Jakuba

Hledám varianty 'jakuba' [ jakubovi (4) jakubem (1) jakuba (17) jakub (12) ]. Nalezeny 33 verše.
Matouš 4:21...za ním. Poodešel dál a uviděl jiné dva bratryJakuba Zebedeova a jeho bratra Jana - jak na lodi se svým...
Matouš 10:2...Nejprve Šimon zvaný Petr a jeho bratr OndřejJakub Zebedeův a jeho bratr Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš...
Matouš 10:3...Filip a Bartoloměj, Tomáš a výběrčí daní MatoušJakub Alfeův a Tadeáš, Šimon Horlivec a Jidáš Iškariotský,...
Matouš 13:55...Nejmenuje se jeho matka Marie a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda? Nejsou snad všechny jeho sestry...
Matouš 17:1..." Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal PetraJakuba a jeho bratra Jana, vyvedl je o samotě na vysokou...
Marek 1:19...sítě a šli za ním. Poodešel dál a uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují...
Marek 1:29...kraji. Když odešli ze synagogy, hned šliJakubem a Janem domů k Šimonovi a Ondřejovi. Šimonova...
Marek 3:17...jich dvanáct: Šimona (kterému dal jméno Petr), Jakuba Zebedeova, jeho bratra Jana (ty dva pojmenoval...
Marek 3:18... Ondřeje, Filipa, Bartoloměje, Matouše, TomášeJakuba Alfeova, Tadeáše, Šimona Horlivce a Jidáše...
Marek 5:37...nedovolil, aby ho doprovázel, kromě PetraJakuba a jeho bratra Jana. Když přišel k domu představeného...
Marek 6:3...Není to snad ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba, Josefa, Judy a Šimona? Nejsou snad jeho sestry tady...
Marek 9:2...v moci." Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal PetraJakuba a Jana, vyvedl je samotné stranou na vysokou horu a...
Marek 10:35..." Tehdy k němu přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan se slovy: "Mistře, prosíme, abys nám splnil...
Marek 10:41...to uslyšelo ostatních deset, rozhořčili se na Jakuba a Jana. Ježíš je ale zavolal k sobě a řekl jim:...
Marek 13:3...posadil na Olivetské hoře naproti chrámu, PetrJakub, Jan a Ondřej se ho v soukromí ptali: "Řekni nám, kdy...
Marek 14:33...se tu, než se pomodlím." Vzal s sebou PetraJakuba a Jana a vtom na něj začala padat hrůza a tíha. Řekl...
Marek 15:40...nimi i Marie Magdaléna a Marie, matka JozeseJakuba Menšího, a Salome. Ty ho následovaly a sloužily mu,...
Lukáš 5:10...tak i Šimonovi společníci, Zebedeovi synové Jakub a Jan. Ježíš ale Šimonovi řekl: "Neboj se. Od...
Lukáš 6:14...(kterému dal jméno Petr), Ondřeje (jeho bratra), Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba...
Lukáš 6:15... Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, TomášeJakuba Alfeova, Šimona zvaného Zélot, Judu Jakubova a...
Lukáš 8:51...toho domu, nepustil dovnitř nikoho kromě PetraJakuba, Jana a rodičů děvčátka. Všichni nad plakali a...
Lukáš 9:28...království." Asi po týdnu vzal k sobě PetraJakuba a Jana a vystoupil na horu, aby se modlil. Zatímco...
Lukáš 9:54...jít do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci Jakub a Jan, navrhli: "Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby...
Skutky 1:13...do horní místnosti domu, kde pobývali: PetrJakub, Jan, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub...
Skutky 12:2...napadl některé z těch, kdo patřili k církviJakuba, bratra Janova, popravil mečem, a když viděl, že se...
Skutky 12:17...ho Pán vyvedl z vězení. Potom řekl: "Povězte to Jakubovi a bratrům." Vyšel ven a zamířil jinam. Když se...
Skutky 15:13...konal mezi pohany. Když domluvili, vzal si slovo Jakub: "Poslouchejte , bratři. Šimon tu vyprávěl, jak Bůh...
Skutky 21:18...vřele přijali. Druhého dne šel Pavel s námiJakubovi, kde se shromáždili všichni starší. Pavel je...
1. Korintským 15:7... ale většina z nich ještě žije), poté se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům a naposledy ze všech se...
Galatským 1:19...s žádným jiným apoštolem jsem se nesetkal, kromě Jakuba, Pánova bratra. Bůh je mi svědek, že vám nepíšu...
Galatským 2:9... působil přece i skrze mne vůči pohanůmJakub, Petr a Jan, považovaní za sloupy církve, tedy...
Galatským 2:12...nejdříve běžně jedl s pohany, ale když dorazili Jakubovi lidé, začal se držet zpátky a odděloval se,...
Jakub 1:1...s vámi všemi.  Jakub, služebník Boha a Pána Ježíše Krista, zdraví dvanáct...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |