Ježíšův

Hledám varianty 'ježíšův' [ ježíšův (4) ježíšovým (1) ježíšových (2) ježíšovy (2) ježíšovu (1) ježíšovou (1) ježíšovo (10) ježíšovi (14) ježíšově (7) ježíšova (7) ]. Nalezeno 45 veršù.
Matouš 8:34...těch posedlých vyprávěli. Celé město hned vyšlo Ježíšovi naproti, a jakmile ho uviděli, žádali ho, ...
Matouš 14:12...tělo a pochovali je. Potom šli a pověděli to Ježíšovi. Když to Ježíš uslyšel, odplavil se odtud o samotě...
Matouš 17:4...a Eliáše, jak s ním rozmlouvají. Petr na to Ježíšovi řekl: "Pane, dobře, že jsme tu! Jestli chceš,...
Matouš 26:59...konec. Vrchní kněží i celá Velerada pak proti Ježíšovi hledali falešné svědectví, aby ho mohli odsoudit k...
Matouš 26:75...A vtom zakokrhal kohout. Petr si vzpomněl na Ježíšova slova: "Než zakokrhá kohout, třikrát zapřeš."...
Matouš 27:34...na místo zvané Golgota (což znamená Lebka), dali Ježíšovi napít octa smíšeného se žlučí. Jakmile to okusil,...
Matouš 27:57...z Arimatie jménem Josef, který se také stal Ježíšovým učedníkem. Šel Piláta požádat o Ježíšovo tělo a...
Matouš 27:58...stal Ježíšovým učedníkem. Šel Piláta požádatJežíšovo tělo a Pilát mu nechal tělo vydat. Josef tělo vzal...
Marek 5:15...se šli podívat, co se to stalo. Když přišliJežíšovi a viděli toho, který býval posedlý tou Legií, jak...
Marek 6:30...tělo a pohřbili ho. Potom se apoštolové sešliJežíšovi a oznámili mu všechno, co dělali a co učili. Tehdy...
Marek 9:5...a Mojžíše, jak rozmlouvají s Ježíšem. Petr na to Ježíšovi řekl: "Rabbi, dobře, že jsme tu! Uděláme tu tři...
Marek 10:50...!" On odhodil svůj plášť, zvedl se a došelJežíšovi. Ježíš se ho zeptal: "Co mám pro tebe udělat?"...
Marek 14:72...podruhé zakokrhal kohout. Petr si vzpomněl na Ježíšova slova: "Než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát ...
Marek 15:43... se osmělil, přišel za Pilátem a požádalJežíšovo tělo. Pilát se podivil, že Ježíš zemřel....
Lukáš 8:35...toho muže, z něhož vyšli démoni, jak sedíJežíšových nohou oblečen a při zdravém rozumu, dostali...
Lukáš 22:47...čele s Jidášem, jedním z Dvanácti. PřistoupilJežíšovi, aby ho políbil, ale ten mu řekl: "Jidáši,...
Lukáš 23:42... kdežto tenhle nic zlého neudělal!" Potom řekl Ježíšovi: "Vzpomeň si na , přijdeš do svého království...
Lukáš 23:52...Boží království. Šel za Pilátem a vyžádal si Ježíšovo tělo. Sňal je, zavinul do plátna a pochoval ho do...
Jan 2:1...se v Káně Galilejské konala svatba. Byla tamJežíšova matka a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho...
Jan 2:3...a jeho učedníci. Když začalo docházet vínoJežíšova matka mu řekla: "Nemají víno." "Ženo, co ode ...
Jan 2:22...si vzpomněli, že to říkal, a uvěřili PísmuJežíšově slovu.) Když byl o Velikonocích v Jeruzalémě,...
Jan 11:3...její bratr Lazar byl nemocný. Sestry vzkázaly Ježíšovi: "Pane, ten, koho máš tak rád, je nemocný." Když...
Jan 12:3...velmi drahé masti z pravého nardu, pomazala Ježíšovy nohy a vytřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní...
Jan 12:22...o tom šel říci Ondřejovi a společně to pak řekli Ježíšovi. Ježíš jim odpověděl: "Přišla chvíle, kdy být...
Jan 13:23... ten, kterého Ježíš miloval, ležel u stolu po Ježíšově boku. Šimon Petr mu naznačil, se zeptá, o kom...
Jan 18:32...židovští představení. (Tak se naplnila Ježíšova slova, jimiž naznačoval, jakou smrtí zemřít.)...
Jan 19:25...si šaty, o roucho házeli los." U Ježíšova kříže stála i jeho matka a sestra jeho matky,...
Jan 19:38... koho probodli." Josef z Arimatie (který byl Ježíšův učedník, ale tajný, kvůli strachu z židovských...
Jan 19:40...směs myrhy a aloe, okolo sta liber. Vzali Ježíšovo tělo a podle židovského pohřebního zvyku je...
Jan 20:12...do hrobu a na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, uviděla sedět dva anděly v bílém rouchu,...
Skutky 1:14...setrvávali v modlitbách společně s ženami i s Ježíšovou matkou Marií a s jeho sourozenci. V době vstal...
Skutky 4:18..." A tak je zavolali a přikázali jim, Ježíšově jménu vůbec nemluví ani neučí. Petr a Jan jim...
Skutky 5:40... dali je zbičovat, a když jim zakázali mluvitJežíšově jménu, propustili je. A tak odešli z Velerady s...
Skutky 9:27...mluvil s ním a také jak v Damašku směle mluvilJežíšově jménu. A tak s nimi zůstal v Jeruzalémě...
Skutky 16:7...k Mysii, pokoušeli se jít do Bitynie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Obešli tedy Mysii a dorazili do...
Skutky 17:7...nařízení, protože se hlásí k jinému králiJežíšovi!" Ta slova dav i městské radní vylekala...
2. Korintským 4:10...nejsme zničeni. Stále na vlastním těle zakoušíme Ježíšovu smrt, aby byl na našem těle zjeven také Ježíšův...
2. Korintským 4:11... aby byl na našem smrtelném těle zjeven také Ježíšův život. V nás tedy působí smrt, ale ve vás život...
Židům 10:19... nejsou za potřeba oběti. Bratři, díky Ježíšově krvi teď máme svobodný přístup do pravé svatyně...
Zjevení 1:9... ten Všemohoucí Jan, váš bratr a společníkJežíšově soužení, království a vytrvalosti, jsem se kvůli...
Zjevení 12:17... kteří zachovávají Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví. Zastavil se na mořském břehu....
Zjevení 14:12...svatých, kteří se drží Božích přikázáníJežíšovy víry. Potom jsem uslyšel hlas z nebe: "Piš: ‚Blaze...
Zjevení 17:6...jsem viděl tu ženu opilou krví svatých a krví Ježíšových mučedníků. Když jsem ji spatřil, strnul jsem v...
Zjevení 19:10... tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!" Vždyť Ježíšovo...
Zjevení 20:4...soud. Viděl jsem také duše popravených pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, duše těch, kteří se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |