluvit tváří v tvář a spatří ho vlastníma očima. Ten odvede Cidkiáše do Babylonu, kde zůstane, dokud si ho znovu nevšimnu, praví Hospodin.' Prý: ‚Budete-li bojovat proti Babyloňanům, nezvítězíte!'"
Jeremiáš 32:5...Cidkiáše do Babylonu, kde zůstane, dokud si ho znovu nevšimnu, praví Hospodin.' Prý: ‚Budete-li bojovat...
Jeremiáš 33:20...dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin: Budete-li moci zrušit moji smlouvu s dnem a moji...
Jeremiáš 40:4Teď ale pohleď - dnes propouštím z řetězů, které máš na rukou. Pokud chceš jít se mnou do Babylonu, pojď a postarám se o tebe. Pokud nechceš, nechoď. Hle, máš před sebou celou zem; můžeš jít, kam uznáš za dobré a vhodné. Chceš-li se ale vrátit, vrať se ke Gedaliášovi, synu Achikama, syna Šafanova, kterého babylonský král jmenoval správcem judských měst. Bydli u něj mezi svým lidem. Anebo jdi, kamkoli uznáš za vhodné." Velitel gardistů mu pak dal jídlo na cestu a s čestným darem jej propustil.
Jeremiáš 40:5...Gedaliášovi, synu Achikama, syna Šafanova, kterého babylonský král jmenoval správcem judských měst. Bydli u něj mezi svým lidem. Anebo jdi, kamkoli uznáš za vhodné." Veli
Jeremiáš 49:8Obraťte se a utečte! Dedanští, skryjte se v doli! Na Ezaua totiž přivedu neštěstí v čas, kdy s ním zúčtuji. Přijdou-li na tvé hrozny česáči, nechají aspoň paběrky. Přepadnou-li v noci zloději, vezmou jen to, co budou chtít.
Jeremiáš 49:9Přijdou-li na tvé hrozny česáči, nechají aspoň paběrky. Přepadnou-li v noci zloději, vezmou jen to, co budou chtít. však Ezaua svléknu donaha, odhalím jeho úkryty, se neschová! Jeho děti i příbuzní budou zničeni, nezbude mu soused, je by ho oslovil:
Ezechiel 7:15Venku je meč, doma hlad a mor; kdo je v krajině, mečem zahyne, kdo ve městě, hlad a mor zhltne jej. Uniknou-li utečenci, do hor utečou, všichni však jako holubi v roklích naříkat budou nad vinou svou.
Ezechiel 33:12...svým krajanům: Jakmile se spravedlivý vzbouříjeho spravedlnost ho nezachrání. Jakmile se ničema odvrátí od své ničemnosti, jeho ničemnost ho nezničí. Jakmile spravedli
Ezechiel 33:13...žít ze své spravedlnosti. Řeknu-li spravedlivému: ‚Jistěže budeš žít,' a on začne spoléhat na svou spravedlnost a páchat bezpráví, žádné jeho spravedlivé skutky už nebudou vzpomenuty. Zemře kvůli
Daniel 5:16O tobě jsem ale slyšel, že dovedeš vykládat smysl a řešit záhady. Nuže, dokážeš-li ten nápis přečíst a vyložit, budeš oblečen purpurem, na krk dostaneš zlatý řetěz a staneš se třetím nejmocnějším v království." Daniel na to králi odpověděl: "Nech si své dary. Odměnit můžeš někoho jiného. Ten nápis ale králi přečtu a jeho smysl vyložím.
Amos 6:8Panovník Hospodin přísahá sám při sobě - Hospodin, Bůh zástupů, prohlašuje: Z Jákobovy pýchy se mi dělá špatně, jeho paláce jsou mi odporné. Proto to město vydám v plen i se vším, co je v něm! Zbude-li v jediném domě jen deset li, zemřou i ti.
Amos 6:9...vydám v plen i se vším, co je v něm! Zbude-lijediném domě jen deset li, zemřou i ti. Přijde-li...
Amos 6:10Přijde-li příbuzný, aby vynesl a spálil jejich ostatky, a najde někoho, kdo se tam v koutku skryl, zeptá se: "Je s tebou ještě někdo?" "Nikdo," hlesne on. A tehdy řekne: "Tiše! ani nezmíníme Hospodinovo jméno!" Hle, Hospodin dává rozkazy - rozbije veli dům na kusy a malý domek na třísky!
Abdiáš 1:5...Hospodin. Přepadnou-li v noci lupiči, vezmou jen to, co budou chtít. Přijdou-li na tvé hrozny česáči,...
Abakuk 2:2A Hospodin mi odpověděl: "Zapiš to vidění zřetelně na tabulky, aby je čtenář mohl snadno číst. To vidění ukazuje k době určené, svědčí o konci a neklame. Vyčkávej na něj, bude-li otálet; přijde totiž jistě a neopozdí se.
Abakuk 2:3... aby je čtenář mohl snadno číst. To vidění ukazuje k době určené, svědčí o konci a neklame. Vyčkávej na něj, bude-li
Malachiáš 1:5... Uvidíte to na vlastní oči a tehdy řeknete: "Hospodin je veli i mimo izraelské území!" Syn v úctě...
Malachiáš 1:6...veliký i mimo izraelské území!" Syn v úctě svého otce a služebník svého pána. Jsem-li tedy otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li
Matouš 4:2Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Vtom k němu přistoupil Pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kamení, se promění v chleby."
Matouš 4:3...a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Vtomněmu přistoupil Pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Boží Syn,...
Matouš 4:5Tehdy ho ďábel vzal do svatého města a postavil ho na vrcholek chrámu. "Jsi-li Boží Syn," řekl, "vrhni se dolů! Je přece psáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě a ponesou na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.'"
Matouš 4:6"Jsi-li Boží Syn," řekl, "vrhni se dolů! Je přece psáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě a ponesou na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.'" Ježíš mu řekl: "Také je psáno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.'"
Matouš 5:28 vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, s zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.
Matouš 5:29Svádí-li tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Svádí-li tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla.
Matouš 5:30Svádí-li tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla. Také bylo řečeno: ‚Kdo chce zapudit svou manželku, musí dát rozlukový list.'
Matouš 6:21Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce. Oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo bude jasné.
Matouš 6:22...tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce. Oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo bude...
Matouš 6:23... Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo bude jasnéJe-li však tvé oko lakomé, celé tvé tělo bude temné. Jestliže je světlo v tobě tmou, jak veli
Matouš 10:12Když budete vcházet do něčího domu, popřejte mu pokoj. Bude-li toho ten dům hoden, pak váš pokoj přejde na něj. Nebude-li hoden, se váš pokoj vrátí k vám.
Matouš 10:13...do něčího domu, popřejte mu pokoj. Bude-li toho ten dům hoden, pak ať váš pokoj přejde na něj. Nebude-li...
Matouš 11:13 po Jana o tom prorokovali všichni Proroci i Zákon. Jste-li to ochotni přijmout, on je ten Eliáš, který měl přijít.
Matouš 11:14...všichni Proroci i Zákon. Jste-li to ochotni přijmout, on je ten Eliáš, který měl přijít. Kdo ...
Matouš 12:25Ježíš ale znal jejich myšlenky, a tak jim řekl: "Každé království rozdělené samo proti sobě zpustne a žádné město nebo dům rozdělený proti sobě neobstojí. Vymítá-li satan satana, je rozdělen sám proti sobě. Jak tedy obstojí jeho království?
Matouš 12:26Vymítá-li satan satana, je rozdělen sám proti sobě. Jak tedy obstojí jeho království? A pokud vymítám démony Belzebubem, kým je vymítají vaši synové? Oni proto budou vašimi soudci.
Matouš 12:27A pokud vymítám démony Belzebubem, kým je vymítají vaši synové? Oni proto budou vašimi soudci. Vymítám-li však démony Božím Duchem, jistě k vám přišlo Boží království.
Matouš 12:28Vymítám-li však démony Božím Duchem, jistě k vám přišlo Boží království. Jak může někdo vejít do silákova domu a uloupit jeho majetek, pokud toho siláka nejdříve nespoutá? Teprve tehdy vyloupí jeho dům.
Matouš 15:13"Každá sazenice," odpověděl, "kterou nesázel můj nebeský Otec, bude vykořeněna. Nechte je, jsou to slepí vůdcové slepých. Povede-li slepý slepého, oba padnou do jámy."
Matouš 15:14...můj nebeský Otec, bude vykořeněna. Nechte je, jsou to slepí vůdcové slepých. Povede-li slepý slepého,...
Matouš 16:24...nemyslíš na Boží věci, ale na lidské." Potom Ježíš řekl svým učedníkům: "Chce-li někdo jít za mnou, ...
Matouš 17:19...v tu chvíli uzdraven. Učedníci později přišli za Ježíšem a v soukromí se ho zeptali: "Proč jsme ho my nemohli
Matouš 17:20...[21] "Kvůli své malověrnosti," odpověděl jim. "Amen, říkám vám, budete-li mít víru jako zrnko...
Matouš 18:7Běda světu kvůli pohoršením! Pohoršení sice musejí přicházet, ale běda člověku, skrze kterého pohoršení přichází. Svádí-li tedy tvá ruka nebo noha, usekni ji a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší, abys chromý nebo zmrzačený vstoupil do života, než mít obě ruce nebo obě nohy a být uvržen do věčného ohně.
Matouš 18:8Svádí-li tedy tvá ruka nebo noha, usekni ji a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší, abys chromý nebo zmrzačený vstoupil do života, než mít obě ruce nebo obě nohy a být uvržen do věčného ohně. A jestliže svádí tvé oko, vyloupni je a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší vejít do věčného života jednooký, než mít obě oči a být uvržen do pekelného ohně.
Matouš 18:16...zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očimaJestliže poslechne, získal jsi bratra. Pokud ...
Matouš 18:17Nechce-li však poslechnout ani je, řekni to církvi. A pokud odmítne poslechnout i církev, je tedy pro tebe cizí jako pohan a výběrčí daní. Amen, říkám vám, že cokoli svážete na zemi, bude svázáno v nebi, a cokoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi.
Matouš 19:16Vtom k němu přišel jeden muž s otázkou: "Mistře, co dobrého mám udělat, abych měl věčný život?" On mu však řekl: "Proč se vyptáváš na dobro? Jen Jediný je dobrý. Chceš-li ale vejít do života, dodržuj přikázání."
Matouš 19:17...dobrého mám udělat, abych měl věčný život?" On mu však řekl: "Proč se mě vyptáváš na dobro? Jen Jediný je dobrý. Chceš-li
Matouš 19:20"To všechno dodržuji," řekl mladík. "Co mi ještě schází?" Ježíš odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj ."
Matouš 19:21...dodržuji," řekl mladík. "Co mi ještě schází?" Ježíš odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj...
Matouš 24:25Hle, řekl jsem vám to předem. Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!' nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,' nevěřte.
Matouš 24:26Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!' nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,' nevěřte. Příchod Syna člověka nastane jako blesk - rozzáří oblohu od východu na západ.
Matouš 26:38"Je mi úzko k smrti," řekl jim. "Zůstaňte tu a bděte se mnou!" Kousek poodešel, padl na tvář a modlil se: "Otče můj, je-li to možné, ten kalich mine! se však nestane vůle, ale tvá."
Matouš 26:39...poodešel, padl na tvář a modlil se: "Otče můjje-li to možné, ať mě ten kalich mine! se však nestane...
Matouš 26:41"Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné." Odešel podruhé a modlil se: "Otče můj, nemůže-li tento kalich minout, ale musím ho vypít, se stane tvoje vůle!"
Matouš 26:42Odešel podruhé a modlil se: "Otče můj, nemůže-li tento kalich minout, ale musím ho vypít, se stane tvoje vůle!" A když se vrátil, zjistil, že zase spí. Víčka jim ztěžkla únavou.
Marek 4:23Má-li kdo uši k slyšení, slyš!" Řekl jim také: "Dávejte pozor na to, co posloucháte. Jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno a ještě vám bude přidáno.
Marek 5:27Když uslyšela o Ježíši, prošla k němu davem zezadu a dotkla se jeho roucha. Řekla si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho roucha, budu uzdravena."
Marek 5:28Řekla si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho roucha, budu uzdravena." Je krvácení ihned přestalo a na těle pocítila, že byla z toho trápení uzdravena.
Marek 8:33...otevřeně, Petr ho vzal stranou a začal ho káratJežíš se ale obrátil, podíval se na své učedníky a okřikl Petra: "Odejdi ode mě, satane! Nemyslíš na Boží věci, ale na li
Marek 8:34..." Potom svolal zástup se svými učedníky a řekl jim: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe,...
Marek 9:21Ježíš se zeptal jeho otce: "Jak dlouho se mu to je?" "Od dětství," odpověděl. "Často s ním házel i do ohně a do vody, aby ho zabil. Můžeš-li ale něco udělat, slituj se nad námi a pomoz nám!"
Marek 9:22...mu to děje?" "Od dětství," odpověděl. "Častoním házel i do ohně a do vody, aby ho zabil. Můžeš-li ale něco udělat, sli
Marek 9:23"‚Můžeš-li'?" opáčil Ježíš. "Pro věřícího je možné všechno." " věřím!" zvolal hned chlapcův otec. "Pomoz nevíře!"
Marek 9:34...se jich: "O čem jste se to cestou dohadovali?" Oni však mlčeli, neboť se cestou mezi sebou hádali, kdo z...
Marek 9:35...se tedy, zavolal těch Dvanáct k sobě a řekl jim: "Chce-li někdo být první, je poslední ze všech a...
Marek 14:34Řekl jim: "Je mi úzko k smrti. Zůstaňte tu a bděte." Kousek poodešel, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li to možné, ta hodina minula.
Marek 14:35..." Kousek poodešel, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li to možné, ta hodina minula. Tehdy řekl: "Abba,...
Lukáš 4:2Čtyřicet dní tam byl pokoušen ďáblem a v těch dnech nic nejedl. Když ty dny uplynuly, vyhladověl. Tehdy mu ďábel řekl: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kameni, se promění v chleba."
Lukáš 4:3...nejedl. Když ty dny uplynuly, vyhladověl. Tehdy mu ďábel řekl: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kameni, se...
Lukáš 4:8Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.'" Tehdy ho přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: "Jsi-li Boží Syn, vrhni se odsud dolů.
Lukáš 4:9...se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.'" Tehdy ho přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: "Jsi-li
Lukáš 6:32Když milujete ty, kdo milují vás, jaká je to zásluha? I hříšníci přece milují ty, kdo milují je. Chováte-li se dobře k těm, kdo se chovají dobře k vám, jaká je to zásluha? Totéž přece dělají i hříšníci.
Lukáš 6:33...I hříšníci přece milují ty, kdo milují je. Chováte-li se dobře k těm, kdo se chovají dobře k vám, jaká...
Lukáš 6:34...to zásluha? Totéž přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od nichž očekáváte, že vám to vrátí, jaká je to zásluha? I hříšníci půjčují hříšníkům, aby totéž dostali
Lukáš 9:22Pověděl jim: "Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními kněžími i znalci Písma, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých." Všem pak řekl: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a následuje mne.
Lukáš 9:23Všem pak řekl: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a následuje mne. Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj život pro , ten jej zachrání.
Lukáš 10:5...obuv a s nikým se po cestě nezdravte. Do kteréhokoli domu vejdete, nejdříve řekněte: ‚Pokoj tomuto domu.'...
Lukáš 10:6Bude-li tam přítel pokoje, váš pokoj spočine na něm; a pokud ne, navrátí se k vám. V tom domě zůstávejte a jezte a pijte, co nabízejí - dělník si přece zaslouží svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu.
Lukáš 11:19A pokud vymítám démony Belzebubem, kým je vymítají vaši synové? Oni proto budou vašimi soudci. Vymítám-li však démony Božím prstem, jistě k vám přišlo Boží království.
Lukáš 11:20Vymítám-li však démony Božím prstem, jistě k vám přišlo Boží království. Když silný ozbrojenec hlídá svůj palác, jeho majetek je v klidu.
Lukáš 11:33...nebo pod nádobu. Staví ji na svícen, aby příchozí viděli světlo. Tvé oko je lampou těla. Je-li tvé oko...
Lukáš 11:34...na svícen, aby příchozí viděli světlo. Tvé oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo je...
Lukáš 12:37Blaze služebníkům, které pán při svém příchodu zastihne bdící. Amen, říkám vám, že se opáše zástěrou, posadí je za stůl, přistoupí a bude jim sloužit. Přijde-li uprostřed noci nebo před svítáním a zastihne je připravené, blaze jim.
Lukáš 12:38Přijde-li uprostřed noci nebo před svítáním a zastihne je připravené, blaze jim. Pochopte, že kdyby hospodář věděl, v jakou hodinu přijít zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu.
Lukáš 13:2... jejichž krev Pilát smísil s jejich oběťmiJežíš jim odpověděl: "Myslíte si, že se jim to stalo, protože byli větší hříšníci než všichni ostatní Gali
Lukáš 13:3Říkám vám, že nikoli. Nebudete-li činit pokání, zahynete podobně všichni. Myslíte si, že těch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než všichni ostatní obyvatelé Jeruzaléma?
Lukáš 13:4...osmnáct, na které spadla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než všichni ostatní obyvatelé...
Lukáš 13:5Říkám vám, že nikoli. Nebudete-li činit pokání, zahynete podobně všichni." Potom jim vyprávěl toto podobenství: "Jeden člověk vysadil na své vinici fíkovník. Přišel a hledal na něm ovoce, ale marně.
Lukáš 17:2...běda tomu, skrze koho přicházejí. Bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili mlýnský kámen a hodili ho do moře, než aby svedl jednoho z těchto mali
Lukáš 17:3...Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, pokárej ho, a bude-li toho litovat, odpusť mu. Kdyby proti tobě...
Jan 3:1Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, židovský hodnostář. Přišel za Ježíšem v noci a řekl mu: "Rabbi, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha. Nikdo přece nemůže dělat zázraky, které děláš ty, není-li Bůh s ním."
Jan 3:2...jménem Nikodém, židovský hodnostář. Přišel za Ježíšem v noci a řekl mu: "Rabbi, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha. Nikdo přece nemůže dělat zázraky, které děláš ty, není-li
Jan 3:26Přišli tedy k Janovi a řekli mu: "Rabbi, pohleď, ten, který byl s tebou za Jordánem, ten, o němž jsi vydal svědectví, teď křtí a všichni přicházejí k němu!" Jan odpověděl: "Člověk nemůže přijmout nic, není-li mu to dáno z nebe.
Jan 3:27Jan odpověděl: "Člověk nemůže přijmout nic, není-li mu to dáno z nebe. Vy sami jste mi svědky, že jsem řekl: nejsem Mesiáš, ale jsem poslán před ním.
Jan 5:30...dělat nic. Jak slyším, tak soudím a můj soud je spravedlivý, protože nehledám svou vůli, ale vůli Toho,...
Jan 5:31Svědčím-li sám o sobě, svědectví není pravé. Svědčí však o mně někdo jiný a vím, že jeho svědectví o mně je pravdivé.
Jan 6:52Židé se mezi sebou začali hádat: "Jak nám tenhle může dát jíst své tělo?" Ježíš jim ale řekl: "Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život.
Jan 6:53...hádat: "Jak nám tenhle může dát jíst své tělo?" Ježíš jim ale řekl: "Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li...
Jan 6:64...Slova, která vám mluvím, jsou Duch a jsou životNěkteří z vás ale nevěří." (Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěřili
Jan 6:65...) Potom dodal: "Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce." Mnozí...
Jan 7:16Ježíš jim odpověděl: " učení není , ale Toho, který poslal. Bude-li někdo chtít konat jeho li, pozná, je-li to učení z Boha, nebo zda mluvím sám od sebe.
Jan 7:17...není , ale Toho, který poslal. Bude-li někdo chtít konat jeho vůli, pozná, je-li to učení z Boha,...
Jan 8:23Odpověděl jim: "Vy jste zdola, jsem shora. Vy jste z tohoto světa, nejsem z tohoto světa. Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Nebudete-li věřit, že jsem,' zemřete ve svých hříších."
Jan 8:24Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Nebudete-li věřit, že jsem,' zemřete ve svých hříších." "A kdo jsi?" zeptali se ho. "Říkám vám to od začátku," odpověděl jim Ježíš.
Jan 8:53Jsi snad větší než náš otec Abraham? Ten zemřel! I proroci zemřeli! Koho ze sebe děláš?" Ježíš odpověděl: "Chválím-li sám sebe, chvála nic neznamená. Ten, kdo chválí, je můj Otec, kterého vy nazýváte svým Bohem,
Jan 8:54...zemřel! I proroci zemřeli! Koho ze sebe děláš?" Ježíš odpověděl: "Chválím-li sám sebe, chvála nic...
Jan 10:37Nedělám-li skutky svého Otce, nevěřte mi. Pokud je však dělám, i kdybyste nevěřili mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a věděli, že Otec je ve mně a v něm."
Jan 12:46, světlo, jsem přišel na svět, aby žádný, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Slyší-li někdo slova a neplní je, ho nesoudím; nepřišel jsem totiž, abych soudil svět, ale abych svět spasil.
Jan 12:47Slyší-li někdo slova a neplní je, ho nesoudím; nepřišel jsem totiž, abych soudil svět, ale abych svět spasil. Kdo odmítá a nepřijímá moje slova, , kdo by ho soudil. V poslední den jej bude soudit slovo, které jsem mluvil.
Jan 15:9Jako Otec miloval , tak jsem i miloval vás. Zůstaňte v lásce. Zachováte-li přikázání, zůstanete v lásce, tak jako jsem zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.
Jan 15:10...jsem i miloval vás. Zůstaňte v lásce. Zachováte-li přikázání, zůstanete v lásce, tak jako jsem...
Jan 15:14Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji. Nebudu vás nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť jsem vám předal všechno, co jsem slyšel od svého Otce.
Skutky 5:37...přívrženci se rozutekli a nic z toho nebylo. Po něm povstal Juda Galilejský během sčítání lidu a strhl za sebou spoustu lidí. Ale i jeho přívrženci se rozutekli
Skutky 5:38... Proto vám říkám: Nechte ty lidi být a propusťte je. Je-li tento úmysl a toto dílo z li, nic z toho nebude...
Skutky 5:39...úmysl a toto dílo z lidí, nic z toho nebudeJe-li však z Boha, nic proti tomu nezmůžete. Nechcete snad...
Skutky 18:20...šel do synagogy a hovořil se Židy. Přemlouvali ho, aby ještě nějaký čas zůstal, ale on nesvolil. Při...
Skutky 18:21...nějaký čas zůstal, ale on nesvolil. Při loučení jim řekl: "Bude-li Bůh chtít, znovu se k vám vrátím."...
Skutky 19:39Máte-li nějaké další požadavky, budou projednány v zákonném shromáždění. Hrozí nám totiž, že kvůli dnešku budeme obviněni ze vzpoury. Pro toto srocení není žádný důvod a nevíme, jak bychom je mohli obhájit." A po těchto slovech shromáždění rozpustil.
Skutky 25:10Pavel na to řekl: "Stojím před císařským soudem, jemuž podléhám. Židům jsem nijak neublížil, jak sám velmi dobře víš. Jsem-li skutečně vinen a spáchal jsem něco, zač si zasloužím smrt, neodmítám zemřít. Jestliže však na tom, z čeho obviňují, nic není, nikdo jim nemůže vydat. Odvolávám se k císaři!"
Skutky 25:11... jak sám velmi dobře víš. Jsem-li skutečně vinen a spáchal jsem něco, zač si zasloužím smrt, neodmítám zemřít. Jestli
Římanům 1:32Přestože znají Boží rozsudek smrti nad pachateli těchto věcí, nejenže je sami dělají, ale ještě to ostatním schvalují. Chceš-li však někoho soudit, člověče, věz, že sám nemáš výmluvu, jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe - vždyť sám děláš to, co soudíš!
Římanům 5:8...by se snad někdo zemřít odhodlal. Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli
Římanům 5:9Jsme-li teď jeho krví ospravedlněni, čím spíše jím budeme zachráněni před Božím hněvem! Jestliže jsme ještě jako nepřátelé byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, čím spíše nás, již smířené, zachrání jeho život!
Římanům 6:4...všichni pokřtěni do jeho smrti? Křtem jsmením pohřbeni do smrti, abychom - tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou - i my vkročili
Římanům 6:5Jsme-li s ním ztotožněni ve smrti, jistě s ním budeme ztotožněni i v jeho vzkříšení. Víme přece, že naše staré bylo ukřižováno s ním, aby hříšné tělo pozbylo moci, abychom již dále nesloužili hříchu.
Římanům 7:2Vždyť i manželka je zákonem vázána ke svému muži, jen dokud dotyčný žije. Jakmile manžel zemře, je manželského zákona zproštěna. Oddá-li se jinému muži, dokud je manžel žije, bude označena za cizoložnici. Pokud však je muž zemře, je od toho zákona svobodná a může se oddat jinému muži, aniž by cizoložila.
Římanům 7:3Oddá-li se jinému muži, dokud je manžel žije, bude označena za cizoložnici. Pokud však je muž zemře, je od toho zákona svobodná a může se oddat jinému muži, aniž by cizoložila. Právě tak je tomu s vámi, bratři moji. Skrze Kristovo tělo jste pro Zákon mrtví a můžete se oddat jinému, totiž Tomu, který byl vzkříšen z mrtvých. Konečně tedy můžeme nést ovoce Bohu.
Římanům 8:8Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou. Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete v těle, ale v Duchu. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.
Římanům 8:9Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete v těle, ale v Duchu. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho. Je-li Kristus ve vás, pak je sice tělo kvůli hříchu mrtvé, ale duch žije díky spravedlnosti.
Římanům 8:10...v Duchu. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jehoJe-li Kristus ve vás, pak je sice tělo kvůli hříchu mrtvé,...
Římanům 8:16Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě.
Římanům 8:17...našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Máme-li
Římanům 10:8Co tedy říká? "Slovo je ti velmi blízko; je ve tvých ústech a ve tvém srdci" (totiž to slovo víry, které kážeme). Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
Římanům 10:9...víry, které kážeme). Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z...
Římanům 11:15...a některé z nich přivést ke spáse! Když totiž jejich odmítnutí znamená smíření světa, co jiného může znamenat jejich přijetí nežli
Římanům 11:16...nežli život z mrtvých? Jsou-li svaté prvotinyje svaté i těsto. Je-li svatý kořen, jsou svaté i větve....
Římanům 11:17... Je-li svatý kořen, jsou svaté i větve. Anoněkteré větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován mezi ně. Čerpáš z vydatného kořene téže oli
Římanům 11:22Uvědom si tedy laskavost i přísnost Boží: k těm, kdo padli, přísnost, ale k tobě Boží laskavost, pokud ovšem v této laskavosti zůstaneš. Jinak budeš vyťat i ty, zatímco oni budou naroubováni, nezůstanou-li v nevěře. Ano, Bůh je může naroubovat zpět!
Římanům 11:23...zůstaneš. Jinak budeš vyťat i ty, zatímco oni budou naroubováni, nezůstanou-li v nevěře. Ano, Bůh je...
Římanům 12:19Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu - je přece psáno: " je pomsta, zjednám odplatu, praví Hospodin." Právě naopak: "Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Tím, že to učiníš, shrneš mu na hlavu žhavé uhlí."
Římanům 12:20Právě naopak: "Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Tím, že to učiníš, shrneš mu na hlavu žhavé uhlí." Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.
Římanům 13:3Vládcové přece nejsou postrachem pro ty, kdo konají dobro, ale zlo. Chceš se nebát vlády? Konej dobro, a vláda pochválí; je přece Božím služebníkem pro tvé dobro. Pácháš-li však zlo, boj se! Vláda netřímá meč nadarmo; je přece Božím služebníkem, je po zásluze trestá pachatele zla.
Římanům 13:4...nebát vlády? Konej dobro, a vláda pochválíje přece Božím služebníkem pro tvé dobro. Pácháš-li však...
Římanům 14:14Vím a v Pánu Ježíši mám naprostou jistotu, že nic není nečisté samo o sobě; pokud to však někdo za nečisté, je to pro něj nečisté. Trápí-li se tvůj bratr kvůli tomu, co jíš, pak se neřídíš láskou. Přestaň svým jídlem hubit člověka, za kterého zemřel Kristus!
Římanům 14:15Trápí-li se tvůj bratr kvůli tomu, co jíš, pak se neřídíš láskou. Přestaň svým jídlem hubit člověka, za kterého zemřel Kristus! se o tom, co je pro vás dobré, nemluví zle.
Římanům 15:32Dá-li Bůh, s radostí pak přijdu k vám a odpočinu si mezi vámi. Bůh pokoje kéž je s vámi všemi. Amen.
1. Korintským 7:11Pokud přece odejde, zůstane nevdaná anebo se smíří s manželem. Stejně tak muž neopouští manželku. Ostatním říkám , nikoli Pán: Má-li některý bratr nevěřící manželku a ta je ochotná s ním zůstat, ji neopouští.
1. Korintským 7:12... Stejně tak muž neopouští manželku. Ostatním říkám já, nikoli Pán: Má-li některý bratr nevěřící...
1. Korintským 7:13...ta je ochotná s ním zůstat, ji neopouští. Stejně tak, má-li některá žena nevěřícího manžela a ten je...
1. Korintským 12:25... aby v těle nevládlo rozdělení, ale aby si jeho jednotli části navzájem prokazovaly stejnou péči....
1. Korintským 12:26...navzájem prokazovaly stejnou péči. Vždyť trpí-li jedna část, všechny části trpí s ní, a je-li jedna část...
1. Korintským 14:8A pokud polnice vydá nezřetelný zvuk, kdo se bude chystat do boje? Stejné je to s vámi: nevydá-li váš jazyk srozumitelné slovo, jak kdo poznat, co se říká? Vždyť budete mluvit do větru!
1. Korintským 14:9...zvuk, kdo se bude chystat do boje? Stejné je to s vámi: nevydá-li váš jazyk srozumitelné slovo, jak...
1. Korintským 14:10...se říká? Vždyť budete mluvit do větru! Na světě je koneckonců tolik různých řečí a žádná z nich není beze...
1. Korintským 14:11Mluví-li však někdo řečí, které nerozumím, zůstaneme jeden druhému cizincem. Stejné je to s vámi. Když jste tedy tak horli po duchovních darech, snažte se v nich vyrůst pro posílení církve.
1. Korintským 15:43Pohřbívá se odpudivé, křísí se slavné; pohřbívá se bezvládné, křísí se mocné. Pohřbívá se tělo přirozené, křísí se tělo duchovní. Je-li přirozené tělo, je i tělo duchovní.
1. Korintským 15:44... Pohřbívá se tělo přirozené, křísí se tělo duchovní. Je-li přirozené tělo, je i tělo duchovní. Jak je...
1. Korintským 16:3...když přijdu. Jakmile přijdu, dám vámi schváleným mužům doporučující listy a pošlu je s vaším darem do...
1. Korintským 16:4Bude-li potřeba, abych šel s nimi, půjdou se mnou. Přijdu k vám, projdu Makedonii. Makedonii totiž jen procházím,
2. Korintským 5:12Nechceme se před vámi znovu chválit, ale chceme vám dát příležitost chlubit se námi, abyste li co odpovědět těm, kdo se mohou pochlubit zevnějškem, ale ne srdcem. Jsme-li bez sebe, je to kvůli Bohu; jsme-li rozvážní, je to kvůli vám.
2. Korintským 5:13...zevnějškem, ale ne srdcem. Jsme-li bez sebeje to kvůli Bohu; jsme-li rozvážní, je to kvůli vám....
Galatským 5:26Nebuďme ješitní, nesoupeřme spolu a nezáviďme si. Bratři, upadne-li někdo z vás do hříchu, vy duchovní mu pomozte v nápravě. Dělejte to ovšem ve vlídném duchu a každý si dávej pozor, abys sám nepodlehl pokušení.
Galatským 6:1Bratři, upadne-li někdo z vás do hříchu, vy duchovní mu pomozte v nápravě. Dělejte to ovšem ve vlídném duchu a každý si dávej pozor, abys sám nepodlehl pokušení. Neste břemena jedni druhých - tak naplníte Kristův zákon.
Filipským 1:21Žít - to je pro Kristus, a umřít - to je zisk! Zůstanu-li naživu v tomto těle, znamená to pro plodnou práci. Proto nevím, čemu dát přednost,
Filipským 1:22Zůstanu-li naživu v tomto těle, znamená to pro plodnou práci. Proto nevím, čemu dát přednost, neboť přitahuje obojí. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je zdaleka nejlepší;
Filipským 1:30Svádíte stejný boj, jaký jste viděli u , a jak slyšíte, vedu jej i nadále. Je-li v Kristu nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky, nějaké společenství Ducha, nějaký soucit a milosrdenství,
Filipským 2:1...viděli u , a jak slyšíte, vedu jej i nadále.  Je-li v Kristu nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky,...
Filipským 4:7a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedli, čisté, milé, cokoli dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála - o tom přemýšlejte.
Filipským 4:8...i mysl v Kristu Ježíši. Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li
Koloským 3:13Buďte mezi sebou snášenli, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Nadto vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti.
1. Timoteus 6:1Všichni, kdo nosí otrocké jho, prokazují svým pánům veškerou úctu, aby Boží jméno a učení nemělo špatnou pověst. Mají-li za pány věřící, je jakožto bratry nectí o nic méně. Naopak, slouží tím lépe, neboť jejich dobrá práce přinese užitek věřícím a milovaným.Těmto věcem vyučuj a na nich trvej.
1. Timoteus 6:2Mají-li za pány věřící, je jakožto bratry nectí o nic méně. Naopak, slouží tím lépe, neboť jejich dobrá práce přinese užitek věřícím a milovaným.Těmto věcem vyučuj a na nich trvej. Učí-li někdo odlišně a nesouhlasí se zdravými slovy našeho Pána Ježíše Krista a tímto zbožným učením,
1. Timoteus 6:3...Těmto věcem vyučuj a na nich trvej. Učí-li někdo odlišně a nesouhlasí se zdravými slovy našeho Pána...
2. Timoteus 2:4...se neplete do civilních záležitostí; jinak byním velitel nebyl spokojen. Ani žádný závodník nezíská...
Filemon 1:16...ho přijal navždy - ne již jako otroka, ale jako někoho, kdo je více než otrok, a sice milovaný bratr. Je mi obzvlášť drahý, a čím spíše tobě, ať už v li
Filemon 1:17Máš-li za společníka, přijmi ho jako mne. Pokud ti způsobil nějakou škodu nebo něco dluží, přičti to mně.
Židům 12:24k prostředníku nové smlouvy Ježíši a ke skropení krví, která mluví lépe než Ábelova. Hleďte, abyste neodmítli Toho, který k vám mluví. Jestliže neunikli ti, kteří odmítli toho, kdo na zemi vydával Boží pokyny, čím spíše neunikneme my, odvracíme-li se od Toho, který je z nebe.
Židům 12:25...lépe než Ábelova. Hleďte, abyste neodmítli Toho, který k vám mluví. Jestliže neunikli ti, kteří odmítli toho, kdo na zemi vydával Boží pokyny, čím spíše neunikneme my, odvracíme-li
Židům 13:22Prosím vás, bratři, přijměte toto slovo povzbuzení; vždyť jsem vám napsal jen krátce. Vězte, že náš bratr Timoteus je propuštěn. Přijde-li brzy, navštívím vás s ním.
Židům 13:23...jen krátce. Vězte, že náš bratr Timoteus  je propuštěn. Přijde-li brzy, navštívím vás s ním....
Jakub 1:4Nechte však vytrvalost dozrát, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nescházelo. Schází-li někomu z vás moudrost, žádá Boha, a ten mu ji - je přece štědrý ke všem a bez výhrad!
Jakub 1:5Schází-li někomu z vás moudrost, žádá Boha, a ten mu ji - je přece štědrý ke všem a bez výhrad! ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam.
Jakub 2:2Co když do vašeho shromáždění přijde člověk v nádherných šatech a se zlatým prstenem a za ním chudák ve špinavých hadrech? Budete-li se věnovat tomu nádherně oblečenému a řeknete mu: "Posaď se prosím sem," ale tomu chudákovi řeknete: "Někde si stoupni nebo si sedni na zem" -
Jakub 2:3Budete-li se věnovat tomu nádherně oblečenému a řeknete mu: "Posaď se prosím sem," ale tomu chudákovi řeknete: "Někde si stoupni nebo si sedni na zem" - copak tím mezi sebou neděláte rozdíly? Neposuzujete lidi špatným měřítkem?
Jakub 3:13Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? to prokáže svými skutky - ušlechtilým životem ve vlídné moudrosti. Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se a nelžete proti pravdě.
Jakub 4:14vy přece ani nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Nic než pára. Na chvilku se ukáže a pak mizí. Raději máte říci: "Dá-li Pán a budeme živí, uděláme to či ono."
Jakub 4:15Raději máte říci: "Dá-li Pán a budeme živí, uděláme to či ono." Vy se ale chlubíte ve své namyšlenosti. Všechno takové chlubení je zlé.
1. Petr 2:19...- nejenom dobrým a vlídným, ale i zlým. Když někdo nevinně trpí kvůli zbožnému svědomí, zaslouží si...
1. Petr 2:20...kvůli zbožnému svědomí, zaslouží si chválu. Co je ale záslužného na tom, když budete biti za vlastní chyby? Trpíte-li ovšem kvůli
1. Petr 3:16Vždy ovšem s vlídností a úctou a s dobrým svědomím, aby se ti, kdo vás pomlouvají, zastyděli, že napadali váš poctivý život v Kristu. Je-li však Boží vůlí, abyste trpěli, je lepší trpět za dobré činy nežli za zlé.
1. Petr 3:17... že napadali váš poctivý život v KristuJe-li však Boží vůlí, abyste trpěli, je lepší trpět za dobré činy nežli
1. Petr 4:16Trpí-li však jako křesťan, se za to nestydí, ale chválí za to jméno Boha. Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se je nám, teprve začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají Boží evangelium?
1. Petr 4:17...to jméno Boha. Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají Boží evangeli
1. Petr 4:18...konec čeká ty, kdo odmítají Boží evangelium? "Je-li spravedli stěží spasen, co bude s bezbožným a...
1. Jan 1:5...píšeme, aby naše radost byla dokonalá. Toto je poselství, které jsme slyšeli od něj a které vám...
1. Jan 1:6Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě. Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.
1. Jan 1:7...žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě. Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme...
1. Jan 1:8Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedli - odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti.
1. Jan 1:9...v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedli - odpustí nám naše hříchy a očistí...
1. Jan 1:10Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není. Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého.
3. Jan 1:7Jsou přece na cestách kvůli jeho jménu a od pohanů nic nepřijímají. Chceme-li tedy pomáhat pravdě, musíme takové lidi přijímat.
Zjevení 2:4Mám ale proti tobě, že jsi ztratil svou počáteční lásku. Proto si vzpomeň, odkud jsi odpadl, čiň pokání a dřívější skutky. Nebudeš-li činit pokání, přijdu k tobě a pohnu tvým svícnem z jeho místa.
Zjevení 2:5Proto si vzpomeň, odkud jsi odpadl, čiň pokání a dřívější skutky. Nebudeš-li činit pokání, přijdu k tobě a pohnu tvým svícnem z jeho místa. Máš ovšem k dobru, že nenávidíš skutky nikolaitů; i je nenávidím.
Zjevení 2:21Dal jsem čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků.
Zjevení 13:9Má-li někdo uši, slyš: Kdo jít do zaje, do zaje půjde. Kdo být zabit mečem, ten mečem padne. Zde je zapotřebí vytrvalosti a věrnosti svatých.
Zjevení 13:17takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení - jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, spočte číslo šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.
Zjevení 14:8...stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!" Za ním letěl druhý anděl se slovy: "Padlo, padlo to veli...
Zjevení 14:9...národy vínem svého vášnivého smilstva!" Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: "Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li

Slova obsahující je li: abišaje (4) abišajem (5) achasbaje (1) achumaje (1) aje (9) ajem (8) amasaje (1) aramejec (2) ataje (2) báje (1) bájemi (2) bartoloměje (2) barzilaje (7) barzilajem (1) běduje (2) běduješ (1) beroje (2) bigvaje (2) bije (8) biješ (3) boje (113) bojem (4) bojeschopné (2) bojeschopní (10) bojeschopný (4) bojeschopných (9) bojeschopným (1) bojuje (11) bojujete (2) buduje (6) budujete (2) burcuje (1) cesareje (15) cestuješ (1) coreje (4) čaroděje (5) daruje (5) daruješ (2) darujete (1) děje (42) děkuje (3) děkujeme (5) děkuješ (1) dobíjel (1) dodržuje (4) dodržujeme (2) dodržuješ (1) dodržujete (1) dohaduje (1) dohadujete (4) dojedl (1) dojel (4) dojem (2) dokazuje (2) dopřeje (6) dosahuje (3) dosahujete (1) dospěje (3) dospěješ (1) dosvědčuje (6) dosvědčujete (1) doufaje (1) dozraje (1) dožijeme (1) drancujete (1) důvěřuje (3) dvoje (4) efaje (1) emorejec (2) fackuje (1) galileje (30) galilejec (3) gibeje (24) goje (1) háje (8) hájemství (1) hebreje (3) hegaje (1) hnoje (3) hoduje (4) hraje (1) hřeje (1) chaldeje (3) chaldejec (1) cheldaje (1) chušaje (3) chvěje (10) chvějete (1) chybujeme (1) idumeje (1) ije (2) itureje (1) janaje (1) je (6538) jearim (8) jearimské (1) jearimští (1) jearimu (11) jeberechiášova (1) jebus (3) a další... | acaliášova (2) ačkoli (85) adalia (1) altalia (1) amfipolis (1) ampliata (1) areli (2) arelijský (1) arieli (3) asaeli (1) atalia (11) ataliáš (1) ataliášův (1) atalie (1) atalií (1) ataliou (1) attalie (1) baali (1) baalis (1) baclitovi (1) báli (23) balili (1) balzamovali (1) bazilišek (1) baziliška (1) bázlivé (2) bázliví (1) bažili (1) bdelium (1) bealiáš (1) bedlivě (3) běhali (2) beliálem (1) bělič (1) běliče (1) běželi (3) bili (13) blížili (2) bližní (5) bližního (53) bližních (1) bližním (11) bližními (2) bližnímu (31) bližší (2) bloudili (5) bodali (1) bodli (1) bohatli (1) bojovali (18) bořili (1) bourali (1) bouřili (3) bouřlivé (1) bouřlivý (2) brali (4) bránili (3) brodili (1) brojili (1) budili (1) buvoli (1) bydleli (54) bydli (4) bydlili (2) bydliště (3) bydlištěm (1) byli (593) bylin (1) bylina (4) bylinami (2) bylině (1) bylinu (1) byliny (12) bývali (16) celičká (1) cibuli (1) cíli (4) cítili (2) cizoložili (1) cokoli (97) cokoliv (1) ctili (14) ctiteli (2) čehokoli (11) čekali (10) čekávali (1) čelil (1) čelist (3) čelistem (1) čelisti (4) čelistí (5) čelistní (1) čelit (5) čemkoli (1) čemukoli (1) čerpali (1) četli (2) číhali (3) čili (3) čímkoli (3) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |