Janovi

Hledám varianty 'janovi' [ janův (8) janu (1) janovými (1) janovým (2) janovu (2) janovo (2) janovi (14) janova (2) janem (4) jana (39) jan (63) ]. Nalezeno 135 veršù.
Matouš 3:1... že bude nazýván Nazaretský. V těch dnech začal Jan Křtitel kázat v judské poušti: "Čiňte pokání! Nebeské...
Matouš 3:4...Pánovu cestu! Urovnejte jeho stezky!" Ten Jan nosil oděv z velbloudí srsti, kolem boků měl kožený pás...
Matouš 3:13...ohněm!" Tehdy přišel Ježíš z Galileje za Janem k Jordánu, aby se od něj nechal pokřtít. Jan mu v tom...
Matouš 3:14...Janem k Jordánu, aby se od něj nechal pokřtítJan mu v tom ale velmi bránil: " potřebuji být pokřtěn od...
Matouš 4:12...andělé a sloužili mu. Když Ježíš uslyšel, že Jan byl uvězněn, vrátil se do Galileje. Opustil Nazaret a...
Matouš 4:21...jiné dva bratry - Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana - jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě....
Matouš 9:14... ale hříšníky." Potom k němu přišli učedníci Jana Křtitele. "Jak to, že my a farizeové se postíme často,...
Matouš 10:2...a jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův a jeho bratr Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš a výběrčí daní Matouš, Jakub...
Matouš 11:2...odešel odtud, aby učil a kázal v jejich městechJan se ve vězení doslechl o Kristových skutcích a poslal za...
Matouš 11:4...Ježíš jim odpověděl: "Jděte a vyprávějte Janovi, co tu slyšíte a vidíte: slepí vidí, chromí chodí,...
Matouš 11:7...pak ti muži odešli, Ježíš promluvil k zástupůmJanovi: "Co jste si přišli do pouště prohlédnout? Třtinu...
Matouš 11:11... říkám vám, žádné ženě se nenarodil nikdo nad Jana Křtitele, ale kdo je nejmenší v nebeském království,...
Matouš 11:12...v nebeském království, je větší než on. Ode dnů Jana Křtitele dosud nebeské království snáší násilí a...
Matouš 11:13...snáší násilí a násilníci je uchvacují. po Jana o tom prorokovali všichni Proroci i Zákon. Jste-li to...
Matouš 11:18...jste; naříkali jsme, a neplakali jste!' Jan totiž přišel, nejedl a nepil a oni říkají: ‚Je...
Matouš 14:2...zprávu o Ježíši i tetrarcha Herodes. "To je Jan Křtitel!" řekl svým služebníkům. "Vstal z mrtvých, a...
Matouš 14:3...proto se skrze něj dějí zázraky." Herodes totiž Jana zatkl, spoutal a uvěznil kvůli Herodiadě, manželce...
Matouš 14:4...Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, protože Jan mu říkal: "Tvůj sňatek s je nezákonný!" Herodes ho...
Matouš 14:8...mu tedy řekla: "Přines mi na téhle míse hlavu Jana Křtitele!" Králi se to nelíbilo, ale kvůli přísaze a...
Matouš 14:10...poručil, to splní. Poslal tedy kata, aby Jana ve vězení sťal. Když na míse přinesli jeho hlavu, dali...
Matouš 14:12... dívce a ta ji odnesla matce. Později přišli Janovi učedníci, vzali tělo a pochovali je. Potom šli a...
Matouš 16:14...mají lidé Syna člověka?" Odpověděli: "Někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za...
Matouš 17:1...Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a jeho bratra Jana, vyvedl je o samotě na vysokou horu a proměnil se před...
Matouš 17:13..." Tehdy učedníci pochopili, že jim to řeklJanu Křtiteli. A když přišli k zástupu, přistoupil k němu...
Matouš 21:25...odpovím, jakým právem to dělám. Odkud se vzal Janův křest? Z nebe, nebo z lidí?" Začali se tedy mezi...
Matouš 21:26... musíme se bát zástupu, protože všichni mají Jana za proroka." Nakonec mu řekli: "Nevíme." "Ani vám...
Matouš 21:32...jdou do Božího království před vámi. Když k vám Jan přišel cestou spravedlnosti, nevěřili jste mu, ale...
Marek 1:4...pro Pána! Vyrovnejte jeho stezky!" Tak přišel Jan, křtil na poušti a kázal křest pokání na odpuštění...
Marek 1:6...své hříchy a on je křtil v řece JordánJan byl oblečen velbloudí srstí a koženým pásem kolem boků,...
Marek 1:9...přišel Ježíš z galilejského Nazaretu a dal se od Jana pokřtít v Jordánu. Když vystupoval z vody, ihned...
Marek 1:14...divokou zvěří a sloužili mu andělé. Poté, co byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galileje a kázal Boží...
Marek 1:19...dál a uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě. Ihned je zavolal a oni...
Marek 1:29... Když odešli ze synagogy, hned šli s JakubemJanem domů k Šimonovi a Ondřejovi. Šimonova tchyně tam...
Marek 2:18... Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky." Janovi učedníci a farizeové měli ve zvyku se postit....
Marek 3:17...dal jméno Petr), Jakuba Zebedeova, jeho bratra Jana (ty dva pojmenoval Boanerges, "Synové hro-mu"),...
Marek 5:37...ho doprovázel, kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Když přišel k domu představeného synagogy a uviděl...
Marek 6:14... uslyšel o něm i král Herodes. Říkalo se: "Jan Křtitel vstal z mrtvých! To proto se skrze něj dějí...
Marek 6:16...proroků." Když to Herodes uslyšel, řekl: "Je to Jan, kterého jsem nechal stít. Vstal z mrtvých!" Herodes...
Marek 6:17...z mrtvých!" Herodes totiž osobně poslal pro Jana, dal ho zatknout, spoutat a uvěznit kvůli Herodiadě, s...
Marek 6:18... ačkoli byla manželkou jeho bratra FilipaJan Herodovi říkal: "Tvůj sňatek s bratrovou manželkou je...
Marek 6:20...a chtěla ho zabít, ale nemohla. Herodes se totiž Jana bál, neboť věděl, že je to spravedlivý a svatý člověk,...
Marek 6:24...matkou a ptala se : "O co mám žádat?" "O hlavu Jana Křtitele!" řekla matka. A tak hned spěchala za...
Marek 6:25..."Chci, abys mi hned teď přinesl na míse hlavu Jana Křtitele." Krále přepadla úzkost, ale kvůli svým...
Marek 6:27... Hned poslal kata s příkazem, přinese Janovu hlavu. Ten odešel, sťal ho ve vězení a přinesl jeho...
Marek 8:28..."Za koho mají lidé?" Odpověděli: "Někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní za jednoho z proroků."...
Marek 9:2...Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal Petra, JakubaJana, vyvedl je samotné stranou na vysokou horu a proměnil...
Marek 9:38...Toho, který poslal." "Mistře," řekl mu na to Jan, "viděli jsme jednoho, který nechodí s námi, jak ve...
Marek 10:35...k němu přistoupili Zebedeovi synové JakubJan se slovy: "Mistře, prosíme, abys nám splnil přání." "Co...
Marek 10:41...ostatních deset, rozhořčili se na JakubaJana. Ježíš je ale zavolal k sobě a řekl jim: "Víte, že...
Marek 11:30...a vám pak řeknu, jakým právem to dělám. Byl Janův křest z nebe, nebo z lidí? Odpovězte mi." Začali se...
Marek 11:32....." Báli se totiž zástupů, protože všichni měli Jana za opravdového proroka. Nakonec mu řekli: "Nevíme."...
Marek 13:3...na Olivetské hoře naproti chrámu, Petr, JakubJan a Ondřej se ho v soukromí ptali: "Řekni nám, kdy to...
Marek 14:33... než se pomodlím." Vzal s sebou Petra, JakubaJana a vtom na něj začala padat hrůza a tíha. Řekl jim: "Je...
Lukáš 1:13...manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš se z toho radovat a veselit a z jeho narození...
Lukáš 1:60...matka jim na to řekla: "Ne, bude se jmenovat Jan." Namítli : "Vždyť se tak ve tvém příbuzenstvu nikdo...
Lukáš 1:63... Požádal o tabulku a napsal: "Jmenuje se Jan." Všichni se podivili a vtom se mu otevřela ústa,...
Lukáš 3:2...Abilény, za velekněze Annáše a Kaifáše, dostal Jan, syn Zachariášův, na poušti Boží slovo. Procházel pak...
Lukáš 3:15...žoldem." Lid byl plný očekávání a všichni siJanovi v srdci říkali, jestli to snad není Mesiáš. Jan ale...
Lukáš 3:16...v srdci říkali, jestli to snad není MesiášJan ale dal všem tuto odpověď: "Jistě, vás křtím vodou,...
Lukáš 3:20... Herodes k tomu všemu přidal ještě to, že Jana vsadil do vězení. Zatímco se křtil všechen lid, byl...
Lukáš 5:10...i Šimonovi společníci, Zebedeovi synové JakubJan. Ježíš ale Šimonovi řekl: "Neboj se. Od nynějška budeš...
Lukáš 5:33...spravedlivé, ale hříšné." Tehdy mu řekli: "Janovi učedníci se často postí a modlí, stejně jako...
Lukáš 6:14...dal jméno Petr), Ondřeje (jeho bratra), JakubaJana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova,...
Lukáš 7:18...o něm se rozšířila po celém Judsku i okolíJanovi učedníci mu o tom všem vyprávěli. Jan tehdy zavolal...
Lukáš 7:20...jiného?" Když k němu ti muži přišli, řekli: "Jan Křtitel nás k tobě poslal s otázkou: Jsi Ten, který ...
Lukáš 7:22...daroval zrak) jim odpověděl: "Jděte a vyřiďte Janovi, co jste viděli a slyšeli: slepí vidí, chromí chodí,...
Lukáš 7:24...tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje." Když pak Janovi poslové odešli, promluvil k zástupům o Janovi: "Co...
Lukáš 7:28...vám, že žádné ženě se nenarodil nikdo větší než Jan, ale kdo je nejmenší v Božím království, je větší než...
Lukáš 7:29... uznali Boží spravedlnost, když se dali pokřtít Janovým křtem. Ale farizeové a znalci Zákona se od něj...
Lukáš 7:33...jste, naříkali jsme, a neplakali jste!' Jan Křtitel totiž přišel, nejedl chléb a nepil víno a vy...
Lukáš 8:51... nepustil dovnitř nikoho kromě Petra, JakubaJana a rodičů děvčátka. Všichni nad plakali a kvíleli,...
Lukáš 9:7... nevěděl, co si myslet. Někteří říkali: "Jan vstal z mrtvých," jiní, že prý se zjevil Eliáš, a další...
Lukáš 9:9... a další, že vstal jeden z dávných proroků. "Jana jsem sťal," říkal si Herodes. "Kdo to tedy je, že o...
Lukáš 9:19...učedníků: "Za koho mají zástupy?" "Někteří za Jana Křtitele," odpověděli, "jiní za Eliáše a další říkají,...
Lukáš 9:28..." Asi po týdnu vzal k sobě Petra, JakubaJana a vystoupil na horu, aby se modlil. Zatímco se modlil,...
Lukáš 9:49... ten bude veliký." "Mistře," řekl mu na to Jan, "viděli jsme někoho, jak ve tvém jménu vymítá démony,...
Lukáš 9:54...do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci JakubJan, navrhli: "Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je...
Lukáš 11:1...mu řekl: "Pane, nauč nás modlit se, jako to Jan učil své učedníky." Pověděl jim: "Když se modlíte,...
Lukáš 16:16...lidí vznešené, je v Božích očích ohavnost! do Jana tu byl Zákon a Proroci; od doby se káže Boží...
Lukáš 20:4..." se vás také na něco zeptám. Povězte mi, byl Janův křest z nebe, nebo z lidí?" Začali se spolu...
Lukáš 20:6...lid nás ukamenuje, protože jsou přesvědčeni, že Jan je prorok." Nakonec mu řekli: "Nevíme, odkud...
Lukáš 22:8... kdy měl být zabit beránek. Ježíš poslal PetraJana se slovy: "Jděte nám připravit beránka k velikonoční...
Jan 1:6...je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Přišel kvůli svědectví, svědčit o tom Světle, aby...
Jan 1:15...od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdyJan o něm vydával svědectví a volal: "Toto je ten, o němž...
Jan 1:19...je v Otcově náručí, ten jej vylíčil. Toto je Janovo svědectví, když židovští představení poslali z...
Jan 1:26...ani ten Prorok?" " křtím vodou," odpověděl Jan, "ale mezi vámi povstal někdo, koho neznáte. To je...
Jan 1:28..." Toto se stalo v Betanii za Jordánem, kde Jan křtil. Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak přichází k...
Jan 1:29...Betanii za Jordánem, kde Jan křtil. Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak přichází k němu, a řekl: "Hle,...
Jan 1:32...jsem křtít vodou proto, aby byl zjeven Izraeli." Jan vydal svědectví: "Viděl jsem Ducha, jak sestoupil z...
Jan 1:35...svědectví, že on je Boží Syn." Druhého dne tam Jan znovu stál se dvěma ze svých učedníků. Když uviděl...
Jan 1:40...čtvrté odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří to od Jana slyšeli a následovali ho, byl Ondřej, bratr Šimona...
Jan 1:42...se na něj podíval a řekl: "Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfa" (což se překládá Petr)....
Jan 3:23...do judské země a tam s nimi pobýval a křtilJan také křtil v Ainonu poblíž Salimu, protože tam bylo...
Jan 3:24...vody. A lidé přicházeli a nechávali se křtít. (Jan totiž ještě nebyl vsazen do žaláře.) Tehdy mezi...
Jan 3:25...totiž ještě nebyl vsazen do žaláře.) Tehdy mezi Janovými učedníky a jistým Židem došlo ke sporu ohledně...
Jan 3:26...došlo ke sporu ohledně očišťování. Přišli tedyJanovi a řekli mu: "Rabbi, pohleď, ten, který byl s tebou...
Jan 3:27... teď křtí a všichni přicházejí k němu!" Jan odpověděl: "Člověk nemůže přijmout nic, není-li mu to...
Jan 4:1...slyšeli: "Ježíš získává a křtí více učedníků než Jan" (ačkoli Ježíš sám nekřtil, ale jeho učedníci)...
Jan 5:33...jeho svědectví o mně je pravdivé. Poslali jsteJanovi a ten vydal svědectví pravdě. ovšem nepřijímám...
Jan 5:36...jen na čas. Mám ale větší svědectví než Janovo: skutky, které mi dal Otec, abych je vykonal....
Jan 10:40...se zpátky za Jordán, na místo, kde dříve křtil Jan, a zůstal tam. Přicházelo tam za ním mnoho lidí....
Jan 10:41...tam. Přicházelo tam za ním mnoho lidí. Říkali: "Jan sice neudělal žádný zázrak, ale všechno, co řekl o...
Jan 21:15...Po snídani se Ježíš zeptal Šimona Petra: "Šimone Janův, miluješ více než oni?" "Ano, Pane," odpověděl mu....
Jan 21:16... beránky." Potom se ho zeptal podruhé: "Šimone Janův, miluješ ?" "Ano, Pane," odpověděl mu. "Ty víš, že...
Jan 21:17...o ovce." Potom se ho zeptal potřetí: "Šimone Janův, máš rád?" Petr se zarmoutil, že se ho Ježíš...
Skutky 1:5...zaslíbení, o kterém jste slyšeli mluvitJan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem svatým...
Skutky 1:13...horní místnosti domu, kde pobývali: Petr, JakubJan, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub (syn...
Skutky 1:22...celý čas, kdy Pán Ježíš přebýval mezi námi, od Janova křtu do dne, kdy byl od nás vzat vzhůru, se proto...
Skutky 3:1...nim pak denně přidával další zachráněné. PetrJan se jednou ve tři hodiny šli účastnit odpoledních...
Skutky 3:3...do chrámu, něco vyžebral. Když uviděl PetraJana, jak se chystají vejít do chrámu, prosil je o almužnu....
Skutky 3:4...do chrámu, prosil je o almužnu. Petr mu spoluJanem pohlédl do očí a řekl: "Podívej se na nás." Když...
Skutky 3:11... Zatímco se ten uzdravený mrzák držel PetraJana, všichni se v ohromení seběhli k nim do Šalomounova...
Skutky 4:6...a znalci Písma, velekněz Annáš a také KaifášJan, Alexandr a ostatní z velekněžského rodu. Postavili...
Skutky 4:7...ostatní z velekněžského rodu. Postavili PetraJanem doprostřed a vyslýchali je: "Jakou mocí a v čím jménu...
Skutky 4:13...být spaseni!" Když vůdcové viděli PetrovuJanovu smělost a zjistili, že jsou to neučení a prostí lidé...
Skutky 4:19...o Ježíšově jménu vůbec nemluví ani neučí. PetrJan jim odpověděli: "Myslíte, že je v Božích očích správné,...
Skutky 8:14...přijalo Boží slovo, a tak k nim vyslali PetraJana. Ti přišli a modlili se za , aby přijali Ducha...
Skutky 10:37...začalo to v Galileji, po křtu, který kázal Jan. Ježíše z Nazaretu Bůh pomazal Duchem svatým a mocí....
Skutky 11:16...na nás. Tehdy jsem si vzpomněl na Pánova slova: ‚Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým.'...
Skutky 12:2...z těch, kdo patřili k církvi. Jakuba, bratra Janova, popravil mečem, a když viděl, že se to Židům líbí,...
Skutky 12:12..." Když to pochopil, šel do domu Marie, matky Jana Marka, kam se mnozí sešli k modlitbám. Petr zatloukl...
Skutky 12:25...úkol, vrátili se z Jeruzaléma a vzali s sebouJana Marka. V antiochijské církvi byli proroci a učitelé:...
Skutky 13:5... kázali Boží slovo v židovských synagogách; také Jan byl s nimi, aby jim pomáhal. Procestovali ten ostrov ...
Skutky 13:13...odpluli z Páfu a dorazili do Perge v PamfyliiJan je však opustil a vrátil se do Jeruzaléma. Pokračovali...
Skutky 13:24...Spasitele - Ježíše, před jehož příchodem kázal Jan všemu lidu Izraele křest pokání. Ke konci své cesty Jan...
Skutky 13:25...lidu Izraele křest pokání. Ke konci své cesty Jan říkal: ‚ nejsem ten, za koho pokládáte - hle, on...
Skutky 15:37...se mají." Barnabáš chtěl, aby s sebou vzaliJana Marka, ale Pavlovi se to nezdálo, protože je v...
Skutky 18:25...mluvil a přesně učil o Ježíši. Znal však jenom Janův křest. Když začal směle mluvit v synagoze, uslyšeli...
Skutky 19:3...na to. "Jak jste tedy byli pokřtěni?" ptal se. "Janovým křtem," odpověděli. Pavel jim řekl: "Jan svým křtem...
Skutky 19:4... "Janovým křtem," odpověděli. Pavel jim řekl: "Jan svým křtem vedl lidi k pokání a vyzýval je k víře v...
Galatským 2:9...přece i skrze mne vůči pohanům. Jakub, PetrJan, považovaní za sloupy církve, tedy poznali, jakou jsem...
Zjevení 1:1...svého anděla, kterého poslal ke svému služebníku Janovi a ten vydává svědectví o všem, co viděl - je to Boží...
Zjevení 1:4...se toho, co je v něm napsáno. Ten čas je blízkoJan sedmi církvím v Asii: Milost vám a pokoj od Toho, který...
Zjevení 1:9... který byl a který přichází, ten Všemohoucí  Jan, váš bratr a společník v Ježíšově soužení, království a...
Zjevení 22:8... kdo zachovává slova proroctví této knihy."  Jan jsem to všechno viděl a slyšel. Když jsem to uslyšel a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |