Ježíšem

Hledám varianty 'ježíšem' [ ježíšovi (14) ježíši (95) ježíšem (39) ježíše (261) ježíš (581) ]. Nalezeno 957 veršù.
Matouš 1:1... přijdu, neranil zemi prokletím. Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova: Abraham...
Matouš 1:16...zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš zvaný Kristus. Celkem tedy bylo čtrnáct pokolení od...
Matouš 1:18...od babylonského zajetí po Krista. Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Marie byla...
Matouš 1:21... je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů." To vše...
Matouš 1:25... do doby, kdy porodila syna, jemuž dal jméno Ježíš. Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů krále...
Matouš 2:1...doby, kdy porodila syna, jemuž dal jméno Ježíš.  Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda....
Matouš 3:13...bude pálit neuhasitelným ohněm!" Tehdy přišel Ježíš z Galileje za Janem k Jordánu, aby se od něj nechal...
Matouš 3:15...přicházíš za mnou?" "Nebraň tomu," odpověděl mu Ježíš. "Takto máme naplnit veškerou spravedlnost." A tak mu...
Matouš 3:16...spravedlnost." A tak mu nebránil. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu...
Matouš 4:1...Syn, kterého jsem si oblíbil." Tehdy byl Ježíš veden Duchem na poušť, aby tam byl pokoušen od ďábla....
Matouš 4:7... na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.'" Ježíš mu řekl: "Také je psáno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého...
Matouš 4:10...pokloníš se mi." "Odejdi, satane!" řekl mu na to Ježíš. "Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš...
Matouš 4:12...a hle, přistoupili andělé a sloužili mu. Když Ježíš uslyšel, že Jan byl uvězněn, vrátil se do Galileje....
Matouš 4:17...smrti světlo se zaskvělo." Od doby začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!"...
Matouš 4:23...oni hned opustili loď i svého otce a šli za nímJežíš pak procházel celou Galileu, učil v jejich synagogách...
Matouš 5:1... Jeruzaléma, Judska a Zajordánska. Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu. Posadil se, a když...
Matouš 7:28...dům, a ten spadl a jeho pád byl hrozný." Když Ježíš dokončil tuto řeč, zástupy žasly nad jeho učením....
Matouš 8:4...jeho malomocenství bylo ihned očištěno. Potom mu Ježíš řekl: "Dej pozor, abys to nikomu neříkal. Jdi ale,...
Matouš 8:7...leží doma raněn mrtvicí a strašně trpí." Ježíš mu řekl: " přijdu a uzdravím ho." Setník však...
Matouš 8:10...když řeknu svému otrokuUdělej to,' udělá to." Ježíš, překvapen tím, co uslyšel, řekl těm, kdo šli za ním:...
Matouš 8:13...bude pláč a skřípění zubů." Tomu setníkovi pak Ježíš řekl: "Jdi. se ti stane, jak jsi uvěřil." A v tu...
Matouš 8:14...chvíli byl jeho služebník uzdraven. Když potom Ježíš přišel do Petrova domu, uviděl tam jeho tchyni, jak...
Matouš 8:18..."Naše neduhy sňal a naše nemoci nesl." Když Ježíš viděl, kolik je kolem něj lidí, přikázal učedníkům,...
Matouš 8:20..."Mistře, budu následovat, kamkoli půjdeš." Ježíš mu odpověděl: "Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale...
Matouš 8:22... dovol mi nejdřív odejít a pochovat svého otce." Ježíš mu odpověděl: "Pojď za mnou a nech mrtvé pochovávat...
Matouš 8:26...umíráme!" "Proč se bojíte, malověrní?" řekl jim Ježíš. Potom vstal, okřikl vítr i vlny, a nastal naprostý...
Matouš 8:34...těch posedlých vyprávěli. Celé město hned vyšlo Ježíšovi naproti, a jakmile ho uviděli, žádali ho, ...
Matouš 9:2...přinesli ochrnutého člověka na nosítkách. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Vzchop se, synu...
Matouš 9:4...znalci Písma si řekli: "Ten člověk se rouhá!" Ježíš ale znal jejich myšlenky, a tak se jich zeptal: "Proč...
Matouš 9:9...Bohu, který dal lidem takovou moc. Cestou odtud Ježíš uviděl člověka jménem Matouš, jak sedí v celnici....
Matouš 9:10...za mnou," a on vstal a šel za ním. Když pak Ježíš stoloval v jeho domě, přišlo tam mnoho výběrčích daní...
Matouš 9:12... že váš mistr s výběrčími daní a hříšníky?" Ježíš to uslyšel a odpověděl jim: "Lékaře nepotřebují...
Matouš 9:15...často, ale tvoji učedníci se nepostí?" ptali seJežíš jim odpověděl: "Mohou ženichovi přátelé truchlit,...
Matouš 9:19...zemřela. Pojď ale, vlož na ni ruku, a bude žít!" Ježíš tedy vstal a šel za ním a jeho učedníci také. Náhle...
Matouš 9:22...se jen dotknu jeho roucha, budu uzdravena." Ježíš se otočil, a když ji uviděl, řekl: "Vzchop se, dcero....
Matouš 9:23... uzdravila." A od chvíle byla zdravá. Když Ježíš dorazil k domu představeného synagogy a uviděl...
Matouš 9:25...mu ale vysmívali. Když byl zástup konečně pryčJežíš vešel dovnitř, vzal ji za ruku a ta dívka vstala....
Matouš 9:27...se roznesla po celé zemi. Cestou odtud šli za Ježíšem dva slepci a křičeli: "Smiluj se nad námi, synu...
Matouš 9:28...za ním. "Věříte, že to dokážu?" zeptal se jich Ježíš. "Ano, Pane," odpověděli. Dotkl se tedy jejich očí a...
Matouš 9:30...podle vaší víry!" Vtom se jim otevřely očiJežíš je přísně napomenul: "Dejte pozor, se to nikdo...
Matouš 9:35...říkali: "Vymítá démony knížetem démonů." Takto Ježíš obcházel všechna města a vesnice, vyučoval v jejich...
Matouš 10:5... který ho potom zradil. Těchto dvanáct Ježíš vyslal s těmito pokyny: "Nechoďte na cestu pohanů,...
Matouš 11:1... říkám vám, že nepřijde o svou odplatu." Když Ježíš dokončil tyto pokyny svým dvanácti učedníkům, odešel...
Matouš 11:4...Ten, který přijít, anebo máme čekat jiného?" Ježíš jim odpověděl: "Jděte a vyprávějte Janovi, co tu...
Matouš 11:7...nade mnou nepohoršuje." Když pak ti muži odešliJežíš promluvil k zástupům o Janovi: "Co jste si přišli do...
Matouš 11:25...bude v soudný den lehčeji než tobě." V době Ježíš řekl: "Chválím , Otče, Pane nebe i země, že jsi...
Matouš 12:1...příjemné a břemeno lehké." Jednou v sobotu Ježíš procházel obilím. Jeho učedníci dostali hlad, a tak...
Matouš 12:10... Byl tu jeden člověk s ochrnutou rukou, a tak se Ježíše vyptávali: "Smí se v sobotu uzdravovat?" Chtěli ho...
Matouš 12:15...se pak odešli radit, jak by ho zničiliJežíš se to ale dozvěděl a odešel odtud. Šly za ním veliké...
Matouš 12:25...démony jinak než Belzebubem, knížetem démonů!" Ježíš ale znal jejich myšlenky, a tak jim řekl: "Každé...
Matouš 13:1...to je můj bratr, sestra, matka." Toho dne Ježíš vyšel z domu a posadil se na břehu jezera. Sešly se k...
Matouš 13:34...mouky, nakonec všechno zkvasilo." To všechno Ježíš zástupům vyprávěl v podobenstvích. Jinak než v...
Matouš 13:53...vynáší ze svého pokladu nové i staré věci." Když Ježíš dokončil tato podobenství, šel odtud. Přišel do svého...
Matouš 13:57...tyto věci?" A tak se nad ním pohoršovaliJežíš jim řekl: "Prorok není beze cti; jedině ve své vlasti...
Matouš 14:1...mnoho zázraků. V tu dobu uslyšel zprávuJežíši i tetrarcha Herodes. "To je Jan Křtitel!" řekl svým...
Matouš 14:12...tělo a pochovali je. Potom šli a pověděli to Ježíšovi. Když to Ježíš uslyšel, odplavil se odtud o samotě...
Matouš 14:13...je. Potom šli a pověděli to Ježíšovi. Když to Ježíš uslyšel, odplavil se odtud o samotě na pusté místo....
Matouš 14:16...k jídlu." "Nemusejí odcházet," odpověděl jim Ježíš. "Vy jim dejte najíst." "Nic tu nemáme," namítli,...
Matouš 14:25...vítr vál proti . Krátce před svítáním se k nim Ježíš vydal pěšky po hladině. Když ho učedníci uviděli...
Matouš 14:27..."Vzchopte se, to jsem !" promluvil na hned Ježíš. "Nebojte se." "Pane, jestli jsi to ty," odpověděl mu...
Matouš 14:29...vystoupil z lodi a kráčel po vodě, aby přišelJežíši. Když ale viděl, jak silný je vítr, dostal strach a...
Matouš 14:31...a začal se topit. "Pane, zachraň !" vykřiklJežíš ihned vztáhl ruku a chytil ho. "Proč jsi pochyboval,...
Matouš 15:1... A kdokoli se ho dotkl, byl uzdraven. TehdyJežíši přišli znalci Písma a farizeové z Jeruzaléma. "Proč...
Matouš 15:3...přestupujete Boží přikázání?" odpověděl jim Ježíš. "Bůh řekl: ‚Cti otce i matku' a ‚Kdokoli by zlořečil...
Matouš 15:16...ho Petr. "Vy jste ještě tak nechápaví?" řekl Ježíš. "Nerozumíte, že všechno, co vchází do úst, jde do...
Matouš 15:21... Ale jíst neumytýma rukama, to člověka nešpiní." Ježíš pak odtud odešel a odebral se do okolí Týru a Sidonu....
Matouš 15:28..."Jak velikou máš víru, ženo!" odpověděl na to Ježíš. " se ti stane, jak toužíš." A od chvíle byla...
Matouš 15:29...toužíš." A od chvíle byla její dcera zdraváJežíš se pak odtud vrátil ke Galilejskému jezeru, vystoupil...
Matouš 15:32...vidí, užasli a vzdali slávu Bohu Izraele. Potom Ježíš svolal své učedníky a řekl: "Je mi těch lidí líto....
Matouš 15:34...takový zástup?" "Kolik máte chlebů?" zeptal se Ježíš. "Sedm - a pár malých rybek," odpověděli. Ježíš tedy...
Matouš 15:35...Ježíš. "Sedm - a pár malých rybek," odpověděliJežíš tedy nechal zástupy posadit na zem, vzal těch sedm...
Matouš 16:6...druhý břeh, zjistili, že zapomněli vzít chlebaJežíš jim řekl: "Dejte pozor, varujte se kvasu farizeů a...
Matouš 16:8..."Vždyť jsme s sebou žádný chleba nevzali." Ježíš to ale věděl, a tak řekl: "Proč se spolu dohadujete,...
Matouš 16:13... ale farizejského a saducejského učení. Když Ježíš přišel do okolí Cesareje Filipovy, zeptal se svých...
Matouš 16:17...tobě, Šimone, synu Jonášův," řekl mu na to Ježíš. "Tohle ti totiž nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec...
Matouš 16:21...neříkali, že on je Mesiáš. Od doby začal Ježíš oznamovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma,...
Matouš 16:24...nemyslíš na Boží věci, ale na lidské." Potom Ježíš řekl svým učedníkům: "Chce-li někdo jít za mnou, ...
Matouš 17:1...přicházet v jeho království." Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a jeho bratra Jana, vyvedl...
Matouš 17:4...a Eliáše, jak s ním rozmlouvají. Petr na to Ježíšovi řekl: "Pane, dobře, že jsme tu! Jestli chceš,...
Matouš 17:7...uslyšeli, padli na tvář a hrozně se báliJežíš přistoupil a dotkl se jich se slovy: "Vstaňte,...
Matouš 17:8...zvedli oči, neviděli nikoho než samotného Ježíše. Cestou zpět z hory jim Ježíš přikázal: "Nikomu o...
Matouš 17:9...než samotného Ježíše. Cestou zpět z hory jim Ježíš přikázal: "Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn...
Matouš 17:11... ‚přijde Eliáš a všechno napraví.'" odpověděl Ježíš. " vám však říkám, že Eliáš přišel, ale oni ho...
Matouš 17:17..." "Vy nevěřící a zvrácené pokolení!" zvolal Ježíš. "Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás budu...
Matouš 17:18...Jak dlouho vás budu snášet? Přiveďte mi ho sem." Ježíš pak tomu démonovi pohrozil a on vyšel a chlapec byl v...
Matouš 17:19...v tu chvíli uzdraven. Učedníci později přišli za Ježíšem a v soukromí se ho zeptali: "Proč jsme ho my...
Matouš 17:22...nemožné." Ještě když se zdržovali v GalilejiJežíš jim řekl: "Syn člověka bude vydán do lidských rukou....
Matouš 17:25..."Ale ano," odpověděl Petr. Když pak přišel domůJežíš ho předešel otázkou: "Co myslíš, Šimone, od koho...
Matouš 17:26...Petr. "Synové jsou tedy svobodní!" řekl mu Ježíš. "Ale abychom je neurazili, jdi k jezeru a nahoď...
Matouš 18:1...za i za sebe." V tu dobu přišli učedníci za Ježíšem s otázkou: "Kdo je v nebeském království největší?"...
Matouš 18:2..."Kdo je v nebeském království největší?" Ježíš k sobě zavolal malé dítě a postavil je doprostřed se...
Matouš 18:22...bratr zhřešit a mu mám odpustit? Sedmkrát?" Ježíš mu odpověděl: "Neříkám ti, že sedmkrát, ale...
Matouš 19:1...každý ze srdce neodpustíte svému bratru." Když Ježíš dokončil tuto řeč, odešel z Galileje a přišel do...
Matouš 19:14...ruce a modlil se, ale učedníci je okřikovaliJežíš však řekl: "Nechte děti a nebraňte jim přicházet ke...
Matouš 19:18... dodržuj přikázání." "A která?" zeptal seJežíš odpověděl: "‚Nezabíjej, necizolož, nekraď, nelži, cti...
Matouš 19:21...dodržuji," řekl mladík. "Co mi ještě schází?" Ježíš odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj...
Matouš 19:23... smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku. Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen, říkám vám, pro boháče je...
Matouš 19:26...ohromeni. "Kdo tedy může být spasen?" ptali seJežíš se na podíval a řekl: "U lidí je to nemožné, ale u...
Matouš 19:28...opustili a šli za tebou. Co bude s námi?" Ježíš odpověděl: "Amen, říkám vám, kteří jste ...
Matouš 20:17...první poslední." Cestou vzhůru do Jeruzaléma si Ježíš vzal dvanáct učedníků stranou a řekl jim: "Hle,...
Matouš 20:22...levici." "Nevíte, o co prosíte," řekl na to Ježíš. "Můžete snad pít kalich, který mám pít?" "Můžeme,"...
Matouš 20:25...ostatních deset, rozhořčili se na ty dva bratryJežíš je však zavolal k sobě a řekl: "Víte, že vládcové...
Matouš 20:30...seděli dva slepci. Když slyšeli, že tudy jde Ježíš, vykřikli: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!"...
Matouš 20:32...více: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Ježíš se zastavil, zavolal je a zeptal se: "Co pro vás mám...
Matouš 20:34... " se nám otevřou oči!" Naplněn soucitem se Ježíš dotkl jejich očí a oni ihned prohlédli a následovali...
Matouš 21:1...a přišli do Betfagé u Olivetské hory, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: "Jděte do vesnice před vámi....
Matouš 21:6...hříbátku." Učedníci šli a udělali, jak jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici s oslátkem, položili na ...
Matouš 21:11...vzrušení. Všichni se ptali: "Kdo to je?" "Ježíš," odpovídaly zástupy, "ten prorok z galilejského...
Matouš 21:12...zástupy, "ten prorok z galilejského Nazaretu!" Ježíš pak vešel do chrámu a vyhnal všechny, kdo tam...
Matouš 21:16... co říkají?" ptali se ho. "Ovšem," odvětil Ježíš. "Copak jste nikdy nečetli: ‚Z úst nemluvňátek a...
Matouš 21:21...se: "Jak to, že ten fíkovník tak rychle uschl?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, říkám vám, když budete mít víru...
Matouš 21:24..." se vás také na něco zeptám," řekl jim na to Ježíš. "Když mi odpovíte, i vám odpovím, jakým právem to...
Matouš 21:27...neřeknu, jakým právem to dělám," odpověděl jim Ježíš. "Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Šel za...
Matouš 21:31...dvou naplnil otcovu vůli?" "Ten první," řekliJežíš jim odpověděl: "Amen, říkám vám, že výběrčí daní a...
Matouš 21:42... kteří mu budou odevzdávat ovoce v čas sklizně." Ježíš jim řekl: "Nikdy jste nečetli v Písmech? ‚Kámen...
Matouš 22:1...ale zástupů, protože lidé ho měli za proroka.  Ježíš pak pokračoval dalším podobenstvím. Řekl jim:...
Matouš 22:18...myslíš: Je správné dávat císaři daň, nebo ne?" Ježíš znal jejich podlost, a tak jim řekl: "Proč ...
Matouš 22:29... přijde vzkříšení? Měli ji přece všichni!" Ježíš jim řekl: "Mýlíte se, protože neznáte Písma ani Boží...
Matouš 22:34...nad jeho učením. Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, sešli se tam. Jeden z nich, znalec...
Matouš 22:37... které je největší přikázání v Zákoně?" Ježíš mu řekl: "‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým...
Matouš 22:41...Zákon i Proroci." A když se farizeové sešliJežíš se jich zeptal: "Co si myslíte o Mesiáši? Čí je to...
Matouš 23:1...se ho nikdo neodvážil na nic zeptat. Tehdy Ježíš mluvil k zástupům a svým učedníkům. Řekl: "Na...
Matouš 24:1... jenž přichází v Hospodinově jménu!'" Tehdy Ježíš odešel z chrámu. Cestou k němu přistoupili jeho...
Matouš 24:4...bude znamení tvého příchodu a konce světa?" Ježíš jim odpověděl: "Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl....
Matouš 26:1...muk, ale spravedliví do věčného života." Když Ježíš domluvil všechna tato slova, řekl svým učedníkům:...
Matouš 26:4...lidu, aby se poradili, jakou lstí by se mohli Ježíše zmocnit a zabít ho. Dohodli se jen, že to nebude o...
Matouš 26:6... aby mezi lidmi nevypuklo povstání. Když pak byl Ježíš v Betanii a stoloval v domě Šimona Malomocného,...
Matouš 26:10...se to draze prodat a rozdat chudým!" Ježíš si toho všiml. "Proč tu ženu trápíte?" řekl jim....
Matouš 26:17... Prvního dne Svátku nekvašených chlebů přišli za Ježíšem učedníci s otázkou: "Kde ti máme připravit...
Matouš 26:19...Hod beránka.'" Učedníci tedy udělali, jak jim Ježíš uložil, a připravili beránka. Večer, když byl za...
Matouš 26:25...snad , Rabbi?" "Sám jsi to řekl," odpověděl mu Ježíš. Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal, lámal a dal...
Matouš 26:26...jsi to řekl," odpověděl mu Ježíš. Když jedliJežíš vzal chléb, požehnal, lámal a dal učedníkům se slovy:...
Matouš 26:31...žalm, odešli na Olivetskou horu. Tehdy jim Ježíš řekl: "V tuto noc ode všichni odpadnete. Je přece...
Matouš 26:34...odpadli," prohlásil Petr, " neodpadnu nikdy!" Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, že ještě dnes v noci,...
Matouš 26:36...podobně mluvili i všichni ostatní učedníci. Když Ježíš s učedníky dorazil na místo zvané Getsemane, řekl...
Matouš 26:49...políbím. Toho se chopte." Ihned přistoupilJežíši a políbil ho se slovy: "Buď zdráv, Rabbi!" Ježíš mu...
Matouš 26:50...a políbil ho se slovy: "Buď zdráv, Rabbi!" Ježíš mu řekl: "Příteli, tak proto jsi přišel?" Vtom Ježíše...
Matouš 26:51...se na něj a zajali ho. Jeden z těch, kdo byliJežíšem, náhle vytasil meč, rozmáchl se, zasáhl veleknězova...
Matouš 26:52...se, zasáhl veleknězova sluhu a usekl mu uchoJežíš mu ale řekl: "Vrať svůj meč na místo. Všichni, kdo...
Matouš 26:55...Písma, že to musí takhle být?" V oné chvíli řekl Ježíš zástupům: "Jsem snad zločinec, že jste se ...
Matouš 26:57...ho všichni učedníci opustili a utekli. Ti, kdo Ježíše zatkli, ho pak odvedli k veleknězi Kaifášovi, kde se...
Matouš 26:59...konec. Vrchní kněží i celá Velerada pak proti Ježíšovi hledali falešné svědectví, aby ho mohli odsoudit k...
Matouš 26:63...se ho: "Nic neodpovíš na svědectví těch mužů?" Ježíš ale mlčel. "Zapřísahám při živém Bohu, abys nám...
Matouš 26:64...velekněz. "Sám jsi to řekl," odpověděl mu Ježíš. "Říkám vám ale, že napříště uvidíte Syna člověka...
Matouš 26:69...jedna služka a řekla: "Ty jsi byl také s tím Ježíšem z Galileje." On to ale přede všemi zapřel: "Nevím,...
Matouš 26:71...jiná a řekla ostatním: "Tenhle byl také s tím Ježíšem z Nazaretu." Petr ho však znovu zapřel. "Toho...
Matouš 27:1...všichni vrchní kněží a starší lidu usnesli, že Ježíš musí zemřít. Spoutali ho, odvedli a vydali ho...
Matouš 27:3...Pilátovi. Když jeho zrádce Jidáš uviděl, že Ježíš byl odsouzen, vyčítal si to a vrátil těch třicet...
Matouš 27:11...je za hrnčířovo pole, jak mi uložil Hospodin." Ježíš zatím stanul před prokurátorem. Ten se ho zeptal:...
Matouš 27:14... z čeho všeho obviňují?" zeptal se ho PilátJežíš ale k prokurátorovu velikému překvapení vůbec na nic...
Matouš 27:17...chcete, abych vám propustil? Barabáše, nebo Ježíše zvaného Mesiáš?" (Věděl totiž, že mu ho vydali z...
Matouš 27:20...ale navedli dav, aby si vyžádali Barabáše, a Ježíše aby nechali zemřít. Prokurátor se jich zeptal:...
Matouš 27:22..."Barabáše!" zvolali. "A co mám udělatJežíšem zvaným Mesiáš?" ptal se Pilát. "Ukřižovat!" zvolali...
Matouš 27:26...naše děti!" Tak jim tedy propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování....
Matouš 27:27...ho k ukřižování. Prokurátorovi vojáci vzali Ježíše do paláce, kde se k němu sešla celá posádka. Svlékli...
Matouš 27:34...na místo zvané Golgota (což znamená Lebka), dali Ježíšovi napít octa smíšeného se žlučí. Jakmile to okusil,...
Matouš 27:37...hlavu mu dali nápis s jeho proviněním: TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Spolu s ním byli ukřižováni dva...
Matouš 27:46...zemi setmělo do tří hodin. Okolo třetí pak Ježíš hlasitě vykřikl: "Eli, Eli, lama sabachtani?" to je:...
Matouš 27:50...ho, uvidíme, jestli mu přijde na pomoc Eliáš!" Ježíš znovu hlasitě vykřikl a vypustil duši. V chvíli se...
Matouš 27:54...se mnoha lidem. Když setník a ti, kdo hlídali Ježíše s ním, viděli to zemětřesení a všechno, co se dělo,...
Matouš 27:55...Boží Syn!" Zpovzdálí přihlíželo mnoho žen, které Ježíše doprovázely z Galileje a pomáhaly mu. Mezi nimi také...
Matouš 28:5...řekl anděl ženám. "Vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše. Není tu, vstal, jak předpověděl. Pojďte se podívat,...
Matouš 28:9...jeho učedníkům. Cestou se s nimi náhle setkal Ježíš. "Buďte zdrávy," řekl. Padly před ním na kolena,...
Matouš 28:10...nohy a klaněly se mu. "Nebojte se," opakoval jim Ježíš. "Jděte vyřídit mým bratrům, jdou do Galileje. Tam...
Matouš 28:16...pak odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. A když ho spatřili, klaněli se mu, i když...
Matouš 28:18... klaněli se mu, i když někteří pochybovaliJežíš k nim přistoupil a řekl: "Je mi dána veškerá moc na...
Marek 1:1...dny do skonání světa." Počátek evangeliaJežíši Kristu, Božím Synu. Jak je psáno u proroka Izaiáše:...
Marek 1:9...bude křtít Duchem svatým." V těch dnech přišel Ježíš z galilejského Nazaretu a dal se od Jana pokřtít v...
Marek 1:14...a sloužili mu andělé. Poté, co byl Jan uvězněnJežíš přišel do Galileje a kázal Boží evangelium: "Čas se...
Marek 1:17... jak házejí síť do vody (byli to totiž rybáři). Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře...
Marek 1:24...nečistým duchem. Vykřikl: "Ach, co je ti do násJežíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi -...
Marek 1:25... kdo jsi - ten Svatý Boží!" "Zmlkni," okřikl ho Ježíš, "a vyjdi z něj!" Nečistý duch tím mužem zalomcoval,...
Marek 1:41...jen chtěl, můžeš očistit!" Naplněn soucitemJežíš vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy: " to chci. Buď...
Marek 1:43...ho hned opustilo a byl čistýJežíš ho pak ihned poslal pryč s přísným varováním: "Dej...
Marek 1:45...začal hodně mluvit a rozhlašovat tu věc tak, že Ježíš nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku...
Marek 2:5...ji a nosítka s tím ochrnutým spustili dolů. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Synu, tvé...
Marek 2:8...Kdo může odpouštět hříchy než samotný Bůh?" Ježíš v duchu ihned poznal, co si pro sebe říkají, a zeptal...
Marek 2:13...Boha: "Nic takového jsme nikdy neviděli!" Ježíš šel znovu na břeh jezera. Všechen zástup tam...
Marek 2:15...mu: "Pojď za mnou." A on vstal a šel za nímJežíš pak stoloval v jeho domě a spolu s Ježíšem a jeho...
Marek 2:17...to, že s výběrčími daní a hříšníky?" Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale...
Marek 2:19...farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí?" Ježíš jim odpověděl: "Mohou se ženichovi přátelé postit,...
Marek 3:3...jej uzdraví v sobotu, aby ho mohli obžalovatJežíš tomu muži s ochrnutou rukou řekl: "Postav se...
Marek 3:7...odešli radit s herodiány, jak by ho zničiliJežíš odešel se svými učedníky k jezeru a za ním šla velká...
Marek 5:6...a tloukl se kamením. Jakmile z dálky uviděl Ježíše, přiběhl a padl před ním na kolena. Hlasitě vykřikl:...
Marek 5:7...ním na kolena. Hlasitě vykřikl: "Co je ti do Ježíši, Synu Nejvyššího Boha? Pro Boha zapřísahám,...
Marek 5:8...Boha? Pro Boha zapřísahám, netrýzni !" (Ježíš mu totiž řekl: "Vyjdi z toho člověka, nečistý...
Marek 5:9... nečistý duchu!") "Jak se jmenuješ?" ptal se ho Ježíš. " jméno je Legie," odpověděl. "Je nás totiž hodně...
Marek 5:13..."Pusť nás do těch prasat, vejdeme do nich!" Ježíš jim to povolil, a tak ti nečistí duchové vyšli a...
Marek 5:15...se šli podívat, co se to stalo. Když přišliJežíšovi a viděli toho, který býval posedlý tou Legií, jak...
Marek 5:20...začal v Dekapoli rozhlašovat, co všechno pro něj Ježíš udělal. Všichni byli ohromeni. Když se pak Ježíš...
Marek 5:21...Ježíš udělal. Všichni byli ohromeni. Když se pak Ježíš přeplavil lodí zpátky na druhý břeh, sešel se k němu...
Marek 5:27...nepomohlo a bylo čím dál hůř. Když uslyšelaJežíši, prošla k němu davem zezadu a dotkla se jeho roucha....
Marek 5:30...těle pocítila, že byla z toho trápení uzdravenaJežíš v nitru ihned pocítil, že z něj vyšla moc. Otočil se...
Marek 5:34...ním padla na kolena a pověděla mu celou pravduJežíš odpověděl: "Dcero, tvá víra uzdravila. Jdi v...
Marek 5:36..."Tvá dcera umřela. Proč ještě obtěžovat mistra?" Ježíš ale jejich slova neposlouchal. "Neboj se, jenom věř,"...
Marek 6:4...tady s námi?" A tak se nad ním pohoršovaliJežíš jim odpověděl: "Prorok není beze cti; jedině ve své...
Marek 6:30...tělo a pohřbili ho. Potom se apoštolové sešliJežíšovi a oznámili mu všechno, co dělali a co učili. Tehdy...
Marek 6:34...se tam ze všech měst pěšky a předstihli je. Když Ježíš vystoupil, uviděl veliký zástup lidí. Byl naplněn...
Marek 7:1...Písma, kteří dorazili z Jeruzaléma, se sešliJežíše a uviděli některé jeho učedníky jíst chleby...
Marek 7:31... že dívka leží na lůžku a že démon je pryčJežíš pak odešel z týrského kraje, prošel Sidon a přes...
Marek 7:36...jeho jazyka se uvolnilo a začal mluvit správněJežíš jim zakázal komukoli to říkat, ale čím více jim to...
Marek 8:1...veliké množství lidí. Když jim pak došlo jídloJežíš svolal své učedníky a řekl jim: "Je mi jich líto....
Marek 8:7...předložili zástupu. Měli také pár malých rybekJežíš je požehnal a řekl, předkládají i je. A tak se...
Marek 8:9... Bylo tam tehdy okolo čtyř tisíc lidí. Když je Ježíš propustil, ihned nastoupil s učedníky na loď a přijel...
Marek 8:12...ho. Chtěli od něj nějaké znamení z nebeJežíš si v duchu povzdychl a řekl: "Proč toto pokolení žádá...
Marek 8:15...a neměli s sebou na lodi víc než jeden bochníkJežíš jim zdůrazňoval: "Pečlivě se varujte kvasu farizeů a...
Marek 8:17...se tedy mezi sebou dohadovat, že nemají chlebaJežíš to ale věděl, a tak jim řekl: "Proč se dohadujete, že...
Marek 8:26... byl uzdraven. Viděl všechno jasně i na dálkuJežíš ho pak poslal domů se slovy: "Do vesnice ale nechoď."...
Marek 8:27...poslal domů se slovy: "Do vesnice ale nechoď." Ježíš a jeho učedníci pak vyšli do vesnic kolem Cesareje...
Marek 8:33...otevřeně, Petr ho vzal stranou a začal ho káratJežíš se ale obrátil, podíval se na své učedníky a okřikl...
Marek 9:2...Boží království přišlo v moci." Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a Jana, vyvedl je samotné...
Marek 9:4... A uviděli Eliáše a Mojžíše, jak rozmlouvajíJežíšem. Petr na to Ježíšovi řekl: "Rabbi, dobře, že jsme...
Marek 9:5...a Mojžíše, jak rozmlouvají s Ježíšem. Petr na to Ježíšovi řekl: "Rabbi, dobře, že jsme tu! Uděláme tu tři...
Marek 9:8... ale neviděli u sebe nikoho než samotného Ježíše. Cestou zpět z hory jim přikázal, aby nikomu...
Marek 9:16...ho. "Proč se s nimi dohadujete?" zeptal se jich Ježíš. "Mistře," odpověděl mu jeden ze zástupu, "přivedl...
Marek 9:19...nedokázali to!" "Vy nevěřící pokolení!" zvolal Ježíš. "Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás budu...
Marek 9:21... upadl a s pěnou u úst se válel po zemiJežíš se zeptal jeho otce: "Jak dlouho se mu to děje?" "Od...
Marek 9:23...se nad námi a pomoz nám!" "‚Můžeš-li'?" opáčil Ježíš. "Pro věřícího je možné všechno." " věřím!" zvolal...
Marek 9:25...hned chlapcův otec. "Pomoz nevíře!" Když Ježíš uviděl, že se sbíhá zástup, okřikl nečistého ducha:...
Marek 9:27... takže mnozí říkali, že zemřel. Když ho ale Ježíš vzal za ruku a zvedl ho, vstal. Jakmile přišel domů,...
Marek 9:39...nechodí s námi." "Nebraňte mu!" odpověděl Ježíš. "Nikdo nemůže vykonat zázrak v mém jménu a hned nato...
Marek 10:5...kvůli tvrdosti vašeho srdce," řekl jim na to Ježíš. "Od počátku stvoření je ale Bůhučinil jako muže a...
Marek 10:14...jich dotkl, ale učedníci je okřikovali. Když to Ježíš uviděl, rozhořčil se a řekl jim: "Nechte děti...
Marek 10:18...života?" "Proč nazýváš dobrým?" opáčil Ježíš. "Nikdo není dobrý, jen jediný - Bůh. Přikázání znáš:...
Marek 10:21... "to všechno jsem dodržoval odmalička." Ježíš se na něj zadíval, zamiloval si ho a řekl mu: "Schází...
Marek 10:23... a tak smutně odešel. Měl totiž mnoho majetkuJežíš se ohlédl a řekl svým učedníkům: "Jak nesnadno vejdou...
Marek 10:24...bohatství!" Učedníci byli z jeho slov ohromeniJežíš jim tedy zopakoval: "Synáčkové, jak těžké je vejít do...
Marek 10:27...jeden druhého ptali: "Kdo tedy může být spasen?" Ježíš se na podíval a řekl: "U lidí je to nemožné, ale...
Marek 10:29... "my jsme všechno opustili a šli jsme za tebou." Ježíš odpověděl: "Amen, říkám vám, že není nikdo, kdo by...
Marek 10:32...první." Byli na cestě vzhůru do JeruzalémaJežíš šel napřed a oni ho ohromeně a se strachem...
Marek 10:38...levici." "Nevíte, o co prosíte," řekl jim na to Ježíš. "Můžete snad pít kalich, který piji, a podstoupit...
Marek 10:39...který podstupuji?" "Můžeme," odvětili. Na to jim Ježíš řekl: "Ano, budete pít kalich, který piji, a...
Marek 10:42...ostatních deset, rozhořčili se na Jakuba a JanaJežíš je ale zavolal k sobě a řekl jim: "Víte, že věhlasní...
Marek 10:47...Bartimeus, syn Timeův. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: "Ježíši, Synu Davidův,...
Marek 10:49...tím více: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho." A tak toho slepce...
Marek 10:50...!" On odhodil svůj plášť, zvedl se a došelJežíšovi. Ježíš se ho zeptal: "Co mám pro tebe udělat?"...
Marek 10:51...odhodil svůj plášť, zvedl se a došel k JežíšoviJežíš se ho zeptal: "Co mám pro tebe udělat?" "Rabboni, ...
Marek 10:52...udělat?" "Rabboni, vidím!" odpověděl slepecJežíš mu řekl: "Jdi, tvá víra uzdravila." A on hned...
Marek 11:6...oslátko?" Když jim ale odpověděli, jak jim Ježíš řekl, nechali je. Potom to oslátko přivedli k Ježíši,...
Marek 11:7...řekl, nechali je. Potom to oslátko přivedliJežíši, přikryli je svými plášti a on si na sedl. Mnozí...
Marek 11:12...Betanie. Když druhého dne vycházeli z BetanieJežíš dostal hlad. Zdálky uviděl fíkovník s listím, a tak...
Marek 11:22...se, ten fíkovník, který jsi proklel, uschl!" Ježíš jim na to řekl: "Mějte Boží víru. Amen, říkám vám, že...
Marek 11:29..."Také se vás na něco zeptám," řekl jim Ježíš. "Odpovězte mi a vám pak řeknu, jakým právem to...
Marek 11:33...tedy nepovím, jakým právem to dělám," řekl jim Ježíš. Tehdy jim začal vyprávět podobenství: "Jeden člověk...
Marek 12:17... co je císařovo, a Bohu, co je Boží," řekl jim Ježíš. Zůstali nad tím v úžasu. Potom k němu přišli...
Marek 12:24...bude mít za manželku? Vždyť ji mělo všech sedm!" Ježíš jim odpověděl: "Nemýlíte se proto, že neznáte Písma...
Marek 12:29..."Které přikázání je ze všech nejdůležitější?" Ježíš mu odpověděl: "Nejdůležitější je: ‚Slyš, Izraeli -...
Marek 12:34...sebe - to je nade všechny zápaly a oběti." Když Ježíš uviděl, jak moudře mu odpověděl, řekl mu: "Nejsi...
Marek 12:35...se ho neodvažoval na nic zeptat. Když potom Ježíš vyučoval v chrámu, zeptal se: "Jak mohou znalci Písma...
Marek 13:2..."Mistře, pohleď, jaké kameny a jaké stavby!" Ježíš mu řekl: "Vidíš ty veliké stavby? Nezůstane tu kámen...
Marek 13:5...bude znamení času, kdy se to všechno naplní?" Ježíš jim začal vysvětlovat: "Dávejte pozor, aby vás někdo...
Marek 14:3...aby mezi lidmi nevypuklo povstání." Když pak byl Ježíš v Betanii a stoloval v domě Šimona Malomocného,...
Marek 14:6...Mohlo se to rozdat chudým!" A hubovali jiJežíš jim ale řekl: "Nechte ji. Proč ji trápíte? Udělala...
Marek 14:17...jim řekl, a připravili beránka. Večer pak přišel Ježíš se Dvanácti. Když byli za stolem, Ježíš uprostřed...
Marek 14:18...přišel Ježíš se Dvanácti. Když byli za stolemJežíš uprostřed jídla řekl: "Amen, říkám vám, že jeden z...
Marek 14:27...žalm, vyšli na Olivetskou horu. Tehdy jim Ježíš řekl: "Všichni ode odpadnete. Je přece psáno:...
Marek 14:30...všichni odpadli," prohlásil Petr, " nikdy!" Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, že ještě dnes v noci,...
Marek 14:48...meč, zasáhl veleknězova sluhu a usekl mu uchoJežíš jim řekl: "Jsem snad zločinec, že jste se ...
Marek 14:53...on tam to plátno nechal a utekl nahýJežíše pak odvedli k veleknězi, kde se sešli všichni vrchní...
Marek 14:55...u ohně. Vrchní kněží s celou Veleradou pak proti Ježíši hledali svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti,...
Marek 14:60...Nato se přede všemi postavil velekněz a tázal se Ježíše: "Nic neodpovíš na jejich svědectví?" On ale mlčel a...
Marek 14:62..."Jsi Mesiáš, Syn Požehnaného?" "Jsem," řekl Ježíš. "A vy uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a...
Marek 14:67...se na něj a řekla: "Ty jsi byl také s tím Ježíšem z Nazaretu." On to ale zapřel: "Nerozumím. Nevím, o...
Marek 15:1...a znalci Písma i s celou Veleradou, svázali Ježíše, odvedli ho a vydali Pilátovi. Pilát se ho zeptal:...
Marek 15:2...ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl Ježíš. Vrchní kněží ho začali obviňovat z mnoha věcí...
Marek 15:5...Neslyšíš, z čeho všeho obviňují?" Ježíš ale vůbec neodpovídal; to Piláta udivilo. O...
Marek 15:15...vyhovět davu, a tak jim propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování. Vojáci ho...
Marek 15:22...procházel kolem, přinutili ho nést mu kříž. Tak Ježíše přivedli na místo zvané Golgota (což v překladu...
Marek 15:34...setmělo do tří hodin odpoledne. Ve tři hodiny Ježíš hlasitě vykřikl: "Eloi, Eloi, lema sabachtani?" což v...
Marek 15:37... jestli přijde Eliáš, aby ho dal dolů!" Vtom Ježíš hlasitě vykřikl a vydechl naposled. Chrámová opona se...
Marek 15:44...a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát se podivil, že Ježíš zemřel. Zavolal setníka a ptal se ho, zda ...
Marek 16:1...nakoupily vonné masti, aby mohly jít a pomazat Ježíše. Za svítání prvního dne v týdnu, jakmile vyšlo...
Marek 16:6...však řekl: "Nelekejte se. Hledáte ukřižovaného Ježíše z Nazaretu. Vstal, není tu. Podívejte se, kam ho...
Marek 16:9...neřekly, protože se bály. V neděli ráno, když Ježíš vstal z mrtvých, ukázal se nejdříve Marii Magdaléně,...
Marek 16:19...ruce na nemocné a ti se uzdraví." Když k nim Pán Ježíš domluvil, byl vzat vzhůru do nebe a posadil se po...
Lukáš 1:31...u Boha! Hle, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký, bude nazýván Synem Nejvyššího a...
Lukáš 2:21...dne, když přišel čas obřízky, mu dali jméno Ježíš, jak ho anděl pojmenoval před jeho početím. Když pak...
Lukáš 2:27...tedy přišel do chrámu. Když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním naložili podle zvyklosti Zákona, vzal ho...
Lukáš 2:43...svátky skončily a oni se vraceli domů, chlapec Ježíš zůstal bez vědomí rodičů v Jeruzalémě. V domnění, že...
Lukáš 2:52... Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdciJežíš zatím rostl a byl čím dál moudřejší a milejší Bohu i...
Lukáš 3:21... Zatímco se křtil všechen lid, byl pokřtěnJežíš. Když se modlil, otevřelo se nebe a Duch svatý na něj...
Lukáš 3:23...milovaný Syn, v tobě jsem našel zalíbení." Když Ježíš začínal své působení, bylo mu asi třicet let. Byl to...
Lukáš 4:1...Enoše, syna Setova, syna Adamova, syna Božího.  Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého a Duch jej...
Lukáš 4:4... řekni tomuto kameni, se promění v chleba." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk...
Lukáš 4:8...se mi pokloníš, bude to všechno tvoje." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se...
Lukáš 4:12... na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.'" Ježíš mu odpověděl: "Je řečeno: ‚Nepokoušej Hospodina,...
Lukáš 4:14... opustil jej a čekal na další příležitostJežíš se v moci Ducha vrátil do Galileje a zpráva o něm se...
Lukáš 4:34...a ten hlasitě vykřikl: "Ach, co je ti do násJežíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi -...
Lukáš 4:35... kdo jsi - ten Svatý Boží!" "Zmlkni," okřikl ho Ježíš, "a vyjdi z něj!" Démon jím smýkl doprostřed a vyšel...
Lukáš 4:42... Věděli totiž, že je Mesiáš. Když se rozedniloJežíš odtud odešel na opuštěné místo. Zástupy ho hledaly, a...
Lukáš 5:8...ponořovaly. Když to Šimon Petr uviděl, padl před Ježíšem na kolena. "Odejdi ode , Pane!" zvolal. "Jsem jen...
Lukáš 5:10...společníci, Zebedeovi synové Jakub a JanJežíš ale Šimonovi řekl: "Neboj se. Od nynějška budeš lovit...
Lukáš 5:12...hle, byl tam muž plný malomocenství. Když uviděl Ježíše, padl na tvář a prosil ho: "Pane, kdybys jen chtěl,...
Lukáš 5:13...ho: "Pane, kdybys jen chtěl, můžeš očistit." Ježíš vztáhl ruku, dotkl se ho se slovy: " to chci. Buď...
Lukáš 5:19...ho skrze hliněné tašky i s lehátkem rovnou před Ježíše. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl: "Člověče, tvé...
Lukáš 5:20...tašky i s lehátkem rovnou před Ježíše. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl: "Člověče, tvé hříchy jsou...
Lukáš 5:22...Kdo jiný může odpustit hříchy než samotný Bůh?" Ježíš poznal, co si myslí, a odpověděl jim: "Jak to...
Lukáš 5:27...říkali: "Dnes jsme viděli něco neuvěřitelného!" Ježíš šel dál. Když uviděl v celnici sedět výběrčího daní...
Lukáš 5:31... že jíte a pijete s výběrčími daní a hříšníky?" Ježíš jim odpověděl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale...
Lukáš 6:3..."Jak to, že děláte, co se v sobotu nesmí?" Ježíš jim odpověděl: "Copak jste nečetli, co udělal David,...
Lukáš 6:7... Znalci Písma a farizeové dávali pozor, zda Ježíš bude v sobotu uzdravovat, aby ho měli za co obžalovat...
Lukáš 6:9...se tam. "Na něco se vás zeptám," řekl jim Ježíš. "Smí se v sobotu konat dobro, nebo zlo? Zachránit...
Lukáš 6:11... Vzteky bez sebe se tedy začali domlouvat, coJežíšem provést. V těch dnech pak vystoupil na horu, aby se...
Lukáš 6:20...neboť z něj vycházela moc a všechny uzdravovalaJežíš se rozhlédl po svých učednících a řekl: "Blaze vám...
Lukáš 7:3... kterého si velmi cenil. Když uslyšelJežíši, poslal k němu židovské starší s prosbou, aby přišel...
Lukáš 7:4...a jeho služebníka uzdravil. Přišli tedy za Ježíšem a snažně ho prosili: "Zaslouží si, abys to pro něj...
Lukáš 7:6...miluje náš národ, i synagogu nám postavil." Ježíš tedy šel s nimi. Když byl nedaleko jeho domu,...
Lukáš 7:9...svému otrokuUdělej to,' udělá to." Když to Ježíš uslyšel, užasl nad ním, obrátil se a řekl zástupu,...
Lukáš 7:15... vstaň!" a ten mrtvý se posadil a začal mluvitJežíš ho vrátil jeho matce. Všech se zmocnila bázeň a...
Lukáš 7:19... Jan tehdy zavolal dva z nich a poslal je za Ježíšem s otázkou: "Jsi Ten, který přijít, nebo máme...
Lukáš 7:21...Ten, který přijít, nebo máme čekat jiného?" Ježíš (který právě v tu hodinu uzdravil mnoho lidí od...
Lukáš 7:37... A hle, jedna městská hříšnice se dozvěděla, že Ježíš stoluje v domě toho farizea. Přinesla alabastrovou...
Lukáš 7:40... jaká je to hříšnice?!" "Šimone," oslovil ho Ježíš, "chci ti něco říci." "Jen mluv, mistře," odpověděl...
Lukáš 7:43...víc odpustil," odpověděl Šimon. "Správně," řekl Ježíš. Otočil se k ženě a zeptal se Šimona: "Vidíš tu...
Lukáš 8:28...ani nebydlel v domě, ale v hrobkách. Když uviděl Ježíše, vykřikl, padl před ním na zem a hlasitě zvolal: "Co...
Lukáš 8:29... Synu Nejvyššího Boha? Prosím , netrýzni !" Ježíš totiž tomu nečistému duchu přikázal, aby z toho...
Lukáš 8:30...hnán do pouště.) "Jak se jmenuješ?" zeptal se ho Ježíš. "Legie," odpověděl. Vstoupilo totiž do něj množství...
Lukáš 8:35... Lidé se šli podívat, co se stalo. Když přišliJežíši a našli toho muže, z něhož vyšli démoni, jak sedí u...
Lukáš 8:38...vyšli démoni, ho prosil, aby mohl zůstat s nímJežíš ho ale propustil. "Vrať se domů," řekl mu, "a...
Lukáš 8:39...po celém městě, jak veliké věci pro něj Ježíš udělal. Při návratu Ježíše vítal dav lidí; všichni ...
Lukáš 8:40...veliké věci pro něj Ježíš udělal. Při návratu Ježíše vítal dav lidí; všichni na něj čekali. Vtom...
Lukáš 8:41...muž jménem Jairus, představený synagogy. Padl Ježíši k nohám a prosil ho, aby s ním šel domů. Měl totiž...
Lukáš 8:44...uzdravit. Když se ale zezadu přiblížilaJežíši a dotkla se cípu jeho roucha, její krvácení ihned...
Lukáš 8:45...ihned přestalo. "Kdo se dotkl?" ptal se Ježíš. Když se nikdo nepřiznával, ozval se Petr: "Mistře,...
Lukáš 8:46..."Mistře, davy se na tebe mačkají a tlačí..." Ježíš ale opakoval: "Někdo se musel dotknout. Cítil jsem...
Lukáš 8:48...a jak byla hned uzdravena. "Dcero," odpověděl  Ježíš, "tvá víra uzdravila. Jdi v pokoji." Než to dořekl...
Lukáš 8:50..."Tvá dcera umřela. Není třeba obtěžovat mistra." Ježíš to však zaslechl a řekl mu: "Neboj se, jenom věř....
Lukáš 9:1...ale on jim zakázal komukoli říkat, co se stalo.  Ježíš pak svolal svých Dvanáct, dal jim sílu a moc vyhánět...
Lukáš 9:10...se s ním setkat. Apoštolové se potom vrátili za Ježíšem a vyprávěli mu, co všechno dělali. Tehdy je vzal s...
Lukáš 9:14..."Posaďte je ve skupinách asi po padesáti," řekl Ježíš učedníkům. Když to udělali a všechny posadili...
Lukáš 9:33...jeho boku. Když se od něj začali vzdalovat, Petr Ježíše oslovil: "Mistře, dobře, že jsme tu! Uděláme tu tři...
Lukáš 9:36..." Když ten hlas dozněl, našli tam jen samotného Ježíše. Zůstali zticha a v těch dnech nikomu neprozradili,...
Lukáš 9:41..."Vy nevěřící a zvrácené pokolení!" zvolal Ježíš. "Jak dlouho ještě budu s vámi a budu vás snášet?...
Lukáš 9:42...němu došel, démon ho porazil a začal jím zmítatJežíš okřikl nečistého ducha, uzdravil chlapce a vrátil ho...
Lukáš 9:43... Zatímco všichni žasli nad vším, co udělalJežíš se obrátil ke svým učedníkům: "Dobře si pamatujte...
Lukáš 9:47...vyvstala otázka, kdo z nich je největší. Když Ježíš viděl, jaké myšlenky mají v srdci, vzal dítě,...
Lukáš 9:50...nechodí s námi." "Nebraňte mu," odpověděl Ježíš. "Kdo není proti nám, je s námi." Když se začal...
Lukáš 9:55... máme přivolat oheň z nebe, aby je pohltil?" Ježíš se však obrátil a okřikl je. Šli tedy do jiné vesnice...
Lukáš 9:58...řekl: "Budu následovat, kamkoli půjdeš." Ježíš mu odpověděl: "Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale...
Lukáš 9:60...dovol, nejdřív odejdu a pochovám svého otce." Ježíš mu odpověděl: "Nech mrtvé, pochovávají své mrtvé;...
Lukáš 9:62...dovol, se napřed rozloučím se všemi doma." Ježíš mu odpověděl: "Kdo se chopí pluhu a ohlíží se zpátky,...
Lukáš 10:21...jména jsou zapsána v nebesích." V tu chvíli se Ježíš rozveselil v Duchu svatém a řekl: "Chválím , Otče,...
Lukáš 10:26...dělat, abych se stal dědicem věčného života?" Ježíš mu řekl: "Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?"...
Lukáš 10:28...sám sebe.'" "Správně jsi odpověděl," řekl mu Ježíš. "Dělej to a budeš žít." On se ale chtěl nějak...
Lukáš 10:29..." On se ale chtěl nějak ospravedlnit, a tak se Ježíše zeptal: "A kdo je můj bližní?" Ježíš mu odpověděl:...
Lukáš 10:30... a tak se Ježíše zeptal: "A kdo je můj bližní?" Ježíš mu odpověděl: "Jeden člověk byl na cestě z Jeruzaléma...
Lukáš 10:37...znalec Zákona. "Jdi a jednej tak i ty," řekl mu Ježíš. Cestou přišel do jedné vesnice, kde ho k sobě...
Lukáš 11:14... Ducha svatého těm, kteří ho prosí?" Jednou Ježíš vymítal démona němoty. Když démon vyšel a ten němý...
Lukáš 11:29...a dodržují je." Zatímco kolem něj houstly davyJežíš pokračoval: "Toto pokolení je zlé. Vyžaduje znamení,...
Lukáš 11:37... jeden farizeus ho pozval k sobě na obědJežíš přišel a hned zamířil ke stolu. Farizeus se podivil,...
Lukáš 11:46...i nás." "Běda i vám znalcům Zákona!" odpověděl Ježíš. "Zatěžujete lidi neúnosnými břemeny, ale sami na ta...
Lukáš 12:1...mnohatisícový dav, takže lidé po sobě šlapaliJežíš promluvil především ke svým učedníkům: "Dávejte si...
Lukáš 12:14...rozdělí o dědictví!" "Člověče," odpověděl mu Ježíš, "kdo ustanovil vaším soudcem nebo rozhodčím?"...
Lukáš 13:2... jejichž krev Pilát smísil s jejich oběťmiJežíš jim odpověděl: "Myslíte si, že se jim to stalo,...
Lukáš 13:12...tak, že se vůbec nemohla narovnat. Když ji Ježíš uviděl, zavolal ji k sobě. "Ženo, tvá nemoc je pryč,"...
Lukáš 13:14...Boha. Představeného synagogy však rozhořčilo, že Ježíš uzdravoval v sobotní den, a tak řekl zástupu: "Je...
Lukáš 14:3...před ním seděl člověk postižený vodnatelnostíJežíš se přítomných znalců Zákona a farizeů zeptal: "Smí se...
Lukáš 14:16...tomu, kdo bude hodovat v Božím království." Ježíš odpověděl: "Jeden člověk vystrojil velikou večeři a...
Lukáš 14:25...mou večeři!'" Šly s ním veliké zástupy lidíJežíš se obrátil a řekl jim: "Kdo chce přijít ke mně, ale...
Lukáš 15:11...anděly nad jedním hříšníkem, který činí pokání." Ježíš pokračoval: "Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší...
Lukáš 16:1...byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen.'"  Ježíš řekl učedníkům: "Byl jeden bohatý člověk, který...
Lukáš 16:15... Měli rádi peníze, a tak se mu vysmívaliJežíš jim ale řekl: "Vy chcete před lidmi vypadat...
Lukáš 17:1...je, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.'"  Ježíš řekl svým učedníkům: "Není možné, aby nepřišla...
Lukáš 17:13... Zůstali stát opodál a hlasitě volali: "Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!" Když je uviděl, řekl...
Lukáš 17:17... "Copak jich nebylo očištěno deset?" zeptal se Ježíš. "Kde je těch zbylých devět? Nikdo z nich se nevrátil...
Lukáš 18:16... Když to uviděli učedníci, okřikovali jeJežíš si je ale zavolal a řekl: "Nechte děti přicházet ke...
Lukáš 18:19...udělat, abych se stal dědicem věčného života?" Ježíš mu ale řekl: "Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý -...
Lukáš 18:22...odmalička." "Chybí ti jen jedno," řekl mu Ježíš, když to uslyšel. "Prodej všechno, co máš, rozdej to...
Lukáš 18:24...zarmoutila. Byl totiž nesmírně bohatý. Když Ježíš uviděl, jak se velice zarmoutil, řekl: "Jak nesnadno...
Lukáš 18:29...jsme za tebou." "Amen, říkám vám," odpověděl jim Ježíš, "že není nikdo, kdo by opustil dům nebo ženu nebo...
Lukáš 18:37...se, co se to děje. Když mu pověděli, že tudy jde Ježíš Nazaretský, začal křičet: "Ježíši, Synu Davidův,...
Lukáš 18:38... že tudy jde Ježíš Nazaretský, začal křičet: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ti, kdo šli...
Lukáš 18:39...Davidův, smiluj se nade mnou!" Ti, kdo šli před Ježíšem, ho napomínali, mlčí, ale on křičel tím více:...
Lukáš 18:40...tím více: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a nechal ho k sobě přivést. Když...
Lukáš 18:42..."Pane, vidím!" zvolal. "Prohlédni," řekl mu Ježíš. "Tvá víra uzdravila." A on ihned prohlédl. Potom...
Lukáš 19:1...všechen lid, který to viděl, vzdal chválu Bohu.  Ježíš přišel do Jericha a procházel jím. A hle, byl tam muž...
Lukáš 19:3...daní a veliký boháč. Toužil se podívat, kdo je Ježíš, ale kvůli davu nemohl, neboť byl malé postavy. Běžel...
Lukáš 19:5...fíkovník, aby ho uviděl, tudy půjde. Když tam Ježíš dorazil, vzhlédl a řekl mu: "Zachee, pojď rychle dolů...
Lukáš 19:9...přišlo do tohoto domu spasení," řekl mu na to Ježíš. "I on je přece syn Abrahamův! Syn člověka totiž...
Lukáš 19:35...ho potřebuje," odpověděli. Odvedli oslátkoJežíši, přikryli je svými plášti a Ježíše posadili na . A...
Lukáš 20:8...neřeknu, jakým právem to dělám," odpověděl jim Ježíš. Tehdy se obrátil k lidem a vyprávěl jim toto...
Lukáš 20:23...správné dávat císaři daň, nebo ne?" Ježíš poznal jejich záludnost. Řekl jim: "Ukažte mi denár....
Lukáš 20:34... přijde vzkříšení? Vždyť ji mělo všech sedm!" Ježíš jim odpověděl: "Synové tohoto věku se žení a vdávají....
Lukáš 20:41... se ho totiž neodvažovali na nic ptátJežíš se jich zeptal: "Jak mohou říkat, že Mesiáš je...
Lukáš 21:5...jak je chrám krásný - ty kameny, ty obětní daryJežíš na to řekl: "Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte,...
Lukáš 22:8...nekvašených chlebů, kdy měl být zabit beránekJežíš poslal Petra a Jana se slovy: "Jděte nám připravit...
Lukáš 22:47...čele s Jidášem, jedním z Dvanácti. PřistoupilJežíšovi, aby ho políbil, ale ten mu řekl: "Jidáši,...
Lukáš 22:51...usekl mu pravé ucho. "Nechte toho!" odpověděl Ježíš. Dotkl se jeho ucha a uzdravil ho. Tehdy Ježíš řekl...
Lukáš 22:52...Ježíš. Dotkl se jeho ucha a uzdravil ho. Tehdy Ježíš řekl vrchním kněžím, velitelům stráže a starším,...
Lukáš 22:63...ven a hořce se rozplakal. Ti, kdo Ježíše hlídali, se mu posmívali a tloukli ho. Zavázali mu...
Lukáš 22:67...vám to řekl, stejně neuvěříte," odpověděl Ježíš. "A kdybych se vás zeptal, stejně mi neodpovíte...
Lukáš 22:70...řekli všichni. "Sami říkáte, že jsem," odpověděl Ježíš. Na to zvolali: "K čemu ještě potřebujeme svědectví?...
Lukáš 23:3...ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl Ježíš. Nato Pilát řekl vrchním kněžím a zástupům: "Podle ...
Lukáš 23:8...také pobýval v Jeruzalémě. Když Herodes uviděl Ježíše, měl velikou radost. dávno se s ním toužil setkat...
Lukáš 23:9...nějaký zázrak. Kladl mu spoustu otázek, ale Ježíš mu vůbec neodpovídal. Stáli tam však vrchní kněží a...
Lukáš 23:20...) Pilát k nim znovu promluvil, protože chtěl Ježíše propustit. Oni ale křičeli: "Ukřižuj, ukřižuj...
Lukáš 23:25...za vzpouru a vraždu, propustil, jak žádali, ale Ježíše na jejich přání vydal na smrt. Když ho odváděli,...
Lukáš 23:26...z pole, a naložili mu kříž, aby ho nesl za Ježíšem. Šlo za ním veliké množství lidu i mnoho žen, které...
Lukáš 23:28...i mnoho žen, které nad ním plakaly a naříkalyJežíš se k nim obrátil: "Dcery jeruzalémské, neplačte nade...
Lukáš 23:34...- jednoho po pravici a druhého po leviciJežíš tehdy řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co...
Lukáš 23:38...král!" Visel nad ním totiž nápis: TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Jeden ze zločinců, kteří tam viseli,...
Lukáš 23:42... kdežto tenhle nic zlého neudělal!" Potom řekl Ježíšovi: "Vzpomeň si na , přijdeš do svého království...
Lukáš 23:43...si na , přijdeš do svého království." Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v...
Lukáš 23:46...se zatmělo a chrámová opona se roztrhla vpůliJežíš hlasitě zvolal: "Otče, do tvých rukou svěřuji svého...
Lukáš 23:55...soboty. Přidaly se k němu i ženy, kteréJežíšem přišly z Galileje. Viděly hrob i to, jak bylo tělo...
Lukáš 24:3...hrobu, a když vešly dovnitř, nenašly tělo Pána Ježíše. Nevěděly, co si o tom myslet, když vtom před nimi...
Lukáš 24:15...stalo. Zatímco si povídali a probírali to, sám Ježíš se přiblížil a připojil se k nim. Něco však bránilo...
Lukáš 24:17...však bránilo jejich očím, aby ho poznaliJežíš se jich zeptal: "O čem si to cestou povídáte, že jste...
Lukáš 24:19...těchto dnech stalo!" "O čem?" zeptal se jich. "O Ježíši Nazaretském," odvětili. "Byl to prorok mocný ve...
Lukáš 24:36... Zatímco o tom mluvili, stanul uprostřed nich Ježíš. "Pokoj vám," řekl. Oni si ale v hrozném úleku...
Jan 1:17... milost a pravda však přišla skrze Mesiáše Ježíše. Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je...
Jan 1:29...Jordánem, kde Jan křtil. Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak přichází k němu, a řekl: "Hle, Beránek Boží,...
Jan 1:36...stál se dvěma ze svých učedníků. Když uviděl Ježíše, jak prochází kolem, řekl: "Hle, Beránek Boží!"...
Jan 1:37...ti dva učedníci uslyšeli, co říká, odešli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a uviděl, jak jdou za ním. "Co...
Jan 1:38...učedníci uslyšeli, co říká, odešli za JežíšemJežíš se obrátil a uviděl, jak jdou za ním. "Co hledáte?"...
Jan 1:42...(což je v překladu Kristus) a přivedl hoJežíši. Ježíš se na něj podíval a řekl: "Ty jsi Šimon, syn...
Jan 1:43...Kéfa" (což se překládá Petr). Dalšího dne se Ježíš chtěl vydat do Galileje. Našel Filipa a řekl mu:...
Jan 1:45...toho, o kterém psal Mojžíš v Zákoně a prorociJežíše, syna Josefova z Nazaretu!" "Co dobrého může být z...
Jan 1:47...Natanael. "Pojď se podívat," řekl mu Filip. Když Ježíš uviděl Natanaela, jak jde k němu, řekl o něm: "Hle,...
Jan 1:48... "Viděl jsem pod fíkovníkem," řekl mu Ježíš, "ještě než Filip zavolal." "Rabbi!" zvolal...
Jan 1:50... "Ty jsi Boží Syn, ty jsi král Izraele!" Ježíš mu odpověděl: "Věříš proto, že jsem ti řekl: Viděl...
Jan 2:2...tam i Ježíšova matka a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když začalo docházet víno, Ježíšova...
Jan 2:4...víno." "Ženo, co ode chceš?" odpověděl  Ježíš. " chvíle ještě nepřišla." Jeho matka pak řekla...
Jan 2:7...očišťování, každá o obsahu dvou nebo tří měrJežíš řekl služebníkům: "Naplňte ty nádoby vodou." Když je...
Jan 2:11...Ty jsi zachoval nejlepší víno do konce." Toto Ježíš udělal v Káně Galilejské jako počátek svých zázraků....
Jan 2:13... Blížily se židovské Velikonoce, a tak se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu nalezl...
Jan 2:19...tyto věci?" "Zbořte tento chrám," odpověděl Ježíš, "a za tři dny ho postavím." "Ten chrám se stavěl...
Jan 2:24...v jeho jméno, neboť viděli zázraky, které dělalJežíš se jim ale nesvěřoval, protože všechny znal....
Jan 3:2...jménem Nikodém, židovský hodnostář. Přišel za Ježíšem v noci a řekl mu: "Rabbi, víme, že jsi přišel jako...
Jan 3:3...zázraky, které děláš ty, není-li Bůh s ním." Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo...
Jan 3:5...vrátit do matčina lůna a podruhé se narodit?" Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí...
Jan 3:10...jsi učitel Izraele, a nevíš to?" odpověděl mu Ježíš. "Amen, amen, říkám ti, že mluvíme o tom, co známe, a...
Jan 3:22... že jeho skutky byly vykonány v Bohu. Potom Ježíš přišel se svými učedníky do judské země a tam s nimi...
Jan 4:1...život, ale zůstává na něm Boží hněv. Když se Ježíš dozvěděl, že farizeové slyšeli: "Ježíš získává a křtí...
Jan 4:2...získává a křtí více učedníků než Jan" (ačkoli Ježíš sám nekřtil, ale jeho učedníci), opustil Judsko a...
Jan 4:6...synu Josefovi. Dosud tam byla Jákobova studnaJežíš, unaven cestou, se u posadil. Bylo okolo poledne....
Jan 4:7... Když jedna žena ze Samaří přišla načerpat voduJežíš ji požádal: "Dej mi napít." (Jeho učedníci totiž...
Jan 4:10...nápoj?" (Židé se totiž se Samaritány nestýkají.) Ježíš odpověděl: "Kdybys znala ten Boží dar, a kdo je...
Jan 4:13...pije tuto vodu, bude znovu žíznit," odpověděl Ježíš. "Kdo se však napije vody, kterou mu dám , nebude...
Jan 4:16..." "Jdi, zavolej svého muže a přijď sem," řekl  Ježíš. "Nemám muže," odpověděla žena. "To jsi řekla pravdu,...
Jan 4:17... "To jsi řekla pravdu, že nemáš muže," řekl  Ježíš. "Měla jsi totiž pět mužů a ten, kterého máš teď,...
Jan 4:21...se uctívat, je v Jeruzalémě." "Ženo," řekl  Ježíš, "věř mi, že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat...
Jan 4:26... vysvětlí nám všechno." "To jsem ," řekl  Ježíš; "ten, kdo s tebou mluví!" Vtom přišli jeho učedníci....
Jan 4:34...mu snad někdo jídlo?" "Můj pokrm," řekl jim Ježíš, "je konat vůli Toho, který poslal, a dokončit...
Jan 4:44...dvou dnech pak odtud odešel do Galileje. Sám Ježíš měl totiž dosvědčit, že prorok není ve své vlasti v...
Jan 4:47...syn byl v Kafarnaum nemocný. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, šel k němu a prosil ho,...
Jan 4:48...neuvidíte divy a zázraky, neuvěříte," řekl mu Ježíš. "Pane, pojď, než dítě umře!" naléhal královský...
Jan 4:50... než dítě umře!" naléhal královský úředníkJežíš mu řekl: "Jdi, tvůj syn žije." Ten člověk uvěřil...
Jan 4:53..." Otec poznal, že to bylo ve chvíli, kdy mu Ježíš řekl: "Tvůj syn žije." Tehdy uvěřil on i celý jeho...
Jan 4:54...syn žije." Tehdy uvěřil on i celý jeho dům. Tak Ježíš po svém návratu z Judska vykonal v Galileji druhý...
Jan 5:1... Potom byl další židovský svátek, a tak se Ježíš vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u Ovčí brány...
Jan 5:6...nimi jeden člověk, nemocný třicet osm letJežíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je dlouho...
Jan 5:8..." "Vstaň, vezmi si lehátko a choď!" řekl mu Ježíš. A ten člověk byl ihned uzdraven, vzal své lehátko a...
Jan 5:13...ptali se ho. To ovšem ten uzdravený nevědělJežíš se totiž vmísil do okolního davu. Potom ho Ježíš...
Jan 5:14...Ježíš se totiž vmísil do okolního davu. Potom ho Ježíš nalezl v chrámě a řekl mu: "Pohleď, jsi uzdraven. ...
Jan 5:15...a oznámil židovským představeným, že ho uzdravil Ježíš. Židovští představení tedy začali Ježíše...
Jan 5:16...uzdravil Ježíš. Židovští představení tedy začali Ježíše pronásledovat, protože to udělal v sobotu. Ježíš jim...
Jan 5:17...pronásledovat, protože to udělal v sobotuJežíš jim odpověděl: "Můj Otec pracuje i dnes; proto...
Jan 5:19...svým vlastním Otcem, a tak se dělal rovným BohuJežíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Syn nemůže sám...
Jan 6:1...nevěříte jeho spisům, jak uvěříte mým slovům?"  Ježíš potom odešel za Galilejské (neboli Tiberiadské)...
Jan 6:3...viděli zázraky, které konal na nemocnýchJežíš vystoupil na horu a posadil se tam se svými učedníky....
Jan 6:5...se židovské svátky VelikonocJežíš pozvedl oči, a když uviděl, že za ním jde takový...
Jan 6:10...a dvě rybky. Ale co je to pro tolik lidí?" Ježíš však řekl: "Zařiďte, se lidé posadí." Na tom místě...
Jan 6:11... a tak se posadili v počtu asi pěti tisíc mužůJežíš vzal ty chleby, vzdal díky a rozdával sedícím; také...
Jan 6:15...opravdu ten Prorok, který měl přijít na svět!" Ježíš poznal, že se chystají přijít a vzít ho, aby ho...
Jan 6:17...druhý břeh do Kafarnaum. Ačkoli se setměloJežíš k nim nepřišel. Jezero se začalo vzdouvat silným...
Jan 6:19...asi pětadvacet nebo třicet honů, spatřili Ježíše, jak kráčí po hladině a blíží se k lodi. Vyděsili se...
Jan 6:22... uvědomil, že tam byla jen jediná loďka a že Ježíš na ni nenastoupil se svými učedníky, ale ti odpluli...
Jan 6:24...Pán vzdal díky.) Když tedy zástup uviděl, že tam Ježíš ani jeho učedníci nejsou, nastoupili i oni do loděk a...
Jan 6:26... ptali se ho: "Rabbi, kdy ses sem dostal?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Nehledáte ...
Jan 6:29... abychom konali Boží skutky?" zeptali se hoJežíš jim odpověděl: "Toto je ten Boží skutek - abyste...
Jan 6:32... jak je psáno: ‚Dal jim jíst chléb z nebe.'" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Ten chléb z...
Jan 6:35... dávej nám ten chléb vždycky," řekli muJežíš jim odpověděl: " jsem chléb života. Kdo přichází ke...
Jan 6:42...sestoupil z nebe." Říkali: "Není to snad ten Ježíš, syn Josefův? Jeho otce i matku známe; jak tedy může...
Jan 6:43...nebe'?" "Přestaňte spolu reptat!" odpověděl jim Ježíš. "Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj...
Jan 6:53...hádat: "Jak nám tenhle může dát jíst své tělo?" Ježíš jim ale řekl: "Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li...
Jan 6:61..."To jsou těžká slova. Kdo to může poslouchat?" Ježíš v nitru poznal, že jeho učedníci kvůli tomu reptají,...
Jan 6:64...Duch a jsou život. Někteří z vás ale nevěří." (Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěřili a kdo ho zradí...
Jan 6:67...nic mít. "Chcete odejít i vy?" zeptal se Ježíš tehdy svých Dvanácti. "Pane, ke komu bychom šli?"...
Jan 6:70..."Vyvolil jsem si vás dvanáct," řekl jim na to Ježíš; "jeden z vás je ale ďábel." A to řekl o Jidáši, synu...
Jan 7:1...měl zradit, ačkoli byl jedním z Dvanácti. Potom Ježíš chodil po Galileji. Nechtěl se totiž zdržovat v...
Jan 7:6...jeho bratři v něj totiž nevěřiliJežíš jim odpověděl: "Pro vás je vždycky vhodný čas, ale...
Jan 7:14...nikdo nemluvil otevřeně. Asi v polovině svátku Ježíš vešel do chrámu a začal učit. Židé jen žasli: "Jak to...
Jan 7:16...žasli: "Jak to, že zná Písma, když se neučil?" Ježíš jim odpověděl: " učení není , ale Toho, který ...
Jan 7:21...odpověděl mu zástup. "Kdo chce zabít?" Ježíš jim odpověděl: "Udělal jsem jeden skutek a všichni se...
Jan 7:28... přijde Mesiáš, nikdo nebude vědět, odkud je." Ježíš, který zatím vyučoval v chrámě, tehdy zvolal: "Znáte...
Jan 7:33...na něj poslali chrámovou stráž, aby ho zatkliJežíš jim řekl: "Ještě na kratičko jsem s vámi; potom...
Jan 7:37...V poslední den, když svátek vrcholilJežíš vstal a zvolal: "Kdo žízeň, pojď ke mně a pij! Kdo...
Jan 7:39...v něho; neboť Duch ještě nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven.) Jakmile to uslyšeli, mnozí v...
Jan 8:1...se pak vrátil domů, ale Ježíš odešel na Olivetskou horu. Za úsvitu se pak vrátil do...
Jan 8:6...Těmi slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovatJežíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když se ho však...
Jan 8:9...vytrácet, počínaje od nejstarších. Nakonec tam Ježíš zůstal sám s tou ženou stojící uprostřed. Ježíš se...
Jan 8:10...Ježíš zůstal sám s tou ženou stojící uprostředJežíš se zvedl a zeptal se : "Kde jsou tvoji žalobci,...
Jan 8:11..." odpověděla. "Ani neodsuzuji," řekl  Ježíš. "Jdi a nehřeš." Ježíš k nim pak znovu promluvil:...
Jan 8:12...neodsuzuji," řekl Ježíš. "Jdi a nehřeš." Ježíš k nim pak znovu promluvil: " jsem světlo světa. Kdo...
Jan 8:14..."Svědčíš sám o sobě, tvé svědectví neplatí." Ježíš jim odpověděl: "Ačkoli svědčím sám o sobě, ...
Jan 8:19...poslal." Říkali mu tedy: "Kde je ten tvůj otec?" Ježíš odpověděl: "Neznáte ani mého Otce. Kdybyste ...
Jan 8:21...ho nezatkl, neboť jeho chvíle ještě nepřišlaJežíš k nim znovu promluvil: " odcházím. Budete hledat...
Jan 8:25...ho. "Říkám vám to od začátku," odpověděl jim Ježíš. "Mám o vás mnoho co říci a soudit. Ten, který ...
Jan 8:28...však, že s nimi mluvil o Otci. Proto jim Ježíš řekl: " vyzdvihnete Syna člověka, tehdy poznáte,...
Jan 8:31...v něj mnozí uvěřili. Židům, kteří mu uvěřiliJežíš řekl: "Když zůstanete v mém slově, budete opravdu...
Jan 8:34...neotročili. Jak můžeš říkat: ‚Budete svobodní'?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám, že každý, kdo...
Jan 8:39...mu. "Kdybyste byli děti Abrahama," řekl jim Ježíš, "dělali byste Abrahamovy skutky. Vy ale chcete...
Jan 8:42..." odpověděli. "Máme jednoho Otce, Boha!" Ježíš jim řekl: "Kdyby byl vaším Otcem Bůh, milovali byste...
Jan 8:49...posedlý Samaritán?" "Nejsem posedlý," odpověděl Ježíš. "Jen ctím svého Otce, ale vy mnou pohrdáte. však...
Jan 8:54...zemřel! I proroci zemřeli! Koho ze sebe děláš?" Ježíš odpověděl: "Chválím-li sám sebe, chvála nic...
Jan 8:58...let, a viděl jsi Abrahama?" řekli mu na to ŽidéJežíš odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Dříve než byl...
Jan 8:59..." Tehdy vzali kamení a chtěli ho ukamenovatJežíš se ale skryl a opustil chrám. Když procházel kolem,...
Jan 9:3...on, nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?" Ježíš odpověděl: "Nejde o to, zda zhřešil on, nebo jeho...
Jan 9:11...oči?" ptali se ho. Odpověděl: "Člověk jménem Ježíš udělal bláto, pomazal mi oči a řekl mi: ‚Jdi se umýt...
Jan 9:14...slepce přivedli k farizeům. Toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, totiž byla sobota....
Jan 9:35...chceš nás poučovat?" A s tím ho vyhnali. Když se Ježíš doslechl, že ho vyhnali, našel ho a zeptal se: "Věříš...
Jan 9:37...v něj mohl věřit?" " jsi ho viděl," řekl mu Ježíš. "Je to ten, který s tebou mluví." "Věřím, Pane!"...
Jan 9:39... Pane!" zvolal a padl před ním na kolena. Tehdy Ježíš řekl: "Přišel jsem na tento svět kvůli soudu: aby...
Jan 9:41...byli slepí, neměli byste hřích," odpověděl jim Ježíš. "Vy ale říkáte: ‚Vidíme,' a tak váš hřích trvá." ...
Jan 10:6... ale utečou od něj, neboť neznají hlas cizích." Ježíš jim to řekl obrazně, ale oni nepochopili, co jim tím...
Jan 10:7... ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říciJežíš k nim tedy znovu promluvil: "Amen, amen, říkám vám:...
Jan 10:23...a v Jeruzalémě se konal svátek Zasvěcení chrámuJežíš se procházel v chrámě, v Šalomounově sloupoví. Tam ho...
Jan 10:25..." "Řekl jsem vám to, a nevěříte," odpověděl jim Ježíš. "Skutky, které dělám ve jménu svého Otce, o mně...
Jan 10:32...tedy znovu vzali kamení, aby ho ukamenovaliJežíš jim řekl: "Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od...
Jan 10:34...mu Židé. "Jsi člověk, a děláš ze sebe Boha!" Ježíš odvětil: "Není ve vašem Zákoně psáno: ‚Řekl jsem:...
Jan 11:3...její bratr Lazar byl nemocný. Sestry vzkázaly Ježíšovi: "Pane, ten, koho máš tak rád, je nemocný." Když...
Jan 11:4... ten, koho máš tak rád, je nemocný." Když to Ježíš uslyšel, řekl: "Ta nemoc není k smrti, ale k Boží...
Jan 11:5...Boží slávě, aby skrze ni byl oslaven Boží Syn." Ježíš miloval Martu i její sestru i Lazara. Když uslyšel,...
Jan 11:9...chtěli ukamenovat! Ty tam chceš jít znovu?" Ježíš odpověděl: "Nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne,...
Jan 11:13...mu prospěje, Pane," řekli mu na to učedníciJežíš mluvil o jeho smrti, ale oni si mysleli, že mluví o...
Jan 11:14...mysleli, že mluví o obyčejném spánku. Proto jim Ježíš řekl jasně: "Lazar zemřel. A kvůli vám jsem rád, že...
Jan 11:17...učedníkům řekl: "Pojďme také, zemřeme s ním." Ježíš dorazil čtyři dny po Lazarově pohřbu. Betanie byla...
Jan 11:20...bratrem. Jakmile Marta uslyšela, že přichází Ježíš, vyšla mu naproti, ale Marie zůstala doma. "Pane,...
Jan 11:23... to ti Bůh ." "Tvůj bratr vstane," řekl  Ježíš. "Vím, že vstane - při vzkříšení v poslední den,"...
Jan 11:25...Marta. " jsem vzkříšení i život," řekl  Ježíš. "Kdo věří ve , i kdyby zemřel, bude žít. A každý,...
Jan 11:30...to uslyšela, rychle vstala a šla k němu. (Ježíš ještě nepřišel do vesnice, ale byl na tom místě, kam...
Jan 11:32...k hrobu." Jakmile Marie přišla na místo, kde byl Ježíš, a spatřila ho, padla mu k nohám se slovy: "Pane,...
Jan 11:33..."Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel." Ježíš uviděl, jak pláče a jak pláčou Židé, kteří přišli s...
Jan 11:35...ho položili?" "Pojď se podívat, Pane," řekli muJežíš se rozplakal. "Podívejte, jak ho měl rád!" řekli Židé...
Jan 11:38...člověk nezemřel?" V hlubokém rozrušení přišel Ježíš k hrobu. Byla to jeskyně zavalená kamenem....
Jan 11:39...zavalená kamenem. "Odvalte ten kámen," řekl Ježíš. "Pane, zapáchá," namítla Marta, sestra mrtvého....
Jan 11:40...budeš věřit, uvidíš Boží slávu?" odpověděl  Ježíš. Když pak odstranili kámen od hrobu, Ježíš pozvedl...
Jan 11:41... Ježíš. Když pak odstranili kámen od hrobuJežíš pozvedl oči a řekl: "Otče, děkuji ti, že jsi ...
Jan 11:44...rouškou. "Rozvažte ho a nechte ho jít," řekl jim Ježíš. Mnozí z těch Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co...
Jan 11:45...z těch Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš udělal, v něj tehdy uvěřili. Někteří však odešli k...
Jan 11:46...však odešli k farizeům a pověděli jim, co Ježíš udělal. Vrchní kněží a farizeové shromáždili Veleradu...
Jan 11:51...protože byl toho roku veleknězem, prorokoval, že Ježíš zemřít za tento národ. A nejen za tento národ, ale...
Jan 11:54...toho dne tedy byli rozhodnuti, že ho zabijíJežíš proto nechodil mezi Židy veřejně, ale odešel odtud...
Jan 11:56...do Jeruzaléma, aby se očistili. Hledali tam Ježíše, a když stáli v chrámu, povídali si mezi sebou: "Co...
Jan 12:1...zatknout. Šest dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého Ježíš vzkřísil...
Jan 12:7...a z toho, co se do dávalo, si bral pro sebeJežíš odpověděl: "Nech ji, tu mast schovávala pro den mého...
Jan 12:9...nebudete." Veliké množství Židů se dozvědělo, že Ježíš je tam, a tak přišli - nejen kvůli němu, ale také aby...
Jan 12:11...Židé totiž kvůli němu odcházeli a uvěřiliJežíše. Nazítří onen veliký zástup lidí, kteří přišli na...
Jan 12:12...zástup lidí, kteří přišli na svátky, uslyšel, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové větve, vyšli mu...
Jan 12:14...v Hospodinově jménu!" " žije král Izraele!" Ježíš nalezl oslátko a vsedl na , jak je psáno: "Neboj se...
Jan 12:16...učedníci tomu nejdříve nerozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tehdy si vzpomněli, že to o něm bylo psáno a...
Jan 12:21... a prosili ho: "Pane, chtěli bychom vidět Ježíše." Filip o tom šel říci Ondřejovi a společně to pak...
Jan 12:22...o tom šel říci Ondřejovi a společně to pak řekli Ježíšovi. Ježíš jim odpověděl: "Přišla chvíle, kdy být...
Jan 12:23...říci Ondřejovi a společně to pak řekli JežíšoviJežíš jim odpověděl: "Přišla chvíle, kdy být Syn člověka...
Jan 12:30..." Někteří ale říkali: "Mluvil k němu anděl." Ježíš na to odpověděl: "Ten hlas nezazněl kvůli mně, ale...
Jan 12:35...musí být vyzdvižen? Kdo je ten Syn člověka?" Ježíš jim řekl: "Ještě na kratičko je světlo s vámi. Choďte...
Jan 12:36...ve světlo, abyste byli syny světla." Když to Ježíš pověděl, odešel a skryl se před nimi. Ačkoli před...
Jan 12:44...totiž lidskou slávu více než slávu BožíJežíš volal: "Kdo věří ve mne, věří ne ve mne, ale v Toho,...
Jan 13:1...jak mi řekl Otec." Před Velikonočními svátky  Ježíš věděl, že přišla jeho chvíle, aby odešel z tohoto...
Jan 13:3... syna Šimona Iškariotského, že ho zraditJežíš, vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že...
Jan 13:7..."Teď ještě nechápeš, co dělám," odpověděl mu Ježíš, "ale později porozumíš." "Ty mi přece nemůžeš mýt...
Jan 13:8... nebudeš mít se mnou nic společného," odpověděl Ježíš. "Pane!" zvolal Šimon Petr. "Nemyj mi jen nohy, ale i...
Jan 13:10...Petr. "Nemyj mi jen nohy, ale i ruce a hlavu!" Ježíš mu řekl: "Kdo je vykoupán, potřebuje umýt jen nohy,...
Jan 13:21...Toho, který poslal." Po těchto slovech Ježíš hluboce rozrušen prohlásil: "Amen, amen, říkám vám,...
Jan 13:23...to mluví. Jeden z jeho učedníků, ten, kterého Ježíš miloval, ležel u stolu po Ježíšově boku. Šimon Petr...
Jan 13:26..."Ten, komu podám namočené sousto," odpověděl Ježíš. Namočil sousto a podal je Jidášovi, synu Šimona...
Jan 13:27...Jidáše satan. "Co děláš, dělej rychle," řekl mu Ježíš. Nikdo ze stolujících ale nerozuměl, proč mu to řekl...
Jan 13:29...pokladnu, a tak si někteří mysleli, že mu Ježíš řekl, nakoupí, co je potřeba na svátek, nebo ...
Jan 13:31...a hned vyšel ven. Byla noc. Po jeho odchodu Ježíš řekl: "Syn člověka je teď oslaven a Bůh je oslaven v...
Jan 13:36... kam jdu, teď za mnou nemůžeš," odpověděl mu Ježíš, "ale přijdeš za mnou později." "Pane, proč za tebou...
Jan 13:38...za tebe život!" "Položíš za život?" opáčil Ježíš. "Amen, amen, říkám ti: Než zakokrhá kohout, třikrát...
Jan 14:6..." jsem ta cesta, pravda a život," odpověděl Ježíš. "Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste ...
Jan 14:9..."stačí, když nám ukážeš Otce." "Filipe," odvětil Ježíš, "tak dlouho jsem s vámi a nepoznal jsi ? Kdo viděl...
Jan 14:23... proč se chceš dát poznat nám, a ne světu?" Ježíš mu odpověděl: "Kdo miluje, bude zachovávat ...
Jan 16:19... když říká: ‚Za okamžik'? Nevíme, o čem mluví." Ježíš poznal, že se ho chtěli zeptat, a tak jim řekl:...
Jan 16:31... že jsi vyšel od Boha." "Teď věříte?" opáčil Ježíš. "Hle, přichází chvíle, a přišla, kdy se...
Jan 17:1...buďte stateční - jsem přemohl svět." Když to Ježíš pověděl, zvedl oči k nebi a řekl: "Otče, přišla ta...
Jan 17:3...jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslalJežíše Krista. Zjevil jsem tvou slávu na zemi; dílo, jež...
Jan 18:1... miloval, byla v nich a v nich." Když to Ježíš dořekl, odešel se svými učedníky za potok Kedron, kde...
Jan 18:2...však znal i jeho zrádce Jidáš, protože se tam Ježíš s učedníky často scházel. Jidáš vzal s sebou oddíl...
Jan 18:4...a přišli tam s lucernami, pochodněmi a zbraněmiJežíš, vědom si všeho, co jej čekalo, jim vyšel vstříc se...
Jan 18:5... jim vyšel vstříc se slovy: "Koho hledáte?" "Ježíše Nazaretského!" odpověděli. "To jsem ," řekl jim (a...
Jan 18:6...jeho zrádce Jidáš stál mezi nimi). Jakmile jim Ježíš řekl: "To jsem ," ucouvli a padli k zemi. "Koho...
Jan 18:7...k zemi. "Koho hledáte?" zeptal se jich znovu. "Ježíše Nazaretského!" opakovali. " jsem vám řekl, že to...
Jan 18:8... " jsem vám řekl, že to jsem ," odpověděl Ježíš. "Když hledáte , nechte ostatní odejít." (To řekl,...
Jan 18:11...jmenoval Malchus. "Vrať ten meč do pochvy," řekl Ježíš Petrovi. "Nemám snad pít kalich, který mi dal Otec?"...
Jan 18:12...Oddíl s velitelem a s židovskou stráží tehdy Ježíše zatkli a spoutali. Přivedli ho nejdříve k Annášovi....
Jan 18:15...zemřel za lid.) Petr s dalším učedníkem šli za Ježíšem. Onen učedník se znal s veleknězem, a tak mohl jít...
Jan 18:19...se. Petr tam stál a ohříval se s nimi. Velekněz Ježíše vyslýchal ohledně jeho učedníků a jeho učení. Ježíš...
Jan 18:20...vyslýchal ohledně jeho učedníků a jeho učeníJežíš mu odpověděl: "Mluvil jsem ke světu veřejně. Vždycky...
Jan 18:22...to řekl, jeden z kolemstojících strážných udeřil Ježíše do tváře: "Takhle se odpovídá veleknězi?" "Jestli...
Jan 18:23...jsem řekl něco špatného, dokaž to," odpověděl mu Ježíš. "Jestli ne, tak proč biješ?" Annáš ho tedy poslal...
Jan 18:28...ho však znovu zapřel. Vtom zakokrhal kohoutJežíše zatím vedli od Kaifáše do prokurátorova paláce....
Jan 18:33...zemřít.) Pilát se vrátil do paláce a zavolal si Ježíše. "Tak ty jsi židovský král?" zeptal se ho. Ježíš...
Jan 18:34... "Tak ty jsi židovský král?" zeptal se hoJežíš odpověděl: "Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně...
Jan 18:36..." království není z tohoto světa," odpověděl Ježíš. "Kdyby království bylo z tohoto světa, moji...
Jan 18:37...ho Pilát. "Sám říkáš, že jsem král," odpověděl Ježíš. "Narodil jsem se a přišel jsem na svět, abych vydal...
Jan 19:1...(A ten Barabáš byl zločinec.) Pilát tehdy Ježíše vzal a nechal ho zbičovat. Vojáci upletli trnovou...
Jan 19:5...vám," řekl jim. "Vězte, že podle je nevinný." Ježíš vyšel ven s trnovou korunou a v purpurovém plášti....
Jan 19:9...větší strach. Vrátil se zpět do paláce a ptal se Ježíše: "Odkud jsi?" Ježíš neodpovídal. "Nemluvíš se mnou?"...
Jan 19:11...mám moc ukřižovat, anebo propustit?" Tehdy Ježíš odpověděl: "Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti...
Jan 19:13...se císaři!" Když Pilát uslyšel ta slova, vyvedl Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném Dlažba,...
Jan 19:16...císaře!" odpověděli vrchní kněží. Tehdy jim Ježíše vydal k ukřižování. Chopili se ho vojáci. Ježíš nesl...
Jan 19:17...Ježíše vydal k ukřižování. Chopili se ho vojáciJežíš nesl svůj kříž na místo jménem Lebka, hebrejsky...
Jan 19:18...ho ukřižovali a s ním dva jiné z obou stranJežíše uprostřed. Pilát dal napsat a připevnit na kříž...
Jan 19:19...napsat a připevnit na kříž nápis tohoto zněníJEŽÍŠ NAZARETSKÝ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Ten nápis četlo mnoho Židů...
Jan 19:20...Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, kde byl Ježíš ukřižován, leželo poblíž města. A bylo to napsáno...
Jan 19:23... to jsem napsal," odpověděl Pilát. Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozpárali je na čtyři...
Jan 19:26...matky, Marie Kleofášova a Marie Magdaléna. Když Ježíš uviděl matku a učedníka, kterého miloval, jak tam...
Jan 19:28...ji od chvíle přijal k sobě. Když potom Ježíš věděl, že je již všechno dokonáno, řekl, aby se...
Jan 19:30... nasadili na yzop a podali mu ji k ústům. Když Ježíš okusil ocet, řekl: "Je dokonáno!" Sklonil hlavu a...
Jan 19:33... kteří byli ukřižováni s ním. Když ale přišliJežíši a uviděli, že je již mrtev, nelámali mu nohy. Jeden...
Jan 19:39...tělo. Přišel i Nikodém (který kdysi přišel za Ježíšem v noci) a přinesl směs myrhy a aloe, okolo sta...
Jan 19:42... A protože byl židovský den příprav, pochovali Ježíše do toho hrobu, neboť byl blízko. Ráno prvního dne v...
Jan 20:2...Petrovi a k dalšímu učedníkovi, kterého měl Ježíš rád, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam...
Jan 20:14... Po těch slovech se obrátila a uviděla tam stát Ježíše (nevěděla ale, že je to on). "Proč pláčeš, ženo?"...
Jan 20:15... že je to on). "Proč pláčeš, ženo?" zeptal se  Ježíš. "Koho hledáš?" V domnění, že je to zahradník,...
Jan 20:16...ho dal, si ho mohu odnést." "Marie!" řekl  Ježíš. Obrátila se a zvolala hebrejsky: "Rabboni!" (což...
Jan 20:17...(což znamená "Učiteli"). "Nedrž ," řekl  Ježíš. "Ještě jsem nevystoupil ke svému Otci. Jdi ale k mým...
Jan 20:19...sešli za zavřenými dveřmi. Vtom přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim: "Pokoj vám." Po...
Jan 20:21...šťastní, že vidí Pána. "Pokoj vám," opakoval Ježíš. "Jako poslal Otec, i posílám vás." Po těch...
Jan 20:24... tomu jsou zadrženy." Když tehdy mezi  Ježíš přišel, jeden z Dvanácti, Tomáš zvaný Dvojče, tam...
Jan 20:26...uvnitř a Tomáš s nimi. Dveře byly zavřené, ale Ježíš přišel a postavil se doprostřed se slovy: "Pokoj vám...
Jan 20:29... "Uvěřil jsi, protože jsi viděl," řekl mu Ježíš. "Blaze těm, kteří neviděli, a uvěřili." Ježíš ovšem...
Jan 20:30...Ježíš. "Blaze těm, kteří neviděli, a uvěřili." Ježíš ovšem před svými učedníky udělal i mnoho jiných...
Jan 20:31... Tyto jsou ale zapsány, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Boží Syn, a abyste skrze víru měli život v...
Jan 21:1...skrze víru měli život v jeho jménu. Potom se Ježíš znovu ukázal učedníkům u Tiberiadského jezera. Stalo...
Jan 21:4...noci ale nic nechytili. Za svítání stál na břehu Ježíš (učedníci ale nevěděli, že je to on). "Nemáte něco k...
Jan 21:7...utáhnout, kolik v bylo ryb. Učedník, kterého Ježíš miloval, tehdy řekl Petrovi: "To je Pán!" Jakmile...
Jan 21:10... uviděli rozdělaný oheň a na něm rybu a chlébJežíš jim řekl: "Přineste trochu ryb, které jste teď...
Jan 21:12... síť se neroztrhla. "Pojďte snídat," řekl jim Ježíš. Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: "Kdo jsi?"...
Jan 21:13...zeptat: "Kdo jsi?" protože věděli, že je to PánJežíš přistoupil, vzal chléb a podával jim ho a podobně i...
Jan 21:14...chléb a podával jim ho a podobně i rybu. Tak se Ježíš potřetí po svém zmrtvýchvstání ukázal učedníkům....
Jan 21:15...zmrtvýchvstání ukázal učedníkům. Po snídani se Ježíš zeptal Šimona Petra: "Šimone Janův, miluješ více...
Jan 21:16...odpověděl mu. "Ty víš, že mám rád." Tehdy mu Ježíš řekl: "Pečuj o ovce." Potom se ho zeptal potřetí:...
Jan 21:17...Janův, máš rád?" Petr se zarmoutil, že se ho Ježíš potřetí zeptal: "Máš rád?" Odpověděl mu: "Pane, ty...
Jan 21:20...otočil a uviděl za sebou jít učedníka, kterého Ježíš miloval. (Byl to ten, který ho tehdy při večeři objal...
Jan 21:21... kdo zradí?") Když ho Petr uviděl, zeptal se Ježíše: "Pane, a co on?" Ježíš mu řekl: "Jestli ho tu chci...
Jan 21:22...Petr uviděl, zeptal se Ježíše: "Pane, a co on?" Ježíš mu řekl: "Jestli ho tu chci nechat, dokud nepřijdu,...
Jan 21:23...bratry se pak rozneslo, že ten učedník nezemřeJežíš mu však neřekl, že nezemře, ale: "Jestli ho tu chci...
Jan 21:25...je; a víme, že jeho svědectví je pravdivé.  Ježíš ovšem udělal i mnoho jiných věcí. Kdyby měly být...
Skutky 1:1...knihu jsem sepsal, drahý Teofile, o všem, co Ježíš začal dělat a učit do dne, kdy byl vzat vzhůru...
Skutky 1:11...tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak,...
Skutky 1:16...ústy předpověděl Duch svatý o Jidášovi, který na Ježíše přivedl stráže, ačkoli patřil mezi nás a měl podíl...
Skutky 1:21...z těch, kdo s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš přebýval mezi námi, od Janova křtu do dne, kdy byl...
Skutky 2:22... slova, Izraelité: Bůh vám dokázal, kdo je Ježíš Nazaretský, když skrze něj mezi vámi konal divy,...
Skutky 2:32... předvídal tedy Mesiášovo vzkříšení. A právě Ježíše Bůh vzkřísil - my všichni jsme toho svědkové! Byl...
Skutky 2:36...jist, že Bůh učinil Pánem a Mesiášem právě Ježíše, kterého jste ukřižovali!" Ta slova je zasáhla do...
Skutky 2:38...Petr, "a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete...
Skutky 3:6...a zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!" Vzal ho za pravou...
Skutky 3:13... Bůh našich otců, oslavil svého služebníka Ježíše, jehož jste sami vydali a zavrhli před Pilátem,...
Skutky 3:20...odpočinutí, k vám pošle ohlášeného MesiášeJežíše, který zatím musí zůstat v nebi do času nápravy...
Skutky 4:2...totiž snést, že učí lid a že v souvislostiJežíšem hlásají vzkříšení z mrtvých. Zatkli je, a protože...
Skutky 4:10... že tento člověk před vámi stojí zdravý ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, jehož jste vy ukřižovali a...
Skutky 4:13...prostí lidé, žasli a poznali na nich, že byliJežíšem. Když se podívali na toho uzdraveného muže, jak tam...
Skutky 4:27...a s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíši, jehož jsi pomazal, a provedli, co tvá ruka a tvá...
Skutky 4:30...a dej, se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí divy a zázraky!" Místo, na kterém se...
Skutky 4:33... Apoštolové vydávali svědectví o vzkříšení Pána Ježíše s velikou mocí a na všech spočívala veliká milost....
Skutky 5:30...Boha než lidi. Bůh vašich otců vzkřísil Ježíše, kterého jste vy přibili na kříž a zabili. Právě...
Skutky 5:42...v chrámu a po domech učit a prohlašovat Ježíše za Mesiáše. V době, když se počet učedníků stále...
Skutky 6:14...místu a proti Zákonu. Slyšeli jsme ho říkat, že Ježíš Nazaretský zničí toto místo a změní ustanovení, která...
Skutky 7:55... upřel pohled k nebi. Uviděl Boží slávuJežíše stojícího po Boží pravici a zvolal: "Hle, vidím...
Skutky 7:59... Zatímco ho kamenovali, Štěpán se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha." Klesl na kolena a hlasitě...
Skutky 8:12...Filipovi kážícímu o Božím království a o jménu Ježíše Krista, dávali se muži i ženy pokřtít. Uvěřil...
Skutky 8:16...nesestoupil; byli pouze pokřtěni ve jménu Pána Ježíše.) Vkládali tedy na ruce a oni přijímali Ducha...
Skutky 8:35...slova a počínaje tímto místem Písma mu zvěstoval Ježíše. [37] A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody....
Skutky 9:5...se: "Kdo jsi, Pane?" Ten odpověděl: " jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň a jdi do města; tam...
Skutky 9:17... vložil na něj ruce a řekl: "Bratře Saule, Pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, po níž jsi šel, ...
Skutky 9:20...učedníky a hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je Boží Syn. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli a říkali:...
Skutky 9:22...Saul ale kázal stále mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, popouzel damašské Židy. Když to trvalo...
Skutky 9:34...let byl upoután na lůžko. Petr mu řekl: "EneášiJežíš Kristus uzdravuje. Vstaň a ustel si!" On hned...
Skutky 10:36...svěřil synům Izraele; jím zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista, který je Pánem všech. Sami víte, co se dělo...
Skutky 10:38...začalo to v Galileji, po křtu, který kázal JanJežíše z Nazaretu Bůh pomazal Duchem svatým a mocí. Kamkoli...
Skutky 11:17...Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, kdo jsem byl , abych bránil Bohu?" Po těch...
Skutky 11:20...příchodu do Antiochie oslovili evangeliem o Pánu Ježíši také Řeky. Hospodinova ruka byla s nimi a veliké...
Skutky 13:23...Bůh vzbudil Izraeli zaslíbeného SpasiteleJežíše, před jehož příchodem kázal Jan všemu lidu Izraele...
Skutky 13:33...Bůh splnil nám, jejich potomkům, když vzkřísil Ježíše. Tak je to popsáno ve druhém Žalmu: ‚Ty jsi můj Syn,...
Skutky 15:11... že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše." Celé shromáždění zmlklo a poslouchali Barnabáše a...
Skutky 15:26...Barnabášem a Pavlem, kteří pro jméno našeho Pána Ježíše Krista nasadili své životy. Posíláme k vám Judu a...
Skutky 16:18...a řekl tomu duchu: "Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, vyjdi z !" V tu chvíli byl pryč. Když její...
Skutky 16:31... abych byl spasen?" Odpověděli: "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům!" Potom přinesli...
Skutky 17:3...trpět a vstát z mrtvých a že "toto je MesiášJežíš, kterého vám kážu!" Někteří z nich se dali přesvědčit...
Skutky 17:7...nařízení, protože se hlásí k jinému králiJežíšovi!" Ta slova dav i městské radní vylekala...
Skutky 17:18...zvěstovatelem cizích božstev!" (Kázal jim totiž Ježíše a vzkříšení z mrtvých.) Chopili se ho a vyvedli na...
Skutky 18:5...zcela oddal kázání Slova a dokazoval Židům, že Ježíš je Mesiáš. Když mu však odporovali a rouhali se,...
Skutky 18:25...cestou, a tak vroucně mluvil a přesně učilJežíši. Znal však jenom Janův křest. Když začal směle...
Skutky 18:28...Židy, když veřejně dokazoval z Písma, že Ježíš je Mesiáš. Zatímco byl Apollo v Korintu, Pavel...
Skutky 19:4...je k víře v toho, který měl přijít po něm - v Ježíše." Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jménu Pána...
Skutky 19:5...Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jménu Pána Ježíše. Když pak na Pavel položil ruce, sestoupil na ...
Skutky 19:13...zaklínači se pak pokusili vzývat jméno Pána Ježíše nad těmi, kdo měli zlé duchy: "Zaklínáme vás Ježíšem...
Skutky 19:15...vrchního kněze Skévy. Zlý duch jim odpověděl: "Ježíše znám, o Pavlovi vím, ale kdo jste vy?" A ten člověk,...
Skutky 19:17...v Efesu, na všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve velké vážnosti. Mnozí z těch, kdo uvěřili,...
Skutky 20:21...svědectví o pokání k Bohu a o víře v našeho Pána Ježíše. Teď ale jdu, puzen Duchem, do Jeruzaléma. Nevím, co...
Skutky 20:24...svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše: abych byl svědkem evangelia o Boží milosti. Teď vím...
Skutky 20:35... pomáhat slabým a pamatovat na slova Pána Ježíše, který řekl: ‚Požehnanější je dávat než dostávat.'"...
Skutky 21:13... ale také v Jeruzalémě zemřít pro jméno Pána Ježíše!" Protože se ale nedal přesvědčit, nechali jsme toho...
Skutky 22:8...se: ‚Kdo jsi, Pane?' a on odpověděl: ‚ jsem Ježíš Nazaretský, kterého ty pronásleduješ.' Moji...
Skutky 25:19...toho jejich náboženství a o nějakém mrtvém Ježíši, o kterém Pavel tvrdil, že žije. Protože se v těch...
Skutky 26:9... že se musím všemožně stavět proti jménu Ježíše Nazaretského, což jsem také v Jeruzalémě dělal. Z...
Skutky 26:15...jsem se: ‚Kdo jsi, Pane?' a on řekl: ‚ jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Zvedni se však a stůj....
Skutky 28:23...je z Mojžíšova zákona a Proroků přesvědčovalJežíši. Někteří se jeho slovy dali přesvědčit, ale jiní...
Skutky 28:31... Kázal o Božím království a učil o Pánu Ježíši Kristu se vší smělostí a bez překážek. Pavel...
Římanům 1:1...smělostí a bez překážek. Pavel služebník Krista Ježíše, povolaný apoštol, oddělený pro Boží evangelium,...
Římanům 1:4...ukázalo jeho vzkříšením z mrtvých - o našem Pánu Ježíši Kristu. Skrze něj a pro jeho jméno se nám dostalo...
Římanům 1:6...k poslušnosti víry; k nim patříte i vy, povolaní Ježíšem Kristem. Všem Bohem milovaným povolaným svatým v...
Římanům 1:7...vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Především za vás všechny děkuji svému Bohu...
Římanům 1:8...Především za vás všechny děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista - vždyť o vaší víře mluví celý svět! Bůh,...
Římanům 2:16...den Bůh soudit lidská tajemství skrze Krista Ježíše. Ty si ovšem říkáš Žid, spoléháš na Zákon a chlubíš...
Římanům 3:22...dosvědčují - Boží spravedlnost, jež skrze víruJežíše Krista přichází ke všem, kdo věří. Není totiž...
Římanům 3:24...jeho milostí, skrze vykoupení v Kristu Ježíši. Jeho určil Bůh za oběť smíření pro ty, kdo věří v...
Římanům 3:26...je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo věříJežíše. Kde je tedy chlouba? Byla vyloučena. Jakým zákonem?...
Římanům 4:24...v Toho, který vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše. On byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše...
Římanům 5:1...z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho PánaJežíše Krista. Skrze něj jsme také vírou získali přístup k...
Římanům 5:11...to; chlubíme se samotným Bohem díky našemu PánuJežíši Kristu, který nás s ním usmířil. Hřích přišel na...
Římanům 5:15...mnozí obdarováni milostí toho jednoho člověkaJežíše Krista! Mezi Božím darem a následkem lidského hříchu...
Římanům 5:17... budou vládnout v životě skrze toho jedinéhoJežíše Krista! Ano, skrze jediné provinění přišlo na...
Římanům 5:21...vládne k věčnému životu skrze našeho PánaJežíše Krista. Co na to řekneme? Budeme pokračovat v...
Římanům 6:3...snad, že když jsme byli pokřtěni do Krista Ježíše, byli jsme všichni pokřtěni do jeho smrti? Křtem...
Římanům 6:11...považujte za mrtvé hříchu a živé Bohu v Kristu Ježíši. Nenechte proto ve svých smrtelných tělech vládnout...
Římanům 6:23...smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. Nevíte snad, bratři (mluvím přece k...
Římanům 7:25...smrtelného těla? Díky Bohu - on to udělá skrze Ježíše Krista, našeho Pána! Sám o sobě tedy svou myslí...
Římanům 8:1...není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Zákon Ducha života v Kristu Ježíši totiž...
Římanům 8:2...v Kristu Ježíši. Zákon Ducha života v Kristu Ježíši totiž osvobodil od zákona hříchu a smrti. Co bylo...
Římanům 8:11... Přebývá-li ve vás Duch Toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak Ten, který vzkřísil z mrtvých Krista,...
Římanům 8:34...ospravedlňuje! Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží...
Římanům 8:39...nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu! Říkám pravdu v Kristu, nelžu; i ...
Římanům 10:9...víry, které kážeme). Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z...
Římanům 13:14...starostí o tělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše Krista. Přijímejte ty, kdo jsou choulostiví ve víře...
Římanům 14:14...bratra ničím neurazit a nepohoršit. Vím a v Pánu Ježíši mám naprostou jistotu, že nic není nečisté samo o...
Římanům 15:5...daruje vzájemnou svornost ve shodě s Kristem Ježíšem, tak abyste svorně a jednomyslně oslavovali Boha a...
Římanům 15:6...a jednomyslně oslavovali Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Přijímejte se tedy navzájem, jako Kristus...
Římanům 15:16... komu Bůh udělil milost být služebníkem Krista Ježíše mezi pohany. Smyslem kněžské služby při Božím...
Římanům 15:17...svatým. Pokud jde o službu Bohu, mám se v Kristu Ježíši čím chlubit. Neodvážil bych se něco říkat, kdyby to...
Římanům 15:30...s Kristovým plným požehnáním. Bratři, pro Pána Ježíše Krista a pro lásku Ducha vás prosím, abyste mi...
Římanům 16:3...Priscillu s Akvilou, spolupracovníky v Kristu Ježíši, kteří pro nasadili vlastní krk, takže jsem jim...
Římanům 16:20...satana pod vašima nohama. Milost našeho Pána Ježíše s vámi. Pozdravuje vás můj spolupracovník Timoteus a...
Římanům 16:25... moc vás posílit podle mého evangelia a kázání Ježíše Krista, podle zjevení tajemství, které bylo po věčné...
Římanům 16:27...víry - jedinému moudrému Bohu buď sláva skrze Ježíše Krista navěky! Amen. Pavel, z Boží vůle povolaný...
1. Korintským 1:1... Pavel, z Boží vůle povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sostenes církvi Boží v Korintu, posvěceným...
1. Korintským 1:2...církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým a také všem, kdo na jakémkoli...
1. Korintským 1:3...vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Stále za vás děkuji svému Bohu, totiž za to,...
1. Korintským 1:4...za to, jaké Boží milosti se vám dostalo v Kristu Ježíši: byli jste v něm obohaceni v každém ohledu, každým...
1. Korintským 1:7...daru, zatímco očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista. Ten vás bude posilovat do konce, aby vám...
1. Korintským 1:8...posilovat do konce, aby vám v den našeho Pána Ježíše Krista nebylo co vytknout. Bůh je věrný. On sám vás...
1. Korintským 1:9...On sám vás povolal ke společenství se svým Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem! Bratři, jménem našeho Pána...
1. Korintským 1:10...Kristem, naším Pánem! Bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste všichni spolu souhlasili a...
1. Korintským 1:30...nikdo nechlubil. Jen díky němu jste v Kristu Ježíši, který se stal naší moudrostí od Boha, naší...
1. Korintským 2:2... Rozhodl jsem se totiž neznat mezi vámi nic než Ježíše Krista, a to toho ukřižovaného. Přišel jsem mezi vás...
1. Korintským 3:11...základ, mimo ten, který je již položen, a to je Ježíš Kristus. kdo na tom základě staví ze zlata,...
1. Korintským 4:15...to , kdo vás skrze evangelium zplodil v Kristu Ježíši, a tak vás prosím, řiďte se mým příkladem...
1. Korintským 4:17...v Pánu, který vám připomene způsoby v Kristu Ježíši, jak je učím v každé církvi, kam přijdu. Někteří se...
1. Korintským 5:4...přítomen: se shromáždíte ve jménu našeho Pána Ježíše, budu v duchu s vámi a bude s vámi moc našeho Pána...
1. Korintským 6:11... jste posvěceni a jste ospravedlněni jménem Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha. "Všechno smím" - budiž,...
1. Korintským 8:6...z něhož je všechno, i my pro něj; a jediný PánJežíš Kristus, skrze něhož je všechno, i my skrze něj....
1. Korintským 9:1...snad apoštol? Neviděl jsem snad našeho Pána Ježíše? Nejste snad vy dílo v Pánu? I kdybych pro jiné...
1. Korintským 11:23...jsem vám to, co jsem sám přijal od Pána: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky a...
1. Korintským 12:3...nikdo, kdo mluví v Duchu svatém, nemůže zlořečit Ježíši, tak jako nikdo nemůže prohlásit "Ježíš je Pán,"...
1. Korintským 15:31...Při chloubě, kterou mám ve vás v Kristu Ježíši, našem Pánu, prohlašuji, že denně čelím smrti. K...
1. Korintským 15:57...díky Bohu, který nám dává vítězství v našem Pánu Ježíši Kristu! Proto, moji milovaní bratři, buďte pevní a...
1. Korintským 16:23...rád Pána, je proklet. Maranatha! Milost Pána Ježíše s vámi. láska je s vámi všemi v Kristu Ježíši....
1. Korintským 16:24...s vámi. láska je s vámi všemi v Kristu Ježíši. Pavel, podle Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a...
2. Korintským 1:1...Ježíši. Pavel, podle Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus církvi Boží v Korintu a všem...
2. Korintským 1:2...vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše...
2. Korintským 1:3...Krista. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého potěšení!...
2. Korintským 1:14...jako nám zatím rozumíte zčásti), že v den Pána Ježíše budeme vaší chloubou právě tak jako vy naší. V této...
2. Korintským 1:19... naše řeč k vám nebyla "ano a ne". Boží Syn Ježíš Kristus, kterého jsme u vás , Silvanus a Timoteus...
2. Korintským 4:5...obrazem Božím. (Nehlásáme přece sami sebe, ale Ježíše Krista jakožto Pána, a pokud jde o nás, jsme vaši...
2. Korintským 4:6... aby nás osvítil poznáním Boží slávy ve tváři Ježíše Krista. Tento poklad však máme v hliněných nádobách,...
2. Korintským 4:11...těle zjeven také Ježíšův život. My živí jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném...
2. Korintským 4:14...mluvíme. Víme totiž, že Ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás a spolu s vámi nás přivede...
2. Korintským 8:9...druhých. Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista - kvůli vám zchudl, sám bohatý, abyste vy...
2. Korintským 11:4...Eva. Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali, nebo když se vám nabízí...
2. Korintským 11:31... pochlubím se svými slabostmi. Bůh a Otec Pána Ježíše je požehnaný navěky - on , že nelžu! Když jsem...
2. Korintským 13:5...ve víře. Nepoznáváte sami na sobě, že je ve vás Ježíš Kristus? Pokud ne, pak jste ovšem selhali. Doufám, že...
2. Korintským 13:14...vás všichni svatí. Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha svatého s...
Galatským 1:1...(poslaný ne od lidí ani skrze člověka, ale skrze Ježíše Krista a Boha Otce, který ho vzkřísil z mrtvých), a...
Galatským 1:3...vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista, který dal sám sebe za naše hříchy, aby nás...
Galatským 1:12...ani naučené od člověka, ale skrze zjevení Ježíše Krista. Jistě jste slyšeli, jak jsem si počínal...
Galatským 2:4... aby vyslídili svobodu, kterou máme v Kristu Ježíši, a aby nás zotročili. Ani na chvíli jsme jim...
Galatským 2:16...ospravedlnit skutky Zákona, ale jen víraJežíše Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše Krista,...
Galatským 3:1...Vás, kterým byl přímo před očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný! Chtěl bych se od vás dozvědět...
Galatským 3:14... aby tak Abrahamovo požehnání přišlo v Kristu Ježíši na pohany a abychom skrze víru přijali zaslíbení...
Galatským 3:22...věřícím nabídlo zaslíbení založené na vířeJežíše Krista. Než přišla víra, byli jsme střeženi pod...
Galatským 3:26...pod pěstounem. Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali Božími dětmi. Všichni, kdo jste pokřtěni do...
Galatským 3:28... muž nebo žena - všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A když jste Kristovi, jste símě Abrahamovo a...
Galatským 4:14... Přijali jste jako Božího anděla, jako Krista Ježíše! Kam se podělo to vaše nadšení? Mohu dosvědčit, že...
Galatským 5:6...skrze Ducha, na základě víry. V Kristu Ježíši přece nezáleží na obřízce nebo neobřízce, ale na...
Galatským 5:24...se žádný zákon nevyrovná. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony...
Galatským 6:14...chlubit vůbec ničím - kromě kříže našeho Pána Ježíše Krista, skrze nějž je mi svět ukřižován a světu....
Galatským 6:17... Jizvy na mém těle jsou znamením, že patřím Ježíši. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vaším duchem,...
Galatským 6:18...znamením, že patřím Ježíši. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vaším duchem, bratři. Amen. Pavel, z Boží...
Efeským 1:1...bratři. Amen. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, svatým, kteří jsou v Efesu, věrným v Kristu Ježíši:...
Efeským 1:2...vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše...
Efeským 1:3...Krista. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým...
Efeským 1:5...Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní. Chvála jemu za...
Efeským 1:15...od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás...
Efeským 1:17...ve svých modlitbách. Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, ducha moudrosti a zjevení,...
Efeským 2:6...ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil...
Efeským 2:7...Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství...
Efeským 2:10... Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil,...
Efeským 2:13...a bez Boha na světě. Nyní jste ale v Kristu Ježíši! Kdysi jste byli vzdálení, ale teď jste díky...
Efeským 2:20...a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám...
Efeským 3:1...v Duchu. Proto jsem Pavel vězněm Krista Ježíše - pro vás pohany. Jistě jste slyšeli o milosti,...
Efeským 3:6...těla a spoluúčastníci jeho zaslíbení v Kristu Ježíši. Tohoto evangelia jsem se stal služebníkem díky Boží...
Efeským 3:11... Tento svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu - v něm a skrze víru v něj máme možnost...
Efeským 3:21... Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen. Jako vězeň v...
Efeským 4:21...jste ho uslyšeli a poznali pravdu, která jeJežíši, odhoďte svůj dřívější způsob života i to staré...
Efeským 5:20...všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým...
Efeským 6:23...a láska s vírou od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista. Boží milost a nesmrtelnost všem, kdo milují...
Efeským 6:24...a nesmrtelnost všem, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista! Amen. Pavel a Timoteus, služebníci Krista...
Filipským 1:1...Amen. Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech...
Filipským 1:2...vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Kdykoli si na vás vzpomenu, musím děkovat...
Filipským 1:6...dobré dílo, je dovede do konce v den Krista Ježíše. Právem takto smýšlím o vás všech, protože nosíte...
Filipským 1:8...po vás všech toužím; cítím k vám lásku Krista Ježíše! Modlím se, aby i vaše láska stále víc a více rostla...
Filipským 1:11...ryzí a bezúhonní do Kristova dne a dali se od Ježíše Krista naplnit ovocem spravedlnosti ke slávě a...
Filipským 1:19... neboť vím, že díky vaší modlitbě a pomoci Ducha Ježíše Krista to vše povede k záchraně. se nemohu...
Filipským 1:26...s vámi všemi zůstanu, aby vaše chlouba v Kristu Ježíši díky mně ještě vzrostla, se k vám vrátím. Jen...
Filipským 2:5...také druhých. Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš: Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním...
Filipským 2:10...nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a...
Filipským 2:11...a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Proto, moji milovaní, jako jste byli...
Filipským 2:19...se radujte i vy - radujte se se mnou. Mám v Pánu Ježíši naději, že k vám brzy budu moci poslat Timotea,...
Filipským 2:21...si totiž hledí jen svého, a ne toho, co je Ježíše Krista. O něm ale víte, jak se osvědčil: pomáhal mi...
Filipským 3:3... kdo sloužíme Bohu duchem, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na tělo. Vždyť právě bych mohl...
Filipským 3:8...vzhledem k nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a...
Filipským 3:12...uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem. Nemyslím si, bratři, že bych to získal, ale jde...
Filipským 3:14...odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši. Všichni, kdo jsme dospělí, tedy sdílejme tento...
Filipským 3:20...v nebi, odkud očekáváme Spasitele - Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho...
Filipským 4:7...chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé,...
Filipským 4:19...slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši. Našemu Bohu a Otci buď i sláva na věky věků! Amen...
Filipským 4:21...věků! Amen. Pozdravte všechny svaté v Kristu Ježíši. Pozdravují vás bratři, kteří jsou tu se mnou....
Filipským 4:23...svatí, zvláště ti z císařova dvora. Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem. Pavel, z Boží vůle apoštol...
Koloským 1:1...vaším duchem. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus svatým a věrným bratrům v Kristu,...
Koloským 1:3...za vás modlíme, děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, neboť jsme se doslechli o vaší víře v Krista...
Koloským 1:4... neboť jsme se doslechli o vaší víře v Krista Ježíše a o lásce, kterou máte ke všem svatým. Obojí pramení...
Koloským 2:6...vaší víry v Krista. Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. Zapusťte v něm...
Koloským 3:17...či skutcích, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu Otci. Ženy, poddávejte se...
1. Tesalonickým 1:1...církvi Tesalonických v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost a pokoj vám. Neustále za vás všechny...
1. Tesalonickým 1:3... práci lásky a vytrvalost naděje v našem Pánu Ježíši Kristu. Víme, milovaní bratři, že vás Bůh vyvolil...
1. Tesalonickým 1:10...z nebe jeho Syna, jehož vzkřísil z mrtvýchJežíše, našeho Vysvoboditele od nadcházejícího hněvu. ...
1. Tesalonickým 2:14... jste následovali příklad Božích církví v Kristu Ježíši, které jsou v Judsku, neboť jste od svých krajanů...
1. Tesalonickým 2:15...vytrpěli totéž, co oni od Židů. Ti zabili Pána Ježíše stejně jako proroky, nás vyhnali, Bohu se nelíbí a...
1. Tesalonickým 2:19...chlouby než právě vy před tváří našeho Pána Ježíše při jeho příchodu? Ano, právě vy jste naše sláva a...
1. Tesalonickým 3:11...bude potřeba. Kéž sám Bůh, náš Otec, i náš Pán Ježíš připraví naši cestu k vám. Kéž Pán bohatě rozhojní...
1. Tesalonickým 3:13...ním byli bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše se všemi jeho svatými. Dále vás, bratři, prosíme a...
1. Tesalonickým 4:1... Dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a...
1. Tesalonickým 4:2...Víte přece, jaká přikázání jsme vám dali od Pána Ježíše Krista. Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte...
1. Tesalonickým 4:14...nimi truchlit jako jiní, kteří nemají nadějiJežíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých; právě tak...
1. Tesalonickým 5:9...nás nemá hněv, ale záchranu skrze našeho Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, abychom - bdíme...
1. Tesalonickým 5:18...vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte...
1. Tesalonickým 5:23...tělo zcela bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Ten, který vás volá, je věrný; on to udělá...
1. Tesalonickým 5:28...přečíst všem sourozencům. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi. Pavel, Silvanus a Timoteus církvi...
2. Tesalonickým 1:1...Tesalonických v Bohu, našem Otci, a v Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a...
2. Tesalonickým 1:2...vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Bratři, musíme za vás stále děkovat Bohu. Je...
2. Tesalonickým 1:7...ztrápení se spolu s námi dočkáte odpočinutí. Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém...
2. Tesalonickým 1:8...Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od...
2. Tesalonickým 1:12...i každý skutek víry. Tak bude jméno našeho Pána Ježíše oslaveno ve vás a vy v něm díky milosti našeho Boha...
2. Tesalonickým 2:1...Krista. A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři, prosíme...
2. Tesalonickým 2:8...ta překážka. se pak objeví ten bezbožník, Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého...
2. Tesalonickým 2:14...naším evangeliem, abyste došli slávy našeho Pána Ježíše Krista. A proto, bratři, stůjte pevně a držte se...
2. Tesalonickým 2:16...vám předali, ústně nebo dopisem. Náš Pán Ježíš Kristus a Bůh, náš Otec, který si nás zamiloval a ze...
2. Tesalonickým 3:6...Přikazujeme vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se vyhýbali každému bratru, který...
2. Tesalonickým 3:12...pletou. Takovým přikazujeme a vyzýváme je v Pánu Ježíši Kristu, aby si vydělávali na živobytí řádnou prací....
2. Tesalonickým 3:18...MŮJ DOPIS - TAKHLE PÍŠU. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi všemi. Pavel, apoštol Krista Ježíše z...
1. Timoteus 1:1...Krista s vámi všemi. Pavel, apoštol Krista Ježíše z pověření Boha, našeho Spasitele, a Krista Ježíše,...
1. Timoteus 1:2... milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. Jak jsem prosil cestou do...
1. Timoteus 1:12... Jsem vděčný Tomu, který zmocnil - Kristu Ježíši, našemu Pánu - že poctil tou výsadou, abych mu...
1. Timoteus 1:14...zahrnul vírou a láskou, která je v Kristu Ježíši. Je to jistá pravda - kéž by ji každý přijal:...
1. Timoteus 1:15...jistá pravda - kéž by ji každý přijal: Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky. jsem z nich...
1. Timoteus 1:16...ale proto se nade mnou Bůh smiloval, aby Kristus Ježíš na mně nejhorším ukázal svou bezmeznou trpělivost pro...
1. Timoteus 2:5...prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi....
1. Timoteus 3:13...a významný hlas, pokud jde o víru v Krista Ježíše. Toto ti píšu v naději, že k tobě brzy přijdu...
1. Timoteus 4:6...sourozencům, budeš dobrý služebník Krista Ježíše, odkojený slovy víry a správného učení, které sis...
1. Timoteus 5:21...bázeň. Zapřísahám před Bohem, před Kristem Ježíšem i vyvolenými anděly, abys tyto věci dodržoval bez...
1. Timoteus 6:3...a nesouhlasí se zdravými slovy našeho Pána Ježíše Krista a tímto zbožným učením, je nadut pýchou a...
1. Timoteus 6:13...Bohem, který všemu dává život, a před Kristem Ježíšem, který pronesl jasné vyznání před Pontským Pilátem,...
1. Timoteus 6:14... Zůstaň bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše Krista, který nastane v pravý čas, jenž určí ten...
2. Timoteus 1:1...s vámi. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, poslaný zvěstovat život zaslíbený v Kristu Ježíši,...
2. Timoteus 1:2... milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. Ve dne i v noci děkuji Bohu, jemuž...
2. Timoteus 1:9...vlastnímu záměru a milosti, kterou nám v Kristu Ježíši udělil před začátkem věků. Tato milost se nyní...
2. Timoteus 1:10...projevila v příchodu našeho Spasitele, Krista Ježíše, který zrušil vládu smrti a skrze evangelium zjevil...
2. Timoteus 1:13... Zůstávej ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši. Skrze Ducha svatého, jenž v nás přebývá, opatruj...
2. Timoteus 2:1...můj, čerpej sílu z milosti, která je v Kristu Ježíši. Co jsi ode slyšel před mnoha svědky, to svěřuj...
2. Timoteus 2:3...učit zase další. Snášej útrapy jako dobrý voják Ježíše Krista. Nikdo v bojové službě se neplete do...
2. Timoteus 2:8...Pán ti , abys to všechno pochopil. Pamatuj, že Ježíš Kristus z Davidova semene byl vzkříšen z mrtvých - to...
2. Timoteus 2:10... aby i oni došli spásy a věčné slávy v Kristu Ježíši. Toto je jistá pravda: Jestli jsme s ním zemřeli,...
2. Timoteus 3:12...všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši. Se zlými lidmi a šarlatány to bude stále horší -...
2. Timoteus 3:15...dát moudrost ke spasení skrze víru v Krista Ježíše. Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš...
2. Timoteus 4:1...dílu. Zapřísahám před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, přijde nastolit...
Titus 1:1... Milost s vámi. Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný zvěstovat Božím vyvoleným víru, aby...
Titus 1:4...víře: Milost a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Spasitele. Nechal jsem na Krétě proto,...
Titus 2:13...příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista. On dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z...
Titus 3:6...na nás vylil v hojnosti skrze našeho Spasitele Ježíše Krista. Jeho milostí jsme takto ospravedlněni,...
Filemon 1:1...ve víře. Milost s vámi všemi. Pavel, vězeň Ježíše Krista, a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milému...
Filemon 1:3...vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Kdykoli zmiňuji ve svých modlitbách,...
Filemon 1:5...svému Bohu, neboť se doslýchám o tvé víře v Pána Ježíše a lásce ke všem svatým. Modlím se, aby se sdílení...
Filemon 1:9...- Pavel, stařec a teď také vězeň Krista Ježíše. Prosím ohledně svého syna, jehož jsem zplodil ve...
Filemon 1:23... Pozdravuje Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši, a moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a...
Filemon 1:25...Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš. Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem. Mnohokrát a mnoha způsoby...
Židům 2:9...nevidíme, že by vše bylo v jeho moci. Vidíme ale Ježíše - který se stal o málo nižším než andělé - jak je...
Židům 3:1... hleďte na apoštola a velekněze našeho vyznáníJežíše, který byl věrný Tomu, jenž ho ustanovil, tak jako...
Židům 4:14... Když máme tak úžasného velekněze - Božího Syna Ježíše, který vešel do nebe - držme se pevně svého...
Židům 6:20...za oponu, kam za nás vstoupil náš předchůdce Ježíš, který se na věky stal veleknězem podle...
Židům 7:22...a nebude litovat: Jsi knězem navěky." A tak se Ježíš stal ručitelem mnohem lepší smlouvy. A dále:...
Židům 8:6...podle vzoru, který jsi viděl na této hoře." Ježíši však byla svěřena mnohem vznešenější služba, neboť...
Židům 10:10...jednou provždy posvěceni skrze obětování těla Ježíše Krista. Každý kněz denně pokračuje v bohoslužbě, při...
Židům 12:2...v běhu, ležícím před námi. Nespouštějme očiJežíše, původce a završitele naší víry, který pro radost,...
Židům 12:24... kteří došli cíle; k prostředníku nové smlouvy Ježíši a ke skropení krví, která mluví lépe než Ábelova....
Židům 13:8...jejich života a berte si příklad z jejich víryJežíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky. Nenechte se...
Židům 13:12...hřích, bývají pálena venku za stany. Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní...
Židům 13:20...věčné smlouvy vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše, toho velikého Pastýře ovcí, kéž vás opatří vším...
Židům 13:21...působí v nás, co je v jeho očích příjemné, skrze Ježíše Krista, jemuž buď sláva na věky věků. Amen. Prosím...
Jakub 1:1...s vámi všemi. Jakub, služebník Boha a Pána Ježíše Krista, zdraví dvanáct pokolení v diaspoře. Mějte z...
Jakub 2:1...moji, nespojujte víru našeho slavného Pána Ježíše Krista s předpojatostí. Co když do vašeho...
1. Petr 1:1...smrtí a přikryje množství hříchů. Petr, apoštol Ježíše Krista, přistěhovalcům rozptýleným v Pontu, Galacii,...
1. Petr 1:2...posvěcení Ducha k poslušnosti a skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a hojný pokoj. Požehnán buď Bůh a...
1. Petr 1:3...hojný pokoj. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství...
1. Petr 1:7...bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista. Nikdy jste ho neviděli, a přece ho milujete....
1. Petr 1:13...spolehněte na milost, kterou vám přinese zjevení Ježíše Krista. Poslouchejte Boha jako jeho děti;...
1. Petr 2:5...duchovní oběti přijatelné před Bohem díky Ježíši Kristu. V Písmu přece stojí: "Hle, pokládám na Sionu...
1. Petr 3:21...dobrého svědomí před Bohem - skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravici,...
1. Petr 4:11...dává Bůh, aby byl Bůh vždy oslavován skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva i moc na věky věků! Amen....
1. Petr 5:10... Bůh veškeré milosti, který vás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, vás obnoví, upevní,...
2. Petr 1:1...jste v Kristu. Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kteří dosáhli stejně vzácné víry jako...
2. Petr 1:2...Milost vám a hojný pokoj skrze poznání BohaJežíše, našeho Pána. Všechno, co potřebujeme k životu a...
2. Petr 1:8...věcech porostete, dojdete k poznání našeho Pána Ježíše Krista a to vám zabrání v nečinnosti a neplodnosti....
2. Petr 1:11...do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Tyto věci vám chci i nadále bez přestání...
2. Petr 1:14...těla bude brzy složen, jak mi oznámil náš Pán Ježíš Kristus. Vynasnažím se tedy, abyste si i po mém...
2. Petr 1:16... Když jsme vám pověděli o moci našeho Pána Ježíše Krista a o jeho příchodu, nedrželi jsme se...
2. Petr 2:20...Když lidé skrze poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista uniknou špíně světa, ale potom se do znovu...
2. Petr 3:18...v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i navěky. Amen. Co bylo...
1. Jan 1:3...společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. Toto píšeme, aby naše radost byla dokonalá...
1. Jan 1:7...ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu....
1. Jan 2:1... Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvceJežíše Krista, toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za...
1. Jan 2:22... Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i...
1. Jan 3:23...jeho přikázání: abychom věřili jménu jeho Syna Ježíše Krista a milovali jedni druhé, jak nám přikázal. Kdo...
1. Jan 4:2...Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. Žádný duch, který...
1. Jan 4:3...přišlého v těle, je z Boha. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to ten duch...
1. Jan 4:15...Syna, Spasitele světa. Kdokoli vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom přebývá Bůh a on v Bohu. A my jsme...
1. Jan 5:1...Boha, miluje i bratra. Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, se narodil z Boha. Každý, kdo miluje toho,...
1. Jan 5:5... Kdo jiný přemáhá svět než ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? To je ten, který přišel skrze vodu a...
1. Jan 5:6...Boží? To je ten, který přišel skrze vodu a krevJežíš Kristus - nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev....
1. Jan 5:20...Boha, a tak jsme v něm, totiž v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život. ...
2. Jan 1:3...Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Otcova Syna, je s námi v pravdě a lásce....
2. Jan 1:7...totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a...
Juda 1:1...každého z přátel osobně. Juda, služebník Ježíše Krista a bratr Jakubův, povolaným, kteří jsou...
Juda 1:4...zapírají toho jediného Panovníka, našeho Pána Ježíše Krista. I když to všechno sami víte, chci vám...
Juda 1:17... že to předpovídali apoštolové našeho Pána Ježíše Krista. Řekli vám, že v posledních časech se...
Juda 1:21...a očekávejte, že vás milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista dovede k věčnému životu. S těmi, kdo...
Juda 1:25... našemu Spasiteli - jemu buď skrze našeho Pána Ježíše Krista sláva a velebnost, vláda i moc přede všemi...
Zjevení 1:1...věky, nyní i po všechny věky. Amen. Zjevení Ježíše Krista, které mu svěřil Bůh, aby ukázal svým...
Zjevení 1:2...o všem, co viděl - je to Boží slovo a svědectví Ježíše Krista. Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší...
Zjevení 1:5... a od sedmi duchů před jeho trůnem, a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, ten Prvorozený z...
Zjevení 1:9... ten Všemohoucí Jan, váš bratr a společníkJežíšově soužení, království a vytrvalosti, jsem se kvůli...
Zjevení 22:16...jako každý, kdo miluje a provozuje lež. " Ježíš jsem poslal svého anděla, aby vám v církvích svědčil...
Zjevení 22:20...věcech, říká: "Přijdu brzy." Amen, přijď, Pane Ježíši! Milost Pána Ježíše se všemi....
Zjevení 22:21...brzy." Amen, přijď, Pane Ježíši! Milost Pána Ježíše se všemi. ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |