Janův

Hledám varianty 'janův' [ janův (8) janovými (1) janovým (2) janovu (2) janovo (2) janovi (14) janova (2) ]. Nalezeno 29 veršù.
Matouš 11:4...Ježíš jim odpověděl: "Jděte a vyprávějte Janovi, co tu slyšíte a vidíte: slepí vidí, chromí chodí,...
Matouš 11:7...pak ti muži odešli, Ježíš promluvil k zástupůmJanovi: "Co jste si přišli do pouště prohlédnout? Třtinu...
Matouš 14:12... dívce a ta ji odnesla matce. Později přišli Janovi učedníci, vzali tělo a pochovali je. Potom šli a...
Matouš 21:25...odpovím, jakým právem to dělám. Odkud se vzal Janův křest? Z nebe, nebo z lidí?" Začali se tedy mezi...
Marek 2:18... Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky." Janovi učedníci a farizeové měli ve zvyku se postit....
Marek 6:27... Hned poslal kata s příkazem, přinese Janovu hlavu. Ten odešel, sťal ho ve vězení a přinesl jeho...
Marek 11:30...a vám pak řeknu, jakým právem to dělám. Byl Janův křest z nebe, nebo z lidí? Odpovězte mi." Začali se...
Lukáš 3:15...žoldem." Lid byl plný očekávání a všichni siJanovi v srdci říkali, jestli to snad není Mesiáš. Jan ale...
Lukáš 5:33...spravedlivé, ale hříšné." Tehdy mu řekli: "Janovi učedníci se často postí a modlí, stejně jako...
Lukáš 7:18...o něm se rozšířila po celém Judsku i okolíJanovi učedníci mu o tom všem vyprávěli. Jan tehdy zavolal...
Lukáš 7:22...daroval zrak) jim odpověděl: "Jděte a vyřiďte Janovi, co jste viděli a slyšeli: slepí vidí, chromí chodí,...
Lukáš 7:24...tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje." Když pak Janovi poslové odešli, promluvil k zástupům o Janovi: "Co...
Lukáš 7:29... uznali Boží spravedlnost, když se dali pokřtít Janovým křtem. Ale farizeové a znalci Zákona se od něj...
Lukáš 20:4..." se vás také na něco zeptám. Povězte mi, byl Janův křest z nebe, nebo z lidí?" Začali se spolu...
Jan 1:19...je v Otcově náručí, ten jej vylíčil. Toto je Janovo svědectví, když židovští představení poslali z...
Jan 1:42...se na něj podíval a řekl: "Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfa" (což se překládá Petr)....
Jan 3:25...totiž ještě nebyl vsazen do žaláře.) Tehdy mezi Janovými učedníky a jistým Židem došlo ke sporu ohledně...
Jan 3:26...došlo ke sporu ohledně očišťování. Přišli tedyJanovi a řekli mu: "Rabbi, pohleď, ten, který byl s tebou...
Jan 5:33...jeho svědectví o mně je pravdivé. Poslali jsteJanovi a ten vydal svědectví pravdě. ovšem nepřijímám...
Jan 5:36...jen na čas. Mám ale větší svědectví než Janovo: skutky, které mi dal Otec, abych je vykonal....
Jan 21:15...Po snídani se Ježíš zeptal Šimona Petra: "Šimone Janův, miluješ více než oni?" "Ano, Pane," odpověděl mu....
Jan 21:16... beránky." Potom se ho zeptal podruhé: "Šimone Janův, miluješ ?" "Ano, Pane," odpověděl mu. "Ty víš, že...
Jan 21:17...o ovce." Potom se ho zeptal potřetí: "Šimone Janův, máš rád?" Petr se zarmoutil, že se ho Ježíš...
Skutky 1:22...celý čas, kdy Pán Ježíš přebýval mezi námi, od Janova křtu do dne, kdy byl od nás vzat vzhůru, se proto...
Skutky 4:13...být spaseni!" Když vůdcové viděli PetrovuJanovu smělost a zjistili, že jsou to neučení a prostí lidé...
Skutky 12:2...z těch, kdo patřili k církvi. Jakuba, bratra Janova, popravil mečem, a když viděl, že se to Židům líbí,...
Skutky 18:25...mluvil a přesně učil o Ježíši. Znal však jenom Janův křest. Když začal směle mluvit v synagoze, uslyšeli...
Skutky 19:3...na to. "Jak jste tedy byli pokřtěni?" ptal se. "Janovým křtem," odpověděli. Pavel jim řekl: "Jan svým křtem...
Zjevení 1:1...svého anděla, kterého poslal ke svému služebníku Janovi a ten vydává svědectví o všem, co viděl - je to Boží...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |