Jan

Hledám varianty 'jan' [ janu (1) janovi (14) janem (4) jana (39) jan (63) ]. Nalezeno 118 veršù.
Matouš 3:1... že bude nazýván Nazaretský. V těch dnech začal Jan Křtitel kázat v judské poušti: "Čiňte pokání! Nebeské...
Matouš 3:4...Pánovu cestu! Urovnejte jeho stezky!" Ten Jan nosil oděv z velbloudí srsti, kolem boků měl kožený pás...
Matouš 3:13...ohněm!" Tehdy přišel Ježíš z Galileje za Janem k Jordánu, aby se od něj nechal pokřtít. Jan mu v tom...
Matouš 3:14...Janem k Jordánu, aby se od něj nechal pokřtítJan mu v tom ale velmi bránil: " potřebuji být pokřtěn od...
Matouš 4:12...andělé a sloužili mu. Když Ježíš uslyšel, že Jan byl uvězněn, vrátil se do Galileje. Opustil Nazaret a...
Matouš 4:21...jiné dva bratry - Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana - jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě....
Matouš 9:14... ale hříšníky." Potom k němu přišli učedníci Jana Křtitele. "Jak to, že my a farizeové se postíme často,...
Matouš 10:2...a jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův a jeho bratr Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš a výběrčí daní Matouš, Jakub...
Matouš 11:2...odešel odtud, aby učil a kázal v jejich městechJan se ve vězení doslechl o Kristových skutcích a poslal za...
Matouš 11:4...Ježíš jim odpověděl: "Jděte a vyprávějte Janovi, co tu slyšíte a vidíte: slepí vidí, chromí chodí,...
Matouš 11:7...pak ti muži odešli, Ježíš promluvil k zástupůmJanovi: "Co jste si přišli do pouště prohlédnout? Třtinu...
Matouš 11:11... říkám vám, žádné ženě se nenarodil nikdo nad Jana Křtitele, ale kdo je nejmenší v nebeském království,...
Matouš 11:12...v nebeském království, je větší než on. Ode dnů Jana Křtitele dosud nebeské království snáší násilí a...
Matouš 11:13...snáší násilí a násilníci je uchvacují. po Jana o tom prorokovali všichni Proroci i Zákon. Jste-li to...
Matouš 11:18...jste; naříkali jsme, a neplakali jste!' Jan totiž přišel, nejedl a nepil a oni říkají: ‚Je...
Matouš 14:2...zprávu o Ježíši i tetrarcha Herodes. "To je Jan Křtitel!" řekl svým služebníkům. "Vstal z mrtvých, a...
Matouš 14:3...proto se skrze něj dějí zázraky." Herodes totiž Jana zatkl, spoutal a uvěznil kvůli Herodiadě, manželce...
Matouš 14:4...Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, protože Jan mu říkal: "Tvůj sňatek s je nezákonný!" Herodes ho...
Matouš 14:8...mu tedy řekla: "Přines mi na téhle míse hlavu Jana Křtitele!" Králi se to nelíbilo, ale kvůli přísaze a...
Matouš 14:10...poručil, to splní. Poslal tedy kata, aby Jana ve vězení sťal. Když na míse přinesli jeho hlavu, dali...
Matouš 14:12... dívce a ta ji odnesla matce. Později přišli Janovi učedníci, vzali tělo a pochovali je. Potom šli a...
Matouš 16:14...mají lidé Syna člověka?" Odpověděli: "Někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za...
Matouš 17:1...Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a jeho bratra Jana, vyvedl je o samotě na vysokou horu a proměnil se před...
Matouš 17:13..." Tehdy učedníci pochopili, že jim to řeklJanu Křtiteli. A když přišli k zástupu, přistoupil k němu...
Matouš 21:26... musíme se bát zástupu, protože všichni mají Jana za proroka." Nakonec mu řekli: "Nevíme." "Ani vám...
Matouš 21:32...jdou do Božího království před vámi. Když k vám Jan přišel cestou spravedlnosti, nevěřili jste mu, ale...
Marek 1:4...pro Pána! Vyrovnejte jeho stezky!" Tak přišel Jan, křtil na poušti a kázal křest pokání na odpuštění...
Marek 1:6...své hříchy a on je křtil v řece JordánJan byl oblečen velbloudí srstí a koženým pásem kolem boků,...
Marek 1:9...přišel Ježíš z galilejského Nazaretu a dal se od Jana pokřtít v Jordánu. Když vystupoval z vody, ihned...
Marek 1:14...divokou zvěří a sloužili mu andělé. Poté, co byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galileje a kázal Boží...
Marek 1:19...dál a uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě. Ihned je zavolal a oni...
Marek 1:29... Když odešli ze synagogy, hned šli s JakubemJanem domů k Šimonovi a Ondřejovi. Šimonova tchyně tam...
Marek 2:18... Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky." Janovi učedníci a farizeové měli ve zvyku se postit....
Marek 3:17...dal jméno Petr), Jakuba Zebedeova, jeho bratra Jana (ty dva pojmenoval Boanerges, "Synové hro-mu"),...
Marek 5:37...ho doprovázel, kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Když přišel k domu představeného synagogy a uviděl...
Marek 6:14... uslyšel o něm i král Herodes. Říkalo se: "Jan Křtitel vstal z mrtvých! To proto se skrze něj dějí...
Marek 6:16...proroků." Když to Herodes uslyšel, řekl: "Je to Jan, kterého jsem nechal stít. Vstal z mrtvých!" Herodes...
Marek 6:17...z mrtvých!" Herodes totiž osobně poslal pro Jana, dal ho zatknout, spoutat a uvěznit kvůli Herodiadě, s...
Marek 6:18... ačkoli byla manželkou jeho bratra FilipaJan Herodovi říkal: "Tvůj sňatek s bratrovou manželkou je...
Marek 6:20...a chtěla ho zabít, ale nemohla. Herodes se totiž Jana bál, neboť věděl, že je to spravedlivý a svatý člověk,...
Marek 6:24...matkou a ptala se : "O co mám žádat?" "O hlavu Jana Křtitele!" řekla matka. A tak hned spěchala za...
Marek 6:25..."Chci, abys mi hned teď přinesl na míse hlavu Jana Křtitele." Krále přepadla úzkost, ale kvůli svým...
Marek 8:28..."Za koho mají lidé?" Odpověděli: "Někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní za jednoho z proroků."...
Marek 9:2...Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal Petra, JakubaJana, vyvedl je samotné stranou na vysokou horu a proměnil...
Marek 9:38...Toho, který poslal." "Mistře," řekl mu na to Jan, "viděli jsme jednoho, který nechodí s námi, jak ve...
Marek 10:35...k němu přistoupili Zebedeovi synové JakubJan se slovy: "Mistře, prosíme, abys nám splnil přání." "Co...
Marek 10:41...ostatních deset, rozhořčili se na JakubaJana. Ježíš je ale zavolal k sobě a řekl jim: "Víte, že...
Marek 11:32....." Báli se totiž zástupů, protože všichni měli Jana za opravdového proroka. Nakonec mu řekli: "Nevíme."...
Marek 13:3...na Olivetské hoře naproti chrámu, Petr, JakubJan a Ondřej se ho v soukromí ptali: "Řekni nám, kdy to...
Marek 14:33... než se pomodlím." Vzal s sebou Petra, JakubaJana a vtom na něj začala padat hrůza a tíha. Řekl jim: "Je...
Lukáš 1:13...manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš se z toho radovat a veselit a z jeho narození...
Lukáš 1:60...matka jim na to řekla: "Ne, bude se jmenovat Jan." Namítli : "Vždyť se tak ve tvém příbuzenstvu nikdo...
Lukáš 1:63... Požádal o tabulku a napsal: "Jmenuje se Jan." Všichni se podivili a vtom se mu otevřela ústa,...
Lukáš 3:2...Abilény, za velekněze Annáše a Kaifáše, dostal Jan, syn Zachariášův, na poušti Boží slovo. Procházel pak...
Lukáš 3:15...žoldem." Lid byl plný očekávání a všichni siJanovi v srdci říkali, jestli to snad není Mesiáš. Jan ale...
Lukáš 3:16...v srdci říkali, jestli to snad není MesiášJan ale dal všem tuto odpověď: "Jistě, vás křtím vodou,...
Lukáš 3:20... Herodes k tomu všemu přidal ještě to, že Jana vsadil do vězení. Zatímco se křtil všechen lid, byl...
Lukáš 5:10...i Šimonovi společníci, Zebedeovi synové JakubJan. Ježíš ale Šimonovi řekl: "Neboj se. Od nynějška budeš...
Lukáš 5:33...spravedlivé, ale hříšné." Tehdy mu řekli: "Janovi učedníci se často postí a modlí, stejně jako...
Lukáš 6:14...dal jméno Petr), Ondřeje (jeho bratra), JakubaJana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova,...
Lukáš 7:18...o něm se rozšířila po celém Judsku i okolíJanovi učedníci mu o tom všem vyprávěli. Jan tehdy zavolal...
Lukáš 7:20...jiného?" Když k němu ti muži přišli, řekli: "Jan Křtitel nás k tobě poslal s otázkou: Jsi Ten, který ...
Lukáš 7:22...daroval zrak) jim odpověděl: "Jděte a vyřiďte Janovi, co jste viděli a slyšeli: slepí vidí, chromí chodí,...
Lukáš 7:24...tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje." Když pak Janovi poslové odešli, promluvil k zástupům o Janovi: "Co...
Lukáš 7:28...vám, že žádné ženě se nenarodil nikdo větší než Jan, ale kdo je nejmenší v Božím království, je větší než...
Lukáš 7:33...jste, naříkali jsme, a neplakali jste!' Jan Křtitel totiž přišel, nejedl chléb a nepil víno a vy...
Lukáš 8:51... nepustil dovnitř nikoho kromě Petra, JakubaJana a rodičů děvčátka. Všichni nad plakali a kvíleli,...
Lukáš 9:7... nevěděl, co si myslet. Někteří říkali: "Jan vstal z mrtvých," jiní, že prý se zjevil Eliáš, a další...
Lukáš 9:9... a další, že vstal jeden z dávných proroků. "Jana jsem sťal," říkal si Herodes. "Kdo to tedy je, že o...
Lukáš 9:19...učedníků: "Za koho mají zástupy?" "Někteří za Jana Křtitele," odpověděli, "jiní za Eliáše a další říkají,...
Lukáš 9:28..." Asi po týdnu vzal k sobě Petra, JakubaJana a vystoupil na horu, aby se modlil. Zatímco se modlil,...
Lukáš 9:49... ten bude veliký." "Mistře," řekl mu na to Jan, "viděli jsme někoho, jak ve tvém jménu vymítá démony,...
Lukáš 9:54...do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci JakubJan, navrhli: "Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je...
Lukáš 11:1...mu řekl: "Pane, nauč nás modlit se, jako to Jan učil své učedníky." Pověděl jim: "Když se modlíte,...
Lukáš 16:16...lidí vznešené, je v Božích očích ohavnost! do Jana tu byl Zákon a Proroci; od doby se káže Boží...
Lukáš 20:6...lid nás ukamenuje, protože jsou přesvědčeni, že Jan je prorok." Nakonec mu řekli: "Nevíme, odkud...
Lukáš 22:8... kdy měl být zabit beránek. Ježíš poslal PetraJana se slovy: "Jděte nám připravit beránka k velikonoční...
Jan 1:6...je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Přišel kvůli svědectví, svědčit o tom Světle, aby...
Jan 1:15...od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdyJan o něm vydával svědectví a volal: "Toto je ten, o němž...
Jan 1:26...ani ten Prorok?" " křtím vodou," odpověděl Jan, "ale mezi vámi povstal někdo, koho neznáte. To je...
Jan 1:28..." Toto se stalo v Betanii za Jordánem, kde Jan křtil. Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak přichází k...
Jan 1:29...Betanii za Jordánem, kde Jan křtil. Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak přichází k němu, a řekl: "Hle,...
Jan 1:32...jsem křtít vodou proto, aby byl zjeven Izraeli." Jan vydal svědectví: "Viděl jsem Ducha, jak sestoupil z...
Jan 1:35...svědectví, že on je Boží Syn." Druhého dne tam Jan znovu stál se dvěma ze svých učedníků. Když uviděl...
Jan 1:40...čtvrté odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří to od Jana slyšeli a následovali ho, byl Ondřej, bratr Šimona...
Jan 3:23...do judské země a tam s nimi pobýval a křtilJan také křtil v Ainonu poblíž Salimu, protože tam bylo...
Jan 3:24...vody. A lidé přicházeli a nechávali se křtít. (Jan totiž ještě nebyl vsazen do žaláře.) Tehdy mezi...
Jan 3:26...došlo ke sporu ohledně očišťování. Přišli tedyJanovi a řekli mu: "Rabbi, pohleď, ten, který byl s tebou...
Jan 3:27... teď křtí a všichni přicházejí k němu!" Jan odpověděl: "Člověk nemůže přijmout nic, není-li mu to...
Jan 4:1...slyšeli: "Ježíš získává a křtí více učedníků než Jan" (ačkoli Ježíš sám nekřtil, ale jeho učedníci)...
Jan 5:33...jeho svědectví o mně je pravdivé. Poslali jsteJanovi a ten vydal svědectví pravdě. ovšem nepřijímám...
Jan 10:40...se zpátky za Jordán, na místo, kde dříve křtil Jan, a zůstal tam. Přicházelo tam za ním mnoho lidí....
Jan 10:41...tam. Přicházelo tam za ním mnoho lidí. Říkali: "Jan sice neudělal žádný zázrak, ale všechno, co řekl o...
Skutky 1:5...zaslíbení, o kterém jste slyšeli mluvitJan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem svatým...
Skutky 1:13...horní místnosti domu, kde pobývali: Petr, JakubJan, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub (syn...
Skutky 3:1...nim pak denně přidával další zachráněné. PetrJan se jednou ve tři hodiny šli účastnit odpoledních...
Skutky 3:3...do chrámu, něco vyžebral. Když uviděl PetraJana, jak se chystají vejít do chrámu, prosil je o almužnu....
Skutky 3:4...do chrámu, prosil je o almužnu. Petr mu spoluJanem pohlédl do očí a řekl: "Podívej se na nás." Když...
Skutky 3:11... Zatímco se ten uzdravený mrzák držel PetraJana, všichni se v ohromení seběhli k nim do Šalomounova...
Skutky 4:6...a znalci Písma, velekněz Annáš a také KaifášJan, Alexandr a ostatní z velekněžského rodu. Postavili...
Skutky 4:7...ostatní z velekněžského rodu. Postavili PetraJanem doprostřed a vyslýchali je: "Jakou mocí a v čím jménu...
Skutky 4:19...o Ježíšově jménu vůbec nemluví ani neučí. PetrJan jim odpověděli: "Myslíte, že je v Božích očích správné,...
Skutky 8:14...přijalo Boží slovo, a tak k nim vyslali PetraJana. Ti přišli a modlili se za , aby přijali Ducha...
Skutky 10:37...začalo to v Galileji, po křtu, který kázal Jan. Ježíše z Nazaretu Bůh pomazal Duchem svatým a mocí....
Skutky 11:16...na nás. Tehdy jsem si vzpomněl na Pánova slova: ‚Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým.'...
Skutky 12:12..." Když to pochopil, šel do domu Marie, matky Jana Marka, kam se mnozí sešli k modlitbám. Petr zatloukl...
Skutky 12:25...úkol, vrátili se z Jeruzaléma a vzali s sebouJana Marka. V antiochijské církvi byli proroci a učitelé:...
Skutky 13:5... kázali Boží slovo v židovských synagogách; také Jan byl s nimi, aby jim pomáhal. Procestovali ten ostrov ...
Skutky 13:13...odpluli z Páfu a dorazili do Perge v PamfyliiJan je však opustil a vrátil se do Jeruzaléma. Pokračovali...
Skutky 13:24...Spasitele - Ježíše, před jehož příchodem kázal Jan všemu lidu Izraele křest pokání. Ke konci své cesty Jan...
Skutky 13:25...lidu Izraele křest pokání. Ke konci své cesty Jan říkal: ‚ nejsem ten, za koho pokládáte - hle, on...
Skutky 15:37...se mají." Barnabáš chtěl, aby s sebou vzaliJana Marka, ale Pavlovi se to nezdálo, protože je v...
Skutky 19:4... "Janovým křtem," odpověděli. Pavel jim řekl: "Jan svým křtem vedl lidi k pokání a vyzýval je k víře v...
Galatským 2:9...přece i skrze mne vůči pohanům. Jakub, PetrJan, považovaní za sloupy církve, tedy poznali, jakou jsem...
Zjevení 1:1...svého anděla, kterého poslal ke svému služebníku Janovi a ten vydává svědectví o všem, co viděl - je to Boží...
Zjevení 1:4...se toho, co je v něm napsáno. Ten čas je blízkoJan sedmi církvím v Asii: Milost vám a pokoj od Toho, který...
Zjevení 1:9... který byl a který přichází, ten Všemohoucí  Jan, váš bratr a společník v Ježíšově soužení, království a...
Zjevení 22:8... kdo zachovává slova proroctví této knihy."  Jan jsem to všechno viděl a slyšel. Když jsem to uslyšel a...

Slova obsahující jan: jan (63) jana (39) janaj (1) janaje (1) janem (4) janim (1) jannes (1) janoach (1) janoachem (1) janoachu (1) janova (2) janovi (14) janovo (2) janovu (2) janovým (2) janovými (1) janu (1) janův (8) krajan (1) krajana (1) krajané (7) krajanem (1) krajanů (1) krajanům (3) krajany (1) pijan (2) stojan (3) stojanech (1) stojanem (1) stojanu (5) stojanů (5) stojany (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |